K°- !78 I2d* Jaargang. DE E EM LAN DER". Maandag 26 Januari 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. Op den Terpenberg. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF ft Cc, ABONNEMENTSPRIJS: jPer 8 maanden voor Amersfoort f I.-O. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. i Afzonderlijke nummers - 0.05. Doze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau» UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Inteicomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf 0.5<H Elke regel meer0.1G* Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald advertooron in dit Blad, bij abonnement, Eene circulaire, bovattendo de voorwaarden, wordt oj aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. AANGIFTE VOOR PLAATSING OP DE KIEZERSLIJST. De Burgemeester der gemeente Amersfoort, Noodigt uit: L de mannelijke inwoners der gemeente, om, too zij in een andere gemeente over het laatst- rerloopen dienstjaar in eene der Rijks directe belastingen zyn aangeslagen (wat de grondbe lasting betreft in eene andere of in meer ge meenten te aimen »ot een bedrag van ten min ste ecu gulden hooldsoia) daarvan, uoor overlegg.ng der voor voldaan geteekei.de aanslagbiljetten, vóór 15 Februari a. s. te doen blijken. De aanslag der vivuw geldt voor haren man die van minderjarige kinderen wegens goede ren, waarvan bun vader het vruchtgenot heeft, voor bannen vader. Aanslagen, waarvoor eerst na 31 December van het laats',verloopen jaar een aanslagbiljet is uitgereikt, blijven voor p.aatsing op de kie- aerskjst bunen aanmerking. II. de mannelijke inwoners der gemeente die, op grond van het bepaalde bij het vierde lid van art. 2 der wet, a.s meda-cigenaar van onroerende goederen eener «"verdeelde nala tenschap, waarvan hun aandeel in de grondbe lasting ten minsA éón gulden bedraagt, aan spraak meenet te kunnen maken om op de kie zerslijst geplaatst te wordendaarvan vóór 15 Februari a. s. aangifte te doen op een kos teloos tor «Secretarie ierkrij«baar biljet, onder overlegging van het aanslagbiljet oi door den ontvanger vewaarmeikt kosteloos af te geven duplicaat daaivan, en van de nood.ge beschei den ten bew.|ze van het gemeenschappelijk be zit, welke bewysstukVen na de vaststelling der kiezerslyst a— belanghebbenden woraen terug gegeven. III. De mannelijke inwoners der gemeente, die aanspraak meenen te kunnen maken om op de kiezerslijst gcplaar-st te worden, krachtens arlikel lb der wet, om daarvan \óór 15 Februari a. s aang'fto te doen, dit zijn zy, die over het laats'verloopen dienstjaar in geene der Ryks directe belastingen zijn aangeslagen of jier aanslagen n.et valleu onder art. la der vet, en voiaoen non een der volgende voor- marden lo. dat zij als hoofd van een gezin of als alleen wonend pcisoon op 31 Januari dezes jaars sederl 1 Augustus van het vorige jaar hebben bewoond krachtens kuur een huis of een gedeelte van een huis, tarvoor met of z->nder bybehooren- den of in huur gebruikten grond of lokalen en bijgebouwen niet ter beloning bestemude werkelijke huurprijs, per week berekend, ten minste beeft bedragen de soin van f 1.50 per we«.k (stads gedeelte; en f 1.— per week (overige deel), of wei achtereenvolgens in deze gemsente twee zoodanige huizen of gedeelten van huizen, of krachlens eigen dom, vruchtgebruik of huur, eenzelfde vaartuig van teuminsle 24 Kub. Meter inhoud of 24000 Kilogram laadvermogen. Bij do berekening van den werkelyken huur prijs, die ook verschuldigd kan zijn in den vorm ran contributie aan eene cooperataeve bouwver- eeniging, vindt geen aftrek plaats van de eom, verschuldigd voor gas of waterleiding, ingeval deze in den auurpiys is begrepen 2o. dal zij op 31 januari dezes Jaars Bedert 1 Januari van het vorige jaar achtereen volgens bij mot meer dan twee personen, onder nemingen, openbare of bjzondere instellingen in dienstbetrekking of al3 inwonende zoon ie. het bedrijf of beroep der ouders werkzaam ge weest zijn en als zoodanig over dat jaar een in komen hebban genoten van 4UU.— (stadsgedeelte), f 300.