12"* Jaargang. DE E EM LAN DER". Zaterdag 28 Februari 1914 BUITENLAND. N°. 207 Eerste Blab. UERSFOORTSCH DAGBLAD Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co» ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.5ï>. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO* Afzonderlijke nummers W»05* Deze Courant verschijnt dagel\jk9, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën geiievo men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties on berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT U Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.. f 0.50* Elke regel meer- 0.1<V Dienstaanbiedingen 25 cent* by vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedryf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald advorteoren in dit Blad, by abonnement; Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. TIJDENS de afwezigheid van den Hoofdredacteur, gelieve men alles wat voor deze courant bestemd is, zonder bijvoeging van naam, uitslui tend te adresseeren aam de Redac tie van het Arrsersf. ^agblacl (wilg. Fa. VALKH3FF), I3tr. sir. I, Amersfoort. Moor telefonische gesprekken gelieve risen uitsluitend no. 63 op te beiten. Amersfoort, s J£ o o ui e si rno o r d. Nadat reeds in vorige jaren op verschil lende plaatsen van ons sckoone Plantsoen ccue sohepping uit 1840 van den heken den tuinarchitect Jan David Zocher dioor den gemeenteraad als Vandalen was huisge houden, werd dit jaar hij Raadsbesluit van 19 December 1913 vooral in de gedeelten tus- sohen de Utrechtsche Poort en 't o-ude kerk-, (hof, buiten het Heerenpoortje, bij Monnik- kendam en de Meisjesschool gewoed. Prachtige, gezonde eikenstammen had de stadsboschhaas (zijn dat de aangewezen men- schen hij wie men zich vervoegt om over het schoon van natuur en park te worden inge licht?) uilgekozen om in geld oan te zet ten- Ditmaal werden in het geheel, met het pleintje buiten de Kamppoort, dat geheel sohoou gekapt werd, en het laantje „de Has pel" met zware olmen, langs de Beek bij Driesjcspoort, niet minder dan 80 stammen, waaronder 58 eiken, aan de bijl overgele verd. Men schijnt het vooral op eiken, toch de schoonste der hoornen, gemunt te heb ben. Opmerkelijk is, dat in die Raadszitting geen enkele der Vroede mannen zijn tsem verhief tegen dozen boomenmoord; men vond het blijkbaar de moeite niet waard over dit punt der agenda le spreken en dienten gevolge werd het zonder discussie en zon der dat er stemming over plaats had, aan genomen. 'Het is bedroevend om te zien hoe in de laatste jaren ons schoone Plantsoep, aan- gelegd op de getransformeerde oude stads wallen, en dat als een gordel van hoog ge boomte onze oude veste omvat, achteruit is gegaan; oien zie bijv. eens bij het Heeren poortje, bij de Koningspoort, bij de St. Aga- Lhastraat. Behalve dat er licele gaten of leemten in gekapt zijn, heeft men de in den aanleg passende hoogte afgegraven. liet is )f men met moedwil ons lommerrijk bol werk, waar Amersfoort voor bekend was, ;vilde vernielen. Zoo werd aan het hoog opgaande geboom te op d£h heuvel in 't Plantsoen bij hef Hee renpoortje, de westelijke helil weggekapt, omdiat deze boomen voor localen van eene gemeenteschool aan hel Ileerenstraalje te veel licht zouden onderscheppen; maar wat zag men gebeuren? Later werden juist voor de schoollokalen boomen gepoot, omdat die lokalen le veel licht hadden! Nog zij gememoreerd, dat aan een zwaren beuk van 't .haantje(Beukenlaantje), die op manshoogte een groote zieke slèe -ol plek heeft, van meer dan 3 meter lengte en in 't zuiden 42 cdNL breed, waar paddenstoelen lit wassen, niets gedaan word't om het voortwoekeren daarvan tegen te gaan. Raadselachtig is mij ook, waarom men aan de Zuidzijde van den l'trechtschen straatweg, den z.g. Bergweg, van het begin van liet Appelwegje over een lengte van 24 Meier gonzende aan het terrein dat de gemeente van den heer