Dinsdag 24 Februari 1914 BUITENLAND. FEUILLETON. Op den Terpenberg. 12** Jaargang< ABONNEMENTSPRIJS: P©r 8 maanden voor Amersfoort f Idem franco per post1-50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.lü, Afzonderlijke nummers 0.05» Der 9 Courant verschenk dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau» UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PBIJS DEE ADVERTENTIËN: Van 15 regels f 0.50» Fikeregel meor0.10* Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedryt bestaan zeer voordeolige bepalingen tot het herhaald advertooren in dit Blad, bij abcmnoment» Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Grondwettelijke Gelijk stelling van Man en Vrouw Vrijdag a.s. zai alhier een groote meeting gehouden worden tot inleiding van de plaat selijke actie voor het Volkspelitioimement voor groikIwettelijke gelijkstelling van vrouw en man. 'n Enkel wooixl tot goed begrip van deze bewoging. De Yereeniging vooa* Vrouwenkiesrecht heeft gemeend eene adresbeweging op touw te moeten zetten om te voorkomen, dat bij de aanstaande Grwndrwetaherzieuirtg het artikel, het kiesrechtvraaigstuik betreffende, die kwes tie onopgelost laat, door daarin niet meteen de vrouwen op te nemen. "Wel is waar hebben de beide Volkspetition- nementcn, die in 1911 gehouden zijn, duide lijk en onomwonden gesproken van eene de finitieve oplossing van het kiesrecht-vraag stuk voor maiinen en vrouwen, diooh de re- ge ering legt de uitspraak van het volk zoo uit, alsof wel bedoeld was eene definitieve oplossing van het kSesrechtvraagstuk voor de mannen, en niet voor de vrouwen. Als aan de plannen van de Regeeiiryg oan het alge meen manneiiikiesrecbt in de Grondwet vast te leggen en voor de invoering van het vrou wenkiesrecht alleen de beletselen ullt de Grondwet weg te nemen, gevolg wordlt gege ven, dan zal het kiesrechtvraagstaik dn Ne derland nog jaren lang de gemoederen be roeren en werkzaamheid van onze wegge vende lichamen belemmeren. Met het uit de Grondwet wegnemen van de beletselen tot invoering van vrouwenkies recht, zoodat het aan den gewonen wetgever wondt overgelaten al of niet vrouwenkies recht in te voeren, zullen de hedendaagsche vrouwen geen genoegen nemen, omdat zij dan van het wisselvallige inzicht van een kamermeerderheid afhankelijk zijn of haar hei kiesrecht zal worden gegeven of niet, en eenmaal gegeven misschien zelfs wederom zal worden ontnomen. Zulk een onhoudbare positie, met betrek king tot haar voornaamste burgerrecht, zou men voor olie vrouwen scheppen, indien er toe wordt overigegaan om de politieke rech ten der vrouwen, in afwijking van dae der mannen, door den gewonen weLgeyer te laten regelen. Gaat algemeen mannenkiesredbt vóór de toekenning van het vrouwenkiesrecht, dan zal dit een grove beleediging zijn voor de vrouw, die ziah dan terecht door den wet gever van de 20e eeuw achtergesteld zal kun nen beschouwen bij baliekluivers en analfa beten. Zulk een onrecht moot voorkomen worden. En hot zal voorkomen worden, indien de volkswil zich duidelijk uitspreekt. De volkswil heeft ziah reeds uilgesproken door de beide petition eau ent en in 1911 ge houden, maar hondenden, maar duizenden hebben die pebiiJionementen niet geteekend. In de drie tusscheniiggcnde jaren hebben duizenden den leeftijd boreifkt, welke hen tot mede-getuigen thans recht geeft en in die 3 jaren van vooruitgang heeft de geest des fcijkls ook wonderen verricht bij de honder den lauw en en onverschilligen van weleer. Voor al dezen wordt nu de gelegenheid ge boden om zaoh alsnog uil 4e spreken en de stem der roepende scharen nog krachtiger en duidelijker te doen doordringen tot de re geering. Herinneren wij ons goed, dan bedroeg het in 1911 verkregen aantal handteekeningen in Amersfoort 14 1600. Maar deze