S*. 20ft |te FEUILLETON. Op den Terpenberg. I2da Jaargang. „DE EEMLAN DER". Vrijdag 20 Februari 1914 JB UITEN LAN D._ Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Co, ABONNEMENTSPRIJS: fP» 8 to Aan den voor Amersfoort f ï.oo. Idem franco per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers 0.03. Deze Courant versohtfnt dagelijks, behalvs op Zon* en f Feestdagen. S Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau» UTRECHTSCHESTRAAT L Intercomm. Telefoonnummer 66. PB IJS DEB ADVERTENTIËN: Van 1—5 regela f 0.80, Elke regel meer (KIO: Dienstaanbiedingen 25 cents btf vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrit bestaan zeer voordoelige bepalinge^ tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement» Eone circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aau vraag toegezonden. f Kennisgevingen. Do Burgemeester en Wethouders van Amers- faort. Gelet op artt 6 en 7 der Hinderwet, Brengen ter kennis van het publiek, dat een Jioor L J. Kreupeling ihgediend verzoek, met bijlagen, om vergunning tot het uitbreiden van f^jne steenhouwerij door vergrooting der werk plaats in het perceel alhier gelegen aan het Smollepad bij het Kadaster bekend onder sectie D, No. 3020 ged. op de Secretarie der gemeente te. visie ligt, en dat op Dinsdag den 3. Maart aanstaande, des voormiddags te half elf uren gelegenheid ten Raadhuize wordt gegeven om, ten overstaan van het Gemeentebestuur of van één of meer zijner leden, bezwaren tegen het uit breiden van de inrichting in te brengen. Tot het beroep, bedoeld in art. 15, le lid der Hinderwet, zijn volgens de bestaande jurispru dentie, alleen zij gerechtigd, die overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebe stuur of één of meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lich ten. Amersfoort, den 17. Februari 1914. Burgemeester en Wethouders vooinoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. VAN RAND WIJCK. De Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer Gemeente, dat het door den Directeur van *8 Rijks directe belastingen, enz. te Utrecht exe cutoir verklaarde kohieren Nos. 12 en 13 van de Personeele Belasting over het dienstjaar 1913 aan den Ontvanger van 's Rijks directe be lastingen alhier is ter hand gesteld, aan wien ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruikelijke plaat sen aangeplakt te Amersfoort den 19. Februari 1914 De Burgemeester voornoemd, VAN RA ND WIJCK. Politiek Overzicht De Uuitscii-Fransche overeenkomst over spoor- wegen m fcvleir»-Azsë. Sedert geruimen tijd bestond er behoefte aan de regeling van eene reeks van kwes- tfén, betrekking hebbende op de voltooiing van het spoorwegnet in Aziatisch Turkije. In dc onderhandelingen daarover zijn be- lve de financieele groepen, die geld in deze nderneuiingen hadden gestoken of voornc- :.iens waren dat te doen, ook verschillende regeeringen betrokken. De voltooiing van den Bagdadspoorweg is door eene regeling tusschen Engeland en Duitschland, die in het voorjaar van 1913 tot stand kwam, een goed einde dichter tót hare afdoening gebracht. Thans zijn ooik de besprekingen tusschen de vertegenwoordigers van de Duitsche en de Fransche belanghebbenden beëindigd, en men mag aannemen, dat het resultaat daar van de toestemming zal vinden zoowel van de beide regeeringen als van de Porte. De zakelijke inhoud van de Duitsch-Fran sche overeenkomst is nog niet aan het pu bliek meegedeeld. Men kan zich dius nog geen definitief oordeel vormen over de waarde, die de overeenkomst heeft voor ieder van de beide partijen. Intusschen merkt de Prankf. Z4Jg. op, dal het bij dergelijke belangen-com- promissen op internationaal gebied altijd een experiment van twijfelachtig nut is, op het oogenbhk van het tot stand komen te willen zeggen, wie 't er het best heeft afgebracht. „In den regel heefit men aan beide zijden eendge voordeelen verkregen en van eenige vooixleelen moeten afzien, en eerst