BUITENLAND. FEUILLETON. Op den Terpenberg. DE EEMLAN DER". Vrijdag 16 Januari 1914. Ii\ 170 12 Jaargang* Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURQ. Uitgevers: VALKHOFP Ca ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amer&Ioort f 1/Ob I-lem franco per postI.Sif* P.-r week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O. I O* Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze 'ourant versolt ynt dagelijks, behalve op Zon- ea Feestdagen. Adveiteniiën peiiove men liefst vóór 11 uur, familie* ad vei tenues en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 65. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.50, Plko regel meerO.IO, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groute lelters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bopatineeo tot het herhaald ad verteeren in dit lilad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De reis van Wenizeios. In tic kwestie der Egeiscke UJanden 'is ein delijk hel antwoord \an de driebond-mogend- heden op de nota van Sir Edward Grey in hel Foreign Office ontvangen. Wanneer juist is wat over den inhoud wordt bericht, dan kan dit antwoord als een slap vooruit beschouwd worden. In de hoofdzaken zijn de rcgecrin- gen van de driebond-mogendheden het eens met de Britsche voorsteden, die reeds van Frankrijk en Rusland slei^n hebben ontvan gen; hüt zal d-us wel niet zoo moeilijk zijd over de détails, uie neg te regelen zijn, over eenstemming te verkrijgen. Dan is de zaak in orde, voor zooveel de groole mogendheden betreft. De vraag is ech ter: lloe zullen de naaste belanghebbenden Turkije en Griekenland, zich hierin gedragen? Voor de beantwoording van die vraag is dc reis van gewicht, waarop de Grieksche minis ter-president zich thans bevindt. Hij is begon nen met Rome te bezoeken; vandaar heeft hij zich naar Parijs begeven en nog meer van de Europcesche hoofdsteden zijn in zijn reis plan 'begrepen. In Rome had hij hoofdzake lijk de politieke kwesliën te behandelen, na melijk de on 1 miming van het Albanecsche ge bied en hel lot van de Egcïschc eilanden. In Parijs zijn het dn de eerste plaats financieels kwesliën in verband met eene leening van "250 millioen, die Griekenland wil aangaan welke hem bezig houden. Met de politieke kwesliën behoeft hij zich in Parijs niet druk ie maken, want van den vvclvvillenden steun der Fransche regeering is hij toch reeds ver zekerrt De Ivöln. Zlg. heeft goede verwachiinger. van dc persoonlijke bemoeiingen vam dezen Grieksclien staatsman len behoeve van eene oplossing van de vragen waarom het hier gaat. Reeds zijn' persoon, die de zuidland- sche plooibaarheid en buigzaamheid met de verdere karaktereigenschappen, die de Ro- maan gaarne ziet, dn zicli .vcreenigt, moet de in dit opzicht fijngevoelige Italianen aange naam aandoen. Daarbij komen nog het groole politieke talent en de bewijzen van matiging en zelfbeheersching, die Venizelos heeft ge geven, en verder het haast voorbeeldeloozr succes van zijn beleid, zooals geen enkel' Grieksche staatsman sedert hel bestaan van het koninkrijk heeft gehad. Men verwacht na tuurlijk in Rome van hem, dat hij zlich reken schap geeft van de Iradilionecle belangen van Italië aan de Adria en van den goeden wil dien Italic loont in de handhaving van dc goede betrekkingen met zijne oostelijke buren .n de Middcllandsche zee, wanneer deze be langen zonder vooroordeel bokeken en mei rechtvaardigen zin behartigd worden. De Tri- buna zegt daarvan: „Het lis zeker, dat de Al- baneesche kwestie heden door het opkomen van nieuwe moeielijkhcden vertroebeld is maar daar de verschillen onder de mogend heden, door het antwoord, dat de driebond aan Engeland heeft gegeven, verzwakt zijnen de betrekkingen tussclien Italië en Grieken land door de reis van den heer Venizelos naar Rome verbeterd zijn, kan Europa na doelma tig overleg spoedig overgaan ook tot de defi nitieve oplossing van het Albaneesche vraag stuk ln Oostenrijk-Hongarije, dat ook sterk