„DE E EM LAN DER". Woensdag 28 januari 1914. ^BUITEN LANDT BINNENLAND. I2d* Jaargang. K°. IStS Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURa ABONNEMENTSPRIJS: ;P«r 8 maanden Toor Amersfoort f Ï.O©* Idem franco per post 1.5©. Per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers O.05* Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- ea Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 trar, familio* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels f 0.5<k Elke regel meer- O.lOt Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar pl latsruimte. Voor handel en bedrijt bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald advertoeren in dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. den. Prinses Louise krijgt, behalve de 6 mil* lioen, die haar reeds in het testament tocbei deeld zijn, nog 5$ millioen, en ziet dan af vajj alle aanspraken op de bedragen en kostbaar* heden, die de Koning aan verschillende slicht tingen vermaakt heeft en die aan den staat ten deel zijn gevallen. Van deze 5$ millioen francs krijgt de Prinses slechts één millioes in handen. De rest wordt door de regeering uitbetaald aan de vertegenwoordigers der schuldeischers, die hun eischen in verband hiermede cenigszins gematigd hebben. Hel millioentje zal wei weer gauw op zijn Zondag heeft een 48-jarige weduwnaar de leidekker Bheinhold Merze, te Bf csla»i zich zelf met zijn beide zoons, zijn dochter» zijne zusier die het huishouden deed en di nicht van deze door het openzetten der gas* kranen om het leven gebracht. De redenen voor deze wanhopsdaad zijn onbekend. Parijs,27Jan. De Excelsior bericht uit San Francisco, dat zicsh tengevolge van een* vloedgolf overslroomingcn hebben voorgedaan* San Bartnrd is sedert 2-1 uren van de buiten* wereld afgesloten. Men verkeert in ongerust* heid over verscheidene duizenden bewoners, P a r ij s, 28 Jan. Uit San Francisco w ordt aan de Excelsior bericht, dat dc kocriertreiü van Chicago is verongelukt in de overstroom de streek van Santa Barbara. Dc trein ver voerde een honderdtal reizigers. Nabetrachting over den Gemeenteraad. Vrij langdurige vergadering, edoch wei nig belangrijke discussiies. Er zat geen schot lh de besprekingen, zooals het soms gebeurt wanneer er iets is, waarover men liever het cwijgen bewaart en dan maar telkens over andere dingen uitweidt om het fatale punt naar niet aan te roeren. Qi er nu gisteren zoon fataal punt was? Wij weten het niet, wij willen niet zeggen ja en wij kunnen niet zeggen neen, maar men begrijp, dat wij doelen op het bedanken van we4iho<uder Van Duiinen, nauwelijks 15 maan den na z'n benoeming. Wat daarvan de reden geweest ls, werd gisteren niet mede gedeeld. De heer Van Duinen was bereid om le spreken, wij kregen zelfs den indruk, dat hij brandde van verlangen, maar de heeren Kroes en Jorissen wisten het hem te beletten. \Vaarom? Joost weet het, maar wij niet. Waarom de nieuwsgierigheid juist geprikkeld door de misschien dood-nuchtere zaak met geheimzinnigheid le omgeven? Der Gebildele 1st nioht neugierig, maar wij hadden toch stellig verwacht mede met het oog op alle zotteklap, waarvan de heer Van Aohterbergh gewaagde dat er eenig (gas) licht ontsto ken zou worden over het onverwachte be danken van onzen wethouder van Bedrijven, 'n Met stille Irora laten heengaan van 'n wet houder komt in onze aagen van politiek mee leven van de burgerij zelden voor, mag ook niet voorkomen, omdat hel aanleiding kan geven tot allerlei fantastische gissingen, wel ke allicht het vertrouwen in en hel prestige van het Dagclijiksah Bestuur kunnen scha den. En dal vertrouwen moet zoo gladjes zijn als maar mogelijk isgeen rimpeltje, geen plooitje, geen vouwtje kan het velen; en het meest onschuldige geheimzinnigheidje lean 'n diepe plooi veroorzaken. Daarom be treuren wij zoo, dat