„DE EEMLANDE R Uitgevers: VALKHOFF Co, Vrijdag 11 Juli 1913. BUITENLAND. [FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N°. 10 12** Jaargang. De tweede Balkan-oorlog. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschynt dagelyks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advortentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regols f 0.50. Elko regel meer- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimto. Voor handel cn bedryf bestaan zeer voordooligo bepalingen tot het herhaald advortooron in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt of aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. Burgemcc-.ttr cn Wethouder» van Amersfoort, brengen ter openbare kennis, dat de processen-verbaal van de zittingen van de Hoofdstcmbureaux van den uitslag der op 9 Juli 1913 gehouden herstemmingen voor <le verkiezing rif van twee leden van den Gemeenteraad van Amers- jf foort, in het Ie kiesdistrict cn van twee leden in het Ille kiesdistrict, in afschrift zijn aangeplakt en ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage iijn neergelegd. Amersfoort, den 10. Juli 1913. Burgemcc Ur en Wethouders voornoemd, r De Secretaris. De Burgemecstetr I A. R. VEIiN'STRA, l.-S. v. RANDWIJCK Politiek Overzicht De toestand aan den Balkan. Berichten van belang over oorlogsgebeur- tenisscn op don Balkan ontbreken heden. Ilct x blijft zooals het in de vorige dagen is ge dweest; naarmate van de bron, waaruit de berichten komen, verneemt men van over- winningen, die behaald zijn door de Bulga- M ren of door de verJ>ondcn Scrven en Grie- ken. Die tegenstrijdigheid is voor hen, die buiten den strijd slaan, moeielijk op te los- sen; maar zij is in ieder geval een bewijs, dat i'l1 beslissende gevechten nog niel geleverd zijn. - Ook de censuur op de berichten van het oor- logslooncel, die met grooie strengheid wordt ■•w gehandhaafd, draagt er toe bij, daL de be- Hchlenslroom thans traag vloeit. Maar als er :-V; werkelijk iets voorviel van beleekcnis, dan zou dal zeker uitlekken, ondanks alle cen suur. Ook in den diplomatiek-politiéken toestand zij<n geene veranderingen merkbaar. Men t weet nog altijd niet wat de vertoogen, die v thans van vcrsohillende zijden in Sofia ge houden worden, zullen uitwerken, en of die er v-r toe zullen leiden dat Bulgarije het denkbeeld laat varen om overwinningen tegen de Grie ken en Serven af te wachten, alvorens met Rumenië te onderhandelen, en door toe te geven aan de eischen van Rumenië, zich met zijn noordelijken buurman verstaat en daar door een oorlog met dezen vermijdt. Ilct Journal des Débats raadt Bulgarije v dringend aan dien weg te volgen. Het 1 schrijft ,,Men vraagt zich af, waarop het kabinet te Sofia wacht om te onderhande len. Eene beslissende overwinning? Maar in welk opzicht zal de gehoopte overwinning beslissend zijn? Eene Servische of Grieksche nederlaag op hel tegenwoordige oorlogstoo- neel zou volstrekt niel de kwestie van het betwiste gebied uitmaken. Er zouden mins ten nog twee overwinningen, de eene op den rechteroever van de Vardar, de andere in den omtrek van Saloniki, behaald moeten Worden om de Bulgaren in het bezit te bren gen van de stroken, die zij opeischen. Daar bij zal Rumenië over eenige dagen in slaat zijn in liet strijdperk te treden. Eindelijk schijnt Turkije besloten te zijn, niet de ge- ■legenheid te laten voorbijgaan om aan zijn overwinnaar van gisteren eene vermindering op te leggen van de offers, Ln hel nog niet geratificeerde verdrag van Londen bepaald. I „De Bulgaren hebben altijd in hunne j Te hoog is in den regel de pi ijs, waarvoor de lof der menigte gekocht wordt. Een Komtm van Liefde 102 door MARIE CORELLI. eigen kracht een onbeperkt vertrouwen ge had. Dit gevoel, dat diep in hun binnenste geworteld is, heeft hen in staat gesteld groo le dingen te volbrengen. Maar het is oor zaak