DE EEMLANDER". Woensdag 4 Februari 1914. FEUILLETON.^ fS°. !8S I2d* Jaargang. BUITENLAND. Op den Terpenberg. Hoofdredacteur) Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF ft Co ABONNEMENTSPRIJS* Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO» Idem franco per post 1.50* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) Ö.IO. Afzonderlijke nummers 0.05» Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon* en 1 Feestdagen. Advertent'ën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau» UTRECHTSCH ESTRAAT U Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regols.* f 0.5d Elke regel meer- 0*10*. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelïge bepalingen, tot het herhaald advorteeren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toogezonden. Hebt gij hem al? Lezer, hebt gij ons onlangs niet beloofd, dat ,g!j voor minstens één nieuwen kiezer op de kiezerslijst, welke nu vastgesteld moet wor den, zoudt zorgen? Wij hoorden reeds van verscheidenen. die hun mannetje al hadden, maar wij vreezen, dat nog meerderen zelfs niet eens gezoaht of om zich heen gezien hebben. En toah kunt gij soms in uw naaste nabijheid iemand vin den, die voor plaatsing op de kiezerslijst in aanmerking komt. Welaan dan, doet nu eens wat moeite. Gij staat altijd zoo gauw met uw critiek gereed en als er 'n verkiezingscampagne mislukt, weet gij precies waar de schuld lag. Maar om erhiek te mogen oefenen, moet gij vooral zorgen, dat gij u zelf niets te verwijten hebt. En gij zoudt u stellig heel veel te ver wijten hebben, indien ge niet gedaan hadt, wat ieder doen kan en doen moet. Ilelpt dus allen mede onze gelederen te ver st erken 1 'n Goed bijgehouden kiezerslijst is de grond slag van onze actie. De politieke omstandig heden, hoe geruststellend ook op dit oogen- blik, zijn even ongestadig als het weer in Februari en Maart De lijsten moeten dus steeds zoo bijgehouden worden, alsof men morgen aan den dag weer voor algemeenc verkiezingen kwam te staan. De politieke organisaties kunnen niet alle adspirant-kiezers vinden. De persoonlijke be kendheid in eigen omgeving en de toewijding aan de goede zaak moeten hier te hulp komen. Lezers, zullen wij tevergeefs 'n beroep op uwe belangstelling doen? Immers neent Aan het werk dusl En ook gij vrouwen, die van het politieke erf nog verre gehouden wordt, ook gij vindt hier werk voor uw hand. Zelve moogt gij nog niet naderen tot de sterobus. Maar zoo gij wilt, kunt ook gij 'n stem uitbrengen, indieD gij 'n geestverwant zoekt en hem als uw plaatsvervanger op de kiezerslijst brengt. Politiek Overzicht De likwiciatie wan de zaak van Zabern. De zaak van Zabern is thans, voor zoover de personen betreft, die eene rol gespeeld hebben in dit „spektakel", om de uitdrukking van generaal von Falkenhayn te gebruiken, geiikwideerd. De leden van de'regeeriug van Flzas-Lotharingen, die gemeend hebben na het gebeurde niet aan het bewind te kun nen blijven, zijn.heengegaan. Het ontslag, dat zij hadden gevraagd, is bun verleend, niet on der teekenen van ongenade, maar veeleer met blijken van waardeering; den staatssecretaris orn von Bulach is zelfs door zijne benoe ming lot lid van de Eerste Kamer gelegenheid gegeven zich verder aan de belangen van hel rijksland te wijden. Graaf Wedel blijft voor- loopig nog aan als stadhouder, en dat is niet onkel geschied om tegenover het publiek den schiin te bewaren, want er wordt bericht, dat de keus van de nieuwe mannen in dc regee- ring onder medewerking van den stadhouder is geschied. Van de persoonlijke hoedanigheden der beide nieuwe mannen, graaf Rödern en ba ron Stein, wordt veel goeds verteld. In do politiek zijn zij nieuwelingen; maar zooveel meent men hen toch wel te kennen, <lat zij niet zijn „sterke mannennaar het hart