deze zaak in de doofpot gestopt ls, waaruit zij te ongelegener tijd weer opduiken zal. De benoeming van den heer N. Veis Heyn toit wethouder zal algemeene voldoening ge wekt hebben. De heer Veis Heyn, een der .neest goaahte raadsleden, man van helder oordeel en groote bezadigdheid, mocht wel de aangewezen persoon heelen om de opvol ger van den heer Van Duinen te zijn. Het was niet meer dan billijk, dat voor deze va cature allereerst onder de rechtsche raads leden een functionaris gezocht werd. Nu is "1 heel moeilijk onder de minderheid 'n wet houder te vinden, niet alleen omdat hier de keus uit den aard der zaak kleiner is dan onder de meerderheid, maar ook omdat Iemand genomen moet worden, die bij de ge- heeJe burgerij in cere staaten het is nu een maal *n gewoon verschijnsel dat tegen de meeste hervorragende mannen van de min derheid vaak 'n soort wantrouwen of anti pathie bestaat, omdat zij vaak te heftig op treden, optreden moeten om bij hun kiezers in de gunst te blijven. Voor zulk wantrouwen, 2ulke antipathie heeft de heer Veis Heyn nim mer aanleiding gegeven, hij is steeds 'n zeer onafhankelijk man geweest en heeft noodt den indruk gemaakt de strijdlus'ige aanvoer der te zijn van 'n vijandfig leger. Daar komt bij, dat de heer Veis Heijn over voldoenden tijd beschikt om zich geheel te kunnen geven aan het wethouderschap, dal lang geen sine cure is. Laat ons hopen, dal de nieuwbe noemde, die als lid der Gas-ooanmissie het terrein reedis heeft kunnen verkennen, geluk kiger moge zijn dan z'n voorganger. Over de andere punlen van de agenda werd soms zwaar geboomdde heeren zalen op hun praatstoel, vooral de tegenvoeters Joris sen en v. Achlerbergh, van wie de laalsle op populaire wijze niet altijd onjuiste critiek oefende op de verordening, regelende de wijze, waarop de gemeente de in het grond bedrijf gebrachte gronden zal koopen, als mede de voorwaarden van verkoop", terwijl eerstgenoemde voortdurend zeer druk deed en *n beetje voorzitterlje speelde. Dat is wel zoo z'n gewoonte, maar het valt nu meer op sinds hij na de volksverhuizing in dc raadszaal vlak bij de „perstribune" terecht gekomen is. Stratennamen, huisnummering en hoornen rooien, zietdaar in de meeste gemeenteraden 'n zeer dankbaar onderwerp voor de mindere Sfodea onder d* raadsleden. Maar in onzen Raad gingen de desbetreffende voorstellen cr zonder uitvoerige discussies door. De heer Van Achterbergh voelde zich niet behagelijk in z'n bisschoppen-omgeving, en 't Dievenpad blijft bestaan tot groote ergernis van d-okter Jorissen, die ook niet kon begrijpen, waarom de nummering der straten bij het eene eind en waarom niet bij 't andere eind begint. Het Julianapledn zal, zoolang het nog niet Arnhomsche plein heel, voortaan Prinses Julianaplein genoemd worden, omdat de Ja cob v. Campenlaan ook in Prinses Juliana- laan verdoopt wordt. Om dezelfde reden wordt de Wilhelminaabraat Koninklijk, name lijk Koningin Wilhelminastraat, terwijl daar entegen de Koningstraat z'n koninklijk ka rakter verliest en voortaan ouderweisch bur gerlijk Coninck-straat gaat heeten. Vergeten wij ten slotte niet de belangwek kende Nieuwejaarsrede van den voorzitter, die in forsche trekken de geschiedenis van Amersfoort in 1913 schetste. De lezing van z'n rede in het Verslag bevelen wij met na druk aan. Duitschland* Berlijn,27Jan. De verjaardag van den Duilschen keizer wordt heden op ue gebrui kelijke wijze gevierd. Eenige bonüsvorstcn waren overgekomen, anaeren zouden verte genwoordigers. In de slotkapel werd eene fees telijke gousdienstoefening gehouden. Daarna had de plechtige gelukwensching plaats, die gevolgd werd uoor de uitgave van het par >1. net weder is regenachtig en winderig. Overal in het rijk wordt deze verjaardag gevierd. Ook door de Duitsche koloniën in hel buitenland zijn feesten georganiseerd, waar