„üt EEMLANDER". Zaterdag 12 Juli 1913. BUITENLAND. De tweede Balkan-oorlog. I2ue Jaargang. Ii° fl E*rsfs "ïïfsal. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco por post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukkon) 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelievo men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Uitgevers: VALKHOFF Co PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.50. Elko regel meer*0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Crooto lottore naar plantsruimto. Voor handel en bedryt bestaan zoor voordeeligo bepalingen tot hot herhaald advertoereu in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bovattonde de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Tijdens de afwezigheid van den liootd- redacteur, gelieve men alles wat voor da redactie bestemd is. zonder bijvoeging .an diens naam of adres, te zenden aan: Politiek Overzicht. De Rumeensche ooriogs- nië gaat plegen, maar tevens zoetsappig ver klaren, dat hel zich niet verzetten zal togen den Rumeenschcn inval Fn op Rumenic's meded/.eling, dat hel zijn gezant uit Sofia terugroept, laat Bulgarije volgen het bevel aan zijn vertegenwoordiger te Bukarest om te blijven. Juist dus het tegenovergestelde van wat eenc oorlogsverklaring gewoonlijk pleegt uit te werken. Men zou geneigd zijn zijne ooren niet te gclooven, als niet tegelijkertijd het bericht kwam van Bulgarije'* dóbScle op het oorlogsterrein. Bulgarije is aan het einde van zijne kracht gekomen; hot kan den strijd niet verder voeren. En zoo kan deze oorlogsverklaring, die aankondigt, dat een nieuwe strijder in het strijdperk treedt, tevens worden beschouwd als eene aankon diging, dat de vrede op den Ralkan in aan tocht is. Een oorlogsboodschnp en een vre desboodschap tegelijk! Inderdaad, dat is idts wat zonder precedent is in de wereldgeschie denis. S a l o n i k i, 11 Juli. Dc Grieken bobben Slroeniilza bezet en daarbij 700 gevangenen gemaakt. Saloniki, 11 Juli. Men bericht, dat na een veldslag van 36 uren, in den loop waar van de Gricksclie en de Bulgaarsche artil lerie een belangrijk duel leverden, Demis Iiissar door de Grieken is bezet. Belgrado, 11 Juli. De Bulgaren, die Servic zijn binnengedrongen, zijn builen de grens geworpen. A t h c n o, 1 1 J u 1 i. Dc Grieken hebben Ser res bezet. Uit Athene wordt aan de Vossischc Zlg. bericht, dat met stelligheid verluidt, dat be halve Serres ook Kawala en zelfs Dcdea- galsch, d. w. z. de geheele kust van de Egeïs, door de Bulgaarsche troepen ontruimd zijn. In de haven van Kawala ruimen de Grieken de mijnen weg, die daar door de Bulgaren zijn gelegd. Het persbureau tc Belgrado bericht: Alk- aanvallen wan de Bulgaren op de Servische grens tusschen Zailsjar cn Pi-rot zijn geheel afgeslagen. De inneming van Knazewatz door de Bulgaren was mogelijk, omdat zich in dc stad slechts weinige soldaten bevonden; toen echter versterkingen aankwamen, werden de Bulgaren geheel teruggeslagen en volgens officieele berichten geheel vernietigd. Er be vindt zich thans geen Bulgaarsche soldaat meer op Servischen grond. Met de Bulgaarsche ovcrwinningsbericliten is het nu voor goed gedaan. Gaandeweg werd, op grond van de lijdingen over 't geen op liet ooriogs tooneel voorviel, de indruk ster ker, dat het krijgsgeluk de zijde koos van de Grieken en Serven, en dat in den chaos van de elkaar tegensprekende berichten van over winningen en nederlagen die, welke van de tegenstanders van Bulgarije uitgingen, het dichtst bij de waarheid waren. Thans is hel niet meer aan twijfel onderhevig, dat hel Bul gaarsche leger op dc geheele linie zoowel tegenover de Grieken als tegenover de Serven in het nadeel cn blijkbaar hot einde van zijne kracht nabij is. Van bijzonder gewicht is het feil. dal