5 1 I I ijiL: kW F- v ij 1 Dinsdag 6 Januari 1914. JB UITEN LANDT FEUILLETON. IC. 161 12" Jaargang» DE EEMLAN DER". Uitgevers: VALKHOFF C< Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Kennisgevingen. Politiek Overzicht Op den Terpenberg. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. V ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoortf 1 .r Idem franco per post1. P r woek (met gratis verzekering te^en ongelukken) Afzonderlijke nummers - «Mi.T» De/o f'ourant versch\jnt dageli ks, behalve op Zon- en Fee3fdag-n. Adveiienliën gelieve men liefst vdór 11 unr, familie- advertenties en berichten vuór 2 uur in te seiulen. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—S regel.f 0.50. Elko regel meer- O.IO. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar pl latsruimto. Voor handoi en bedrijf bestaan zeer voordelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gelet op art. 264 der Gemeentewet, Doen te weten, dat het 2e aanvulhngskohier der Strautbelasting over het dienstbaar 1913, goedgekeurd door Gedeputeerde Stoten van Utrecht, in afschrift gedurende vijf maanden op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter lezing ligt. Amersfoort, den 5. Januari 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, VAN RANDVOJCK. be aankoop van ue iRso de Janeiro* De Europeesche diplomatie heeft uit het oude jaar eone reeks onopgeloste kweslidu overgenomen. Alle Europeesche gi ooie mo- genuhetien en een aantal kleinere staten ijn bij de onderhandelingen daarover betrokken. In het middelpunt van deze onderhandelin gen slaat echt'er*Turkije, dat, ongebroken dooi de slagen van het noouloi, die het in de laatste jaren nebben getroiien, tracht zijne stelling te versterken en daarbij eene opmerkelijke na tionale geestkracht ontwikkelt. Een ïuerkwaanlig bewijs daarvan levert de aankoop uoor Turkije van den dreadnought Rio de Janeiro, die indertijd voor Braziliaan- sche rekening op de scheepswerf van de 'iriua Armstrong op stapel is gezet en in klei voor aflevering gereed zal zijn. Reeds lijuens den Balkanoorlog zijn er onderhandelingen ge voerd om dit oorlogsschip in Turksch bezit te doen overgaan. Nu is ae koop tot stand ge komen. Dc Rio He Janeiro is het grootste thans te water zijnde linieschip, een schip dat 1V2.6 ■Meter lang en 27.1 Meter breed is, 8.2 Meter diepgang cn 23.UÜ0 ton waterverpiaatsing heelt. Turbinemachines van 32.000 paarden kracht zuilen dit schip eene vaarlsneiheid van 22 knoopen verschaiien. liet is voor Turkije van het grootste ge wicht, dat zijne vloot eene versterking knjgt van zooveel beteekenis ais geschiedt door de aanwinst van het linieschip Rio de Janeiro, dat onder de Turksche vlag den naam Osman zal dragen. AE illustratie hiervan wijst de Neuc Freie Presse er op, dat in het begin van den Balkanoorlog de vier voor een ze ge vocht geschikte Grieksche pantsers diepen te zamen genomen een negende minder water- verplaatsing hadden dan de Rio de Janeiro alleen- In den oorlog tegen Griekenland is geble ken, dat de Turksche vloot tegen een enke len Griekschen pantserkruiser, de Georgios Averofl, niet opgewassen was, omdat dit schip, dat éérst in 1910 van stapel was ge- loopen, met het allermodernste geschut be wapend en door het allerzwaarste pantser bcsdiermd was. De zeegevedilien werden bijna alleen door <lit scliip gevoerd, dat, op zijne krachtige bewapening vertrouwende, onafhankelijk vam zijne drie oudere en klei nere kameraden, manoeuvreerde. De aan wezigheid van een zoo siterk linieschip aan Turksdie zijde in de Egeïsche zee zou in het ge\al van een nieuwen Turk&ch-Griekschen oorlog de verhouding geheel omkeeren. Tus schen Turken en Grieken zou eene omge keerde verhouding beslaan als in den Bal kanoorlog; alleen zou het Turksche over wicht veel gi\K>üer