aan* de diplomatieke vertegenwoordigers van het Duitsche rijk deelnemen. Berlijn, 2 7 Jan. Naar aanleiding van den verjaardag van den Keizer heeft eene gala-voorstelling plaats gehad in het feeste lijk versierde operagebouw. Opgevoerd werd (ie lAfrikanerin van Meyerbeer. Er waren omstreeks zestig vorstelijke personen tegen woordig, waaronder de koningin van Grie kenland, verder het corps diplomatique en ook Venizelos. Keulen, 27 Jan. De Köln. Ztg. bericht uit Berlijn: Naar verluidt is er niet meer aan te twijfelen, dat de stadhouder graaf We- del en de staatssecretaris Zorn von Bulacii zuilen aftreden. Over de processen voor den burgerlijken rechter wegens het gebeurde in Zabei n wordt door Wolit's bureau bericht, dat de tenge volge van de militaire aangiften tegen bur gers ingestelde strafvervolgingen tot dusver nog niet konden worden algedaan, omdat de nadere gegevens, die van de militaire autoriteit zijn verzocht en worden verwacht, nog niet zijn ontvangen. Men heeft in t ge heel 33 aangiften naar aanleiding van de onlusten op straat. Verder zijn op aangiften van de politie 27 gevallen vervolgd. Daarvan is in 20 gevallen straf opgelegd; 3 gevallen zijn nog in onderzoek en in 4 gevallen is de vervolging gestaakt, omdat geen bewijs kon worden geleverd van strafbare handelingen. De Bciersche minister-president heeft den rijkskanselier per telegraaf er dank voor ge bracht, dat hij in dc zitting van 23 Januari zoo krachtig is opgekomen voor de eer van het Beiersche leger. De rijkskanselier heeft in antwoord hierop de hoop uitgedrukt, dat nu de zoo betreurenswaardige gevolgen van de voor misverstand vatbare uitdrukking van generaal von Kracht uit den weg geruimd zijn. Frankrijk. De geboorte van uen zuua van prins Vitcor Napoleon, die de erfgenaam is van den Napo- lconlischen naam en van alles wat deze naam voor het bonapartisme in Frankrijk beleckent, is in de bouaparlistische kringen met groote vreugde begroet. Het partijbestuur van de bonaparlisten noemt in zijn gclukwcnschen aan prins Victor den jonggeboiene „de hoop van de Fransche democratie, het pand van de nationale grootheid en den erfgenaam van den groolsten naam voor de eer van het va derland." De Autorité, het hoofdorgaan van de partij, vergelijkt zelfs den jonggeborene met een Messias, die aan Frankrijk verschijnt als de hoop van zijne toekomst, juist in een tijd, waarop de heerschende partij hare on bekwaamheid om te rcgecren doet kennen. Voor den gelukkige nvader is er nog een bijzonderen reden tot blijdschap, omdat zich nu voor hem het vooruitzicht opent, dat hij het groote vermogen zal erven van zijne tante, de ex-keizerin Eugenie, die 't van het voortleven der Napoleoniden in den mannenstam afhan kelijk had gemaakt of hare bezittingen op de familie zouden overgaan. De jonggeborene is een achterkleinzoon van Jéróme Bonaparte, den jongsten broeder van keizer Napoleon I. Bii r.iip <1ood zullen prins Louis Bonaparte, die generaal in Russischen dienst is, en de Koningin-weduwe Margherita van Italië peet staan. Italië. Rome, 27 Jan. De Corrlere d'Italia be richt, dat eene zekere ontevredenheid giste ren aan den dag kwam in het tweede regi ment bersaglieri, dat in Rome gekazerneerd is. De mannen beklaagden zich oyer hun eten. Door de bemoeiingen van den kolonel werden de ontevreden soldaten gekalmeerd. Portugal. Lissabon, 2Jan. De Kamer heeft met 114 tegen 93 stemmen eene motie van vertrou wen in de regeering aangenomen. Na de aan neming van het eerste gedeelte van de motie, die in behandeling was, verliet de oppositie de zaak Er ontstond een tumult. De minister president stelde de intrekking voor van hel tweede gedeelte der motie, waarin aan het congres de taak werd opgedragen het geschil tusschen de regeering en den Senaat uit den weg te ruimen. Dit werd goedgekeurd. Rusland. Petersburg, 