Gerritsen l&ocht, niet zooals daar verder langs den geheelcn weg gebeurd is, om den ander een boom heeft laten vallen, maar alle boomen geveld zijn! Moge nog lang ons liefelijke stadsbosch Birkhoven" van een yerfraaiingskuur met dc bijl verschoond blijven en mogen vooral die boomen niet gehakt worden, welke spe ciaal aan zangvogels gelegenheid lot neste len verschaffen, maar die wegens hun hol heid en gaten door hen, die slechts naar de verkoopswaarde van een boom kijken, met verachting worden aangezien. Het is juist voor de instandhouding dezer holle boomen, dat onze bekende oiniholoog Jac. P. Thysse in zijn brochure „Vogelbe scherming een eisch des tijds"' 1907 cn P. J. Bollerman van der Veen 1899, alarm slaan, daar hij het rooien daravan onze sclioonste zangvogels van hun weningen beroofd wor den. Ook in sommige vogelkringen, hier de insectenetende zangvogels, heersaht soms woningnood. W. Croodkewit W.A.x. Amersfoort, Febr. 1914. P. S. Reeds had ik bovenstaande regelen ter verzending gereed, toen ik met veel ge noegen het Ingezonden Stuk las van een „Natuurvriend" in hel Dagblad van Donder dag 1.1. Waarom de vrouwen het kiesrecht nvenschenf 1. omda t het rechtvaardig is dat zij die aan de wetten hebben te gehoorzamen ook een stem hebben bij de verkiezing der per sonen die tic wetten maken. 2. omdat zij die belasting te betalen hebben ook moeten kunnen inedesDHeken wanneer vastgesteld wordt hoe groot die be lasting zal zijn, welke soort belasting gelie- \en zal worden en waarvoor die gelden be steed moeten worden. 3. omdat het de stilste, de waardigste, de gemakkelijkste en de meest vrouwelijke weg is om voor eigen belangen te strijden en in vloed uit te oefenen op de zaken van alge meen belang. Er is geen eenvoudiger cn kor ter weg te bedenken om die belangen te be hartigen, dan even naar de slembus te loo- pen en een stembiljet in de bus te werpen. 4. o m dat het dc moeder verheft in de oogen barer kinderen. Nu ziet de opgroeien de jongen dikwijls uil de hoogte op moeder ueder, die toch niets te zeggen heeft in do maatschappij, -'terwijl hij over een paar jaar als volle burger van den Staat zal worden, beschouwd. 5. omdat vrouwen, die in eigen onder houd moeten voorzien, dan zorgen kunnen, dat er niet telkens wetten worden uitgevaar digd, die haar In het verkrijgen van een goeden werkkring hinderen en vele goed be laaide betrekkingen wettelijk voor haar ge sloten houden. 6. omdat de wetten de vrouwen even goed treffen als de (mannen en alle goede wetten evenveel voordeel en alle sleohtc wel ten evenveel nadeel voor de vrouwen afwer pen als voor de mannen. 7. omdat mannen en vrouwen niet gelijk zijn en over vele sociale vraagstukken niet gelijk denken. Daarom is het niet goed so ciale wetten uit le vaardigen, waarover vrouwen en mannen niet beiden hun oordeel hebben uitgesproken. 8. omdat er telkens wetten worden uit gevaardigd die het gezin, de familieverhou ding, de voeding, de opvoeding, de verzor ging van het kind betreffen en vrouwen als ecktgenoolen en moeders daarover een woordje moeten kunnen medespreken. 9. omdat de Staal beslaat uit mannen en vrouwen, uit moeders en vaders, en bei den in de regeering behooren vertegenwoor digd le zijn, wil deze een trouwe afspiege ling zijn van den geest des volks. 10. omdat dc vrouwen evenveel belang in zaken het algemeen welzijn rakende moe ien stellen als mannen en het kiesbiljct liet beste middel is om die belangstelling te kwee ken. Uuuscïiland. De commissie, uie uoor oen rijksdag is be noemd voor de verschillende voorstellen tot omschrijving her bevoegdheden van nel ïnilij iairc eai het burgerlijke gezag, de zoogenaam de Zabern-comnnssie, heelt liare twëetteziilin^ gehouden, die tcveus liare laatste was. De vertegenwoordiger van de re^eeiiug declde uie.de, dat de door de commissie verlangde ge gevens over de in de verschillende staiéi be slaande wetten en