harxileeke- ningen waren bijna uitsluitend in arbeiders kringen verzameld, zoo dat er thans stelHg nog wel 'n goede duizend bij te winnen zijn. Wordt dit getal bereikt, dan zullen op 'n be- volMng van 25.000 zielen 2500 zich verklaard hebben vóór de grondwettelijke gelijkstelling van man en vrouw. Kan men dan zeggen, dat de bevolking van Amersfoort ziah vóór de gelijkstelling heeft uitgesproken? Of moet geconstateerd worden, dat de overgroote meerderheid, immers 90 zich tegen verklaard heeft? Geenszins, wamt onder die 90 zijn alle kinderen be neden 18 jaar medegeteld en onder die 90 zijn allen begrepen, die zich om de groote vraagstukken van onzen tijd niet bekomme- i endie niets weten wat er omgaat in de hooiden en geestendie eten en drinken en slapen en hun dagelijksch werk verrichten, doch zich aan nadenken over hoogere vraag stukken niet bezondigen, liooggtcns nabau wen de rinloo-ze flormulcs, welke anderen hun voorpraten. Zijn het deze do-ode elementen, die den volkswil vormen, en wil men met dien volkswil rekening houden, ja- dan moest stellig geen schrede meer gezet worden op den weg van vooruditlgang, moet geen enkele nieuwe hervorming ingevoerd worden, inte gendeel dan dient err veel, heel veel weer af geschaft, wat met dien volkswil in strijd is. Maar beschouwt men als den volkswil de uitspraak van memschen, van mannen en vrouwen, die niet zich laten leven maar zelf leven, zelf denken, zelf oordee- len en zelf spreken, ja dan vertegenwoordigt 10 procent 'n groote, groote meerderheid en dan mag de wil van d i e 10 procent der be volking de volkswil genoemd worden. Al moge men misschien niet in alle op zichten lederen genomen stap of nog te ne men stap om het einddoel te bereiken kun nen goedkeuren, men bedenke, dat er oogen- blikken zijn in het leven van volkeren, van giroepen en ook van enkelingen en uit enkelingen" bestaait ten slotte het onover- winlijkste leger waarin bereidwillig vol gen van méér waarachtige kara-ktergrootheid getuigt dan het star-eigenzinnig doordraven langs eigen weg. Moge dus drilt volkspetfirtdonnement alle me dewerking vinden, die het verdient. Alle vrouwen, die haar eigen roeping bewust zijn, zullen stellig zonder e enige aansporing op de lijsten, welke aangeboden worden, teekenen. Maar ook alle mannen, die i;n de uitsluiting der wouw van den wetgevenden arbeid zien 'n tekort aan rechtvaardigheid jegens haar cn 'n verlies aan goede arbeidskracht voor de gemeenschap,'moeten hun naam zetten on der het Petitionement. DuitschlancL De rijksdag heeft de voordracht, die door den bondsraad is ingediend om den weg ver der te kunnen opgaan, die in het vorige jaar is ingeslagen met het noodwetje, dat toen is aangenomen om eenige verlofgangers, die na afloop van eene inspectie zich legen een hen tot rust vermanenden gendarme hadden ver zet, tot langdurige tuchthuisstraffen waren veroordeeld, in hoogere instantie eene lich tere straf te kunnen opleggen, naar eene com missie verwezen. De conservatieven, door het centrum gesteund, hadden gewenscht, dat de zoogenaamde Zabern-comnussie daarmee zou worden belast; maar om het onderzoek van dit wetsontwerp sneller te doen vorderen, is het in handen gesteld van eene bijzondere commissie. De bedoeling van het wetsontwerp is, de strengheid waarmee de wet thans vergrijpen tegen de militaire tucht bestraft, te verzachten in gevallen, waarin kwaadwilligheid of boos opzet bij de beklaagden niet aanwezig zijn: In het huis van afgevaardigden van den Pruisischen landdag heeft de sociaal-democra tische afgevaardigde Liebknecht, toen hem door den voorzitter verboden werd te spre ken over de disciplinaire macht van den poli lie-president, een feilen persoonlijken aan val tegen dien ambtenaar gedaan, üoor aan den minister van binnenlandsche zaken (die