dc verbinding tusschen het Servische en het Grieksclie leger to-t stand is gebracht. Men spreekt reeds van de nederlaag der Bul garen als van een voldongen of althans niet meer af te wenden feit. Eene bevestiging daar van is hierin te vinden, dat Bulgarije stappen heeft ondernomen om den oorlog ten einde te brengen. Daarover zijn verschillende be richten verspreid, die ten deele niet juist ble ken te zijn. Niet bevestigd is het bericht, dat Bulgarije in eene nota zich lot alle mogend heden heeft gewend, om bij Servië en Grie kenland werkzaam te zijn tot het verkrijgen van een wapenstilstand. Wel blijkt het juist te zijn, dat Bulgarije in Petersburg heeft ver klaard, dat het, 0111 bloedvergieten te vermij den, 't aan Rusland overlaat de staking van de vijandelijkheden teweeg te brengen. Dat wil met andere woorden zeggen, dal Bulgarije in het bewustzijn varn zijne militaire zwak heid, zich tot Rusland heeft gewond met hel verzoek om te bemiddelen. Men mag aanne men, dat deze stap niet zonder vrucht z d blij ven, zoodat zich het vooruitzicht opent op een spoedig einde van dezen oorlog, natuur lijk behoudens mogelijke incidenten, waarop men in Balkan-^kwesliën altijd voorbereid moei zijn. In Wecnen zijn berichten ontvangen, die bevestigen, dat de Bulgaren zich over de ge heele linie op den terugtocht bevinden, on dat Bulgarije Ruslands bemiddeling heeft aange zocht om tot den vrede te komen. Volgens de Wiener Allgeraeine Zeitung is dit Woens dag gebeurd in een gesprek van een uur, dat de Bulgaarsche gezant Bobsjew te Potersburg heeft gehad met den minister van buitenland- sche zaken Sazonow, waarbij Bobsjew meer malen in luid weenen uitbarstte. Van Ser vische zijde heeft dit blad vernomen, dat Ser vië in een wapenstilstand met Bulgarije slechts wil toestemmen onder voorwaarde, dat vooraf volledige overeenstemming is verkregen over do gewichtigste punten van heft vredesver drag, om te verhinderen, dat Bulgarije den wapenstilstand enkel aanwendt tot versterking van zijne militaire stelling. Servië's vredes voorwaarden zouden zijn: prijsgave door Bul garije van de zoogenaamde onbetwiste cn be twiste zóne, waardoor Uskub, Koemanowo, Kóprulu, Istip, Ochrida on Monastir aan Ser vië en Griekenland zouden vallen. Aan dc Frankf. Ztg. wordt uit Weenen be richt, dat men daar niet twijfelt aan dc on derwerping van Bulgarije, dat inderdaad ge heel uitgeput schijnt te zijn Naar verluidt zullen de Serven, behalve het reeds bezette gebied nog het geheele volgens het verdrag onbetwiste gebied verlangen. De Grie ken zullen zeker ook niet al te bescheiden zijn. Dan blijft nog de vraag, wat Rumenic zal krijgen, dat zich in de kosten van eenc mobi lisatie heeft begeven cn zeker niet met lecge handen wil blijven. Bukarest, 11 Juli. Dc Rumeensohc re gecring besloot gisteren aan dc Bulgaarsche rcgcering kennis te geven, dat het Rumcen- scihe leger overgaat op liet Bulgaarsche ge bied en dat Rumenië zal deelnemen aan de besprekingen over de verdeeling van het voormalige Turksche gdbied in Europa. Londen, 11 Juli. Uit Sofia wordt van heden bericht: De Rumeensche minister heeft aan de Bulgaarsche regeering medege deeld, dat het Rumcensalie loger de grens zal overgaan. Hij zal Sofia veitlaten met het geheele gczantschapspersoncel cn zal dc ar chieven cn dc zorg voor dc Rumccnscho on derdanen overlaten aan het Italiaansdhe ge zantschap. Londen, 11 Juli. Reuter verneemt, dal dc Bulgaarsche regeering boden morgen ge seind heeft geen militairen tegenstand te bieden aan den Rumeenschcn inval, dien Bul garije in de gegeven omstandigheden be schouwt als geheel zonder precedent- Parijs, 11 Juli. Het Bulgaarsche ge zantschap deelt de volgende officieele nota mede: De ministerraad besloot, dat de Bul gaarsche gewapende macht