„DE E EM LAN DER". Maandag 16 Februari 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. 12"* ^^artjang. Uitgeversj VALKHOFF Co', Bureaut UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. Politiek Overzicht. Op den Terpenberg. n\ 196 Hoofdredacteurt Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRLJSi For 3 maanden voor Amersfoort f 1.0©» Idem franoo per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05* Pezo Courant versohjjnt dageljjka, behalve op Zon- en Feestdagen. I Advertentiën geueve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zendon. PB IJS DER ADVERTENTIËNi Van 1—5 «gels.. .-.1 O.BO, Elke regel meer m O.ICK Dienstaanbiedingen 25 cents bjj vooruitbetaling Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordeelige bepalhigeftj tot het herhaald advertoeren in dit Blad, btf abonnement Eene oiroulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op. aanvraag toegezonden. I Kroniek van de Week. Nadat eindelijk den 6en Februari de be- [|jrooting van Binnenlandsohe Zaken afgehan deld was, is de Tweede Kamer op reces ge gaan. Om wat nit te rusten. Cijferaars hebben nageteld hoeveel begroo- tings-speeches afgestoken zijn het duizelt ons en hoeveel van die speeches ons vei lig bespaard hadden kunnen blijven en het duizelt ons nog meer, vooral als wij be denken, dat het aan die laatste speeches te danken is, dat de begcooting voor 1914 eerst den 6en Februari 1914 den parlementairen keuken kon verlaten. En nu moet het nog eens dunnetjes over gedaan worden in de Eerste Kamer. Men kan zich soms verbazen oyer het aan passingsvermogen der tijden; wat enkele tien tallen jaren geleden tot de onmogelijkheden gerekend zou zijn, we zien het nu gebeu- jen, wel als iets betreurenswaardigs, maar ▼olstrekt niet als iets abnormaals. Van ab normaal gaat men eerst spreken maar dat «al ook wel weef veranderen wanneer men Haar Frankrijk ziet, waar de begrooting voor 1914 eerst in de 2de week van Februari in behandeling kwam, of eigenlijk nog niet eens In behandeling kwam, want wegens het ver gevorderde seizoen werden de aigemeene be schouwingen maar geschrapt en moesten zelfs de aigemeene beschouwingen bij de hoofd- stuksgewijze behandeling er bij inschieten; dat is dus met recht de Fransche slag. Ja, dan wint onze Kamer, die al 2 dagen klaar was toen de Fransche begon, het toch met glans en dan hebben onze afgevaardig den ook wel 'n maand vacanlie verdiend. Hun vrijkaarten op de spoorwegen kwamen dus juist van pas. Wij hoorden reeds van andere le klas-reizigers natuurlijk ook vrijkaartjes; hebt gij in de le klas ooit iemand ontmoet, dia uit eigen zak den vollen prijs van z'n billet 4>etaald had? dat de vroeger zoo genoege- éjk leege le klascoupés in den Haag bijna bestormd werden door kamerleden van wie er enkelen, om vertrouwd te geraken met de ongekende weelde der zachte kussens, zoodra ze maar 'n uurtje vrij hadden, 'n uilsla/pje- met-den-volgenden-trein-retour naar Delft of Leiden maakten. Vooral de sociaal-democra ten moeten het als 'n nieuwe overwinning op de bourgeoisie beschouwen, dat zij zich nu nes telen mogen in de in het verre verleden voor kapitalisten bestemde luxe-coupés, 'n Spoor wegautoriteit, 'n subslituut-adspirant-adjunct- ingenieur van een onzer groote maatschap pijen, verzekerde ons, dat de directie ernstig overwoog om aparfe wagons te laten maken voor „vrijkaartjes." Minister Trcub is van wal gestoken. Den 6en Februari is bij de Tweede Kamer inge diend een wetsontwerp Lot verleening van ouderdomsrente aan behoeftigen. Volgens dit ontwerp zal f 2 (f 3 aan 'n echtpaar) uitge keerd worden aan ieder die den leeftijd van 70 jaar bereikt en aannemelijk maakt dat hij behoeftig is en na z'n 65e jaar geen onder stand heeft genoten van armbestuur, kerke lijke bedeeling of instelling