Vrijdag 6 Maart 1914. j Z12 t2d* Jaargang. DE EEMLAN DER' BUITENLAND. FEUILLETON. Op den Terpenberg. ABONNEMENTSPRIJS: |>er 8 maanden voor Amersfoortf Idem franco per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers O .O 5. boze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertonties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 1Sregols.» 0.50, Elke regel meer- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bestaan zeer voordoolige bepalingen tot het herhaald advertoeren in dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr, D. J. VAN SCHAARDENBURO» Politiek Overzicht De strijd om Ulster. In de Homerule-krisis is de regeering tege moet geko-men aian den aandrang van dc op positie om de door haar in het aidres-debat aangekondigde compromis-voorstellen zoo spoedig mogelijk Ln te dienen. Met de oppo sitie is ecne regeling getroffen om alle fin an- ck-cle zaken, die nog in het loopende dienst jaar moeten worden behandeld, vóór 31 Maart af te doen. De Homerule bill is gis teren ingediend, en het voorstel om tot de tweede lezing over te gaan zal gedaan wor den in de zitting van Maandag 9 Maart. Daar bij zal de eerste minister mededeelen, welke wijzigingen de regeering in de wel zal voor stellen om aan de bezwaren van Ulster tege moet te komen. Om den juisten inhoud van deze compro misvoorstellen te leeren kennen, moet men natuurlijk wachten tot de zitting van Maan dag. In de pers komen daarover eenige me- dedeelingen voor, volgens welke de regee- ririig ook heden nog vasthoudt aan het voor nemen om Ulster niet geheel van Ierland af te scheiden. Zij wil echter het volgende toe staan: Ulster zal hot zelfstandige bestuur over de onderwijszaken en de beslissing over het verleenen van concessiën krijgen. De post in Ulster blijft onder Engelsch bestuur. De Ulster vertegenwoordigende leden van het eerste Iersche kabinet zullen het recht heb ben een veto uit te brengen tegen alle wets ontwerpen, die in sltrijd zijn met de belangen van Ulster. De noordoostelijke districten van Ulster zullen wel is waar in de invloedssfeer van het Iersche parlement opgenomen wor den, maar het recht krijgen, op grond van eene na afloop vaai vijf jaren te houden stem ming, zich van deze invloedssfeer af te scheiden. De Daily News, die overigens waarschuwt dat men deze mededeelingen niet te zeer moet vertrouwen, bevestigt ze op een hoofd punt namelijk, dat aan de overwegend pro- testantsche graafschappen in Ulster het recht zr.1 worden gegeven om, na een zeker aan tal jaren, zich buiten de werking van de wet te plaatsen. Maar zij voegt er eene mededee- ling aan toe van zeer bedenkelij-ken aard: namelijk dat de oppositie besloten is alle voorstellen, die mochtenworden gedaan voor een compromis in de Ulslerkwes- tie, te verwerpen als niet de uitslui ting van Ulster er de grondslag van is. Nu is de uitsluiting van Ulster van het parlement te Dublin want dit is de in, waarin de uitsluiting door de oppositie vordt verslaan nooit de politiek van het abi-net geweest en het is niet aan te nemen flat het in zijne toegevende gezindheid zoo ver zal gaan om die politiek prijs te geven. Wanneer dus juist is wat door de Daily News wordt gezegd over de in de oppositie heers-ohende stemming, dan zou daaruit vol gen, dat deze poging lot verzoening gedoemd is tot mislukking nog voordat zij in officieelen \orm is ingebracht. Een belamgw ekkend punt is, dat over com promisvoorstellen geene stemming in het lagerhuis kan geschieden. Het eenige voor stel. waarover in die vergadering kan wor den gestemd aan het einde van het dobat, is dat om tot de tweede lezing over te gaan. Maar het hoogerhuis kan die voorstellen op vatten, wanneer het, nadat in het lagerhuis de eindbeslissing is gevallen, geroepen zal zijn zijne houding te bepalen. Wanneer het hoogerhuis de bill amendeert in den zin van de compromis-voorstellen, dan komt de zaak bij het lagerhuis terug cn zal de wet tot stand komen met medewerking van de beide hui zen van het parlement. Maar als de mededee- hng van de Daily News de stemming van de oppositie juist weergeeft, dan zal het hoo gerhuis de bill verwerpen zoo als het in 1912 en ln 1913 heeft gedaan. Dan zal de biül wet