vaD den Pruisenbond. Op grond van inlichtingen, geput uil kringen, waar men hen van nabil m hun werk heeft kunnen gadeslaan, wordt verzekerd, dat zij geene Oost-Pruisische jon kers zijn. Indirect wordt dat bevestigd dooi de Neuesle Nachrichten, een blad dat altijd geroepen heeft om eene sterke hand in Elzas* Lotharingen en dal nu spreekt van „eene lichte teleurstelling bij hen, die hadden go* wenscht, dat reeds door de namen van de nieuwe vertegenwoordigers der regeering liel programma van het toekomstige bestuur, kracht en rechtvaardigheid, gekenteekend zou worden." Onder kracht en rechtvaardig heid wordt hier natuurlijk de sterke Pruisi sche hand bedoeld. Aan de acteurs in het drama op de plaats zelve van de handeling is elders een werk kring aangewezen. Kreisdirector Mahl is overgeplaatst naar Thann in Opper-Elzas. De militaire helden van Zabern zijn eveneens naar elders verplaatst: kolonel von Reuter naar Frankfort a/d. Oder en luitenant von Forstner naar Bromberg. Met zorg is er voor gewaakt, dat deze overplaatsingen niet als strafmaatregel kunnen worden aangemerkt Geheel gerust is de Post daarover nog niet, zij is niet vrjj van de vrees, dat men 't zal doen voorkomen, dat met de overplaatsing van de beide officieren een offer wordt ge bracht aan de Elzassische bevolking. Maar het komt haar toch niet onverstandig voor, zooveel mogelijk alles te doen vergeten wat aan Zabern kan herinneren. Dat zal echter slechts mogelijk zijn, wan neer het gevaar voor het weder ontstaan van conflicten, zooals men in Zabern heeft gehad, wordt uit den weg geruimd door het maken van bepalingen, die duidelijk de we- derzijdsohe bevoegdheden van het militaire en het burgerlijke gezag afbakenen. Dan zal de ldkwidatie van de zaak van Zabern ook zakelijk zijn geschied. Nu is het opmerkelijk, dat reeds de bescheiden aankondiging, die d- Nordd. Allg. Zeitung heeft gebracht over het nadere onderzoek, waaraan de dienstvoor schriften over het gebruiken der wapenen door de militairen in vredestijd zijn onder worpen, de reohUsche organen aanleiding heeft gegeven ora te waarschuwen, dat er voor moet gezorgd, dat de nieuwe voorschrif ten niet uitloopen op eene verzwakking van de militaire rechten, want dat zou ..eene vermindering van het gezag en de veiligheid van den staat en een nieuwe triomf van de democratie" beleekenen. Het i6 kras, onder den verschen indruk van dc vonnissen der militaire rechtbanken over Zabern van een dreigenden triomf van de democratie te spre ken. Maar dat teekent de opvattingen, die heerschen in de kleine maar machtige partij, die de ruggegraat vormt van het Pruisische officierenkorps. De Times zeide onlangs van die partij „Hare politieke meeningen zijn die van een Metternich en von der Marwitz. Voor hen heeft, de Fransche revolutie nooit bestaan. Zij hebben niets geleerd cn niets vergeten. Daarin ligt de ware verklaring van al dat gene, wat in Zabern en in Straatsburg is voorgekomen, de verklaring van dc redevoe ringen van <len Pruisschen minister van oorlog in den rijksdag, de stichting van den Pruisenlxind en de overspannen gezegden van generaal von Kracht en zijne hoog gebo ren kameraden. De rijkskanselier, die van huis uit met het zuiden vertrouwd is, kent evenals alle denkende Duitschcrs de kwalen waarvan deze gebeurtenissen de gevolgen zijn. Hij heeft de reactionairen gewaar schuwd en hun voorgehouden, dal men de Zuid-Duitschers van hol rijksland niet in Noord-Duitsche Pruisen kan veranderen, en hij heeft hun verklaard, dat dc drieste aan spraken van de uiterste militaire kliek het gevaar van eene schemring lusschen volk en leger zou doen ontstaan. Dat was ook de meening van zijn voorganger, vorst Ilohen- lohe, voor vijftien jaren. Deze verklaart* e „Het Zuid-Duilsciie liberalisme kan zich