van weldadigheid. Wordt dit ontwerp wet, dan zal de 2e schre de zijn gedaan in de richting van Staatspen sioen, de 2e schrede, welke onvermijdelijk was na de le, door minister Talma gedaan. Het voorstel van minister Treub wil de noodzakelijk geworden aanvulling zijn van de wet Talma, welke zoo schreeuwend onrecht vaardig was, omdat zij zonder eenige aan neembare motiveering duizenden behoeftigen van de wekclijksche uitkeering uitsloot. Deze uitkeering Yiel immers slechts ten deel aan ,,arbeide>rs", maar wat „arbeiders" zijn, is zoo moeielijk uit te maken, dat in de praktijk 'n breede schare van 7U-jarigen tegen de be doeling der wet rente trekken, terwijl dui zenden anderen, die ei heel wat slechter aan toe waren, mogen toekijken. Aan deze willekeur moest "n einde ko men en het verheugt ons, dat minister Treub er zoo spoedig' 'n eind aan maken wil. Maar al wil de wet de onrechtvaardig-uit gcslotenen thans recht doen, er blijft nog één uitsluiting over, die wel gemotiveerd wordt doch welke motiveering velen niet aanvaar den. Wij bedoelen de uitsluiting der bedeel den, welko de regeering aldus motiveert; lo. het werk der particuliere en kerkelijke armenzorg zou worden teruggedrongen, in dien ook de bedeelden ouderdomsrente van den Staat gingen trekken. 2o. De gelden, voor de ouderdomsrente be stemd, zouden feitelijk 'n verkapt subsidie worden yoor de kerkelijke en particuliere in stellingen, die, zooals reeds bleek bij de uit voering van art. 369, zich zouden terugtrek ken, waar de Staat steun verleende. Natuurlijk verzetten in de eerste plaats de kerkelijken zich tegen deze uitsluiting; de staatsruif krijgt daar al meer en meer beko ring, zelfs de christelijke Cliaritas wentelt men nu maar liefst op den Staat. Maar ook van anderen kant rees verzet tegen deze uit sluiting. O.i. ten onrechte. Tegen de aange voerde motiveering van den minister is niets in te brengen, dat 'n zoo aanzienlijke ver- hoogin-* der uitkeering, welke niet den rente trekkers voor hen is het gelijk van wie zij de 2 guldens krijgen maar uitsluitend den kerkdijken en particulieren instellingen ten goede komt, zou rechtvaardigen. Nu reeds zal het de grootste moeite kosten de noodige millioenen te vinden? Lag het goud opge hoopt in de schatkist, wij zouden ons niet ver zetten tegen de uitbreiding der uitkeering ook tot de bedeelden, al zagen wij dan nog liever de uitkeering uitgestrekt tot alle 65-jarigen en het liefst van alles zouden wij de uitkee ring zelve dan verhoogd zien. Maar nu de re geering 'n half ei biedt, riskeere men niet, uit misnoegen dat het niet 'n heel ei is, slechts den leegen dop te krijgen. Het staat misschien erg democratisch om te mopperen tegen de schrielheid der regeering, o. i. gaat het er om, zoo spoedig mogelijk te zorgen, dat dc duizenden, die thans niets krijgen, noch van de bedeeling, noch van Talma's twee gul- denswet, hun deel te geven. Daarna ga men verder. Maar men late niet den vogel in de hand vliegen, omdat men er 10 in de lucht ziet. En de hongerenden zijn dankbaarder aan hem, die hun al vast 'n half brood geeft, dan aan hem, die het halve brood weigert omdat hij 'n heel brood geven wil, dat nog niet in den oven is. De kans op ontbinding van het Britsche parlement, De parlementaire strijd in Engeland is in de nieuwe zitting begonnen met eene poging van de oppositie om aan de eindbeslissing over de Homerule bill te laten vooralgaan eene ont binding van het lagerhuis, ten einde aan het volk gelegenheid te geven daarover zijn oor deel io zeggen, liet daartoe strekkende amen dement is verworpen, waarmee is uitgemaakt, dat zal worden getracht met dit parlement eene regeling van de zoo lang reeds hangende Horaerule-kweslie tot stand le brengen. Het kabinet heeft daarover nieuwe voorstellen toe gezegd, over