feuilleton. DE EEMLANDER". Donderdag 19 Februari 1914. BUITENLAND. K°. Ï99 I2d" Jaargang Op den Terpenberg. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co» ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden roor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1»50« Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05, I)eze Courant verschijnt dagelyka, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT L Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regols.. f 0.50i? Elke regel moer 0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar pl-vitsruimte. Voor handel en bedrijt bestaan zeor voordeolige bepalinore^. tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnomenv Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt o^ aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Het nieuwe kabinet in Zweden. Het nieuwe kabinet, dat in Zweden, aan de regeering is gekomen, is geen parlementair kabinet, maar een cabinet a aiiaires, dat door zijne samenstelling eernicd en vertrouwen in boezemt. Dat gelat inzonaerbeid van den •amensteiler van bet kabinet Hammarskjólü, die met bet voorziiLerscnap bet bebeer van bet deparlemenl van oorlog op zicb genomen heelt, rlij is vroeger twee inaien minister ge weest, in ue jaren 1901 en 19o2 en later in bet gewichtige jaar 1905, bet jaar der ont binding van ae urne met Noorwegen. Hij was een van cle vier gevobnacbtigüen van Zweden in de onderhandelingen over üeze ontbinding, in bet jaar aaarna was bij gezant van Zweden to Kopenhagen; in 1907 werd bij tot gouver neur van Upsala benoemd. Verder beeit bij nog vei'scbeidene eervoile zendingen uitge voerd. Sedert 19U4 is bij hd van bet interna tionale arbiLragegereohtshof te 's Gravenhage. Iiij is presiaent geweest van bet scheidsge recht lussehen Duitscliiand en Frankrijk in de kritieke zaak van Casablanca. Dit abes levert bet besvijs van bet groote aanzien, dat de nieuwe minister-president ge niet zoowel in bet eigen land ais in bet bui tenland. Hij staat bij alle partijen in booge achting en was daarom de aangewezen man om op te treden als hoofd van een ministe rie, dat geen strijdkabinet maar een zaken kabinet wil zijn. Ook uit de keus van de man nen, die bij in bet ministerie beeft geroepen, blijkt, dat zijne bedoebug is zicb boven de partijen te plaatsen, om daardoor te komen tot eene oplossing van bet groote vraagstuk der landsverdediging, dat den toestand in Zweden beheers ebt. Hoe dit vraagstuk deze overheer- sdiende beteekenis beeft gekregen, i6 bekend. Over den invloed, die daardoor is uitgeoefend op den loop "van de nu geëindigde krisis, wordt aan <le Frankf. Zlg. uit Stockholm ge schreven* „In den boezem van de liberale partij heer- schen vrij sterke verschillen van meeniug we gens de kwestie der landsverdediging. Na luurlijk zijn niet allen in gelijke mate door de krijgstoerustingskoorts aangetast. 'lot de koe lere hooiden in de üherale partij be hoort in de eerste plaats de nu afgetreden minister-president Staaff. Maar ook bij was tot een compromis gekomen en bad zicb ver klaard voor eene aanmerkelijke versterking van bet leger, ook in bet belang van de eens gezindheid der linkerzijde. De wrijvingen, die onder de liberalen bestonden, waren natuurlijk aan de andere zijde niet onbekend. In de pers, ook die van de bnkerzijde, werd algemeen de langzaamheid belrcurd, waarmee de commis sie voor cle landsverdediging werkte, en ook de neiging tot noodelooze geheimzinnigheid, die alle mede deelingen tegenhield in eene zaak, die de belangstelling van bet volk zoozeer wekte. Het verwekte daarom in den afgeloo- pen zomer groot opzien, toen de gouverneur de Geer bet aanvankelijk aangewezen hoofd van bet kabinet in Dagens Nyheter een scherp artikel tegen deze langzaamheid en zucht naar geheimhouding schreef en een sneller tempo, meer openbaarheid en ver trouwen verlangde. ..Hiervan