volstrekt geen tegenstand zal Lieden aan het Rumeensche leger. liet Bulgaarsche gezantschap heeft het volgende telegram ontvangen van den mi ni-Ier van builenlandsche zaken te Sofia: De Bulgaarsche rcgcering vraagt dc bemidde ling van de Russische regeering om de sla king van de vijandelijkheden met Scrvu n Griekenland te verkrijgen en het herstel van de vreedzame betrekkingen, opdat wij kun nen rekenen op een verzekerden vrede in dc Balkanlanden. Om dezelfde reden zullen on ze troepen, die op het Servische gebied zijn overgegaan, worden teruggetrokken. Op het zelfde oogenblik kondigt de Rumeensche jv- geering ons door eene van heden gcdatcer de nota aan, dat zij aan hare troepen bevel heeft gegeven dc Bulgaarsche grens over U gaan. Als voorwendsel voert zij de militaire incidenten aan, die zijn voorgekomen tus schen Bulgarije cn Servië en Griekenland. Dc regeering heeft op dc nieuwe complica tie, die aan den Balkan in 'l leven wordt ge roepen door deze ongerechtvaardigde inter ventie van de Rumeensche regeering geant woord, dat zij wil doen uitkomen liei vreemdsoortige van het binnendringen van Rumenië in sla cken, waar slechts weerloozc vrouwen en kinderen rijn gebleven. Zij doet uitkomen, dat door het feit van de door de conferentie te Petersburg genomen beslis sing de Europeesdie kabinetten de kwestie kennen, die door de gdbiedsaanspraken van Rumenië was opgeworpen Elke andere Ru meensche eisch kan niet gerechtvaardigd zijn. De regecring protesteert met den moes ten nadruk bij Rumenië tegen de ongerecht vaardigde daad om met een leger in het na tionale gebied van Bulgarije binnen tc drin gen. Sofia, 11 Juli. De Rumeensche gezant heeft gisteren Sofia verlaten. Bukarest, 1 1 J u 1 i. De Bulgaarsche ge zant ICalimkow heeft bevel gekregen in Bu karest te blijven. Wc enen, 11 Juli. Volgens de bladen is de ontscheping van Rumeensche troepen in Bulgarije omstreeks den middag begonnen. Bukarest, 11 Juli. De Rumeensche troepen hebben Silistria bezet. Tweede telegram. Om 6.50 heden morgen is het binnentrekken van de Rumeen sche troepen in Bulgarije begonnen. Silistria is zonder tegenstand bezet. 200 300 Bulgaarsche soldaten gaven zich over. De manschappen van de wacht zijn zonder te genstand ontwapend. Het Rumeensche leger is 10 k 15 Kilometers in het Bulgaarsche ge bied doorgedrongen. De Rumeensche en mo- hammedaansche elementen van dc bevolking zijn vol geestdrift. Par ij s, 11 Juli De Bulgaarsche cezant heeft aan den minister van buitenlandscho zaken een protest van zijne regeering doen toekomen. Bukarest, 11 Juli. De Russische ge zant heeft de Rumeensche regeering mede gedeeld, dat de Bulgaarsche troepen bevel hebben ontvangen zonder strijd het gebied te ontruimen, dat dc Rumeensche troepen be zetten. Bukarest, 11 Juli. Het reizigersver voer is op alle Donau-spoorwegcn, v.m Fe- tcsti tot Gioergewo, geschorst lol cn met den 1 ten. De nota, waarmee Rumenië eergisteren avond aan Bulgarije den oorlog verklaarde, heeft den volgenden inhoud: „De Rumeensche rcgcering heeft bijtijds de Bulgaarsche rcgcering er van verwittigd, dat Rumenië in het geval, waarin dc Balkan- bondgenoolcn ziek in den oorlogstoestand zouden bevinden, dc reserve, die het heeft betracht tot handhaving van den vrede, niet meer zou kunnen in acht nemen cn zich ge noodzaakt zou zien niet dc daad op te tre den. De Bulgaarsche regecring heeft het niet noodig geacht, op deze mcdcdccling te ant woorden. Integendeel, de oorlog brak helaas uit ten gevolge va/n de plotselinge aanvallen der Bulgaren op de Servische troepen, zon der dat de eenvoudigste regden van vooraf gaande bekendmaking werden in acht geno men, die althans den eerbied >or dc inter nationale overeenkomsten en gebruiken zou den hebben bewezen. Met het oog op dezen