bi.i deze vragen geïnteresseerd is verwacht men, dat de reis van oen Grieksclien minister-pre sident tot de oplossing van alle hangende kwesliën zal bijdragen. Ve nizelos heeft zich in Rome persoonlijk kuinuen overtuigen, dat de leidende Italiaan- sche staatslieden niet door vijandelijke gevoe lens jegens Griekenland bczielc zijn. Reeds het feit, dat "in de kwestie van de door Grie kenland bezette eilanden Italië, evenals zijne bondgencolcü, hebban besloten het Engclsche voorstel aan te nemen, is daarvoor het beste bewijs. Griekenland behoeft voor de oplos sing van deze kwestie de welwillendheid van de mogendheden en ook den bijstand van Ha lié, wanneer hel er om te doen is Turkije te bewegen lot de aanneming van de Engelschc voorstellen, die den bijval van de andere Europcesche kabinetten hebben gevonden. De Grieken hebben daarom meer dan ooit aan leiding. 'hel niet te bederver met Europa cn vopral niet met Italië, da* onder de stalen van den driebond het meest geintsrresseerd is. zoowel bij Albanië als ock bij de Egelsche zee. Men hoopt, dat de nieuwe Grieksche minis ter van builenlandsche zaken, dr. StreH, die jaren fang in Wceaien Griekenland diploma tiek vertegenwoordigd heeft, in dezen rijn i^ vloed op de rcgeerir.g te Athene zal deei. gelden. Duitschland, Berlijn. 15 Jan. In het huis van afge vaardigden verklaarde dc ministcr-presiden» von Betrmann-Ilollweg, dat, zooaL. hij reeds in het heerenhuis had betoogt., de belioha- ramg van de Pruisische staalsgedachte ook ia het rijk tot uitdrukking moet komen. Hij zal steeds daarvoor opkomen. liet is volstrekt niet zijn streven geweest de verantwoordelijkheid voor de rijksbelas lingen af te, wijzen of de conservatieve partij daarvoor mede verantwoordelijk te maken. Bij de groote tischen voo.* de nieuwe leger- organisatie had net bezit aangesproken moe ten worov.li, went anders zou de rijksdag de legervoordrachten verworpen hebben. De be- zitbelasting moest dus aan den rijksdag voor gesteld worden. Tegenover het verwijt, dat de rijksdag niet is ontbonden, moest hij er nadruk op leggen, dat de legervoordrachten een te ernstig nati onaal onderwerp zijn geweest, dan dat hij ze had kunnen verdedigen, uitgaande van het standpunt, dat door de ontbinding mogelijk een beter samengestelde rijksdag zou zijn te krij gen. Straatsburg, 15 Jan. De Tweede Kamer hervat dc discussie over üe interpel latie;* betreffende Zaberu. Wolff (vrijzinnig) protesteert legen de aanvallen die de pan- germaansche pers doel op Elzas-Lotharingen. Ilij doet de onwettigheden uitkomen, die door hefc* militarisme gepleegd zijn, en valt de von nissen van deu krijgsraad aan. Het militaris me deed. alles wat ir. zijn vermogen was om te verhinderen, dat aan de bevolking voldoe ning werd verschaft. Hij besprak verder de beleediging, die de Fransche vlag is aange daan, en vroeg hoe het komt, dat men daar over geen woord heeft gezegd. Muller (centrum) vindt de verklaring van de regeering niet categorisch genoeg De pers deed in Zabern haar plicht. Men heeft eene goed voorbereide proef willen nemen met de kracht van de militaire macht. De regeering had zich aan de zijde van de be volking moeten plaatsen met al haar moreel gezag. De spreker vraagt, dat de grondwet \an Elzas-Lotharingcn zal worden geëerbie digd. Schlumberger (Lotharinger) verklaart, dal als de regeering hare gedragslijn niet prijs geeft, zij inbreuk zal maken op hare eer. Donnevert (vrijzinnig) doet uitkomen de volledige overeenstemming, die beslaat tus sclien de verschillende partijen in de verga dering. Peirotes (socialist) kritiseert dc regeering Het militarisme te Zobern zocht naar den oorlog met de bedoeling den westelijken buur man uit te dagen. Wij hebben geen hof van cassatie, maar zullen een beroep doen op het volk, dat in hoogste ressort zal oordeelen. Drumm laakt de regeering, die niet in staat is de rechlen van het volk te verdedigen te gen het militarisme. Er zijn geene partijen meer in het land; er ziin slechts