niet tegen de jonkers handhaven. Zij hchben het koningschap en het leger aan hunne zijde. Al deze heeren bekreunen zich niets om hel rijk. Zij zouden hel liever van daag dan morgen laten schieten." Maar ten slotte zullen toch, gelooven wij, deze heeren het onderspit delven. Zij hebben nog pas weer eene nieuwe manifestatie van hunne reactionaire gezindheid en hunne politieke overmacht voor de Duitsche natie en het Duitsche parlement te berde gegeven. Zij laten zich heden voorstaan op den in Straats burg behaalden oppervlakkigen triomf. Maar zij juichen te vroeg. De triomf was te over weldigend. Hij zal onvergetcu blijven en alle krachten versterken, die hun weerstand bieden." Dultschland. B e r 1 ij n, 3 Febr. Bij den rijksdag is in gediend een wetsontwerp tot regeling van het luchtverkeer. Het eerste hoofdstuk beval verkeersvoorschriften. Ieder, die buiten de vliegterreinen een luchtvaartuig wil bestu ren, heeft een beslipirdcrsbewijs noodig. De luchtvaartuigen zelf hebben een bewijs van toelating van de bevoegde overheid noodig. Vliegterreinen voor het opstijgen en het lan den mogen slechts met toestemming van de overheid aangelegd worden. Het tweede hoofdstuk behandeld de aan sprakelijkheid voor de bezitters van lucht vaartuigen, het derde bevat strafbepalingen- Straatsburg, 3 Febr. De militaire overheid heeft alle klachten ingetrokken, die waren ingediend tegen verschillende Elzas sische en Lotharingsche bladen, welke be richten hadden gebracht over de belceuiging, door luiteant von Forstner tegen dc Fran- sche vlag geuit. De Tweede Kamer van den landdag van Elzas-Lotharingen zal hare werkzaamheden met de nieuwe bewindsmannen kunnen voort zetten, zonder dat zij hare zittingen behoeft te verdagen. De nieuwe staatssecretaris, graaf Rödern, is reeds Maandag in Straatsburg aangekomen en de onderstaatssecretaris von Stein kwam eveneens op dien dag. Beiden hebben hunne functién reeds aanvaard. Men heeft in Straatsburg met voldoening kennis genomen van het woord, door den rijkskanselier Zaterdagavond op bet bal van de iBerlijnsche pers gesproken, dal geene „Scharfmacher" naai' Elzas-Lotharingen wa ren gezonden, en hoopt, dal de daden van dc nieuwe mannen deze woorden zullen rechtvaardigen. De verwijdering van kolonel von Reuier uit Zabern is geschied op eene wijze, -die er geheel het karakter van een strafmaatregel aan ontneemt. Maar in zijn nieuw garnizoen Frankfort a/d. Oder zal bij als regimentscom mandant niet nogmaals in de gelegenheid komen, heL burgerlijke gezag op zijde te zet ten. De hoogste militaire bevelhebber idaar de divisiecommandant. B e r 1 ij n. 3 F e b r. In het proces tegen den gepensioneerden korvet-kapitein Rüdigcr ba ron von der Gollz is de beklaagde wegens aansporing lot overtreding van art. 93 van het militair strafwetboek en diplomatieke spionage schuldig bevonden en tot drie maan den vestingstraf veroordeeld, waarvan eene maand gerekend wordt door de preventieve hechtenis te zijn ondergaan. Voor overtre ding van het wetsartikel betreffende het ver raad van militaire geheimen en van dc spio nagewet achtte de rechtbank het bewijs niet geleverd. Een ambtenaar van het ministerie van bin- nenlandsche zaken, dr. Kroline, heeft voor een gehoor van studenten een lange voordracht gehouden over de vermindering van de ge boorlen in Duilschland. Ilij beluogde, dat, ter- wel de bevolking van Duilschland van 1870 tot 1913 van 39£ tot 67 millioen is aangegroeid, de statistieken van de laatste jaren aanleiding geven tot ernstige bezorgdheid voor de toe komst. In 1900 was hel gemiddelde van de geboorten per duizend inwoners 35.6. In 1912 was het nog slechts 28.27 en er is alle aanlei ding om te denken, dat dc cijfers van 1913 nog lager zullen zijn. De vermindering van de ge- geboorten is