Vrijdag 27 Februari 1914. „DE EEMLAN DER". BUITENLAND. FEUILLETON. Op den Terpenberg. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. 12da Jaargang. Kennisgeving. Politiek Overzicht ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1*00» Idem franoo per post1.50» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO* Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant versohjjnt dagelyks, behalve op Zon- ea Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie» advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Intercomm. Telefoonnummer 66. PK IJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regols.. «a f 0.5(K Elke regel meer O.lö, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Bene oiroulaire, bevattende de voorwaarden, wordt ©j^ aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. UITBREIDINGSPLAN. Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Amersfoort, Gelet op art. 28, alinea 6, der Woningwet! brengt ter openbare kennis, dat vanaf heden gedurende 4 weken op de gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage ligt een ontwerp-wijzi- ging van het uitbreidingsplan der gemeente Amersfoort, vastgesteld door den gemeenteraad den 31. Juli 1906, laatstelijk gewijzigd den 19. Juni 1913. Amersfoort, 25 Februari 1914. Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd, VAN RA ND \VLJ CK Het Kauinet-Uoumeryue vos. ioopig y<:i-ea. Het kaiuiict-i^uuuicigue iietil eeuig© kri tieke ctugen aoor&enuuLKL, maar is lot uusver aan <ie lagen, cue het werueu gelegd, geluk kig huimeu oniKomen. liet kamnet wordt steeus ocuieigu uoor uo vijanuscnap van de nieuwe groe^, <iie zien om onaiiu en Barihou heelt g^x>oiiaaid en uio t er op toelegt het kalnnei nog M>or ue aigemeeue namerYerkie- zuigun leu val te brengen en de conservaliei- gezinue eieiuexuen w'eucr aan het bewind te brengen. r>aar kwam in de laaLsle üagen nog bij, ual ae sociaiisieu geprikkeld Wiuen, op wie het mimsleiie moei sLcunen oui een te genwicht te hennen legen ue rechlsche groe- uen. me prikkeling kwam voort uit het ant- wooru, dal uoor uen onder-slaaissucrelaris \an nel aepai leindm van oorlog gegeven wei d op ue inierpciialien, die belickking hadden op het aanzienlijn© uanial ziekte- en sterfte- gevanen in hel leger. \an socialistiselie zijde werd beweerd, «at dil te wijten was aan over- vulliiig van ue kazernes ten gevolge van de uitvoering van de wel op üen uriejarigen diensltijU bij hel leger; men maakte daarvan een stormram tegen uie wet, welker intrek king men met vreugde zou begroeten. De onaer-staatssecretaris uaarentegen legde in warme bewoordingen naciruk op den plicht om uen driejarigen dienst te handhaven. Dal bezorgde kippenvel aan een deel der aanhan gers van liet kabinet, die vasthouden aan het alkeurend oordeel, dat op het laatste congres van de radicale partij over den driejarigen diensttijd is uitgesproken, Er werd verwacht, dat de minister-president den onder-staats secretaris dadelijk een démenti zou geven. Maar uat gebeurde niet; de minister-presi dent stond zelfs op, nadat de onder-staats secretaris had uitgesproken, en drukte dezen als teeken van instemming de hand. Dat maak te sensatie; de gewezen minister-president Bartliou riep uit: „Dat is een handdruk, die in het Journal OHiciel zal slaan." Het scheen een moeiclijlc vraagstuk, hoe de regeeri-g hare aanhangers met dezen hand druk zou kunnen verzoenen. Maar dat is toch gemakkelijker gegaan dan men aanvankelijk dacht. De vijanden van het kabinet zijn blijk baar tot de overtuiging gekomen, dat het oogenblik niet gunstig was om het ministerie te doen vallen. Zij hebben dus het plan om den aanval te ondernemen, laten varen. Aan den anderen kant hebben de elementen onder du regeeringsgezinden, die willen teruggaan naar