welker inhoud nog geene posi tieve mededeelingen zijn gedaan; men moet in dat opzicht voorshands geduld oefenen en zich tevreden stellen met het spreekwoordelijk ge worden woord van den eersten minister: Wait and seel of in onze taal uitgedrukt: Beid uw tijdl Het oppositie-amendement had echter nog eene wijdere strekking. Het verlangde de ont binding van 't lagerhuis niet alleen om de eind beslissing over de Homerule bill te verdagen, in de hoop natuurlijk dat dit uitstel zou zijn een afstel. De onuitgesproken bedoeling van het amendement was de Parliament Act, d. L de wet waardoor de mogelijkheid is verkre gen om maatregelen op wetgevend gebied ook legen den zin van het hoogerhuis tot stand te brengen, praktisch op zijde te zetten. In de discussie over het amendement werd door den Attorney General Sir John Simon kort maar duidelijk aangewezen, dat eene parlements- ontbinding zou beteekenen de vernietiging van de Parliament Act. Hij richtte tot de oppositie de vraag: „Stel, dat gij het wint bij aigemeene ver kiezingen, zult gij u dan verbinden die wet te behouden in het Statute Book?" „Neen, neen!" klonk het van de overzijde. „En als wij het winnen ging de spreker voort kan het hoogerhuis de Homerule weer gedurende drie zittingen, minstens dus l\\ ee jaren, tegen houden. In ieder geval is de Parliament Act builen werking gesteld." Daardoor zou niet alleen de Homerule bill getroffen worden, maar ook de tweede groote maatregel, die op afdoening staat, het wets ontwerp tot opheffing van de staatskerk in Wales (Welsh disestablishment bill). Ook hier zou de vrucht van een jarenlangen arbeid ver loren gaan op het oogenblik, waarop uien dacht haar te kunnen piukken. Natuurlijk denkt de Engelsche regeering er niet aan, door toe te stemmen in eene pario me ntsontbinding op dit oogenblik, de vruch ten van eene inspanning van Yele jaren te laten verloren gaan. Zelfs wanneer de twee genoemde groote maatregelen in de nu begon nen ritting tot afdoening zijn gebracht, heeft het kabinet alle reden, uit overwegingen van partijpolitiek niet in te gaan op het verlangen van de oppositio om het lagerhuis te ontbin den. Er is nog een derde hoofdpunt, dat op de agenda van de nieuwe zitting staat: het wetsontwerp tot afschaffing van het meervou dige stemrecht Dit wetsontwerp komt dit jaar pas voor de tweede maal in. behandeling. Het zal tot het voorjaar in 1915 moeten duren, voordat dit wetsontwerp voor de derde maal kan worden ingediend. Dan kan de Parliament Act in werking treden om in de Britsche kies wet het beginsel neer te leggen van: „Een man eene stem." De kiezers, die aan hun grond bezit het voorrecht te danken hebben, dat zij op twee of meer plaatsen stemrecht bezitten, zullen dan tot het verleden behooren. Die dub bele stemmen komen meerendeels aan de con servatieven ten goede, en de aischaffing van het meervoudige stemrecht staat daarom se dert lang bovenaan op het liberale program. Er valt dus niet mee te rekenen, dat het spoedig tot eene parlemenlsontbinding zal ko men, tenzij zich toevalligheden mochten voor doen, die als force majeure zouden zijn te be schouwen, of de oppositie door een handig taklisch beleid het kabinet ten val bracht. Ook dit is echter vrijwel uitgesloten. Wel is er sprake van, door htt voeren yan obstructie tien geregelden gang der werkzaamheden in het parlement te storen, maar dit zullen wel ijdele bedreigingen blijven. Want het reglement van orde verschaft den voorzitter van het huis, den Speaker, voldoende macht, om de leiding der zaken met den vereischten nadruk te voe ren. De aanvallen van de oppositie zouden zich niet direct tegen de regeering, maar tegen den Speaker moeien richten, en deze, die boven de partijen slaat, zooals hei feit illustreert, dat hij, ofschoon conservatief wat