Zaterdag 24 Januari 1914. BUITENLAND. K#. 177 Eerste Blad. I2d< Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS) Per 8 maanden voor Amersfoort f 1.^0. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis vorzekoring tegen ongelukken) - O. t O. Afzonderlijke nummers 0.05. Dozo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Foestdngen. Adveitentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT L Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf 0.50; Elke regel meer0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letton» naar plaatsruimte. Voor har del en bedrijf bestaan zoor voordeelige bepalingen tot het herhaald advertoeren in dit Blad, bij abonnoment Eono circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. De Burgemeester van Amersfoort, Gezien art. 41 der Gemeentewet Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Raad dezer gemeente zal vergaderen op Dins dag, den 27. Januari aanstaande, des namiddags ten 3 ure. Amersfoort, den 23. Januari 1914. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Aan liet Werk! Nu wordt het weer tijd voor de kiezers- kweek. Nog slechts enkele weken scheiden ons van den fatalcn datum, 15 Februari, en :1c dagen gaan sneL Aan het werk dus, als 't u blieft! Met de grootste krachtsinspanning is het ge lukt het onneembaar geachte district Amers foort aan de Coalitie te ontrukken; maar nu is het zaak te zorgen, dat het niet weder ver loren ga. Het bezit te bemachtigen is niet de grootste kunst, zich er in te handhaven valt vaak veel zwaarder. Mr. W .H. de Beaufort heeft ons de foote eer aangedaan onze afgevaardigde te willen zijn; op ons rust thans de dure plicht ons om hem te scharen en te verhoeden, dat de nobele Staatsman smadelijk verjaagd wordt. Niet alleen tegenover de persoon van on zen afgevaardigde, hebben wij die eereplicht •p ons genomen, ook tegenover het Vader land, dat een man als dezen oud-minister niet missen kan. Hadden wij in 1913 den strijd verloren, de heer de Beaufort zou in 's lands ergaderzaal teruggekeerd zijn als afgevaar digde van de hoofdstad; nu hij om onzentwille (en Amsterdamschen zetel prijs gegeven weft .zou z'n niet-lierkiezing de Tweede Ka mer berooven van een der eminentste leden. En nog n derde verplichting rust op ons tegenover de Vrijzinnige Concentratie en de huidige Regeering. De vrijzinnige Kamerfrac tie kan niet de geringste verzwakking ver dragen; bij het verlies van slechts enkele inksclie zeiels loopt het Ministerie gevaar bij <le eerste de beste gelegenheid door de rech terzijde omvergeworpen te worden om voor n coalitie-kabinet plaats te maken. Drievuldig is dus onze plicht om onze uiter- .le krachten in te spannen tot het behoud van het district Amersfoort. Om den eerst- volgenden verwoeden stormloop van de coa litie-partij te kunnen afslaan, is geduchte ver slerlcing van onze gelederen noodzakelijk. Want daarvan kunnen wij verzekerd zijn, Jat de coalitie 'n ongelooflijke kracht zal ont wikkelen om den Amersfoortschen zetel te heroveren; dat het rar. "W. H. de Beaufort .s. die den zetel thans bezet houdt, zal haar 4een oogenhlik van haar sluk brengen of doen terugdeinzen. Van al het verkiczingswerk is de kiezers- week het belangrijkste maar ook het meest weerzin wekkende. Zoolang wij echter onder n kieswet leven, welke in twijfelachtige dJs- ichtcn de ovcrwiuning belooft aan die par- 'ij. welke de meeste kiezers „gekweekt" heeft, zoolang niet door 'n heter kiesrecht verbon- den met stemplicht en evenredige vertegen woordiging de volkswil zich spontaan en ui ver uitspreiken kan, zoolang moeten ook wij, zij het noode, meedoen aan het onzalig werk. 1914 zal ons, naar wij hopen, geen stem- ui strijd brengen, maar wij moeten op alles voorbereid zijn en steeds strijdvaardig staan. Wat wij dit jaar verzuimen, kan volgend ui.ir slechts met dubbele inspanning inge- li:i;.ld worden. De arbeid