BU1TENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. H". 7 I2"e Jaargang Dinsdag 8 Juli 1913. DE EEMLANDER". D. Gerritsen J. van der Wal Kz. P. 8. R. Wolterheek De tweede Balkan-oorloö ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familio» advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels f 0.50. Elke regel moorO.ÏO, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijt bostonn zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende do voörwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Nog Éénmaal Voor de vijfde maal 'binnen vijf weken tijcis hebben wij 'n oproeping gekregen om naar de slembus tc komen. De kiezers we ten nu wel, wat stemmen ds en zij zullen wel niet me>er ingelicht behoeven te worden, hoe zij hun stembiljet behandelen moeten. Klagen past ons, echter niet. Wij zijn er hier met 5 keer nog gunstig afgekomen. In de meeste plaatsen worden de kiezers reeds voor de zesde maal ter stembus geroepen, omdat zij ook over de Statenverkiezing twee maal gedaan hebben. Ja, in enkele districten zullen nog twee, vier, misschien zelfs nog zes stembussen komen, omdat ihet verkozen Ka mer-, Staten- of Raadslid voor 'n ander dis trict opteerde. Waarlijk, wij mogen wel vaai geluk spre ken, dat wij in Amersfoort wonein. En dank baar, dat hel lot ons zoo gunstig is, zullen wij ons morgen nog gaarne den laatsten gang naar de stembus getroosten. Met «te grooter opgewektheid kunnen wij dit doen, omdat tot heden de stembus bijna steeds dn ons voor deel besliste en wij het in onze hand hebben look morgen 'n goeden uitslag te krijgen. We hebben het in onze hand, we behoeven immers maar trouw op te komen en de zaak is gewonnen! Trouwe opkomst, idat is nu nog maar het cenige waar het op aan komt. Zegt de eene kiezer voor den ander: „ik blijf maar thuis, wij winnen bet toch wel", ja, alleen dan kun nen wij liet verliezen. Ma-ar dat zult gij toch niet willen, kiezers? Na de schitterende overwinning bij de Ka merverkiezing ,mag de vrijzinnige partij toch bij deze raadsverkiezingen niet overwonnen worden door uw traagheid? Eind goed, al goedl Vrijzinnige kiezers, wij rekenen op UI Ge kent ons advies; In district I de aftredende vrijzinnige en In district III terwijl gij len opzichte van de vacature van Aehlerbergh raoogt doen, wat U goed lijkt, maarniet rechts stemmen, want daardoor verminderen de kansen van den heer Wolier- beek. Links houden! De herslemmingsslrijd zal voor de vrij zinnigen in district I slechts gaan om te be houden, wat zij hebben, de zetels van de af tredende raadsleden Gerritsen en van der Wal. Nu de onderlinge strijd tusschen de vrij zinnigen beëindigd is door hel uitvallen van de beide andere vrijzinnige candidaten, geloo- ven wij niet, dat er oprechte vrijzinnigen, zijn, die hun vrijzinnigheid zoo finaal over boord zullen werpen, dat_ zij nu rechts gaan stem men. De stemming van Woensdag j.l. is 'n kracht meting geweest, welke uitgevallen is ten gun ste van de aftredende raadsleden. Waar deze beiden ook door degenen, die het met de door hen gevolgde politiek niet steeds eens waren, gerespecteerd moeten worden als bui tengewoon verdienstelijke raadsleden, ligt hot voor de hand, dat alle vrijzinnigen zich eer lijk op hen vereenigen zullen. Niets toch ware dwazer dan rechts stem men. Onder de gegeven omstandigheden is cr immers geen cnlkele reden, waarom de recht- sche candidaten aannemelijker zouden zijn dan de vrijzinnige; de bezwaren toch, die te gen de aftredende