Loth a rin gers. De spreker roept uit: Leve Elzas-Lolka- ringen! welke kreet herhaald wordt op dc tribune. De voorgestelde motie wordt met algcmee- ne stemmen aangenomen onder behaald bra vogeroep. Berlijn, 15 Jan. De bevoegde „Gerichls- herr' in de tegen luitenant von Forstner aan hangige vervolging heeft afgezien van het vragen van revisie legen het vrijsprekende vonnis van het Oberkriegsgericht. Ook in de zaak tegen kolonel von Reuter heeft de „Gerichlsherr" afgezien van het gaan in Jioo- ger beroep van het vrijsprekende vonnis van den krijgsraad. Hiervoor zal in aanmerking zijn gekomen, dat door de bewijsopname zonder twijfel is gebleken, dat de beklaagden te goeder trouw van meaning waren, dat de militaire overheid het recht had onvop .e treden. Het is juist, dat in het dienstvoorschrift van lS9h over hel gebruiken van de wapenen door de militairen gedeelten van de kabinetsorder van 1820 zijn opgenomen. Praktische bezwaren zijn daar uit tot dusver niet ontstaan. Nu echter de gebeurtenissen in Zabern twijfel hebben doen ontstaan of het voorschrift van 1899 de be voegdheden van de militaire autoriteiten met juistheid bepaalt, heeft de Keizer een nader onderzoek van dit dienstvoorschrift bevolen. Over de Pruisische kabinetsorder van 1820 waarop kolonel von Reuter zich heeft beroe pen voor den krijgsraad tot rechtvaardiging van zijn optreden tegen de burgerlijke bevol king van Zabern op den 23en November, heeft onderstaatssecretaris Mandel in den landdag van Elzas-Lolharingen gezegd, dat die order volgens zijne persoonlijke overtuiging in Elzas- Lotaaringen niet geldt. Om daar te gei len, had zij door rijks- of landrecht van kracht moe ten worden, hetgeen niet is geschied. In den Beicrscaen landdag werd den minis ter van oorlog de vraag gedaan of ook <n Beieren dergelijke kabinetsorders bestaan. De minister antwoordde, dat hij niet op de zaak van Zabern wilde ingaan, omdat die zaak in den landdag van Beieren niet thuis behoort. Maar de in Beieren geldende bepalingen over het optreden van het leger tot handhaving van dc openbare rust en orde schrijven* duidelijk voor, dat dit slechts kan geschieden onder zeer nauwkeurig bepaalde omstandigheden op uitdrukkelijk verzoek van het burgerlijke ge zag. Die bepalingen zijn in Beieren sedert lang volkomen voldoende geweest en zij behoeven ook na het gcueurde in Elzas, geene wijziging of aanvulling. Frankrijk. P a r ij s, 15 Jan. ln de Kamer gaf de minister van financiën Caillaux eene uiteen zetting van den financieelen toestand. Hij ver klaarde, dat sedert 1912 de stijging van de uitgaven in zoodanige mate is versneld, dal er heden geen verband meer is tussclien 4e hulpbronnen en de lasten. Wat het tegenwoordige begrootingsontwerp betreft, stelt de minister nieuwe fiscale maat nieten voor, om het tekort te doen dalen tol VMJ millioen. Verder kan in de begrooting van 1914 gebruikt worden eene bate van 112 mil lioen, voortkomende uit het saldo van 1911. Door eene afzonderlijke rekening te maken van de uilgaven voor Marokko en het cijfer van 1913 te vei beteren op den datum, waarop de terugvloeiende gelden bekend zijn, kan men het tekort nog met 188 millioen ver minderen. De regeering stelt voor daarin te voorzien door uitgifte van obligation op kor ten termijn. Sprekende over de buitengewone uitgaven, inzonderheid van het departement van oor log, raamt de minister de uitgaven van he« militaire programma op 1,410 millioen. Men zal tot eene leening moeten overgaan, maar de credieloperalièii zullen geleidelijk moeten geschieden. Wat het vlootprogramma betreft, ook daa*" azl men de toestand moeten likwideeren omdal de uitgaven de ramingen hebben overschre den. Daarvoor zullen 420 millioen uit leening moeten worden verkregen. De minister raamt de buitengewone uitga ven voor oorlog en marine op 1830 milliocn Deze som zal door 3, 4 of 5 leeningen gedekt moeten worden in een type, dat zeer snelle aflossing in zich bevat; de uitgifte moet ge schieden tusschcn 