mag niet aan de kiesvereenigin- gen overgelSten worden; indien slechts en kelen op kiezerszock uitgaan, zullen er velen vergeten worden. Allen moeten aan het werk, want honderden nieuwe kiezers zul len wij noodig hebben om onze stellingen ,1e kunnen verdedigen. Laat nu ieder in eigen omgeving, en lie ver nog iets verder dan in eigen omgeving rondzien, of er nog geestverwanten zijn, die Ki /er gemaakt kunnen worden. Ieder brenge tenminste één nieuwen kiezer Ban. Tot uiterlijk 14 Februari kunt gij hem rocken. Hebt gij hem al? Politiek Overzicht De aanstaande mannebegroo. ting in Ëngetand. De geruchten, die in hot begin van dc week liepen over oneenigheden in den boezem van. het Brilsche kabinet, zijn tegengesproken. Die tegenspraak was in 2eer stellige bewoor- dinge.n ingekleed; er is zelfs gesproken van ^raatjes, waaraan geen geloof inoest worden geslagen. Inlusschen blijkt uit de berichten over den kabinetsraad, die eer gisteren is gehouden, dat toch niet alles in de haak was. De eerste berichten hielden in, dal dc cijicrs van de marinehegrooting niet voor goed waren vastgesteld, ofschoon dc ver gadering twee uren had geduurd. Later werd medegedeeld, dat er overeenstemming ver kregen was over de begrooting. Van het vloot- prog. amaia, dat in het vorige jaar door den minister van marine Winston Churchill was ontwikkeld, zou met worden afgeweken. Er werd nog bijgevoegd, dat de nieuwe begroo ting noodwendig hooger zou zijn, dan. eanigc begrooting, die oo-it was ingediend Daarmee is inlusschen geenszins gezegd, dat de minis ter van marine nic/t water in zijn wijn heeft moeten doen. De strijd tegen dc overmatige eischen van het marine-departement is omstreeks Nieuw jaar aangebonden door den kanselier der schat kist Lloyd George met liet bekende interview, dat verschenen is in de Daily Chronicle. In dien strijd is hij niet alleen bLijven staan. Sir John Br .inner, de voorzitter van de National Liberal Federation, heeft een schrijven ge richt aan alle liberale vcreenigingen in hel land, om hen aan te sporen stelling te nemer tegen eene buitensporige opdrijving van de uitgaven ten behoeve van de vloot. De First Whip van de liberale partij lliingworth heeft in eene rede te Stratford gezegd, da-t het een axioma was voor de liberale partij, dat eene vloot moet worden onderhouden, die voor dc bescherming van de Brilsche eilanden vol doende is. Meer echter niet. Er wordt alge meen aangenomen, dat de standaard, dien de Brilsche vloot aan linieschepen moet hebben. GO pet. hooger is dan die van de op haar in sterkte volgende zeemacht. In het buitenland wordt deze standaard ni:t als uitdagend be- schouwd. Bovendi.n is de regeering verant woordelijk voor de beveiliging van de Domi nions. De aanhangers van de resccring kun nen cr zeker van zijn, dat voor de vloot geen stuiver boven 't als noodzakelijk erkende mi nimum za! wordei uitgegeven. De secretaris voor Schotland Mac Kimion Wood heeft in eene rede te EJinburg gezegd, dat de vloot op eene sterkte moet gehouden worden, die haar in staat stelt de Br ilsche eilanden en den handel le beschermen. Iedere verdere ver meerdering is verkeerd. Ongewenscht i<= eene vermeerdering van de toerustingen, die de andere landen uitdaagt en in het cig?n land moet leiden lot eene buitenga wone verzwaring van dc lasten. In verband hiermee 'wijst de Daily News er op, dat de koslen van de viool in den loop van een half dozijn jaren zijn toegenomen van 32 tot 47 millioen p. st. Als daarmee wordt voorigegaan, dan zal men spoedig komen tot eene marinehegrooting van Git millioen. Eene vermindering van de uitgaven voor de vloot wordt door niemand voorgestaan De vier linieschepen, die volgens het program ma van 1912 dit jaar op stapel moeten wor den gezet, zullen zeker worden toegestaan. Het strijdpunt ligl echter eld.rs. Dc groote strijdvraag is die van de vervanging dor Ca- nadeesche