N°. 2Ü£ „DE EEMLAN DER". Dinsdag 3 Maart 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. Op den Terpenberg. 12de Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f O* Idem franco per post1.50» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukkeu) - O.IO# Afzonderlijke nummers 0.05# Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- eo Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH EST RAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Uitgevers: VALKHOFF Co. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels f 0.50. Elko regel meer- O.iO» Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bostaan zeer voordeolige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de Yoorwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgeving. OPROEPING VAN EEN VERLOFGANGER IN WERKELUKEN DIENST. De Burgemeester van Amersfoort maakt be kend, dat de in deze Gemeente gevestigde ver lofganger, wiens naam hieronder is vermeld, bij deze, tegen het achter zijnen naam aangegeven tijdstip, krachtens art. 78 der Militiewet, in wer- kelijken dienst wordt opgeroepen» ADAM LU OEN, dag van opkomst 16 Maart 1914, van de lichting 1910, behoorende bij het 5e Regiment Infanterie, fn garnizoen te Amersfoort Voor nadere bijzonderheden zie men de aan plakbiljetten. Amersfoort, den 28. Februari 1914. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWUCK. Politiek Overzicht Het kabinet'fèoumergue versterkt. Het kabinel-Doumergue, dat in den Senaat nog steeds blijft stuiten op verzet tegen zijn beleid, inzonderheid op financieel gebied, heeft daarentegen van de Kamer een uitdrukkelijk Yotum van vertrouwen ontvangen voor zijne plannen lot financieele hervorming. Op de, beslissing van den Senaat, waarbij met slechts zes stemmen meerderheid een amen dement verworpen werd, dat strekte om tege moet te komen aan den wensch van de regee ring nopens de behandeling van het nu bij die vergadering aanhangige ontwerp van eene in komstenbelasting, is onmiddellijk gevolgd het votum van de Kamer, dat met 115 stemmen meerderheid het vertrouwen uitdrukt, dat de regeering „er in zal slagen de hervormingen der fiscale gerechtigheid te doen slagen." Het is verklaarbaar, dat men in de regee- ringsgezinde organen, bij vergelijking van de door de beide vergaderingen genomen beslui ten, aan de beslissing van de Kamer het mees te gewicht toeschrijft. Zoo schrijft de Radical naar aanleiding van hel votum van de Kamer: „Deze stemming is een antwoord op het vo tum, waarmee de Senaat het amendement- Perchot heeft verworpen, en terwijl de in dit amendement uitgedrukte beginselen in het pa- teis Luxemburg met slechts zes stemmen het aflegden, kregen zij in het paleis Bourbon eene meerderkdid van 115 stemmen. Dal wijst dui delijk aan, waarheen de balans ten slotte zal overslaan. Tevens echter is het eene onher stelbare nederlaag voor de (onder leiding van Briand staande) Union des gauchcs. Voor de regecring eindelijk is het eene overwinning, die hare kracht en haar aanzien in het par lement en hot repubiikeinsche land nog ver meerdert en nieuwe aanvallen, die overigens niet zeer waarschijnlijk zijn, biji voorbaat tot onmacht vcroordeelL" Bij 't nagaan van de lijst der in de Kamer gehouden stemming blijkt, dat de meerderheid, die zich voor de regecring verklaarde, bestaat uit: 153 gematigde radicalen, d. z. de radicalen die zich hebben vereenigd dp het programma, dat verleden najaar op den partijdag te Pau is opgesteld, 40 leden van de gematigd radi cale linkerzijde, 17 socialistische radicalen, 20 leden van de democratische linkerzijde, 29 onafhankelijke socialisten, 67 partij-socia listen en 3 „wilden". De minderheid is samen gesteld uil de clericalen van monarchale en repubiikeinsche kleur, de nationalisten, de de rechlsche republikeinen (progressisten) en de leden van de onlangs opgerichte Union des gauches. Van de sterkte van dezen bond is gecne lijst bekend gemaakt; maar wanneer