de toe komst, dikwijls eene zeer verwijderde toe komst, wijst uit waar het actieve en waar het passieve balans-saldo heeft gestaan. Men kan echter bij zulk een compromis volstrekt niet zeggen, dat eene partij moet verliezen. Zij kunnen beiden voordeelen hebben, wanneer de belangen, tot welker beveiliging en bevor dering hunne overeenkomst moet dienen, op gemeenschappelijken grondslag rusten en in dezelfde richting loopen. De grondslag en de hoofdrichting van de Duitsche belangen is in dit geval de stellige wil, aan de levensvat baarheid en onafhankelijkheid van Turkije op Aziatisch gebied geen afbreuk te laten doen. Dit doel heeft Duitschland bij de nu geëindigde onderhandelingen in de eerste plaaits nagestreefd, en van daar uit heeft het voor zich zelf slechts voor zuiver economi sche belangen behoeven op te komen. Wan neer de Franschen geheel cxpreoht hetzelfde van hunne eigen politiek kunnen zeggen, dan kan men hopen, dat er eene verzoening van de wederzajdsohe belangen op economisch, verkeerspolitiek en financieel gebied is ge- voivien, die de beide volken kan tevreden stellen. Hier waren, om 't nog eens kort te zeggen, spoorwegbelangen en voorrechten van spoorwegaanleg in het spel, eenerzijds in noordoostelijk Anatolie, anderzijds in Noord- Syriej in verband daarmee werd onderhan deld over financieele kwesliën, de aflossing van Fransche verbintenissen met betrekking tot den Bagdadspoorweg en de kwestie der verhooging van de Turksche invoerrechten. Het zou wenschelijk zijn, als de ratificatie en daarna de openbaarmaking van de uit komst der Fransch-Duitsche onderhandelin gen niet te lang op ricfi liet wachten. In de Fransche parlementaire wereld heeft de beëindiging van deze in Berlijn gevoerde onderhandelingen een zeer gunsbigen indruk gemaakt. De minister-president Doumergue heeft persoonlijk dezen gunstigen indruk be vestigd op een diner, dat de voorzitter van de Kamer Deschanel gaf en waar hij met een aantal der meest geziene leden van Se naat en Kamer bijeen was. Ook in de Parij- sche pers komt deze gunstige opvatting tot uiting. Inzonderheid de republikeinsche pers erkent, dat het prijsgeven van de deelneming van Frankrijk aan den Bagdadspoorweg noodig was geworden en dat dientengevolge eene definitieve regeling van deze zaak in Franikrijks eigen belang is. De Pelit Parisien, een blad welks relatie met de regeering be kend is, schrijft: ,,Het economisch .gerwicht van de overeen komst is belangrijk, nog belangrijker echter haar politiek gewicht. Deze overeenkomst kan met de truss eken Engeland en Duitsch land en tusschen Duitschland en Rusland over hetzelfde onderwerp getroffen regelin gen in verband gebraoht worden. Wanneer in Europa eene krisds van politieke spanning bestond, wanneer de betrekkingen tusschen deze groote mogendheden, waarvan sommi gen tot den driebond, anderen Dot de triple- entente behoor en, onaangenaam waren, dan zouden zulke onderhandelingen onmogelijk geweest zijn. Zdj konden slechts dank zij de hoffelijke betrekkin#.n en den wederzijd- sohen goeden wil tot het doel leiden, Mis schien is in deze overeenkomst een onder pand van geruststelling te zien. Het is er om te doen, een reusachtig gebied, in de oud heid om zijn rijkdom beroemd, economisch weder tot waarde te brengen. De Ehiitsch- Fransohe overeenkomst echter 'krijgt eene bijzonder moreele waarde, als men haar be schouwt als een deel van het geheel der nieuwe overeenkomsten over Klein-Aziè.