„DE EEMLAN DER". Zaterdag 10 Januari 1914. BUITENLAND. N*. 165 Eerste Blad. 12"* Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURQ. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoortf 1.^0. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukkon) - O. I<>. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- eo Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advortonties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTREC HTSCH EST RAAT 1. lntercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTÈNTIËN: Van 15 regels.. f 0.80. Elke regel meerO.IO. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald ad verteeren in dit Blad, bi| abonnement Eene circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. op Politiek Overzicht De Du.tsche kroonprins en de zaak van Zabern. Heden wijst üe militaire recliler vonnis in zaak tegen nolonel von Keuter. Zonder op deze reciile. n^ie neshssing vooruit te loopen, mag wo rue n ^ezegu, uat ais ue krijgsraad de voor lichting voigi van den openhalen aan.wiger, het voiiius zeer zaait zaï zijn. Maar in uen regel is üe rechter nog zachier in zijn oordeel dan ue aanslager. In uen uawijis heiligen strijd, dien de zaak van Zaoern iiceit uitgelokt, is ook de Duit- sche kroonprins beu ukken. Die zal in de toekomst g.roepen zijn de gcwichige plaats te vervuilen, die nu zija vader innceait. 'ioldat dit oogenblik zai zijji gekomen, oei int hij geen feitelijkcn invloed uit op den Joop iler regee- ringszaken. .Maar als belangstell-uid locscnou- wer voelt hij ai en toe behoeae zijne meeuing te doen kennen, en wei •*oornaai«,iijj; aan wanneer uie incening afwijkt van die van den keizer, zijn vader, en van den rijkskanselier, de mannen die in hoogste instantie- de ver antwoordelijkheid dragen voor de wijz? waar op wordt geregeerd. En meestal blijkt die mee rling beïnvloed te zijn door ue opvat-ingen, (Jio heerscnen in de ultra-conservatieve kringen, waarin ue kroonprins zijn omgang bij voor pui* schijnt te zoeken. Men hecit dat b.v. ge- ien, toen in den rijksdag het Marokko ver drag behandeld werd; de „roonprilis >vas toen uit Danlzig overgekomen, om zijne instemming te doen kennen met de scherpe aanvallen, die van conservatieve zijde tegen de regeerings- politiek werden gericht. In de Brunswijksche troonopvolgingskwestie heeft de kroonprins zijn aiw.jkend standpunt schriftelijk aan den rijkskanselier medegedeeld en met zijne voor kennis is er voor gezorgd, dat het groote pu bliek uaarvan kennis kreeg. foen nu bekend werd, dat de kroonprins ao.ï in de zaak van Zabern zijn licht had doen s hijneh, ging in geheel Duitschland een groote storm tegen hem op. Men zag in de telegram men, die hij gezonden had aan kolonel von Keuter en aan generaal von Deimling, eene nieuwe demonstratie van den kroonprins, die «-en zeer bedenkelijk karakter droeg. Intus- sclien moet worden erkend, dat door de na- fiere mededeelingen. die over den inhoud van deze telegrammen zijn gedaan, het geval in een wel wat gunstiger licht is gekomen De authentieke inhoud van de telegrammen is nog steeds onbekend, maar blijkbaar uit de omgeving van den kroonprins zijn mededee lingen gedaan over den indruk, dien de kri tiek, welke op de telegrammen is geleverd, fp hem heeft gemaakt. Men verneemt daaruit, at zijn standpunt wel is waar is, dat de offi- ieren voor bcleedigingen moeten worden be schermd, maar zijne «opvatting is niet, dat dit met onwettige middelen mag geschieden. Hij is er zeer verontwaardigd over, dat men met vervaLsching van zuiver particuliere opmer kingen hem een ingrijpen in een aanhangig proces toeschrijft en hem toedicht, dat hij voor eene heerschappij van willekeur is en de meening koestelt, dat de wetten niet door allen zonder onderscheid moeten worden in acht genomen. Verder wordt nog verklaard dat de kroonprins heeft gezegd volstrekt niet te kunnen begrijpen, hoe men tot de opvatting