zijne poli tieke richting betreft, sedert jaren voorzitter is van eene vergadering, waarin de conserva tieven de minderheid uitmaken, staat bekend om zijne onpartijdigheid en om den takt, waar mee hij zijn ambt uitoefent Duitschland. Berlijn, 15 Febr. De kroonprins lijdt aan eene ontsteking van de keelklieren. Karlsruhe, 16 Febr. Prinses Wilhelm van Baden is heden morgen om vijf uur over- leden. (De overleden prinses was eene tante van den regeerenden groothertog en de moeder van prins Maxim ilia an, den vennoedelijken tro onsopvolger). B e r 1 ij n, 14 F e b r. De rijksdag heeft he den bij de behandeling van de begrooting van binneiilandsche zaken beraadslaagd over een post van 46,000 mark als eerste termijn van eene rijksbijdrage voor de Olympische spelen in 1916. De gehecle bijdrage van het rijk za) 200,000 mark bedragen, die van Pruisru 100,000 mark. De sociaal-democraten verklaarden zich te gen den post om politieke redenen, omdat de gymnastiek- en sportvereenigingen van de arbeiders van elke ondersteuning door hcC rijk uitgesloten zijn. De nationaallibcraleik vrijzinnigen, conservatieven en de rijkspartï wenschen, dat de post zal worden toegestaan* omdat men te doen heeft met eene groot} Duitsche zaak. In het buitenband zal de yerl werping van den post een onaangenamen in< druk maken. Wij mogen niet de gelegenheid verzuimen de gastheeren van de natiën tf zijn. Ministerialdirektor Lewaldt yei.odht deft post toe to staan, omdat wij zes malen dj gasten van andere volken zijn geweest en dé. spelen een sympathieke band aan de volken' leggen. Namens het centrum werd niet het woord gevoerd. In de commissie had het centrurft zich verk1 aard tegen het toestaan van A post den, De stemming zal a.s Dinsdag plaats heb- ben. j Berlijn, 15 Febr. Het ontwerp van d* Duitsch-Fransche overeenkomst over Turkt sche snoorweg- en financieelc kwestifin 1$ bedeu middag in het departement van buk tcnlandsche zaken door de onderhandelaar^ geparafeerd. Het ontwerp heeft den vorm va* eene overeenkomst tusschen de Deutsohj Bank, die gelijktijdig dc Anatolische en de- Bagdad-spoorwegmaalschappij vertcgenwoor* digt, en de keizerlijk Ottomannsche bank dia tevens optreedt voor de Syrische spoorweg.' maatschappij en de op te richten maatschap.' pij .voor de spoorwegen in het Zwarte zee bekken. Frankrijk. Par ij s, 14 Feb r. in ue heden voormld» dag in het Elysée gehouden ministerraad deed minister-president Doumergue aan zijne ambt* genooten mededeelingen over de reizen, dit de souvereinen van Engeland en Denemar< keu binnen kort naar Frankrijk zullen doen. Het eerste bezoek zal plaats hebben den 24©^ April, het tweede den 15en of 16en Mei. De ministers hebben dan de datums van dt Kamervei kiezingen vastgesteld, maai- het be< vestigt zich, dat zij zullen plaats hebben otf 20 April. Havre, 15 Febr. Briand, RaaUhou en Chéron zijn hier komen spreken na-mens d® Fédération des gauches. Er werden bel'oogin* gen voor en tegen gehouden. Barthou zeid^ dat onrechtvaardigheid, lasteringen en be dreigingen de Fédératóon des gauches nie# zullen weerhouden eene nationale politiek voor te sitaan ter vervanging van eene cliën-i ten-politiek. Briand zëlde: Wij zullen nooit de sabo tage vam de wet op de nationale verdediging toelaten. Hij ontkent in de kaart van de rechterzijde te sipelcn, maar verzekert, dal het ncodig is, d<ait het land tot rust i ^mt. Er werd eene motie aangenomen, waarin de betoogingen werden gebrandmerkt, di® door de plutocratische en de revolutionair® elementen worden georganiseerd, en de door de sprekers voorgestane politiek ten vollf wordt goedgekeurd. Engeland. De veranderingen in de samenstelling Yaft het Britsche kabinet, die nu officieel bekend zijn gemaakt, zijn van grootcren omvang daft werd verwacht Het voorzitterschap