Fr. 172 12"* Jaargang. DE EEMLAN DER". Maandag 19 Januari 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. Op den Terpenberg. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Ca ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.^O. I-1om franco per post1.5II* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.ÏO. Afzonderlijke nummers O.OJ5» De/e Courant versohgnt dagelijks, behalve op Zon- en Feeetdag^n. Adveitentiëa gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf O.f50, Flke regel meerO.lik Dienstaanbiedingen 2fS cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar pl >atsrumrte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, by abonnement. Eene circulaire, bevatteude de voorwaarden, wordt op aanvraag toogezonden. Krouiek van de Week. Er ging een sprookje door de rechtsche pers, als zou er kentering zijn gekomen onder do kiezers in den lande. Tusschenlijdsche verkie zingen zouden die kentering aan het Licht ge bracht hebben. De hoop is de moeder van het geloof. Edocli, wat men hoopt, ziet men meestal niet gebeu ren. Sinds den groolen stembusstrijd in Juni hebben er 'n vijftal kamerverkiezingen plaats gehad; van 'n rechtsche strooming onder h'ct kiezerscorps is echter bitter weinig gebleken; bij de meeste behaalde de rechterzijde zelfs minder stemmen dan dezen xoiner, *n ver schijnsel, dal zich trouwens bij tusschentijd-„ sche verkiezingen bij alle partijen pleegt voor te doen. Wel wist de coalitie Rotterdam I te veroveren op de S. D. A. P., doch dit geschied de door de weifelachtige en veel ontstemming wekkende houding dier partij bij de porte- feuilleivwcstie, ten gevolge waarvan vele bij- loopers zich van de partij afkeerden, terwijl bij dc herstemming in dit Rollcrdamsche dis trict de coalitie-candidaat de hulp van 'n groot aantal liberalen verkreeg. Luide jubelden de rechtsche bladen ook over de zoogenaamde overwinningen in het Stalen- distncl Gouda, waar een vaste rechtsche zetel, 'n vorige maal met 'n meerderheid van et telijke honderden stemmen bezet, ditmaal met slechts 40 stemmen boven de vereischte meer- derh.id behouden bleef, en een andere zetel, dezen zomer door de vrijzinnigen bij ver rassing met enkele stemmen meerderheid be- inacli.igd, thans met de uiterste inspanning met niet meer dan 9 stemmen boven de vol strekte meerderheid heroverd werd. Stel u voor, in 'n vast, rechtsch district, dat slechts rechtsche leden naar de Staten af vaardigt, weel de coalitie hare candidaten net op 't kantje af er door te halen, zien de vrijzinnigen, tot dusver als 'n quantité négii- gcable beschouwd, hun stcramenaantal sinds «lezen zomer nog met eenige honderden stij gen; en...... dat noemt men kentering! Maar die ke.itering zou eerst recht blijken in Rotterdam 111. Uat moest de kroon span nen, had de Standaard gezegd. De omstan digheden waren gunstig voor de coalitie. De vrijzinnigen kwamen uit mocht men de recnlscne pers gelooven met den meest onaannemelij.ien candidaat, dien men dezen zomer nog niet had durven stellen en dien de „eerlijke lioeralen" 'n liberaal heet altijd eerlij.;, zoodra hij z'n vaandei ontrouw wordt niet lustten. De rechtsche candidaat daar entegen was 'n algemeen geacht man, wei- houdcr van Rotterdam. Kon het dus mooier voor rechts? De „ken tering was gewoonweg geprovoceerd. Maar ziet, de coalitie-candidaat wordt iti herstemming geslagen, blijft zelfs nog meer dan 300 stemmen beneden het aantal, dat mr. Loeff, 'n Brabantex, in 1909 wist te behalen in dit zelfde district. Neen, de kentering komt nog niet en zal ook vooreerst wel niet komen. De kiezers behoe ven nog geen spijt te hebben over den uitslag van de Juni-stembus eQ de gevolgen daar van. Indien er één ministerie populair kan zijn en sterk staan door eigen kracht, dan is het wel hel ministerie-Cort v. d. Linden. Want ieder, die niet al te zeer