komt, dat hij Elzas-LotharingcnT>eschouwt als vijandelijk land. Zulk eene onderstelling is on zinnig. Hij wenscht niet alleen, dat in het rijks- land geen strijd bestaat tusschen Oud-Duit- schers en Elzas-Lolharingers, maar dat de Elzas-Lotharingers zich met de overige be volking van hot rijk ais goede Duitscliers zul len voelen. Nu blijft er nog te wenschen, dat de tekst van deze telegrammen bekend zal worden gemaakt, om daardoor alle ongerustheid weg te nemen ,die in breede kringen was ontstaan over de politieke gezindheid van, den toe- lcomstigen Duilschen keizer. En voor de toc- korasit moet er de wensch aan worden toe gevoegd, dat het niet weer zal voorkomen, da'i de naam van den erfgenaam der Duitsche keizerskroon op dergelijke wijze de openbare meening bezig houdt. Maar daar bij is ook wel eene waarschuwing van pas. dat men het gebeurde den kroonprins niet al te zwaar behoeft toe te rekenen. Het is zeker niet onjuist, wanneer de Parijsche Figaro zegt „Zeker, men moet de beklagenswaardige zijsprongen niet overdrijven, die de dronken makende koorts van de levenslente bij prin sen verontschuldigt. Later herstelt zi-h al lengs heft evenwicht, het Amur verdooft, het karakter ontwikkelt zich. "Wij behoeven ons sleahts het ongeduld cn de voorbarige oor deelvellingen van den vorigen kroonprins te herinneren, die eveneens vreugde vond in opzienbarende handelingen en kritieken, voordat hij töt zich zeiven kwam en de groot- sche regeering inleidde ,die hij aan Duitsch land heeft gegeven. Deze kroonprins blijft onder den naam van keizer Wilhelm II de groote vredeskeizer, nadat hij als kroonprins eene groote voorliefde voor den oorlog aan den dag had gelegd. Van den dag af, waarop hij zijn reusachtig rijk regeerde, vond hij in de beschouwing vaj de geschiedenis het hem vroeger, naar 't scheen, onthouden vermo gen om zich zelf te beheersckcn. De zwaarte van de macht en de natuurlijke voorzichtig heid Yan den rijperen leeftijd zijn de natuur lijke geneesmiddelen van den kroonprins". Duitschland. Straatsburg, 9 Jan. Bij de behande ling van de zaak tegen luitenant von Forst- ner in hooger beroep zal de Oberkriegsge- richtsrat Stud optreden ter vervanging van Medicus, die verlof heeft wegens particisr Lere zaken. Medicus wordt den len Maart, 1914, op grond van eene reeds voor eenigen tijd genomen beschikking, naar het 10* leger korps in Hannover overgeplaatst. Uit de pleidooien in het strafproces tegen kolonel von Reuter releveeren wij, dat de -uiditeur zijne rede begon met eene schilde ring van den toestand in .Zabern, die fei telijk neerkwam op eene aanklacht, niet te gen kolonel \on Reuter, maar tegen de or ganen van het burgerlijke gezag. Hij schetste hoe de bevolking was opgehitst door de Za- berner Anzciger, hoe de betoogingen aanhou dend ernstiger werden ,hoe jonge en gevaar lijke elementen zich in het spel mengden, die overgingen tot het werpen met steenen en het dreigen met daden van geweld. Telkens weer kwam de vraag op: Waar was het burgerlij kc gezag? De gebeurtenissen op den 2Sen No vember, den dag van de sensatie wekkende arres'laliên, zijn wel is waar in zeer verschil lenden zin voorgesteld, maar het verschil in de waarnemingen kan worden verklaard door het verschil in den tijd, waarin de waar nemingen door de getuigen waren gedaan. En hij meende te kunnen constateeren, dat ook hier de soldaten voordat zij optraden, zeer waren getergd. Dit alles bracht den openbaren aanklager lot de conclusie, dat kolonel von Reuter ge handeld had naar plicht en eer, zonder eenig gevoel daarmede eene rechtsovertreding te begaan, zoodat in dat opzicht de aanklacht moest vervallen. Bij de arrestatiën was er wel eens misgetast, maar dat was in zulke geval len nooft geheel te vermijden. Daarentegen moest de aanklacht wegens vrijheidsberoo- ving gehandhaafd blijven, want de kolonel was niet gerechtigd* geweest, na de beloften, die