*'- Duitschland» Karlsruhe, 19 Febr. Hedenmiddag had in de kapel van het paleis een rouwdienst plaats v-oor de overleden prinses Wilhelm van Baden, die door de overgekomen vorste lijke personen werd bijgewoond. De Duitsche keizer bracht groothertogin Louise naar hare plaats. Verder waren aanwezig het prinsen- paar Max van Baden, de groothertog en de groothertogin van Baden, de hertog van Brunswij'k, prins Eugenius van Zweden, prins Karl van Hohenzollern, hertog Paul Frie- drich van Mecklenburg, de groothertog van Oldenburg, grootvorst Michael van Rusland enz. De rouwdienst werd ingeleid door Rus sische gezangen en onderbroken door gebe den van Russische geestelijken in plechte gewaad. B e r 1 ij n19 Febr. In den rijksdag be gon heden de twee lezing van de mannebe- grooting. De sociaal-democraat Noske weel net ongeluk, dat aan de L 1 is overkomen, aan onvoldoende opleiding van de bcmaim£bg en hei ongeluk \an de L. II aan den al te haastig verrichten opbouw, hij kritiseerde de leveranliën door de hij de toerustingen be trokken finma s, vroeg naar de betrekkingen van den agent van Krupp Brandt met het marine-departement eh schoof op Duitschland de schuld van het niet tot stand komen van eene overeenkomst met Engeland over beper king van de toerustingen. Staatssecretaris von Tirpilz verklaarde, dat bij de opleiding van de bemanning van het luchtschip L I met de grootste omzichtigheid is te werk gegaan; de bestuurder was een zeer bekwaam vakman. Bij het bouwen van de L II is niets voorgeschreven wat de Zeppe lin-maatschappij niet goedkeurde. Bij de marine is, tijdens Brandt in functie was bij Krupp, evenmin verraad als omkooping voor gekomen. Het verwijt van Noske, dat wij tegen eene beperking van de toerustingen zijn, is ongerechtvaardigd. Het spreekt van zelf, dat wij een- zeker aantal schepen bouwen om de vlootwet uit te voeren. Erzherger (centrum) zegt, dat eene vermin dering van de sterkte, die de vloot moet heb ben, ondenkbaar is. De bespreking van de vraag der ontwapening kan slechts het begin van een twist zijn. Men kan zich niet met elkaar verslaan tot den prijs van de Duitsche zeeweer om Duitsche nationale redenen. Morgen voortzelling van deze debatten. P a r ij s, 19 Febr. De prins zu Wied is heden avond om 10 uur naar Neuwied ver trokken. Aan het station bracht de Neder- landsche gezant hem een afscheidsgroet Belgis. Brussel, 19 Febr. De toestand van den boning blijft bevredigend. De geneeaheeren hebben "t met meer noodig geacht een bulle tin uit te geven. De koning beweegt rich vrij in het paleis en heeft rijne bezigheden her vat. Bij de Kamer is een wetsontwerp ingediend tot bekrachtiging van de tusschen den staat en de dochters van koning Leopold II geslo ten overeenkomst, waardoor het proces over de nalatingschap van den koning beëeindigd wordt. De princesscu krijgen ieder eene uit- keering van 5i millioen frs. en doen, in ruil daarvoor, afstand van alle andere aanspraken. Brussel, 19 Febr. De Kamer heeft de in 1912 ie 's-Gravenhage gesloten opium-con ventie goedgekeurd. Frankrijk. De regeering heeft in een door president Poincare gepresideerde ministerraad eenige maatregelen vastgesteld lot onderdrukking van de nog bestaande congregatiën. De wet van 1904, die aan de .geestelijke orden het geven van onderwijs verbiedt, had een ter mijn van Lien jaar bepaald, waarin het voort- bekaan was toegelaten van ordescholen in plaatsen, waar de tcekensoholen nog onvol doende waren. De wet bepaalt echter, dat aan het einde van dezen termijn alle orde- scholen moeten worden gesloten. De minis ter van binnenlandsolie zaken heeft nu de prefecten, aangeschreven, dat zij de daartoe noodige maatregelen moeten nemen. Parijs, 19 Febr. De minister van finan ciën Caillaux verklaarde in de discussie over het ontwerp van de inkomstenbelasting, dat de regeering de aaqpeming van de beide eerste hoofdstukken van het ontwerp der commissie aanbeveelt, maar onmisbaar a-cht de aanneming van een amendement, dat het kader van de hervorming duidelijk aan geeft De regeei'ing zal er voor opkomen, dat de hervorming worde voortgezet, nadat de beide eerste hoofdstukken zijn gevoteerd. Tijdens eene schorsing van de zitting werd de venklaring van den minister druk bespro ken. De behandeling van de artikelen werd dringend verklaard, waarna de zifting ge sloten werd. Engeland* Londen, 19 Febr. Op voorstel van lord Lansdowne, besloot de