— (overig deel). Bij de berekening van het inkomen wordt vrije ■woning of inwoning berekend op f 75.— (stadsge deelte), f 37.50 (overig deel), inwoning met vrije kost op f 275.- (stadsgedeel e). f 2iW.- (overig teel), en enkel vrije kost op f 200.— (stadsgedeelte; en f 162.50 (overig deel), terwijl ten aanzien van vrijen kost geen rekening wordt gehouden met den Zondag of algemeen erkende Christelijke Feestdagen, of, voor zooveel Israëlieten betreft, met den Sabbath, of dat zij op 1 Februari dozes jaars in het ge not. zyn van een door eene onderneming, open bare of bijzondere instelling verleend pensioen of verleende lyfrente van gelijk bedrag; met dien verstande, dat voor hen, die in beide gevallen verkeeren, zoo aoodig ter bereiking van het vereischte bedrag, het inkomen, het pensioen eu de lijfrente werden samengeteld; 3o. dat zij op 1 Februari dezes jaars ■edert een jaar den >igendoil, met recht van vrije beschikking, hebben van ten minste f 10ü (nominaal), ingeschreven in de Grootboeken der Nationalo bchuld of van ten minste f £0, inge legd in de .*'jk6postspaarbauk, in eene gemeen telijke spaarbank of in eene spaarbank, beheerJ door het bestuur van eene rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging, van eene naamlooze ven nootschap. un eene coöperatieve vereeniging oi van eene stichting 4o. «lat zij mei goeu gevolg hebben afgelegd een examen, igesteld door of krachtens de wet of aangewezen bij algemeenen maatregel van bestuur en ver >and staande met de benoem baarheid tet eenig ambt, do vervulling van eenigc betrekking of do uitoefening van eenig bedrijf of beroep. De modellen dezer aangiften worden ter Seoretarie der gemeente kosteloos verkrijgbaar gesteld, en moeten door de belanghebbenden onderteekend word m. Ingeval een belanghebbende zijne handteeke- ning niet kan stellen, kan hij volstaan met het plaatsen van een handmork in tegenwoordigheid van den Sec uteris of van een door den Burge meester aangewezen ambtenaar ter Secretarie. Voorts moe. door hen, die hun kiesrecht gronden op de hierboven onder 3o. genoemd* voorwaarde! bij de aangiften worden overge legd, eene uoor of van W3ge de directie van de Grootboeken 'er Nationale Schuld of den Di recteur der Rijkspostspaarbank of het bestuur der gemeentelijke of bijzondere spaarbank afze geven verklaring. J-e varklaring van den Di recteur der I'ijk.,]>cstspaarbank of van het be stuur eer gemeentelijke of bijzondere spaarbank wordt den belanghebbende toegezonden op Bchnftelijke aanvraag, met opgaaf van het num mer waaronler en let kantoer alwaar het spaar bankboekje is uitgegeven. Ten slotte wordt aan belanghebbenden konnis gegeven, dat voor hen, die krachtens vroeger ge dane aangifte op de loopende kiezerslijst voor komen, hernieuwde aangifte onnoodig is, indien de plaatsing op dóe lijst berustte op lo. bewoning van een huis of gedeelte van een huis of van een vaartuig, mats zij op 31 Januari alsnog hetzelfde huis of een gedeelte van het- zolfde huis of hetzelfde vaartuig bewonen; 2o. genot van pensioen of lijfrente; 3o. bezit van eene inschrijving in de Groot boeken der Nationale Schuld, of van een inleg in eene spaarbank; 4o afleggen van een examen doch dat hernieuwde aangifte wèl noodig is voor hen, wier plaatsing op de lijst berustte op - lo. bewoniug van een hiiuS of gedeelte van een huis of van een vaartuig, indien zij niet meer op 31 Januari hetzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonenof 2o. genot van inkomen in dienstbetrekking, of als inwonende zoon. in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam, hetzij met of zonder ge not van pensioen of lijfrente. Volgens art-. 