fi°B is» Dinsdag 15 Juli 1913. BUITENLAND^ FEUILLETON. De Klokken die verklonken. I2°e Jaargang De tweede Balkan-oorlog. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoortf l.OO. Idem franco per post- 1.50* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regolsf 0.50. Elko rogol moor- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel on bodryf bestaan zoor voordooligo bopalingon tot het horhaald advertnoron in dit Blad, bij abonnoment. Eone circulairo, bovattonde do voorwaarden, wordt op aanvraag toegozondon. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Tijdaas de afwezigheid van den hoofd redacteur, gelieve men alles wat voor de redactie bestemd is, zonder bijvoeging van diens naam of adres.te zenden aan: De Redactie van het Dagblad, Utrechtscbe Straat 1, alhier, Politiek Overzicht De Rumeensche oorJorsactte. Dc tocht van het .Rumeensche leger in hel iBulgaarsche gebied geschiedt, zooals van iBulgaarsche zijde was aangekondigd, zonder tegenstand van de Bulgaarschè troepen. Van eene grens, waar dc marsch in het Bulgaar schè laiwl zal worden gestaakt, heeft men niet vernomen. Volgens de Mililarische Rund schau zijn Rumeensche detachementen aan gekomen in Roeslsjoek, Tudtukai, Dobrics en Baltsjik. De eerste zorg is geweest de be zetting van Silislria. Daarmee heelt Rumenië bezit genomen van het gedeelte der Bul gaarschè Dobroedsja, dal hel door de over eenkomst te Petersburg was toegekend. Maar bovendien heeft hot de gewichtigste plaat sen bezet, die hel op de Petcrsburgschc con ferentie verlangd maar niet gekregen had. Voor de gebiedsaanspraken, die Rumenie aan Bulgarije heeft gesteld, spreken naast politieke ook militaire redenen. De Do broedsja is \oor Rumenie uit een militair oogpunt hierom van gewicht, omdat zij in het geval van een oorlog voor een deel van het Rumeensche leger kan dienen als ver zamelplaats en uitgangspunt voor de ope- raficn, zonder dat vooraf de Donau behoeft le worden overbrugd. De Dobroedsja is ech ter thans slechts door de brug bij Tsjeraa- woda met Rumcnié verbonden. De zeer af gelegen ligging van de Dobroedsja was voor RumeniC militair steeds bedenkelijk, omdat dit deel van hot Rumeensche gebied van Bulgarije uit gemakkelijker te bereiken was en de vroeger Turksche, thans Bulgaarschè vcstingvierhoek Silislria, Widdin, Roeslsjoek en Varna eene sterke aanvalsstelling tegen de Dobroedsja beteekende. Rumenie is er daar om op uit 't zich gemakkelijker te maken om ziolï in dc Dobroedsja te handhaven te gen een vijandciijken inval. Daarom heeft het ook aanspraken doen gelden op Silislria. door welks bezit de Dobroedsja met Wala- chije eene nieuwe en zeer goede verbinding zou krijgen, waardoor de verdediging van de Dobroedsja voortaan onder veel gunsti ger voorwaarden dan tot dusver zou kun nen geschieden. Wanneer Rumenie, behalve Silislria, nu ook nog Turtukai (Tutrakan), Dobrics en Baltsjik opeischt en heeft bezet, dan gelden ook liier voornamelijk militaire motieven. Door de nieuwe grens aan den rechteroever van de Donau van Silistria uit, waar zij zou beginnen, verder westwaarts te verschuiven tot Turtukai aan de Donau, krijgt Rumenië een nieuw gewichtig overgangspunt over den stroom naar zijn zuidelijken oever, waardoor de veiligheid van Silistria wordt vergroot, welke stad en vesting dan niet meer onmiddellijk aan de grens, maar 40 h 50 Kilometer daarvan verwijderd ligt. Van niet minder betcekcnis zijn dc plaatsen Dobrics en Baltsjik. Dobrics is een gewichtig middel punt van gemeenschap. liet speelde in den Krimoorlog eene rol bij de operation van de Franschc divisie Espinase. Dobrics werd