geweest, dat zij de gunstigste gelegen heden om met Turkije te onderhandelen, hebben verzuimd, en heeft hen onvergefelijke fouten doen begaan. Het brengt hen nu in het gevaar, hunne toekomst te vernietigen. Wonneer de Bulgaarsche regeering niet door stijfhoofdigheid is verblind, dan moet zij nu onderhandelen. E11 men zal haar een dienst doen, een dienst aan Bulgarije en aan zijne vroegere bondgenooten, als men haar vriend schappelijk aanspoort zich voor de gebeurte nissen te buigen. Zij zou verstandiger han delen, door te onderhandelen over eene schikking, dan door te trachten zich vrij te pleiten van den ellendigen schelmstreek van 29 en 30 Juni." Zal Bulgarije dezen raad Ier harte nemen? Of zal het wederom het gunstige oogenblik laten voorbijgaan? De tijd zal het moeten leeren. Maar hot verdient wel de aandacht, dat een correspondent van de Neue Freie Presse uit Berlijnsche diplomatieke kringen, die beschouwd worden als bijzonder goed ingelicht over de inzichten van de Rumeen- schc regecring, de mcdedeeling put, dat men de verhouding tusschen Rumenië en Bul garije niet al te optimistisch mag opvat ten. Eene schikking is nog niet verkregen en is ook moeielijk te bereiken. Het oogenblik, waarop een compromis tusschen Rumenic en Bulgarije gemakkelijk 1e sluiten zou zijn ge weest, is verzuimd. De eenige reden voor eene iets gunstiger opvatting is het feit, dat de gezanten van Rumenië en Bulgarije nog niet teruggeroepen zijn. Inmiddels gaat de mobilisatie in Rumenië haren gang, en wan neer zij voltooid zal zijn, zal waarschijnlijk onder de gebruikelijke volkenrechtelijke vor men Rumenië den oorlog verklaren en de oorlogsverklaring uitvoerig motiveeren. Volgens een heden morgen ontvangen tele gram is die waarschijnlijkheid zekerheid ge worden. De oorlog is verklaard en de Ko ning van Rumenic heeft zijn gezant uit Sofia teruggeroepen. Belg r ado, lOJuli, 1 uur voormiddags. Ma een kort gevecht hebben de Serven Pare- dcvikl genomen. De Grieken namen Peluch ca Sluniitza. Het Bulgaarsche leger vluchtte als door eene paniek bevangen, naar Fleckke viizaa en Plamna. Belgrado, 9 Juli, 9 uur namiddags Volgens officieele berichten zijn de Bulgaar sche troepen volkomen vernietigd. Hun aan val op Klazina is afgeslagen; een Bulgaarse!» cscadron is gevangen genomen. Generaal Kowatsjew trekt zich terug gedeeltelijk op Doetritzo, gedeeltelijk op Polsjewo. iS a l o n k i, LU Juli. Kavalla is bezet door admiraal Kcndoeriolis. Gisterenavond is ook het Stroomilza-dal bezet. Belgrado, 1 U Juli. De Bulgaren gaan voort met zich terug te trekken; zij worden vervolgd door de Servische troepen, die liun volstrekt geen rust laten. Volgens een offi cieel rapport hadden de Bulgaren, die den terugtocht aannamen na hel prijs geven van was, die mij zoo in zijn vaste omarming hield dat ik mijn eigen wcnsch vervuld had, het geen was mijn trouw te bewijzen, indien het al niet was mijn waardig zijn van hel gelukl dat ik alles had gewonnen wat ik noodig had in deze wereld cn de volgende, en dal niets onze Ziel meer van elkaar kon schei den! Dit is de diepe eeuwige verrukking van een kennis, die gedeeld wordt door de enge len Gods en van zulk een hemelseh geluk kan niets gezegd of geschreven wordenl neming van Serres. Zelfs in Weenen, van waar anders de meesten van dc voor de Bul garen gunstige berichten komen, wordt thans hun toestand ongunstiger-beoordeeld. C e 11 i n j e, 10 Juli. In eene proclamatie aan zijn volk drukt de Koning zijne smart uit over den broederoorlog. Er is reeds bloed van de broedervolken gevloeid cn de eerste slachtoffers waren Serven. Dc Bulgaren vie len ook de Grieken aan, die zich heldhaftig gedragen hadden. Dc Bulgaren werden aan gespoord zich van de Slavische familie af te scheiden cn trachtte zich van de ten koste van gemeenschappelijke opofferingen ver kregen offers meester te maken, daarbij wei