DE E EM LAN DER". Donderdag 29 Januari 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. 12" Jaargang, Op den Terpenberg. K*. 181 Hoofdredacteur! Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Co.. ABONNEMENTSPRIJS: Pit 8 roaanden toot Amersfoort1 l."0. Idem franco per post Per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) - w. I Afzonderlijke nummers Poze Courant yerschynt dagelyks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT L Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.30» Elke regel meer- 0*10* Dienstaanbiedingen 23 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement, Eeno circulaire, bevattende de voorwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Brengen ter kennis, dat bij hen is ingekomen een adres van Johanna Petronella Nöthen, wo nende alhier, houdende verzoek om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop, voor de beneden-localiteit van het perceel, staande aan de Utrechtsche straat no. 14, alhier; dat binnen twee weken na deze bekendma king een ieder schriftelijk bezwaren tegen het verleenen der vergunning kan inbrengen, Amersfoort, 27 Januari 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. v. RAND WDCK. Politiek Overzicht. De rei» van Venizelos. De Gnieksche minister-president Venizelos heefit tihans de helft van zijne Europeesche rondo-eis volbracht. Via Rome, Parijs en Lon den is hij naar Berlijn gekomen. Nu zijn Wee- nen, waarheen hij gisterenavond laat is ver trokken, Petersburg en Bukarest aan de beurt. Of hot reisprogramma nog eene verdere uit breiding zal krijgen, behoort voor t ©ogen blik nog tot de geheimen dor toekomst. Er wordt op gezinspeeld, dat de GrieKsche staatsman plan zou hebben zijne groote tour- née door Europa in Konslantinopel te be sluiten. Dat zou een verblijdend besluit zijn, want hot zou een bewijs leveren van verzoen- lijken zin. Maar zekerheid beslaat daarom trent voor het oogenblik geenszins. De Grieksche staatsman geniet overal eene zeer vriendelijke ontvangst. Men waardeert hem als een staatsman van groote begaafd heid en geestkracht. Hij is zonder twijfel de sterkste diplomatieke kracht van de Balkan- werekl. Hij heeft sedert eene reeks van jaren aan zijn land de gewichtigste diensten be wezen. "Wanneer Griekenland thans zijne stoutste droomen van vroeger vervuld, ja overtroffen ziot, dan is dat nie>t voor het ge ringste deel zijne verdienste. De reis is ondernomen met een financieel, maar voornamelijk met een politiek doel. Het is niet moeielij'k te raden, over welke vragen de besprekingen loopen, die de Grieksohe bewindsman voort met de hoofden van de Europeesche kabinetten. In de eerste plaats gelden die besprekingen de eilandenkwestie, waarbij het nu er om gaat of hot mogelijk zou zijn, dat Griekenland en Turkije zich met elkaar verslaan door rechtstreeksche onder handelingen op den grondslag van eene rui ling van Chios en Mytlilene tegen Rhodos en andere eilanden, of dat het zou blijven bij eene beslissing door de mogendheden, die trouwens ook nog door verdere onderhande lingen gewijzigd zou kunnen worden. Turkije zou tegen rechlslreeksche onder handelingen met Griekenland zeker geene be zwaren hebben in te brengen. Eene vreed zame oplossing naar Turkschen wensch zou, zooals de zaken nu staan, op andere wijze niet zijn te bereiken. Hot bericht, dat men in Konslantinopel niet afkeerig zou zijn van een ruilhandel, klinkt daarom wel geloof waardig. Myülene en Chios beheerschen te zanien de. invaart naar bmyrna, cie hoonina- ven van Klein-Azie in het westen; ue veei verder ziuawaaiis gelogen uoaekanesos ecmer, en uizonuerheia rauxios, liggen te genover eene rotsa«chuiQe kust zonder neiang- iijK.0 nay ens en verkeer van eenige beieeive- ms; zij kunnen daarom aan Turkije minder Kwaad doen als sniokkeinesten of uit een politiek oogpunt. Voor Griekenland is het bezit van