door dc Bulgaren versterkt als een naar de Dobroedsja gelegen vooruitgeschoven post. Baltsjik, dat aan de Zwarte zee gelogen is, voegt aan de meerondecls weinig gunstig ge legen zeekust van Rumenië eene betrekkelijk, goede reede toe. De Rumeensche actie is dus tot heden be perkt gebleven tot het oostelijk gedeelte "\an Bulgarije, dat zich bij de Dobroedsja aan sluit. Eene onderneming op groote schaal aan de overzijde van de Donau heeft nog niet plaats gehad. Inlusschen worden alle maat regelen genomen om, als dat noodig is, groote troepenmassa's over den Donau te brengen. De Donau-sloomvaartmaatschap- pijen hebben den dienst moeten staken. Bij Gioergewo is reeds een Rumeensch detache ment overgezet, dat bestemd is voor het be zetten van Roeslsjoek; tegenover Sislow en verder bij Turnu Magurcle, Corabia en Ka- lafat worden troepen bijeengebracht. Saloniki, 13 Juli Alvorens Serres in brandenden toestand te verlaten, bombar deerden de Bulgaren dc stad met vier ka nonnen. liet aantal slachtoffers is onbekend. Sofia, 1 3 J u 1 i. De Servische berichten over de nederlaag van genenraal Koctino- sjem zijn ongegrond. Uskub, 13 Juli. De dag van gisteren is geëindigd zonder belangrijke operation, be halve aan den kant van Egn Talemka, waar alle Bulgaarschè aanvallen zijn. teruggesla gen. Weenen, 13 Juli. Volgens de Grazer Tageszeitung zouden dc Serven gekomen zijn te Kustendil. De Rumenen zouden ver schenen zijn voor Karabia en toebereidselen maken om de Donau over te gaan. Men be zit daarover inlusschen geen enkel authen tiek bericht. Saloniki, 13 Juli. liet Oostenrijkschc consulaat is geplunderd in den brand van Serres. Groote AmerikaanscJié magazijnen zijn leeggebrand en uitgeplunderd; dc ver liezen bedragen een milüoen dollars. Saloniki, 14 Juli. Men bericht, dal tijdens de plundering van den. brand van Serres door dc Bulgaren het Ilaliaansche consulaat eveneens geplunderd moet zijn. Sofia, 14 Juli. Een detachement Bul garen, dat den 11 en gezonden was op eene verkenning naar de zijde van Serres, ont moette een duizendtal Andartes, die zich na een gevecht terugtrokken. Toen de Bulga ren kwamen in de buurt van Serres, scho len Grieken, die in de huizen verborgen wa ren, op de Bulgaren, die eene omtrekkende beweging rondom de stad begqnnen waren. De Andartcs staken, alvorens zich terug le trekken, den brand in de Bulgaarschè dépots levensmiddelen en munitie. Ondanks de in spanning der Bulgaren, stond de gehccle stad weldra in brand. Dc Andartcs ver moordden meer dun 200 Bulgaren. De burgemeester van Drarae bericht, dat Grieksche troepen, zoogenaamde Andartes, in Eieuthera aan land zijn gegaan en Pravie hebben bezet, welks gehcele bevolking, Bul garen cn Maccdoniërs, zij hebben vermoord. Sofia, 13 Juli. Dc berichten uit Bel grado, die melden, dat dorpen geplunderd zijn door liet Bulgaarschè leger vergezellen de benden, zijn van grond ontbloot. Geen en kele bende vergezelt het Bulgaarschè leger. Athene, 13 Juli. Onafhankelijk van de aan de mogendheden gezonden protesten, heeft de Koning persoonlijk aan de hoofden der staten een protest gezonden tegen dc buitensporigheden der Bulgaren. 30,000 per sonen, in eene vergadering vercenigd, beslo ten aan de gemeentebesturen van Europa cn Amerika een protest tegen de Bulgaarschè buitensporigheden te zenden. Dc Nordd.