Woensdag 9 Juli 1913. „DE EEMLANDER". Uitgevers: VALKHOFF Co, L FEUILLETON. BUITENLAND. De tweede Balkan-oorlog. Het Eeuwige Leven. H\ 8 lü" Jaargang ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per post- 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.50. £lko regel meer- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 COIlts bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handol cn bod rijt bestaan zoor voordoeligo bepalingon tot liet herhaald adverteoren in dit Blad, b'j abonnement. Eeno circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezondon. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Kennisgevingen. tij- Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, S Gelet op art. 37 der Drankwet, M Brengen ter opende kennis lo. dat bij hen is ingediend een verzoekschrift, om verlof tot den verkoop van aleoholhoudenden, Raderen daa sterken drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop, door Adriana Johanna Veer kamp, echlgen°oto van Joseph David Tervrolbcck, Van beroep zonder, wonende alhier, So ester weg lio 169\- in de voorloealitcit van het perceel Soes- terweg no. 1691 le Amersfoort 2o. dat binnen twee weken na deze bekendma king ieder tegen het verlcenen vnn hel verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester cn Wethou ders kan inbrengen. Amersfoort, den 8. Juli 1913 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A R. VEENSTRA, 1.-». VAN RANDWIJGK. Politiek Overzicht De legerversfei-king in Frankrijk. De Fransclie Kamer zit nog steeds midden in de behandeling van de legervoordrachten. Uiterst langzaam zijn de debatten tot dusver vooruitgegaan. Er is besloten om, met deze week te beginnen, de zittingen, van Maandag, Dinsdag eai Woensdag en dc voormiddagzit- tang van Donderdag be bestemmen voor de behandeling van de militaire wetsvoorstel len. Dit besluit is wel begrijpelijke met bet oog op de behoefte 0111 het eindresultaat, dat toch reeds zoo goed als vaststaat, zooveel mogelijk te bespoedigen, opdat de vergade ring hare zomorvacanlie leunne beginnen. Niet vóór verleden Maandag is men kun- 'ginnen aan de behandeling van het ;t i.-'gsp-nlwerp zelf. In de voorafgegane weken heeft, men zich moeten bezig houden -mei de tegenontwerpen, die als zoovele ^•struikelblokken aan de behandeling van he'. regeeiingsontwerp in den weg waren gelegd. Die tegenontwei-pen zijn allen verworpen, en wel dooreengenomen met eene tamelijk vaste meerderheid van omstreeks 100 stemmen. Alleen bij de verwerping van het ontwerp Messimy-Boncour moest het kabinet-Barthou zioh met eene meerderheid van 40 stemmen vergenoegen. Dit ontwerp bepaalde een twee- ■jarigen diensttijd, maar sclireef daarbij - voor, dat de reservisten nog zoo lang onder de wapenen zouden blijven als noodig was om de October-recruten voor het verrichten van den dienst te velde geschikt te maken. Als hoofdmotief werd voor dit ontwerp aan gevoerd, dat men niet blind mocht blijven voor het feit, dat Frankrijk in den strijd om de effectieve legersterkte zijne tegenstanders toch niet tot aan het uiterste einde zou kun nen volgen en derhalve na verspilling van vele menschen en veel geld ten slotte zou moeten teragkeeren lol de methode, waarop dit ontwerp was opgebouwd. In hunne verde diging bezwoeren de voorstellers de regee ring zich te plaatsen op den bodem van het overleg en de toenadering, waartoe het ont werp den weg wces. Aan die gedachte van toenadering beantwoordde hel betrekkelijk proole aantal der voor dit voorstel uitge brachte stemmeneene versterking van dc oppositie beteekende bet niet. Van de 260 leden, die voor het wetsontwerp Messimy- Bonoour gestemd hebben, waren 144 leden van de radicale en radico-socialistischc partij, 40 leden van dè radicale en 10 van dc democratische linkerzijde, 41 „socialisles