zijn dan dat van de Grie ken in de groote worsteling van het vorige jaar. De beteekenis daarvan springt in het oog, wanneer men bedenkt welk eene groote rol de beheersching van de zee door dc Grieken gedurende den Balkanoorlog heeft gespeeld. Dc aankoop van de Rix> de Janeiro be wijst, dat de Turken uit hunne jongste ge schiedenis hebben geleerd. Zij zijn er op uit, zich eene sterke vloot te verschaffen, om al thans te behouden datgene wat hun geble ven is na de zware beproevingen, die hun zijn opgelegd. In Konstar.tjinop"l drukt de g«- heele pers hare voldoening uit over het be richt, dat deze koop tot stand is gekomen; zij vinkt daarin aanleiding om de burgerij krachtig op te wekken, door vrijwillige bij dragen de re-peering te helpen in lvare maat regelen tot uitbreiding van de vloot. In de Grieksche Kamer heeft minister-pre sident Venizelos zijn best gedaan door ge ruststel! °nde verzekeringen den oaiaangena- men indruk te verzach ten, dien de tijding van dezen koop daar had gemaakt. Hij verzeker de. dat de Grieksche reeeerin.g besloten is de overmacht van Griekenland in de Egeïsche zee te handhavenmaar wat zij ten behoeve daarvan zou doen. dat ko<n hij voor 't oogen- blik niet zeggen. "Wanneer edhter juist is wal de Times mededeelt over de geschiedenis van dezen koop. dan heeft ook Griekenland plan gehad dit linieschip tc boenen en heeft de firma Armstrong de onderhandelingen met de repeering te Athene afgebroken, omdat Griekenland niet in srtaat was het geld, dat geöisoht werd, te betalen. Ziedaar eene nieu we illustratie van de oude waarheid, dat •geld de zenuw van den oorlog is. Duitschland. In Londen heeft het" gerucht geloopen, dat de Duitsclie keizerin ziek was geworden; eene Engelsche specialiteit zou naar Berlijn zijn ontboden om de keizerin te onderzoeken. Aan het bureau van den oppermaarschalk te Berlijn wordt intusschen verklaard, dat men volstrekt niets weet van eene ziekte van de keizerin, die aan alle nieuwjaarsplechtighe den in het Berlijnsche slot heeft deelgenomen en thans verblijf houdt in hel nieuwe paleis le Potsdam. De keizer heeft, ouder gewoonte, op nieuw jaarsdag de commandanten van de 25 leger korpsen" die het Duilsche leger vormen, bij zich ontvangen. De keizer heeft bij deze ge legenheid geene politieke rede gehouden en ook van het geval van Zabern geen melding gemaakt; hij heeft vrij lang stilgestaan bij de manoeuvres van het afgelqopen jaar, zooals hij vroeger meermalen heeft gedaan. Den dag na nieuwjaar vereenigden de ge neraals zich aan een diner. Ook dit is een oud gebruik, maar ditmaal was de Berlijn sche politie-president von Jagow als gast tot dit feestmaal genoodigd. Men zal zich wel niet vergissen, als men deze uitnoodiging van den heer Jagow in verband brengt met zijn bekenden brief aan de Kreuz-Zeitung, waarin hij opkomt tegen de veroordeeling van luite nant von Forstner, en daaruit afleidt, dat het niet zijne bestraffing deswege zoon vaart niet zal loopen. Straatsburg, f. J a n. Door de 30e di visie wordt sedert heden voormiddag de zaak behandeld tegen kolonel van Reuter, van het inlanterieregiment no. 99, die wordt beschuldigd van vrijheidsberooving, aanspo ren daartoe en geweldpleging. De beklaagde wordt beticht zich wederrechtelijk de uitvoe rende maoht in Zaborn te heöben toege ëigend. Mede-beklaagde is de luitenant Schadt, die terecht staat wegens eweldpieging, vrijheids berooving, mishandeling en huisvredebreuk. Er zijn 115 getuigen gedagvaard. De pers van binnen- en buitenland heelt talrijke ver slaggevers gezonden. Nadat het besluit, waarbij rechtsingang is verleend, was voorgelezen, verklaarde kolo nel von Reuter, bij vo «rhaat en uitdrukkelijk, dat alles wat zijne ordergeschikten hadden gedaan, enkel op zijp bevel was geschied gn door hem was uitgelokt; hij