-Allg. Zcitung geeft in hare Woohcn-Rundschau haren indruk van den toestand aldus weer: Zonder te willen instemmen in een mis schien voorbarig oordeel over eene volsla gen nederlaag van Bulgarije, kan de onpar tijdige waarnemer niet voorbij zien, dat tot dusver het geluk niet bij de Bulgaarschè wapenen is geweest, terwijl de Grieken cn de Serven met trots mogen wijzen op de nogmaals afgelegde bèwijzen van hunne militaire flinkheid. Het spoedige einde van hel oorlogs-lusschenspel ligt zeker in het be lang van alle Balkanstatcn. Ook moeten zij allen de behoefte hebben over de grensbe paling van liet te verdcelcn gebied tot eene definitieve overeenstemming le komen, waar door nieuwe vijandelijkheden in de toe komst zooveel mogelijk voorkomen worden. tBij de bepaling van de veranderde gren zen wil ook Rumenië in het belang van 't verkrijgen van het evenwicht meespreken Dit is de betcekcnis van den inmarscli van het Rumeensche leger in Bulgarije. Het op treden van Rumenië houdt zich tot dusver binnen het aan de groote mogendheden cn aan de Balkanstatcn vooraf bekend gewor den kader. De oorlogstoestand op het Balkanschier- ciland, zooals hij zich ontwikkeld heeft uil de in de vorige week uitgevoerde opera tion, wordt door de Nordd. Allg. Zcitung al dus geschetst: In hoever men bij de gèvedhten te doen had met beslissende slagen, kan niet wor den gezegd op grond van de aanwezige, el kaar tegensprekende berichten. Inlusschen schijnt uit dc gezamenlijke gevechten, die lol dusver zijn gevoerd, een toestand te zijn voortgekomen, die voor dc Bulgaren niet bijzonder gunstig was. Eerst gingen de Bul garen dc Servische grens over bij Zailsjar, terwijl de Serven verder zuidelijk bij dc grensplaats Patarilza zich waagden op Bul- gaarsch gebied cn oprukten naar Kustendil Blijkbaar waren dat toebereidselen tot be slissende slagen op het noordelijke oorlogs- tooneel. De Grieksche opmarscb werd met onverminderd élan voortgezet cn leidde in liet begin van de week tot de bezetting van de stad Doiran. Over de verdere actiën van dc Bulgaren cn Serven werden dan weer talrijke, raar mate va'» <ie bron, elkaar te gensprekende berichten oniv ingen. Zooveel was daaraan met ceuige zekerheid le ont- leencn, dat de Bulgaren bij Kriwolak cn ten oosten daarvan succes hadden, en dal dc Serven bij Kotsjana dc overhand hadden be houden. Inlusschen was liet den Serven niet gelukt, de Bulgaarschè linie door te breken, en zoo het leger van het moederland af te snijden. De tegenstanders stonden nog altijd op den rechthoek Egri Palanka—Kotsjana— Kriwolak—Köprulu tegenover elkaar. De Bulgaren beproefden nu liunnc omtrekking ten noorden van Istip voort te zetten. Daar op wezen dc berichten over hun voorwaarts dringen van Egri Palanka naar "Wranja, waar zij dc spoorlijn Nisrih—Uskub cn daar mee de verbinding van het Servische hoofd leger met Nisdh cn 'Belgrado zouden heb ben bereikt. Verder in het zuiden drongen zij op dc lijn Sofia—Nisch vooruil tot Pirot, (50 K.M. ten oosten van Nisch, en dc Serven berichtten zelf, dat zij hunnerzijds dienten gevolge den spoorweg Pirot—Nisch hadden vernield, om den Bulgaren het gebruiken van dien weg onmogelijk te maken. Op liet Bulgaarsch-Griekschc oorlogsloo- neel gingen de Bulgaren, een blijkbaar vroe ger opgemaakt plan volgende, aanhoudend terug. Dat zij hier vooreerst geen beslissing zochten, werd ook hierdoor bevestigd, dat door het tegen de Grieken operecren.de leger van Iwanow gedeelten naar het noorden wer den afgestaan, om deel le nemen aan den strijd bij Kriwolak. Tegenover dezen Bul- gaarschen opmarscb beteekende de inneming van Istip door de Serven een krachtige te genweer, die nog hierdoor versterkt werd, dat het gelukte eene verbinding te krijgen tusschen dc Servische cn Gricksolie troepen. De Bulgaren waren nu genoodzaakt terug le gaan, waarbij hel hun inlusschen gelukte eene aanvalsbeweging van het Servische hoofdleger over