raadsleden worden aange voerd, betreffen daden, ten opzichte waar van de rechtsche raadsfractie hetzelfde stand punt innam. Rechts te stemmen bij wijze van protest, heeft dus niet den minsten zin. En wanneer nu de kiesvereeniging Amers- foort's Belang door tegenover de candidaluur- Gerrilsen de kiezers volkomen vrij te laten, voor de onverzoenlijken de mogelijkheid openstelt om rechts tc stemmen, dan bewijst zij daardoor of hare eigen inconsequentie niet in te zien of zelf zoo fanatiek te zijn, dat zij om den heer Gerritsen te doen. vallen, in het vrijz. district 1 'n rechlschen candidaat zou laten gekozen worden. Neen, dan is de houding van de kiesvereen. Gemeentebelang III alweer veel liberaler. Na de felle bestrijding, waaraan haar candida ten, vooral van de zijde van Amersfoort's Be lang hebben bloot gestaan, is het te begrij pen, dat zij nu geen officieelen steun kon ver- leenen, vooral niet aan den heer van Achter- bergh wiens politiek zondenregister toch wel zoo zwart zal schijnen als dat van den heci- Gerritsen. Niettemin had Gemeentebelang nog zooveel vrijzinnig besef, dat het, hoe groot de teleurstelling in III ook mocht geweest zijn, de kiezers toch waarschuwde om niet uit weerwraak rechts te stemmen. Ook in dit district moeien de kiezers de situatie met koel hoofd overzien. Ondanks de waarschuwing, kon het zijn, dat er nog 'wa ren, die naast den lieer Wolterbeck ook den heier Stadig wilden stemmen. Wij kunnen dat niet genoeg ontraden, omdat elke stem, welke de rechtsche candidaat meer krijgt, de kan sen van den heer Wolterheek die toch al eenige stemmen achter is, verzwakt. De heer v. Aehlerbergh staat cr zoo goed voor, dat aan zijn herkiezing nieL te twijfelen -valt; het gaat er dus slechts om, wie möt hem uit de bus zal komen. En o.i. kan dan geen vrijzin nige de voorkeur geven aan den heer Stadig. Men werpe ook niet tegen: het is hier "n rechtsche zetel, de vrijzinnige partij kan dus niets verliezen. Wij hebben reeds vroeger aangetoond, dat het, willen wijt hei „om" gaan van/ den Raad, hetgeen bij de onderlinge verdeeldheid onder de vrijzinnigen geenszins uitgesloten is, al thans voor minstens 4 jaar verhoeden, nood zakelijk is om ook dezen zetel in het thans overwegend linksche district III tc bezetten en aldus de verhouding te brengen op 12 links, 7 rechts. Dan behoeven de vrijzinnigen ten minste niet al te ongerust te zijn, wan neer 'n volgende keer de vechtersbazen weer tegen elkaar van leer trekken. Wie, als wij, voor evenredige vertegenwoor diging is, kan tegen de venhouding 12—7 niets inbrengen, want naar haar sterkte, hebben de rechtsche partijen ook slechts op 7 zetels recht. Bij de stemming van Woensdag j.l. toen rechts toch waarlijk niet in slechte conditie was en de kleurlooze middenstof meer naar rechts dan naar de twistende liberalen over geheld zal zijn, behaalden dc candidaten der rechtsche partijen in de 3 districten tc zamen 82ü stemmen (hoogste berekening), zijnde 37.6 van de 2193 uitgebrachte geldige stem men of 30.5 van hel totaal aantal kiezers. Aannemende dus, dat 35 A 36 van alle kie zers rechtsgezind is, zouden de rechtsche par tijen slechts aanspraak kunnen maken op 7 van de 19 zetels, welke wij haar ook gun nen. Politiek Overzicht. De nieuwe Balkanoorlog. Men bevindt zich aan den Balkan thans niet meer in een fcitclijken oorlogstoestand. De officieele oorlogstoestand is nu inderdaad aanwezig; de gezanten van de strijdende sta ten zijn teruggeroepen ten bewijze, dat