men nagaat hoe sterk de clericalen, de natio nalisten en de rechter-repuhlikeinen zijn, dan blijven er voor den nieuwen bond niet meer dan 60 leden over. De Union des gauches heeft dus de vuurproef van deze stemming zeer slecht doorgestaan. De vrienden van Briand zijn hem lang niet allen trouw gebleven; som migen hebben hem openlijk in den steek ge laten en zijn overgegaan naar de regeerings- gezinden, anderen hebben zich van de stem ming onthouden. Daartegenover hebben de so cialisten als één man voor de motie van ver trouwen gestemd. Het gevolg van deze stemmingen is, dat de positie van het kabinet-Doumergue aanmer kelijk versterkt is. Tenzij er nog eene politieke onweersbui mocht opkomen, schijnt het als ze ker te mogen worden aangenomen, dat dit kabinet de.aanslaande Kamerverkiezingen zal leiden. Blijkbaar rekent het kabinet reeds daar mee. In den ministerraad van verleden Zater dag is aangekondigd, dal de verkiezingsdag voor de nieuwe Kamer zal zijn de 26e April en de dag voor de herstemmingen veertien dagen later. Het definitieve besluit zal waar schijnlijk heden worden vastgesteld. De mi nister van binnenlandsche zaken heeft voor eene lange lijst van mutaliën in het personeel der prefecten cn onderprefecten de toestem ming van zijne ambtgenooten gekregen. De regeering rekent er op, dat de behande ling van de begreoting der uitgaven in den loop van deze week zal aïloopen en dat de begrooting van de inkomsten vlug genoeg dooi de Kamer zal worden afgedaan, om uiterlijk den 12en Maart bij den Senaat tc kunnen wor den ingediend. Volgens de door den minister van financiën in de Kamer afgelegde verkla ringen, is het te verwachten, dat de regeering eene poging zal doen om in het kader van de wet op de middelen den Senaat de toestem ming af te dwingen lot de vermindering van de grondbelasting en de invoering van de al- geraeene inkomstenbelasting, ingericht naar hare plannen. Indien deze poging mocht mislukken, dan zal de beslissing van het conflict tusschen Kamer en Senaat over de financioele hervorming tot na de ver kiezingen worden verschoven. Duitschland* B er lij n, 2 ai a a r t. De vorst van Albanië is van Petersburg weder hier aangekomen. De zoogenaamde Zabern-commissie van den rijksdag zal toch nog eens hij elkaar ko men om het rapport vast te stcLlen, dat zij over hare beraadslagingen, al hebben die een negatief resultaat opgeleverd, zal uitbrengen. Dit rapport zal dan in eene latere zitting van den rijksdag aan de orde kunnen komen, waarschijnlijk tegelijk met de mededeeling, die van de regeering te verwachten is over de uitkomst van de aangekondigde herziening van dc bij het leger geldende dienstvoorschrif ten. De afgevaardigde Müller-Meiningen, een van de vrijzinnige leden van de Zaberu-cora- missie, heeft verklaard dat de vrijzinnigen te gen het voorstel lot verdaging, totdat dc ge gevens over den bestaanden rechtstoestand door de regeering zouden zijn verstrekt, heb ben gestemd omdat dit materieel geen tast baar resultaat zou hebben opgeleverd, ter wijl het uitstel naar huiten den indruk zou hebben gemaakt van een opzettelijk op de lange baan schuiven van de zaak. Hij betreurt levendig, dat er geene regeling is tot stand gekomen van maatregelen om in de toekomst voorvallen, zooals in Zahern zijn voorgekomen, te verhoeden, maar stelt daarvoor de partijen verantwoordelijk, die de behandeling van het voorstel der vrijzinnigen hebben verhinderd. Men heeft ook hier de oude parlementaire ondervinding opgedaan, dat op groote woor den slechts kleine daden volgen. Het bericht, dat het op verzoek van Kreis- director Mahl ingestelde disciplinaire onder zoek geene bewijzen aan den dag heeft ge bracht voor het nalaten, opzettelijk of door verzuim, van ambtshandelingen door dezen ambtenaar, den hoogslen vertegenwoordiger van het burgerlijk gezag in Zabern in de kritieke Novemberdagen van het vorige jaar, blijkt niet juist te zijn. Het resultaat van dit onderzoek