toestand heeft de Rumeensche rcgcering aan haar leger hel bevel gegeven, in Bulgarije binnen te rukken." Over den fiuancieelcn toestand van Ru menië heeft de Frankf. iZtg. de volgende ver klaring ontvangen van den minister van financiën Mar.ghiloinan: De financiecle toe stand is uitmuntend. Op den dag, waarop de mobilisatie werd aangekondigd, werden dc geraamde maximum-bedragen voor den overgang op oorlogsvoet gedeponeerd Dc coupondienst is tol cn met einde December door dépóls bij Duilschc cn l'ransche ban ken verzekerd. Doze dópóts zijn verder vol doende om cventueele betalingen voor inhei buitenland bestelde lever&nticn tc kunnen dekken. Er blijven dus voor den slaat be schikbare fondsen, behalve dc gewone in komsten, om in alle uilgaven van den oor log te kunnen voorzien, zonder dat eenc lee ning in hel buitenland moet worden opge nomen. -Bovendien heeft de slaat bij de in- landsolie banken aanzienlijke dépóls, die hij volstrekt niet van plan is öp te vragen, om niet de markt le storen. Verder heeft de na tionale bank nog bevoegdheid tot uitgifte van 200 milliocn lei. Over dc vraag, wie lil den nieuwen Bal kanoorlog de. vijandelijkheden heeft ge- - upend, (beslaat verschil. Hot van Servische zijde verspreide bericht, dat bij een in den strijd gevallen Bulgaarsch officier het Bul gaarsche bevel tot uitvoering van den nach- tel ijken overval van 30 Juni op dc Servische stellingen gevonden is, is door Bulgarije weersproken met de mededeeling, dat liet openbaar gemaakte stuk valscli is. Tot we derlegging is in de Politika het facsimile op genomen van het schriftelijke b -1 van den commandant der tweede brigade der vierde Hulgaarschc divisie, dateerd van 16 Juni (29 Juni nieuwe sl'j!), waarin uitgewerkte beschikkingen over den nacht el ijken overval zijn gemaakt. ■De Agence Bulgarc verklaart hiertegen over, dat in „voor dc laatst m uil en op dc meest besliste wijze" de uil Servische bron afkomstige mcdcdccling, dat de opening van de militaire operation op den 30en Juni ten laste komt van dc Bulgaarsche regpering, en de verdere bewering, dat deze operation \ooraf beraamd waren. Integendeel was het voor het Bulgaarsche legcrcommando duide lijk geworden, dat de -Serven en de Grieken zich op den oorlog voorbereidden; het had de. verschillende legers hiervan verwittigd, opdat zij zich gereed zouden houden onver- Uoodse.he aanvallen af le wijzen. Konslantinopcl, 1 1 Juli. Eenige bla den berichten, dal het in den loop van den avond ontvangen antwoord van Bulgarije ont wijkend zou zijn. Konslantinopel, 11 Juli. Bevoegde kringen beschouwen de zending van Nalsje- vics als mislukt wegens de vage voorstellen van den Bulgaarschen gezant. Een Turksche vlieger, die over de linie Enos-Midia vloog, heeft verklaarddat '25,000 man Bulgaarsche troepen op den te rugtocht zijn. Tweede telegram. Natsjevics zal morgen vroeg weer vertrekken. Londen, 11 Juli. Reuter verneemt, dat twee dagen geileden Bulgarije eone mededee ling aan Rusland heeft gezonden, waarin het zich bereid verklaart met Griekenland en Servië tot overeenstemming te komen en, Rus land verzocht zich met deze zaak te belasten* Rusland stemde toe zijne goede diensten té bewijzen. Na met Sofia van gedachten te heb ben gewisseld, wendde Rusland zich tot Bel grado en Athene en noodigde de regeeringea vam Servië en Griekenland uit de vijandelijk heden te staken, ten einde met Russische hulp tot pen acooo-rd I» komen. De antwoorden Dj Redactie van bet Dagblad, Otrecbtscbe Straat I, alhier. *n 9Iiiiisterie-Bos? Tusschen alle wilde geruchten omtrent de kabinetscrisis thans 'n positief feit H. M. (1e Koningin heeft aan dr. Bos, het dubbel gekozen vrije. dcm. IfcF van de Twee de Kamer, opgedragen een nieuw ministerie samen te stellen uil de geheele