dreadnoughts. De minister van ma rine heeft te dien aanzien verklaard, dat als de regeering van Canada die drie schepen niet kan houwen, Engeland zelf ze moet bou wen. Hij heeft ook reeds maatregelen geno men om te voorzien in de vertraging, die het °D stapel zetten van deze schepen heeft gele den. In het vorige jaar hoopte men, dat dit sleehls een uitstel van enkele maanden zou zijn. Maar sedert is gebleken, dat het bou wen van de Canadeesche schepen voor onhe- paalden tijd is uitgesteld. Zal Engeland nu die schepen voor zijne rekening nemen? Dat is de vraag, waarop hel aankomt. De admiralit.it is van oordeel, dat liet noodig is óf schepen te bouwen, die deze kunnen vervangen, óf de vier schepen van hel p og amma van dit jaar vroeger op sla- pel le zetten dan aanvankelijk het voorne men was. Dat zal n: tuurlijk in b?ide geval len tot eene vermeerdering van de uitgaven leiden. Tegen eene dergelijke verhooging zijn de minister Lloyd George en zijne medestan- d:rs gekant. Naar hunn* meening moet de formule van 60 pet alle schepen van het Bril sche rijk omvatten. Wanneer de koloniën sche pen bouwen, dan moet het aantal door hel moederland te bouwen schepen met evenveel verminderd worden. Omgekeerd is er geen reden om. wanneer de koloniën geene sche pen bouwen, daarom het aantal schepen, d e het moederland op stapel zet, te vergrooten. Duitschland. B e rl ij n, 2 3 J a n De ia 1087 te Colmar geboren kleermaker Salomon liep heden na middag, toen de kroonprins naar zijn paleis terugkeerde, achter de automobiel aan Een polilie-agent nam den, man in hechtenis en bracht hem naar de politiewacht, waar maat regelen zijn genomen om hem door een dok- Ier te laten onderzoeken, omdat hij den in druk maakt krankzinnig te zijn. In verwarde taal beweert hij een broeder van den kroon prins te zijn, dien hij om ondersleuning voor zijn levensonderhoud wil vragen. Tweede telegram. Van overheids wege word* bevestigd, dat er van een aan slag op den kroonprins geen sprake kan zijn. Men heeft hier te doen met de daad van een krankzinnige, die reeds is overgebracht naar het krankzinnigengesticht te Dalldorf bij Ber lijn. B e r 1 ij n2 3 Jan. De koningin en de kroonprins van Griekenland zijn heden na middag in het Anliulter Bahnhof aangekomen. Het keizerpaar, de zonen, van H.H. M.M., de generaliteit, de gouverneur-commandant van Berlijn en de leden van het Grieksche gezant schap waren verschenen om hen te ontvan gen. Dc begroeting was zeer hartelijk. B e r 1 ij n, 2 3 J a n. Bij de toelichting van de interpellatie der sociaal-democratcu over Ziibera besprak Frank de inmenging van de kroonprins. Hij zeide, dat honderdduizenden Duibschers door zijne manifestatie werden aangespoord in dezen zin, dal het volk zijn lol zelf in handen wil nemen. De toekom stige Duilsche keizer, met wien lieden, die de grondwet verachten, en staalsopruicrs intiem bevriend zijn(Toejuichingen bij de sociaal-democraten, rumoer rechts. De voor zitter dreigt den spreker tot de orde le zui len roepen). Frank gaat voort: Even noodlottig was de regimentsorder van den kroonprins aan de Danlziger huzaren, waarin hij als het hoog ste soldatengeluk doet kennen een aanval te gen den vijand te leiden. (Groot rumoer rechts, geroep bij de sociaal-democraten. De voorzitter waarschuwt tegen zinswendingen, die als eene beleediging van den kroonprins kunnen worden beschouwd). De rijkskanselier zegt: Ik protesteer tegen -de woorden van den vorigen spreker over den kroonprins. (Ontroering in de geheele vergadering. Levendige toejuichingen rechts. Rumoer en interrumptiën bij de sociaal-de mocraten.) Deze woorden ademen den geest, waarmee de sociaal-democratie wordt ver wekt, en de haat waarvan de sociaal-demo craten tegen de soldatengeest zijn vervuld. Ik wijs met de meeste beslistheid de onge hoorde woorden van den vorigen spreker af. (Levendige instemming rechts, rumoer bij