uni- fiës", 26 republikcinschc socialisten, 1 gema tigde republikein, 1 lid van de conservatieve „action libérale" cn 3 „wilden". Die combi natie was echter niet voor duurzaamheid be stemd met de verwerping van het tocnadc- ringsdeaikbceld, dat in het ontwerp Messimy- Boncour was vervat, was zij van de baan. Zoo kan de numeriek zwakke meerder heid, die de regeering verwierf bij de stem ming over dit laatste maar gevaarlijkste van de tegenontwerpen, worden aangemerkt als de voorbode van de beslissende overwin ning, die de regeering heeft te verwachten bij de eindstemming over haar voorstel. Eene bevestiging hiervan levert de stemming, die eergisteren gehouden is over art. 1 van het regeeringsvoorslel, dat is aangenomen mc.t 339 legen 223 stemmen. Hiermee is het begin sel van den driejarigen diensttijd met eene meerderheid van 116 stemmen aangenomen. Hoe de voordracht tot dekking van de kosten er uil zal zien, zal nader nog moeten blijken. Men schijnt het intus- schen er over eens te zijn, dat de kosten van deze nieuwe versterking van Fronkrijks weerbare macht moeten worden gelegd op de meer welgestelde klassen. De minister van fi nanciën lieeft dit in de bogrootingscommissie verklaard, en dc commissie heeft daarop een voorstel aangenomen, dat alle uitgaven voor de nieuwe militaire lasten, de tijdelijke en de blijvende, door hellingen van het vermo gen moeten worden gedekt. Men mag niet voorbijzien, dat de verkooglng van dc oor- logsbegrooting in Frankrijk samenvalt met een belangrijk tekort op de loopende begroo ting. In> 't geheel rekent men, volgens ramin gen die nog niet definitief zijn, met eene ver hooging van dc jaarlijksche staatsbegrooting met een milliard francs in ronde som. Sofia, 8 Juli. De Grieksche gezant is heden morgen vertrokken*. Incidenten vie len daarbij niet voor. Cettinje, 8Juli. De gezant van Bulgarije heeft bevel ontvangen Cettinje te verlaten en is heden morgen vertrokken. S o f i a, 8 Juli. De Mir verneemt, dat de Serven zijn begonnen de spoorwegen le ver nielen in dc richting van Nisch en Pirot. We ene n, 8 J uli. De Südslawiscbc Kor respondenz bericht uit Soïia, dat minister president Danew van meening is, dat volgens dc inlichtingen van den generalen stal' de vijandelijkheden dn het laatst van de werk een beslisscnden keer zouden nemen. Hel Servische leger zou over eenige dagen lot onbewegelijkheid gedoemd zijn. Belgrado, 8 Juli. De oorlogsverkla ring is opgenomen in een buitengewoon nummer van het regeeringsblad. Koning Peter heeft eene proclamatie aan bet leger bekend gemaakt, waarin de oor logstoestand met Bulgarije wordt aangekon digd. Men moet de verdiensten van een mensch niet beoordeelen naar zijn grooten aanleg maar naar het gebruik, dat hij er van maakt. Een Roman van Liefde 101 DOOR MARIE CORELLL Wij gingen veel trappen af en door veel gangen enkele flauw verlicht of bijna in het geheel niet. Het was nu volkomen nacht Sff— en door een paar vensters, die wij voorbij gingen kon ik zien dat de hemel met sterren bezaaid was. Wij kwamen in de gewelfde hal waar de fontein spoot, en weer zag ik het vreemde alles doordringende licht er in de liefelijke glans speelde op de stralen van de fontein waardoor ide omringende heesters en palmen en de bloemen er uitza gen als in een droom van het feeënland. Door de hal volgde ik mijn gids door een donkere nauwe gang toen merkte ik eensklaps, dat ik alleen was. Geleid door het ruischen der tonen van een orgel ging Ik verder en plotseling zag ik een breeden stroom van licht die door de open deur der kapel kwam. Zonder aarzeling trad ik binnen daarna bleef ik staan het symbool van het Kruis en de Ster vlamde tegenover imij, en overal, waar ik ook keek waren mannen in witte jjkwc'ten. die hun kappen terug hadden ge slagen op liun schouders. Zij stonden allen