W°- 159 Eerse eiaa. 12"* Jaargang. Zaterdag 3 Januari 1914. „DE EEMLANDER". BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoortf ISO, Idem franco per post- Per week (met gratis verzekering tegen ongelukkon) - 1 Afzonderlijke nunnners 0.t>5, Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.50. Elke regel meerÖ.IO. Dienstaanbiedingen 25 cent» bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt of aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Kennisgevingen. De Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat, blijkens ontvangen bericht van den Comnvssa- ris der Koningin in deze provincie van den 29. December 1913, 4e Afdeeling, no. 1966, in de r.emeente Rhenen een geval van rotkreupel bij schapen is voorgekomen. Amersfoort, 2 Januari 1913. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. De Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gelet op artt. 6 en 7 der Hinderwet, Brengen ter kennis van het publ.ek, dat een door J. Kamsteeg ingediend verzoek, met bij- agen, 'om vergunning tot het oprichten van eene smederij bij het perceel, alhier gelegen aan den Leusderv/eg no. 18, bij het kadaster bekend on der sectie B, no. 2241, op de Secretarie der ge meente ter visie ligt, en dat op Dinsdag, den 13. J nuari aanstaande, des voormiddags te half ell uren, gelegenheid ten Raadhuize wordt gegeven om, ten overstaan van het Gemeentebestuur of .an één of meer zijner leden, bezwaien tegen het oprichten van de inrichting in te brengen. Tot het beroep, bedoeld in art. 15, le lid der Hinderwet, zijn volgens de beslaande jurispru dentie, alleen zij geiechtigd, die overeenkomstig iitikel 7 der H.nderwet voor het Gemeente- si uur of éen of meer zijner leden zijn versche en. teneinde hunne bezwaren mondeling toe te ■jchtcn. Amersfoort, den 30. December 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, AR. V BE NS TRA VAN RANDWIJCK. Politiek Overzicht e Ooïtearijksc.is njnsraad. Do laat sic dagen van liel' oude jaar zijn in Uosleimjkscnen rijksraad drukte en. veel wogen dagen geweest, lol den iaaisten dag is üe rij.wwaad vergaderd geweest om tc w _nten tie itrisis, dre uiergdc, al te wenden a ie verhoeden, dat het nieuwe jaar zou be tuinen niet ae afkondiging bij keizerlijk be- wuit, krachtens art. 14 uer grondwet, vaueeue reeks gowienuge maatregelen op wetgevend ^.ined, tine ae rijksraad mul lol sland had kun nen brengen. Of uit zou gelukken is bijna tot het laatste oegeiiuhk in i onzekere gcoleven. ilet groot st o struikelblok, al was 't niet het eenige, was de onsiruciie van de kleine groep der Ruthceitë schc loden in het huis van afgevaardigden. In den namiddag van 3U December vroegen een paar ieuen van het heerenhuis aan een Ru- iheensciiv.u aigevaanligde hoe 't stond met de zaken. Zijn aiuwoord was: „Dat kan ik u gemakkelijk zeggen. Collega Budzynowski (de bekende oosLrucliespre- ker van de Rullienen, die toen juist zou be ginnen le spreken in eene commissieverga dering;, zal lot inieiuing van zijne rede eeni- gen tud behoeven. Die inleiding zal wel duren lot in h.-t jaar 1914. lloe lang hij daarna nog noodig heelt voor zijne eigenlijke rede, weel ik niet." Dit werd om 2 uur 's namiddags gezegd. Om 3 uur had de afgevaardigde Budzynowski in de commissie uitgesproken. De reden daar van was, dat inmiddels de regeering er in geslaagd was met de Rulkeensche leden tol ren compromis te komen, dat hen bewoog hunne pbstructie te slaken. Zoo kon de com missie haar advies vaststellen over de wijzi gingen, die het heerenhuis had gebracht in hel door het huis van afgevaardigden vastge stelde ontwerp der rijwsinkomstenbelasüjig Dat advies werd in de avondzitting van liet Ituis behandeld. Het huis is, met ééne stem meerderheid, op één puilt aan het verlangen van het heerenhuis tegemoet gekomen; hel bedrag van liet bestaansminimum, dat vrij blijft van de belasting, is weder teruggebracht tot het oorspronkelijke getal van 1200 kronen Op de andere punten van verschil tusschen