„DE E EM LAN DER". Maandag 7 Juli 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. 12"" Jaargang. De tweede Balkan-oorlog. ÏS\ 6 Hoofdredacteur! Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS! Per 8 maanden voor Amersfoort Idem franco per post f 1.00. - 1.50. pe Per week (met gratis verzekering tegen ongelukkon) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelievo men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureaus UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Uitgevers: VALKHOFF Co. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 15 regelsf 0.50, Elke regol moorO.lOt Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijt bestaan zeer voordcolige bepalingen tot liet herhaald adverteoron in dit Blad, bij abonnemontf Eene circulairo, bevattende do voorwaarden, wordt o aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. De Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kennis van de ingezeteocn dezer Ge meente, dat hot door den Directeur van 's Rijks directe belastingen, en*. t« Utrecht executoir ver klaard koluer No. 5 van de Bedrijfsbelasting, over hot dienstjaar 1912/1913, aan den Ontvanger van '•R\jks directe belastingen alhier ia ter hand ge steld, aan wicn ieder verplicht is zijnen 2anslag op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Gedaan cu op de daarvoor gebruikelijke plaateen aangeplak* te Amersfoort, den 5. Juli 1913. De Burgemeester voorn°emd, v. R ANDWIJCK. Politiek Overzicht. De Rumïen&che mobilisatie Het op oorlogsvoet gebrachte Rumcensche leger heeft eene sterkte van 450,000 man. De vredessterkle van dit leger bedraagt 90,000 man. Door de algemeene mobilisatie, die nu In gang is, wordt die sterkte vervijfvoudigd en gebracht op 450,000 man. Daarvan zijn 250,000 man combattanten van de eerste linie en 200,000 man combattanten van de tweede linie. Het Rumeenschc leger is geor ganiseerd in vijf legerkorpsen van twee linie- en eene reserve-divisie met in 't geheel 122 bataillons der eerste en 80 bataillons der tweede linie, 138 batterijen en 83 escaclrons. Eene andere opgave gaat nog hooger en vermeldt eene sterkte van 550,000 a 600,000 voor bet gemobiliseerde leger. Men behoeft deze cijfers slechts te noemen om te voelen, dat Rumenië de spil is van den toestand aan den Balkan. De invloed, dien Rumenié vermag uit te oefenen, zal beslis send zijn. Het besluit tot mobilisatio ls uit gevaardigd, toen de toongevende kringen in Rumenié de overtuiging hadden gekregen, dat tusschen de voormalige Balkanbondge- rvooten de feitelijke oorlogstoestand was in getreden. Over dc richting, waarin Rumenié zijn invloed zal doen gelden, verneemt de Vossische Zag. uit Bukarest, dat hel doel is bij, de uit den oorlog van de drie Balkan- staten voortkomende regeling van den toe stand op den Balkan een daadwerkelijjken en zoo mogelijk beslissenden invloed uit te oefe nen en de handhaving van het Balkaneven- wicht in den zin van de Rumeenschc belan gen te verzekeren. Een oppermachtig Bul garije of eene verpletterende nederlaag van Servië zouden aan deze belangen niet beant woorden. Een lid van de Rumeensche regecring heeft aan een medewerker van de Adverul verklaard, dat als de stap van Rumenië een vreedzame uitwerking heeft, dit een aanwij zing is van de beslissende rol, die aan Ru menië toekomt. Servië kan zich dan, wat de handhaving van het evenwicht op den Bal kan betreft, als gered beschouwen. „Volgt op onzen stap niet de vrede, dan gaan wij tot aan het einde en beveiligen ons land voor de toekomst voor verstoring van het even wicht op den Balkan." Uit de diplomatieke kringen te Weenen Wcenen verneemt de Neue Frcie Presse, dat men daar van meening is, dat de toestand hoofdzakelijk door de mobilisatie van liet I Ruineensciie leger tot het uiterste gespannen is. Kon men vroeger nog hopen, dat Serviö en Griekenland, als Rumenië