159 der kieswet moet vóór 16 Februari aangifte worden gedaan, indien 14 Fe. bruaxi op een Zondag valt. Amersfoort, 20 Januari 1914. De B urge mees ter voornoemd, VAN RANDWIJCK. Politiek Overzicht. De zaak van Zabern in den Rijksdag. Vlugger dan zich aanvankelijk lid aan zien, is het tweede debat oyer Zabern in den Duitschen rijksdag verloop en. Met eene en kele zitting, al was 't dan ook eene van on gewone lengte, want zij heeft 8£ ureri ge duurd, heeft men kunnen volstaan om de in terpellation af te doen. Daaraan knoopte zich een-gisteren vost de behandeling van de voor stellen, die waren ingediend met het doel te voorkomen, dat in de toekomst zich zal her halen wat in Zabern is gebeurd. De geest, die ditmaal in het 7abern-debat voorzat, was een geheel andere dan die, waardoor het eerste debat op 3 en 4 Decem ber jl. werd bekeerscht. Toen gaf de alge- rnecne verontwaardiging zich lucht in een votum van wantrouwen, waarin vijf zesden der leden van den rijksdag zich verecnigden. Thans werden wel harde woorden gespro ken, zoowel vam de tribune als van de regee- ringstafel, maar zij golden de uiterste par tijen van links en van rechts en deerden de regeering niet. Wanneer de rijkskanselier en de staatssecretaris DcLbrüok van leer trok ken tegen het streven van de sociaal-demo eraten om voor hunne bijzondere partijbe langen mum'. te slaan uit het in Zabern ge beurde, dan vonden hunne woorden natuur lijk instemming in de vergadering. En even natuurlijk was het, dat bijvalsbe tuigingen klonken toen de rijkskanse lier opkwam legen het particularistische streven van den Preussenbund en met warme woorden hulde bracht aan wat de Beieren en alle Duitsche stammen in 1870 hadden verricht tot verdediging van het gemeenschappelijke vaderland en ver klaarde: „liet Beiersdie volk wedijvert te zaraen met zijn koning in trouw en liefde voor het rij«k met alle andere Duitsche stam men sints den tijd, toen koning Ludwig als de eerste den Pruisischen koning, de keizers kroon aanbood." De heeren van den Peussen- bund moeten allengs wel tot het inzicht ko men, dat zij de volksstemming niet achter zich hebbenzelfs de conservatieve woord voerder graaf Westarp voelde zich genoopt tot de verklaring, dat die beweging door de conservatieve partij niet in 't leven is geroe pen en door haar niet wordt geleid. In tegenslelling tot het eerste Zabern-de- bat, is het nu geëindigde debat niet met een votum van den rijksdag besloten. De reden daarvan is in de eerste plaalts hierin gele gen, dat de meerderheid van den rijksdag thans in eene geheel andere verhouding slaat lot den rijkskanselier dan de vorige maal. De eerste spreker, nadat de rijkskanselier de interpellation had beantwoord, was ook uit maal het lid van bet centrum Fekrenbach. Die begon met te zeggen, dat de rede van den rijkskanselier nu een anderen klankbo dem had gevonden dan de vorige maal. Wat ditmaal van de regeeringslafel was gezegd, had groolendeels de instemming van zijne politieke vrienden gevonden. Gok Basser- mann verklaarde, dat de nationaal-liberaleii veel van wat de rijkskanselier had gezegd, zonder voorbehoud konden goedkeuren. Ha rerzijds verklaarde de regeering, bij monde van staatssecretaris Delbrück, dót zij dank baar erkende, dat aan alle zijden van het huis bij de burgerlijke partijen het streven be stond om de zaak van Zabern op kalme, za kelijke wijze, overeenkomende met de grond wettige beginselen en de waardigheid van het huis, te behandelen". Wal is nu de positieve uitkomst van dit tweedaagsche debat geweest? Die is gelegen in de verklaring van den rijkskanselier, dat hel van zelf sprekend is, dat er klaarheid over moot bestaan, in welke gevallen liet militaire gezag bij onlusten moet ingrijpen. Hot militaire gezag lieeft daarbij zelf aller eerst een dringend belang. Dit werd later nog eens herhaald, toen aan het einde van een betoog over de geldigheid van de mili taire dienstvoorschriften van 1899, waarin de kabinetsorder van 1820 is opgenomen, werd gezegd„Om 't even of men heeft eene wet of eene instructie, wanneer er twijfel be staat, dan moet en zal er onder alle omstan digheden klaarheid verkregen worden." Hoe de klaarheid zal zijn, die de rijkskanselier verlangt, dat heeft hij in het midden gelalen; ieder is daarover dus vrij in zijne gedachten. Daarnaast echter werd met algemeene in stemming het woord van den rijkskanselier begroet, dat hel niet er om te doen is, in de wond te wroeten, maar dat het er op aan komt de wond te genezen. In