191-1 en 1915 volgens eeir* schaal, die te zware en ontijdige of noodc- looze geldopnemingen vermijdt en aan de schatkist de middelen verschaft, beantwoor dende aan de onmiddellijke of in de naaste toekomst te verwachten behoeften. Om de toekomstige begroolingen in even wicht te brengen, stelt de minister eene kapi taaibelasting voor, met eene minimum-op brengst van 190 millioen van 1915 af. Hij denkt door wijziging van de bestaande belas tingen 50 5 100 millioen te krijgen en hoopt op eene minimum-opbrengst van 150 mil lioen van de inkomstenbelasting. De Senaat heeft Dubost tot voorzitter her kozen met 203 van de 228 stemmen. Tot ondervoorzitters zijn gekozen Savary, Maurice Faure, Touron en Jean Dupuy. De nieuwe partij der gematigde linker zijde, de jFédcral'ion des gauches", heeft zich thans geconstitueerd in eene vergade ring, die door 127 senatoren en afgevaardig den werd bijgewoond. De partij onderscheidt zich meer nog door de kwaliteit dan door dc kwantiteit van liare leden, want de eon- slilueeremde vergadering bestond voor een goed deel uit gewezen minister-presidenten en ministers en geheel uit „minislrables". Ilct programma verklaart, diat de nieuwe partij uitsluitend republikeinse]! en beslist eene partij der linkerzijde is. Het verklaart zich voor dc progressieve inkomstenbcla» ling, maar met vermijding van fiscalen na* sporingsgeesthet belooft eene nieuwe kies wet met vertegenwoordiging van de minder heden, wetten tot verdediging van den lce- kenslaat, maar zonder een aan hit gelooi vijandige fanatisme, cn handhaving van de onderwijsvrijheid. Voorts verkondigt liet da handhaving van den driejarigen diensttijd en alle maatregelen, vcreischt to' verster king van de weerbare macht van Frankrijk De alinea, die zich met de sociale liervor ming bezig houdt, luidt aldus: „De volksmassa's der steden cn van het platteland zijn het, die de republiek hebben geslicht en in gevaarlijke krisissen gered hebben. De republiek zou zich zelf prijs ge ven, als zij niet op dc eerste plaats van har» zongen de sociale hervorming plaatste. De in hel tijdperk der verwezenlijking getreden in ternationale arbeidswetgeving getuigt van de overeenstemming der groole industrie staten van Europa over dc noodzakelijkheid der bemoeiing van den slaat met dc econo mische en sociale kwesliën. liet zal de kracht en de eer van o is vaderland ui'.ma* ken, het werk der sociale hervorming voort te zotten en le ontwikkelen, dat in d® laatste twintig jaren ondernomen en len deele ver wezenlijkt is." Tot toelichting van dit programma hield Arislide Briand eene rede, waarin hij ver klaarde, dat de nieuwe vcreeniging geene strijdorganisatie tegen andere republikeinen vormt, maar integendeel streelt naar eensge zindheid en eendracht. Spanje. Madrid, 15 Jan. De ministerraad heeft de begrooling van 1913 orderzoeht, die een tekort van omstreeks 20 millioen zal opleYe- ron. Oosten rijlc. Weenen, 15 Jan. De zitting van de be grotingscommissie van het huis van afge vaardigden, <lic tWec dagen en (woo noohto» heoft geduurd ten gevolge van de obstructie van de agrarische en de radicale Czcchea, ii heden namiddag na oen groot lawaai van df obstrueerende leden gesloten. Turkije* Berlijn, 15 Jan. Generaal Liman yob Sanders te Konstantinopel is tol Pruisisch kavallerie-generaal benoemd. Londen, 15 Jan. Reuter verneemt, dal de driebond heeft toegestemd in de Brilsck* voorstellen betreffende de eilanden op voor waarde, dat de Grieken Albanië den 18/31 Januari ontruimen en dat Griekenland zich verbindit de handhaving van de orde te ver gemakkelijken. De regecringen van de Triple-entente be schouwen hel antwoord van den driebond met voldoening. De meening wordt uitgedrukt dat de best mogelijke uitkomsten te verwach ten zijn van de verzoenlijke houding van dei driebond. De Porte heeft den laatsten termijn van d% koopsom voor den dreadnought Sultan Os- man, zijnde een bedrag van 70 000 p. st., g® deponeerd. De uitbetaling aan de firma