is nog niet aan den betrokken amb tenaar medegedeeld. Luitenant Schadt, van het 99e infauterie- regiment, die naast kolonel von Reuter voor den krijgsraad is verschenen, is overgeplaatst naar eene compagnie van het regiment, die in Pfalzburg in garnizoen ligt. Deze overplaat sing geeft voedsel aan de onderstelling, dat liet regiment weder naar Zabern zal te rugkeer en. E e r 1 ij n2 M a a r t. De onderhandelingen, die gedurende verscheidene maanden gevoerd zijn lusschen het koloniale bestuur en de del vers over eene nieuwe regeling van de dia- mantenregie in het Zuid-AÊrikaansclie protec toraat, zijn zoo juist ten einde gebracht. De aandeelen in de regie-maatschappij zullen zoo danig verdeeld worden, dat de fiscus van het Zuld-Afrikaansche protectoraat \aa de del- ers ieder de helft bezitten. München, 2 MaarL De minister van buitenlandsche zaken van Oostenrijk-IIonga- rije, graaf Berchtold, gaf heden voormiddag zijn kaartje af bij de prinsessen van het ko ninklijk huis en bij de in München geaccredi teerde gezanten; hij bezocht den minister-pre sident graaf von Herlling en werd door den kroonprins in audiëntie ontvangen. De koning en de koningin ontvingen de graaf om 12,30 in audiëntie. De koning gaf ter zijner eer een galamaal, waaraan deelnamen de koningin, hertogin Adolf, de erfhertogin van Modena, prinses Rupprecht en gevolg. München, 2 Maart. Het departement van oorlog heeft over de behandeling van de soldaten eene aanschrijving laten uit gaan, waarin gezegd wordt: In do gevallen van onwaardige behandeling van onderge schikten is, ondanks de veelvuldige aan schrijvingen van het departement van oor log, gecne noemenswaardige verbetering gekomen. Om die te bereiken is het onmis baar, dat bij alle superieuren de ernstige wil aanwezig is tot uitroeiing van dit het leger naar binnen cn naar buiten ernsilig be- nadeelende kwaad. In de allereerste plaats moet ik van iederen officier eJsbhen, dat hij, de voornaamheid van zijn beroep ge dachtig, zich niet slechts onthoudt van ruwe behandeling, maar ook van het gedachte loos gebruiken van scheldwoorden. Van doorslaande hdteekenis voor het bereiken van het doel is eene nauwgezette opvatting van het toezicht op den dienst en eene zorg vuldige opleiding van de onderofficieren. Ik zal de gevallen, die aan het departe ment worden beriohlt, nauwkeurig laten on derzoeken en met meedogenlooze gestreng heid optreden tegen iederen superieur, die door nalatige opvatting van zijn plicht de schuld draagt aan eene onwaardige behan deling van de manschappen. Officieren die in strijd hiermee handelen of hun plicht tot het houden van toezicht op den dienst in hooge mate verwaarloozen, hebben te wach ten, dat de vraag of zij wel geschikt zijn voor hun ?mbt, met strengheid zal worden overwogen. Opdat ook de onderofficieren niet on kundig zullen zijn over de gevolgen van zulk eene handelwijze, moet hun bekend gemaakt worden, dat in gevallen van mis bruik van het dienslgezag, daaronder ook begrepen chicanes enz., tegen de manschap pen in dienst het departement van oorlog krachtig zal optreden. Frankrijk. P ar ij s2Maan. l»c piogramverklaring van de arbeiderspartij, die heden namiddag aan de leden van het congres zal worden on derworpen, verkondigt dat het praktisch on mogelijk is met de kapitalistische klassen sa men te werken om de afschafiing van die klas sen te verhaasten. Zij rangschikt daarom de socialisten, zoowel de onaihankelijken als de in eene partij vereerdgden, die zij oppervlak kige socialisten op hetzelfde niveau als de burgerlijke partijen, wier vertrouwen zij heb ben verworven. De verklaiing voegt hieraan toe, dat in hunne economische of politieke actio de candidaten van de arbeiderspartij in eene beraadslagende v-ergadering hel revolu tionaire programma in zijn vollen omvang moeten verdedigen. Men zal in geen geval den strijd mogen prijsgeven ten gunste van de candidaten van andere partijen. De verklaring verwerpt