de diplomatieke betrekkingen zijn afgebroken, en er zijn officieele oorlogsverklaringen uitge gaan. Een zonderlingen indruk maakt onder die omstandigheden een artikel van het Servische regeeringsoTgaan, de Samo Uprava, dat dringend wijst op de noodzakelijkheid, dat Servic en Bulgarije zich met elkaar verslaan in het algemeen belang van dc Balkanvolken. Hel blad spreekt zijn diep leedwezen er over uil, dat hel zoo ver gekomen is, en zegt: „Wij betreuren dit want wij zijn ons wel bewust van de nadcclige gevolgen van dezen oorlog en wij meenen, dat de vrecselijke offers, die deze gevechten reeds hebben gekost, slechts als onderpand voor de vrijheid en onafhan- kclijtkhcid van den Balkan hadden mogen gebracht worden, maar nooit als symbool van liet politieke onverstand op den Balkan en als eene voorspelling van betreurenswaardige dwalingen in de toekomst. Een rechtstrceksch overleg tusschen Servië en Bulgarije, een eervol en loyaal overleg, niet op den grondslag van bijzondere belangen cn wen- schen, maar op dien van de billijkheid en onder inachtneming van de gezamenlijke be langen van den Balkan is eene combinatie, die zich van zelf opdringt. Is echter het Bul garije van heden nog in staat tot zulk eene combinatie der hani te leencn? Dat is de vraag." Dit artikel maakt den indruk, alsof er nog men kan wel zeggen ter twaalfder ure pogingen worden aangewend om den weg te effenen voor zulk een overleg. Grootc ver wachtingen kan men daarvan echter niet heb ben; men zal wel moeten afwachten totdat er een beslissende slag tusschen Bulgarije en Servië heeft plaats gehad om de onderhan delingen te zien hervatten. Inmiddels gaat de mobilisatie van het Ru- mcensche leger haren gang. De grootc vraag van het oogenblik is: Wat zal Rumenic doen, wanneer zijne mobilisatie zal zijn afgeloopen? Die vraag wint met iederen dag aan actuali teit. Uit Rukarest wordt daarover aan dc Temps bericht: „lk ben in staat zeer nauwkeurig de stem ming, die de Rumeensche regeering bezielt, weer te geven. Om die te begrijpen, moet men in de eerste plaats in het oog houden, dat cr gedurende eenige dagen een strijd is gevoerd tusschen den koning, die onder Oostenrijk- sclien invloed tegen de mobilisatie was ge kant, en de regeering, in dit geval de verte genwoordiger van de drie polilieke partijen, die de mobilisatie noodig achtte. Er is tot de mobilisatie besloten, toen men wist, dat de vijandelijkheden waren begon nen, in den loop van eene conferentie, die gevolgd is door een ministerraad. Zelfs se dert dc mobilisatie is begonnen, blijft de ko ning weifelend. Zijn wensch zou zijn, dat het ministerie zich verstond met Bulgarije, nu Bulgarije aanbicdit, naar den raad van Oostenrijk-IIongarije alles af te staan Ru- menië wal het drie maanden geleden in Pe tersburg vroeg. Maar op liel huidige tijdstip zijn de regee ring en alle partijen het eens in de opvatting, dat men met zulk een koop bedrogen zou uitkomen. Wat Rumeniö vraagt is niet eene meer of minder groote gebiedsuitbreiding, maar de handhaving van het Balkan-even- wicht. Het is van meening, dat als Bulgarije de grenzen kreeg, die liet acht dagen gele den van de Grieken en de Serven verlangde, liet een Groot-Bulgarijc zou in 't leven roe pen, dat het evenwicht aan den Balkan zou verstoren. Om de vorming van dat grootc Bulgarije tc beletten, en niet voor iets anders, heeft dc regecring tot de mobilisatie besloten en bij gevolg zal, zoolang deze regeering aan het bewind is, de