Egri Palanka—'Kustendil te gen Sofia te verijdelen. Echter waren zij nu gedrongen in eene veixledigingsstelling. waarbij hun linkervleugel zich in een vrij benarden toestand bevond. De Grieken vol tooiden hunne overwinningen door dc inne ming van Ivawalla en Serres cn drongen de Bulgaren met groote kracht na. liet Bulgaar schè leger gaat blijkbaar in het boven Stroc- madal over Djocmala terug. iK o n s I a n ti n o p c h 13 Juli Het be stuur van dc Detle publique heeft besloten aan de schatkist 50 milliocn francs voor tc schieten, afkomstig van dc Italiaansche schadevergoeding. Sofia, 13 Juli. Dc Mir maakt een leger order bekend van Koning Peter van Servië, gedateerd 13 Juni. De soldaten worden daar in aangespoord dc Bulgaren te bestrijden ge zamenlijk met de Grieken en Montenegrij- nen, wegens de weigering van Bulgarije om aan Servic Macedonië over tc laten met Pri- lcp en Monasllr. Belgrado, 14 Juli. Pasics heeft Veni- zelos uilgcnoodigd naar Nisch te komen om gemeenschappelijk de voorwaarden' voor een wapenstilstand op le stellen. Londen, 14 Juli. Reuter verneemt dal de Bulgaarschè regeering gisteren aan hare militaire autoriteiten bevel lieeft gegeven, met den Turkschcn bevelhebbers ceno rege ling te treffen over dc ontruiming van hel gebied, dal ingevolge het vredesverdrag we der tot Turkije moet terugkeeren. Bulgarije heeft generaal Ilessaptsjcw be noemd tot zijn vertegenwoordiger in dc in ternationale grcnscoinniissic. K o n s I a n t i n o p e 1, 13 Juli. Een ge wapende troep heeft Tsjorloc bereikt zon* der tegenstand te ontmoeten. Dc Bulgaren hebben Rodosta ontruimd, or heerscht cenc groote militaire werkzaamheid in Konstan- tinopel. Sofia, 14 Juli. Eene officieifce nota zegt, dat overeenkomstig eene tusschen do Turksche cn Bülgaarsi hc rcgccringen geslo ten overeenkomst gisteren dc ontruiming van dc aan geno zijde der lijn Lnos—Midia ge legen streken is begonnen van hunne bezet ting door Turksche troepen. IC o n s I a n t i n o p e 1, 14 Juli. Rodorto is door dc Turksche troepen bezet. Bulgaar schè detachementen steken alle dorpen in brand, die zij op hun terugtocht ontmoeten. Volgens een officieel bericht Is het Turk sche leger in den nacht van Zaterdag op Zon dag den opmarscb begonnen lot wederbezet- fcing van de gebiedsslreken, die Bulgarije moet ontruimen. Dc onderhandelingen tus schen de Porie cn Bulgarije zij.i afgebroken cn dc Bulgaarschè gevolmachtigde Nalsjc- wies is uit Konstanlinopel vertrokken. Dc Tanin schrijft, dat dc Bulgaren ten noorden van Dcdeagatsch geen verzet zullen kunnen biedenzij hebben in en om Adria- nopel nauwelijks nog voldoende soldaten om ook daar wocrlooze vrouwen en kinderen voor hun aftocht af te maken. Daarentegen wordt dc toestand aanmerkelijk gewijzigd door lïot optreden van dc Grieken bij Dcdea gatsch. Men inag verwachten, dat het leger bij Boelair dezen Grickschen opmarsch spoedig zal doen stilstaan. Terwijl dc vijan den van Bulgarije den Bulgaarschen buit on derling verdeden, zullen dc Turken het aan hen onlnomenc terugnemen cn zeker niet loc slaan, dat Adrianopcl door dc Grieken wordt ingepalmd. Thans moet Bulgarije de Porte om vrede verzoeken, cn dc Porie moet dien niet locslaan voordat Adrianopcl haar teruggegeven is. B u k a r c s t, 13 .Tul i. Volgens dc dagbla den is hel Rumeensche leger le Turtukai aangekomen. De regcering zul aan hel parlement mach tiging vragen om, als dat noodig blijkt, in hel gehcele land of in sommige dcclen den iaat van beleg af le kondigen. Sofia, 13 Juli De Kuniccnschc troe pen zijn tc Sarin aan land gegaan; zij bezet ten Kabridja, Mocssa en Ubey cn bedreigen Bo tries. B u lc a r c s t, 13 Juni. Dc berichten, waarin dc annexatie gemeld wordt van het door dc Rumeensche troepen bezette gebied, zijn onjuist. Sofia, 1 3 J u 1 i. Dc Bulgaarschè oor- logs- cn handelsvloten hebben Varna onU ruimd. Bukarcst, 13 Juli. Dc Bulgaarschè ge zant heeft zijne paspoorten gekregen. VICTOR KAKOSf. 