niet openlijk legen Bulgarije partij koos, nog voor oene vreedzame oplossing zouden zijn te vinden, thans is die hoop verdwenen. Zelfs de krin gen, die nog in dc laatste dagen zich in vredclievendcn zin uitlieten, zijn door de al gemeene geestdrift meegesleept en van toe gevendheid jegens Bulgarije wil men slechts dan iels weten, als het over de geheele linie den diplomalieken terugtocht aanneemt. Bij de Grieken stelt men eene voorwaarde, die wel onaannemelijk zal zijn voor de Bul deren. Men zegt in Athene, dat de staking van de vijandelijikheden slechts dan mogelijk ls, als de Bulgaren de aan de Grieken ont nomen stellingen weer ontruimen en zich terugtrekken achter de demarcatiellnie. Het is echter niet te verwachten, dat de Bulga ren dezen eisch zullen vervullen. Men neemt veeleer aan, dat de Bulgaren er op uit zullen zijn de eenmaal behaalde voordeelcn niet al leen vast tc houden, maar ook te benutten. Want de tegenwoordige toestand is voor hen onhoudbaar. Zij kunnen met het oog op den d^eigenden inmarsch van het Rumeensche leger slechts dan op succes rekenen, wan neer zij de Serven en Grieken zoo spoedig mogelijk ten onder brengen, voordat de Ru- menen in slaat zijn op liet Macedonische oorlogstooneel in te grijpen. Wel is waar is het nog niet geheel zeker of de militaire actie van Rumenië zich zoo ver zal uitbreiden. Men is veeleer van mee ning, dat de Rumcnen zich vooreerst er toe zullen bepalen de linie Turtukaja-Baltsjik te bezetten. Intusschen duidt de mobilisa tie van het geheele Rumeensche leger nan, dat de Rumeensche generale staf zich op alle eventualiteiten, d. w. z. ook op een effectlief ingrijpen op het Macedonische oor logstooneel, voorbereidt. Rumenië wil niet toelaten, dat Bulgarije de heerschende staat op .den Balkan wordt. Sofia, 5 J u 1 i. Men bericht uit welinge lichte bron, dat de Bulgaren eene groote overwinning hebben behaald in Istip. Bijzon derheden ontbreken. Belgrado, 5 Juli. Een extra-blad van de Politika bericht, dat in den loop van de actie tegen Raitchoski en nadat die stelling was genomen, 36 Bulgaarsche kanonnen in handen van de Serven gevallen zijn. Belgrado, 5 Juli. Volgens particuliere berichten hadden de Bulgaren bij Raitsjans- kirid 36 kanonnen en -18 bataillons infanterie benevens de vrijwilligers van 15 bataillons. Na talrijke aanvallen vermeesterden de Ser ven de stellingen; zij dwongen de Bulgaren tot de vlucht. De rechtervleugel van de Bul garen werd geheel in wanorde gebracht. De Bulgaarsche verliezen moeten 20,000 dooden en gewonden bedragen hebben; de Serven maakten eene aanzienlijke buit. Sofia, 5 Juli. Volgens officieele inlich tingen zijn alle Servische aanvallen met groote verliezen teruggeslagen. In Istip is het succes volledig geweest Generaal Ko- ratsjew, dc minisjer van oorlog, die zich op hot terrein bevond, seinde» Wij hebben eene divisie bij Timioket uiteengedreven en daar bij talrijke gevangenen gemaakt. jSofia, 5 Juli. Met het oog op den bui tengewonen toestand, die door Servie en Griekenland is teweeggebracht, cn do mobi lisatie van Rumenie, heeft de regeering het noodig goacht den koning eeae keuze te lalfen doen tusschen hare adviezen on die van do hoofden der oppositie Nadat eene gezamenlijke conferentie had plaats gehad, vernieuwde de koning gisteren het vertrou wen van de regeering. Sofia, 6 Juli. Teil gevolge van het ver trek van den gezant van Griekenland heeft de regeering haren gezant Hadjimisjew be volen Athene te verlaten en de archieven toe te vertrouwen aan het Russische gezant schap. Belgrado, 6 J u 1 i. De zaakgelastigde van Servië te Sofia heeft aan de Bulgaarsche regeering eene nota overhandigd, waarbij alle beitrekkingen worden afgebroken en de vertegenwoordigers van Servië te Sofia wordt teruggeroepen. Do Servische belangen zijn onder bescherming van Rusland ge plaatst. Sofia, 5 J u 1L De gezant