deze' twee eilanden, de grootsten in de Egeis, geene levenskwestie. Voor Turkije is dit misseoieu wel het gevaL Het is dus te begrijpen, dat men zich in Konsl-andnopel tegemoetkomend toont tegenover dit ruiliiigsdeiinheeld. Over de in Berlijn omtrent deze zaak heerschende opvatitmg wondt aan de Frankf. Ztg. bericht ^len heeft hier en daar, sedert Enver Pacha minister van oorlog en, naar 't schijnt, een van do invloedrijkste personen in Konslantinopel geworden is, aan eene onmiddellijk voor de deur slaande oorlogs zuchtige oplossing van deze eilandenkwestie gelooid, hoe zij zad worden opgelost, weet voor 't oogenblik memand van de daarmee bezig zijnde diplomaten. Maar de vrees, dat Turkije thans eene dergelijke poging zal doen, vindt in de Berlijnscke diplomatieke kringen weinig weerklank. Want zelfs een Enver Pacha komt niet heen over het naakte feit, dat de kassen in Parijs en ook verder in Europa zich zullen sluiten voor de Turksche financieele beboetten op het oogenblik, waar op Turkije opnieuw lol de wapenen grijpt. Of de Beriijnschc besprekingen er toe zullen bijdragen, eene oplossing van de eilanden kwestie voor te bereiden, moet men afwach ten. Tod nu toe laat zich daarover niets zeg gen.*' Duitschland. Berlijn, 28 Jan. lieden avond werd in het operagebouw eene voorstelling te geven Ier eere van de koningin van Griekenland. Er werd opgevoerd Iverkyra van Laaff. Tegen woordig waren het keizerpaar, de koningin van Griekenland, prins Adoif van Schaum- burg-Lippe en prins Friedrich Karl van Hes sen* met hunne gemalinnen, zusters van den keizer, en nog andere vorstelijke personen. Op bijzondere uitnoodiging van den keizer waren in de hofloge aanwezig de Grieksche minister-president Yenizelos en de gezanten van het Lhiitsche rijk te Athene en van Grie kenland te Berlijn. De keizer had zijne drie zusters aan zijne zijde. In de pauze praatte de keizer met Venizelos, die zidh later nog onderhield met prins Hein- rioh en met staatssecretaris von Jagow. De koningin van Griekenland vertrekt heden nacht Berlijn, 28 Jan. De Grieksche minister president Venizelos is heden avond naar Wee- nen vertrokken. Straatsburg, 28 Jan. In eene commis sievergadering van den landdag verklaarde staatssecretaris Zorn von Bulach, dat de ge- heele regeering van Elzas-Loharingen de con- sequentien heeft getrokken uit de gebeurte nissen in Zabern. Eene beslissing is nog niet genomen. v Tweede telegram. Officieel wordt be richt dat de regeering van Elzas-Lotharingen haar ontslag heeft ingediend, maar dat de keizer op dit verzoek om ontslag nog geene beslissing heeft genomen. Straatsburg, 2 8 J a n. In de begrotings commissie van de Tweede Kamer werden, volgens <le Strassburger Post, evenals de vorige maal de representatiekosten van den stadnouder bepaalü op 100,000 mark in plaats van de voorgestelde 200,000. De voorstellen van sociaal-democratische zijde tot schrapping van het disposiliefonds en van het keizerlijke genadefonds werden verworpen. Frankrijk. Parijs, 28 Jan. De Kamer heeft een wetsontwerp aangenomen, waarbij aan de regeering van het protectoraat van Marokko machtiging wordt verleend eene leening van 170 mailiaen te sluiten voor hel uitvoeren van openbare werken en voor teruggave van het tekort, dat de regeering Yan het maghzen heelt nagelaten. Par ij s, 2 8 J a il In den loop van de dis cussie over het wetsontwerp betreffende de schooikassen werd op de tribunes de kreet aangeheven: Weg met db lasteraars, wij cisclien gerechtigheid 1 Bundels papieren wer den in de zaal geworpen. De zaaldienaren ver wijderden de betoogers, waarna de rust zich spoedig herstelde. Een nieuw incident kwam voor, terwijl de afgevaardigde Buisson het woord voerde. Twee of drie personen op de tribune wierpen al roepende papieren in de zaaL Ook deze rustverstoorders werden verwijderd. Engeland* Uit Londen worm «jerioal, dat