3 Uit het Horigaarech vertaaald door JEN O SEBESTYÊX en J. A. 11A ABE Jr. „Werkelijk heeren, ik weet niet hoe a te danken voor uw vriendelijkheid. „Dan weet ik hel wel zei Puskas glim lachend, „kus mij er maar eens voorl" „0, heel graag!" zei de vrouw gulweg, en een ferme kus klapte op de wang van Gabor, die tot groote vreugde der vrouw de kleine baby even pakte. „Maar Góbor", berispte Sirnandy, „laat je je zoo maar door een onbekende vrouw kussen?" „Door een onbekende vrouw? Door wie anders? Door een bekende soms? Ik herin ner mij niet, dat jij bij de pic-nic van Barót de dochter van den predikant gekust hebt en toch ken je haar al zes jaar. Onthoud cBt, mijn waarde, men moet iedere knappe vrouw kussen die zich maar kussen laat..." 'Aan het station werd iedereen terugge- 'drongen, alleen zij, die wegreizen moesten, werden door de politio naar de loeten ge bracht om hun kaartjes te nemen. Onze .wdenden hadden ook nog een witkiel weten *ëp te duiken, die hun bagage droeg. Eerst informeerden zij nog even of hun trein niet met vertraging vertrekken zou. «Waarom?" vroeg de lange Pruis. „Vanwege den Keizer. Misschien moet Z.M. eerst vertrekken." „O, integendeel 1 Alles is uitstekend gere geld en Z. M. wacht lot het zijn beurt is." Toen liet sein gegeven was om in te slap pen en zij voortliepen op hot met glas over dekte perron naar den trein voor Holland, stond daar nog op een rood tapijt de Kei zerlijke familie te midden der raadsheeren. De Keizer was, druk gesticuleercnd, in een levendig gesprek gewikkeld. Groepen van reizigers haastten zich voorbij, zwart be rooide spoorwegarbeiders in blauwe kielen passeerden telkens hel gezelschap, treinen dreunden onder den kap binnen, stoomflui ten gilden... Langzaam ruk-rollend kwam de trein voor Holland in beweging en na eenige oogenblikken reods ratelde hij over de prachtige brug over den Rijn, waar hon derden bij honderden geïllumineerde bootjes het water in alle richtingen doorkruisten. ,.Dat is nu eens jc man!" riep Puskiis uit. „Hem noem ik een Keizer! Hij staat vooraan bij elk nationaal streven; hij is nog meer Duitscher dan de Duilschers. Waarlijk, P51, dit is een grooto natie, 'n ontzaglijk groote 1" „Een groote natie, 'n ontzaglijk groote... Maar weet je wel waarom? Omdat de trein naar Holland precies om elf uur tien ver trokken is." Puskós keek hem verwonderd aan. „Jaen omdat ondanks het algemeen rumoer niet alleen de trein naar Holland op tijd, maar ook Johann op zijn plaats was, en de omnibus gereed stond omdat men zelfs a oor den Keizer geen uitzondering maakte, maar ook hem zijn plaats aanwees, -kortom omdat alles op de gewone wijze geschiedde. Dat is de ordoBij ons, vriendlief, zet de komst van een Gouverneur des Konings de gansche stad op stelten. Bij ons is een minis ter een grooter personage dan hier de Kei zer En daarom is onze natie kleiner dan de DuitscheKijk, daar is de Dom!" De geillumineerde domtorens staken als .vurige uitrocpteckcns af tegen den donkere» nacli'clijken hemel, en van den top trachtte een elcctrischcn reflector met zijn breedc, helwitte stralenbundels de geheimen van heL duister te doorgronden... II. De beide jonge ïtianneii-stonden voor zons opgang reeds op, verlangend als zij waren het Hollandsch landschap te bewonderen, dat echter nauwelijks