bijzonder groot in de groote sle den en in de middelpunten der nijverheid. Geene enkele stad heeft een zoo laag gehoor- tencijfer als Berlijn en Charlotlenburg, waar het middencijfer in 1912 was 13.7 per duizend. De oorzaken van deze schrikbarende ver mindering der geboorten zijn zeer talrijk. De spreker noemde daaronder de zuoht naar weelde, de zelfzucht van de vrouwen, die, belust op welvaren, zich de moeite en zorgen van het kweeken van een gezin willen be sparen. Verder de nieuw-malthusiaansche propaganda, die lot in de kleinste dorpen doordringt, en de miskramen, waarvan jaar lijks 4O0.U00 in Duilschland voorkomen. Frankrijk. P a r ij s 3 F e b r. De ivamer heeft Rabier gekozen tot ondervoorzitter ter vervanging van pastoor Lemirc. De socialistische afgevaardigden Jaurès cn Thomas hebben hefc voornemen kenbaar ge maakt om de regeering te interpelleeren over de incidenten bij de Poetilow-werken. Mi nister-president Doumergue stelde voor, deze interpellatie te plaatsen aan het eir'e van de lijst, waarop de reeds ingediende inter pellation zijn ingeschreven. Dit kwam over* een met een uitstel voor onbepaamen lijd4 waartegen de interpellantcn bezwaar maak. ten. Ten slotte werd men het er over c.nst dat dc interpellatie aan de .orde zal komen dadelijk na die over de financieele politiek. De bcgrootingsconimissic van de Kamer heeft het onderziel; van dc begrooting tea einde gebracht en er in toegestemd, dat aail de regeering machtiging zal worden ver leend. schatkistbiljetten uit te geven tot een bedrag van 800 millioen frs. Parijs, 3 Febr Eene ontzaglijke ine* nigle was heden morgen geschaard langs den weg, dien de begrafenisstoet van Paul Dé< roulede nam. Dc kist werd om 9.30 in d* Gare de Lyon in den lijkwagen 'geplaatst id tegenwoordigheid van talrijke leden van hel parlement, den algemeenen raad en van deq gemeenteraad cn verder van talrijke dele< gatiën. De luitenant-kolonel Paquette, vertegen^ woordiger van president Po inca ré, kwam mcj. Dérouléde, de zuster van den overledenet begroeten. Toen dc stoet kwam op dc Place de 1st Concorde bij het monument, dat dc stede maagd van Straatsburg voorstelt, werden da kreten aangeheven: Leve Dérouléde! Leve ElzasI Leve Frankrijk, Maurice Barrés legde namens de vrienden van Dérouléde een groo« ten ruiker roode anjelieren aan den voel van het monument neer. De stoel kwam tegen den middag voor da met vlaggen versierde kerk St.-Augusti», waai eene mis werd opgedragen. Na de absolutie, die gegeven werd door den bisschop van Angouléme, werden verscheidene redevoerin gen voor de kerk gehouden, met name door Maurice Barrès cn door Marcel Ilabert. Hel lijk werd daarna vervoerd naar Sninf-Cloud, waar de teraardebestelling plaats had. Nancy, 3 Febr. Een Duitsch vliegtoestel met twee luitenants is neergekomen lusschen Chanteleux en Croismare. De officieren ver klaarden aan den onderprefect, dal zij van Straatsburg naar Metz hadden willen gaan, maar den weg kwijt waren geraakt, en waren neergedaald, zonder te welen, waar zij zich bevonden. Engeland* De Engelsehe ministers, dio in de vorigq week voor de derde maal een kabinetsraad hebben gehouden om te beraadslagen over dê cijfers van de marinebcgrooting voor dit jaac cn het volgende jaar, zijn ook toen niet tot een definitief besluit daarover gekomen, h* den loop van deze week zal de beslissing moe* ten vallen, want de parlementszilting, waar voor het parlement zich voorbereidt in dez» beraadslagingen, zal Dinsdag 10 Februari ge* opend worden. Er is reden om aan te nemen» dat, al zijn de begrootingscijfers nog niet voot gced vastgesteld, de ministers het toch reed* eens zijn geworden over eene principieele be slissing betreffende de uitgaven ten behoeve van de vloot, die toenadering toont tot het standpun-t