voorschrilten nog niet kon worden overgelegd en dat het overleg over dc uniiicatie van de dienstvoorschriften lusschen de verschillende regccringen nog hangende is. De rijkskanselier heeft last gegeven ue gege vens, die worden gewenschl, zonder vertiragin. le verzamelen; oi dat echter in eenige dagen Kan gebeuren of dat er eenige weken voor aoodig zouden zijn, kon niet worden gezegd. De vertegenwoordigers van het centrum en van de nalionaal-liberalen verlangden daarop dat de commissie haren arbeid zou verdagen, totdat bekend was welk standpunt de regee ring innam ten aanzien van de unificatie op grond van een gemeenschappelijk landsrecht. De vrijzinnigen en de sociaal-democraten ver klaarden zich echter tegen elke verdaging en vonden hierin steun bij de conservatieven, die eene spoedige beslissing vvcnschten van het standpunt uit, dat elke gedachtenvvisseling over de zaak moes*t worden geweerd. Hel voorstel tot verdaging werd dus verworpen. Daarop kwam in behandeling het door de vrijzinnigen opgestelde wetsontwerp, waar van het eerste artikel luidde: „De gewapende macht kan Lot onderdrukking van hinnen- landsclie onlusten slechts 'op verzoek van dc bevoegde burgerlijke autoriteiten gebruikt worden." Nadat de vertegenwoordigers van het centrum, de nationaal-kberalen en de con servatieven hadden verklaard, dat zij weiger den hierover in eene zakelijke behandeling te treden, werd dit artikel met 11 tegen lü stemmen verworpen, waarna het geheele wets ontwerp werd ingetrokken. Ook werd ver worpen een door de Elzassers en de Polen ingediend voorstel, dat ten doel had den rijks kanselier te verzoeken ten spoedigste een wets ontwerp in te dienen, om de bevoegdheid van de gewapende macht te regelen tot uitoefening van het staats-polilicgezag op dezen grond slag, dat de troepen slechts op rekwistie van hef burgerlijke gezag voor politie-doeleinden mogen worden aangewend. Ook de verdere voorstellen, waarin de wensch werd uitge drukt tot afschaffing of beperking van de mili taire rechtsmacht, werden verworpen. Hiermee was er voor de commissie niets meer te doen overgebleven, zoodat de commis sie hare taak, die een volkomen negatieve uitkomst heeft opgeleverd, als afgedaan kon verklaren. De mededeeling, dat aan den burgemeester van Zabcrn door het militaire bestuur de vraag is gedaan of hij voor het goede gedrag van dc bevolking der stad kon instaan, als hel infan- terie-regimcnt weer in Zabcrn in garnizoen komt, wordt van bevoegde zijde tegengespro ken. Noch. van Berlijn, noch van Straatsburg uit is eene dergelijke vraag tot den burge meester gericht. Of het 99e regiment naar Zabcrn zal teAigkecren of een ander regi ment daar in garnizoen zal komen, daarover is nog geene beslissing genomen. België» Brussel, 27 Febr. De Monileur zal morgen het ontslag bevatten van Levie als minister van financiën en dc benoeming van Vendevijver in zijne plaats. Het spoorweg departement is vereenigd niet dat van ma rine, posterij en telegrafie onder den tegen- wcordigen titularis Segers. Frankrijk, P a r ij s, 2 7 Feb r. De Senaat heeft hel ontwerp aangenomen van de Marokkaansche leening van 170 millioen francs voor openbare werken en dekking van het tekort van het maghzen. De Kamer behandelde eene interpellatie over dc financieele politiek van de regeering. De minister van financiën Caillaux verzekert, dat de financieele toestand van het land verbeterd is. Sedert maanden is het crediet van Frank rijk in den besten toestand. Gewagende van de leeningskwestie, zegt dc minister, dat hij, naar mate van de behoefte, achtereenvolgende leeningen op korten termijn zal vragen. Hij zegt: Wij zullen het beroep doen op het open bare crediet. dat onvermijdelijk noodig is, maar wat de groote leening betreft, antwoord ik: Neen! Ik verzoek de Kamer zich uit te spreken over eene motie, die aan den minister van financiën het gevoel en liet bewijs geeft, dal