den tweejarigen dienst, ingezien, dat het ge vaarlijk zou zijn het kabinet te bedreigen, door te verlangen, dat het zijn standpunt in do kwestie van den driejarigen diensttijd zou verloochenen, en een votum uit to brengen, dat het kabinet als eene afkeuring zou kun nen opvatten. Onder deze omstandigheden hebben dc meeat heterogene elementen samengewerkt om het onweer, dat een oogenblik dreigde, i\l te wenden. Een voorstel Augagneur-Jaurès toL benoeming van eene commissie van en quête naar den gezondheidstoestand in het leger werd ingediend met de uitdrukkelijke verklaring, dait het geen wantrouwen tegen de tegenwoordige regeering in zich sloot. Toen daarop een tegenvoorstel werd inge diend om met dit onderzoek niet eene nieu we commissie te heiasten, maar het op te dragen aan de bestaande commissie voor het openbare gezondheidswezen, verklaarde de minister-president, dat het hem onverschil lig was welk voorstel werd aangenomen; hij kon zich met beiden vereenigen. Daarop werd het voorstel Augagneur-Jaurès inge trokken en het eenige voorstel, dat overbleef, werd zonder strijd aangenomen; van de 410 leden, die aan de stemming deelnamen, stemden 385 voor en slechts 25 tegen. Dit onweer is dus voorbijgedreven. Verder zijn aan de regeering de middelen toege staan, die het behoeft om, in afwachting van de definitieve vaststelling der begrooting van het loopende jaar, gedurende de volgende maand in de eischen van den dienst te kun nen voorzien. De daartoe strekkende crediet- wet is door de Kamer aangenomen met 440 tegen 91 stemmen. Het kabrnel-Doinnergue kan dus voorloopig de reis naar het onbekende rustig voortzet ten. Maar in de weinige weken, die nog moe ten verloop en totdat deze Kamer zal uiteen gaan om gelegenheid te geven tot verkiezing van de nieuwe Kamer zijn er vele klippen waoiFQp het vaartuig kan stranden. Duitschland* B e r 1 ij n, 2 6 F e b r. De Lokalanzeiger be richt Prins Eitel Friecürich treedt in het na jaar op aan het hoofd van het regiment koningsjagers en verhuist dan naar Posen. Tweede telegram. In de omgeving van prins Eitel Friedrich is niets bekend van eene verhuizing van den prins naar Posen. B e r 1 ij n, 2 6 F c b r. De commissie van den rijksdag tot regeling van de bevoegdheden van het militaire gezag heeft heden art. 1 van het dooi* de vrijzinnigen ingediende wetsontwerp aangenomen. De verdere artikelen van het ontwerp wer den daarna ingetrokken. in den verderen loop der beraadslagingen verwierp de commissie de voorstellen van de Elzassers, de sociaal-demooraten en de vrijzinnigen. Daarmee is de taak van de com missie ten einde gebracht. Straatsburg, 2 6 F ebr. In den nacht op Maandag zijn drie onderofficieren van het infanterieregiment no. 126 doior eenige jon gelieden feitelijk aangevallen. Een van de aanvallens is door een sabelhouw in het ge zicht, een onderofficier door een messteek gewond. Pohtie-agenten, die kwamen toe snellen, hebben de namen van verscheidene der aanranders opgenomen. Het verder on derzoek is in gang. De regimentscomman dant heeft eene klacht wegens beleediging ingediend. Straatsburg, 26 Febr. Van bevoegde zijde werden heden drie nieuwe gevallen be richt yan aanvallen op militairen. Zaterdag avond werd een onderofficier van het artil lerie-regiment no. 51 door acht burgers op straat op de gemeenste manier uitgeschol den. Toen een van de burgers met een open mes op hem afging, trok de onderofficier zijn sabel en sloeg den messenheld, vóórdat hij kon steken, zoo krachtig op het hoofd, dat hij schreeuwend vluchtte. Maandagavond werd een hospitaalsoldaat door vier burgers zon der aanleiding aangevallen en geslagen. Dien zelfden avond, hoorde de schildwacht voor de staltent op de Polygoon de woorden: ,,Ik steek den schildwacht van avond nog over