in zwijgenden rijen en namen mij op toen ik naderde. Mijn hart klopte mijn zenuwen trilden ik beefde terwijl ik liep. dankbaar ^or den sluier, die mij gedeeltelijk bedekte \oor die menigte van oogén! oogen die mij verbaasd maar niet on\riendelijk aanzagen oogen, die zwijgend vragen deden, die nooit beantwoord zouden worden oogen die even duidelijk zeiden alsof zij het uit spraken. „Waarom zijt gij in het mid den van ons gij eene vnouw Waarom zoudt gij moeilijkheden hebben overwonnen, die wij nog te boven moeien komen? Is het trots, uitdaging of eerzucht van u? Of is het alleen liefde?" Ik voelde dat duizenden invloeden zich rondom mij bewogen de macht mijner her senen onderwierp mijn geest zwijgend aan een kruisverhoor, alsof die een getuige ter verdediging van een groot punt van discussie was maar dk nam mij voor niet toe te geven aan de overweldigende zenuwachtig heid en plotselinge onrust over mijn eigen positie, die mijn zelfbeheersehing dreigde te schokken. Ik vestigde mijn oog op het glin sterend symbool van het Kruis en de Ster en liep langzaam verder ik moet er als een zeer eenzaam schepsel hebben uitgezien, geheel in het wit gekleed als een slachtoffer dat ter slachtplaats gaat, geheel alleen loo pende naar de brandende, schietende stra len van licht, die de geheele kapel in een stroom van verblindende pracht hulde. De muziek donderde nog rondom mij en ik meende dat ik heel in de verte hoorde zin gen ik kon woorden onderscheiden die door de muziek neervielen evenals bloesems door -den regen. liet Bulgaarsche le£cr, dat aan de oude Bulgaarsch-Servische grens is samengetrok ken, blijft zonder succes aan die zijde aflei dingen uitvoeren voor de operation, die in Macedonië worden voortgezet. Gisteren nog ging hol de grens over en kwam tot bij Kwajewatz; maar dc beide regimenten die de Bulgaarsche colonne samenstelden, moes ten de wijk nemen op Bulgaarschen grond, door dc Serven vervolgd. Een Bulgaarsch detachement deed een in val op het Servische gebied tot aan Vlasina, maar moest zich inderhaast terugtrekken. Het hoofdkwartier hecht daaraan volstrekt geen gewicht. De berichten uit Uskub blijven aangeven, dat de actie in bet dal van dé Bregalnilza zeer gunstig voor dc Serven verder gaat. Belgrado, 8 Juli. De regeering beeft bericht ontvangen van eene groote overwin ning, die in Istip door de Servische troepen tegen dc Bulgaren is behaald. De Serven heb ben de stad weder genomen. De Bulgaren gaan de rivier over en vluchten naar Petsjc- wo. De Serven hebben de vroeger van hen genomen kanonnen teruggewonnen. Het ge vecht was hardnekkigde verliezen moeteo zwaar zijn. P a r ij s, S Juli. De Grieksche gezant heeft last gekregen de Fransche rcgccring te verzoeken een protest in te dienen bij de Bulgaarsche regeering togen de schending van de internationale oorlogs wetten, waar aan de Bulgaarsche regeering en de Bulgaar sche troepen zich hebben schuldig gemaakt door hunne handelingen tegen wecrlooze krij gsgo\angenen en burgers. Do al be groote tegenstrijdigheid in dc be richten over Servische en Bulgaarsche over winningen heeft tot nadere \erklaringen en ophelderingen geleid, waarvan het resultaat is, dat beide partijen althans niet meer be twisten, dat de tegenpartij „parliëele voordee- len" heeft behaald. In Sofia geeft men toe, dat bij Kotsjana niot aües in volmaakte orde is, en de berichten uit Belgrado moeten toe geven, dal bij Kriwolak en verder oostelijk in de streek van de Ivriwa Lakawrika, een zijstroom van de Bregalnilza, de Bulgaren wel eenig voordeel hebben verkregen. Maar terwijl de Serven hun tegenspoed als geheel onbeduidend voorstellen 111 vergelijking met het schitterende succes, dat zij zeggen te heb ben behaald in het Boven-Brcgalnitzadal, troost men zich in Sofia over den ongunslioen uitslag van dc gevechten