de beide huizen is het huis i>ij zijn besluit ge bleven, madV de weg lot overeenstemming is nu toch gebaand. Wat verder nog moet .ge beuren om de overeenstemming te bereiken, wordt aldus opgegeven: Allereerst moeten de belastingontwerpen in het parlement worden afgedaan. Het hoeren huis heeft op den laal9ten dag van het jaar het inkomstenbelasting-ontwerp niet in be handeling genomen, maar het verwezen naar zijne commissie. In de kringen van het hoe renhuis is de stemming niet gunstig voor de onveranderde toetreding tot de besluiten van het huis van afgevaardigden; inzonderheid wil men de gewijzigde progressieschaal niet loslaten. Wanneer het heerenhuis. dat den 5eD Januari weder bijeenkomt, blijft staan op zijn standpunt, dan zou het wetsontwerp weer terug moeten naar het huis van afgevaardig den, dat waarschijnlijk den 12en zijne ver gaderingen hervat. In dat geval geeft het reglement van orde twee mogelijkheden aa<n. De voordracht kan weer naar het heerenhuis teruggaan, en dit kan zoolang geschieden, tot over den tekst van de wet overeenstemming is verkregen. Maar het huis van afgevaardig den heelt oOk het recht eene gemeenschap pelijke conferentie van gemachtigden der bei de huizen te vragen. In ieder geval is, nu de Ruikenen hunne obstructie hebben gestaakt, de mogelij'kh-id verkregen om deze zaak tot afdoening te brengen. Het volgende punt van de agenda is de credietwet voor het eerste halfjaar van 1914. liet ontwerp van die wet kan eerst in het jaar zelf, waai voor de wet moet dienen, be handeld worden. Voor 't oogenblik bc\indl men zich dus in een tijd, waarvoor geene voorzieningen zijn getroffen; daarin zullen de voor den dienst benoodigde gelden moe ten worden aangewezen zonder dat daartoe eene wettelijke machtiging bestaat. In Hon garije is deze toestand, dien men noemt den ex-lex-toesiand, niets buitengewoons. In Oos tenrijk was dal tot dusver geen gebruik; men behielp zich met de toepassing van art. 14 der grondwet. De regiering vindt blijkbaar een korten budgetloozen tijd minder bedenkelijk dan de toepassing van het noodartikel; zij heeft door den minister-president in den rijksraad laten verklaren, dat zij er niet op zou zien als de voorgeschreven termijn met enkele dagen overschreden werd, wanneer er uitzicht bestond, dat de grondwettige toe stand spoedig wordt hersteld. Zij is dus van mcening, dat dit uitzicht aanwezig is. Waar schijnlijk hoopt zij, tot dat het parlement weer bijeenkomt, ook met de Rullienen zóó ver gevorderd le zijn, dat zij de hervalling van de obstructie door dezen niet behoeft te vreezen. Daarmee zullen nog niet alle be zwaren uit den weg geruimd zijn, want de Czechische agrariërs en radicalen hebben hun ne obstructie tegen de zesmaandsche crediet wet aangekondigd. Maar men is toch in de parlementaire kringen van meening, dat het zal gelukken ook de credietwet langs den con- slitulioneelen weg tot afdoening te brengen. Wanneer deze credietwet in het Staatsblad kan worden geplaatst, is men voornemens eene pauze te laten intreden in de werk zaamheden van den rijksraad. Deze pauze zal worden besteed voor het werk van eenige landdagen. Fr zal clan beproefd worden het Poolsch-Rulbeensrhe compromis over het statuut van den landdag van Galicië tot stand te brengen. Ook zullen de beraadslagingen over een compromis tusschen de Duitschers en de Czech en in Bohemen weder worden aangeknoopt. Duitscliland. Zabern, 3 Jan.. De ...erner Anzeiger brengt nieuwe beschuldiging n legen de lui tenants Böllge ein van ForsKner on den ser geant Ilöflk h van het 99e regiment, wegens ernstige mishandeling van soida-i-en en bur gers .vat -de laatstgenoemden betreft gepleegd een 28en November bij gelegenheid van de bakende gebaurtanissen in de straten van Za bern. Varder beschuldigt de Anzeigor den kapi tein von Kistovski, van het 99e regiment, van misbruik van diensLgezag door hel gebruiken en dulden van beleedigende woorden. Uit de dienstinstructiën van de politie tc Keulen