hoop." Op zijn geroep van halt! kreeg de schildwacht geen antwoord, maar hij werd door twee personen aangevallen en gesloo- ten. Daar het den schildwacht niet gelukte zijn geweer te laden, ontkwamen de aanval lers. Op grond van de laatste voorvallen heeft het gouvernement bepaald, dat alle buiten do stacl staande posten van nu af met gela den geweer op wacht zullen staan. M e t z, 2 6 Febr. Heden morgen heeft bij Orly een duel plaats gehad tusschen een lui tenant en een eersten luitenant, beiden van het infanterieregimenit no. 98. Dc eerste lui tenant is gevallen. De reden van het duel was eene zware beleediging; nadere bijzon derheden zijn onbekend. M e t z, 2 6 Febr. Volgens berichten, die in de stad rondgaan, is het tweegevecht veroor zaakt door voorvallen gedurende de karna- valsdagen, waarin de luitenants Lavalette en Haags betrokken warend en waardoor Haags zoo ernstig in zijne eer was gekrenkt, dat de zaak, zelfs als men de heerschende karna- valsslemming in aanmerking nam, niet in een- zachter licht kon komen. Frankrijk. Parijs, 26 Fe or. De Senaat heeft de eerste artikelen van de inkomstenbelasting aangenomen in den tekst van de commissie. Het percentage van de belasting is bepaald op 4 pet De minister van binnenlandsche zaken zal bij de Kamer indienen een wetsontwerp, dat verband houdt met de bepaling van de wet van 1889, die inhoudt, dat de kiesdistricten, die meer dan 100.000 inwoners tellen, een algcvaardigde naar de Kamer zenden per 100.000 inwoners of gedeelte van 100.000 in woners. Daar de beide Kamers nog niet tot overeenstemming zijn kunnen komen over de sinls zoo lang aanhangige plannen voor een nieuw kiesstelsel, moet de regeering er op bedacht zijn de bestaande wet aan te pas sen aan de gewijzigde omstandigheden. Tien districten, wier bevolking boven de 100.000 is gestegen, krijgen een afgevaardig de meer; daarentegen zullen vijf districten, door de vermindering Yan hunne bevolking, een algevaardigde verliezen. De Kamer zal dan vijf leden meer krijgen en bestaan uit 602 leden, wanneer het bestaand© kiesstelsel gehandhaafd blijft. Parijs, 26 Febr. In eene redo op een gastmaal van de democratisch-republikeinsche pad-tij kritiseerde Barthou levendig do regee ring, die in de laatste parlementaire debatten weigerde de kwestie Yan vertrouwen te stellen, telkens wanneer een duidelijk woord het ge vaar meebracht, dat het den steun van de omwentclingsgezinden zou verliezen, wier medewerking noodzakelijk is voor zijn be staan. Zinspelende op den driejarigen dienst tijd, zeide hij, dat de kiezers zich zullen af wenden van dubbelzinnige lafaaxdB, Ui© pijn lijke abdication voorbereiden. In het 'wetsontwerp tot regeling van het pensioen voor de mijnwerkers, dat door de Kamer is vastgesteld overeenkomstig de door den Senaat verlangde wijzigingen, wordt de leeftijd, waarop de pensioengerechtigdheid ingaat, bepaald op 55 jaren na dertig jaren arbeid in de Fransche mijnen. Vervroegd pensioen wordt toegekend in geval van ern stige verwonding of verminking, die eene volstrekte onbekwaamheid om t© werken meebrengt. Toulon, 2 6 F e b r. Dè "Waldeck Rousseau is weer vlot geworden. Nice, 26 F e b r. De Waldeck Rousseau heeft hare oude ankerplaats op de reede van de golf Juan weder ingenomen. Zij zal zich klaar njaken en, evenals het geheele lichte eskader, naar Toulon terug te keeren. P a r ij s2 6 Febr. De minister van marine heeft het volgende telegram uit de golf Juan ontvangen: De Waldeck Rousseau is geheel lot en heeft blijkbaar weinig averij bekomen; do drie machines werken. Admiraal Sugny is met zijne divisie naar Toulon onderweg. Het materieel, waarvan het schip is ontlast, zal weder aan boord genomen worden. Engeland* De minister van marine Winsor Churchill heeft hij tamelijk stormachtig