uit de herfstnevels te voorschijn kwam. En toen het tenslotte op doemde, had het toch eigenlijk niets bijzon ders. Vlak, met welig gras begroeid land, grazende koeien en bier cn daar een vrien delijke boerderij met hooibergen. Als zij niet in plaats van de lange Ilongaarsche bron- staken dc Hollandschc scheepsmasten ge zien hadden, zouden ze (hebben kunnen mec- nen door hun vaderlandsche laagvlakte te sporen. Maar telkens stroomden zij over ri viertjes, langzaam voortsitroomend tusschen de dijken, waar tjalken en andere schepen door jagerpaarden werden voortgetrokken, en dit beeld ontrukte hun de illusie weer. Toen de mist geheel opgetrokken was, ver toonden zich in de verte, in het matgele Oc- lober-zonneliclrt, de steden en dorpen aan hun oog en hoe meer ze Utrecht naderden, des te vroolijker begon hun hart te kloppen. „Versta* jij iets van de taal?" vroeg Puskas wanhopend aan een der stations, waar Simandy bij een koopvrouw op een Daar appels gedongen had. „Weet je wat zoo vreemd is, ieder woord komt mij bekend voor cn toch versla ik het niet." „Ais Bótai ons niet aan het station komt afhalen, weet ik niet hoe wij den weg zul len vinden.' „O, hij komt stellig, uit Keulen heb ik hem oog getelegrafeerd hoe laat wij aankomen." „Heb je in dc zomervacaivtie druk met Bótai gecorrespondeerd?" „Ja, heel druk. Je weet, dat wij in Szeben samen vier jaar op het gymnasium hebben gegaan en onze oude vriendschap duurt nog altijd voort, hoewel hij in Sórospatak zijn theologische studiën voltooid heeft en ik dc mijne in Nagy-Enyed. Maar in de vaoanties heb ik altijd bij hem in Erdóvidók gelo geerd." „Ja, ik ken de pastorie wel. Een ellendig klein nest. Zijn vader is al erg oud, en ik geloof dat deze opgescheept zit met drie oude vrijsters van dochters." „Neen, twee van heil zijn ouder dan Bar» nabós, de derde is veel jonger: Anikó; die is om en bij de zeventien." „Is 't een mooi meisje?" Siméndy keek met raampje uit. „Ja", klonk het nauwelijks hoorbaar terug. „Waarom ging Bótai niet naar huis, toen hij een jaar in Utrecht gestudeerd had? Im mers, al werd hij ook maar in de kleinste gemeente beroepen, dan zou hij zijns vaders last tocli verlichten." „Dat heeft zijn bijzondere reden. In den vorigen winter is hij erg ziek geworden en toen hebben de curatoren van het stipen dium hem een buitengewone toelage ver strekt om voor een paar maanden naar liet Zuiden, naar Italië te gaan. Em dankbar»* voor deze welwillendheid, heeft hij aan liet einde van het studiejaar in drie vakkci? examen afgelegd in de llollandsohe taal, versta mij wel in de Ilollandsche taal terwijl hij bovendien twee andere studente» mocht voordragenen zoo heb ik mijn beurs gekregen." „En ik ook de mijne." „Ja, door mij namelijk, want ik heb op Bólai's vraag jou aanbevolen." „Dank jc wel", zij Gabor lachend, „maar zonder mij een profeet te noemen, durf ik wel te voorspellen, dat ik nooit iemand voor een beurs zal hebben voor te dragen. Willen wij eons wedden Pali, dat ik nooit van mijn leven Hollandsch leeren zal?", „En toch is het zoo gemakkelijk. Neem een Duitsch woord, draai het den hals om en je hebt het Hollandschc". „Ja, ja, je kent mij, je weet wel dat ik graag èn de Duilschers èn hun woorden den hals omdraai, maar mijn voorraad om-' trent de laatste is zóó gering, dat ik er slecht» een bescheiden gebruik van zal kunnen ma», ken." „Dat is jammer, want het gaat gemakke» lijk genoeg. Hoor maar, sinds vanmorgen heb ik al geleerd dat Kartc kaart; ApfoV appel; Versicherung verzekering; Baurt' boom; Rauchen rooken." Wordt vervolgd»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1