dien zin is te verstaan het onderzoek, dat de regeering heeft aangekondigd naar de rechtsgeldigheid van de instructie van 1899. In dien zin moe ten ook worden verslaan de voorsteden, die namens de verschillende partijen in den rijksdag zijn ingediend en die eergisteren ge deeltelijk aangenomen, voor een ander deel naar eene commissie verwezen zijn. Nu blijft nog over te wenschen, dat bij de ver dere behandeling van de zaak die geest zal blijven heerschen, opdat, zooals de Ivöln. Ztg. hot kernachtig uitdrukt, voor het Duilsdie volk datgene behouden blijve wat het als het kostbaarste goed bezit: hel ver trouwen op zijne kracht, die het in zijn leger, en het ver trouwen op zijn recht, dat het in zijn be stuur en justitie belichaamd ziet. Duitschland. Berlijn, 2 4 Jan. De rijksdag behandel de heden in eene korte zitting de voorstel len, die door de partijen zijn ingediend naar aanleiding van de zaak van Zabern. De re geering was in deze zitting niet vertegen woordigd. De sprekers \an de vrijzinnigen, de sociaal-democraten en bet centrum kriti seerden zeer scherp de geringe gezindheid van de regecring om met de wenschen vau den rijksdag rekening te houden. Bij de stemming over het voorstel van liet centrum om hot optreden van het mili taire gezag in politiezaken te regelen in overeenstemming met het burgerlijke gezag en op eene wijze, die de zelfstandigheid van dit gezag verzekert, eu het voorstel van de nalionaai-libêralcn om de voorschriften van 1899 over het gebruiken van de wapenen door de militairen nader te onderzoeken, aangenomen met algemeene stommen op die van de rechterzijde na. De voorstellen vau de vrijzinnigen en van de Elzassers, betrek king hebbende op een wetsontwerp tot rege ling van de bevoegdheid der gewapende macht in dc uitoefening van dwingendea staatsmacht en het voorstel van de sociaal* democraten over de uitoefening van de mili- taire rechtsmacht zijn in handen gesteld Yai» eene commissie. De versieringscommissie van den rijksdag heeft besloten in het slot Rantzau, bij Plön, gobelins in oogcnschouw te nemen, die voor aankoop door den rijksdag beschikbaar zijn gesteld. Er zal onderzocht worden of zij tft gebruiken zijn als wandbekleeding in de feest zaal van dc presidentswoning. In de nissen in dc vergaderzaal van den rijksdag zullen vier standbeelden worden aangebracht, die dc hoofddeugden voorstellen, De bekende reactionaire politicus voo Oldeitburg-JaniLScliau, die nu niet meer ia den rijksdag zijne ideeën kan te berde bren gen, heeft in eene conservatieve vergadering te Tliorn zijne meening over dc zaak van Zabern gezegd. Ilij is gewoon geen blad voor den mond te nemen, inaar in dit geval heeft hij zich zelf overtroffen. Hij zeide o.a., dat hij in de negen jaren, dat hij luitenant was geweest, altijd had geweten, dat he' leger mocht optreden, als het door bengels met drek werd gegooid. Als nu de Elzas-Lotba- ringers met drek naar de soldaten gooien, dan verdienen zij, dat hun de broek gespan nen wordt. Hij is overtuigd, dat bet ge beurde niet zou zijn voorgekomen, ais in Elzas-Loitliaringen Pruisische landraden en een Pruisisohe rcgceruigsprcsident aan het hoofd van de burgerlijke overheid hadden gestaan. Hij heeft dikwijls in den rijksdag ge zegd, dat trom en kruksbok de groote cul tuurdragers van Pruisen zijn geweest, en men zou fhans moeien verlangen, dat in Eizas- Lotharingen orde wordt gehouden naar het Pruisisohe stelsel. Voor de Mecklenburgsche grond wetskwe*. tie is van beteekenis het bericht, dat d« staatsraad Langfeld, het eenigc lid van het ministerie-Bassowitz dat geen ontslag heeft gevraagd, met 1 April de portefeuille van jus- li'ie zal neerleggen en tol minister-presi dent zal worden benoemd. Hij zal optreden als hoofd van een hcrvormingsminisleiie, -at zal trachten de Mecklenburgsche grond wets- kwestie op te lossen op een anderen dan dc tot dusver ingeslagen weg. De taak van dit kabinet zal hierin bestaan, in den bondsraad hot verzet van Pruissen legen eene regeling van de Mecklenburgsche grondwetskwe>ti<J door het rijk te