hij de republikeinsclic meerderheid van de vergadering achter zich heeft. Briand verklaart, dat men duidelijke en preciesc verklaringen noodig heeft over de fis cale hervorming en over liet andere vraag stuk, dat voor de kiezers is gebracht. Hij ver wijt Caillaux, dat hij niet getracht heeft de inkomstenbelasting in den Senaat te doen sla gen. Caillaux doei opmerken, dat de vrienden van Briand in den Senaat tegen dc inkomsten belasting hebben gestemd. IIij verklaart, dat hij steeds onverzettelijk zou zijn op de hoofd punten van de inkomstenbelasting, maar da! men concession zal moeten doen op punten van minder belang. Hij geeft eene lange uii- eenzetting van den financicelen toestand on der verklaring, dat hij trouw blijft aan zijne partij. .Taurès verklaart, dat het onmogelijk is de kwestie van de fiscale hervorming af le schei den van die van het evenwicht in dc begroo- tting. Millerand zegt, dat het zeker is, dat de inkomstenbelasting nog eene langdurige ver traging zal ondervinden. Ilij vraagt, dat men althans aan hst eerste hoofdstuk zal vasthou den en dal daarvan uitlegging zal worden ge geven. Minister Caillaux verklaart, dat hij niet kan aannemen, dat de beide eerste hoofdstuk ken alleen naar dc Kamer worden terugge bracht. Hij stelt veel prijs op de verwezenlij king- van de inkomstenbelasting; maar hij vreest, dat als het eerste deel der hervorming is gevoteerd, het tweede gedeelle niet zal wor den verwezenlijkt. Minister-president Doumcrgue verklaart, dat de regeering eene motie-Durand aanneemt, die de verklaringen van dc regeering goedkeurt cn zegt op haar te rekenen om de hervorming van «fiscale rechtvaardigheid, inzonderheid de ontlasting van den grond, te doen slagen. I-Jij stelt de kwestie van vertrouwen over de prio riteit van deze motie. Minister Caillaux ver klaart, dat de regeering eerst zal trachten dc ontlasting van den grond en daarna de fiscale hervorming le verwezenlijken. Minister-presi dent Doumerguc verklaart, dat de regeering haar best zal doen, in den Senaat de inkom stenbelasting er door te halen. De prioriteit voor de motie-Durand werd gc- otcerd met 329 legen 214 stemmen. De motie werd daarop aangenomen zonder hoofdelijke stemming, waam de zitting gesloten werd. Engeland. Volgens eene door de admiraliteit gedane mededeeling, bedraagt de supplctoire begroo ting van de vloot in het nu ten einde spoeden de dienstjaar 2% millioen p. st. Intusschen wordt door de Daily News opgemerkt, dat het bedrag, dat het marinebestuur zonder goedkeuring door het parlement heeft uitge geven, in werkelijkheid nog 700.000 p. st. hooger is. De hoogste post van de uilgaven, waartoe geene machtiging is verleend, is 1.342.111 pond; daarin is alles samengevat wat een gevolg is van den bespoedigden bouw van de drie dreadnoughts. De Daily News kenschetst de handelwijze van het marine- bestuur als inconstitutioneel en oppert het vermoeden, dat minister Churchill de uitga ven, die het kabinet hem in de begrooting niet heeft willen toestaan, op eigen gezag heeft gedaan en ze nu in den vorm van eene suppletoire begrooting aan het parlement ter goedkeuring voorlegt. Eene deputatie van suffragettes, die zich vergezeld van talrijke voorstanders van vrou wenkiesrecht, naar de dienstwoning van den eersten minister in Downingstreet had bege ven, om te protesteer en tegen de dwangvoe- ding, die wordt toegepast op de gevangen suf fragettes, die weigeren voedsel te gebruiken, heeft op haar verzoek om tot den minister te worden toegelaten, een weigerend bescheid gekregen. De leden van de deputatie gaven aan hunne verontwaardiging daarover lucht in toespraken tot het publiek, die het tegendeel van zachtzinnig waren. De politie moest er bij le pas komen en verjoeg de betoogers na een ernstig gevecht. Miss Mary Lindsay, de suffragette die den aanslag met de hondenzweep tegen lord Weardale heeft uitgevoerd, is tegen