hem voor de handhaving van de orde waren gedaan, de gearresteerden nog langer in militaire bewaring te houden. Hiervoor werd 7 dagen gevangenisstraf geêischt. De luitenant Schad heeft gehandeld tot uitvoe ring van een bevel en kan dus niet gestraft worden wegens de arrestatiën en wegens huisvredebreuk. Hij heeft echter een der gearresteerden lichamelijk mishandeld. Daar voor werd drie dagen gevangenisstraf tegen hem geêischt. De verdediger vroeg ook wegens de vrij- heidsberooving vrijspraak, omdat onder de bestaande omstandigheden de menschen niet eerder voor den burgerlijken rechter ge bracht hadden kunnen worden. Luitenant Schad meende, dat de mishandeling, die hem ten laste was gelegd, niet voldoende bewe zen was. Dc kolonel verzekerde nogmaals, dat hij alleen de verantwoordelijkheid droeg van al het gebeurde; de vrijheidsberooving had hij moeten plegen om ergere dingen te verhoeden. De straaitbctooging tegen luitenant von Forstner, die Dinsdag na de sduiting van de terechtzitting in Straatsburg heeft plaats ge had, heeft de autoriteiten aanleiding gege ven, huzaren in de kazerne gereed te hou den Onderstaatssecretaris Mandel beeft in den landdag verklaard, dat dit is geschied in overleg tusschen de burgerlijke en de mili taire overheid. De huzaren zullen slechts in actie treden op verlangen van de burgerlijke overheid. Straatsburg, 10 Jan. In het pro ces tegen kolonel von Reuter en luitenant Schadt werd heden voormiddag 10 uur uitspraak ge daan. Beide beklaagden werden vrijgesprokenvanalle puntenvan aanklacht. De kosten van het proces komen ten laste vanden Staat Par ij s, 10 Jan. Uit Straatsburg wordt aan de Matin bericht: In parlementaire krin gen is men overtuigd, dat kolonel von Reuter zal worden veroordeeld. Zoo niet, dan zo-u eene parlementaire krisis onvermijdelijk zijn in Elzas. België* Brussel, 8 Jan.. ue Gazette bericht,- da de commissllo, die belast is met het brengen van orde in die wenschen en plannen, di namens de interparlementaire unie zullen worden onderworpen aan het internationale comité tot voorbereiding van de derde vre- desconfer.entiq, van oordeel is, dat de derde conferentie het vraagstuk ter hand moet ne men va® eene permanente organisatie der vredesconferentiën. De commissie zal aan de conferentie te Stockholm rapporten uithren- over de verklaringen van permanente onzijdigheid en over de rechten en verplich tingen van onzijdigen in het ge\al van oor log. Zij heeft een gunstig advies uitgebracht o*ter de organisatie door de Camegic-stich ting van eene officieuse Internationa1® con ferentie, bolast met bestudeering a'q het vraagstuk der beperking van de krijgstoerus tingen. Zij stelt zich voor het ontwerp te over wegen van eene overeenkomst over de oor- logsleeninge® en de middelen te onderzoeken en de1 verspreiders le treffen van valsche of onjuiste berichten, die den international er vrede in gevaar* kunnen brengen- Frankrijk. De minister \;.n financiën Caillaux heeft aan den voorzitter van de begrotingscom missie een schrijven gezonden, waarin hij mededeelt, dat het hem met medewerking van zijne ambtgenooten is gelukt, voor de be grooting van 1913 besparingc.i tot een bedraj van 50 millioen te verkrijgen, zonder de ver schillende takken van dienst in 't minst te be- nadeelen of zich aan het gevaar van supple toir crediet bloot te stellen. Het ministerie heeft den vasten wil op dezen weg te vol harden. Parijs, 9 Jan. Höt ministerie van finan ciën deelt de volgende nota van Havas mede: Na hot uitdrukkelijke démenti, door den mi nister vAni financiën gegeven van dte bewe ringen van den directeur van een der och tendbladen, blijft deze volharden in een ver haal, dat op alle punten in strijd met de wa'arheid is. 