drukt de Rheinische Zeilung eenige voorschriften al', die kenschetsend zijn voor de vereering, die aan den „rok des konings"' wordt gebracht. Zelfs de almacht van de poli tie kan zich tegenover den „rok (jas konings" niet doen gelden; of liever de politie doet eer biedig afstand van hare macht. Uitvoerig wordt uiteengezet, dat# de politie-amblenaar tegenover officieren een zeer bijzonder ont zag moet aan den dag leggen. Wanneer een officier de voorschriften van de politic niel na komt, dan -is de politieman slechts bevoegd kalm en in gepaste woorden onder de aan dacht van den officier le brengen, dat hij tegen dezo voorschriften heeft gehandeld. De instructie gaat dan voort: „Het is aan te nemen, dat de officier dadelijk aan zulk eene uitnoodiging gevolg zal geven. Indien hij dit togen de verwachting niet mocht doen, dan moeten de politie-ambtenaren aanstonds rap port maken van het gebeurde. Verder gaan hunne bevoegdheden niet, omdat het meer be antwoordt aan het algemeen belang, dat eene politie-overtreding voor het oogenblik onge straft blijft en eerst later eene ernstige bestraf fing ten gevolge heeft, dan dat een conflict ontstaat tusschen officieren en politie-ambte naren. „Slechts wanneer een officier zich zelf van zijn stand zóó Yer mocht vergeten, dat hij een misdrijf begaat en gevaar in uitstel bestaat voor de handhaving van de openbare orde en de veiligheid van personen, hebben de politie ambtenaren het recht, ook tegen officieren direct op te treden en, zoo noodig, zelfs over te gaan tot zijne inhechtenisneming, als het niet mogelijk mocht zijn deze le laten verrich ten door een militairen superieur of door,eene militairen superieur of door eene militaire pa trouille. De verantwoordelijkheid, die de poli tie-ambtenaren bij zulk een optreden tegen een officier op zich nemen, is echter des te groo- ler, omdat in vele gevailen de identiteit van den persoon zonder verder opzien zal kun nen worden vastgesteld en later aan de wet volkomen voldoening kan worden geschon ken. De politie-ambtenaren hebben nauwkeu rig te overwegen, dat bij het in hechtenis ne men van een officier niet alleen personen in het spel zijn, maar dat ook de officiersuni form van het leger van Z. M. den koning wordt gecompromitteerd en dat alleen zeer bui tengewone omstandigheden zulk eene arresta tie kunnen rechtvaardigden en hen ontheffen van de verantwoordelijkheid voor hen optre den." Zeer opmerkelijk is nog de volgende bepa ling, die voorkomt in de instructie voor de ambtenaren van de zedenpolitie: „De ambte naren moeten bij de vervulling van hunne laak elk opzien vermijden, met kalmte en bezon nenheid tegen de vrouwspersonen optreden en inzonderheid zich onthouden van alle on gepaste opmerkingen. Zij moeten trachten ziel) takt toe te eigenen en een vasten blik, om bij hun optreden niet mis te tasten. Een dadelijk optreden moet achterwege blijven, wanneer een vrouwspersoon in gezelschap van een of ficier in uniform wordt aangetroffen, en zij alleen vervolgd worden wêgens overtreding van voorschriften der zedenpolitie of daar mee gelijk slaande bepalingen." Met zulke bepalingen wordt het verklaar baar, -dat in Duilschlund dingen kunnen voor komen, zooals de gebeurtenissen van Zabern ende tragi-comedie van Kópcnick. België. Brussel, 2 Jan. Be koning is heden middag om 1233 naar Sigmaringen vertrok ken om de begrafenis van de vorstin van Ho- henzollcrn hij le wonen. Frankrijk. Het parlement neeil vo^r de sluiting van de najaarszilüing van 1913 de wet aangeno men, waarbij eene aanmerkelijke verhoo- girtg is gebracht in de traktementen van de officieren en onderofficieren van leger en vloot. Deze algemcenc verhooging is noodig gebleken, omdat na de wederinvoering van den driejarigen diensttijd het gebrek aan kader zich nijpend deed voelen, terwijl de slechte bezoldiging vooral van dc lagere rangen oorzaak was, dal de militaire loop baan minder aantrekkehjaheid had dan vroeger. De nieuwe wet bepaalt, dat de tweede