linkerzijde. Uit de geheele linkerzijde! Met andere woorden: geen concentratie-kabinet, doch 'n kabinet, waarin ook sociaal-democraten zit ting zullen hebben. Na den uilslag van de verkiezingen was d£t dc aangewezen weg, waarlangs allereerst ge poogd moest worden de minislcrieele crisis tot oplossing tc brengen. Gepoogd moest worden! Wanlt men stel- i zich allerminst voor, dat door den op dracht van H. M. de Koningin aan dr. Bos de crisis opgelost is. Ook na het langdurige onderhoud van de Koningin met Troelstra werd de waarschijn lijkheid, da* sociaal-democraten in het nieu we kabinet zouden zi'lting nemen zeer gering geacht. Omtrent dit onderhoud wenschte Troelslra zich tegenover de pers niet uit le laten maar niettemin wist men te vertellen, dat hij 'n ministerie samengesteld uit de ge heele linkerzijde ontraden had. Eerst thans zal echter kunnen blijken, of de S. D. A. P. mede de verantwoordelijkheid wil dragen voor den toestand, welke ook, ja misschien wel hoofdzakelijk door hare hou ding geschapen. Spoedig genoeg zal men thans vernemen, hel dr. Bos gelukt Is aan den opdracht te voldoen om 'n kabinet uil de geheele lin kerzijde samen le stellen. Wij blijven intusschcn in dezelfde onzeker heid. slechts dit weten wij thans, dat de liou- ing van de S. D. A. P. binnen enkele dagen bekènd zal zijn Ts deze houding zooals van elke andere politieke partij verwacht zou kunnen worden, dan is de tot alandkoming van het ministerie-Bos verzekerd en daar mede 'n nieuwe democratische -periode inge luid. Met de uitvoering van de verschillende punten van het concentratie-program kan dan begonnen worden. Trekt de S D. A. P. zich echter van de heele zaak niols aan, weigert zij mede te werken aan de uitvoering van diezelfde vra gen, welker bevestigende beantwoording zij tot voorwaarde stelde voor haar steun aanide vrijzinnige candid a ten, die in herstem ming kwamen, dan slaat ons 'n tijdperk van onzekerheid te wachten, waarin allerminst zekerheid zal beslaan, dat die verschillende punten, waarop ook de S. D. A. P. steeds zoo aandringt, -lot stand zullen komen. Kortom, de S. D. A. P. heeft thans te too- nen. of zij 'n crnstig-mcencnde en vooruit- willende partij is, dan wel eenc. die slechts afbraken cn onrust zaaien kan doch tot op bouwen niet in slaat is. Mocht dr. Bos niet slagen met z'n opdracht, welke 'n democratisch perspectief opent, dan zou nog de mogelijkheid resten, dat hem 'n nieuwe opdracht door H. M. de Koningin ver leend wordt om 'n ministerie samen le stel len uit de concentratie-partijen. Er gaan ech ter geruchten, dall de vrijzinnig-democraten niet bereid zouden zijn 'n (kabinet te formee- ren zonder medewerking der S. D. A. P. Mislukken dus de pogingen van dr. Bos, dan zal waarschijnlijk aan een der Unie-Li beralen opgedragen worden 'n concentratie ministerie samen te stellen, dat natuurlijk zwakker zoude staan dan 'n ministerie uit de geheele linkerzijde. En mocht ook dijt niet gelukken, dan staat ons niet anders dan 'n Taicen-kabinet to wachten. verklaring. De mobilisatie van hel Rumeensche leger is voltooid; de opstelling van de op oorlogs- voet gebrachte strijdmacht is in vollen gang Men rekende, dat van de afkondiging van het mobilisalicbesluit af dertien dagen voldoen de zouden zijn om hel leger volkomen strijd vaardig le maken. Wanneer die berekening juist is, zou den 16en Juli de dag zijn, waar op het Rumeensche leger dc opcra- tiën zou kunnen beginnen. Den 16en Juli is ook hel Rumeensche parlement bijeen ge roepen. En dc Koning van Rumenië heeft liet bijeenkomen van de volksvertegenwoor diging niet afgewacht om de oorlogsverkla ring te laten uitgaan cn alvast -Rumeensche troepen in het Bulgaarsche gebied te zen den. Het is nu dus oorlog tusschen Bulgarije en Rumenië. Dat 'liet