door parlijfanalisme verblind is, moet toegeven, dat slechts dit mi lislerie ons volk zal kunnen redden uit het politieke moeras, waarin wij, al dieper en dieper wegzonken. Als 'n vergeten grijsaard is in de afgeloopcii week tc Aronem overleden B. H. Heidt, eens een der democratische baanbrekers, de eer ste bouwmeester van de arbeidersorganisatie in ons land. Maar dc fundamenten, welke hij legde, waren niet stevig genoeg om den bo venbouw te dragen, en het gebouw was te klein om alle gasten te bevatten; naar rechts en naar links trokken dezen er uit en mei rle weinige getrouwen, die overbleven, kon hij de bedding niet graven voor den wilden stroom, die 'n doortocht zocht. Maar Heidt mag ook hjclcn een der baan brekers voor de ouderdomsverzorging en staatspensioncering. Als kamerlid voor Am sterdam VII diende hij in 1894 zijn bekende motie in: „De Kamer, van oordeel, dat een algemeene voorziening van den oilmen dag der werklie den wenschelijk is, dat de gelegenheid tot het verzekeren van lijfrenten, die de Regeering zich voorstelt te openen, in die behoefte niet kan voorzien, noodigt de Regeering uit, eene staatscommissie te benoemen, om te onder zoeken op we,ke grondslagen en naar welke regelen een algemeene voorziening behoort te worden ingericht, en gaat over tot de orde van den dag." Er is nog heel wat water door de politieke zee gegaan, eer de arme ouden iets gekregen hebben; maar Heidt is toch niet heengegaan, zonder dat hij geweten heeft, dat het zaad door hem in 1894 gestrooid, zij het dan ook eerst 20 jaren later vrucht heeft gedra gen. Politiek Overzicht De cnaos in Mibanie. In de nota's, waarin de drieLond-mogend- heueh zich bereid hebben verklaard in te stemmen met de voorsneden vail iir Edward Grey, wordt die toe9»cmming aan twee voorwaarden vastgeknoopt: 1. cie ontruiming van Zuid-Albanic door de Grieken tegen 18,31 Januari, 2. aanvaarding van de ver plichting door Griekenland om de handha ving van de orde in Albanië te vergemakke lijken. Wat met de tweede voorwaarde is bedoeld, munt niet uit door duidelijkheid. Door velen wordt er de uitlegging aan ge geven, d<at men daarmee heeft willen aandui den, dat niet bepaald zal worden geslaan op den lSen Januari als tijdstip om met hel terugtrekken van dc Grieksche troepen te beginnen. Deze uitlegging krijgt eene bijzon dere beteekenis door liet feit, dat volgens de uit Albanië komende berichten de toestand daar veel ingewikkelder is en tot ernstiger bezorgdheid aanleiding geeft dan men zou wenschen. In de besturende kringen heerscht eene verwarring, die van een chaos niet veel ver schilt. Wat men daar eigenlijk wil, is moeie- lijk te zeggen. Isinaël Kern al, de president van de in Valona gezetelde voorloopige regee- nng, heek het voornemen te kennen gege ven, af te treden. Later schijnt hij zich weer bedacht te hebben; maar er is wel reden om aan te nemen, dat hij zal heengaan, het zij dan vrijwillig of niet. Ismaël Keraal ia name lijk gecompromitteerd door dc onderneming, die in Konslnnlinopcl is op touw gezet oin ren mohammedaan aan h.d hoofd van Al banië te krijgen. Hij heeft in betrekking ge- sraan tot dc aanlcggers van dit complot. Hij heeft zelf erkend, dat hij in verbinding is geweest met den aanvoerder van de Turksche" soldaten, wier aan land gaan meD heelt kunnen beletolen, en zijne opgave, dat hij de heschikking verlangde over eene strijdmacht, die hij kon 9lcllcn tegenover «lie van de Grieken in Zuid-Albanie, heeft niet veel ge loof gevonden. Reeds lang verkeerde hij in ren moeielijken toestand. Essad Paclia wei gert aan de voorloopige regeering de ge lvoor zaamhcid en beheerscht het gebied van Durazzo. Deze tweespalt levert op zich zeiI een ernstig gevaar voor het door zooveel on geluk geteisterde land. De rol van Ismaêl Kemal zal dus wel spoe dig uitgespeeld zijn. De vraag is echier: Wie moet, als hij gaat, het rcgeeiingsgezag uit oefenen? Er schijnt over te worden gedacht, de internationale conlrole-conuirssie tijde lijk met dit gezag te l eklecden. Maar eene commissie, samengesteld uit leden die ver schillende belangen hebben te vertegenwoor digen, is niet het lichaam, waarvan de kracht kan uitgaan, waaraan in de gegeven omstandigheden Albanië dubbel behoefte heeft. De vraag dringt zich opWaarom kan prins Wilhelm zu Wied, de door alle groote mogendheden goedgekeurde candidaat voor den troon van Albanië, nog altijd niet zich derwaarts begeven? De Neue l reie Presse schrijft„De prins zu Wied moest rteds lang zijn daar, waar hij eenmaal plan heeft te heerschen. Het land is in'eene krisis, en de toekomstige vorst laat zich door allerlei be zwaren, onderhandelingen en formaliteiten ophouden en blijft in Potsdam, terwijl dc juiste plaats voor hein de grond van Albanië zou zijn, waar niemand is, die uet aanzien geniet om de rust te handhaven en de aan slagen van dc tegenstanders te verijdelen Men zegt, dat de prins zu Wied zich in het begin van de volgende maand naar Albanië wil begeven. Dat is reeds zeer laat, misschien te laat. Hij zou geen dag mogen talmen en met een snel besluit daar moeten verschijnen, waar een persoon, die in de verwarde toe standen krachtig ingrijpt, eene dringende noodzakelijkheid is geworden." Die noodzakelijkheid dringt nog het meest met het oog op het van Griekenland dreigen de gevaar. Uit Rome wordt aan de Vossische Ztg. bericht, dat de 11,(XX) 15,000 man, die in Zuid-Albanië de „heilige legioenen" vormen, over 24 snelvuurkanonnen en 40 machinege weren beschikken. Deze ongeregelde troepen hebben, zooals bekend is, zich laten aanwer ven voor de vervulling van de taak om Zuid- Albanië. na den aitocht van de geregelde Grieksche troepen, legen de inlijving in den Allianeeschcn staat tc verdedigen. Niet ren der dan 32.) officieren hebben het beslikt geno men, uit het Grieksche leger in de gelederen van de „heilige legioenen" over te gaan. Naar de Albanecsche opvatting zou Albanië wanneer het de in uitzicht gestelde interna tionale leening krijgt, zonder bezwaar in staat rijn omstreeks 'JO.UdO man op de been te bren gen om de Grieken uit Zuid-Albaniè te ver dringen. Dc kosten van zulk eene operatie worden op 1 millioen frs. geschat.'Albanië zou met dit doel o.a. ook zich een kleinen kruiser moeten aanschaffen, die de kust zou hebben af te palrouilleeren om de landing vod nieu we Grieksche vrijwilligers te verhinderen Men gelooft in Albanië, dat bet werk der zuivering •san Zuid-Albanië van de „heilige legioenen" de laak zal zijn van den Aloa- necschen staat, want geen andere staat zal of fers aan goed en bloed daarvoor brengen, ook Italië niet, ofschoon men in Italië meermalen ten stelligste heeft verklaard alles in 't werk te ziulen stellen om Zuid-Albanië niet in Griek sche handen te laten. Hel is verder de over tuiging van de Albaneezen, dat de nieuwe vo.st, wanneer de naar 't schijnt onvermijde lijke expeditie tegen de Grieksche legioenen wordt o ïdernomen, zich aan hel hoofd van de autie zal moeten plaatsen. Luxemburg. Luxemburg, 17 Jan. Graaf Schwexin is lei uggoroepc-n als Duilsch gezant in Luxem burg en ,in plaats van den om gv.zo.:<ihoids- redenon algoLreLen gezant von Biilow to. Pruisisch gczan.t in Lresaen benoemd. Duilschland. De krisisgei uunten', uie ncoben geloopen, handen, zooals reeus werd hericut, volstrekt goene feitelijke basis. De Frankf. Ztg. bericht uaarover uit Eerlijn: „Wanneer rijkskanselier \x>n Belkiuann te eemgor lijd zal altrenen, weet mon niet. Mon kan gerust aannemen, dat »K>k bij het niet weet. Hetzelfde gelat van dc- aiwiere hoeren, die tegelijk met hem genoemd werden. De conierenucn en de gezamenlijke audiëntie bij den Keizer hebben tot onder worp gchau beraadslagingen over de zaak \an