van Griekenland heeft heden morgen Sofia verlaten. Hij ver trouwde aan het Fransche gezantschap de be langen van de Grieken in Bulgarije toe. Dc officieuse Bulgaria verklaart, dat dank zij de stappen van sommige mogendheden alle hoop op eeue vreedzame oplossing nog niet verloren is. Athene, 6 Juli. De gezant van Bulga rije en het personeel vun de iegaitie zijn he den avond vertrokken. De Kamer heeft cenc motie van vertrouwen in de regeering aangenomen en heeft hare zittingen daarna voor onbcpaalden tijd. ver daagd. Eeno officieele kennisgeving verklaart, dat tusschen Enoc» en Kavalla de blokkade is ge legd om te verhinderen, dat over zee voor de Bulgaren levensmiddelen kunnen worden aangevoerd. Tweedo toUgram. De minister van budlenlandsche zaken heeft officieais aan de vertegenwoordigers van de vreemde staten kennis gegeven van de blokkade der kusten van de Egelsche zee tusschen de graden 36.5 en 23.53 Oosterlengte. Belgrado, 5 Juli. Gisteren namiddag trachtten de Bulgaren het Servische gebied binnen te dringen bij Zajesar; maar zij wer den teruggedrongen. De Bulgaren hervatten heden morgen den aanval; den strijd duurt Yoort. Saloniki,5JulL De Koning is hier te ruggekeerd, komende van Balsa; hij vertrok dadelijk weer naar Kiikis, waar de Grieken voortgaan de Bulgaren terug te dringen bij Dodran. Gisteren werd gedurende den gehec- Len dag kanonge ulder gehoord. Belgrado, 5 Juli Volgens een bericht uit particuliere bron hebben de Serven gis teren namiddag Kotsjaoa genomen. Belgrad o, 5Juli. De Bulgaren vielen he« den morgen de oude Servisch-Bulgaarsche grens bij St.-Nicolaas aan. De uitslag is on bekend. Weenen, 5 Juli. De avondbladen ver melden een gerucht, dat de Servische divisie van Timok zich krijgsgevangen zou hebben gegeven aan de Bulgaren. Sofia, 5 J u 1 i. Do Servische colonnes zijn overgegaan op hot Bulgaarsche gebied in de richting van Kustcn-dil. Zij werden heden mor gen ten noordon van Egri Palauka terug ge worpen. De eerste cn derde legers hebben de instructie gekregen bij Krivoiak op liet Ser vische gebied ovor te gaan; het vierde leger dreef do Serven terug en sneed dc gemeen schap af tusschen de Grieken en de Serven. De troepen van generaal Ivanow behaalde eene overwinning op do Grieken bij Nigrita. In don namiddag van den 4em werd de Servi sche divisie van Timok, die was omsingeld bi» Krivoiak, verslagen na een verwoeden te genstand. De ondcrschcidingsteekenen en een groot aantal gevangenen vielen in handen van de Bulgaren. Hel hoofdleger van de Serven, dat was samengetrokken op de hoogten van Sveti Nicolas, was machteloos getuige vau de nederlaag van de divisie van Timok. Tweede telegram. De verliezen van de Serven bij dc nederlaag van de divisie van Timok zijn buitengewoon groot. 35 officieren cn 4000 soldaten zijn gevangen gemaakt. De Bulgaren hebben 27 stukken snel vuur geschut en 6 mitrailleuses genomen, voorts den trein en de volledige equipage van twee regimenten. Athene, 5 Juli. Het Grieksdho leger korps, dat ageert aan de zijde van Awgovcgi, heeft eene nieuwe overwinning behaald. Dc gaf zijne stellingen prijs langs de ge- :ie van Lohama; hij vluchtte in wan- i liet overal materieel en munitie in u. bleek; 1600 geweren cn 1200 gevangenen werden genomen. De Grieken vervolgden de Bulgaren; zij vielen een Bulgaarsch bataillon aan, dat in verwarring op de vlucht gedreven werd. Een half escadron van de Grieken, dat op do vervolging vooruitliep, nam 100 Bul garen gevangen en vermeesterde wapenen en munitie. De uiterste linkervleugel, die zijn voorwaartschen raarsch snel voortzette, viel den zwaar verschansten vijand bij Matsoe- kovo cn Klinovo aan. Sofia, 5JulL Het Bulgaarsche leger heeft bevel ontvangen op het Servische gebied voorsvaarts te gaan. De Bulgaren versloegen heden zes 'Servische bataillons te St-Nicolas en ontnamen hun zes kanonnen. A t he