worden, ondanks het afwijzend votum van het hoogerhuis. Maar dan zal de oppositie voor de beslissing staan of zij hare bedrei ging zal waarmaken, dat zij zich niet aan deze wel zal onderwerpen. Die bedreiging is meermalen geuit; zij is nog in deze dagen herhaald in een manifest, waarin de burgers worden uitgenoodigd tot onderteekening van eene verklaring, in deze termen vervat „Ernstig overtuigd, dat het voornemen van de regeering om do Homerule bill wet te la/ten worden, zonder haar te onderwerpen aan het oordeel van de natie, strijdig is mot den geest van de grondwet, verklaar ik hier bij plechtig, dat, wanneer dit wetsontwerp op deze wijze wordt doorgedreven, ik mij gerechtigd zal achten iedere handeling te verrichten of te steimen, die in staat kan zijn om te voorkomen, da>t de wet ten uitvoer wordt gelegd, en inzonderheid te voorkomen, dat de gewapende macht van de Kroon wordt gebruikt om de bevolking van Uister te he ro oven van hare rechten als burgers van het Vereeni'gde Koninkrijk.' De eerste onderteekenaars van dit manifest zijn: veldmaarschalk lord Roberts, admiraal Sir Edward Seymour,, de hertog van Port land, viscount Halifac, lord Lovat, viscount Milner. dr. Henry Wace, deken van Canter bury, aartsdeken Cunningham. Men ziet het zijn klinkende namen, die staan onder eene> oproeping, die in uitdrukkelijke woorden aanspoort tot ongehoorzaamheid aan de wet. DuitschlancL De Duitsche keizer zal op zijne reis naar Korfoe een bezoek brengen aan keizer Frans Jozef in Schönbrunn. \olgens de thans ge maakte schikkingen zal keizer "Wilhelm den 22en Maart in Weenen aankomen en in Schónbrunn afstappen. Des avonds wordt de reis naar Venetië voortgezet. Op de reis van Venetië naar Korfoe zal eene ontmoeting in volle zee met aartshertog Frans Ferdinand plaats hebben, die omstreeks de zen tijd met zijne familie in Miramare zal vertoeven. Berlijn, 5 Maart. De schrijver Hans Leutz is heden tot zes maanden gevangenis straf veroordeeld wegens een artikel in Die Welt am Montag, onder den titel „Wilhelm der Letzte." Hij beweerde daarin, naar aanlei ding van het bericht van de door den kroon prins aan generaal von Deimling en kolonel von Reuter gezonden telegrammen over de zaak van Zabern en van den afscheidsgroet van den prins aan zijn huzarenregiment, dat het optreden van den prins in slaat was de verbleekte republikeinsche idealen weder op den voorgrond te brengen. De beruchte kabinetsorder van 1820 geldt niet in het groothertogdom Baden. Dit blijkt uit het antwoord van de regeering op eene interpellatie in de Tweede Kamer over het ge bruik der wapenen en de medewerking van de militaire macht bij de handhaving van de openbare rust en orde. Dit antwoord houdt in, dat de rechtsgrond voor het gebruik der wa penen in Baden steunt op art. 13 van de mili taire overeenkomst van 1870 tusschen Pruisen en Baden, bepalende dat de militaire macht slechts van de wapenen gebruik mag maken, wanneer de burgerlijke overheid hare hulp inroept. In de in Baden geldende bepalingen is de bepaling van de Pruisische kabinetsor der van 1820 niet opgenomen. Een ingrijpen van de militaire macht op eigen gezag is in het algemeen niet geoorloofd en mag slechts geschieden, wanneer de burgerlijke overheid niet in staat is te vragen om de hulp van de troepen. De Pruisische militaire overheid heelt verklaard biermede ln te stemmen. Voor de in Baden staande troepen gelden alleen de in de landswet veorkomende bepalingen; dal heeft ook de minister van oorlog op aanvrage bevestigd. iDe Tweede Kamer van den landdag van Ba den heeft in de begrooting den post voor het onderhouden van een gezantschap in Mün- chen hersteld. In het vorige jaar was die post geschrapt. De gezant in München was geble ven; maar zijn jaarwedde werd uit de parti culiere kas vau den groothertog betaald. Voortaan komt de bezoldiging van den gezant weer ten laste van de staatskas. Staatsburg 5 Maart. De kamer heeft eene motie aangenomen, voorgesteld door het centrum, waarin gevraagd wordt meer uit breiding te geven aan het onderwijs in de Fransche taal op dc openbare scholen en op de normaalscholen voor onderwijzers: Wolffs bureau bericht, dat van de 27 klach ten, die bij de burgerlijke