uitdrukkelijk de hlokpolitiek. Zij brandmerkt het verraad van de radicale par tij, die den afschuw verdient van alle socialis ten en alle arbeiders. De chef van den grooten generalen staf Joffre heeft in overleg met de lioogen oor logsraad en den minister van oorlog een ontwerp opgesteld, dat de verjonging van het kader officieren ten doel heeft. De leef tijdsgrens wordt daarbij voor kapitein ge bracht van 53 op 51, voor majoors van 56 op 54, van luitenants-kolonels van 58 op 56, van kolonels van 60 op 58, van brigade-gene raals van 62 op 60 en van divisie-generaals van 65 op 62 (gébracht. De verjonging zal in vier jaren uitgevoerd kunnen worden. De kosten, die uit dezen maatregel voort vloeien, worden op omstreeks 10 milliocn francs geraamd. Engeland* Londen, 2 kaart. De minister van ma rine Churchill heeft bij het lagerhuis inge diend eene suppletoire marinebcgroodug, be dragende millioen, waardoor het totaa^ van dc raming voor het dienstjaar 1913/14 wordt gebracht op 18.800.000 p. st. Tot toelichting zeide hij, dat do aanvulling» begrooting gevorderd werd door de hoogeid uitgave voor den olievoorraad, de vliegtoestel len en de loonen en verder door de bespoe< diging van den bouw der drie linieschepen opgenomen in het programma voor 1913 eu 1914, wegens het uitstel, dat de bouw van d* Canadeesehe dreadnoughts ondergaal. Sprekende over den olievoorraad, zeiac d* minister, dat er in het land een voorraad is geborgen, voldoende voor ccn gebruik vav ruim drie jaren in vredestijd voor dc gehecle vloot, die olie gebruikt, en (lie toereikend zal zijn voor een geheel oorlogsjaar. Ken aan zienlijk programma van aanbouw van lucht schepen is goedgekeurd cn wordt uitgevoerd. Ons programma van luohtschepcnhouw is niet gelijk aan dal wat Frankrijk en Duilscnland hebben uitgevoerd, maar in aanmerking ne mende ons groot en stijgend overwicht Lu zee-vliegtoestellen, is de admiraliteit van mea ning, dat hel programma onder de tegenwoor dige omstandigheden voldoende is. Het wets ontwerp betreffende den aanbouw van do drie Canadeesehe dreadnoughts kon dit jaar niet vooruitgc-brachl worden. De minister ver klaarde, dat hij volledige opheldering zou ge ven over den toestand van de vloot, wanneer do algeniecnc marinebegrooting voor het vol gende jaar werd ingediend. In een schriftelijk antwoord op een vraag, waarin de aandacht gevestigd werd op cenf opmerking, die den 4en Feuruari gemaakt ia door den Duilschen minister van marine, ad miraal von Tirpitz, dat liij gaarne ccne alge- meene vermindering van hel kaliber der oor logsschepen zou begroeten, zegt minister Churchill: De watcrverplaatsing van de laat ste Brilsche oorlogsschepen is belangrijk kleiner dan die van bijna alle nieuwste oor* logsschepen, die voor vreemde staten in aan bouw zijn. Dc afmetingen d,harvan zijn op*., baar gemaakt en er is geene waarheid in de gedachte, die in sommige klingen wordt ge koesterd, dat wij vooraan slaan of gestaan hebben in de vergrooting van de waterverf plaatsing van onze linieschepen. In weerwil van deze feiten, zou dc admira liteit bereid zijn zich aan te sluiten hij ecno regeling lot beperking van de grootte der linieschepen, wanneer zij tot de meening kon komen, dat onderhandelingen om zulk eene regeling te bereiken niet onwelkom zouden zijn. Bij eene dergelijke regeling zou natuur lijk aan beide zijden in acht genomen moeten worden wat andere staten in dit opzicht moch ten doen. Do moeiclijkheden, ofschoon ernstig en voor de hand liggende, zouden naar mijne meening niet onoverkomelijk zijn, mits aan beide zijden wcdei Leorig dc wensch bestond om een resultaat le bereiken. In eene conferentie, die de leden der ar beiderspartij in het lagerhuis ihcbben ge had met de uit Zuid-Afrika gedeporteerde arbeidcrsleiders, werd besloten dc rechts kwestie van de deportatie tot in hoogste in stantie tc laten uilmaken en aan de gede porteerden in dit opzicht de rarest moge lijken sfeun te verschaffen. Liverpool, '2 Maart. De veemarkt heden gesloten wegens het uitbreken vai mond- en klauwzeer. 