Zaneun en liunne uitkomst is de kennis geving, die is gedaan, dat de keizer en koning een onderzoen heelt bevolen van de diensl- voorschrillen, die betrekking hebben op het optreden van de militaire macht en het ge bruik, dat zij van hunne wapenen mogen ïnakon, alsmede de afbakening der bevocgd- neden van bet buigerhjke en het militaire ge zag. Dit resultaat klinkt zeer eenvoudig; maar onaanks de voorzichtige inkleeding ligt daar in toch de aankondiging, dat men bereid is in deze dienstvoorschriften wijziging te bren gen. Daaruit zijn de onderlinge besprekingen en de gemeenschappelijke auuientie bij den keizer te verklaren." Bij den rijksdag is de indiening te verwach ten van een wetsontwerp tot regeling van deze zaak door eene rijkswet. Over de formulcc- ring van dit wetsontwerp worden prof. vot Liszt on andere autoriteiten op het gebied van het staatsrecht geraadpleegd, en er word! overleg gepleegd om de indiening door df volkspartij, de nationaal-liberalen en de volks partij gezamenlijk te doen geschieden. De nieuwe inlerpcllatie over Zabern in den rijksdag zal waarschijnlijk Donderdag aan d* orde komen. Straatsburg, 17 Jan. Bij de Eerst* Kamer is een verzoek ingediend om de regee ring te interpelleeren over dc zaak van Za bern. De interpellatie zal Maandag behandel^ worden. Straatsburg, 17 Jan. De interpellatie over de incidenten van Zabern, die bij de Eer ste Kamer is ingediend, is aldus geformuleerd! Wat denkt de stadhouder te doen, oin aan het land de zekerheid te geven, dat de houden van het militaire gezag in EJzas-Lolharingen zich in dc lockomst binnen de wettelijke per* ken van hunne bevoegdheden zullen houden. In het jaar 1916 zullen in Berlijn de Olynv pisuiie spelen gehouden worden. Op givnd van de bij de laatste Olympiscue spelen op gedane onderyinuing, is de rijksregeering voornemens eene b.jurage uit de rijksschat kist voor deze spelen te verkenenhet be drag daarvoor zal 2UUDOO mark zijn, terwijl de Pruisische slaat 100000 mark zal ver schaffen. Daarmee zal een vijfde van de to tale Uitgaven, die op II millioen worden ge raamd, gedekt zijn; de rest zal door ver- eenigingen en entreegelden opgebracht wor den. Inlusschen is in de begrotingscommissie van don rijksdag de eersie termijn van de rijksbijdrage, ad 46UU0 markt gesenrapt door eene meerderheid, samengesteld uit cen trum, Polen en sociaal-democraten. Met dit besluit zal het laa^.e woord van deze zaak nog wel niet gezegd zijn; als het gehand haafd werd, dan zou het onzeker worden of het plan zal doorgaan om deze spelen tf Berlijn tc geven. Frankrijk* De commissie van den Senaat voor de in< koinslenbelaslinig heeft besloten voor te stel* Ion, dat het door haar samengestelde ont werp van deze belasting, zoodra het bureau der vergadering definitief zal zijn gevormd. Dinsdag 21 Januari a.s. aan de orde zal wor den gesteld. Daaruit volgt intusschen nog niet, dat nu het lol stand komen van deze be lasting spoodig is te verwachten, want het ontwerp, tLri de grondslag zal zijn van da discussie in den Senaat, wijkt op gewichtig* punten af van de door de Kamer aangeno men regeling. De minister van oorlog heeft als uitkomst van zijn onderzoek naar de uilgaven, die voortvloeien eenorzijds uit de noodzakelijk heid om de bewapening te verbeteren, mede gedeeld dat de financieele gevolgen van de driejaren-wet, wat de uitgaven voor eeis be treft. op 650 mil li oen woruen geraamd, te ver deden over drie dienstjaren, liet programma der verbetering van dc bewapening bereikt in ronde cijfers meer dan 1400 millioen. Daar van worden 220 millioen niet aJs dringend beschouwd, omdat zij niet voor 1919 of 192i) gebruikt zullen worden. Van de bijna «0 Velen gebruiken het eerste deel van hun Icnoi' oan het verdere deel ongelukkig te maken. 