onderhandeling met Bulgarije geen gevolg kunnen hebben. Wanneer de re geering omvergeworpen werd, zou zulks nog minder het geval zijn, want dc liberalen, met Bratiano aan het hoofd, zijn beslist voor den oorlog. Dc volksmcening is daarvoor zeer gunstig gestemd. De aanval zal eerst over een dag of tien kunnen plaats hel1 n. zal waarschijn lijk gericht worden legen dc Dobrocdsja, want dc Bulgaren hebben de Donau-liniën ver sterkt." Sofia, 7 Juli. Dc gezanten van Bulgarije iu Belgrado en Ccttinjc zijn teruggeroepen. De bescherming van de Bulgaren in Servië cn Montenegro is aan Rusland opgedragen. Sofia, 7 Juli. De Gricksche gezant Pa nas zal morgen deze stad verlaten, zonder daarvan officieel medcdccling tc doen. In do diplomatieke kringen wordt deze houding toegeschreven aan zijn wensch om gecne verantwoordelijkheid tc hebben voor den di plomatieker breuk. Een wagon is door do Bulganrsclic regeering beschikbaar gesteld, die hem naar Roeslljock zal brengen. Athene, 7 Jul i. Hol regeeringsblad be val een besluit, waarbij drie lichtingen van de landweer onder dc wapenen worden ge- roepen. Sofia, 7 Juli. De Sobranje is legen 8 Juli bijeengeroepen. De nederlaag van den Bulgaarschen rech tervleugel cn van dc 7e divisie wordt tegen gesproken. De waarheid is, dal dc Serven gisteren een onstuimigen aanval hebben' ge daan op het legioen van Maccdo-Adrianopo- litanen, dal hen met aanzienlijke verliezen terug sloeg. De zevende Dulgaarsolie divisio heeft de Serven in dc flank aangevallen en dreef hen terug naar liunnc oude stelling. W c e li e n, 7 Juli. Volgens eene medo decling van dc Militarische Rundschau zou eene colonne van 11.000, waarschijnlijk op rukkende van Egri Palanka, cr in geslaagd zijn door fcc dringen tol Vranja cn de Servi sche linie van terugtocht bedreigen. Parijs, 7 Juli. Het Servische gezant schap deelt 'aan Havas het volgend telegram uil Belgrado mede: Men bericht, dat hel juist de divistie van Timok is, die heel door do Bulgaren te zijn vernield, door wie dc Bui garen uit Krivolak worden verdreven en gedwongen werden lenig te gaan met belang rijke verliezen over de gchecle linie. Weonen, 7 Juli. Het None Wiener Ta- gobialt verneemt, dat Griekenland officieel aan d'c grootc mogendheden heeft kennis ge geven, dat hel aan BuLgarije den oorlog heeft verklaard. Belgrado, 7 Juli. De gezant van Bul garije heeft heden middag Belgrado verlaten met zijm gezin en met hel personeel van hel gezantschap. Athene, 7 Juli. Dc Grieken hebben het zuidelijke gedeelte van het terrein Doiran bezet; zij vervolgden de Bulgaren tot Slroe- mitza en vermeesterden 12 kanonnen. De Bulgaarsche verliezen waren zoer groot. Het totaal van de Gricksche verliezen is 10,000 dooden cn gewonden. Saloniki, 7 Juli. De Grieken gaan iederen dag verder vooruil. De Bulgaren hebben Doiran in wanorde verlaten zij worden mot kracht vervolgd. 7000 gewonden zijn in Saloniki aangekomen. "W e c n e n, 7 Juli. Dc Ncue ITcic Presse bericht, dat generaal Iwanow hel grootste gedeelte, van het Grieksehc leger uiteen lieetl gejaagd. Athene, 7 Juli. Na drie dagen van hardnekkige en bloedige gevechten eindigde de slag eergisteren over liet gchecle front g De ziel des mensclien kan slechts groot Worden als de mensch onzelfzuchtige gevoe lens heeft; als hij gedachten heeft van liefde, als hij tracht vriendelijke daden te doen. Een Roauan van Liefde K 100 DOOR MARIE CORELLI. Ik verwijderde mij van 't venster en schreed •langzaam üe kamer op en neer, in afwach