is blijkbaar de koning in zijn op treden uitgegaan. Hij kende de ontevredenheid in een deel van het liberale kamp; zelfs een pacifist als de Geer scheen tot krachtiger bandelen bereid als de minister-president Staaff. Men weet nu met tamelijke zekerheid, dat in de dagen voor de boerenbetooging be sprekingen gevoerd werden lussehen den koning en baron de Geer, waaruit de koning den indruk schijnt te hebben gekregen, dat bij op de Geer en een fractie der bnkerzijde kon rekenen, als bet tot een conflict met de regee ring kwam. Zeker beeft echter de koning zijne uitdagende rede niet vooraf aan de Geer en zijne vrienden medegedeeld, maar opzettelijk op een breuk aangestuurd in bet vertrouwen op <leze reserven. Toen echter de zaak zoo bep, dat de conslitutioneele kwestie op den voorgrond kwam, was voor baron de Geer de toestand een andere geworden; het was nu on mogelijk voor hem, de parlementaire onder steuning te vincfen bij de bnkerzijde." Baron de Geer beeft er dus van afgezien een kabinet te vormen. Thans is Hammars- kjöld opgetreden als hoofd van de regecring. Hij is volgens bet algemeene gevoelen, l'homme de la situation. Hjj beeft zijne amblgcnooten meerendeels gekozen buiten het parlement; maar twee van de nieuwe ministers behooren tot de Eerste en een tot de Tweede Kamer, zood<at de voeling met het parlement niet ontbreekt Over de plannen van het nieuwe kabinet verschaft de regeeringsverklaring op heldering, waarmee het gisteren zich aan den rijksdag heeft voorgesteld. Daaruit blijkt, dat de Tweede Kamer zal worden ontbonden. De kiezers zullen tot verkiezing van eene nieuwe Kamer worden geroepen, maar te voren vol ledig ingebcht worden over de plannen der regeering betreffende de landsverdediging. Duitschland. Athene, 18 Febr. De Duitsche Keizer zal in bet voorjaar op Korfoe komen. Hij zal omstreeks 40 dagen in Griekenland blijven. Men verzekert, dat bij een bezoek zal bren gen aan Athene. Berlijn, 18 Febr. In den loop der zit ting ven de commissie van den rijksdag, die het voorstel beeft te onderzoeken betreliende de regeling van de mihtaire machtsbevoegd' beden, legde een vertegenwoordiger van de regeering, in opdracht van den rijkskanselier, eene verklaring af waarin er op gewezen wordt, dat bet voorgestelde wetsontwerp in grijpt in een gebied, dat aan de bevoegdheid van den rijksaag onttrokken is. Het tot stand komen van deze wet kan slechts geschieden met eene verandering van de rijksgrondwet. Voor zulk eene grondwetswijziging kan geen uitzicht gegeven worden op den steun van de regeering. De regeering zal, overeenkomstig deze opvatting, zakelijk geen deel meer nemen aan de beraadslagingen van de commissie, maar een vertegenwoordiger naar de zittin gen van de commissie zenden. De commissie beeft een voorstel aangeno men, waarbij wordt gevraagd, tot aanvubing van de door de regecring verschafte gegevens, overlegging van de in de verschibende bonds staten geldende voorschriften en voorts mede- deelingen over de stappen, die door de regee ring zijn gedaan of worden voorbereid om de eenheid van de in de verschibende staten be staande voorschriften te bevorderen. Berlijn, 18 Febr. In de begrotings commissie van het Pruisische huis van afge vaardigden verklaarde de minister, dat noch door het rijk noch door Pruisen aan de Ncder- landsche regeering gegevens zijn verstrekt tot beoordeehng van bet instituut der veiligheids mannen in de mijnwerken. De recruut, die het ,,"Wackes"-schandaal in Zabern door zijne mededeebngen aan een persman aan de groole klok heeft gebracht, moet de 43 dagen Mittelarrest, waartoe hij veroordeeld is, ten vohe uitzitten. Toen bij in het laatst van Januari, voordat de straf tijd om was, uit den kerker ontslagen werd, heette het, dat de rest hem was kwijtgeschol den. Het blijkt echter, dat hij de straf slechts mocht onderbreken, omdat zijn gezondheids toestand