17 oorspronkelijke roman dour H. WITTE. Hieruit kan reeds worden opgemaakt dat de hoor Weriuann zich niet ia zijn levens redder had vergist en eveneens dat hij goe de bedoelingen met dezen had; ook uat bet Dubbelman in zijn nieuwe betrekking niet was tegengevallen; immens dit nieuwe huis was voor hem en in overleg met hem ge bouwd; het was, naar zijn keuze voor Wer- rn aim s rekening, bclrekkelijk eenvoudig maar toch keurig gemeubeld, en hij woonde ex Llians, terw ijl een vroegere dienstbode van Weiinann, een vijftigjarige, een goede .naar wel wat eigenzinnige ouue vrijster, hem als huishoudster was afgestaan. Hij woonde daur in een omgeving, gelijk er geen schoo ner kon gewensclit worden; ja veel fraaier cUjq die van het heerenhuis zelf, dat geen ruit* uitzicht had, hetwelk hier aan twee zij- d** wél het geval was; bovendien nabij een vr**; die, gelijk reeds gezegd is, vooral in oen toroer, veel werd bewandeld en bereden, er een niet ongewenschle gezelligheid luw gaf. Hij had in Indië de weelderige tropische b*iuor wel vaak bewonderd, maar hij was tr van zijn prille jeugd af zoo zeer aan ge woon geraakt, dat die maar bij een zeer op pervlakkige bewondering bleef. Toen hij in Holland kwam, maakte zij daar aanvanke lijk een zeer po veren indruk op hem, waar aan hij echier spoedig wende, zonder er ech ter bijzondere opmerkzaamheid aan te wij den. Anders echter werd dit na zijn komst op den Terpenberg. Hoe meer hij die Gei- dersche streek leerde kennen, des te meer voelde hij zich door de zooveel afwisseling biedende schoonheid aangetrokken, des te meer kwam hij onder den invloed der Na tuur, die, wanneer zij eenniaal aanvankelijk onverschilligen voor zich gewonnen heelt, dezen niet meer loslaat en er meestal stille aanbidders van maakt. Zoo was hot ook met dezen voor indruk ken zeer vatbaren jongen man gegaan, waar toe Wermaun, die van zijn jeugd af een warm vriend der natuur was geweest en haar bekoorlijkheden wist te waardeeren, zeker wei iels zal bijgedragen hebben. De bewondering van het geheel gaf gelei delij'k aanleiding lot het verlangen om ook nader kennis te maken met de détails. Hoe wel het leven der insecten, met hun wonder baarlijke gedaanteverwisseling hem aa ilei- ding gaf, tot hel meer opmerkzaam gade slaan daarvan, had toch het plantenrijk en hadden meer bepaald de in die streek zoo Ialrijke dn 't wild groedende planten voor hem de meeste aantrekkelijkheid, en ging hij zich er reeds vrij spoedig op toeleggen om die nader te lcoren kennen. Daar Wermann deze opkomende liefde voor de inlandsche planten met groote voldoening had opge merkt, verschafte hij hem ook de hulpmid delen om aan deze neiging te kunnen vol doen. Velen waren die echter in dien tijd nog niet; dc beoefening van dezen tok dar kruid kunde is pas latar door een aantal, «wit oor spronkelijke, deels vertaalde werken speci aal voor zelfstudie veel gemakkelijker ge maakt, maar hij bezat toch in van Hall's Flora van Noord-Nederland en de tot op dien lijd verschenen duidelijke, door Kops gepubliceerde platen der Flora balavia zeer gewaardeerde hulpmiddelen om althans op ci"eii weg tc komen, die naar het door neui beoogde doel leidde, en hoe meer planten hij loerde kennen, des Le geoefender werd zijn blik, en niet des te mcar liefde wijdde hij zijn vrijen tijd aan deze aantrekkelijke bezigheid. Dat hij zoo min don land- als den bosch- ibouw veronachtzaamde is licht te begrij pen; maar beide beschouwde hij terecht als tot zijn verplichtingen te behooren; die gin gen ous vóór, vandaar dat hierboven werd gesproken van wat hij als zijn vrijen tijd be schouwde, terwijl hij toch eigenlijk geheel vrij was in al zij-n doen en laten. Het waren dan ook vooral in den zomer de late nainid dag- en in den wir.tcr de avonduren, die hij aan zijn plaivtenstudie wijdde. Hierin was hij dan ook verdiept in den vooravond van een der laatste Octoberdagen Hij gevoelde zich in de