van de admiraliteit. Over de bij* zonderheden wordt thans overleg gepleegd door eene subcommissie, waartoe met den minister van marine Winston Churchill be lmoren. Sir Edward Grey en de minister M<J Kenna, die Churchill's voorganger geweest if* als hoofd van de admiraliteit. Dé menschen dragen weliswaar hun hoofd opwaarts maar hoe laag bij den grond zijn vaak de gedachten in dat hoofd. oorspronkelijke roman 29 door H. WITTE. Hij keek vreemd op, toen hij vernam wat de trompetter dezen middag toevallig was te weten gekomen, en vertrouwde de zaak eigen lijk niet al te goed. Die vagebonden verzin- Den dikwijls allerlei middeltjes om aan geld te komen; deze kou wel van plan zijn om voor goed hier uit de buurt te gaan, en van zijn laalsten tocht nog zooveel te profiteeren als mogelijk was, onverschillig hoe. Maar er was toch iets in de onopgesmukte wijze waar op deze vertelde wat hij had afgeluisterd, en in de vrijmoedigheid waarmeê hij Dubbel man aanzag, dat vertrouwen wekte, terwijl deze wekelijksche bezoeker toch reeds vrij goed hij hem stond aangeschreven. Ook leek het niet zoó onwaarschijnlijk; immers er bleek bij den aanlegger een kennis uit van de plaatselijke toestanden, die volmaakt juist was, en die Jan Toet onmogelijk uit zijn duim kon gezogen hebben. Wel voce** deze er bij niet zeker te zijn of ze in den. eersten of een volgenden nacht bun plan wilden uitvoeren, maar dat hij toch meende begrepen te hebben, dat 't eerste het geval zou zijn. Ln elk geval, -\oegde bij er bij. kon meneer nu zijn maatregelen neinen, want dat ze zouden komen was wel zeker. Het speet hem erg dat hij bij de ontvangst der ongenoode gasten niet tegenwoordig kon zijn, maar hij moest noodzakelijk dezen avond thuis komen. In de volgende week hoopte hij wel te hooren hoe het afgeloopen was. Toen Dubbelman hem een1 kleine belooning gaf, voegde hij er bij: Je begrijpt wel dat we hiermcê niet van elkaar af zijn; hier heb je vast wat voor je verloren lijd; de rest vinden wij later; ik zie je nog wel terug. Jan Toet maakte nog de opmerking voor zichtig te zijn, want dat althans die ééne denkelijk geen kat zal wezen om zonder handschoenen aan te pakken; maar hierom trent stelde Dubbelman hem gerust. Een vooraf gewaarschuwd man, zeide hij, geldt voor twee, en ik zal wel zorgen dat ze goed ontvangen worden. Nu, dit begreep de andere ook wel, en hij vertrok met de verzekering dat hij over een dag of acht zoo vrij zou zijn om eens te ko men hooren hoe het afgeloopen was. Hij was dien dag in een zeer gedrukte stem- ming geweest, en die Hem op zijn ochtend wandeling hespied had, zou nu en dan zelfs een traan langs zijn bolle ruwe wang hebben zien afglijden. Hij was, hoe schijnbaar on verschillig ook, een goede kerel, die-op zijn manier veel van zijn vrouw had gehouden, en dit plotselinge sterfgeval, terwijl zij blijkbaar zoo gaarne afscheid van hem had willen ne men, van hem, die in haar stevensure had staan toeteren, had hem diep getroffen. Dit kon echter niet beletten dat hij, toen hij Dub belman verliet, in tweeledig opzicht levreder was. Vooreerst toch had hij, door wat hij eersl aan het heerenhuis, daarna van de huis houdster en eindelijk van Dubbelman extra had gekregen, nog nooit zooh goeden dae gemaakt. Dit was in zijn omstandigheden zeker van beteekenis; maar toch was hij nog liet meest tevreden o\cr de zekerheid van die gauwdieven een leclijke poets gespeeld te hebben, en daarmede een misdrijf zou voor komen, waarvan hij een afschuw had. Hij gaf dan ook zijn verdere voor dien dag voor genomen tocht op. 