vergadering tot benoeming van eene oommissie om onder zoek te doen naar de beschuldigingen, die in de pers zijn uitgebracht tegen lord Murray in verband met de Marconi-zaak, ten aanzien waarvan lord Murray onlangs zijn leedwezen heeft betuigd, dat hij in zijn oordeel had ge dwaald. Lord Crewe verzette zich niet tegen het voorstel, maar zeide, dat de regeering geene diireotc aansprakelijkheid op zich kon nemen voor de benoeming van eene commissie. Het lagerhuis, dat nog steeds bezig is met de behandeling van het anlwoord-adres op de troonrede, heelt een amendement verworpen, waarin de verdaging verlangd werd van het wetsontwerp tot afschaffing van de staatskerk in Wales, totdat het land over deze zaak zijn oordeel zal hebben kunnen uitspreken bij nieu we algemeene verkiezingen. Hetzelfde lot we dervoer een amendement, dat het lagerhuis eene beginseluitspraak wilde laten doen ta^ gunste van eene tolunie tusschen de verschik lende deelen van het Britsche rijk met belas* ting van de goederen van vreemden oorsprong voor zoover zy niet tot de voedingsmiddelen behooren. Londen, 19 Febr. De aanvullingsvci\ kiezing in Bethnal Green, die noodig was gc> worden door de benoeming van Masterman tof een nieuw ambt in het kabinet, heeft aan de regeering eene nederlaag berokkend. De unio- nist majoor Sir Mathew Wilson is gekozen mei 2826 stemmen. Masterman had 2804, de sociav list Scurr 316 stemmen. Zweden* De beide Kamers van den rijksdag hebben het debat over de regeeringsverldaring bcslo* ten zonder eene stemming, die ingevolge hel reglement van orde niet is toegelaten. D« woordvoerders van do linkerzijde betoogden, dat de regeering hel vertrouwen van de meer derheid van den rijksdag niet bezat; die van de rechterzijde zeiden hun steun aan de re- gcering toe. Van rechts werd de hoop uitge-.' drukt, dat door de verkiezingen voor een nicu< wen rijksdag eene gunstige oplossing van d* kwestie der landsverdediging lot stand zotf komen, waarbij men zich van links aansloot onder opmerking echter, dat de regcering niet kon steunen op eene parlementaire meerder' he id. In de Tweede Kamer verklaarde de sociaal* democraat Branting, dat het optreden van he\ ministerie de beteekenis had van een afwijken van het parlementaire stelsel. De minister van justitie betwistte het bestaan van oen consti tutioneel conflict en verklaarde, dat dc re geering overtuigd was, dat de koning niel handelde tegen de grondwet en dat ook in dc toekomst niet zou doen. Italië. Volgens een bericht van de Avanti uit Rorai wordt een expeditiekorps op de been ge bracht, bestaande uit 30,000 man infanterie met 10 batterijen en 5000 ruiters, dat een tocht zal ondernemen naar het binnenland van Cy- renaika. In het begin van het voorjaar zal de expeditie uitgaan. Portugal* Lissabon, 19 Febr. De minïsler-prcsR dent heeft een wetsontwerp ingediend tot het verleenen van amnestie voor politieke overtre dingen, verzet tegen de scheidingswcl, over tredingen van de perswet enz. Uitgesloten van de amnestie zijn tfc hoofden en personen, diq gebruik maakten van dynamiet of aanslagen tegen personen hebben bedreven. De Kamer heeft dit wetsontwerp dringend, verklaard en het onmiddellijk in behandeling' genomen. Oostenrljk-Hongarije. Tot voortzetting van de onderhandelingen over een Duitsch-Czcehischc compromis, heeft de Oostenrijksche minister-president eergis teren weder de gevolmachtigden van de beid* partijen bij zich ontvangen, des voormiddags de Duitschers, in den namiddag de Czechen, beiden in tegenwoordigheid van den stadhou der vorst Thun. De Duitschers verklaarden, dat hunne toestemming om aan de onderhan delingen mee te doen, volstrekt niet belee- kent dat zij met de zakelijken inhoud van het regeeringsvoorstel instemmen; zij drukten het verlangen uit, dat in de eerste plaats de kwes tie der bepaling van de nationale grenzen De bloemen die in onzen kindertuin bloei den, geuren gedurende het geheele leven