27 Jan. "Wegens hoog verraad zijn veroordeeld de advocaat Scknit- hoff tot zes jaren en de kanselarij-ambtenaar Verschoff tot tien jaren dwangarbeid.. Turkije. In verband met <ie Nciandering van titu laris aan het hoofd van het departement van marine, waarvoor Djemal Pacha is bestemd, zal het Turksche vlootprogramma uitgebreid worden. Het plan van Mahmoed Pacha om vatte den aankoop van 4 dreadnoughts, 4 panlserschepen, 8 kruisers, 16 torpedojager- cn een aantal torpedoboolen. Volgens het plan van Djemal, dat thans bij den ministerraad in onderzoek is, zal het getal dreadnoughts op vier zes gebracht woruen. De Sultan Osman zal aangevuld worden door het Gbileensche schip Generaal et Torero, met welks aankoop Reoff Bey werd belast, die naar Londen is ver trokken; verder door twee Amerikaansche dreadnoughts, waarvan de aankoop mogelijk wordt gemaakt door het sluiten van een Amerikaansche leeningscontract van 30 mil lioen pond, dat zal worden gesloten op de basis der exploitatie van bosschen in Anatolië. De onderhandelingen daarover worden ge voerd met drie gevolmachtigden van de Ame rikaansche First National Bank. In kringen, die met de Porie in betrekking staan, wordt gesproken van onderhandelingen over den aankoop van den pantserkruiser Goeben. De Ilaliaansche kruiser Drama wordt binnen kort in Konstantinopel verwacht. Ooi. meent men spoedig het einde te kunnen tege moet zien van de onderhandelingen over den aankoop van den kruiser Pisa. Verdere bestel lingen zullen Armstrong en Orlando krijgen De aankoop van een onderzeeër -rdt reeds als afgesloten beschouwd. In bet nieuwe programma is ook opgenomen eene reorganisatie van het korps officieren der marine. De pogingen tot het verkrijger van vrijwillige bijdragen voor de vloot wor den voortgezet. De directie van de Analolischc spoorwegen werd uitgenoodigd een maand traktement van hare ambtenaren ter beschik king van de Porte te stellen. Konstantinopel, 27 Jan. De oecu menische patriarch heelt aan de parochiën te Konstantinopel de instructie, gegeven, dat de Grieken kunnen deel nemen aan de verkie zingen. Hiermede verschaft de Turksche re geering voldoening aan de klachten van den patriarch tot o-pheuing van dc boycot Volgens een bericht van -de Polilische Kor- respondenz uit Konstantinopel, heeft het co mïté „Eendracht en vooruitgang' in tegen woordigheid van verscheidene ministers be sloten, dat de Porte den eisch, dat Chios en Mytilene in het bezit van Turkije moeten blij ven, onder geene omstandigheden mag Jaten vallen. In Londen meent men, volgens een bericht van daar aan de Vossische Ztg., reden te hebben om aan te nemen, dat de houding van de Porie tegenover Griekenland gedurende de laalsle 48 uren eene doortastende wijzi ging heeft ondergaan en dat men in Kon stantinopel wel ook nu nog er op staat, dat Chios en Mytilene weder onder Turksche souvereiniteit komen, maar toch gezind is aan Griekenland eene schadevergoeding te bieden voor de overgave van deze beide ei landen. Deze schadevergoeding zal bestaan den afstand van de meeste eilanden van de Dodekanesos aan Griekenland. De reden voor deze plotselinge Turksche toegevendheid wordt gevonden in dc gereserveerde houding van de Fransche geldmarkt en van de Fran sche regeerirg tegenover dc voorgenomen Turksche leening. Volgens de Times bevat het Engelsche ant woord op de nota's van Duitschland, Oosten- riik en Italië het voorstel, dat alle mogend heden gelijJctijdig aan Turkije en Grieken land de Europeesche beslissingen betreffende Zuid-ALbanië en de Egeïsche eilanden zullen mededeelen. Deze stap moet verderen strijd od den Balkan verhoeden, want de Griek- sche regeering heeft in Epirus aan ernstige moeielhkheden het hoofd te bieden. De goed gewapende bevolking dreigt zich te verzetten tegen de inlijving bij Albanië. Zelfs indien