gerende aan den broederlijken raad van den Keizer van Rusland gehoor te geven. Dc Sla vische solidariteit zal in het bloed eene grootcre kracht putten. De Koning noodigl het volk uit, zijn plicht jegens dc Slavische natie te vervullen. De Koning noodigl het volk uit z ïjn plicht te, vervullen jegens de Servische natie. Weenen, 10 Juli. Men zegt, dat Frank rijk het initiatief genomen heeft tot een stap, die ten doel heeft tol een wapenstilstand te komen, cn dat de vertegenwoordigers van dc andere mogendheden zich daarbij zullen aansluiten. Dc onder dc telegrammen reeds vermelde nota, waarmee de minister van buitenland- sclie zaken van Montenegro de kennisgeving van hol vertrok van den Bulgaarschon gezant udt Gelt in je heeft beantwoord, is gericht aan den met de zorg voor de Bulgaarsche belan gen balasten Russischen zaakgelastigde cn heeft ri&'n volgenden inhoud: Bij hel dcji 17/30 Mei in Londen ondcr- teekende vredesverdrag tusschen de vier ver bonden Balkanstaten en het Turksche Rijk stond dit rijk aan Bulgarije, Griekenland, Montenegro en Servië, derhalve aan do bond genooten, al het ten westen van de lijn Midia Enos gelegen gebied van Europccsch Turkije af. Ai dit gebied werd verkregen, dank zij de boven me ïischelijk e inspanning van de bond genooten, en zou onder hen verdeeld worden op eene aan de billijkheid beantwoordende wijze, in verhouding Lot de offers, die ieder van hen had gebracht. Dc Bulgaarsche regec ring heeft echter anders gedacht on na dc ondcrtcekening van den Londcnschcn vrede steeds nieuwe aanspraken gesteld, steunende op een met dc Servische regeering voor liet begin van tien oorlog der bondgonooten mot Turkije gesloten geheim verdrag. Daar dit verdrag nooit ter kcnaiis van dc Monlenc- grijnsche regeering gebracht is door hare Bulgaarsche en Servische bondgenooten, heeft de regeering van den Koning van Montene gro liet als nietig beschouwd voor zoover hel bepalingen bevatte over de vcrdecling van het condominium der bondgenooten, cn op het bericht, dat de Bulgaarsche regeering hun» troepen bijeen trok om bij haren bondgenoot hel verdrag met geweld door (e zetten, heeft zij een leger naar dc Vardar gezonden, om ha re belangen te beschermen en hare verplich tingen tegenover hare Servische cn Grieksche bondgenooten te vervullen. Terwijl Bulgarije volhardt bij zijne met het recht strij dige eischen en de scheidsrechterlijke be slissing van den Keizer van Rusland niet heeft aangenomen, heeft het middelen van geweld aangegrepen om meer te krijgen dan hal Londensche verdrag hel heeft toegekend, cn don 17/30 Juni om 3 uur 's morgens onver* moed zijne bondgenooten aangevallen op do Vardarlijai en op de Zuid-Maccdonischc lijn mot het voornemen- hen door overrompeling te beroovcn van de vrucht van liunnc reus» aohlige offers. Bulgarije zet den oorlog voort, zonder hom tc hebben verklaard. Op con sequente wijze heeft dc Bulgaarsche rccc- ring aan haren vertegenwoordiger le Cetlinjo de opdracht gegeven Cetlinje le verlaten, het geen deze ook eenige uren later deed, even als hot personeel van het gezantschap, zonder dat hij waagde zijn vertrek te motiveeren, dat naderhand óf liet afbreken van de diplo matieke betrekkingen óf eene blootc schorsing zou kunnen bctcckcncn. Onder deze omstan digheden is dc koninklijke Montenegrinsclie regeoring van mccning, dat dc zending van den vertegenwoordiger van Z. M. don K' van Bulgarije bij Z. M. den Koning van Mon tenegro geëindigd is en dal de diplomatieke betrekkingen tusschen Bulgarije en Montene gro hebben opgehouden tc beslaan. Ik heb dc eer u, mijnheer de zaakgelastigde, tc ver- zooken deze nota langs den koristen weg ter kennis van de koninklijke Bulgaarsche regee- rir- te willen brengen B u k a r c s t, 10 Juli. Dc mobilisatie is bijna ten einde gebracht. Dc concentratic- opcratiën zullen den llen beginnen. IJet doel van dc troepen zou Sofia zijn. Weenen, 1 0 J u 1 i. Volgens hier ontvan gen berichten, zijn de Rumeensohc troepen lieden namiddag om vier uur de Bulgaarsche grens overgegaan. Dit bericht is nog niet of* fioeel bevestigd. B u k resl, 10 Juli. Dc minister van handel maakt oene mededdring bekend, be richtende dat er geen enkele reden is om eon moratorium tje docreteeren. De financicelo toestand kan aan alle eischen hel hoofd bie den. Leeningen zijn nog niet noodig. 