rondom Kotsjana, door er op te wijzen, hoe bezwaarlijk 't is de gemeenschap van de Bulgaarsche troepen in het Brcgalndtzadal met het door ruw pebertf- le gescheiden moederland te onderhouden en die troepen van leeftocht te voorzien. Daar door verbetert natuurlijk de strategische toe stand van de Bulgaarsche division niet. Maar met recht doet men in» Sofia uitkomen, dal voorshands de Serven er niét in schijnen te zijn geslaagd, dc Bulgaarsche linie door tc bre ken cn zoo hét leger van het moederland af le snijden. Dc Serven beweren, nadat zij reeds voor eenige dagen in de Osogowska Planlna (den strategisch gewïchligen bergrug in het zuid oosten van Egri Palanka) de Bulgaren van eene goede stelling op de Redlii Boeki hadden verdreven, ook de bergen Slriska en Riilta In het licht In liet hart van het vuur! Tot de binnenste kern van de onsterfelijke Stijg ik op streef ik! (vlam Onder mij rolt de draaiende Aarde, Met hel geraas van millioenen wielen Die steeds draaien rondom de zon Boven mij welft zich de schitterende hemel. Bezaaid met sterren van den avond en den En ik, dc Koningin (morgen, Van mijn reine ziel, Zweef met mijn ontplooide regenboogvlerkeD Alleen met liefde, tusschen God en dc [wereld I Mijn hart sloeg snel; elke zenuw in mij trilde toch ging ik vast besloten verder mijzelf niet toeslaande, dat ik zelfs daelit aan gevaar. En toen ik Aselzion zag! Aselzion veranderd 111 een bijna bovennatuurlijke schoonheid! Aselzion wenkte mij met uitge strekte handen en toen ik genaderd was zonk ik onmiddellijk op mijn knieën. De mu ziek stierf plotseling weg, diepe stille heerschle. Ik voelde al kon ik het niet zien, dat aller oogen op mij gevestigd waren. Asel zion sprak: ,jSta op!" zeide hij, zijn stem was helder en bevelend. „Gij onoet hier niet knielen hier moet gij niet rusten! Sta op en ga ver der! gij zijt ver gegaan, maar de weg is nog verder! De poort van de laatste proef staat open treed binnen! en moge God uw Gids zijn!" Ik stond op, zooals hij mij beval en een verblindende lichtstraal trof mijn oog alsof de hemelen waren geopend. Het vlammende Kruis en de Ster werden eensklaps geschei den in twee afzonderlijke deelen, hiermede van de Bulgaarsche troepen gezuiverd te heb- bon. Daarmee zouden /.ij de stellingen, die den weg naar lyislcndil (d. i. naar Bulgarije) beheerschen, reeds zeer nabij gekomen zijn. De Bulgaarsche bataiüons, die Kotsjana heb ben verdedigd, moeten volgens Servische be richten in het Gradeskadal cn in het Boven- Brogalni'lzadal op den terugtocht zijn naar Zarewosek), om eventueel van daar naar dc Strocma terug le gaan. Van dit gebied gaat dc Bulgaarsche gevechtslinie weder sterk naar het westen, naar Istip, dal van den beginne af in Bulgaarsch bezit was, en naar Kriwolak. Op het noordelijk oorlogstooncel, langs de Servisch-Bulgaarsche grens, is niets beslis sends gebeurd. In hot Nikolaas-gobergtp, aan de grens lén noorden van Pirot, schijnen ge wichtige operation te worden voorbereid. De Bulgaren trekken hier groote troepenmassa's bijeen cn zijn reeds over de passen in het Servische gebied gedrongen. Ook in dc rich ting van Vranja, in den zuidelijks ten hoek van Servië, rukken de Bulgaren op. Tusschen deze stellingen en Egri Palanka schijnt een gevecht in ontwikkeling tc zijn. Het Grieksche leger heeft zijn voorwanrt- schen marsch op dc geheele linie Gewgeli— Nigrila voortgezet. De Bulgaren hebben hun ne stollingen op den oostelijken vleugel bij Lahana moeten ontruimen en trekken zich steeds meer naar Serres terug. On den lin kervleugel willen de Grieken naar Doiran zij.il getrokken en deze stad veroverd heb ben. Wanneer dit bericht bevestigd wordt, zouden dc Grieken hun doel naderbij gekomen zijn om de bij Kriwolak strijdende Bulgaren in den rug te vallen cn dc verbinding met dc daar aan de