weder van Portsmouth uit eene vlucht over zee gedaan met het doel, zelf eene proef le nemen om uit de lucht ondergedookte onderzeeërs te onderkennen. De minister bestuurde zelf mek groote vaardigheid het vliegtuig, waarin een zeeofficier als passagier plaats had genomen; hij toonde zich zeer voldaan over de ver richte ondernemingen. Minder voldaan is men in <le pers over deze daad van den mi nister; hij moet verwijlen hooren, dat hij als een waaghals heeft gehandeld, en tot on dersteuning van deze verwijten wordt er op gewezen, dat ongeveer op denzelfden tijd een militaire tweedekker door het buiige weder Is verongelukt, waarbij de bestuurder zwaar gewond en de passagier gedood werd. In het lagerhuis heeft de oppositie op nieuw de regeering willen dwingen, voor den dag Le komen met de door haar aangekon digde verzoeningsvoorstellen in zake fiome- frule. Een voorstel was ingediend, om het 'huis te doen verklaren, dat het gebiedend •noodiig is, in het belang van den openbaren vrede, dal de eerste minister zonder verwijl ana het huis zijne voorstellen doet tol wijzi ging van de Government of Ierland bill. Eerste minister Asquilh heeft geweigerd daaraan ie "voldoen. Hij zal eerst over eenige weken zijne voorstellen indienen, warascliijnlijk de eerste dagen van April Gewagende vaq •de laatst© partieele verkiezingen, verklaaiV de de heer Asquihh, dat de uitslag daarvan duidelijk aantoont, dat de openbare meeningy wat dit punt betreft, niet gewijzigd is en da* de groote meerderheid van de kiezers d* toepassing van het stelsel, dat in de tcgenW woordige Homeruie bill is neergelegd, be* schouwt als de beste oplossing van het leaf sche vraagstuk. Het voorstel werd verworpen met 311 te* gen 238 stemmen. Londen, 26 Febr. Sid Edward Grc$ verklaarde in het lagerhuis, in antwoord oja eene vraag: Het ariritrageverdtrag fcusschex Groot-Brittaimie en de Vereeinigde Staten van 1908 werd den 31en Mei 1913 vernieuwd. Ik heb hoop, dat dc ratification binnen kor! zullen worden uitgewisseld. Wij overwegen tlhans de voorstellen, die onlangs dooi* de Vereenigdo Staten aan ons zijn gedaan tot het sluiten van een verdrag om vredescommissiën in te stellen. Het aan ons oordeel onderworpen onlwerp-verdrag komt ons in het algemeen aannemelijk voor; maar wij moeien daarover overleg plegen met de zich zelf besturende Dominions, om dat eenige bijzondere bepalingen nooddg zul» len zijn in hun belang. Londen, 26 Febr. Bij de aanvullings- verkiezing in Leilh Burghs, ter vervanging van. den liberaal Munro Ferguson, die benoemd is tot gouverneur-generaal van Australië, is do unionist Currie gekozen met 5159 stemmen. De liberaal Smith kreeg 5143, de labourmao Bell 3346 slemincn. Edinburg, 26 Febr. Dc historisch merkwaardige kerk to Whilekirk (Eastlo- thian) is hedenmorgen door brand vernield* Godsdienstige relikwieën van groote waard© zijn hierdoor verloren gegaan. Op de plaats is een geschrift yan suffrages les gevonden Zweden* Do minister-president heeft in de Kameit verklaard, dat de ontbinding van den rijks-, dag spoedig na deze week is te verwachten. Noorwegen. In alle kerken van Noorwegen zijn eergisle: godsdienstoefeningen gehouden, waaraan dö koning, de regeering en de geheele storthing, alle autoriteiten en alle scholen .hebben deeN genomen, om het feit in herinnering te brei» gen, dat het den 25en Februari honderd ja ren geleden was, dat het Noorweegsche volk1 den eed aflegde om, ondanks den afstand van- het land door den Koning van Denemarken aan Zweden, zijne zelfstandigheid lot eiken prijs te handhaven. Italië* Triest, 26 Febr. De Fransche kruiseif Bruix is hier aangekomen. Rome, 26 F ebr. In den loop van dc dia cussio over het wetsontwerp tot bestrijding der uitgaven voor dc bezetting van Lnbië, zettf de minister