anders te zeer zou hebben geleden. Belgis. Brussel, 18 ie jj r. De geneeshceren constateerden heden morgen, dat de toestand van den koning zeer beviedigend bbjft. Er is geen koorts. Brussel, 18 Febr. De Kamer heeft in tweede lezing met de 98 stommen van de kailio- beken bet ontwerp van do nieuwe onderwijs wet in zijn geheel aangenomen, waardoor de leerplicht wordt ingesteld, de openbare en de bijzondere scholen, Y£at de subsidiên uit de openbare kas betreft, op gelijken voet worden gesteld. De beide christen-democraten onthielden zich van stemming. Vóór de stemming verbe ten de hberalen en de socialisten de zaal na voorlezing van protestverklaringen tegen de wet. Frankrijk. Het bedrag van 1410 mibioen frs. waarop de rapporteur de uitgaven ten behoe ve van de nieuwe legerinrichting raamt, waarvoor dekkhig door middel van eene lee ning van de Kamers wordt gevraagd, verte genwoordigen nog niet het geheele bedrag, dat voor dit doel verlangd wordt Van de 1171 mibioen namelijk, die besteed zullen worden voor de verbetering en aanvubing van het oorlogsmaterieel, zuhen 416£ mil- boen gedekt worden uit de buitengewone jaarlijksche inkomsten buiten de bier bedoel de leening. De minister van oorlog heeft bij de Ka mer een wetsontwerp ingediend betreffende de inrichting van de kaders en de sterkte aan manschappen van de verschibende wapens Er zuben twee nieuwe regimenten bereden Afrikaansche jagers opgericht worden. In aUe kavaberie-regimenten van het moederland zal het getal manschappen op 740 en dat der paarden op 7^0 gebracht worden. De artil lerie van de tien kavaberie-divisiën zal ver hoogd worden tot drie batterijen per divisie, hetgeen de oprichting van veerlien bereden batterijen ten gevolge zal hebben. Verder zullen vijf regimenten zware artülerie opge richt worden. Bij de artiberie-regimenten zal een zeker aantal automobielen ingedeeld worden, die worden uitgerust tot beschieting van de luchtschepen en vliegtuigen. Wat de infanterie betreft, zullen o.a. twee nieuwe zoeaven-regimenten opgericht worden. Toulouse, 18 Febr. In den nacht van Zondag op Maandag heeft eene muiterij plaats gehad in de mihtaire gevangenis. Vijf luchte- bngen trachtten te ontsnappen. Toen deze poging mislukte, barricadeerden zij zich in een slaapvertrek, waar zij een beleg van negen uren uithielden onder 't1 zingen van dc Inter nationale. De versperring werd met bijlslagen weggeruimd, waarna de muiters in verzeker de bewaring werden genomen, zonder tegen stand te bieden. Engeland. Londen, 18 Febr. Reuter's bureau verneemt, dat de koning het grootkruis van de Victoria-orde heeft verleend aan prins Wilhelm zu Wied. Londen 18 Febr. In antwoord op eene vraag in het lagerhuis, werd namens de regee ring door Acland verklaard, dat het voor de derde vredesconferentie te 'sGravenhage on mogelijk is om in 1915 bijeen te komen, om dat in verband met een op de vorige confe rentie genomen besluit eene internationale commissie tot voorbereiding Yan bet pro gramma van werkzaamheden twee jaren vóór dat de derde conferentie bijeenkomt, moet ge vormd zijn. Deze commissie is nog niet sa mengesteld, maar voorsteben om haar te vormen zullen, als zij de Britsche regeorinc bereiken, gaarne door liaar overwogen wor den. Verder verklaarde de beer Acland nog, da» het voor de Britsche regeering moeieljc was een begin te maken mei de stappen voor de volgende conferentie, omdat Engeland er niet in geslaagd was de prijzenwet tot stand te brengen en daardoor een voorstel, waar mee het op de laatste conferentie had inge stemd, niet had bekrachtigd. Londen, 19 Febr. De Daily Mail ver neemt, dat de regeering besloten heeft, dit jaar de vioolmanoeuvres achterwege te laten om redenen Yan spaarzaamheid. Londen, 18 Febr. Terwijl 200 gasten bijeen waren op het station Burton om zich te begeven naar de bruiloft van lady Adelaide Spencer met den heer Sydney