11 J ii 1 i. Dc minister van financiën spreekt tegen, dat een verbod om graan uit te voeren is uitgevaardigd. Het parlement is bijeengeroepen legen 10 dezer. Londen, 11 Juli. De Times bericht uit Sofia van gisterenavond 11.30; Koning CJnrol lieelt «Icii oorlog aan Bulgarije verklaard en zijn* gezant uit Sol in teruggeroepen. IC o n s I a n t i n o p c 1, 10 Juli. Ilct wordt uitdrukkelijk tegengesproken, dat liet Tsja- laldja-leger den voor waart schen marsch ii begonnen Nalsjewics heeft aan Osmar Niza- mi voorstellen gedaan, die de ministerraad langdurig heeft besproken. Men verzekert uit goede bron, dat de ministerraad heeft ver klaard toe te stemmen in dc onmiddellijke ontruiming van het gebied tot de lijn Enos— Midia. Uit Konrtanlinopcl wordt aan dc Köln. Ztg. bericht, dal er verschillende aanwijzingen zijn, dal de Porie over een mogelijk ingrij» cn van de in de stellingen van Tsjataldja en Boclair slaande legers denkt. Naar verluidt, zal eventueel aan Bulgarije eerst een korten termijn gesteld worden om de plaatsen cn stellingen de Marmarakust, die zijne troepen nog hebben bezet, le ontruimen cn j Het licht rondom mij veranderde in it; golven van intensen glans, die over mij neen H sloegen als golven der zee en ik liet toe M dat ik door ze werd meegedragen, ik wist niel waarheen. Opeens zag ik een reusacb- Pilaar van Vuur, die mijn weg scheen e versperren, ik stond even stil, ik keek en ag dal ze brak en het Kruis en de Ster ormdel ik keek verbaasd omhoog de eerdalende stralen schenen mijn oogen te oorboren mijn hersenen en mijn Ziel! ik prong naar voren, verbijsterd en verblind, n fluisterde: „Laat dit het einde zijn!" Iemand greep mij in zijn armen! Iemand rok mij aan zijn borst, en hield mij alsof ik et dierbaarste bezit was dat de geheele we- flgyeid, het leven of de tijd kon geven en sen oneindig teedere stem antwoordde mij; ,;Niet het Einde, maar het Oneindige, mijn Beliefde! De mijne ten laatste, en de mijne Toot altijd! in triomf, in overwinning in Volmaakte vreugde!" 'i En toen wist ik het! Ik wist, dat ik mijn liefde had gevonden, dat het Rafel Santo ris Ik schrijf deze laatste regels op het dek van de „DToom" met mijn geliefde nr- mij. Dc zon daalt in een heerlijkheid van kar mozijn wij zullen weldra in stille wateren ankeren. Een rose licht straalt op onze won dervolle witte zeilen, die weldra zullen wor den gestreken, en Rafel en ik zullen bij el kaar zitten, en zien naar den nacht, die zijn zacht donker gordijn om ons heen trekt; naar de sterren die.jds diamanten, gebor duurd op donker pifïper fluweel verschij nen, luisterend naar het zacht gekabbel der golfjes die tegen een rotsachtigen hoek van het verwijderd strand btrelcen. De avond zal het einde zijn van een dag van vrede en ge luk een van de schoone dagen, die, evenals een processie van engelen ons steeds nieuwe en meer volmaakte vreugde geeft! Meer dan een jaar is voorbij: gegaan, sinds mijn „Proeftijd" in het Huis van Aselzion, sinds wij, mijn geliefde en ikj^nielde voor den Meester en zijn zegen ontvrïigen op onze eeuwige Verbintenis. In dien korten tijd, heb ik al mijn „wereldsche" vrienden en kennis sen verloren dia, als ik het zoo mag uil- Istip, willen trachten tegenstand te bieden bij Radovitza. Zij moesten echter de stad verlaten bij het naderen van de, Serven, die daarop dit strategisch punt bezetten. Sofia, 10 Juli. De Bulgaren behaalden gisteren merkbare