na. oorspronkelijke roman 43 door H. WITTE. Was het nu werkelijk rijn bedoeling ge weest om Margo op te eischen, of veeteer om, door een eisch te stellen, waaraan hij .vel be greep dat Dubbelman niet zou willen voldoen, hem een flink aanbod in geld af te persen? Het laatste kwam Dubbelman het waarsca.jn- lijkste voor, maar onmogelijk was t eerste ook niet. Het was hem toch te coed kend, dat die zwervende heidens het met de mora liteit evenmin streng opnemen als met eer lijkheid, en hij huiverde bij de gedachte aan het lot dat dan voor dat thans volwassen, zeer sohoone en aan een alleszins beschaafd leven gewende meisje zou te verwachten zijn. En wat een geldelijke vergoeding betreft, die dan vrijwel gelijk zou staan met het afkoopen van een recht waarop de ander geen aanspraak- had, dit denkbeeld scheen hem te immoreel, om er rich goed mede te kunnen vereenigen. Maar toch zou hij hieraan, zelfs a-> ruime wijze, hebben toegegeven, als de Zigeuner hem niet door leugens had willen bedriegen Dat deze, begrijpende dat zijn plan mislukt was, wraak wilde nemen, door het achterhou den van dien brief waarop Dubbelman na tuurlijk veel prijs stelde, kon deze beer ij pen; maar hij had daar nu hoegenaamd niets meer aan, terwijl Dubbelman er zeker wel wat voor over zou gehad hebben. Hij is nog niet voor goed hier vandaan, zei Jan, toen de heiden vertrokken was. Hij begrijpt heel goed dat u dien brief graag zoudt willen hebben, en houdt zich alsof hij dien niet uit zijn handen wil geven, om er later zooveel mogelijk van te profiteeren. Let maar op; hij komt er mee terug. Maar we moeten hem in 't oog houden, en er dus spoe dig achter zien te komen waar hij nu te vin den is. Als u 't goed vindt, zal ik daar mor gen eens op uitgaan. Ik kan wel zoo wat be grijpen waar hij zit, en dat zal niet ver uit de buurt wezen. Als we dat weten, en hij koppig genoeg is om te vertrekken, zonder den brief uit zijn handen te geven, dan is zijn spoor wel te volgen en kan u nader zien wat het beste is. Als u hem nu opzoekt, zal hij snappen dat liij kan vragen wat hij wil, en komt hij hier, dan kan u hem een bod doen. en zal hij begrijpen dat hij daar meer aan heeft dan aan dien brief. Lang duurde het dan ook niet, of Jan wist waar die troep zich ophield, en hij had zijn maatregelen genomen om onmiddellijk be richt te ontvangen wanneer hij opgebroken en in welke richting zij zou vertrokken zijn. Intusschen gingen er twee dagen voorbn zonder dat de Zigeuner kwam opdagen, en dat maakte Dubbelman ongerust. Wel verwachtte hij niet dat die brief omtrent Margo's afkomst veel opheldering zou geven, maar men kon toch niet weten; een paar woorden kunnen eenig licht geven, en in elk geval was het in Margo's belang in het bezit van dit zijn. Hij dacht er daarom ernstig over hem den der den dag te gaan opzoeken. Voor een flink bod zou die Zigeuner wel zwichten. Een onvoorzien geval belette hem dit echter. Twaalfde Hoofdstuk. De nu dagelijks merkbaar langer wordende avonden buuen op den Terpennerg weinig alwisseiing aan. .ben vooravond bracht buu- ijelman gewoonlijk op zijn kamer door, en ue rest was steeus bestemd voor iekluur in de huishoudkamer, waar Margo zich oan met oenig handwerk bezignield, werk een en ander door korte gespreiucen werd aigebroxen. Hij had het lot hiertoe steens zooveel mo gelijk vermeden over haar vroegste geschie denis te spreken. Dit toch kon hem niets wij zer maken en het stemde haar slechts wee moedig. Wat zij zich daarvan herinnerde had zij hem natuurlijk reeds lang verteld, maar wat beteekent de herinnering van een zoo jong kind? Van haar moeder en waar zij ge woond had wist zij zoo goed als niets, wat Dubbelman nogal vreemd vond, maar 't welk later verklaarbaar werd. Dat ze eens 's mor gens heel vroeg en half slapend aangekleed en door een vrouw, die ze maar enkele koe ren gezien had en die zeide dat ze haar moe der was, naar hui ten was gebracht, en toen alleen