'l Is beter zaden van goedheid te strooien onder de levenden, dan bloemen te planten op het graf der dooden. oorspronkelijke roman door H. WITTE. Dit verhoor had dan ook 's anderen daags plaats, «u wel in tegenwoordigheid van Dud-' belman. Wel was ook Karwinski in de nabij heid, maar de commissaris billijkte zijn ver zoek om hem er, ais hel kon, persoonlijk bui ten tc laten; hij gevoelde ook dat het voor een landgenoot in den vreemde sluitend moest zijn tegen een anaeren landgenoot als be schuldiger op le treden. Hij zou het met dezen toch wel vinden, en alleen bij hardnekkige ontkenning kon zijn beslissende getuigenis be paald noociig zijn, wat echter reeds vrij spoe dig overbodig bleek. Wfil gaf de beschuldige op de op strengen toon gedane vraag een ontwijkend antwoord, maar toen dc commissaris dit vcnbelcrdc, zeg gende dal hij zijn geheugen le hulp wilde ko men, en hem lot in bijzonderheden zijn aanval op den heer Dubbelman en diens verdediging in herinnering bracht, er bijvoegende, dat dit nog door een onwraakbaren getuige kon be vestigd worden; maar dat hij slechts zijn zaak zou Verergeren, wanneer nij dit door liais- starig ontkennen noodig maakte, cn na Dub- belman's pertinente verklaring stemde hij stil zwijgend toe. Toen daarna die brief ter sprake kwam, dien men verlangde dat hij aan den heer Dub belman, die daarop, als beschermer van dal meisje, het eerste recht had, scheen zijn onwil weêr boven te komen, maar de stellige ver zekering van den commissaris, dat de zaak anders in handen van het gerecht zou gesteld worden, en dat hij de gevolgen daarvan, die hem niet zouden meevallen, dan maar moest afwachten, terwijl daarentegen, als hij dien brief' uil zijn handen gaf, de neer Dubbelman edelmoedig genoeg was om van verdere ver volging ai te zien, deed hem toch zijn haat veria oppen, en de gedachte aan een mogelijk langdurige gevangenschap noopte hem, gelijk trouwens le verwachten was, om hierin, oi- schoon dan ook met zichtbaren weerzin, toe le stemmen. Daarna, aldus luidde het besluit, moest hij onmiddellijk met zijn troep opbreken, en zou men hem uitgeleide doen tot Nijmegen, van waar de inmiddels gewaarschuwde politie hem tot over de Duitsche grens gezelschap zou houden. Hij werd gewaarschuwd nu of later niet in dit iand terug te keeren, wijl hij dan gevaar zou loopen van in groote moei lijkheden te komen. Hij mocht blij zijn dat hij. name zij de inschikkelijkheid van den heer Dubbelman, er nu zoo genadig afkwam. Om de zaak le bespoedigen werden twee rijtuigen besteld, in het eerste waarvan de Zigeuner tegenover twee stevige agenten moest plaats nemen, hetwelk door het andere met den commissaris en Dubbelman werd gevolgd. Dokter Karwinski was er dus geheel buiten gebleven, en kon haar zipi logement terug keken, echter niet dan na aan Dubbelman beloofd tc hebben-dat hij den volgenden dag bij hem zou komen doorbrengen, waartoe deze hem met een rijtuig zou doen afhalen. Hij verwachtte dan ook zijn oude vriend dokter Mendel; ze konden dan samen een fünke wan deling of rijtoer in den omtrek maken, en den dag verder gezellig doorbrengen. Daar dil den reizenden geleerde goed aanstond en hij aan geen tijd gebonden was, stemde hij gaarne hierin toe. Het Zigeunerkamp was spoedig bereikt, en, daar de commissaris kort en bondig zeide dal Maurus nu niets anders le doen had, dan met dien brief voor den dag te komen, en deze zag dat aan uitvluchten niet te denken viel was Dubbelman weldra in het bezit van het zoozeer door hem gewenschle geschrift. Vijftiende Hoofdstuk. Een vluchtige inzage was voor Dubbelman voldoende geweest om zich te overtuigen dal het werkelijk de bedoelde brief was; die was echter veel le lang om hem daar te lezen. Ilij knikte daarom den commissaris loc dat dit in orde was, en, daar zij bij het vertrek elk een tegenovergestelden kant