Vardar staande Serven tc horstellen; de vereenigde troepen zouden er in moeten slagen het Yardardal van den vij- and tc zuiveren. Het Bulgaarsche gezantschap te Petersburg heeft bekend gemaakt, dat dc meer ernstige aanvallen van Bulgaarsche zijde eerst nu zul len beginnen. Wat tot dusver is gebeurd, is van ondergeschikte betcekenis geweest, S o f i a, 8 J u 1 i. In de sobranje las minis ter-president Danew eene koninklijke bood schap voor, waarbij de vergadering wordt bij eengeroepen 0111 de begroeting voor liet twee de helfjaar van 1913 aan te nemen. Dc voor zitter deelde de indiening mede van een wets ontwerp, tot het toeslaan van een credit l van 50 miHkten voor de behoeften van hel leger. We e nen, 7 Julf. De Oostenrijksche be middeling tusschen Bulgarije en Rumcirië heeft schipbreuk geleden. De berichten uit Bukarest doen zelfs gcloovcn, dat zij niet heeft plaats gehad. We enen, 8 Juli. Terwijl uit Bukarest afkomstige berichten het heslaan van Bul gaarsoh-Rumeensche onderhandelingen tegen spreken, schijnen de bladen heden van mea ning le zijn, dat de Oostenrijksche bemidde ling hare laak nog niet ten einde heeft ge bracht. Ivoastant inopel, 8 Juli. De Ru- mcensdie vrachLbooten Dacia en Imperator Trajan, die hier waren gebleven, zijn heden nacht jtiolseling naar Gaialz vertrokken. De Rumeensclie militaire ataaché heeft Konstantinopei verlaten. Men verzekert, dat or belangrijke mede- deelingen zijn gewisseld tusschen de Porie en den Turkschen gezant te Bukarest. De naai' het scheen een 'hal van levend vuur ontsluitend! Vlammen van allerhande kleu ren brandden levendig, stegen op cn daal den weer zonder ophouden, het was een soort open fornuis, waarin zeker alles ver teerd moest worden! Ik keek naar Aselzion in zwijgende vraag niet met vrees; en even zwijgend wees hij naar het gloeiende gewelf. Ik'begreep hem en zonder meer een enkel oogenblik te aarzelen begaf ik er mij heen. Als in een droom hoorde ik gefluister achter mij en onderdrukte uitroepen van dc leerlingen van Aselzion die alleen in de kapel waren, —maar ik sloeg er geen acht op, mijn ge heele ziel was vervuld met mijn laatste taak. Stap voor stap ging ik verder u'k ging Aselzion met een glimlach voorbij. „Vaarwel", fluisterde ik. „Wij zullen elkaar weer ont moeten!" ■Daarna naderde ik dc oplaaiende vlam men. Ik voelde hun warmen adem tegen mijn wangen de zengende wind van ze hief mijn haren op door de plooien van mijn sluier een gedachte kwam mij te binnen dat ik voor de een of andere reden nu die Verandering welke de Menschen „Dood" noemen, moest ondervinden en dat ik hierdoor mijn geliefde aan den anderen kant van het Leven zon ontmoeten en met deze naam op mijn lippen en een hart stochtelijke bede tot hen.in mijn hart stapte ik in het gloeiende vuur. Terwijl ik dit deed verloor ik Aselzion uit het oog evenals de kapel en al degenen die mijn bewegingen gadesloegen en vond ik mij omringd aan alle zijden door schie tende lichtpunten, die in plaats mij te zengen en ineen te schrompelen als een door den Runteenschc gezant te Konstantinopei heeft gisteren met den grootvizier een onderhoud gehad, waarin hij dc inzichten van zijne ro» geering uiteenzette. Budapest, 8 J u l i. De Rumenen hebbek in Bo3'anu geschoten op een schip, dal Bul- gaarscho soldaten vervoerde, die zij hielde* voor deserteurs, iwoe ziju gowonu. De gezant van Riiminic te Berlijn, dr. Bal- (liman, heeft in eene vergadering, die vooi een groot deel bestond uit mannen, die inge volge het mobilisaliebcvel onder do wape nen moeten lcoiuen, eene rede van politieke betcekenis gehouden. Hij zeide, dat do hou ding van Bulgarije tegenover zijne bondge- nooten duidelijk heelt doen uitkomen, (lal het doel van zijne polilick, dc onverbloemd* hegemonie tegenover al zijne buren, dus ooi Rumenie, is. Daarmee is liet