Ann* sliorjg geschiedt op 15 Januari. Mahmoed Moekhlan Pacha, die de hem faï ruil voor het ambt van ambassadeur te Bex\ oorspronkelijke roman 15 door H. WITTE. Nu kimmen wij in de andere kamer ons gesprek op ons gemak voorlzellen, maar klaar hoort een glas wijn bij. Hou je hij sloeg reeds de nmeer famiLiaren toon aan van champagne of geef je de voorkeur aan rijnwijn? Als het u onverschillig is, liever geen champagne, 't Klinkt misschien wat heel burgerlijk, maar ik drink dien alleen als ik er niet builen kan. Rijnwijn is veed frisse her. Nog ai toevallig, ik de.uk er ook zoo over. Maar a propos, ik mag je immers tot van avond wed als mijn gast beschouwen? Je hebt toch vandaag vorder niets le doen. Dubbelman, door de hartelijke ontvangst en den joviulen loon van zijn gastheer, zeker ook niot het minste door het aan tafel ge- noleme, geheel op zijn gemak en in een zeer opgewekte stemming gebracht, begreep dat Sdj niets beters kon doen dan beleefd te ac cepteeren, en dat hij dnarmode verstandig gehandeld had, bleek reeds terstond toen [Vermann, na wija besteld te hebben, er tegen den keilmer bijvoegde dat er over een uur een gemakkelijk rijtuig moest voorkomen. Toon zij n-u, na een korte poos, weer in de jzezelli^e kamer, met uitzicht op het levendige vertier aan en op de Maas, onder het genot van een fijne sigaar en een keurig glas Johannisberger, weer tegenover elkaar zaten, begon Wcrmann* Ik heb over hetgeer ik u meen le mo gen voorstellen nog eens goed nagedacht, waartoe het intermezzo van het diner mij een welkome gelegenheid gaf. Bij schijnbare toe vallige incidenten, maar die toch ver strek kende gevolgen hebben, spreekt men wel eens van providenliëele beschikkingen, en nu be hoeft men juist geen handel in devotie te drijven passez moi le motl wat helaas geen zeldzaamheid is, oin hieraan te den ken. Zoo ailhans ging het mij, onder het aan- hoeren van wat ge mij daar straks hebt ge zegd. Om u dit te doen begrijpen is het noodig u nog een paar bijzonderheden mijzelven betreffende mede te deelen; we komen dan vanzelf waar ik wezen wil en waarin gij mo gelijk ook wel eenig belang zult stellen. Ik ben, zooals ik u ree«d6 heb gezegd, wat men hier gewoonlijk noemt groot-bezitter Daar steekt nu niet de minste verdienste in, want ik werd het als eenige zoon, dus als opvolger van mijn vader. Mijn bezittingen in Gelderland, namelijk het landgoed de Ter- penberg, sit rekken zich vor in den omtrek uit; 't zijn veel bosschen, teellanden en ver scheidene boerderijen. Er rusten derhalve, dit is mijn opvatting, groote verplichtingen op mij, want, daargelaten de nogal omslach tige administratie, heb ik te zorgen voor het welzijn vam een aantal menschen, die daar mede direct in betrekking staan. Men vergist zich Son ook zoor, wanneer men, zooals wel het geval is, denkt dat aan zulke bezittingen een zorgeloos, of laat ik liever zecjzea een onbezorgd leven verhoe den is; integendeel, die zorgen wegen mij dikwijls zwaar genoeg. Voor iemand, die een gezond en krachtig gestel heeft, waarin ik mij gelukkig mag ver heugen, is dit echter een levensibehoeite cn veeleer een lust dan een last, maar er komen in dit geval twee dingen bij, die de zaak nog al bemoeilijken. Vooreerst houd ik veel van reizen zoodat ik in den zomer vaak gerui* men lijd afwezig ben. Dit kan ik echter, zoo noodig, bekorten; worts, en dat is juist het voornaamste, heb ik ook in Duitschland uit gestrekte bezittingen. Dat het daarmede tij dens hot leven van mijn vader niet ging zooals dat 'behoorde, begreep ik ton laatste wel, ik kon daar toen niets aan doen; de oude heer wilde van geen scherpere con'role welen. Toen ik mij, na zijn dood, persoon lijk omtrent een en ander ging vergewissen, bleek mij al zeer spoedig dat daar schrome lijk misbruik van vertrouwen was gemaakt, wat wed niet kon bewezen worden, maar toch duidelijk genoeg in 't oog liep. Ik heb dat op de zachtst mogelijke manier en zonder noodeloos de lieden te krenken, in orde ge bracht, maar