'De minister daagt hem uit, ook maar tean van zijne beweringen te rechtvaar digen. P a r ij s, 9 Jan. De interparlementaire unie dringtaan op het verkrijgen van de ratificatie der verklaring van Londen van 26 Februari 1908 door de mogendheden, die deze verklaring hebben onderteekend. Deze verklaring is bestemd als wetboek te dienen voor het internationale prijzengerechtshof. waarvoor door de tweede vredesconferentie voorzieningen zijn getroffen. De unie noo- digt hare leden uit in hunne respectieve parlementen den wensch kenbaar te maken om deze zaak tot een goed einde te brengen. Engeland* De kanselier der sdhalkist Lloyd George, die voornemens was eenigen tijd in Biskra (Algeriê) door te brengen, vond bij zijne aan komst in Gonstantine eonige dépêches, die hem bewogen onverwijld naar Londen terug te keeren. Volgens de Morning Post zouden de bespre kingen tusschen den eersten minister Asquilh en de leider van de oppositie Bonar Law over Homerule niet tot het beoogde doel ge leid hebben. Htft is niet mogelijk geweest tot een compromis te komen. De heer Bonar Law zou verlangd hebben Ulster tijdelijk van de werking van de wet uit te sluiten, hetgeen de heer Asquith zou hpbben geweigerd. Italië. Ro me, 8 Jan..l)e Grioksclie minister-pre sident Vcnizolos is om 9,20 des avonds hier a a® gekomen. Rome, 10 J a nu Venizelos heeft aich om elf uur naar de Consulla begeven, om .mei San Guilian» te confereeren. Rome, 9 Jan. Minister-president Venize los heeft heden namiddag de ambassadeurs van Frankrijk en Engeland bezocht. Rome, 8 Ja n. Tengevolge van eene agra rische beweging in Pallia no zij n boeren ko men rnaxiifcs>teercn voor het huis van Tucci. Deze loste talrijke geweerschoten, waardoor een dertigtal personen gedood en een ge wond werden. Tweede telegram. De dagbladen bren gen eene lezing van de incidenten in Palliano volgens welke een conflict zou zijn uitgebro ken tusschen troepen en wegens plaatselijke kwestie® manifesteerende boeren. Er zouden één doode cn dertien gewonde® zijn. Tortosa, 8 Jan. Er zijn hier wanorde lijkheden uitgebroken, die door de gemeente raadsverkiezingen zijn uitgelokt. De belasting kantoren zijn in brand gestoken. Alle handels- inrichtingen zijn gesloten; in alle bedrijven wordt gestaakt. De dagbladen verschijnen Griekenland. Griekenland wil zidi-dopr Tuïkije niet la ten overtroeven. Volgens een bericht uit Kon stantinopel aan de Frankf. Zlg., staat de aan koop door'Griekenland van een op de werf van Armstrong, Vickers en Go. op stapel staan- den Chilecnschcn dreadnought voor de deur Aan den Balkan. Konstantinopel, 9 Jan. Er worder zeer actiève besprekingen gevoerd tusschen dc Bulgaarsche en Turksche regeeringen ovei de omderteekenirrg van een verbond voor aan val en verdediging. Konstantinopel, 9 Jan. De Oosten- rijksche ambassadeur heeft den grootvizici ophelderingen gevraagd over de mededeelin- gen, die in de dagbladen zijn gedaan mei be trekking tot Izzet Pacha. De grootvizier ver klaarde. dat de Porte vreemd is aan deize ge- heele zaak. Zij zal alles doen wat mogelijk is om de besluiten van de mogendheden betref fende Albanië niet tegen te werken. P a rij s, 9 J a'n. Het Turksche gezantschap is gemachtigd allie berichten, die. betrekking hebben op de candidatuur van Izzet Pacha op den troon van Albanië en beweren, dat de keizerlijke regeering oogmerken nastreeft in Albanië, van wfelken aard ook, ®adrukkelijk tegen te spreken. R o m e, 8 Jan. De president van de voor- loopige regeering van Albanië spreekt met don meesten nadruk tegen, dat hij in ccnige betrekking met Izzet Pacha liceft gestaa®. Hij is werkzaam voor do uitroeping tot souverein van Albanië van den Europeeschen prins, die door de groote mogendheden is aangewezen We enen, 9 Jan. Uit Triest wordt aan het Ndue Wiener Tageblatt bericht: De 30U Turk soli e officieren en «soldaten, die met het Oo%tenrijksche stoomschip Moran in Valona waren aangekomen, zijn naar Triest gebracht. Zij zullen worden opgesloten in Cozarot bij Matggio, tot aan het vertrek \an de eerste stoomboot naai* KotostantinopeL