breken. Schwerin, 2 4 Jan. In plaats van do aftredende ministers graaf Bassewitz, von Le- velzow en von Pressentin werden benoemd de staatsraad Langfeld tot minister-president, minister van het groothertogelijke huis en- minister van justitie, dc ICamerraad von Blü- chen tot minister van financiën en de Amts- huupmann baron von Meerheimb tot minis ter van binnenlandsckc zaken. B e r 1 ij n, 2 6 Jan. De Grieksche minister-1 president Venizclos is bier aangekomen. Frankrijk. Het schijnt, ilui uo reuring het voorn* men heeft de algemeene «Kamerverkiezingen zoo spoedig mogelijk, waarschijnlijk reeds in April, te houden. De minister van oorlog Als er kwaad van u gesproken wordt en hel i* waar, verbeter u dan; als het niet waar is, lach er dan om. oorspronkelijke roman 23 door H. WITTE. Dai he* kind niet tot die zwervende bede- laarelroep betioorl, blijkt, dunkt mij, <iuide- lijk genoeg uit haar vage medeaeeliugen. lie* is vermoedelijk een gestolen kind, dat ze met te meer voordeel willen exploiteeren, naarmate het ouder en schooner wordt Hel heeft vroeger onder andere omstandigheden geleefd, maar is daaraan te vroeg onttrokken dm zich er iels waar men vat aan heeft van Ie herinneren. Die vagebonden hebben dus niet het minste recht op haar, en het zou in mijn oog misdadig zijn haar weer in den jammerpoel te wei-pen, waaraan zij i-aar het schijnt maar juist van pas is ontkomen. Dit hen je anc* mij eens. De dokter was blijkbaar zichzelf weer ge heel meesier geworden en 't gevaar Van af dwaling scheen dus geweken. Hij hield dan pok voet bij slu«k, en vervolgde: i Wil je wel gelooven dat ik je dat lastige jewl zou kunnen benijden Benijden; hoe zoo? "Wel, <ku is dunkt nog ai duidelijk. Ei Mtl gisteravond sri cat dit al vast in de voorbaat een aardig Sinterkiaaspresentje voor je was. Dat was natuurlijk maar gek heid; nu zeg ik het in allen ernst. Je bedoelt toch nietV Hetzelfde wat al lang ook bij u is opge komen, namelijk dat jc er de politie builen moe* laten en haar voorloopig gastvrijheid moet vorlecnen. Wij kunnen aan inmiddels ■ïLs speurhonden, maar zonder van hel kind te reppen, de omstreken eens doorsnuffelen, en hier en daar vragen of men zulk een zwel vende bende hoeft gezien. Komen wij die op het spoor, dan zuilen we er ook wel achter komen wat voor volkje het eigenlijk .s, en dan kan je naar omstandigheden handelen. Daar kan je geen kwaad bij en de mcnsch- lievendiheid gebiedt het je. Ofschoon Dubbelman hiertegen eenige be denkingen bad, moest hij toch toestemmen dat de dokter gelijk had; trouwens dit denk- lieeld was ook bij hem opgekomen. Een over wegend bezwaar hiertegen zou de mogelijke weerzin van de huishoudster zijn; maar daar voor bestond geen vrees, in miers deze had reeds duidelijk doen blijken zeer met hel meisje ingenomen le zijn. Voorzichtigheidshalve wilde men de her komst van het kind aanvankelijk geheim houden, en moest zij voorloopig maar door- Kaan voor een nichtje van de huishoudster, voor het geval dat een der arbeiders of eeD toevallige bezoeker er naar vroeg. Toen Mina binnengeroepen en dit plan aan baar medegedeeld was, kon men aan haar gezicht reeos zien dat dit haar pleizier deed en zij er dus volkomen mede instemde. Zij zou dan ook in den namiddag met haar heer naar Arnhem rijden, om een jurkje en een paar andere kleinigheden te koopen, tenein de aan die kleine .Jogée" een meer passend voorkomen, te geven, zonder haar daarom op le schdckeiL Dit aizoo geregeld zijnde, had de zwerve- linge een beter tehuis gekregen, dan onder anaerc omstandigheden allien! mogelijk zou geweest zijn. Toen zij den volgenden morgen naar beschermer in. haar nieuwe pakje kwam bedanken, staarde deze baar met welgevallen en bewondering tevens aan. Was ze toch in haar armelijke plunje een beeldschoon kind nu ze wel eenvoudig, maar netjes gekleed was kwam haar aanvalligheid nog meer tol haar recht. Hij was dan ook over zijn L-- sluit volkomen tevreden, wat echter niet kon beletten, dat liij haar met eenige bezorgdheid aanzag. De vraag toch re»es bij hem op, of hij er wel goed aan