de sociaal-democraten.) Na de toelichting van de interpellatie der vrijzinnigen nam de rijkskanselier weder het woord en zeide: Er moet klaarheid beslaan, wanneer het militaire gezag mag optreden Daarbij heeft de militaire overheid zelf een dringend belang. Dat het militaire gezag slechts op rekwisitie van de burgerlijke autoriteiten mag optreden, is constitutioneel recht. Maar er zijn ook uitzonderingsgeval len, waarin zulk eene rekwisitie niet noodig is. Het militair gezag heeft het reclit, om ge varen af 1e wenden en aanvallen af te we ren, zonder bijzondere machtiging op te tre den. Dit recht moet voor de militaire over heid gehandhaafd blijven, wanneer het gaat om de uiloefening van de staatssouvoreiniteil of wanneer de burgerlijke overheid buiten staat zich zelf recht te verschaffen. Dat is de toestand uit een oogpunt van algemeen recht. De strijd om de kabinetsorder van 1S20 gaat aan de kern van de zaak voorbij De kabinetsorder bepaalt hoe de militaire overheid zich moet gedragen, wanneer dc burgerlijke autoriteiten niet in staat zijn recht le verschaffen. In deze richting is dc rechtsgeldigheid van de kabinetsorder onbr twisbbaar. Daarin is ook opgenomen, dat hel militaire gezag slechts kan optreden, wan neer de burgerlijke overheid te lang draalt. Dit voorschrift is vóór Zabern nooit toege past. Dc militaire rechter is nie. gekomen tol een onderzoek van de vraag of de kabinets order van 1820 rechtsgeldig is. Dit onderzoek van de hierop betrekking hebbende militaire dienstvoorschriften is nu aan den gang; liet zal met grooten spoed verricht worden, op dat alles geschieden wat kan. (Hoort! links). Ik hoop, dat het mogelijk zal zijn ook bij dc troepen in de rijkslanden overeenstem ming te verkrijgen. Er moet nog veel gebeu ren om tot normale toestanden in Elzas te komen, maar het geval van Zabern was geenszins typisch. De rijkslanden kunnen slechts gedijen onder eene rechtvaardige en krachtige regeering. (Levendige instemming). Een tegenstelling tusschen Noord en Zuid be staat niet. (Bravo). De rijkskanselier protes teert onder luide en eenstemmige toejuichin gen tegen het streven om eene tegenstelling teweeg te brengen tusschen Noord en Zuid. Hij herdacht daarbij in treffende uitdruk kingen den heldenmoed van de Beiersche troepen in 1870. Hij eindigde met eene pole mick tegen de sociaal-democraten onder lui den bijval van rechts en heftige tegenspraak van links. R e r 1 ij n, 2 3 Jan. Ledebour (sociaal-de mocraat) kritiseerde het ingrijpen van den kix>onj>rins in de zaak van Zabern en de af scheidswoorden van den kroonprins aan het regiment lijfhuzaren in Dantzig. Staatssecretaris Delbrück protesteerde te gen deze afkeurende kritiek onder instem ming van de rechterzijde en rumoer van links. De warme afscheidswoorden van den kroonprins aan de huzaren bewijzen, dat in den toekomstigen drager van dc kroon de goede geest van het Duilsche leger levend is Daarmee liep de bespreking van de inter- pellatiën af. Voorstellen tot het uil brengen van een votum van vertrouwen of wantrou wen waren niet gedaan. De rijksdag is nu toch, zonder verder uit stel, gisteren begonnen met de behandeling va li de interpellatiën over Zabern. Daarvoor is ook de dag van heden nog bestemd, als het debat niet in éèn dag afloopt. Na dat de inleirpellatie-doba'tlen geëindigd zijn, zullen de voorstellen en moliën, die door ver schillende partijen reeds zijn of nog zullen worden ingediend, aan de orde komen, om in eens deze zaak af te doen. Daar Maandag een vrije dag is cn Dinsdag de verjaardag van den keizer wordt gevierd, zal de behan deling van deze voorstellen Woensdag a.s. beginnen. Zabern, 23 Jan. Een soldaat, die tot 43 dag?n arrest was veroordeeld omd.il hij fei ten, die den dienst raken, heeft beleend ge maakt en sommige mededeelingon in de El- sasser heeft gedaan, heeft, nadat hij 29 dagen had uitgezeten, kwijtschelding