ting en verwondering. De muziek hield nog steeds aan maai' zij, klonk nu langzamer en plech-tfrger, gelijk een groot orgel in een kathedraal. Zij vervulde rniji met gebed en lofzang meer met lofzang dan gebed, want ik behoefde om niets te bidden, daar God mij mijn eigen Ziel had gegeven, en die om- I vatte alles. I Teen de duisternis dieper werd, ver- spreidde zich een zacht licht door <de deur, eai ik zag nu, dat het de oppervlakte der 'muren was, dlre op deze teere verlichtende wijze scheen. Ik legde mijn hand tegen den puur, waarbij ilk mij hot dichtst bevond dezer aanraking was kond en toch scheen hij warm verlioht voor de oogen en het was uizet vermeteijend er naar te kijken evenmin als naar den zonneschijn op een landschap. Ik kon niet begrijpen hoe dat licht was aan gebracht of werd gebruikt, maar het had een prachtige uitwerking. Ten-wijl ik heen en weer liep en naar dc erschil lende sierlijke en kunstvolle voorwerpen keek, die het ver trek versierden, bemerkte ik een ezel, waar op een schilderij was geplaatst, en waarover men een kleed van zwart Jiuweel had ge lrokken. Hel was een bewonderenswaardig geschilderd portret van Rafel Sanloris. Dc ernstige blauwe oogen keken in de mijne een glimlach zweefde om den vasten mooien mond het gchecle schilderij scheen tot mij te spreken en mij te vragen 1 „"Waarom twijfcldet gij? Ik stond er ver scheidene minu/ten in verrukking naar tc kijken gevoelende, hoeveel zelfs „de be- driegehjike voorstelling" van een geliefd ge laat, reeds kan beteekenen. En toen begon ik te denken, hoe vreemd het is, dat wij nooit geneigd schijnen den sterken drang der natuur op eiken persoon afzonderlijk toe ie passen. Als wij op een ontzaglijke hoogte boven de aarde vanuit het schuitje van een ballon; of van uit een luchtschip op de men- sclienmenigte neerblikken schijnen alle men- schelijke wezens /gelijk precies als een zwarte massa kleine zich voortbewegende eenheden; maar, wanneer men tot ze af daalt, vinden wij elk gelaat cn gestalte ge heel verschillend, en ofschoon allen naar denzelfden vorm geschapen zijn, zijn er niet twee, die volkomen gelijk zijn. Toch zijn er. velen-, die beweren en volhouden, dat, of schoon de persoonlijkheid van elk individu lichamelijk sterk verschilt, er geen indiviau- eele persoonlijkheid in de ziel der menschen is, ergo, dat die Natuur, de verstandelijke Geest, die in een sterfelijk lichaam woont zoo gering acht. dat zij de individualiteit slechts beperkt tot dat, wat aan verande ring onderhevig is en zich niiet bekommert om daf, wat eeuwig is! Zulk een onderstel ling gaat niet op, reeds wanneer men be denkt, dat het dc Ziel is, die de individu aliteit aan liet lichaam geeft. De individueels persoonlijkheid van Rafel Santoris, zelfs in dit portret uitgedrukt, scheen mij toe als zijnde van iemand, die ik lang en teeder had liefgehad er was niets vreemds in zijn trek ken maar slechts een beminlijke vertrouwe lijkheid/Lang, lang geleden, in eeuwen, die slechts dagen schenen in het verloop der tijden, had de ziel in deze blauwe oogen met liefde in de mijne gestaard. Ik herkende hun teedere, half smeekende, Ivnlf bevelende uit drukking ik kende den vluchligen, droevi- gen glimlach, die zoo weinig zegde en ioeh zoo veel ik voelde, dat de eerzuchtige geest van dezen man den mijne had gezocht als de helpende cn aamullendc van zijn eigen verheven ziel, en dal ik hem verkeerd be grepen had en mij van hem afgewend op het kritieke oogenblik, toen alles goed