niet tegenwoordig was) de vraag te doen of het waar was, dal de heer von Jagow eenige jaren geleden een rechter in het gezicht heeft geslagen en daarvoor tot veertien dagen ge vangenisstraf is veroordeeld. De voorzitter riep hem tot het onderwerp, dat in discussie was, waarop dr. Liebknecht antwoordde: „Hel zou toch voor het perso neel der politie zeer interessant zijn le verne men, of zijn superieur een wegens mishande- Ling gestraft individu is." De voorzitter her haalde zijne waarschuwing en dreigde hem het woord te zullen ontnemen, als hij zich niet daarnaar wilde gedragen, waarop Lieb knecht zeide: „Ik zal mij dus er toe bepalen, den minister om opheldering te verzoekeD over de^vraag, die ik'hem heb gedaan." De stadhouder van Elzas-Lotharingen, graaf "Wedel, is onlangs in Berlijn geweest om daar eene woning te huren. Wanneer hij zijn ambt zal neerleggen, is nog onzeker, en even onzeker is het wie zijn opvolger zal worden. Alleen wordt het als zeker be schouwd, dat de nieuwe stadhouder niet zal zijn een prins van het koninklijke huis van Pruisen en ook niet gekozen zal worden uit de hooge militaire rangen. De afgetreden staatssecretaris baron Zorn von Bulach heeft zitting genomen als lid van de Eerste Kamer. Frankrijk. De commissie van tien Senaat voor de her ziening van de kieswet heeft haar rapport in gediend, dat concludeert tot verwerping van het door de Kamer verleden jaar aangenomen bemiddelingsvoorstel en tot handhaving van hel door den Senaat voorgestane stelsel van verkiezing naar het meerderheidsstelsel mei meervoudige districten Het rapport eindigt met de woorden: „Wanneer het onmogelijk mocht zijn overeenstemming te krijgen lus- schen Kamer en Senaat en de aanslaande al- gemeene verkiezingen voor de Kamer moest worden gehouden op grond van het thans gel dende stelsel der enkelvoudige districten, dan zijn wij er zeker van, dat door dit stelsel nie mand zal worden benadeeld. Wij herinneren er aan, dat in Juni 1912 de toenmalige minis ter-president Poincaré in de Kamer heeft ver klaard, dat het stelsel der enkelvoudige dis tricten, al steunt het op het meerderheidsbe ginsel, eene vertegenwoordiging van de min derheden mogelijk maakt Per ijs, 23 Febr. De Kamer behandelde heden de interpellatiën over den gezond heidstoestand van hot leger. De minister van oorlog zette uiteen, dat de toestand verergerd is door den strengen winter en door epide- miën, die ook onze buren getroffen hebben. De vorige regeering en het parlement had den eene zeer aLrenge schifting van de dienstplichtigen op het oog, maar hunne be doelingen werden niet gevolgd door de raden van revisie. Men zal de effectiefs moeten be perken in die male, dat de gezondheid van de manschappen verzekerd wordft. Het leger moest 235.000 manschappen ontvangen in plaats van de 195.000, waarop gerekend was. De minister somde de maatregelen op, die genomen zijn voor de gezondheid van de sol daten. Hij verklaarde, dat hij inslruotiên zal geven, opdat de raden van revisie bij de keuring strengere eischen stellen. Wij willen, dat het leger sterk zal zijn. Daairtoe moeten wij zorg dragen voor de gezondheid van de manschappen. De sluiting van het debat werd imet bijna algemeene stemmen aangenomen. Minister-president Doumergue verklaarde, dait hij een onderzoek in beginsel aanvaardt, omdat dit kan strekken om te doen uitkomen de pogingen, die door de regeering zijn aan gewend om het land genist te stellen. Een enquête-voorstel van Ferry, dat door de regeering "was aangenomen, vertrouwen uitdrukkende in de regeering en strekkende om de gezondheidscommissie op te dragen een onderzoek in te stellen in overleg met de regeering, werd aangenomen met 365 te gen 25 stemmen, waarna de zitting gesloten werd. Engeland. Londen, 23 Febr. In antwoord op eene