het als eene uitgemaakte zaak wordt beschouwd, dat de kanselier der schatkist nieuwe belastingen zal moeten vinden en de oude belastingen zal moe ten verhoogen. Het loopende begrootingsjaer zal met een tekort sluiten; het nieuwe dienst jaar zal eenerzijds hebben te voorzien in lioo- gere aanvragen voor de marine van 8 i 10 miliioen en aanzienlijke sommen voor sociale verzekering en agrarische hervormingen, ter wijl aan den andere:, kant de verbetering van do economische conjuctuur ruimte laat voor de hoop op eene belangrijke natuurlijke stij ging van de inkomsten. Eene hervorming van do inkomstenbelasting onder invoering van het beginsel der progressie wordt als waar schijnlijk beschouwd. Oostenrijk-Hongarlje. Over den parlementairen toestand in Oos tenrijk wordt nader bericht, dat door de b® sturen van de tot werken gezinde partijen en door den minister-president besprekin gen zijn gevoerd met de Czechische agrariërs om hen te bewegen de obstructie tegen de zesmaandsdhe credietwet te laten varen. De ze besprekingen hebben niet tot een resul taat geleid.Wel zal de obstructie in de be- grootings commissie worden gestaakt, om dat de vertegenwoordigers van dè Czechi sche agrariërs in die commissie haar niet langer kunnen volhouden. Daarentegen wil men in de openbare zitting met verse he krachten de obstructie weder beginnen. "Wan neer met dit voornemen ernst wordt ge maakt, dan is er geen kans de credietwet met medewerking van het parlement tot stand te brengen; art. 14 van de grandwet, het be kende noodartikel, zal dan daarvoor te baat moeten worden genomen. Weenen,28 Jan. De Neue Freie Presse bericht uit welingelichte bron, dat graaf Berchtold morgen een onderhoud zal toestaan aan den Griekschen minister-president Veni zelos, die verzekerd is van eene allerharte lijkste ontvangst Hij zal zich kunnen over tuigen, dat Oostenrijk-Hongarije, al is het verplicht het bestaan van Albanië te verzeke ren, niet minder bereid is alle voorkomend heid tegenover Griekenland te toonen, want er bestaat geen werkelijke strijd van belangen tusschen de monarchie en Griekenland. Budapest, 28 Jan. De regeering heeft bij den rijksdag een wetsontwerp ingediend, waarbij eene vermeerdering van het recru- tencontingent met 31.300 wordt voorgesteld, waarvan 13.676 voor Hongarije. De Kamer heeft dit wetsontwerp aangeno men. Lemberg, 28 Jan. Tusschen de Polen en de Ruthenen is eene schikikL.g to stand geomen, over de nieuwe kieswet voor den landdag van Galicië. Rusland. Petersburg, z Jan. Bij de behande ling van het wetsontwerp tot wijziging van de oepalingen o>er den brandewijnveikoop, druk te graai Witte den wensch uit, dat ue door nein zelf begane ernstige fouten zouden wor den verbeterd. Hij riep daarom met alle tracht: HelptI Verbetert tie fouten, die Witte neeft begaan, fouten die Rusland tot den on dergang brengen! Beperking van de inkomsten uit bet brandewijüinonopohe is het eenige ge neesmiddel. Als hij lid van de regeeriug was en toegang had tot den keizer, dan zou hij den keizer verzoeken, zonder de beslissing van den rijksraad of van de rijksdocma af te wach ten, eeno ukase uit te vaardigen, waarhij in het belang van de gezondheid van het Russi sche volk de inkomsten uit het brandewijn monopolie tot 36.900.000 roebels beperkt en het overschot toegewezen (wordt aan organi sation en vereenigingen, die zich tot taak stel len de drankzucht te bestrijden. De rijksraad besloot over te gaan tot de be handeling der artikelen van het wetsontwerp. De minister van verkeer heeft een wetsont werp ingediend tot het bouwen van eene sluis in de Dnjepr tusschen Jekaterinoslaw en Alexandrowsk. De kosten worden op 37.200.000 roebels geraamd. Volgens een berichl van het Petersburgsche teiegraafagentschap heeft de Czaar den gewe zen Franschen ambassadeur Delcassé als blijk van waardeering van zijne voortdurende be moeiingen om de Fransch-Russische betrek kingen steeds irihiger te doen worden, de St.