de mogendheden gevolg mochten geven aan het verlangen van Venizelos naar eene kleine grensverbetering in ruil tegen Grieksche con- oessiën aan den Albaneescheu staat, dan is het nog niet zeker, dat daardoor de rust zal worden hersteld. Wanneer deze verbetering en zekere aan de Grieken in Albanië te geven waarborgen voor vrijheid op het ge bied van kerk en school geweigerd werden, dan zou de toestand in Epirus wel eens kri tiek kunnen worden. De tegenspraak, die de Wiener Allg. Zei- hing gegeven heeft van het bericht, dat Oos- tenrijk-Hongarije en Italië militaire toebe reidselen maken voor eene eventueele inter ventie in Albanië, vermeldt nog, dat daartoe te minder aanleiding is, omdat de berichten over den toestand geheel geruststellend lui den. De in Brindisi bijeengetrokken Ilaliaan sche troepen zijn ook niet voor Albanië, maar voor Lybië bestemd. China* Peking, 27 Jan. (i clcgraafagentschap.) Een edict van den president bekrachtigt het door den bestuursraad opgestelde reglement voor de samenstelling van de commissie tot wijziging van de grondwet. De commissie beslaat uit vier leden van de residenten, 2 van iedere provincie, 8 van Mongolië, Tibet en Khokonnor, 4 door den algemeenen Chi- neeschen handelsbond gekozen leden. Tot deelneming aan de verkiezing worden slechts de injelligente en welvarende klassen toege laten. De eerste en tweede voorzitters van de commissie worden uit de leden gekozen. De besluiten van de commissie zijn onder worpen aan de bekrachtiging van den pre sident. Vereenigde Staten. Washington, jan.n cüuent Wilson confereerde gisterenavond met de commissie voor buitcnlandsche zaken van den Senaat. De president zeide later tot eenige dagblad schrijvers, dat hij de commissie krachtig had aangeraden, de hangende arbilrageverüragen le bekrachtigen zouider wijzigingen. Ook had hij aan de commissie zijne houding doen ken nen betreffende de kwestie van de tollen in het Panamakanaal, maar hij weigerde aan de dagbladschrijvers te zeggen hoe zijne hou ding te dien opzichte was. Mexico. P a r ij s, 2 7 Jan. Het Journal des Débats brengt het volgende telegram uit Mexico: Men bericht, maar het gerucht is tot dusver niet bev-estigd, dat generaal Felix Diaz zich heeP meesier gemaakt van Puerto Mexico, hel noordelijke eindpunt van de langengte van Tekuantepec. Zuid-Amerika. N e w-Y ork,27Jan. olgens een telegram uit Gap Haitien wint de revolutie veld in het noorden. De gel\eele bevolking is opgestaan in Port de Paix en Gonaives. Cap Haitien is in handen van de rebellen. Een telegram uit Port au Prince bericht, dat Orosle en zijne vrouw eene toevlucht heb ben gezocht aan boord van den Duitsche krui ser Yinela. In de stad is het vechten bgonnen. Detachementen Amerikaansche en Duitsche matrozen zijn aan land gezet. Zuid-Afrika. Pretoria, 27 Jan. Ivan Walker, een bcamble van de staatsdrukkerij, is veroor deeld tot een maand gevangenisstraf en 25 p. st. boele, subsidiair nog een maand gevan genisstraf, wegens poging tot het uitgeven van een blad getiteld „Pretoria Strike He rald", dat eene taal bezigde, de strekking heb bende om onjuiste berichten te verspreiden en ontevredenheid op te wekken. K a a p s ta d, 2 7 Jan. De regeering heeft besloten tien van de voornaamste leiders en ambtenaren der werkmanspartij te deportee- en. Tweede telegram. De leiders van de werkmanspartij zijn heden rustig, onder een sterk geleide, van Transvaal naar Natal ver. voerd. Zij zullen heden avond laat op een stoomschip gebracht worden, dat zal ver trekken voor het aanbreken van den dag en geen haven zal aandoen, voordat het Enge land bereikt. Deze maatregelen zijn genomen onder de krijgswet. Er zullen ook maatrege len genomen worden om te beletten, dat deze gedeporteerden naar Zuid-AIrika terugkee- in. Allerlei. Parijs, 2 7 Jan. ilst aardrijkskundig ge- naalscliap ontving heden den majoor Evans, den overlevende van de Scott-expeditie. Pre sident Poincaré kende hein het officierskruis van het legioen van eer toe. Londen, 27 Jan. De Allan, de Cana dian Pacific en andere Canadeesche sloom- vaatrlijnen berichten, dat zij de vrachtprijzen hebben verlaagd om aan de mededinging van Hamburg-Ajnerika-lijn het hoold te bie- de den. De overeenkomst tusschen de Belgische regeering cn Prinses Louise is thans tot stand gekomen en de schulden dezer verkwistende dochter van Leopold U zullen gedelgd wor- Kameroverzicht. 