vraag in het lagerhuis betreffende de Inter nationale commissie tot voorbereiding van eene nieuwe vredesconferentie, zeide onder staatssecretaris Acland: Wij hebben heden een schrijven van dfe regeoring der Vereenig- de Staten ontvangen, waarin de benoeming van eene internationale oommissie in over weging gegeven wordt. Dit voorstel zal met de meeste zorg overwogen worden. Op de verdere vraag, of de Brilsdhe regeering be reid Is tot hartelijke samenwerking rr.et de 'Vereenigde Staten in deize zaak, antwoord de Acland: Zeker. Londen, 24 Febr. Het stoomschip Umgeni, met de negen uit Zuid-Afrik# gede porteerde arbeidersleiders aan boord, is he den morgen om half acht te Gravesend aan gekomen. Noorwegen. Uit Christiana wordt aan de Frankf. Ztg. be richt, dat de mededeeling in builenlandsche bladen, dal de rcgeeriiig 12 millioen van het parlement heeft verlangd tot vermeerdering van de krijgstoerustingen, niet geheel juist is. Wel is de regeering bereid, nieuwe bedragen voor de landsverdediging van de storthing te vragen, wanneer die bedragen kunnen wor den gedekt uit de opbrengst van de verhoog de directe belastingen. De regeering blijft trouw aan het vroeger door haar ingenomen standpunt, dat in geen geval daarvoor nieuws indirecte belastingen mogen worden gevo teerd. Rumenië. Bukarest, 23 Febr. Koningin Elizabeth is van de cataract geopereerd. De operatk is volkomen geslaagd. Servië. Belgrado, 23 Febr. De skoepschtina heeft in eerste lezing met 105 tegen 1 stem men een wetsontwerp aangenomen tot het vetrleenen van ondersteuning aan de inva- lieden uit de jongste veldtochten. De minis ter van oorlog verklaarde, dat de Servische verliezen in de beide laatste oorlogen hebben bedragen 20.000 doodan en 48.000 gewon/ den. Griekenland. Athene, 23 Febr. De verkiezingen voor den gemeenteraad in Athene en Piraeua hebben eene aanzienlijke meerderheid v«rr schaft aan de regeeringscandidaten. Een besluit van den koning van Grieken land heeft aan allo Bulgaren, die gedurende de beide laatste oorlogen betrokken zijn ge weest in politeke misdrijven, volledige am nestie verleend. De kwijtschelding van straf is ook uitgebreid tot misdrijven, voortgeko men uit den nation alen strijd in Macedonië, die voor het uitbreken van den Balkanoorlog bestond. Men hoopt, dal hierdoor de bezwaren legen de hervatting van de diplomatieke be trekkingen tusschen Griekenland en Bulgarijl uit den weg zijn geruimd. Turkije. Uit Konstantinopel wordt aan de Frankf. Ztg. bericht, dat liet protokol over de out running van de Dodckanesos waarschijnlijk eerst over veertien dagen zal wórden onder teekend. Terstond daarna zal de overdracht van de eilanden aan Turkije ingeleid wor den; men rekent er echter mee, dat de for maliteiten van de bezitverwisseling onge veer eene maand zullen vorderen. Deze zul len zoodanig worden ingericht, dat op het oogenblik waarop de Italiaaiische vlaggen op de eilanden worden neergehaald, hunne we- derzetting door de Turken, administratief en militair, feitelijk reeds is uitgevoerd, zoodat onaangename incidenten zullen wordtin ver meden. Albanië. Wal de nb ur g (Saksen), 2 3 Febr. l>t Albaneesche deputatie is beden namiddag om 2.56 hier aangekomen. Om 5 uur werd op het slot een diner gegeven. Tweede telegram. De Albaneesaha deputatie is naar Leipzig vertrokken. Zij zot morgen de reis voort naar Weenen. De Yonst van Sahönburg-Wakleiiburg bracht aan tafel een dronk uit, waarin hij. zich tol zijn schoonzoon en zijne dochter wendend, zeide: liet door het noodlot zwaar geliroffen volk vestigde zijne hoop op u, ver wachtende dat gij het voor zult gaan op den weg naar geluk en roem, en alles wat gij aan kracht cn liefde hebt zult aanwenden om uwe zware plichten zoo te vervullen, als gij voor uwe onderdanen en voor u zelf kunt