- Andreas-orde verleend, waarvap.de onder- suhfeidingsteekenen hem door den minister van buitenlandsciio zaken Sasonow persoon lijk in het gebouw der Fransclio ambassade werden overhandigd. Dit is de hoogste Rus sische orde, die in Frankrijk slechts wordt bezeten door president Poincaré en zijne beide ambtsvoorgangers Loubot en Fallières en ver der door den markies de Montebcllo, die als ambassadeur van Frai^krijk de hand heeft ge had in het sluiten van het bondgenootschap tusschen Frankrijk en Rusland. In Parijs wordt dit opgevat aJs eene nadruk kelijke bevestiging van de innigheid der Franscjh-Russische betrekkingen en ook als bjijk van persoonlijke waardeering voor den vertrekkend/en ambassadeur. Daarentegen wordt uit Petersburg aan de Vossische Ztg. go( schreven, da4 de veelvuldige verwisseling aaj hqt hoofd van de Fransche ambassade tot wefc nig vleiende commentaren aanleiding geven In weinige jaren tijds heelt men vier persone* op dezen post gezien. Geen van hen heeft aan de Nevva veel kunnen tot stand brengen. N)e* de een was de Russische regeermg, met da ander de Fransche ontevreden. Nog nidL lang geleden heeft bij den strijd om de concessie voor bet bouwen van eeue groote geschutfa-i briök in Rusland tusschen de Engelsche firma1' Vickers en de Fransche firma Creusot, Vickers eene volledige overwinning behaald. Het ia mogelijk, dat daarbij zakelijke motieven den doorslag hebben gegeven. In het publiek woTdt echter de ovorwinning van Vickers hierdoor v erklaard, dat de Engels clien handiger zijn in den omgang met menschen. Petersburg, 18 Jan. De ter herinnen ring aan het Romanow-jubileuin gebouwd* kathedraal werd heden ingewijd in legen* woordigheid van den keizer, den Servische» kroonprins en de grootvorsten en grootvor* s tinnen. Petersburg, 28 Jan. Opkomende tegen onjuiste berichten, die in de Russische en d* buitenlandsche pers verschenen zijn, zet hel correspondenliebureau uiteen, om welke rede* nen de ministerraad, toen zich eene Russisch* particuliere maatschappij vorm die tot opricln üng van eene wapenfabriek, de voorkeur gal aan eene mul hot Inuis Vickers verbonden maatschappij boven eene, die in betrekking stond met Creusot-Schneider en Armstrong. De redenen daarvan zijn deze: Htot huis Vic kers heeft, zooals algemeen wordt/ erkend, da meeste ervaring in het vervaardigen van zwaar geschut in staal en chromo-nikkel en levert do beste sluitstukken. Bovendien moei de op grond van eene langdurige onderving ding vastgestelde bereidingswijze van de ger noemde Engelsche firma aan de wapenin-' dus trie van Rusland eene algemeen© volkom menheid verschaffen. De hier genoemde Russische maatschappij - is reeds begonnen met het bouwen van eenö nieuwe wapenfabriek bij TsaritsingkL Petersburg, 28 Jan. (Telegraafageni< schap). De in het buitenland verspreide ge* ruchten, dat de Poetilow-werken aan Krupjj zijn verkocht, zijn verzonnen. P a r ij s2 8 J a n. Ten gevolge van de ge* ruchten over de verandering, oie gebracht zo* worden in de Russische Puetilow-werken, es, over het brengen van vreemde kapitalen iq uie induslrieeie instelling, heeft de minister van buitenlandsche zaken Doumergue den ain- nassadeur Delcassé opgedragen opnelaeimgcq te vragen en, als die geruchten juist mochtc* zijn, oe aanuacht van de Russische regeering te vestigen op het ernstige ongerief, dat eena verandering van de fabriek op de aangegeven' grondslagen zou veroorzaken. Voigens niet*' uiiicieele inlichtingen beantwoorden de mede-' dcelingen, die zijn gedaan over den tegenwoor-^ digen stand van de kwestie, niet geheel aan d# werkelijkheid. Montenegro. C e 11 i n j e, 2 o Jan. De saoepschtina kwam heden bijce nen benoemd eeue commissie tc| onderzoek van de geloofsbrieven. Als gij een juiste opmerking krijgt maar in