voordeden op de geheele linie. Alle frontaanvallen bij Paloritza wer den afgeslagen met reusachtige verliezen voor de Serven, die op de vlucht werden ge dreven. De Bulgaren vervolgen den zich naar Egri Palanka terug trekkenden vijand. Er ontstond een hardnekkig gevecht bij Kotsjana. De Serven werden met belangrij ke verliezen terug geslagen. Dc zevende Bul gaarsche divisie ging daarop tot den aan- val over. Dc aanvallen van dc Grieksche linkervleugel ten noorden van Doiran wer den teruggeslagen. Aan den rechter-oevcr van de Slroema deden de Grieken een zwak ken aanval. Athene, 10 Juli. Naar aanleiding van 1-CL bericht, dat de Bulgaren de interventie van dc mogendheden zouden vragen om een einde tc maken aau dc vijandelijkheden, zeg gen de bladen, dat die Grieken die interven tie slechts zullen aannemen na oene volslagen nederlaag van hel Bulgaarsche leger. Met dezo nederlaag wordt gerekend, omdat dc vereeniging van de Grieksche en Servische legers voor de deur staal. De Koning, vergezeld vail den gencralen staf en van de prinsen, is te Doiran aange komen; hij werd warm begroet door de Grieken cn de muzelmannen. De Bulgaarsclip bevolking heeft, daar zij niet verontrust werd, de stad niet verlaten. Men blijft zon der boricht van den Griekschen bisschop Phot ius. Drie Bulgaarsche balaillons en eene artil- icrie-batterij beproefden Gewgeli te herne men, maar werden teruggedreven door ba- taillons cvzonen van Rogd'anitza. Hel garni- ocn van dc stad, dat eveneens was uitgerukt legen de Bulgaren, dreef hen met vei'lics terug. Verscheiden^ongeregelde Bulgaarsche benden trekken door het land, vervolgd door Grieksche detachementen. Het gerucht loopt, dat dc Bulgaarsche garnizoenen vande kust steden hunne stellingen hebben ontruimd en zich hebben aangesloten bij het leger van generaal Iwanow- De te "Weenen verschijnende AD lit arische Rundschau heeft van het oorlogsloonecl be richten ontvangen, volgens welke op het höofdtooneel van den oorlog cn ook tegen over het Grieksche leger de toestand voor de Bulgaren veel slechter zou zijn geworden. De Bulgaarsche troepen moeten zich op het hoofdfront en ook in het zuiden op den terug tocht bevinden. Dc door generaal Iwanow gecommandeerde lcgerafdceling moet be dreigd worden met afsnijding van hare lijn van terugtocht cn met gevangenneming. Het blad voegt hieraan toe, dat de inhoud van deze berichten voorshands met dc grootste reserve moei worden opgevat Inlusschen blijkt dezelfde indruk ook in Berlijn te be staan, waar men van oordeel is, dat, al laten de berichten nog niet toe zich eene meening te vormen over de eindbeslissing, toch over 'I algemeen is te bespeuren, dat de Serven oii Grieken vorderen tegen de Bulgaren. Dat blijkt b.v. uit de verovering van Itftip en dc herovering van Zailsjar, alsmede uit dc in drukken, bang voor mij zijn geworden. Voor namelijk bang omdat ik alles heb gekregen wat dc wereld mij kan geven zonder hun raad en bijstand, en niet alleen bang, maar ook beleedigd omdat ik den metgezel mijner ziel heb gevonden, waarmede zij niets ge meen hebben. Zij zien op mij neer als een „verlorene voor de maatschappij" en kunnen niet bcseffon hoeveel winst zulk een verlies isl Ondertusschen leven wij Rafel en ik ons eigen stralend en gelukkig leven in het volle bezit van alles, dat het leven liefelijk maakt en van waarde, en niets verlangende, dat onze eigen geheime krachten niet kun nen verschaffen. Rijkdom is ons een der minste onder de ontelbare gaven welke de Natuur verschaft voor die harer kinderen, die weten, waar onuitputtelijke rijkdommen zijn te vinden, en wij genieten ook een volmaakte gezondheid, die door een voort durende instrooming van onuitputtelijke levenskrachten vergezeld wordt. De din gen die wij bereiken, rchijnen „wonderbaar lijk" voor anderen, zoodat zij terwijl zij hulp en voordeel uit onze handen aannemen, fron