de eigenlijke administratie hield ik aan mijzelven; minder nog omdal ik begreep dat die goederen dan meer rentabel zonden zijn, dan wel om niet aan anderen de gelegenheid als aan te bieden, om daar mis bruik van te maken. Dubbelman, die eerst niet begreep wat hij met die particuliere aangelegenheden te maken had, begon nu le vermoeden waar zijn gastheer heen wilde, en scherper toe te luisteren, om geen woord te verliezen. Dat zijn vermoeden als zou de heer Wer- mann hom er in willen betrekken juist was, blleek toen deze voortging. r— Die dubbels Administratie nu is mij te druk; daargelaten nog, dat zij meer tijd in beslag neemt dam met mijn reislust vercenig- baar is. Ook had ik hierin zeker reeds ver andering gebracht, maar dit kan alleen door een gedeelte, en wel het belangrijkste gedeel te, in handen te stellen van iemand, die ilc absoluut lean vertrouwen. Die zou nu met zoeken, wel le vinden zijn, maar ik wilde niet zoeken, uit vrees van bedrogen uit le komen. Gij ziet dat ik een zaak van veel beteeke- Dis openhartig met u bespreek. Van die open hartigheid wil ik u nu de reden zeggen. Reeds toen wij, beiden in een niat pak, in den salon van de Batavier elkaar een beetje bibberend monsterden, maaktet gij op mij een indruk, dien ik mij bij een eerste ont moeting onder zulke eigenaardige omstandig heden moeilijk kan vorklaren, en die werd gedurende ons samen zijn heden zeer ver sterkt. Laat het mij maar ronduit zeggen, gij zijl mij sympathiek, waar ik, die anders voor n-ret toeschietelijk doorga, wat ik dan ook om goede reden niet ben, bijzondere waarde aan hecht..Trouwens, ik bon gewoon, in mijn om gang met vreemden, op den eersten indruk ai le gaan, waar ik, al faalde die ook wel eens, in den regel over tevreden was. Gij zeidet mij dat ge, als ge dlit wilt, on afhankelijk kunt leven, maar gij liet tevens blijken aan geregelde bezigheid de voorkeur te geven. Welnu, \oor het één zoowel als voor het andere bied ik u de gelegenheid aan. Wilt gij de man zijn dien ik zoek? Door dit mooie aanbod, zoo geheel overeen komende met wat bij wens elite, verrast, kan toch de jonge man op deze categorische vraag niet onmiddellijk een beslissend ant woord geven. Ook dacht hij aan zijn voor nemen om maar niet de eerste de beste gele genheid te aanvaarden, en zijn wemsoh om allereerst met de voornaamste steden kenn!* te maken. Toch begreep hij ook dat het in zijn geval onverstandig zou zijn het af t« slaan. Hij wilde dus temporiseeren, en gaj als reden daarvoor zijn beraamde plan op. Maar zoo gemakkelijk kwam hij van Wer- manui, die een eenmaal opgevat plan niet losliet, niot af. Ik begrijp uw scrupules zeer goed; ooi dat het u vreemd moet voorkomen, dat ik, na zulk eon korte en oppervlakkige kennis» making, u zulk een blijk van verlrouwed geef. Dit laatste is mij zelven ook wel wal vreemd, maar ik ward cr als door een oi# weerstaanbairen aandrang als toe genoopt, en ik zei de u reeds dat de eerste indruk voel mij siteeds beslissend i»s. Ook zult gij er allichf tegen opzien om een in uw oog onderga* schikte betrekking te aanvaarden. Hiervan kan echter in de verte geen sprake zijm. Mijn bedoeling en mijn. wenech is dat gij mij o| den Terperberg en in de gcheele administra* loe daarvan zult vertegenwoordigen, terwij) ik mij dam uitsluitend met mijn Duitsche be« zi'ltimg bezighoud. Gij zult dus alleen met mij le doen hebben. Wilt ge dit nu afhankelijk heid noemen, het zij zoo, maar ik verzekeï u dat ge daar spoedig een heel ander woord voor zult gebruiken. Als ge zijt waarvoor ik u meen te mogen houden, voorspel ik vooo1 ons beiden een aangenaam samenleven. Dat was nu alles zeker heel mooi, maar de jonge man twijfelde zeer aan zijn geschikt-: held daarvoor. Wel was hij te Deli in een administratieve betrekking geweest, maar- van den eigenlijken landbouw wisit hij zo® goed als ndets, wat hij dan ook als een ovorf wegend bezwaar in het midden brachL Word* vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1