n e, 6 Juli. De Grieken hebben Doi- ran bezet. Do Bulgaren zijn teruggedrongen uit do onzijdige zóne. Een katholieke priester heeft aan de auto riteiten bericht, dat alle mohammedanen in Kilkis en omstreken door de Bulgaren ver moord zijn. Belgrado, 6 Juli. Na de nederlaag van den Bulgaarschon rechtervleugel zetten de Serven den oorlog tegen de vrijwilligers voort, waarbij generaal Genew de lijn Kitka—Slroch- ko beschermde. De berg Kiitka werd stormen derhand door do Serven genomen. De Bul garen werden in groote wanorde teruggedre ven naar de oude Bulgaarsche grens. Tweede telegram. Uil officieuse bron wordt de volgende nota medegedeeld: De uil komsten van de gevechten kunnen aldus wor den samengevat: liet Servische leger behaal de een groot voordeel op den Bulgaarsohcn rechtervleugel, samengesteld uil de vierde di visie van Preslam cn de zevende divisie van Sofia, 6 Juli. (Officieel.) De generale staf spreekt legen, dat de Bulgaarsche rechtervleu gel eene nederlaag heeft geleden bij Kotsjana. De Serven deden heden een woedenden aan val bij Kotsjana op het legioen Macedonische vrijwilligers, drft mot kracht dezen aanval afsloeg. De Bulgaren verrichtten een aanvaf op hot front en noodzaakten de Serven zich terug te trekken. Rilo, ieder sterk zeven regimenten en een korps vrijwilligers onder bevel van generaal Genewa l)e Bulgaarsche rechtervleugel word uiteen gejaagd cn teruggeworpen op don un« deren oever vn/n dc Bregalnilza naar de dor pen Lcskayo, Vinitza cn Gradoge. liet Bul gaarsche leger trok zich Lu wanorde terug; het liet cenc groote hoeveelheid wapenen en munitie achter. Do Bulgaren hadden slechts een voorhij- gaand succes zonder bcteekonis in het Zuiden tegen de Gricksche troepen, die zich bevon den in KrivalakoviUa. Na een strijd van vijf dagen werdén dc Servische troepen, die tot dat tijdstip liet veel talrijker Bulgaarsche le ger hadden kunnen tegenhouden, gedwongen zich uit hunne eerste linie terug te trekken en zes Kilometers terug te gaan, hetgeen de Bulgaren in staat stelde Krivoiak te nemen. Sofia, 6 Juli. Gister ondernamen de Serven met aanzienlijke strijdkrachten twee aanvallen ten zuidoosten van istip, die met gevoelige verliezen werden teruggeslagen. Kleine Servische detachementen plunderden het dorp Gomotlnrimo cn voerden een aan tal vrouwen cn jonge meisjes in hol geberg te. De Bulgaren, die avanceerden in de streek van Timok, versloegen cenc tweede Servi sche colonne, die aanrukte op Kwajcwatto, De Bulgaren namen 5 kanonnen, 16 caissons, 2 mitrailleuses en 100 karren. Belgrado, 6 Juli. Kotsjana is heden morgen om 10.50 bezet. Gaandeweg preci seert de insluitende beweging van den kroon prins zich in het noorden, waar een deel van dc vijandelijke troepen in don bergketen van Plackovitza, waar zij niet weg kunnen, wor den teruggedreven, terwijl dc rechtervleugel zijn marsch voortzet oin in liet zuiden do rest van de Bulgaarsche troepen af tc zon deren. Gilleren en lieden nacht trachtten de Bulgaren, die den weg naar Kuslcndil ver dedigden, eene afleiding Ic verschaffen op den uitersten linkervleugel van het Servi-, scha leger. L)c Serven sloegen dc Bulgaar-' sche aanvallen terug en brachten hun nieu-' wc verliezen loc. Nieuwe Bulgaarsche pogin-, gen op de oude zuidoostelijke grens van Ser-' vië hadden volstrekt geen succes. Dc ministers zijn zonder ophouden verga derd. Tweede tclcgra m. De gevechten van. dc vorige week waren dc langdurigste, hard-1 nekkigstc cn bloedigste van den gehcelen Balkanoorlog. Dc verliezen van de Serven bedragen 15,000 man, die buiten gevecht zijn gesteld. De verliezen van dc Bulgaren zijn 20 5 25,000 man; hunne verliezen worden vergroot door de slechte inrichting van den sunitalren dienst, hel gemis van spoorweg-] gemeenschap cn het gebrek aan middelen om de gewonden te vervoeren. Dc Bulgaren worden in den regel achtergelaten op