sen en liet hoofd schudden, bij de houding, die wij aannemen tegenover maatschappe lijke huichelarij en conventies; maar toch zijn wij in staat zulke „invloeden" rondom ons te scheppen, dat niemand ons nadert zonder dat hij zich sterker en beter en te- vredeneir voelt en dit is het meeste, wat ons is toegestaan voor onze medeanenschen te doen, daar niemand naar redeneering en raad wil luisteren. De vurigste Ziel die ooit in menscheDjke gedaante woonde, kan geen andere Ziel leiden, in den weg van eeuwig leven en eeuwig geluk, "indien zij weigert te gaan. en er is geen meer volstrekte waarheid dan deze dat elke man en elke vrouw zijn eigen en haar eigen lot moet maken hier en hiernamaals. Dit is de Wet, die nooit ver andert en die niet aan de kleinste verande ring onderhevig kan zijn. Er is geen vergif fenis van zonde; daar elke overtreding van de wet, zijn eigen zonde met zich brengt. Er is geen noodzaak voor gebed daar elke oprechte wcnsch der ziel zonder spre ken wordt verhoord. Er is veel lof noodig! daar de Ziel leeft en groeit in dc heerlijk heid van zijn Schepper. En liet geheele Ge heim van Eeuwig leven en Geluk is vervat in het volle bezit en bestuur van hot Godde lijk Middelpunt in ons zelf dit Radia „of levende vlam" dat tweeledig moet zijn, wil het volmaakt wezen, en dat in zijn vol maakten staat een eeuwige kracht is aan welke nieis kan weerstaan. De geheele Na tuur is in overeenstemming mot haar wer king, en uit de Natuur trekt het haar voort durend bestaan en toenemende kracht. Voor mij en mijn geliefde is de wereld een tuin in het paradijs rijk aan schoonheid en genot. Wij leven er in als een deel van haar liefelijkheid, wij trekken in ons eigen wezen, de warmte van het zonlicht, de heerDjkhcid van kleur, he>t gezang der vo gels, den geur der bloemen, en de trilling van licht en lucht. Gelijk aan twee tonen van een volmaakte harmonie stemmen wij ons leven op het klavier van het Oneindige en wij weten dat de muziek steeds voller en liefelijker zal worden, terwijl de tijden voort rollen. Indien gevraagd wordt waarom het noodig was, aat ik cïoor de zielkundige proef ging, waaraan Aselzion mij onder wierp, dan antwoord ik: Ziet naar de we reld waarin mannen en vrouwen gewoon lijk leven, en zeg openhartig of gij vindt, dat dit de manier is om geluk voort te bren gen! Ziel naar de maatschappij naar de politiek naar den handel niets dan stelsels tot grootmaking van zichzelf! En meer dan dat alles, ziel naar het Bedrog van den modernen godsdienst. Is hot niet al tc dikwijls een lastering en belcediging voor de majesteit van het Goddelijke? En zijn niet al deze zonden legen dc Natuur, indien al niet alle deze beleedigingcn tegenover de eeuwige Wet het resultaat van 's Men- schen eigen „invloed", die werkt tegen dc besluiten van God in, aan welke hij onge hoorzaam is, zelfs terwijl hij hot bestaan er van erkent? 'Het voornaamste punt van Azelslon's on derricht was de proef van de Hersenen en de Ziel tegen „invloeden", de tegenwerkend» invloeden van anderen en dit is werke lijk de voornaamste hinderpaal voor allen geestelijk vooruitgang. Ifct laffe gevoel van vrees zelfs, wordt in ons gewekt, door den invloed van vreesachtige lieden en het is meestal dc angst voor hetgeen, „anderen zullen zeggen", of anderen zullen donken, die ons terughoudt van het voldoen van menige edele daad. Het moei goed begrepen worden, dat in den eeuwigen vooruitgang van 's menschen eigen Ziel „anderen lieden" en hun invloe den hinderpalen in den vooruitgang zijn. Het doet er geen zier toe, wat anderen zeg gen of denken, als het hoofdaltaar van iemands eigen Geestelijkheid helder en rein is door het voordurend branden van de twee- ledigen vlirn van Leven en Liefde. Allo rnee- ning, alle critiek wordt in zulke zaken al» deze dwaas en volkomen waardeloos.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1