was gelaten, herinnerde zij zich zeer goed, en dat ze toen in een wagen was mede genomen en hij die vreemde mensehen ge bleven was, wist ze ook zeer bepaald; maar zij had nooit eenig begrip ervan gehad, waar om die vreemden haar hadden medegenomen oj in welke bo'rekking zij tot hen stond. Dit klopte dus met wat Jan, de gewezen trompetter, had medegedeeld, aan de waar heid waarvan Dubbelman trouwens geen oogenhlik twijfelde, en die overigens door brutale houding van den Zigeuner bevestigd werd. Hij meende echter na het bezoek van den Zigeuner niets voor haar verborgen te mo gen houden, daar dit toch in-de eerste plaats haar aanging Toen zij dus 's avonds rustig bij elkaar za ten, zei Dubbelman, terwijl hij een krant toe vouwde en een sigaar wilde gaan opsteken, zoo los *weg, als betrof het een onverschillig onderwerp: Die kerel, die Zigeuner, Maurus heet hij, is eergisteren hier geweest. Maurus, ja, zoo heette hij; en....? Daar haar gelaat zichtbaar angstige ver wachting verried, haastte Dubbelman zich te antwoorden: Och, dat beteekende en het gaf ook niets. Je weel dat we vroeger moeite hebben ge daan om hem op te sporen, om mogelijk van hem iels te vernemen, dat ons op het spoor van je ouders zou kunnen brengen, en ik hoopte dan ook aanvankelijk, toen hij zich bekend maakte, dat hij mededeelingen zou willen doen als hem die maar goed betaald werden. Nu, dit zou wel terecht gekomen zijn, maar 't gaf niets; klinkklare en tastbare leu gens, en toen hem bleek dat ik hem door zag, werd hij brutaal. Dit zou mij volkomen onverschillig zijn, zoo hij niet, gelijk hij zeil erkende, nog altijd in het bezit was van een brief, dien gij, toen hij u opnam, in de hand hield. Daarvan hebt gij zelf mij niets verteld, zoodat dit u ontgaan schijnt te zijn. Wal die brief inhield zeide hij niet, maar denkelijk bevat hij bijzonderheden omtrent uw moeder; misschien is hij wel van haar zelve. Hij wilde mij dien echter niet af staan, maar dit zal wel weêr een middel tot afzetterij wezen, en ik zal hem dus wel in handen krijgen. Hij heeft er absoluut niets aan, en ik stel er zeer hoogen prijs op, niet min der zelfs dan wanneer het mij persoonlek betrof Margo keek hem, terwijl hij sprak, stra* aan, daar haar nieuwsgierigheid natuurlij!* zeer gespannen was. In het eerst trok dit zijn opmerkzaamheid niet, maar toen hij bij d« laatste woorden zijn blik op ha'ar richtte, en hij in die heldere kijkers zag, doorvoer hem een gewaarwording, die hem zijn zelfbeheer- selling deed verhezen, zoodal hij verder ging dan hij nog van plan was. Je zal toch wei begrijpen, ging hij mei een lichte heving in zijn stem voort, dal iets wat je van zoo nabij treft, ook mij zeer ter haxte gaat Je weet toch wel dat ik van het oogenhlik af, toen jo hier in huis kwaamt, veel, heel veel van je heb gehouden. Ik be schouwde en behandelde, ik had je lief als een aantrekkelijk kind, en liet;elfde was ook met dokter Mendel en Mina het geval. Wij kregen je meer hef naarmate je grootcr werd en je voor onze zorgen zoo erkentelijk bleek le zijn. Tot zelfs vóór korten tijd was en bleef je voor mij datzelfde kind, want door den dagelijkschen omgang let men cr niet spoedig op dat niet alles hetzelfde blijfL Onze omgang was dan ook van het begin af niet als een vriend en vriendin, want daar was je te jong voor, maar zoo tennaastenbij als vader en dochter, en, jong als ik zelf was, heeft dokter Mendel zich daarover wel eens gekscheerend uitgelaten, en ik zelf lachte om dit denkbeeld. Zoo bleef dan ook onze we- derzijdsche verhouding tot op dit oogenblik. Maar, beste meid, jc bent nu geen kind meer, en al weten we helaas niet precies hoe oud je bent, de kinderschoenen ben je ontgroeid; je bent een flink opgegroeide jonge dame ge worden, van zeker minstens achttien jaar, die wel twintig lijkt. Ik zelf ben maar eeD jaar of zes o acht ouder, en dus Wordt vervolgd»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1