lui tenants in de eerste vijf jaren van 2412 tot 2S30 frs. worden verhoogd en in de volgende vijl ^dienstjaren van 2880 tol 3240 fxs. De luitenants zijn in vier klassen verdeeldhet maximum-traktement is van 3636 iot 4878 frs. verhoogd. Het maximum-traktement van de kapiteins klimt van 5364 lot 6560 frs. Do ma joors en de luitenant-kolonels krijgen in de zelfde verhouding meer traktement. De ko lonels, die tot dusver na vijl dienstjaren 9000 frs. genoten, worden op 11.000 frs. gebracht. De soldijen van de onderoifieicren worden dooreen genomen met een vijfde verhoogd. Ten aanzien van de offreren met den rang van generaal bepaalt de nieuwe wet in 't geheel niets. De Kamer had in den loop van de beraadslagingen een voorstel ver worpen om de hoogste rangen, met in begrip van de kolonels, van de trak-te- menLsverhooging' uit te sluiten. Daarna was echter aangenomen een amendement, dal het maximum voor de kolonels be paalde op 11.000 frs., maar de gene raals van de verhooging uitsloot. De Senaat heeft deze laatste bijvoeging weder geschrapt uit de wel. De Senaat heeft echter, ingevolge d-e grondwet, niet het recht nieuwe uitgaven in te voegen Ln de fir.ancieele wetten en hij was dus niet in-staat om in de aan het eerste artikel van de wet toegevoegde salaristabel de door deKamer geschrapte cijfers, die de veihoogin-gen voor de brigade- en divisie- generaals vermelden, te herstellen. De Ka mer heeft onder deze omstandigheden den door den Senaat vastgcstelden tekst goedge keurd, want de traktementen van de gene raals kunnen eerst bij de vaststelling van de begrooting voor 1914 verhoogd worden, wanneer in de Kamer eene meerderheid wordt gevonden om de daarvoor noodige uitgaven in de legerbegroolirtg op le nemen. Italië. Rome, 1 Jan. Het regeeringsblad brengt een besluit, waarbij de alkoholbelasting van 270 lot 330 frs. per H L. zuivere alkohol is gebracht en de invoerrechten op alkohol in verband hiermee zijn verhoogd. Oostenrijk. De regeering heeft bij den rijksraad een wetsontwerp ingediend tot het aanleggen van lokaalspoorwegen. In dit wetsontwerp zijn 94 nieuwe spoorwegen opgenomen met eene totale lengte van 2100 Kilomeiers. Het aan* legkapitaal is 437 millioen kronen groot, waarin de staat 2S7 millioen zal bijdragen. Rusland. Petersburg, 2 Jan. De miiysierraad heeft de volgende opgave bekend gemaakt van berichten, welker publicatie in de pers ver boden is op grond van de spionagewet van 8 Juli 1912: Berichten over voorgenomen en in te voeren veranderingen in de bezetting van leger en vloot, over de vorming van nieuwe kaders en veranderingen in de be staande kaders, over den aanbouw en de her stelling van oorlogsschepen, over de hoeveel heden munitie en andere voorraden met het oog op toerusting tot den oorlog, over de be- teekenis van vestingen, oorlogshavens enz. in geval van oorlog, over nieuwen aanbouw, uit breiding en opheffing van bestaande verster kingen, over troepemnanocuvres, over schiet oefeningen van de vloot, over den loop van de uilkomsten van proefmobilisaliën van leger en vloot, over den loop van manoeuvres en proef- mobilisatiên in grensstreken, over intrekking van militaire verloven, over oproeping vau met verlof zijnde reservisten, over nict-ontslag van militairen, die hun dieristtijd hebben uit gediend, over dislocatie-van troepen aan do gryens, over bijeentrekking van handelssche pen en oorlogsschepen. Deze. opgave treedt den 30en Januari 1914 ln werking voor den duur van een jaar. Bulgarije. Sofia, 2 Jan. Minister-president Rados- iavow heelt bij den Koning het verzoek om ontslag Yan het kabinet ingediend. Men denkt, dat liij zal worden belast met de samenstel ling van het nieuwe ministerie. Sofia, 2 Jan. Eene officieuse nota be richt, dat Bulgarije alleen arbitrage heeft ge vraagd voor ae Bulgaarsche gevangenen, die Griekenland opgesloten houdt ondanks de herhaalde bedoiben om hm vrij le laten. Servië. Belgrado, 2 Jan. De koning heeft aan de hooiden der partijen