van de ver dere straf gekregen. België. Brussel, 23 Jan. Prinses Victor Na poleon is bevallen van een zoon. Tweede telegram. Het volgende te legram is door het politieke plcbiscitaire co mité aan prins Victor Napoleon gezonden: Vol vreugde over dc gelukkige tijding van dc ge boorte van den zoon van Uwe Keizerlijke Hoogheid, verzoeken wij u onze eerbiedige gelukwenschen te aanvaarden. Mogen onze wenschen in het land der verbanning de erf genaam bereiken van den groolslen naam, waaro-p het vaderland zich kan beroemen. Engeland* Over het bedrag, dat de nieuwe marine- begrooting meer zal vorderen dan de loo- pende begrooting, doet de Daily Chronicle cenige mededeelingen. Het bedrag, waarmee de admiraliteit in 1913/14 hoofdzakelijk ten gevolge van bespoediging van den bouw cn stijgende prijzen boven de raming is gegaan, is bijna 5 millioen p. st. Hierbij komt de zoo genaamde „normalestijging van het nieuwe jaar, die 2 k 3 millioen zal bedragen, zoodat in acht millioen extra is te voorzien, zelfs wanneer men den builengewonen nieuwen aanbouw buiten rekening laat. Oostenrijk-Hongarije. Het huis van afgevaardigden van den Oos- lenrijkschcn rijksraad heeft de gewijzigde inkomstenbelasting aangenomen overeenkom stig het door de gemeenschappelijke com missie van de beide huizen vastgestelde ont werp. Daarmee is de langdurige strijd over deze belasting tot een gunstig einde gebracht en de overeenstemming tusschen de beide huizen verkregen. Thans blijft nog over de credietwet voor het eerste half jaar van 1914 af te doen. Mi nister-president graaf Stürgkk heelt te dien aanzien verklaard,, dat de regeering den groolslen prijs stelt op het spoedig afdoen van deze credietwet, want den 3en Februari zullen de zittingen van de landdagen begiu- nen en het is aan oonslitutLoneele bezwaren onderhevig den beslaandcn ex-lex-ioestand nog langer dan de maand Januari te laten voortbestaan. Budapest, 23 J a n. In het huis van af gevaardigden weid heden het ontwerp van de nieuwe perswet behandeld. Graaf An- drassy vroeg het woord over de agenda. Er ontstond een groot lawaai. Andrassy en acht andere afgevaardigden werden door de wacüt uit de zaal gezet- Graaf Apponyi verklaarde dat de oppositie vast besloten is, zich vooitaan te verzetten tegen het nieuwe reglement van orde. Nadat nog gra-i Zichy en JuslJi uit de zaal waren gezet, verliet de geheele oppositie dc zaal. De Kamer heeft het ontwerp van dc perswet aangenomen. Rusland. Petersburg, 23 Jan. De werklieden, die gisteren staakten, hebben heden oen ar beid hervat. In de fabriekswijken heerscht rust. Servië. Belgrado, 23 Jan. De kroonprins, die zich naar Petersburg begeeft om bij het doo- pen van zijn neefje tegenwoordig te zijn, zal vergezeld worden door don minisier-piv-id« nl en het hoofd van dc politieke afdecling van het departement van bnilcnlandsche zaken. Turkije. Konstantinopel, 2 3 Jan. In eene bui tengewone vergadering van den ministerraad bij den grootvizier zijn de tegenwoordige toc- s'.and en de met Rusland hangende kweslién onderzocht De Bulgaarsche gezant is nahr Sofia vertrok» ken, waarheen hij dringend ontboden was dooï de regeering. Athene, 23 Jan. Volgens betrouwbare inlichtingen zijn Turkscke troepen in Klein- Azië bijeengetrokken voor Mylilene. Er moe ten drie balaillons opgesteld zijn in Aivali, 300G man in Dilcoli en 500,) man man in Pergame, De correspondent van de Neue Freie Pres- kö te Konstantinopel bericht over een onder' houd, dat hij met den minister van oorlof Enver Pacha heeft gehad. Op de vraag of ei oorlog zal komen tusschen Turkije cn Grie kenland over de Egeïsche eilanden, of dal gevaar door compensation, die eene -voldoen de schadevergoeding leveren, kan worden afgewend, antwoordde Enver: Op deze po litieke Yraag kan ik tot mijn spijt niet ant« woorden. Ik heb als minister van oorlog slechts de taak, ons leger zoodanig te