scherpe taal, doe dan wat ge met een kers of perzia doel, eet de vrucht en werp den steen weg 24 oorspronkelijke roman door H. WITTE. Terecht merkte de goede man op, dat het meisje hein op onverklaarbare wijze aantrok, meer en vooral anders uan dit met andere kinderen het geval was, maar het gaf hem tevens de overtuiging dat het in zijn boven kamer nog niet piuis was. Zoo vaan toch als hij haar scherp aankeek, en hij kon dit niet laten, was het of er heel den uit t roods lang Verleden en heel uit de verte zich aan hem wilden verloonen. Maar die verdoemde nevel, aan een dikke, slechts bij vlagen, maar dan toch onvoldoende ijler wordende mist gelijk, maakte hem de onoer- scheiding onmogelijk. ■Meestal was hij zedelijk sterk genoeg om deze zijn gedachten benevelende gewaarwor ding van zich af te wenden, door het op een onderwerp te brengen, 't welk aan zijn ge- dachtengang een heel andere richting zou ge ven. Niet afrijd echter gelukte hem dit, en dan raakte hij aan 't malen, en was voor dien, ook wel eens voor een volgenden dag, vol strekt ongenietbaar Dubbelman had dit zeer goed opgemerkt, maar beschouwde het als een ziekteverschijn sel, waar van buiten ai niets aan kon gedaan worden. Het voorstel om haar rekenen te lee- ren beviel hem daarom, hoe goed gemeend en hoe doelmatig het overigens was, maar halL Hij vond het echter niet raadzaam hem juist hierin tegen te werken, wat allicht nog minder goed was, ook achtte hij het mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat de dokter, door haar dagelijks te zien en een uur of langer alleen met haar bezig te zijn, er aan zou wen nen en die storende indruk langzamerhand zou verflauwen, zoodat hij, zij het dan ook na eenige aarzeling, het vriendelijke aanbod aannam. De dokter vergeleek haar, niet ten onrech te, met een ruwen diamant, die met veel overleg zou moeten geslepen worden, alvo rens men dien naar zijn waardé zou kunnen schatten. Zij was toch, blijkbaar van haar eerste jeugd af, verwaarloosd in de volste beteeke- nis van het woord. Ze kende niets en ze wis1 niets dan dat ze Margo heette, zonder meer. Zelfs met het meer intieme leven der zwer vende bende was zij niet bekend. Onder el kaar toch spraken zij een taal, die men niei doelmatig scheen geacht te hebben haar t» leeren, terwijl zij slechts van enkele woorden gaandeweg de beteekenis had begrepen, wat wel als een afdoend bewijs strekte dat zij er eigenlijk vreemd aan was. Er waren er slechts Iwee die zij altijd goed had kunnen verstaan cn een daarvan was hij, aan wien de anderen gehoorzaamden. Van het Duitsch had zij, op hun omzwervingen wel eenig begrip gekre gen, en daar waren de anderen ook goed in thuis, zoodat zij, wanneer dezen tot haar spraken. hen goed begreep; niet echter, als zij onder elkaar redeneerden of twistten, wal ook, naar hun gebaren te oordeelen, dikwijls net geval was. Dat zij dus van beschaving zelfs niet het flauwste begrip had, ja, dat zij half dierlijk was opgevoed en afgericht, bleek alras, loeit Mina, die deze taak als de hare beschouwde, haar eenig begrip trachtte te geven, hoe zij zich ais een ordentelijk meisje had te gedra gen. Die goed oude sloof wist in 't begin eigen lijk niet hoe zij het met haar had. Hoe is het gods ter wereld mogelijk dat de menschen zoo kunnen leven, zei ze den tweeden avond, toen Dubbelman haar vroeg hoe het dien dag gegaan was. Zij weet niet alleen hoe zij iemand behoorlijk moet aan spreken, hoe ze moet loopen, hoe ze moei gaan zitten; ja, ze weet eigenlijk niet eens goed hoe ze moet eten en drinken, maar ze is gewillig en ik geloof ook wel dat ze ver standig is. Dubbelman glimlachte bij deze ontboeze ming, want zijn huishoudster vertelde hem niets nieuws; ook niet wat het laatste betrof, daar hij dit reeds bij de nadere kennisma king had meenen op te merken. Met wat ge duld en toegevendheid zou die ruwe boriter