gezellige, door pen groote lamp goed verlichte kamer blijkbaar recht op zijn gemak. Het weer was, na een betrekkelijk warmen nazomer tot in 't- begin dezor maand, tot echt herfstweer omgcsla gen; de Noordwestenwind was guur en koud en een matig vuur van houtblokken de daar als voor de hand liggende brandstof in oen open haard, maakte het den eenza men bewoner recht gezellig, terwijl hij het genot daarvan op den rechten prijs wist te stellen. Een tikje van buiten tegen de kamerdeur, die onmiddelijk daarna geopend werd deed hem i^n, en den J^imv^Qtredende vriendschappelijk de hand toesteken. Zoo, ciokter, kom je me op dien guren, donkeren avond eens opzoeken. Daar doe je wel aan. Uch, guur; 't zal nog wel erger worden en niet een heldere lantaren is t niet don ker. Ik liad behoefte aan een degelijker plaatje dan met mijn hospes, die, daar hij niet schoorsteenvegen zijn gold verdiend heeft, altijd, hoe n:en hel ook mag wehden en keeren, weer op rookvcrdrijven terug komt. Maar je bont bozig zooals ik zie. Ia stoor je toch niet? Integendeel; je bent mij, zooals je weet. altijd welkom, maar je haat mij nooit beter van pas kunnen komen aan juist nu. Neem je gemak on steek een sigaar op. llioraan was spoedig \oldaan waarna Dub bclmam aan zijn bczococer een takje liet zien. met fijne blaadjes en fraaie blauwe ronde blocmhoofdjes, iels grooter dan een knikker. Dit lieve plantje trok reeds den geheelen zomer mijn opmerkzaamheid; ik kon er ech ter maar niet aclilex komen wat het is. lot mijn verwondering zag ik er vandaag nog een. en wel in gezelschap van de ni^l minder lieve Campanula rotundifolia. Dat is zeker zeor laat, en ik nam ze beiden mee naar huis, ofschoon het best mogelijk is dat ze het in de warme kamer minder naar den zin zullen hebbon dan buiten in de gure herfst lucht. In de Flora batava is ze nog» niet afge beeld, cn in de Flora van Van Hall kan ik haar niet vinden. Daar zal ze toch wel in Le- schrevcn zijn; maar ik ben nog niet sterk in het determineeren van planten. Ken jij haar misschien? Op het eerste gezicht en zelfs op een af stand. Geef me Van Ilail's Flora eeiis hier. Na het register ingezien te hebben sloeg hij hladz. 502 en '3 op. Daar heb jc ze: Jasione montana, en hier, op bid. 503 kan je zien dat die geslacht geen lloilandsclieii naam heeft en dat ze daarom maar „Zand-Jasione" wordt ge noemd, ofschoon het vertaald „Berg-Jasione' moest wezen; maar wijl daarvan hier te lan de minder sprake kan zijn en ze hier zeci voed en uitsluitend in zandige streken groeit, is de door Van ilall opgegeven naam voor ons betex. Dat je diie bloempjes tegelijk met die blauwe Campanula-klokjes hebt meege bracht is wel toevallig. Niet zoo toevallig als je denkt, want waar de ééne groeit is veelal ook de andexe niet ver tc zoeken. Maar je meent misschien dat het toevallig is, dat ze beiden nog zoo laat bloeien. Dal is nu zoo'n groote zeldzaamheid niet. want, al is beider bloeitijd hel midden I van den zoanor, houde-n sommige planAjes het lot zells een euid in den herfst vol; maar toe vallig is het, omdat ze beiden zeer na aan elkaar verwant zijn. Ze gelijken toch, de kleur daargelaten, niet op elkaar. Dit doen ze ook niet; maar aan de ge lijkenis storen zich de botanisten niet. Hel zit 'm in de bloemen en of die klein of groot zijn doet er niet toe. Opmerkelijk is hel. dat die beide Lieve en schijnbaar loere plantjes, die ik een paar juweeltjes onzer iniandscho Hora zou willen noemen, niet alleen bota nisch na aaii elkaar vexwanf zijn, maar dat ze ook onder dezelfde condities, niet zelden, zooals je terecht zegt, in eikaars nabijheid groeien, maar ook dat ze dezelfde levenswij ze hebben. Ze zijn allebei- Hier werd het gesprok gestoord door do huishoudster, we, na geklopt te hebben, bin* ncjQ kwam. Wordt vervolgd-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1