had kun nen worden. En ik bestudeerde.dit schilderij lang cn ernstig, zöó bewogen door dezen aan blik, dat ik cr onwillekeurig op zachtcn toon tegen sprak alsof het een. levend ding was. „Ik ben benieuwd of wij elkaar ooit weer zullen ontmoeten?" fluisterde ik. „Zult gij tot mij komen? of zal ik naar u gaan? Hoe zullen wij elkaar vinden? Wanneer zal ik in staat zijn u te vertellen dat ik weet dat gij de eenige Geliefde zijtl het cenig middel punt van mijn leven waarom been zich voor taan alles moet wentelen de bron van al mijn beste gedachten en daden de God van mijn heelal uit wiens liefde en'genoegen licht en pracht der schepping ontspringt? Wan - neer zal ik u weer zien om u te zeg gen alles wal mijn hart verlangt uit tc drukken? Wan neer mag ik mij in uw armen vlijen als een vogel zijn vleugels in het nest vlijdl, en zal ik rustig zijn, wetende dal ik het toppunt heb bereikt van alle eerzucht en alle wen- schen in de volmaakte vereeniging der liefde? Wanneer zullen wij ons leven samen stem men tot dat harmonische koor, dat zijn mu ziek liefelijk door de eeuwigheid zal doen klinken? Wanneer zal onze Ziel een stralend n zijn, waar, door Gods macht en zegen, liefde trillen zal als levend vuur, in ons scheppende alle schoonheid, alle wijsheid, allen moed, alle hemclsche vreugde? Want dit moet onze toekomst wórden maar wanneer? Aangedaan door mijn eigen fantasie strekte ik mijn -armen uit naar het beeld mijner liefde en tranen vulden mijn oogen. Ik was niets anders dan de zwakste sterveling in de plotselinge herinnering van het geluk dat ik reeds lang geleden zou hebben kunnen win nen indien ik intijds wijs was geweest! Een deur werd stil achter mij geopend, ik keerde mij snel om. De boodschapper van Aselzion, Honorius stond voor mij ik groette hem met een glimlach ofschoon mijn oogen vochtig waren. „Zijt gij gekomen om mij te halen?" vroeg lk. „Ik ben gereed." -Hij boog zijn hoofd een weinig. „Gij zljt niet geheel gereed," zeide hi] en tegelijk gaf hij mij een opgevouwen en sluier. Gij moet u hierin Ideeden. Ik Oil buiten wachten." Hij Irok zich terug en verwisselde snel mijn eigen kleeren voor die welke hij ge bracht had. Zij waren gemakkelijk om aan te doen. Het was niets dan een lang wit kleed van zware, zijde, cn eon witte sluier, die mij van het hoofd tot dc voeten bedekte. Het duurde geen vijf minuten of ik was klaar en toen alles gedaan was raakte ik de bel aan waarmede ik tc voren Aselzion had geroepen. Ilonorius trad dadelijk binnen, hij keek ernstig on alsof hij met iets was vervuld. „Indien gij niet meer in deze kamer mocht terugkeeren," zeide hij langzaam, „is cr dait eenige boodschap eenige mededeeling die gij aan uw vrienden overgebracht wilt heb ben?" Ik dacht een oogenblik na daarna glim lachte ik. „Geen enkele I" antwoordde ik. „Ik zal op al die persoonlijke dingen zelf kunnen toe zien daarna I" Honorius keek naar mij en zijn knap bi>na strong gelaat was ernstig. „Wees cr niet te zeker van!" zeide nij zaoht. ,yHet is niet aan mij om tc spreken maar weinigen doorstaan de proef, waaraan gij onderworpen zult worden. Slechts twee in tien jaren." „En een van deze twee was Als antwoord wees hij naar het portret van Santoris aldus mijn hoop en vertrouwen bevestigend. „Ik ben niet bang," zeide ik, „en ik ben nu bereid te gaan waarheen gij verlangt dat ik zal gaan." Hij zeide niets meer, keerde zich en ging mij voor de kamer uit Wordt v&vnlgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1