wel verwijderd worden, en zij zich gel .de- lijk wel behoorlijk leeren gedragen en uitdruk ken. Het was echter ook hierom raadzaam zooveel mogelijk te zorgen dat zij aanvanke lijk niet in aanraking met anderen kwam, wat, met 't oog op deze afgelegene en in den winter weinig bezochte streek, niet moeilijk zou zijn; terwijl zij zelf niets meer wenschte dan maar rustig en stil hier in huis te blij ven, wat zeker geen wonder was. Toen Mina, na een paar weken althans *no 1 ver (met haar beschavingswerk gevorderd was, dat Margo (hoe ze aan dien mooien naam gekomen was bleek eerst veel later) zich be hoorlijk had leeren uitdrukken en tevens olijk had gegeven van een helder begrip, meende Duooelman dat het nu zijn beurt vvua geworden om als onderwijzer op te trede?» ïriet alleen zag hij daar niet legen op, maar hij verlangde er zelfs naar, en nij had cr ai vroeger mede willen beginnen, als hij niet liad ingezien dat eerst de ruwste kanten wal afgeslepen moesten worden. Hij zou daar een ueel zijner avonduren aan moeten geven, maar, hoe goed hij die ook kon gebruiken, hij wilde gaarne dit offer brengen, omdat hij zich er een aangename voldoening van be loofde, terwijl hel hem ook een met onwel kome afwisseling gaf. En hij bedroog zich zoomin in het éér.e als in het andere. De kleine was zeer bevat telijk, daarbij verlangend om te leeren, wat op haar leeftijd geen groote moeilijkheid ver oorzaakte, zoodat zij, in betrekkelijk korten lijd met lezen cn schrijven zóó ver was, da* ook dokter Mendel kon begFnnen met haar in te wijden in de geheimen der cijferkunst. Het ging met den goeden dokter, die nu geregeld om den anderen dag in den namid dag ('s avonds was voor hem in den winter niet raadzaam) zich met haar bezighield, zooals te voorzien was geweest; hij gewende er aan haar te zien, terwijl het onderwijs eer. beletsel was tegen afdwaling zijner gedach ten. Hij vermeed het echter opzettelijk haar te fixeeren, wat hij dan toch nu en den niet kon laten; want, zoo vaak hij dit deed, had hij te kampen met dien verdoemden nevel, en Pep hij gevaar de kluts kwijt te raken; maar bij wist zich dan toch genoeg te beheerschen. om het door ziin leerlinge en ook door Dub belman, zoo hij meende, onopgemerkt te doe* blijv en. in net laatste vergiste hij zich echter; maal zijn jonge viiend was verstandig genoeg out daarvan niéts te doen blijken en aoor, als dl tes was geëindigd, aan het gesprek een zoo» danige riüiliug te geven, dal de dokter on gemerkt vveër in het goede spoor terugkwam» Het geregelde samenzijn met dit zoo aan trekkelijke land had mlusschen het natuur lijke gevolg eener kinderlijke gemeenziam- lieid, die in zijn gezellige kout veel voedsef vond, en Dubbebnan merkte, met zonder hei nielijko voldoening op, dat, terwijl de leer meester de leerlinge ouderwees, zij van haal kant en hoe langer hoe meer een onmisken baar zedelijken invloed op hein uiloefjndo in dien zin namelijk, dat hij van zijn in slor digheid ontaarde nonchalance de onvoeg zaamheid scheen te gaan inzien, nadat zq nl in het ééne, dan in een ander opzicht, hen daarover gekapitteld had. Kwam liij bijvoorbeeld zonder das, da* roeg zij hem schertsend of hij met het aan* kleedcn zoo n haast gemaakt had, dat hij zijl das had vergelen. Dit bleek te helpen, wan* nadat dit een keer twee, driemaal gebeurd was. had hij die leelijkc gewoonte afgelegd al zat dit kleedingsluk in 't begin meestal zóó scheef en slordig, dat het ontbreken ervan minder in zijn nadeel zou geweest zijn. Maai ook hiervan genas zij hem spoedig, al moc-4 haar: „wel foei dokter, wat zit uw das weet slordig; kijk eens in den spiegel; wacht, U zal u wel helpen", bij verschillende gelcgc» heden herhaald worden, eer hij er zich weêl aan gewende in dit opzicht althans fatsoen lijk voor den dag te komen Wordt vcrvoladr

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1