nam de volle cn uitsluitende verantwoordelijkheid daarvan op zich. Hij schetste de verhouding tusschen militai ren en burgers in Zaborn. Die was eerst zeer goed geweest. Later eciner besprak de Za- borgcr Anzeiger zekere voorvallen in de ka zerne op onbehoorlijke manier. Dientengevol ge weigerden zijne manschappen in de stad te gaan om zich niet aan plagerijen en vech terijen bloot te stellen. Hij drukte zijn onder officieren en manschappen op het hart, dat zij, als er rechtmatig; noodzaak bestond, krachtig en zoo noorig met wapengeweld moesten optreden, liij verzocht ook dadelijk bij de eerste incidenten om de ondersteuning van den Kreisdirector en van den burge meester. Kolonel von Reuter schildert uitvoerig het gebeurde. Hij verklaart uitdrukkelijk, dat er niets verzwcgei. of vcrgoeLjkt is. Den 8en Yc,\*enib< - zo-li'* 'v. eerste luitenant naar de politie, om haar te verzoeken tijdig tegen buitensporigheden op te treden en de officie ren te beschermen. Er was echter slechts een man aanwezig geweest. Den 9en ontving een majoor en een gendarme het antwoord; „Wij willen met ingrijpen. Wij hebben daartoe geen bevel." Kolonel van Reuter verklaarde nog, dat hij na den lOen November een aantal beleedigen- de brieven van den gemeensten inhoud ont vangt. Hij heeft waargenomen Jiet zeer merk waardige feit, dat de postauloriteiten brieven en kaarten achterhielden, waarin het gedrag van de officieren goedgekeurd en geprezen werd, maar beleedigende kaarten verzonden. Om één uur werden de debatten, nadat Kreisdirector Mahl als eerste getuige was ge hoord, tot vier uur 's namiddags verdaagd. Tweede telegram. Kolonel von Reu ter verklaarde nog, dat hij ook aan de recru- ten instruction gaf hoe zij zich moeten gedra gen. Waarschijnlijk is het een paardenoppas- ser geweest, die alle grieven tegen superieuren, ook deze instructie en die, welke er aan vooraf waren gegaan, onder het publiek bracht. Hij achtte zich verplicht, op grond van eene be paling van 1820, voor de rust te zorgen.. Men verwacht, dat de debatten drie dagen zullen duren en dat het vonnis Donderdag zal worden gewezen. De krijgsraad is samenge steld uit een generaal en drie kolonels. Straatsburg, 5 Jan. De militaire com mandant heeft eene klacht ingediend tegen de Zaberner Zeitung, wegens een artikel, dat tot onderwerp had de slechte behandeling, die de soldaten ondervonden van luitenant von Forstner. P a r ij s, 6 Jan. Aan den Matin wordt uit Straatsburg geseind: Volgens de algemeene opinie verwacht men dat kolonel von Reuter zal worden vrijgesproken, zoo ook luitenant Schadt. Men vraagt zich zelfs af of de klacht niet voor het einde van het geding zal wor den ingetrokken. De aanklacht, waartegen kolonel von Reu ter zich thans voor den krijgsraad heeft te verantwoorden, omvat eene geheele reeks handelingen, die in strijd zijn met artikelen van het rijks strafwetboek. Vooreerst wordt hem ten laste gelegd, door eene voortgezette handeling art. 132 van het strafwetboek over treden, zioli het burgerlijke gezag in Zabern wederrechtelijk toegeëigend cn bij de opslui ting van de burgers van Zabern eene daad uitgeoefend te hebben, waartoe hij slechts krachtens een openbaar ambt bevoegd zou zijn geweest. De aanklacht steunt verder op de artt. 239 en 240 van het strafwetboek, vol gens welke de opsluiting van de Zabernsche burgers in den pandoerenkelder als vrij heidsberooving met gevangenisstraf moet worden gestraft; Naast de aanklacht wegens geweldpleging, is er verder nog eene klacht op grond van art. 115 van het militaire straf wet i-o k wegens aansporing tot vrijheidsbe rooving. B e r 1 ij n, 5 Jan. In de kwestie van het overvliegen van de Duitsoli-Russische grens hebben de Duitsche en de Russische regee- ring zich bereid verklaard, voor gevallen, die