do slagvelden; hunne dooden worden niel be graven, hetgeen aanlcidiug liccft gegeven tot epidemieën in het Bulgaarsche leger. Derde telegram. De Serven hebben Privolak wedor genomen. Zij zijn de BregalJ nitza weder overgegaan en vervolgden da Bulgaren, die zich schijnen terug tc trekken op de Bulgaarsche grens. Wie onrecht doet is ongelukkiger dan wie onrecht lijdt. Een Roman van Liefde 99 DOOR MARIE COBELLI. Ik besefde de volle waarheid, dat voor de dingen der oneindigheid, tijd niet beslaat en ik herinnerde mij het couplet van een ouden psalm; Duizend eeuwen in Uw gericht Zijn als een voorbijgaande avond, Korft als de wake, waarin de nacht eindigt. IVoordat de zon verrijst. En terwijl mijn gedachten deze richting volgden, opende ik het book van „Het Ge heim des Levens" en als in antwoord op mijn overpeinzing vond ik het volgende: De begoocheling van den tijd. Tijd beslaat niet buiten deze planeet. De n&easchheid telt haar jaargetijden, haar da gen en uren bij de zon, yiaar achter de zon '4CQH er millioenen en trillioenen andere en grootere zonnen, waarbij onze leidende bol maar een kleine ster is. In de oneindige jwimte is er geen Tijd, sledhts Eeuwigheid. Daarom moest de Ziel, die weet dat zij eeuwig is, zich verbinden met eeuwige dingen en haar bestaan nooit bij jaren tellen. Aan zijn Wezen kan geen einde zijn daarom wordt het nooit oud en.sterft het nooit. Het is alleen bedrog van de aan uiterlijke vormen han gende godsdienstigen, die over dood spreken het zijn alleen de krachleloozen en on- gceslelijken, die over ouderdom spreken. Dc mensoh, die toestaat dat hij tot zwakte cn gevoelloosheid vervalt, alleen omdat de ja ren voorbijgaan, heeft een lichamelijke of geestelijke zwakheid in zich en bezit geen Wil genoeg om haar te boven te komen; de vrouw die toelaat, dat haar schoonheid en frischheid verwelkt, omdat zij of haar „dier baarste vrienden" er genoegen in vinden over ouderdom te spreken, is ontbloot van geestelijke zelfbeheersching. De ziel is altijd jong en haar eigen uilstraling kan de jeugd van het lichaam bewaren, waarin zij woont. Ouderdom en achteruitgang komen tot hen, voor wie de Ziel een „onbekende zelfstan digheid" is. De ziel is de eenige barrière tegen de ontbindende krachten, die versleten stoffen afbreekt, voor dat de verandering komt. welke de menschhcid de ,/Bood" noemt. Indien de barrière niet sterk genoeg is, neemt de vijand de stad. Deze feiten zijn eenvoudig en waar, te eenvoudig en waar om door de wereld te worden aangenomen. De wereld gaat naar de kerk en vraagt een Godheid om haar ziel te redden, doch feitelijk in al de handelingen van maatschappij en regee ring toont zij in het geheel niet aan het be staan van een Ziel te gelooven. Mannen en vrouwen sterven, als zij even goed hadden kunnen leven. Indien wij naar de oorzaak van hun dood onderzoek doen, zullen wij vinden, dat het aan hun levenswijze ligt. Kop pigheid en zelfzucht hebben meer mensGhe- lijke wezens gedood dan eenige vorm van ziekte. De lastering van schijngodsdienst heeft de majesteit van den Schepper meer beleedigd dan eenige andere vorm van zonde en Hij heeft er door Volkomen Stilzwijgen op geantwoord. Dc mensch, die een reeks ge beden opzendt, waaraan hij niet eerlijk ge looft, alleen omdat het gewoonte is, bespot openlijk zijn Schepper en de priesters, die hun levensonderhoud bekomen door zulke cere moniën, drijven handel met de Godheid. Laat den menschen van deze Aiarde geleerd wor den, dat zij niet in Tijd, maar in Eeuwigheid leven, dat hun gedachten, woorden en daden nauwkeurig worden opgeteekend en dat van elke enkeling wordt verwacht, dat hij mede werkt aan de algemeene schoon heid en verfraaiing van God's plan van Vol making. Elke man, elke vrouw moet geven van het beste, dat hij bezit. De kunstenaar de edelste kunst, niet om 'hetgeen ze hem persoonlijk aan voordeel en