deed, dat arme schaap al licht slechts voor enkele dagen in een toe- Mand te verplaatsen, die mogelijk, ja waar schijnlijk in schrille tegenstelling zou zijn mot wat haar wachtte. Ja, hij kon zelfs een zucht niot onderdrukken, als hij dacht aan wat weldra met dit lieve schepseltje kon ge beuren, hetwelk blijkbaar daarvan niet het minste besef had, en zich onder zijn Bescher ming volkomen veilig waande. Zooals afgesproken was, trachtten de bei de vrienden te weten te komen of ergens in den omtrek een zwervende troep verblijf hield, en vooral de dokter, die veel in de streek rondzwierf en daartoe ook meer tijd had, was daarvoor onafgebroken in de weer. Maar eerst «na verloop van meer dan 'a week kwam hij er toevallig achter, dat om dien lijd op meer dan drie uren afstands een trc -p Zigeuners een paar dagen had gekampeerd. Men voegde erbij dat ze niet in den reuk van stipte eerlijkheid stonden, en ze zeker be grepen hadden dat het geen zaak was daar lang te verblijven en vermoedelijk den Rijn over en de Betuwe ingetrokken waren. Dit was dus waarschijnlijk de troep aan welke de kleine ontvlucht was, en het v.as als een aanduiding te beschouwen, in welke richting riten deze wellicht op het spoor zou komen. Nu echter aarzelde men en Dubbel man was het met den dokter eens, dat hel toch wel vergeefsche moeite zou zijn en noo- deloos opspraak zou veroorzaken, wat zij in T belang hunner beschermelinge vóór alles wilden vermijden. In de Betuwe zou die bcn- ac wel niet meer te vinden zijn; ze was stel lig de Waal over en nu reeds in Brabant, zoo al niet over de Duitsche grens. Zoek daar nu eens naar. Eigenlijk was dit niets anders dan zelfbe drog, zoowel bij den één als bij den ander. De zaak was eenvoudig dat ze in de verloo pen dagen, dokter Mendel zoowel als Dub- oelman, om van de huishoudster niet te spre ken, het kind zóó lief gekregen hadden, z-'cb er zóózeer aan waren gaan hechten, dat ze bij hun pogingen van harte wenscklen dat die zouden mislukken. Als pour acquit dc conscience meende Dubbelman, had men nu alles gedaan wat binnen het bereik was, om het verdwaalde schaap weèr tot de kudde terug te brengen. Nu dit niet gelukt was, kon men veilig afwachten of er navraag naar zou komen, wat niet zeer waarschijnlijk was. Zij moest dus, voorloopig althans, maar blijven. Dit voorloopig zou echter blijken zeer rekbaar te zijn. Bij de Zigeuners, waartoe het meisje be hoorde, ofschoon zij aan geen hunner ver want was, had 's avonds te voren wel eemigc ongerustheid gehecrscht 1 Gebeurde wel meer dat de kinderen, want er waren er nog twee, echte heiden-spruiten, die er op uitge stuurd werden, wat laog wegbleven, als ze op hun bedeltochten wat te eten haddon ge kregen, maar ze waren toch vóór den avond altijd binnen. Toen de duisternis in donker heid overging, begon men echter le gelooven dat zij verdwaald was; men ging zoeken in het naaste dorp, waar men haar alleen vóór den middag had gezien; men ging ook een goed eind <ien grooten wog op, waar zij toen ook was geweest, maar waarvan zij toch moest afgeweken zijn, want daar hielden de huizen op en was voor haar niets meer to doen. Was ze links of rechts af gegaan? Het ééne was zoowel mogelijk als het andere, ca het zou op dien donkeren avond blind zoeken zijn, zoodat men het eindelijk opgaf, den kende dat ze den volgenden morgen wel zou komen opdagen. Vooral het hoofd of de aanvoerder der beixlc was over haar ongerust Ze had toch lot hiertoe, zeide hij, veel meer gekost djn opgebracht maar ze was zeer mooi en be- loolde bij de nu volgende verdere ontwikke ling een schoonheid te worden, die men mei wat overleg zeer productief zou kunnen ma ken, zoodat hem aan haar behoud veel gelo gen was. Men zag echter den anderen morgen te ver geefs naar haar uit, maar wel verscheen er een veldwachter met de alles behalve wel kome boodschap d-at men daar verder op de eer van hun verblijf niet gesteld was, en zij dus moesten zorgen vóór den avond buiten de grens der yer uitgesterkte gemeente te zijm Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1