van het handelsdepartement gaat van Sydney Buxton, die bestemd is lord Gladstone als gouverneur* Gebruik nooit tien woorden voor datgene, Wat gij in drie woorden zeggen kunt. oorspronkelijke roman door H. W IT TE» Ilad Dubbelman Margo tot hiertoe als een groot kind aangezien en oehanüelu, uat geval jn Lel pneel liau zijn oogon opeens ao^a open gaan voor de verandering oie er, door iiem onopgenièi ia, had plaats gehad, Neen, zij was geen kind meer; ze was een jonkvrouw ge worden en wel een van buitengewone schoon heid. Van Waaldonks gedrag ten haren op zichte bracht hem opeens tot die overtuiging, en hij begiccp niet hoe hel mogelijk w as dat hij daar niet reed3 vroeger aan had gedacht, en dit wel, terwijl de dokter er wel eens op had gezinspeeld. Toen hij daarover mijmerde, welde een .andere gedachte bij hem op, die zich oploste in. de vraag of het samenleven, op deze wijze i>p den duur wel geoorloofd, of het wél voeg zaam was, en of het geen aanleiding zou geven tot veronderstellingen en daaruit als vanzei/ voortvloeiende lasterpraatjes, die vóór alle? moesten vermeden worden? Het eenige wat daartegen kon gedaan wor sen, was haar een ander tehuis te bezorgen; haar uit ziin onmiddelliike nabübeid te ver wijderen. Bij de gedachte daaraan voelde hij weèr diezelfde bevangenheid, diezelfde sterke hartklopping, waarover hij zich, toen hij hen achter het prieel beluisterde, had verwon derd. Haar verwijderen, haar aan de zorg van goede heden in een dei' dorpen in de nabij heid toevertrouwen, zeker, dat was zeer goed mogelijk, maarhij wilde haar niet mis sen, hij kón haar niet missen. Wat een leegte zou dit veroorzaken; hoe eenzaam zou het hem worden in het huis, dat zij gedurende zes jaren opgefleurd en gezellig gemaakt hadl Haar tegenwoordigheid was hem een levens behoefte geworden; hij leefde, vooral in de laatste jaren, steeds niet alleen met, maar ook door, en, ja zoo was het toch eigenlijk, voor haar. Deze overwegingen brachten zijn gedachten van het één op het andere, en wat hij tot hiertoe niet vermoed, waaraan hij zelfs geen oogenfblik gedacht had, bleek hem nu op eens een feit, een onloochenbaar feit te zijn: hij minde haar, nu niet langer als een pleegva der zijn pleegkind, maar hij schrok ervan en glimlachte tegelijk, als zijn toekomstige vrouw. Dat hij haar door een ander jonkman had zien lastigvallen om haar te kussen, had hem plotseling tot die overtuiging gebracht. Zijn mooie theorie dat de z.g. liefde niets an ders dan een zinnelijke opwelling is, '.iel k: duigen, want dóórvan was, al liet haar schoon heid hem niet ongevoelig, in dit geval, geen sprake. Hij verliefdI 't Leek hem aanvankelijk on mogelijk; maar hoe meer hij er over dacht, hoe sterker de overtuiging daarvan zich aan hem opdrong, en hij deed zelfs geen poging om zich er tegen te verzetten. Niettegen staande het lijnrecht in strijdwas met wat hij vroeger zijn overtuiging noemde, verzoen de hij zich zeer spoedig met dit denkbeeld, (lat hem aan\ ankelijk belachelijk had gesche nen; hij koesterde en voelde het, want, hij kon het zich niet ontveinzen, het maakte hem gelukkig. Wat zou die dokier hem uitlachen, als hij daarmede bij hem voor den dag kwaml liij zou het hem wel graag bij de eerste gelegen heid willen vertehen, maar hij kwam van dit plan spoedig terug. Margo toch was diens oogappel, en hij zou zich er, daar viel xtiel aan te twijfelen, zoo zeer over verheugen, dal hij zich aflicht tegen haar een schertsend woord het ontvallen, dat haar aanleiding- tot nadenken gaf en afbreuk zou doen aan haar bekoorlijke naieviteiL Dit mocht vooral hiel. Nu hij het met zich zelyen zoover eens ge worden was, wilde liij eerst nog eens goed op haar gedragingen jegens hem letten; want het bleef altijd nog de vraag of het geen kin derliefde, de liefde van een pleegkind voor haar pleegvader was, die haar bezielde. Haar pleegvaderI Dat woord vader klonk hem eenvoudig bespottelijk. Maar hij ^ras toch in elk geval minstens een tiental jaren outier. Neen, hij zou er toch eerst den goeden dokter eens vertrouwelijk over spreken; die was niet minder haar vertrouwde vriend dan hijzelf; mogelijk nog wel meer. 