Peel, ging eene vrouw, bhjkbaar eene suffragette, toe op lord Weardale, den 67-jarigen, algemeen geachlen voorstander Yan de vredesbeweging, en sloeg hem met een hondenzweep in het gelaat. Lord Weardale viel op den grond. Spoorwegbeamb ten grepen de vrouw en gaven haar over aan de pohtie. Men gelooft, dat de vrouw lord Weardale hield voor een bd van de regee- ring. Zweden. Stockholm, 18 Febr. De verklaring van de regeering over de door haar te vol gen politiek werd in de Eerste Kamer door den minister van buitenlandsclie zaken Wal lenberg, in de Tweede Kamer door den minis ter-president Hammarskjóld voorgelezen Daarin wordt gezegd, dat het confhct tus- scben den koning en zijne vroegere raads lieden niet van dien aard is om aanleiding te geven, dat de oplossing van het vraagstuk der landsverdediging daarvoor wordt uitge steld. De regeering is voornemens den ko ning voor te sleben, aan de kiezers door ont binding van de Tweede Kamer gelegenheid le geven hunne stem daarover uit te brengen De regeering heeft het plan, de aanhangers van de voorstellen betreffende de landsver dediging uit de verschillende partijen tot elkaar te brengen. Na de ontbinding van de Kamer zal de hoofdinhoud van de door de regcering voorgestane hervorming der landsverdediging bekend geqiaakt worden. De daarvoor benoo< digde geldmiddelen zuben worden opgebracht door eene bijzondere belasting, zooals d* ,,Wehrsteuer", of op andere wijze; daarin zal gelet worden op de werkelijke draagt acht van de ingezetenen. Eindelijk wordt betoogd, dat de miblaire versterking van Zweden uit sluitend geschiedt ten behoeve der vei (ledi ging van bet land met inachtneming van hei beginsel der onzijdige stebing van hel iand i Over den indruk, dien het optreden van liet kabinel-Haminarskjöld in het land maakt, wordt aan de Köln. Ztg. bericht, dat de wijze waarop het nieuwe ministerie is samenge steld, dat gcene bepaalde partijkleur heeft, in het land groote tevredenheid heeft vci^ wekt. De pers drukt zich zeer sympathiek uit; ook liberale bladen erkennen, dat het nieuwe kabinet uit zeer bekwame mannen is samengesteld. Het feit, dal Ilamma: skjöld, een der hoogst staande rechtsgeleerdeu vat dezen tijd, de zware .taak der vorming van dit ministerie op zich heeft genomen, en ua* hij mannen van zooveel beleckenis om zich heeft kunnen vereeuigen, doet in bezonnen kringen de hoop opkomen, dat hel nieuwf kabinet er in zal slagen alle vaderlandslievend gezinde burgers om zich te vereeuigen lot medewerking aan de oplossing van liet ga* wichtige vraagstuk der landsverdediging. Stockholm, 18 Febr. Eene depilati*. van de universiteiten in Upsala, Lund, Golem burg en Stockholm heeft aan den afgetreden minister-president Slaaif een adres overhan digd, onderteekend door 1300 academiebur gers. De woordvoerder van de deputatie, profi Loefstedt van Lund, verklaarde, dat dil hulde» adres beteekent, dat men bet werk van de af-» getreden regeering niet beschouwt als ge ëindigd, maar slechts als door een tusscheiv» spel onderbroken. Italië. Rome, 18 Febr. Minister San Giuliunts zal den 14en April naar Abbazia vertrekken, om een bezoek te brengen aan zijn Oosien- rijksch-Hongaarschen ambLgenoot graa( Berchloid. Hongarije. Budapest, 18 Febr. Het. nationale Riinieensche comité heeft aan minis ler-pre- sident Tisza verklaard, dat het zijne voor stellen tot tegemoetkoming aan de nationale eischen van de Rumenen in Hongarije ver werpt, omdat Tisza niet gezind is, de voor de Rumenen gunstige bepalingen van de we* van 1868 op de nationaliteiten stipt toe te passen en voorts omdat het ontwerp van de nieuwe kieswet het aantal Rumcensche kies districten vermindert en omdat sommige be palingen van de perswet een dwang Yoor do Rumenen uitmaken. Rumenië. Bukarest, 18 Febr. Bij de verkiezingen in het tweede kiezerscoUegc voor de Kamer zijn gekozen 52 liberalen, 2 conservatieve