oogenblik geko men waarop, nadat alle diplomatieke be moeiingen te kort zijn geschoten, niets an ders meer overblijft dan dc Ultima ratio to laten spreken. Rumenie lean niet toegeven, dat Bulgarije zich op kosten van zijne voor malige bonidgt noolen eene machtpositie af dwingt, die eene permanente bedreiging van Rumenie cn inzonderheid van zijne levens belangen aan de Zwarte zee be teekent. Zoo moest de koning de beslissing nemen die hij onder de geestdriftige toestemming van do geheele natie genomen hoeft. De vertegenwoordigers van do groote mo gendheden te Bukarest hebben, volgons een bericht van de Neuc Froic Prcssc, hij dc Ru- mocusche regeering inlichtingen ingewon nen hoever zij eventueel zou gaan in d* operation tegen Bulgarije en tegelijk gepolst of de regeering zou afzien van een actief iiv grijpen om complication van internaLionalen aard tc vermijden, cn onder welke voor< waaiden. Dc regeering moet daarop hebben geantwoord, dal hiertoe behalve dc afstand van liet gebied Turkukaja-Baltsjik door Bul garije ook Europe es che waarborgen onmis baar zouden zijn, dat door den uitslag van den oorlog de verhouding der krachten op den balkan niet 111 die mate verschoven wordt, dat dc stelling van Rumenie op den Balkan benadeeld zou worden. Het Ruuioensche blad Adevereel, dat be trekkingen onderhoudt met het ministers van binjicnlandsche zaken, schrijft, dat hel streven van de builenlawlschc politiek van Rumenie gemunt is op het verkrijgen van voldoening voor deze twee cisclien: de auto nomie van Macedonië cn dc verbetering van (ie strategische grens in het zuiden van do Dobroedsja. Een autonoom Macedonië, naar het model van Albanië, zal een bufferstaat tusschen Servic cn Bugarijc vormen, waar door cn waardoor alleen liet door Ru menie gewenschte evenwicht op den Balkan kan worden verkregen. Bovendien is dc vrije ontwikkeling van den Koclzowalacha, slechts, in een autonoom Macedonië verzekerd. Wat de tweede eist U vnn de Rumcensche politiek, de verbetering van de strategische givns, betreft, wordt verlangd, dat die van Silistria lot Raltsji!: zoodanig worde ge trokken. dat zij het plateau van de Dobroedsja mede in luit. Op de volledige vervulling van deze cischcn moet Rumenie onder alle omstandigheden blijven aandrin gen. storm Yoortgezweept blad, gelijk waren aan koele en welriekende stroomen die langs inij heen speelden! Verbaasd gin;: ik verder cn onder het gaan werd ik moediger. Bij een stap scheen ik gebaad in een regen van teere stralen, als fonkelende diamanten cn topazen, bij een andere, hulde mij een liefe lijk violet licht in haar rijke tinten dan liep ik weer in zacht azuur, als de tint van een zomcruilspansel en hoe verder ik ging des tc dieper en stralender was hel licht bo ven mij. Ik voelde dat het elke porie van mijn huid doordrong, ik strekte er mijn handen naar uit en zag dat ze doorschijnend waren in den schoon e 11 glans, en eensklaps moed vattende wierp ik mijn sluier terug en adem de in de schittering zooals men in dc lucht ademt! Mijn geheele lichaam werd licht, en bewoog zich meer alsof hel zweefde dan liep ik keek met onvermoeide, niet ver blinde oogen naar de glinsterende vlammen, die zonder kwaad te doen om mij heen fon kelden en in fraaie vormen van bloemen en bladeren veranderde onder mijn voelen, cn zich boven mijn hoofd welfde^ als takken van schaduwrijke boomen, en opeens, in het verschiet, zag ik een gedaante als die van een Engel. Een Engel die op mij wachtto met oplettende oogen en uitgespreide armen! het was maar een oogenblik dat ik dit visioen zag en toch wist ik wat het bedoelde en ik ging verder en verder. Mijn Ziel verhief zich in mij ora voort te gaan naar dien Metgezel* die met zulk teeder geduld stond te wach< ten! (Slot volgt)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1