verantwoorden. Gij, mijne heeren gedelegeer den, zijt van Albanië hierheen gekomen om aan uwen nieuwen heerscher de kroon aan Prijs nooit uw eigen werk, maar laat uw werk u prijzen. oorspronkelijke roman 46 door H. WITTE. Dubbelman was na het ontbijt weêr naar zijn kanier getrokken en spoedig daarna ver scheen zijn uude vriend. Wei maat, \\at hoor ik, moet de dokter in functie komen? Present 1 Dubbelman sloot de deur en deelde toen zijn zijn vriend mede wat den vorigen avond v>as voorgevallen, maar hetwelk, wijf mogelijker wijze de Zigeuner er in betrokken was, in geen geval ter ooren \an Margo mocht ko men; reden waarom hij de oorzaak zijner on passelijkheid had verzwegen. Dokter Mendel zag hein scherp aan, terwijl hij hem aandachtig den pols voelde. Je bent koortsachtig en je zenuwen zijn in de war. Maar laten we vóór alles eens zien hoe die kerel je geprikt heeft. Dit onderzoek was spoedig afgeloopen. De wond op zichzelf beicekent niet veel, al begrijp ik, dat ze pijnlijk is. Maar je mag toch van geluk spreken, want het heelt niet veel gescheeld of het zou leelijker afgeloopen rjjn. De stoot schijnt te zwak geweest te zijn en het wapen, mes of dolk, is op een rib af gestuit. Als zoodanig absoluut ongevaarlijk Je moet er verder niets aan doen; de pijn zal nog wel een paar dagen duren, maar da» hindert niet, als je maar een beetje geduld hebt. Jc moet echter absoluut een paar dagen rustig je kamer houden, en alles vermijden wat de zenuwen kan prikkelen. Aan Margo zal ik het oude deuntje voorzingen en zeggen dat je kou gevat hebt; je zult je huishoudster wel in het geheim moeten vertellen wat je zelf meent dat zij moet weten. Voorloopig niet medicinecren; als 't noodig is, zal ik je wel wat kinine meebrengen. Of heb je die misschien in huis? Ja? Nu, slik dan maar een pil of vijf, dat is meer goed dan kwaad Toen Dubbelman de vraag deed of het be paald noodig was thuis tc blijven, daar hij stellig plan had den Zigeuner op te zoeken, hield de dokter zich boos. Laat de Zigeuner naar den bliksem loo- pen. Uilgaan zou je slecht kunnen bekomen, en nog slechter zou het zijn misschien met dien kerel een standje te krijgen. Wees voor zichtig, want met de zenuwen valt niet te spotten. Nu adieu! 't Is pas even tien uur en mooi weer. Ik ga de bosschen nog eehs in en kom dan straks hier koffiedrinken, want met Margo ia op het oogenblik niets aan te van gen; ze zijn aan het inmaken. Dus rust, een beetje kinine en wat lichte.lektuur. Tot straks! Dertiende Hoofdstuk. Een uur later zat dokter Mendel op de zelfde bank aan den grooten rijksweg, achter welken Jan, de voormalige trompetter, het plan voor dien diefstal had afgeluisterd. Naast hem lagen enkele bloemstengels van een en dezelfde soort, en hij had er een in de hand. Die bloeiende plant scheen hem zeer te in- leresseeren, maar bij scheen er niet mede in het reine te kunnen komen, te oordeelen naar zijn mopperenue alleenspraak: Als Duiiocüiian dit mug nau gevonden en mij deze bloem onder den neus hield, met de vraag welke plant het is, zou ik in eens al mjjn krediet als botanicus bij hem ver liezen. ik zou er haast een eed op durven doen dat het een Oronanclie is, want op een afstand en ook van nader bij gezien, kan ze niets anders dan een „Bremraap" zijn. Is het er nu een of is het er geen? ik zou zeggen ja, want ze kan toch eigenlijk niets anaers wezen. Maai' hoe komt oie uan aan zoo n heel andere bloemkroon? Hij nam een alzonoërlijke bloem en bekeek die door een loup, belastte den stengel nog eens, schudde het hoofd, en pruttelde weêr: ,,'t is er een en 't is er toch geen." Hij was zoodanig in die bescüouwing ver-, diept, dat hij den persoon niet had opgemerkt, die langzaam maar met gelijkmaligen pas ge naderd was en bij hem bleef stilstaan- Toen hij opkeek, zag