roem brengt, maar om er anderen mede te verheffen; de dichter zijn hoogste gedachte niet om lof maar uit liefde; ook de handwerksman moet zijn best doen en het sterkste werk geven niet voor het geld, dat het betaalt maar voor het feit, dat het voor anderen is, en als zoo danig goed gedaan moet worden en geen enkele werker moet zich voorstellen, dat hij zijn krachten kan verspillen waarmede hij begiftigd is. Want geen verspilling en geen traagheid is toegestaan. De houding van het zelfzuchtige schepsel is zuiver afscheiding, een vernielende microbe die afbrokkelt en de geheele constitutie breekt, niet alleen het lichaam vernielende maar ook den geest en vaak den rijkdom die zoo zelfzuchtig is be waakt, verwoest. Want rijkdom is even kort stondig als roem slehts Liefde en de Ziel zijn blijvende zaken Gods, de Vormsters van het Leven cn de Bestuursters van dc Eeuwig heid." Tot zoover las ik, toen legde ik het boek neer en luisterde. Plechtige, teere muziek bereikte van heel uit de verte mijn ooren, ze scheen door het open venster te stroomen als een dubbel koorgezang, hetwelk uit de zee opsteeg en uit den hemel nederdaalde. Heerlijke melo dieën trilden door de lucht, zacht als fijne regen, wanneer deze op rozen valt, cn met deze doordringende teederheid, kwamen duizend gedachten en herinneringen bij mij op, allen oneindig liefelijk. Ik begon te den ken, dat zelfs wanneer Rafel S anions door het een of ander ongelukkige toeval van mij gescheiden zou zijn, of zich ten opzichte van mij zou veranderen, het mij niet al te zeer zou treffen, zoolang ik de liefde, die ik in mijin ziel voor bom koesterde bleef behou den. Onze hartstocht was een koogere dan die slechts op stoffelijke belangen rust hij was stoffelijk en geesitelijk tegelijk, terwijl de geestelijke, do voorhand, had en daar door de eenige was, die zou kunnen blijven bestaan. Welk verschil zouden wellicht eeni ge jaren meer kunnen brengen, indien wij toch door de eeuwige wetten, doe ons re geerden, ten slotte zouden vereenigd wor den. De vreugde des levens bestaat meer in het beminnen dan in het bemind worden en de ontvanger der hof de gevoelt nooit zoon volkomen geluk als de gever. De mu ziek gaf mij steeds verschillende E'ofolijke melodifeön te hooren en mijn geest, als op een wolk zwevende, dreef langzaam boven de golven der muziek. Ik daciil mol mede* lijden aan de onrust on de ooi tevredenheid der duizenden, die slechts een klein en be-) krompen levensdoel nastreven, menschen. voor wie het verlies van een gewoon klee-] dlingsluk zwaarder weegt dan de moeilijk/ hj'den, waarin hun land verkeert, menschen, die wel hun vermogen aanwenden tol hei' stelsel van zelfverheffing mensahen, die o-ver 'kleinigheden redeneeren totdat er niets meer over te rcdonecren valt en dc ooreq vermoeid worden en de hersenen uitgeput geraken menschen- die over God spreken, alsof Hij hun vertrouwde is en die gedurende liun ie van alles wat goddelijk is van zich hebben afgeworpen ik dacht aan al de zulken, zog ik en dam bedacht ik, hoe heel' anders deze wereld zooi zijn, indien de men*' schen aan do edelste idealen zouden vaste houden c-n dc verborgen grootheid in hen, zioh zouden laten ontwikkelen i/ndden zij waarlijk hun ciigen heelal wildon besturen on dilt niet in een chaos lieten terugvallen hoe schoon zou het leven dan zijjil hoe vo^ gezondheid en vreugdel Welk een paradijf zou er rondom ons geschapen worden 1 efl wat een voortdurende zegening zou van do» Allerhoogste te beurt vallen. Langzamer? hand, terwijl ik in mijn droomerijen vew diept zat, viel de schemering in en veranA derde de schemering in dudfeternds, een stoiÜ schitterend als een diamant, schoot pk>tse< ling van udt een opening tusschen do woK, ken en het uitspansel en de zee bedekte™ zich gaandeweg met een zacht donker tapijt Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1