van koloniën de in Tripolitani^ verkregen resullalen uiteen. Hij toonde cW moeielijkheden aan, die ondervonden zijn iq Cyrenaica, waar de Turken partij gelrokkeq hebben van het godsdienstige fanatisme Daarna zette hij uiteen wat hij reeds deed en Een goed plan schenkt ons driemaal vreug de; wanneer wij het vormen, wanneer wij het uitvoeren en wanneer wij het gedenken. oorspronkelijke roman 48 door H. WITTE. Zoo had ik mij dan op een guren winter avond op mijn studeerkamer geïnstalleerd, in de zalige zekerheid mij rustig te kunnen ver diepen in een onderwerp dat mij zeer interes seerde, toen ik gestoord werd door een bood schap dat men mij bij een der- voornaamste families spoedig verwachtte. Nu had men daar altijd de gewoonte om op spoed aan te dringen, terwijl dit geenszins noodig was, en, daar ik juist was begonnen met hel maken van een paar belangrijke aanteekeningen hechtte ik aan dat spoedig niet. Maar, en hier komt nu mijn zelfbeschuldi ging, het onderwerp waarmede ik mij bezig hield nam zoozeer al mijn gedachten in beslag dat ik onbegrijpelijkerwijze vergat ciat men mij had geroepen, wat mij. na verloop van meer dan twee uren, tot mijn schrik tc bin nen schoot. Ik wierp mij in mijn overjas en spoedde mij naar het huis, eigenlijk .het pa leis van graaf X., zijn naam doet hier nieis terzake. Aan het ontstelde gezicht van den huis knecht, zag ik reeds dat het een ernstigere zaak gold dan ik had gedacht. Om kort te gaan, de dochter des huizes, een eenig kind, en om haar uitstekende eigen schappen algemeen bekend en bemind was inmiddels reeds overleden en de huisknecht kwam terug, met de boodschap dat men mijn hulp niet meer noodig had, en dat de graaf en de gravin voor mij niet te spreken waren. Gij kunt u voorstellen hoezeer dit bericht mij ontstelde, te meer daar ik nader van den huisknecht vernam, dat, toen men, ongedul dig over mijn uitblijven, een in de nabijheid wonenden dokter had geroepen, deze, toen hij de stervende zag, beweerde dat, ware hij vroeger gekomen, een krachtig werkend ge neesmiddel denkelijk wel een goed effect zou gehad hebben. Hiervan nu kon men natuurlijk gelooven zooveel men wilde, maar de troostelooze ouders twijfelden er niet aan, en beschouwden mij als dc oorzaak van den dood van hun ge licfd eenig kind. Ik vertel u dit eenigszins uitvoerig, opdat gij zult kunnen begrijpen wat hiervan het gevolg was. Niet alleen toch wekte dit droe vige sterfgeval algemeene ontsteltenis, ma.ir de mare dat dit het gevolg was mijner a- latigheid verbreidde zich spoedig, inzonder heid in die kringen, waar ik als dokier een vaste praktijd had. Aan commentaren die aan het geval een zeer verdachten schijn gaven, ontbrak het natuurlijk niet, en ik moest mij menige hatelijke opmerking laten welgeval len. Dat mijn collega's, die mij mijn prachtige praktijk benijdden, deze gelegenheid waar namen om in troebel water te visschen, is overigens zeer begrijpelijk, en het natuur lijke gevolg van een en ander was, dat mijn praktijd van het oogenblik af geheel ver liep niet alleen, maar dat ik zelfs door hen, die er geheel buiten stonden, zooals men het noemt met den nek werd aangezieD. He: kwam zelfs zoover, dat ik moest besluiten ecD sociëteit, waarvan ik bestuurslid was, te ver mijden en voor het lidmaatschap le bedanken, hetgeen er zeker niet toe bijdroeg om in dien onaangenamen toestand verbetering te bren gen. Stelt u nu, als 't u mogelijk is, in mijn plaats, en neemt dan daarbij in aanmerking dat ik financieel van de praktijd onafhankelijk ben. Die miskenning werd mij eindelijk le macp- lig, en daar'ik er toch reeds lang naar ver langd had Duitschland en Holland te leeren kennen, besloot ik het voorbeeld van enkele anderen te volgen, en een voetreis door betdo landen te maken, wat ik te