ieder afzonderlijk zijn te beslissen, ver gunning te verleenen om voor sportiloclein- den de grens over te vliegen. Italië. De Italiaansche minister van buitenland- scho zaken (markies San Giuliano, zal einde Januari een bezoek brengen aan zijn Oostcn- rijkschen ambtgenoot graaf Berchtold. De of- ficieuse Tribuna schrijft, dat markies San Giu liano bij dit bezoek vergezeld zal zijn van cfe levendige sympathie van liet Italiaansche volk, dat*ten volle de daden van hartelijkheid weet te waardeeren, die de regeering te Wee- nen aan Italië heeft bewezen. „Gisteren heb ben wij met voldoening een bericht vermeld, waarin de gunstige ontvangst werd medege deeld, die de bereidwilligheid van de regee ring van Oostenrijk-Hongarije om het Italiaan sche standpunt in de kwestie der Egeïsche eilanden te ondersteunen, in Weenen heeft gevonden. Heden ontvingen wij van onzen., correspondent berichten over nieuwe uitingen van dit gevoel van voldoening, dat in poli tieke kringen te "Weenen heerscht over de sympathieke houding van Oostenrijk-Honga- rije tegenover Italië. Wij kunnen deze feiten niet voorbij zien, die een diepen indruk op ons volk hebben gemaakt en kenschetsend zijri voor de hartelijke samenwerking van de ver bonden regeeringen. Deze grondt zich op de zelfde hartelijkheid in de gevoelens van de vodken, die wij altijd verklaard hebben als noodig zoowel voor de bevestiging van de vriendschap- en bondsverhouddng als voor het bereiken van positieve resultaten van eene ge meenschappedijke internationale politiek® actie." Spanje. C e r b r e, 5 Jan. in Almanza is een® bom ontploft in de Trininadstraat, waardoor belangrijke schade aan de huizen werd toe gebracht Men gelooft hier te doen te hebben met eene politieke wraakoefening. Oostenrijk. Weenen, G Jan. Volgens de bladen za) het bezoek van den Ilaliaansclien mini stel San Guili&no niet in Januari plaats hebben. Rttmenië. Bukarest, 5 Jan. In antwoord op een* interpellatie verklaarde dc minister-president dat de regeering, die de taak op zich heeft genomen het vraagstuk op te lossen van den internationalen toestand van Rumenië gedu rende de Balkancrisis, ontslag zal nemen voordat het parlement weder bijeenkomt. De regeering zal den souvercin de noodzakelijk heid aanloonen, dat het land door nieuwe verkiezingen zich uitspreekt over hel Maag stuk der binnenlandschc politiek. Het parlement is met va antic gegaan. Bulgarije. Sofia, 5 Jan. Géneraal Markow is tot ge» zant von Bulgarije tc Bei lijn benoemd tel vervanging van Geschow, die op pensioen is gesteld. S o f i a, 5 J a n. De koning heeft alle ledco \an het kabinet-Radoslavow herbenoemd. Zr) behoiiden hunne portefeuilles. Radoslavow zal het boheer der buitenlandsclie zakef waarnemen. Turkije. KOnstantinopel, o Jan. De bespre- klingen tusschen de ambassades van Rusland en DuilscfiLand en de Porie over de hervor mingen in Anatolic worden voortgezet. Een punt, waarover men het eens is geworden, is dat de mogendheden eene lijst van inspec teurs-generaal zullen aanbieden, gekozen uil de onzijdige staten. De Po-rle zal uit dezen lijst eene keuze doen. Een punt, waarover nog steeds van gedachten word)t gewisseld, is de vraag welke middelen kunnen worden aangewend om de door den inspecteur-gene raal verlangde hervormingen te doen uitvoe ren, wanneer de Porte ze niet mocht toepas sen. Kon stnt ino p e 1, 5 Jan. De ambtena ren van het ministerie van binnenlandschf zaken hebben een maand traktement afge staan ten behoeve der uitbreiding van de Turksche vlooL De minister van oorlog Envcr Bey heeft een nieuw plan tot reorganisatie van het Turksche leger medegedeeld aan generaal Liman von Sanders, In de officieuse nota,, die de bevestiging bracht van den aankoop vamden dreadnought Rio de Janeiro, wordt tevens medegedeeld, dat dit