de mocraten, 2 nationalisten. Er moeten 16 her stemmingen plaats hebben. Weencn, 18 Febr. De correspondent te Bukarest van de Neue Wiener Zeitung ver neemt uit welingelichte bron, dat de ofliciecle verloving van den kroonprins van Grieken land en prinses Elisabeth van Rumenië in Daal niet af tot hen die beneden u staan, maar tracht hen tot u op te heffen. oorspronkelijk^ roman door H. WITTE. De Zigeuner, die zijn voormaligen muzie- kant nu zeer goed herkende, en onmiddellijk begreep uat hij hier mei een lastigen getuige te doen had, uie bij liefst onder den grond wenschle, begreep dat bij door ontkennen zijn reeds lialf verloren spel nog verder zou kunnen bederven. Hij maakte daarom bonne mine mauvais jeu, hopende, hem daar mede voor zich ie winnen, en hem een wenk te kunnen geven dat hij over dat geval, als het ter sprake kwam, onbekendheid zou voor wenden. Voor zulk een wenk, die toch wel niels ?ou uitgericht hebben, kwam echter geen ge legenheid. Wel zeker herken ik je. Maar kerel, wat ben je veranderd I Je bent een heel ander mensch geworden. Neen, ik heb bet niet ver geten boe jij leven en vroolijkhcid in ons ge zelschap bracht, wat, als we 's avonds allen bijeen waren, dikwijls op een prettige dans partij uilliep. Wij hadden er allen spijt van dat je ons verliet; we voelden je gemis en toefen het nog altijd, en als je bij ons waart I teruggekomen, zou je door allen met gejuich begroet zijn geworden, want ze hielden allen veel van je, omdat je zoo'n fideele kerel was. Gedurende deze roerende toespraak drukte hij Jan stevig de hand, en trachtte hem door knipoogen aan het verstand te brengen, zoo het noodig was, zijn partij te kiezen; maar Jan zag dit niet of begreep het niet Ook wist hij natuurlijk niet wat reeds tusschen deze twee besproken was, en de schijnbaar goede luim van den Zigeuner deed bein vermoeden dat zij het omtrent Margo volkomen eens wa ren geworden en dat Dubbebnan hem voor zijn inlichtingen beloond bad. Deze had van die aandoenlijke ontmoeting spoedig genoeg en maakte er een eind aan, dooi* tegen Jan te zeggen: Je moet me 't pleizier doen eens precies te vertellen hoe het zicli heeft toegedragen bij het vinden van dat meisje. Jij bent daar bij geweest en deze vriend heeft enkele bijzon derheden naar het schijnt vergeten. Och kom; daar valt niets te vergeten, want er komen niet veel bijzonderheden bij te pas en zoo iets kan men niet vergeten. Jan begon nu te begrijpen waar de schoen wrong en dat de zigeuner, na er achter geko men te zijn dat zijn Margo en de hunne dezelfde was, door een sclieeve voorstelling misschien wel door een leugenachtig verhaal, aan zijn heer geld wilde aipersen. Hij kende dat canaille, en had geen T-lan hem daarin te helpen. Je herinnert je toch heel goed hoe we eens s morgens vóór dag en dauw in Gro ningen waren opgebroken. De anderen slie pen nog in de wagens, en wij liepen er alleen bij, toen we aan den weg een schreiend kindje zagen zitten. Het was een klein meisje, nog te jong om te kunnen zeggen waar ze thuis behoorde, maar ze had een papier in de hand, dat, toen jij het haar had afgeno men, een brief bbjelt te wezen. Toen je die hadt opengemaakt en even ingezien, maar tegelijk bemerkt bad dat er geld in zat, mof felde je dien spoedig weg. Je zei mij toen: 'l is een verlaten kind; wij zullen het maar meênemen. Nu, dat het een verlaten kind was, zal wel zoo geweest zijn, en dat je zooveel meelijden met dat schepseltje hadt, verwonderde mij in t' geheel niet. Ik dacht zoo in mijn onnoozel- heid: dat geld, veel of weinig, lijkt hem en het meisje lijkt hem nog meer; daar weten toch die lui later geld mede of zelfs geld van te maken. Dit nemen jelui zoo streng niet op, wel? Maar 't ging mij niet aan, en je weel nog wel dat ik mij nooit heb bemoeid mei zeker soort van zaken, waarmede je meende dat ik niets te maken had. Ik moet nog zeg gen, dit