hij een man van rijzige gestalte, met een zeer uithcemsch voorkomen; een lange zwarte mantel (almaviva), van vo ren openhangende, liet een tot aan de keel gesloten zwart kostuum, dicht met glimmende knoopjes bezet, zien; een zeer breedgerande zwarte liocd dekte zijn hoofd, terwijl de bee- uen tot halverwege de knie in lage kaplaarzen gesloten waren, en ook zijn glad maar sterk gebruind gelaat den buitenlander verried. Dokter Mendel herkende in hem onmiddel lijk een dier Hongaarsche of Duitsche rei- Bremraap Is de Nederlandsche naam voor verschillende soorten van het parasitische ge slacht Orobancht zende z. g. geneesmeesters, die toen hier te lande wel meer gezien werden, maar die bij de medische faculteit, en over het algemeen ook bij de stedelingen, in geen al te besten reuk stonden. Daar ze meestal geneeskrachtige, z. g. wonderoliën verkochten, kende men ze algemeen onder den naam van „oliekoop' Terecht of ten onrechte werden deze rond reizende geneesheeren en medicijnverkoopers als kwakzalvers, in den meest ongunstigen zin, beschouwd, en, bevooroordeeld als hij, gelijk de meesten, was, had ook dokter Men del het op die vreemde gasten niet begrepen. De man die nu vóór hem stond maakte echter door zijn geheelc verschijning, en zeker niet het minste door zijn vriendelijk gelaat, maar ook door zijn uiterst propere kleeding. op hem een heel wat gunstigeren indruk, dan het geval zou geweest zijn als hij hem op een afstand had gezien, en toen deze hem beleefd, in zeer gebroken Hollandsch, met een zwaar Duitsch accent, vroeg of het hem zou hinderen als ook hij op die bank ging zitten, want dal hij zeer moê was, was hij beleefd genoeg hem in bet Duitsch te antwoorden, dal ieder wan delaar daarop hetzelfde recht had en er plaats genoeg was voor twee. Deze beleefdheid bleek den oliekoop aange- Dit is een voor de jongeren van dezen tijd onbekend woord, terwijl het in de eerste helft der vorige eeuw zóó bekend was, dat men de kinderen slechts met een oliekoop behoefde te bedreigen, om hen een schrik op 't lijf te jagen. Nadat door de latere wettelijke regeling der geneeskunde dit type verdwenen was, had het woord geen beteekenis meer. Toch vindt men het nog in sommige woordenboeken vermeld, zoo o. a. in Koenen's „Verklarend Handwoorden- k der Ned. T— naam te verrassen, en, het medicijnkistje dat hij, door de almaviva onzichtbaar, onder den arm droeg, op de bank, naast dokter Mendel's bloemen neerzettende, betuigde hij zoowel voor het één als voor het andere zijn danin Hij meende dan ook, in die bloemen aanlei ding tot een gesprek vindende, zich van het Duitsch te mogen bedienen, in welke taal jt gesprek dus werd voortgezet. U schijnt belang te stellen in de inland- sche planten; is u wellicht botanist, als dra vraag niet onbescheiden is? Daarvoor mag en wil ik mij ook niet uit geven, al deed ik nogal wat aan botanie^ echter als bijstudie, want mijn vak is de ge neeskunde, hoewel ik reeds lang geen prak* tiseerend dokter meer ben. Dan zijn we collega's, gaf de oliekoop wiens gelaat hoe langer zoo meer blijk gai van aangename verrassing, terwijl hij dokte* Mendel de hand toeslak, ten antwoord. Collega's, dacht deze, wiens vooringenomen heid le diep geworteld was om door een vriendelijk woord zoo maar overwonnen te zijn; collega's.... Ilml Hij kon echter de hem zoo gulhartig too gestoken hand niet afwijzen, en, met eca^ hoewel flauwen handdruk, vroeg hij: Is u ook geneeskundige? Ja zeker; ik ben doktor in de genees kunde Dan zult ge waarschijnlijk ook wel aan botanie gedaan hebben. Kent ge deze plant7 Ze gelijkt op het eerste gezicht veel op een Orobanche, een woekerplant, die we hier „Bremraap" noemen, maar het zijn niet de zelfde bloemen. Wordt aervotyd'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1