oorlogsschip den naam zal voeren van den eersten sultan Osman I, den stichter van het Osmanisolie rijk, dat aan hem zijn naam ontleent. Hij nam in 1300 den sultanslitel aan. Volgens eene officicele mcdedeeling uit Rio de Janeiro, heeft dc Braziliaansche regeering aan de bouwers van den dreadnought Rio de- Janeiro het voorstel gedaan, het schip over eenkomstig het nieuwe programma van sclio Wij doen niet telkens nieuwe ervaringen op, maar het zijn telkens nieuwe menscken, die oude ervaringen opdoen. oorspronkelijke roman 1 door H. WITTE. Hij heette Suykerboom, maar zijn vader, die dat een dwazen, onnatuurlijken naam vond, noemde hem eupkemistiscli nooit an- dens wam Suikerlord, om dat hij, nogal toeval lig, door de suiker rijk geworden was. Een bijnaam, die later meer in gebruik gekomen is. Deze liad altijd te Amsterdam gewoond, maar had rich, toen hij er in den dubbelen zin van het woord, zooals hij zeide, „^gfioeg van had", metterwoon te 's-Gravenhage ge vestigd, waar hij, even buiten de stad, een mooi, klein buitentje bewoonde. Hij was daar in de nabijheid van zijn gehuwde dochter, en, daar zijn zoon als officier diende in het In dische leger, leefde hij er met zijn vrouw kalm en vergenoegd alleen. Een sympathieke persoonlijkheid, een ge zellig prater, iemand wiens opemhartiheid vertrouwen inboezemde; ook hield Wilhelm veel van hem*en van zijn lieve vrouw niet minder, welke genegenheid wederkeerdg was. Deze was, op Wilhelms verzoek, na de be grafenis nog cenige dagen ow den Terpen- berg gebleven, wat hij te gereedcr .kon doen, daar zijn vrouw, tot assistentie van Louise, niedegekomen was. Er viel natuurlijk veel na le zien en te regelen, waarbij de assistentie van eem zoo vertrouwd vriend vam den huize ook door Wilhelm zeer op prijs werd gesteld. Nu was er een onderwerp, dat Suyker- boom al van 't begin af ter sprake had wil len brengen, maar waar hij wel een beetje tegen opzag, zoodat hij het uitstelde, in de verwachting, dat Wilhelm er het eerst over zou beginnen. Maar, hetzij deze dezedfde ge dachte koesterde, hetzij, wat haast onmoge lijk was, dat hij er niet aan dacht, daar kwam niet van, zoodat de oude vriend, na eein ampel gesprek daarover met zijn vrouw, besloot er maar mede voor den dag te ko men- Het duldde geen uitstel. We hebben nog niet gesproken over de aanstaande inrichting van je huishouding; daar zal je dus werk van moeten maken immers juffrouw van Hoekeren U hebt volkomen gelijk; ik moet daar iels op zien te vinden, want Lo kan nu op den duur gevoegelijk niet hier blijven. Op den duur? Ze kan volstrekt niet hier blijven inwonen, nadat wij zullen vertrok ken zijn, en nu willen we gaarne zoolang blijven als je wenscht, maar dit bepaalt zich toch tot slechts enkele dagen, en tegen dien tijd moet je huiselijke hulp hebben. Bedoelt u daarmee dat ze reeds spoedig zou moeten vertrekken? Maar dat kan im mers niet. Het is hier alleen de vraag wat moet Als je er goed over nadenkt, zal je tot dezelf de conclusie komen. Je bent eem brave jongen en ik zou je, als ze nog niet getrouwd was, in een geval als dit mijn eigen dochter wel toevertrouwen; maar Lo denkt er ntet over, en waar het de reputatie van eem jonge dame géïdt, mag men geen aanleiding geven tot praatjes, waarvan men de gevolgen niet kan berekenen. Wilhelm zat een oogenblik na te denken. Ik moet erkennen dat u volkomen ge lijk hebt, en ik kan haast niet begrijpen, dat ik zelf zoo vei- niet heb gedacht Maar 't is een verduiveld lastig geval. Wel heeft mijn vader, zooals u weet, er voor ge zorgd dat zij onafhankelijk kan leven, zoodat er geen materiëele zorg is, maar ik heb er geen gezicht op, waar zij zoo spoedig heen moet. Dat begrijp ik, en daarom zal ik je een uitzicht openen. Zij gaat eenvoudig met ons meê. Bedoelt u dit als tijdelijke