verklaard, dat ver kiezingen voor eene nieuwe skoepschlina hem niet noodig voorkomen. De partijhoofden vol harden in minne zienswijze. In politieke krin gen wordt verwacht, dat de koning den te- genwoorüigen minister-president Pasics zal belasten met de samenstelling van een^iomo- geeii oud-radicaal kabinet. Turkije. K o n s l a n t i n o p c 1, 2 Jan. De minister van oorlog heeft zijn ontslag gevraagd. In regeeringskringen wordt echter tegengespro ken, dat er een ministerieele krisis bestaat. Eene officieele kennisgeving van de regee- ring le Konstanlinopel houdt in, dat met het oog op het herstel van den vrede ha.idels"- schepen van nu af oo-k gedurende den nacht naai" Tsjataldja kunnen gaan. Daar echter nog niet alle zeemijnen zijn opgeruimd, zou hot raadzaam zijn voor 't oogenblik nog de invaarten bij nacht te vermijden. Griekenland. Athene, 2 Jan. Verscheidene afge vaardigden interpelleerden heden de regee ring over den aankoop van den dreadnought Rio de Janeiro door Turkije. Minister-pre sident Yenizelos bevestigde den aankoop. Hij verklaart, dat hij geene mededeelingen kan doen over de maatregelen van de regeeyng om de Grieksche suprematie in de Egeïsche zee le handhaven. In den tcgenwoordigen toestand lieten de nationale kwestiën hem niet toe uit te weiden over de bestellingen voor de vloot, die reeds zijn gedaan of over de besprekingen, die zijn aangeknoopt voor toeqomstigc besteliinge. Hij bepaalt zich tot de verzekering aan de Kamer, dat de hoop maritieme autoriteiten van Griekenland vol komen gerust kan wezen. (Toejuichingen.) Volgens een officieus bericht uit Parijs, heeft Gil>kenland zich bereid verklaard, de door Bulgarije aangeroepen arbitrale beslissing van president Poincaré in de nog hangende ge schilpunten van de Bulgaarsch-Grieksche grensregeling aangenomen. Mexico. N e w-Y o r k 2 J a n. Een telegram uit Pre sidio (Texas) bericht: Nadat de aanval van de rebellen drie dagen had geduurd, schenen de federalisten gisterenavond laat geneigd te zijn naar het Amerikaansche gebied te vluch ten. Minstens honderd personen aan beide zijden zijn gedood of gewond. Vele gewonden staken de rivier over; zij werden opgewacht door het Roode kruis, (lat eene kleine kerk als hospitaal heeft ingericht. Een aantal ge wapende soldaten trachtte ook over te gaan; zij werden echter, ondanks hunne wanhopige protesten, door do Amerikanen gedwongen terug te keeren. l it Laredo (Texas) wordt bericht: De fede ralisten en de rebellen hebben gisteren den geheelen dag gestreden om het bezit van Nueo Laredo. Gisterenavond waren de stellin gen onveranderd. Sedert het gevecht begon- nen is, bedekken 200 dooden het slagveld. Mexico, 2 Jan. 26 oud-afgevaardigden zijn ontslagen uit de gevangenis, waarin zij sedert 10 October op bevel \am Huarta opge sloten waren. De rechter van het districts- gerechishof heeft de aanklacht legen de ge vangenen wege-ns rebellie ongegrond bevon den. De bijzondere afgezant van president Wil son in Mexico, de heer Lind, heeft Veracruz verlaten, om zich naar de Vereerugde Staten le begeven en den president een bezoek le brengen. De secretaris van marine te Wash ington verklaart, dat de reis niet veroor zaakt is door het opkomen van eene nieuwe kwestie in Mexico. Argentinië. Buenos A y r es1 Jan. De Kamer heeft de begrooting van 1914 definitief goedgekeurd. I Volgens een bericht van de Politische Koi> respondenz uit Konstanlinopel verluidt daal uit betrouwbare bron, dat de besprekingen die de ambassadeurs van Duitschland en Rus land gehad hebben met den grootvizier Said Halim over de Armenische hervormingen, lol zeer gunstige uitkomsten hebben geleid, zoodal mag worden verwacht, dat deze zaak binnen zeer korten tijd diplomatiek zal worden afge daan. Dat dc beide ambassadeurs dezen stap gemeenschappelijk hebben gedaan, wordt be schouwd als ccn zichtbaar bewijs, dat de ont stemming over de Duilsche militaire missie, welker zeer correcte inrichting overigens geen aanknoopingspunt voor