borgtocht uit de voorloopigc hechtenis ontslagen. Zij had gedurende 72 uren geen voedsel tot zich genomen en was daardoor ziek en geheel uitgeput geraakt. De strijdbare suffragettes hebben weer iets nieuws bedacht om dc agitatie, die zij voeren levendig te houden; zij bezoeken volgens eene bepaalde ordre de balaille de Londensche schouwburgen, en als de spanning op het hoogst is, dan achten zij den tijd gekomen, om de aanoacht van het publiek te vragen voor vrouwenkiesrecht Zij ondervinden daar bij weinig waardeering van de zijde van het publiek, dat de politie behulpzaam is om de strijdbare dames met den mcesten spoed uit (1e zaal en op straat te brengen. Portugal. P a r ij s, 2 7 F e b r. Het Petit Journal be vat een telegram, dat is medegedeeld door den gezant te Madrid cn waarin wordt bericht, dat soldalen in patrouilles de straten van Lissabon doortrekken. Dc soldaten gaven vuur op de betoogers, van wie verscheidenen dood of gewond zijn. Madrid, 27 Febr. De dagbladen bren gen een telegram uit Badajor, meldende dat dc uit Lissabon ontvangen berichten inhou den, dat eene bom is gesprongen in het sta tion Santa Apolinia. Er werden belangrijke verwoestingen aangericht. Ontsporingen zijn voorgekomen, doordat op verschillende plaat sen sporen werden weggenomen. Slachtoffers zijn daardoor niet gevallen. Italië. Rome, 27 Febr. De Kamer behandelde heden de uilgaven voor de bezetting van Ly- bie. De minister van dc schatkist verklaarde, dat de uilgaven den 31©n December j.l. bedroe gen 1.150 millioen. Dc effectieve uilgaven m Lybie zijn ieder jaar met gemiddeld 73 mil lioen gestegen; zij bedragen dit jaar 3UU mil lioen. De afgevaardigde Cugnalio betoogde, dat de sommen, die voor Lybiè worden gebruikt, beter besteed zouden zijn, als men ze aan wendde voor de gezondmaking van gronden in Italië; hij riep het getuigenis van Luzzatti in tot staving van zijne bewering, dat de re geering zich heeft verbonden kapitalen van de consignatiekas te besteden voor droogma king van gronden in Italië. Luzzatti bevestig de dit. Daarop volgde een levendig incident. De ministers Giolitli, Tcdeseo en Sacchi pro testeerden en ontkenden; zij verklaarden, dat over die zaak slechts eene gcdachtenwisse- ling had plaats gehad. De zitting werd ge schorst. Nadat de zitting hervat was, herhaal de minister-president Giolitli, dat de regeering zich niet gebonden had. De zitting werd ge sloten onder groot rumoer. Oostenrijk. Weenen, 2 7 Febr. De jaarbalans van de Oostenrijksche Bodencredilanslalt geeft eene bruto-winst aan van 37.385.285 en eene nettowinst van 15,552.177 kronen. Er wordt voorgesteld een dividend van 20 ^ct.d. i. 60 kronen per aandeel, uit te keeren. Dc raad van bestuur besloot verder, van de algeineene vergadering machtiging te vragen om op een tijdstip, dat hem daarvoor geschikt voorkomt, het aandcelenkapitaal te vergroolen van 54 tot 63 millioen door uitgifte van 30,000 vol ge storte aandeden van 300 kronen nominaal op naam. Weenen, 27 Febr. Heden is het proces begonnen tegen den gewezen luitenant Cedo- mil Jandric, beschuldigd van spionage van militaire geheimen ten gunste van Rusland. De debatten hadden plaats met gesloten deuren. De beschuldigde lieeft bekend. De krijgsraad heeft een vonnis bekend ge maakt, dat gewezen is tegen den broeder van den besdiuldigde, den gewezen eersten luite nant Alexander Jandrie, die tot 19 jaren op sluiting is veroordeeld. Rusland. Petersburg, 27 Febr. De prins z. Wied is hier om S.15 aangekomen, van zij^ secretaris vergezeld. Aan het station werd hij ontvangen door den vleugeladjudant van den keizer von Totleben, die den prins is loc- gevoegd zoolang hij hier verblijf houdt, en hem bracht naar het winterpaleis, waar ver trekken voor hem in gereedheid zijn gebracht. Petersburg, 27 Febr. De prins zu Wied begaf zich heden middag naar Tsars- koje Selo, waar hij om half een in hel Alex- anderpaleis