eerder kon doen, daar geen familiebanden mij aan de stad mijner inwoning verbonden. Dat ik die reis als geneesheer wilde onder nemen. was eigenlijk alleen omdat dit mij in de gelegenheid zou stellen ook het huiselijke leven, inzonderheid ten plattelande te leeren kennen en hierin heb ik mij dan ook niet vergist. En geeft dat nogal wat? vroeg dokter Mendel. Als men het erop wil aanleggen, za: men denkelijk wel wat kunnen overhoudea, maar dani moet men het ook anders behan delen dan ik, namelijk in de eerste plaats zich veel ontzeggen, en dan er van haler, wat er van te halen is. In de steden wil men met zoo'n ambulanten dokter niets le doen hebben, en ten plattelande komt men vaker in de gelegenheid om wat te geven dan te ont vangen. Ik heb een kleine verzameling van medicamenten bij mij, die in de meest voor komende gevallen bruikbaar zijn, ten einde niet alleen raad, maar ook aanvankelijk hulp tc kunnen verleenen. Heb ik nu met blijk baar welgestelde menschen te doen, dan laat ik die ruim betalen, maar veelal is juist hel omgekeerde het geval. Dit doet er ecluer met loc; ik reis om Kennis van het land en nel volk op te doen; de natuur in de eerste plaats en de levenswijzen der bewoners tc bestu- deeren is eigenlijk het doel mijner reis; ik merkte dan ook zooveel op en maakte zooveel aanteekeningen, dat ik mij voorstel die na mijn terugkomst tot een reisrelaas te verza melen. Oi ik er mij dan in een andere stad weêr als dokter zal vestigen is mogehjK, maa. zeer onzeker. Het is licht te begrijpen dat deze vertrou welijke mededeelingen, welke den oliekoop in een heel ander licht stelden dan waarin men deze lieden vroeger zag, zoodat het vooroor deel eigenlijk, in veel gevallen ongegrond bleek, aanleiding gaven tot een gesprek, waar in dokter Karwinski zich als een zeer be schaafd cn wetenschappelijk ontwikkeld man deed kennen, maar welk gesprek, iel onze handelende personen in geenerlei verband staande, hier achterwege kan blijven. Toen hij opstond om te vertrekken, wijl h»j nog bijtijds te Arnhem wikle wezen, en Dut' belman hem uitnoodigde om te blijven eten, met het aanbod hem daarna met rijtuig naar de stad te laten brengen, sloeg hij dit ondei dankbetuiging af; hij was nu eenmaal oetrei- ziger en wilde dit ook liefst blijven; voora. van deze mooie streek zou hij ongaarne een gedeelte missen, en als men in een rijtuig zit, geniet men lang zoo veel niet als wanneer men te voet gaat, en naar willekeur kan blij ven stilstaan. Bovendien, liet hij er glim lachend op volgen, valt er onderweg allichj nog wat voor mij te verdienen; ik heb Yan daag veel verzuimd en moet dat weêr irach* ten in te halen. Hij zelf kon, zoo min als Dubbelman en dokter Mendel, vermoeden, dat dit LaatsLej maar in een heel anderen dan door hein be doelden zin, werkelijk het geval zou zijn, ea dat hij op weg ging om voor zichzclven vol« doening en voor de beide anderen een on» betaaibaren dienst te bereiden. .VEERTIENDE HOOFDSTUK. Toen dokter Mendel wat later zijn jongen vriend verbet, hadden zij afgesproken, dat lijf tijdig in den voormiddag van den volgenden dag zou terugkeeren; ze zouden er dan samen eens op uitgaan, om te trachten den Zigea- nerstroep, dien zij reden hadden te vermoe den dat in de richting van de Grebbe wel ergens zou kampeeren, op te sporen; mindejf om er achter tc komen of het werkelijk Mau- rus was, die hem zoo verraderlijk had aan gevallen, want dit zou deze hem als het zoo was, zeker niet vertellen, maar om door geld en goede woorden in het bezit te komen van den bewusten brief, waaraan hij, nu hij zekei was van zijn gevoelens omtrent Margo, nog veel meer waarde hechtte, hoe waardeloos die misschien ook onderandere omstandig heden mocht zijn. Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1