't Kon wel wezen dat hij wist wat zij voor hem geheim wilde houden, en zoo niet dit. dan zou hij haar op een bedekte wijzo mogelijk wel kunnen polsen. Met de deur bij haar in huis te vallen was te gewaagd, omdat in het ongunstige ge val, ©en groote verandering in hun verhou ding tegenover elkaar daarvan het gevolg zou zijn. Was het advies van den dokter, gelijk hij hoopte, guo&lia - - Wij laten hem in dezen twijfelachligen toe stand, om kennis te nemen van wat zeer kort daarop gebeurde en waarin zij alle drie ten nauw. te oclrobkcn waren. Elfde Hoofd stuje. Eenige dagen nadat Dubbelman, tot zijn niet geringe verwondering, als het ware toe vallig lot de overtuiging was gekomen dat hij in Margo niet langer het in bescherming genomen land had te zien, maar een jonk vrouw en wel een van verrassende schoon heid, die hij niet langer liefhad als het meisje, welks ontwikkeling in tweeërlei opzicht hem zooveel voldoening schonk, maar die hij wer kelijk beminde, gelijk hij vroeger met ver moedde dat men in ernst beminnen kon, zat hij rustig in zijn stillen kamer botanie te stu- deeren- Sedert dokter Mendel hem den weg had gewezen, langs welken hij, door zelf studie met de organisatie der plantan be kend kon worden, waardoor het herkennen der geslachten en soorten veel gemakkelijker werd, en hij tevens een ruimeren blik kreeg over het plantenrijk in zijn geheel, hield hij zich daarmede in den tijd dien hij er voor kon nemen, bij voorkeur 'bezig. Het ging echter niet zoo als liij wenschte. Hil had zich voorgenomen nu eindelijk eens goed thuis te raken in de terminologie van eenige bladvormen, die hij altijd met elkaar verwisselde. Hij kon de gevinde, vindeelige en vinspletige bladeren maar niet uit elkaar houden, en dit hinderde hein te meer, daar hij zich overtuigd hield dat het verschil toch zeker duidelijk genoeg moest zijn, dat he; dus 2-an hem zeiven lag. en om daar nu roof goed een einde aan te maken, had hij bia oeren meegebracht, om due met de beschrij vingen en afbeeldingen te vergelijken, en zoo tot een klare voorstelling ervan te komen. Maar het ging niet, toen liij iietgeen hij ervan meende te weten op de meer samengestelde vormen wilde gjaa toepassen, raakte mj met de eenvoudigen weèr in de war, zoodat hij et bijna zijn geduld bij verloor. Toch lag dit niet aan ondeugd..'"ke bena mingen en beschrijvingen, maar het la* aan hem zeiven. Niettegenstaande hij ernstige po* gingen deed om er met zijn gedachten goed bij <e blijven, wijl hij die toch wel me end® ie kunnen beheerschen, bleek het hen maaf al te duidelijk, dat hij zich hierin vergiste ca dat het waar is, wat hij vroeger voor ven beelding had gehouden, dat zelfs de meesl verstandige mensen in sommige gevallen geef meester is van zijn gedachten, die soms ee? heel andere richting volgen dan hij wenself of zelfs ernstig wiL Sedert hij het met zichzeiven ©ens was ge- worden dat hij Margo werkelijk lief had, ca hij aan haar was gaan denken als zijn zeeï gewenschte aanstaande vrouw, was zijn ge moedsstemming aanzienlijk, veranderd, hy wa« ongedurig eu afgetrokken geworden, en voelde dat die liefde met eiken dag groote* werd, zoodat, wat hij ook deed en waaraa^ hij ook dacht, dat lieve meisje steeds beela* op zijn gedachten legde, en haar beeld ziclf altijd stelde tosschen hem en het onderweg waarmede hij zich uitsluitend wil bezig- houden. f/L di vervolgd»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1