bezwaar kon opleve* ren, geheel moet zijn verdwenen. Allerlei. Omtrent d<un vuoigw. lden tocht naai Kaapstad heeft Róné Qiwilon, president vai de Ligue Interna li ueia ie»* Aérieimo u.in. hc. volgende in do „Malin" 'geschreven: Yam Cairo moei hij eerst den. Nijl op to! Ouiadi-Alfa, d.w.z. tot de eerste vallen (HOC K.M.) Van daar tot aiuii Abóu-Hajmed (1450 K.M.) moet hij den spoorweg velgen, om daarop tol Khai lou-m (2000 K.M.) weer langs den Nijl te vliegen. Hij zal dan Fachoda en Soha (2750 K.M.) aandoen. Dit eerste, gedeel te van de lango reis bevat geon enlkel'e ernsti ge moeilijkheid Te Soba hegihaen dc moerassen vaJn Raihr- el-Gazal, welke zicih over eon afstand vau 400 K.M. uitstrekken. Men weet door de ex pedities Marcthand cm Kolonel Baralier, dat zij een uitgestrekte vlakte vormen; alter- riseören is er onmogelijk, zoodat hel noodza kelijk zal zijn er in eens overheen te vliegen. De aviateur bereikte data Gor.doihoro eii Rc-djat (3450 K.M.) daar waar de bevaarbaar heid van den Nijl ophoudt. Etai stoomboot gaat twee maal per maand lusschen Khar toum en Gondohoro op en neer. Op dit ge heel© traject kan dus voldoende voor benzi ne en olie gezorgd worden. Na hel Aflberlhreer (3750 K.M.) daarna ihel noordwestelijk uiteinde van het Victoria Ny« amza (42C0 K.M.) bereikt te hebben vindt hij te Port Florence de.n spoorweg, langs welken hij naar den Irjdischen Oceaan (kan vliegeni Hij komt daar dan tc Monibassa (5000 K.M.) Tusschen Port Florence en Mombassa mo'et bij een bergstelsel passeeren, waaronder top pen van 3 tot 4000 M. hoogte. Dat zal ecu tweede Tamnus zijn. Van Mombassa naar Beira (7fOO K.M.) is de todht zeer eenvoudig: de avialeur vol# slechts de kust via Zanzibar en Mozambique. Te Beira begint het spoorwegnet weer; dal eindigt tc Kaapstad, over Buluwayo en Ivim- berley (10 000 K.M.) Het vermogen van Bebel heeft, naar uit het daarop in Zwitserland betaalde succes sierecht blijkt, 995.000 mark bedragen. New-York, 2 Jan. J. P. Morgan Co berichten, dat zij hunne betrekkingen hebbeir afgebroken met eenigen vam de grootste cor poratiën in het land, waarmee zij lang ver bonden zijn geweest. De firma verklaart, dat zij dezen stap vrijwillig heeft gedaan om te beantwoorden aam „ecue eigenaardige veran dering van de openbare gevoelens" ten aam zien van sommige vraagstukken en aan de eritiek, die zich richt tegen de zoogenaamde tusschensluitende directoraten. Tot de maatschappijen; waaruit de firma Morgaoi zich hèeft teruggetrokken, behooreu de New-York Centitd. cn de Ncvv-York—New havenHartford spoorweg-inaatscliapoijen. Omlreirrt het treurige geval vam den Pa- rijschen chansonnier Fragson, die door zijn vader werd doodgeschoten, meldt de Matin nog, dat de oude man voortiamelijk verbolgen was op zijn zoon, omdat djeze wilde trouwem met een meisje, waarmede hij reeds eesnigen tijd leefde. Ook had de vader reeds sindis eenigen tijd anonieme brieven aan zijn zoon doem toe komen. Een geneeskundige, die den ouden man den dag vóór den moord, op verzoek van Fragsou had onderzocht, deelde Fragson mede, dal zijn vader aan e>cn gevaarlijken vorm van vervolgingswaanzin leed, en gaf Fragson den raad zijn vader naar een gesticht le laten brengen. Maar Fragson, die zijn vader zeer lief had wilde daar niet van hooren. „In elk geval", 'had hij gezegd, „wil ük daar- in geen beslissing nemen vóór den 3Isten De< cember wanneer mijn contract met het AI hambia eindigt." En op den 30 December gebeurde het ver» schrikkelijke. Brussel, 1 Jan. De bladen brengen een brief uit Elisabethville (Katanga) van 21 No vember, waarin wordt bericht, dat de bliksem is geslagen in het kampement te Kambovo. Een blanke en 33 negers werden gewond, 10 negers gedood. R n a e (Bornholm), 2 Ja n, Een nieuw* Russische zeemijnenlegger, die in Engeland gebouwd was, is op do reis van Middllesbo* rough naar Libau, gÏ5terenavond half elf b0 Amager gestrand. De bemaQil'1'nk» bestoni

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1