het meisje, zoo lang ik bij den troep bleef, goed werd behandeld. Verder weet ik er niets van. Dubbelman had den Zigeuner, terwijl Jan zijn verslag uitbracht, scherp aangekeken, en 't was hem niet ontgaan, dat die mededeeling hem onaangenaam verraste. Dat hij echter zijn plan licht zou opgeven, verwachtte hij niet, maar het benieuwde hem zeer hoe hi zich zou houden. Toen hij aanvankelijk hel stilzwijgen bewaarde, zei Dubbelman: Je hoort Maurits of Maurus, hoe je mag heeten, dat het geval zich heel anders lieefl toegedragen dan je mij hebt willen wijsma ken. Dat het kind een vondeling was en dal jij het hebt opgenomen, was goed, maar het was je plicht geweest het op de eerste de beste plaats waar je aankwaamt in handen der politie te stellen, wat je, om reden die ik laat rusten, niet hebt gedaan. Je mocht het meisje niet aan de wisselvallice kansen van een hcidensch zwerversleven blootstellen, en allerminst verkreeg je daardoor eenig recht op baar. Met al die praatjes en met wat die man daar vertelde bemoei ik mij niet Ik vraag alleen wil je liaar aan mij teruggeven, ja of neen? Kerel 1 kon Jan uiet nalaten hier uit te roepen, ben je stapel gek? Wat zou ze bij lou Tut, tut, suste Dubbelman; hij is niet gek, maar onverstandig. Hij vraagt wat hij wei weet dat hem onmogebjk kan wordeD toegestaan; en, tot Maurus: Daar behoef je geen oogenblik aan te denken; ook, wilde je het langs gerechtelijken weg zoeken, dan zou je een verkeerde reke ning maken, en je zeiven allicht groote onaan genaamheden, zoo niet erger, op den hals halen. De verklaring van Jan, die hij, zoo noodig, wel onder eede zal willen herhalen (Jan knikte toestemmend), maakt hetgeen jij zou vertellen tot tastbare leugens, en moge lijk zou jij er niet eens met een ernstige ver maning afkomen. Was je bij mij gekomen, om mij eerlijk en zonder omwegen te vertellen hoe de zaak stond, ik zou daaruit begrepen hebben dat het je om eenige vergoeding te doen was, en daar zon ik dan wel oor te vinden geweest zijn. Nu echter niet meer Maar van wat anders. Het kind had een brief in haar handje. Van geld dat daar, naar het zeggen van Jan (Jan knikte weer), in geweest is, spreek ik niet. Dit is mij onverschillig en het kan beschouwd worden als eenige ver goeding voor korteren of langeren tijd, waar voor het ook wel bestemd zal geweest zijn. Rechtens had je ook dit met bet kind moeten afgeven. Dit echter nu daargelaten; maar die brief; heb je dien nog? was den Zigeuner gemakkcJük aan te zien, dat hij moeite had zijn opvliegend ka rakter te beheerschen, toen liij meer en meer overtuigd werd dat zijn spel verloren was. Zijn handen sloten zich krampachtig, als wilde hij Dubbelman verworgen, en het was misschien goed ook dat Jan in de kamer was, daar hij ander-s zijn beradenheid allicht zou verloren hebben. Hij antwoordde dan ook- niet'onmiddellijk, en scheen zich een oogen blik te bedenken, 't geen Dubbelman aanlei ding gaf om zijn vraag op niet zeer vrieu^ delijke wijze te herhalen. En wat zou dat met dien brief? Dien wilde ik graag hebben, of tcnmiiY* ste even inzien; cr kan iets in staan dat voor mij, in Margo's belang, van beteekenis is Ja, dat is best mogelijk, maar daarom zal ik hem behouden en zult gij hem zelfs niet zien. Als gij denkt den Zigeuner naar wille keur in zijn plannen te kunnen dwarsboomerc, dan kent gij ons niet. 't Is mogelijk dat gij kunt weigeren mij dat meisje, dat nu al een mooie dame geworden is, .terug te geven en dat gij haar, wie weet met welke mooie be doelingen, in uw bezit wilt houden; dat zal ilc je dan wel betaald zetten. Maar dien blief heb ik en ik houd hem, en knap is hij, dio hem uit mijn handen krijgt. Ik groet je; we spreken elkaar nog wel eens nader. Dit half stikkend van kwaadheid gezegd hebbende, keerde hij Dubbelman den rug toe en vertrok. Wordt vervolgd-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1