We enen, 9 Jan. Uit Valona wordt aa de Albanische Korrespondenz bericht: D voor loop ige| regeering heeft bevel gegeven de schepen, die de Grieksche vlag voeren, te verbieden zich op te houden in de Albance- scihe havens, wegens de tecre betrekkingen die tusschen de beide landen beslaan. Volgens de Ncue Freie Prcsse heeft de prins zu Wied zijq vertrek uitgesteld feugc- volge van de vertraging, die de leening on dervindt, welke door de mogendheden aan Albanië gewaarborgd is. Uit Ween en wordt aiain de Vossische Zlg. bericht, dat Oostcnrijk-Hongarije en Llaiië aan prins Wilhelm zu Wied den dringenden raad hebben gegeven, dadelijk naar Albanië te vertrekken en zich daar als vorst te Laten uitroepen. Deze raad is den prins door dc bedden staten vroeger ook reeds gegeven. De Turksche ambassadeur te Weenen heeft aan graaf Berchtold, die hem het ongenoe gen van de Oostenrijtksche regeering over de houding van de Porte uitdrukte, te ken nen gegeven, dat de Turksche regeering ge heel buiten de onderneming van Izzet Pacha stond. Dit antwoord duidt aan, dat het dé menti, dat Izzet Pacha heeft laten uitgaan, waarin verzekerd werd, dat liij niexs had uil te sliaan met de beweging om hem op den troon van Albanië te brengen, niet zeer ge loofwaardig is. De generale persdiYectie in het ministerie van buitenlandsdhe zaken te Konstantinopel heeft eene verklaring laten uitgaan, dht de berichten, volgens welke dc oud-minister van oorlog Izzet Pacha in betrekking zou slaan met zekere politieke bewegingen In Albanië, geheel verzonnen cn ongegrond zijn. Uit Berlijn wordt aan dc Köln. Zlg. bericht, dat dc mislukte onderneming in Valona geen stoornis zal brengen in de ontwikkeling \an de Albaneesclie vo'rstenkwestie, zooals men zich die heeft gedacht. Prins Wilhelm zu Wied handhaaft zijne candidatuur. De Alba- neesche deputatie, diq liem de kroon moei aanbieden, is onderweg cn zal weldra dood den prins ontvangen worden. Uit Weenen wordt aan de Köln. Ztg. be richt, dat Turkije in geen geval zich zal neer leggen bij de toewijznig van de Kgeïsch eilanden aan Griekenland en er niet voorzal terugdeinzen dio eilanden met wapengeweld weer aan zich te brengen. Daartegenover bericht de Frankf. Ztg. uit Berlijn, dat de driebond-mogendheden in hun antwoord op het voorstel van Sir Edward Grey zich niet zuilen verzeilen tegen het denkbeeld, dat Chios cn Mytilene bij Grieken land blijven, omdaA die eilanden reeds in Grieksch bezit zijn en omdat Griekenland niet van d-eze eilanden te verdrijven zou zijn zonder een ernstige® strijd, over welks ge volgen men zich niet zou kunnen misleiden. Echter willen zij aan hunne toeslemming de u/itdrulkkelirke voorwaarde verbidden, dat de eilanden niet versterkt en niet lot vlootsleun- punte® ingericht mogen worden Turkije. Kojistantinopel, 9 J a n. Generaal von Sanders is bij iradé benoemd tot commandant van het eerste legerkorps met Konstantinopel als standplaats. Verder is hem de taak opge dragen van militair instructeur en inspecteur- eneraal van de militaire scholen. De verjonging van de kaders wordt voort gezet met het geven van ontslag aa® lagere officieren. P a r ij s, 9 Jan. De Echo de Paris bericht jrt Konstantinopel, dat er volledige overeen- lennming is verkregen in do kwestie van de hervormingen in Anatolië. Par ij s, 9 Jan. De Temps bericht, dat de moeielijkheden om overeenstemming te krij gen tusschen Rusland, Duitschland en de i'oo-te over de hervormingen in Armenië zijn schcn de inspecteurs en de vali's zullen beslist worden tusschen de ambassadeurs in Koaslan ti nopel en de Porte. De inspecteurs zullen worden benoemd door de Porte, die hen zaJ kiezen uit eene lijst van candidatcn uit on zijdige landen, aangeboden door de grooU mogendheden. China. Peking, 9 J a u. uv ^resident heeft eet edict uitgevaardigd betreffende de openstel ling van de volgende plaatsen: Kweihwat- sjoeng (provincie