door den keizer en daarna door de keizerin ontvangen werd. Hij nam daar na deel aan de keizerlijke lunch. Tweede telegram. De czaar heet aan den vorst van Albanië de Alexander Newsüty-orde verleend. Volgens een bericht van Wolff's bureau heeft de vorst van AJbanie zijne groölc vol doening uitgesproken over de hartelijke ontvangst, die hij bij H.H. M M. lieeft gehad, en over den loop van zijn gesprek met Saaov now. Petersburg, 27 Febr. De minister van marine heett bevolen dat op de lijst var, nieuw te bouwen schepen zullen worden ge bracht 6 kruisers, 36 torpedobooten en 12 on* derzeeërs. Rumenlë. Bukarest,2 7 Febr. De regeering va* Rumenlë heeft haren vertegenwoordigd in Albanië aangewezen, die den rang zal hebben van gevolmaohligd minister. Servië. Belgrado, 26 Febr. In antwoord oj eene interpellatie over slechte behandeling waarvan de soldalen slachtoffers zouden zijii geweest gedurende de beide oorlogen, ver* klaarde dc minister van oorlog, dat in tijd va* oorlog dc chefs eene zware verantwoordelijk heid hebben. Zij zijn in sommige gevallen vei\ plicht gebruik te maken van de exceptioneel* rechten, die hun toekomen. Echter zal elk misbruik streng onderdrukt worden. De interpellunt, de sociaal-democralischo afgevaardigde Kazlerowics, verweet aan hel legerbestuur zeer talrijke gevallen van slechte behandeling, tengevolge waarvan een vrij-aan zienlijk aantal soldalen het leven zouden heb ben verloren. Hij verzocht dat eene parlemen taire commissie zou worden benoemd om een onderzoek in te stellen. De minister van bin- nenlandsche zaken verklaarde een tegenstan der van dit onderzoek te zijn. Turkije. Konstantinopcl, 27 Febr. De vredo tusschen Turkije cn Servië zal morgen officieel hersteld worden. W e e n e n2 7 F c b r. De Neue Freie PressA bericht uit Athene, dat de opstand in Epiru* algemeen dreigt te worden. Zaterdag zal d* ontruiming van Koritza begonnen, maar den zelfden dag wordt de opstand verwacht van Tepelini, Tiaskcwilz, Erseka en Premeli. De autonome regeering zal schuldbewijzen uit geven van eene rente, dragende leening en postzegels. Talrijke Epirolen, die in het bui- lenland gevestigd zijoi, komen iedcreü dag io Epirus aan. Albanië. De nieuwe tieerscner van Albanië wordt voorioopig door de groote mogendheden aJf vorst beschouwd, liet schijnt, dat EssaA Pacha er tegen wil aemonslreeien, dal den Aiibaneeschen souverein slechts den vorsten rang is toegekend. In Neuwied heeft hij ia zijne oiiiciecic rede vorst Wilhelm ais koning aangesproken. Ook in Waldenburg, waar de- vorst van Schöiiburg, de broeder van vorstin Solia, zijn zwager met den vorstenlilei aan sprak, bieef Lssad Pacha in zijn antwoord bij den koningstitel» Het Berliner Tageblati verneemt uil Alba neesdie kringen, dal de vorst zich op den ver jaardag van de troonsbeklimming, den 21 en Februari 1915, zich officieel lol koning van Albanië zal proclameeren en zoo den reeds nu kenbaar gemaakte wensch van het Alba- neeschc volk om een koning op den troon te zien, zal vervullen. De Lolcalanzeiger vernoemt van diploma tieke zijde, dat de internationale controle-com- missie voor Albanië vooreerst ook onder den prins zu Wied in functie zal blijven. Zij zal een adviseerend karakter dragen. De commis sie is dezer dagen, van Valona naar Durazzo verhuisd. Zuid-Afrika. Bloemfontein, 27 Febr. Bij dc ver kiezingen voor den provincialen raad van do Oranje Vrijstaat ziju gekozen 2-1 leden van de Zuid-Afrikaansche partij, allen aanhangers van Hertzog, en een Labour-man. De unionis ten hebben de beide plaatsen, die zij vroeger bezetten, verloren. China« Tientsin, 27 Febr. Tsjaopïngsjan, de gouverneur van Tsjili, gewezen eerste mi nister en een van Juansjikai's meest ven- trouwde aanhangers, zijne rechterhand, is gisteren avond ziek geworden en heden na middag gestorven, men denkt door vergifti ging-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1