uilgingen, bleef het daarbij. "Wel hau de commissaris hem aangeboden iiem eerst thuis te brengen, maar hij wilde dezen niet langer ophouden en zeide dat hij er de voorkeur aan gaf dat kleine uurtje te wandelen; binnenkort zou hij hem dan komen vertellen of dal epistel eenigc opheldering gal Inlusschen brandde hij van nieuwsgierig heid wat dil uitvoerige schrijven wel mochl -bevallen, maar toch slapte hij rustig door eD hield hij den brief in zijn zak. Waarom la« hii die dan niet onderweg. waartoe toch gelegenheid genoeg was? Neen, dat wilde hij niet, hoezeer hij er ook naar verlangde. Hij vond er een stil genot in, zijn nieuwsgierigheid te bedwingen. Had dit schrij ven betrekking gehad op een hem overigens onverschillige zaak, hij zou er zeker, zoodra hij alleen was, inzage van genomen hebben, thans echter wilde lui die voldoening uitstel len tot hij rustig thuis was; een zelfbedwang dat bij dergelijke lieden geen zeldzaamheid is. Ook thuisgekomen haastte hij zich daarmede niet, want, daar het tegen etenstijd liep, stelde hij het uit totdat hij na het eten rustig in zijn kamer zou zijn. Aan tafel sprak hij over allerlei onverschil lige onderwerpen, inzonderheid over dokter Karwinski, wiens lof hij niet ophield te zin- ,g!en, als mensch en ais geleerde, er bij voe gende dat zij hem en dokter Mendel morgen te gast zouden hebben. Margo verzoekende op een afscheidsmaal te willen rekenen. En zij? Zij nam aan het gesprek, dat niet vrij was van gedwongenheid maar juist zoo veel deel als noodzakelijk was; maar zij kon dien vrijen, lossen toon niet aanslaan dien zij zich tot gewoonte gemaakt had, wat door Dubbelman wel werd opgemerkt, maar waar hij toch geen erg in scheen tc hebben. Begreep hij wat er in haar omging? Mis schien wel, want die blijkbare afgtrokkenheid van het zoo geliefde meisje deed in zijn ge moerd een snaar trillen, die cell aangenamen klank gal*, die een gewaarwording verleven digde, welke hij, al was hel dan ook nog maar voor een korte poos, wilde onderdrukken, er althans geen voedsel aan wilde geven. Moge lijk begreep hij het wel beter dan zij zelve. Zij wist toch niet wat zij denken moest; wal zij le verwachten had, wat zij kon hopen of moest vrcczen. Waai- had hij heen gewild met dat bijzonder vertrouwelijke en op een zoo ong> legen oogenblik afgebroken gesprek, dat hf zou vervolgen, maar waarop hij niet wed» was teruggekomen? Dat dit op haar nanslf toekomst beftrekicing zou hebben, was haar duidelijk genoeg gebleken. Kon dit de vervul ling zijn van den wensch, waarin al haar denken, al haar hopen zich oploste? Dit was immers onmogelijk; zeker althans ondenlc* baar, cn zij beschuldigde zich zelve van lichts vaardigheid, het bij zich le hebben doen op« komen, ja, er liaars ondanks, voedsel aan la geven. Maar wat dan? Dat er verandering in hun levenswijze, in haar tocsland vooral, zou, ja moest komen, hiervan was zij zoo goed als zeker. Dat Dubbelman zich ook in liet vervolg haar lol zou aantrekken, hiervan hield ij zich overtuigd, maar, hoe z:j het wendde of lieerde, het kwam altijd neer op verwijdering en, al stond wel vast dat het gebeuren zou en gebeuren moest, toch slingerde zij dit denk beeld van zich af als een spin, die tegen haar kleed opiiep. Te leven ver van hem, dien zij meer dan zichzelve liefhad, scheen haar een onmogelijk heid; en toch, zij begreep het maar al le goed, zou zij zich zooveel geweld moeten aandoen; dat zij daaraan kon denken, wijl zij zich er op moest voorbereiden. En dan die goede dokter Mendel, dien zij ook zoo liefhad, al was het met een andere, kinderlijke liefde; met wicn zij bijna dage lijks uren lang zoo hartelijk, zoo vertrouwelijk kon keuvelen; aan wien ze, wat haar verstan delijke ontwikkeling betrof, zoo veel verplich ting had en wien ze zoo oprecht dankbaar was, zou ze dien ook niet meer geregeld zien; mogelijk wel van hc-m vervreemden? Wordt vervolgd-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1