't Was wel zoo voor van daag, meende hij. Hij kon nu, regelrecht te- rugkeerende, een paar uren vroeger thuis zijn, en dit kwam hem nu juist goed van pas. Met veel vlugger tred dan hij straks den weg was afgekomen ging hij nu stadwaarts. Dubbelman, die door nadenken hoe langer zoo meer tot de overtuiging was gekomen dat hetgeen Jan Toet hem had medegedeeld waar was, begreep dat hij onverwijld de noo- dige maatregelen moest nemen. Alles kwam toch uit: het 's nachts half openstaande raam, de plaats waar de lad ders hingen, de bovengang en aan het einde daarvan de kamer van den heer Wermann; maar slechts in één opzicht bad de aanleg ger zich vergist; hij scheen niet te weten dal de ladders met een ketting en hangslot vast gebonden waren. Hierin echter meende Dub belman hem behulpzaam te moeten zijn, ten einde hem op heeterdaad te kunnen betrap pen. Zijn eerste werk was dan ook dien ket ting los te maken, waarna hij zich naar het heerenhuis begaf, om den huisknecht op te zoeken. Willem was een pooüge kerel, op wien hij wist te kunnen rekenen. In vertrouwen ver telde hij liem welk bezoek hem denkelijk dezen nacht te wachten stond, en hij sprak met hem af dal hij, Willem, zou zorgen, na dat de meiden naar bed waren gegaan, op de provisiekamer te zijn, en daar te bijveu, in afwachting van wat er zou komen. Dil was, voegde hij er bij» eigenlijk maar een voorzorgsmaatregel, want hij zou wel zor gen dat Willem er geen last mede had. Kon hij den dief niet beletten in bet raam te klim men, dan kon Willem in elk geval on zijn bijstand rekenen, als hij den ongenoodden gast maar niet dadelijk te lijf ging cn hem aanvankelijk ongemerkt zijn gang liet gaan. Wel wilde Willem tegen dat hij boven was. hem met ladder en al naar beneden doen tuimelen, wat zeker niet kwaad was, maar dan kon er allicht een grooter ongeluk ge beuren dan Dubbelman wenschelijk of noodig achtte. Willem zou zich dus eenvoudig schuil houdt". tot hi}, in het ergste geval, begreep hem zonder gevaar voor zich zclven te kun nen overvallen. Maar zoo ver zou het den kelijk wel niet komen. Hierna sprak hij met den koetsier af. waar deze onbemerkt een oog in 't zeil kon hou den. Ook aan een paar kloeke en vertrouw bare arbeiders deelde hij mede wat vermoe delijk zou gebeuren; maar hij waarschuwde elk niets te doen vóór hij hen riep; genoeg dat hij hen in de nabijheid wist Het was hem alleen te doen om de gauwdieven te be letten hun plan uit te voeren en hen een séhrik op het lijf te jagen, die hen tot waar schuwing zou strekken om den Terpenberg in 't vervolg ongemoeid te laten. Met het oog hierop laadde hij, thuis gekomen, zijn dub belloops geweer met musschenhagel, waarna hij begreep genoeg op de komst van het on- genoodde tweetal voorbereid te zijn. De lucht was op dien laten avond wat be trokken, maar het was in 't midden van den zomer en schemerachtig genoeg om op een kleinen afstand alles te onderscheiden, en werkelijk zag Dubbelman, die in de nabijheid lusschen de dicht bebladerde heesiers hen stond op te wachten, even na middernacht toen hij reeds begon te twijfelen, twee man nen, die de oprijlaan opgekomen waren, een paadje linksaf in de richting van de schuur inslaan, en, gelijk hij verwachtte, daarna met een lange ladder op het huis afkomen. Goed dus dat hij inmiddels een der hanen van zijn geweer had gespannen, daar anders 't ge luid daarvan in den stillen naclil zijn aan wezigheid had kunnen verradeD. Het ging dus juist zooals Jan Toet hem had verteld dat zij afgesproken hadden: de één bleef beneden bij den ladder staan, terwijl de andere, zonder zich te bedenken, naar boven klom. Toen deze op een paar soorten na, bij het raam was, schoot Dubbelman zijn geweer in de lucht af, waarna de dief zich handig van de ladder liet afglijden, en, zon der zich om zijn metgezel te bekreunen, het hazenpad koos, niet zóó vlug echter, of Dub belman kon hem een goed gemikt schot hagei achterna zenden. Wordt *trvolgêL

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1