'JLwuette Hauler. Nadat de vergadering van Dinsdag wegens onvoldoend aantal leden horten tijd was uit gesteld, werd ze ora half twaalf geopend en zette de Kamer de behandeling voort van da begrooting van binnenlandscbe zaken. De heer Scheurer (A.-R.) protesteert ertegen, dat de heer Schaper generaliseerde ten aanzien van slechte behandeling van ver pleegsters. Hem, spreker, is niets anders be kend dan dat de verpleegsters in het alge meen uistekend worden verzorgd, wanneer zij zelve ziek zijn, met name ook in de chris telijke gestichten. De Minister van Binnenlandsche Zaken, dft heer Cort van der Linden fceant- woordt de verschillende sprekers en het eersl den heer do Wijkerslooth, wien hij betwist» dat krachtig volksvoedsel alleen in vleesch moet worden gezocht. Evenmin kan hij toe geven, dat het vleesch duurder wordt door den invoer van Argenlijnsch vleesch. Of do invoer zonder de aangehechte ingewan den voor de volksgezondheid soliadelijk i* ncht hij nog een open vraag. Er zijn autoriteiten, die het beweren, maar hefc oordeel van andere autoriteiten staat daar weer tegenover. Het is dan ook bekend, dat de keuring in Engeland, die zeer nauw gezet is, het vleesch toelaat en de veestapel in Argentinië in uitmuntenden toestand ver keert, misschien wel in den besten toestand van heel de wereld. Prof. Calmette te Parijs zegt. dat de (keuring van ingewanden nieé noodig is. Het Koninklijk besluit, dat de heer De Wij kerslooth wenschte om Argentijnsch vleesch tc bemoeilijken, kan volgens de wet alleen worden genomen, wanneer er in een bepaald land besmettelijke veeziekte is. Dit is in Ar gentinië niet heb geval. Paardevlceseh heeft niet zoo groote voedingswaarde, als men be denkt, dat de hier ingevoerde slachlpanrdcn gewoonlijk afgebeulde mijnpaarden zijn. Gaarne zal hij in overeenstemming met den wensch van den heer van Nispen (Rhcden) het vischverbruik als volksvoedsel bevorde- ren, maar verplichte keuring voor visch hetzij door 't rijk, heizij door de gemeente in le voe ren, zou groote bezwaren met zich brengen. Wat den verkoop van vergif aangaat, in derdaad acht de minister dezen thans niet voldoende geregeld en hij is dan ook reeds doende met een wetsontwerp om daarin te voorzien. Gaarne geeft hij toe, dat het een ernstige grief is, dat juist voor de allerarmsten de wo ningwet vaak geen voordeel brengt en deze grief zal bij de herziening van de Woningwet ernstig onder de oogen worden czicn. Do gemeenten le dwingen voor deze lieden wo ningen te bouwen, brengt bezwaren mcc. De quaestie van het arlsen-monopolie moet nauwkeurig worden onderzocht Evenwel: al leen de wetenschappelijk gevormde kan on derscheiden tusschen wat mogelijk is cn wat onmogelijk is, vandaar het aanvragen van een oordeel aan den Cenlralen Gezondheidsraad. Het is de vraag, of door het vervallen van het monopolie der artsen niet de volksgezond heid in het algemeen schade zal lijden er on* der. Deze vraag zou de minister niet zoo da«- delijk in den een of den anderen zin beant woorden. Maar zoo ja, dan moet het artsen- monopolie worden gehanhaafd. Die quaestie nu zal worden behandeld door den CentraJcn Gezondheidsraad, maar ook door anderen. N-og wekt bij ten aanzien van bet met nam#

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1