Sjansi), Haigan, Dolomor en Thien (provincie Tsjili), llonanfoe (pro vincie Tsenghsin), Longko (provincie Tsjan- loeng). Deze plaatsen) zijn op initiatief van d« Chino?sdhe regeering voor den handel ge opend. Brazilië. Rio de Janeiro, 8 Jan. Officieel wordf tegengesproken, dat die dreadnoughts Sao Paulo evi Minns Geraes aan Griekenland ver kocht zijn. Zuid-Afrika. Pretoria., 9 Jan. Slcciits één trein h heden morgen kunnen vertrekken. Alle ma chinisten, op drie na, zijn gaan staken. Ook de conducteurs slaken, zoodat de «Ti-onst fei telijk gestremd is. Kaapstad, 9 Jan. De dienst op den spoorweg is gesjremd tusschen Pretoria en LQeirksdorp. Het is nog niet mogelijk te zeg gen tot hoever dc slaking zich zal uitbreiden; maar cr is volstrekt geen reden om te onder stellen, dat zij zal overslaan naar de Kaap kolonie. Durban, 9 J a n. De spoorwegmannco waren heden morgen aan het werk; maar de benichten uit het binnenland maken hen veel meer geneigd om te gaan staken dan gister avond. Bloemfontein, 9 Jan. De toestand is plotseling ernhtig geworden. Alle werkplaat sen zijn in staking gegaau. Het station wordt bowaakt door gewapende politic en eene ai- decling burgerwacht. Durban,9Jan. De staking is heden mid dag officieel afgekondigd in de werkplaatsen Slechts een vijfde van het personeel gehoor zaamde aan cLit bevel. De meerderheid ver klaarde niot in actie te willen gaan vóór d« stemming, die op Zondag is bepaald. Johannesburg, 9 Jan. Een buis me* drie staven dynamiet is gevonden onder den spoomveg tusschen Witpoortje en Luipaards- vlei. Deze vondst geschiedde vóór do aan komst van een dicht bezetten trein uit Zee- rust. Kaapstad, 9 Jan. Er is een proclama tie uitgevaardigd, waarbij de geheele burger^ wacht in Transvaal onder dc wapenen is ge roepen op grond van vrees voor ernstige on- gercgekliljeuen. De burgei's in verscheidene districten van Transvaal en Orangia zijn ook opgeroepen. Pretoria, 9 Jan. Men verwacht, dat de krijgswet morgen zal worden afgekondigd. Johannesburg, 9 Jan. Er is eene po ging gedaan om den Kaapsahen posttrein Lusschen Denver cn Gcorgegoch in de lucht le lalen vliegen. Van de eerste machine zijn de voorste wielen weggeslagen; verder is een stuk rail van vier voet weggeslagen. Blijk baar was dynamiet op de lijn gelegd. Waterslon, de secretaris van de Zuid-Afri- kaansciie werkliedenpartij, is gevangen ge nomen wegens oproer; borgtocht is gewei gerd. Poutsma en Nield, de secretaris en assis- teitGsecrclaris van de vereenigmg van spoor- wegmannen, zijn in hechtenis genomen we gens oproerige uitspraken; zij zijn m ue ge vangenis opgesloten. Kaapstad, 10 Jan. Er is nog eene tweede dynamietontpiolfing vóórgekomen op den spoorweg tusschen Johannesburg en Cleveland. Johannesburg, 9 Jan. Er zijn nog drie werkliedenlciders gevangen genomen, die vooraan stonden in dc stakingsbeweging; zij heeten Glender, Livingstone en Munro. Dc prijs van het meel is een shilling om hoog gegaan. Wanneer Johannesburg wordt afgesneden, verwacht men dat de aanwezige voorraad levensmiddelen voor 7 10 dagen voldoende zal zijn. De kolenmijnen van Witbank zijn gesloten. Ingevolge de regecringsproclamatie zijn be velen gezonden aan alle korpsen in het Rand en Rifgebied om morgen voormiddag 9 uur onder de wapenen te komen. Potchetstroom, 9 Jan. De machinis ten van den trein n.iar Frederikstad en Wel tevreden weigeren de politie naar den Rand te brengen. Allerlei. Eereprijs voor snelheid. De Parijsche gemeenteraad heeft fr. 10.000 toegestaan aan de nationale luchtvaart-ver- eeniging, welke zich voorstelt, een fonds te vormen tar uitkeering van een eereprijs voor snelheid. N e w-Y ork, 8 Jan. Een groep houder» •,!t den weg geruimd. De kwestie van de in-1 van preferente aandeeien van de Union Pa- spectei>re-gcneraai ia geregeld. Geschillen fua-l eufic ie eene actie begonnen yoot het hoog-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1