logée, in af wachting van een Latere bestemming? Neen, waarachtig niet. Ik bedoel wel dégelijk dat zij hij ons een thuis zal hebben, gelijk zij dat hier had. Zooveel als kind in huis. Is u dat ernst? Goede, heilige ernst, natuurlijk. En mevrouw? Met die bem ik het al lang eens. Zij op perde dit denkbeeld zells reeds vóór dat wij hier naar toe kwamen, 't Is ook net iets voor een vrouw als de mijne. Lo zal het goed bij haar hebben. Hieraan valt zeker niet te twijfelen, en ik mag dan ook geen tegenwerpingen meer maken. Uw vriendelijk aanbod moet zelfs hoogelijk gewaardeerd worden. Het blijft echter de vraag hoe Lo daar zelf over denkt, want wij moeten haar in dezen'^latuurlijk volkomen vrijheid laten, em kunnen niet meer dan haar naden. Hij had echter een flauwe hoop, dat het met Lo zougaan zooals met hem. Dat ze na melijk het aanbod wel heel lief en vriendelijk zou vinden, maai' de afstand tusschen den Terpenberg en Den Haag wat groot. Hij had liever te Arnhem een soortgelijk onderkomen voor haar gezocht, wijl zij dan dicht onder zijn bereik zou wezen, ofschoon hij het zich niet kon ontveinzen, dat moeilijk een zoo goede gelegenheid zou te vinden zijn. Dat viel echter anders uit, want, toen de heer Suykerboom, terwijl ze 's avonds aan de theetafel bijeenzaten, dit onderwerp op kiesche manier ter sprake bracht, bleek dat dit voorstel haar aangenaam verraste; ja, het scheen zelfs wel, dat het de vervulling van een gekoesterden weiiscli was; zoodat, na wat overlegging van bijzonderheden van ondergeschikt belai.^ lot blijkbare voldoe ning van den heer en mevrouw Suykerboom en niet minder ook van de direct belangheb bende, besloten werd dat zij dezen naar den Haag zou vergezellen. Om haar behoorlijk tijd voor dc noodige toebereidselen, ook voor huishoudelijke beschikkingen, te geven, wil den zij hun vertrek uitstellen totdat zij daar mede gereed zou zijn Ofschoon het plotselinge overlijden van den 'ouden heer W'ermann haar zeer smar telijk had getroffen hij was toch niet al- Leen haar weldoener, maar zij was hem ook kinderlijk genegen had dit toch geen lang bloedende wond veroorzaakt. Dit strookte niet met haar levendige en levenslustige na tuur; ook had de oude heer voor een goed genezende pleister gezorgd. Hier kwam bij, dat, hoe goed rij zich daar op haar gemak gevoelde, de Terpenberg niet dc plaats was, waar oen jong meisje, dat te Leipzig de genoegens vai» het groote stads leven in ruime mate genoten .had, op den langen duur kon tieren. En dan den Haag! Zij kende de residents slechts door een vluchtig bezoek met den ouden heer, maar zij liad er genoeg van ge zien om het verblijf aldaar zeer begeerlijk te Vinden. Toen de eerste emotie voorbij was, had rij ook wel een blik in de toekomst geworpcu, en zag zij zich reeds in de hoofdstad der pro vincie verplaatst, met welk denkbeeld zjj zich wel kon vereenigen, ook omdat zij van daar gemakkelijk voeling met den Terpen berg kon houden, maar dat kon in do versin verte niet halen bij den Haag, eu, ondanks haar nog gedrukte stemming, jubelde het in haar hart, dat rij spoedig weer in een stad zou gaan wonen, waar men liet leven werke» lijk kan genieten. Maar al had hij dc zekerheid dat de li* velinge zijns vaders daar goed bezorgd zof rijn, \dcl dit besluit, waartegen hij geen ab doende bezwaren kon opperen, Wilhelm tocl niet meê, en dit te minder, daar hij in deA eersten lijd geen gelegenheid zou hebben haar daar le bozoeken. liij had yook door de beschikkingen zijns vaders, nog veel te re gelen; ook wildto hij niet wachten met den grondslag te leggen voor een naar zijn over tuiging noodzakelijke wijziging in den gang van zaken op den Terpenberg; terwijl ook een reis naar Duitschland hem xeer spoed» elechend scheen. Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1