reor* ganiseeren, dat het op liet gegeven oogen- blik slagvaardig ter beschikking van de re- geering staat." De vraag of or in het Turksche leger noj verwacblilingen of aanspraken op Albania bestaan, werd dit antwoord gegeven: „Wat zouden wij m Albanië willen? Hel ligt zoo ver van ons af, en al hebben wij ook het vaste voornemen van het gebied, dat wij heb ben verloren, zooveel mogelijk weer terug te winnen, voor 't oogenhlik hebben wij tocb zorgen, die ons veel nader liggen. Wij heb ben bovenal behoefte aaai een sterk, dooi flinke officieren aangevoeld leger." De officieuse Tanin, komt in een zeer hef lig gesteld artikel op tegen het voornemen van Italië oan economische en materiecis r.oinpensatiën te verlangen voor de teruggav^ van de twaalf eilanden aan Turkije. Het blaó wijst een dergelijk verlangen met nadruk al en zegt, dat het voor Turkije zeer gemakke lijk is. uil de kwestie van de Twaalf eilanden pene Europeesche zaak te maken. Want als Italië op deze eilanden wilde blijven, zouden dan Engeland, Rusland cn Frankrijk daarin toestemmen? De Tribuna verklaart in antwoord hierop, (lait Italië de eilanden, die het heeft bezet, niet eerder zal ontruimen, dan als hel scha deloos is gesteld voor de offers aan ,oed en bloed, die het tengevolge van de nict-ver* vulling van het verdrag van La;:vnne op zich moest nemen. Italic wordt in deze hou ding door zijne bond go noot en ondersteund cn het heeft reden om aan te nemen, dat d« rechtmatigheid van zijn standpunt ook dooi de Triple-entente wordt erkend. Hel is rit bedoeling van Italië niet Turkije tc verzwak ken maar het te versterkener wordt alleen verlangd deelneming van Italië aan 'hoi co- nomischen arbeid van Europa in de oostelijk* Middellamdsche Zee. Daardoor wordt liulii een mede-bèkutghebbende bij Je welvaart van de onschendbaarheid van L'urkijj. Ilaüfl wil geene verkrijging van gebied, maar het zal als groote mogendheid aan de Middel- landsohe Zee tol eiken prijs er op staan om, aan de vreedzame, economische mededin ging van de groote mogendheden deel tc ne men en zich in de oostelijke Middeihnciscli* Zee te verzekeren van dc plaats, die het toe komt. Dat is ccn levensbelang voor Italië en het is besloten dit doel, dat met alle wettig belangen van Turkije cn Europa vcreenig- baar is, te bereiken. Aan verschillende ambassadeurs heeft de grootvizier verzekerd, dat Turkije -n op eene Amerikaansohe werf liggenden Argcn- tijnschen dreadnought niet heeft gekocht, maar zich heeft verzekerd van het recht om hem te koopen, wanneer Griekenland een nieuwen dreadnought in zijn bezit krijgt. Konstantinopel, 23 Jan. Men be richt, dat dc raadslieden van hetoecununUdie patriarchaat hebben besloten, dat de Grieken niet aan de parlementsverkiezingen zullen deelnemen, zoolang niet de slappen tegen do boycot en betreffende andere kweslién mei succes bekroond worden. Volgens de dagbladen zullen de Armeniërs ook niet aan de verkiezingen deelnemen. Konstantinopel, 23 Jan. Een iradé hekrachligt dc doodstraf, die door den krijgs raad is uiigesproken legen Moekhtair Bcy, oud staatsraad en oud-sj ilc-ui-islam, wegens po- igng om eene revolutie te beginnen. Moekhtaj bevindt zich thans in Frankrijk. Griekenland. Londen, 23 Jan. Reuter verneemt, dat de Grieksche minister-president Venizclos, die heden Looiden heeft verlaten om zich achtereenvolgens te begeven naar Darijs, Berlijn, Petersburg en Weenen, tevreden is over de uitkomsten van zijne zenujng, of schoon hij weigert eenlge bepaalde verkla ring af te leggen. In de diplomatieke krin gen, is men van meening, dat de kwestie van den datum der ontruiming van Epirus bare betcekcnis verloren heeft wegens de gema tigde houding van Griekenland betreffende Albanië. Men hoopt cn gelooft, dat dc nood zakelijkheid niet zal ontstaan om oorlogs schepen te zenden naai* de Albaneesche kusk

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1