hiertoe is gekomen, nadat het mo- bilisatiebesluit in Rumcitie was uitgevaar digd, kan voor niemand eene verrassing zijn. Dc redenen, die Rumenië moesten bewegen tot de houding, die het heeft aangenomen, vinden wij samengevat in een artikel van (le Vossische Ztg., dat, al is het geschreven vóór de oorlogsverklaring, toch kan dienen als verklaring hoe zij is -geschied. Daarin wordt gezegd: „iDat het Rumeensche leger de -Donau zal overgaan, om een deel van het Bulgaarsche gebied te bezetten, staat buiten twijfel. On zeker is slechts, of de bezetting zal geschie den op grond van vriendschappelijk over leg met Bulgarije, of in vijandelijken vorm. liet laatste zou onvermijdelijk zijn, als Bul garije niet zeer spoedig zelfs ver reikende aanspraken van Bulgarije inwilligt. Niet «•ens de beslurende kringen van Rumenië hebben nu nog over de vraag: Oorlog of vrede? te beslissen. Nu spreekt het volk, en wie op dit oogenblik tegen de volksstem ming zou willen optreden, zou zich aan ern stig gevaar blootstellen. (De Rumeniër uit de kleine sleden cn uil de. dorpen is over 't algemeen flegmatiek, die uil dc grootere steden veel bcwegelijkcr. Maar ook dezen ontbreekt het .in gewone tij den aan oorlogsgeest en een levendige l>e langstelling voor militaire aangelegenheden Eerst hel verschrikkelijke bloedbad op den Balkan lieoft de Rumeensche volksziel met krijgslust ingeënt. Sinls den herfst van hel vorige jaar hoorde en sprak men aanhou dend van de dapperheid der Bulgaren, van de doodsverachting waarmee sommige Turk sche trocpenafdcclingen zich onder de on gunstigste omslandighedèn verdedigden, van dc heldendaden der Montenegrijnen; ook de Serven cn de Grieken, die in Rumenië lol dien tijd niet als zeer krijgshaftig wei den beschouwd, verwierven zich oorlogs roem. Toen herinnerde men zich in Rume nië nog levendiger dan anders hel roem rijke aandeel van het Rumeensche leger in den Russisdi-Turkschën oorlog; men herin nerde zich ock langvervlogen dagen, waar in Rumeensche vorsten zegevierende veld tochten hebben gevoerd, cn begon zich al lengs luider te uilen. Nu was er, om de vlammen te doen uit slaan, nog slechts eene nietige aanleiding noo dig. Die verschafte Bulgarije's dralend, klein geestig gedrag in de behandelfing van de Si- lis tria-k west ie. De regeering is tegenover de ze stemming machteloos. Indien een ander ministerie, onverschillig van welke-politieke kleur, aan het bewind kwam. dan zóu het de koorts, die dc bevolking heeft bevangen, niet in korten lijd kunnen genezen; het zou óf moeten aftreden óf legen Bulgarije moeten van leer trekken. De oorlogkoorls heeft natuurlijk het he vigst het leger aangegrepen. De soldalen be vinden zich in eene zoo groole opgewonden heid, da't kanonnen cn geweren van zelf zou den kunnen ontbranden, als (Bulgarije niet door vrijwilligen afstand van het gebied, waarop Rumenië nu aanspraak maak't, de v ij- andige stemming in voldoening over eene groöte vreedzame overwinning doet omslaan. Men schijnt in Sofia het volkskarakter, vooral de tegenwoordige stemming van de Rumenen niet nauwkeurig te kannen, en daar de Bulgaarsche regeering in de Rumeensche kwestie tot dusver staatsmanswijsheid en een juist oordeel over den toestand in Ru menië toonde te missen, bestaat er eene waarschijnlijkheid van 99 tegen 1, dat Rume nië gewapender hand zijne aanspraken zal doen gelden.'' - DR kan tot verklaring strekken van de oorlogsverklaring, die eergisteren is uitge gaan. Maar de uiltweiiking van deze oorlogs verklaring lev-ert eene verrassing, grooter dan eenige die dit aan verrassingen zoo rijke oorlogsjaar heeft gebracht. Wij zien Bulga rije, ja, met woorden protesteeren tegen de schending van rijn grondgebied, die Rume- jh

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1