kamer van het Landgericht te Zabern door de burgers, die indertijd in den pandoercnkelder gevangen zijn gezet, zijn ingediend tegen de militaire overheid, de meesten den lOen Maart in be handeling zullen komen. Het is niet juist, dat alle klagers de hun van wege de militaire overheid aangeboden schadevergoedingen van 50 mark hebben afgewezen. Slechts eenigen, die beweren in hunne gezondheid te zijn benadeeld, hebben deze geldelijke schadever goeding afgewezen. Na de verplaatsing van dc officieren en van den Kreisdirector, die in de zaak van Zabern betrokken zijn geweest, komen thans de gen darmes aan de beurt. Het geheele personeel, dat in dc stad en de omstreken werkzaam is geweest, zal over andere steden van Elzas- Lotharingen verdeeld en door nieuwe mannen vervangen worden. Straatsburg, 5 Maart De voorzitter van den zangersbond van Elzas-Loiharingen is bezig met de voorbereiding, ter eere van graaf Wedel, van eere betooging van 20 a 40,000 zangers, hehoorende tot zangvereeni- gingen in geheel Elzas. Deze betooging heeft blijkbaar een strekking van afkeuring van generaal von Deimling. De politie heeft een bekenden recidivist in hechtenis genomen, die de hoofddader zou zijn van den aanval tegen militairen in den carnevalsnacht. Men zou hier dus volstrekt niet te doen hebben met eene vijandige daad van de burgerlijke bevolking van Elzas-Lotlia- ringen tegen het militaire element. Het besluit om den titel van eereburgcr van de stad Zabern te verleenen aan den Ivreis- direktor Mahl, die onlangs van daar is over geplaatst, is niet bekrachtigd door de regec- ring, die voor hare weigering geen reden heeft opgegeven. Over de plannen voor het bouwen van eene nieuwe Duitsche ambassade in Washington, is in do Duitsche ambassade yeel te doen ge weest. Deze strijd is nu bijgelegd door een ad vies, dat de academie van het bouwwezen heeft uitgebracht over de haar ter beoordeeling overgelegde plannen. De academie zet daarin de gezichtspunten uiteen, die bij dezen bouw moeten worden in acht genomen, en stelt ten slotte voor van de ontwerpers der plannen drie, de architecten Dülfer, von Ihne en Möh- ring uit te nooóigen tot het indienen van nieu we ontwerpen. De keizer heeft nu goedge keurd, dat overeenkomstig dit voorstel zal worden gehandeld. Keulen, 6 Maart. Volgens een telegram uit Berlijn aan de Köln. Ztg. wordt van be voegde zijde verklaard, dat de bewering over het aanstaande aftreden van den Duil- schen ambassadeur te Petersburg, graaf Pour- talei, van allen grond ontbloot is. Verder wordt verklaard, in strijd met het bericht in de dagbladen, dat het builen allen twijfel vast staat, dat de Duitsche ambassade te Peters burg niet heeft medegewerkt aan een alar- meerend artikel van de Kólnische Zeitung, uit Petersburg afkomstig Belgi& De Kamer heeft in tweede lezing een wets ontwerp aangenomen, tot regeling van den vrouwen- en kinderarbeid. De arbeid van kin deren beneden 14 jaren is in beginsel ver boden. Deze bepaling staat in verband met de nieuwe onderwijswet en laat uitzonderin gen toe voor het geval, dat een dertienjarig kind de school met vrucht heeft bezocht. Ver der verbiedt de wet den nachtarbeid voor vrouwen \un eiken leeftijd, waarbij onder nacht wordt verslaan de tijd van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Frankrijk. Parijs, 5 Maart. Lcne nota van Havas zegt: De minister van financiën heeft in het begin van de week bij de commissie van den Senaat voor de inkomstenbelasting eene reeks artikelen ingediend, bestemd tot vervanging van hoofdstuk II van het ontwerp der com missie met het doel de lasten, die de roerende waarden treffen, duidelijk te omschrijven. De dagbladen, die kennis hebben genomen van deze artikelen, hebben daaruit afgeleid, dat minister Caillaux voorstelde op deze wijze den belastingvrijdom van de Fransche rente te bepalen. Zoo iets heeft echter nooit in de bedoeling van den minister van financiën ge legen, die trouw blijft aan de denkbeellci, welke hij heeft uitgedrukt in zijn ontwejp van .'907 en die hij sedert steeds op de tri bune van de Kamer heeft verdedigd. Hij zal de eerste gelegenheid aangrijpen om het mis verstand op te helderen. Parijs, 5 Maart. De Kamer heeft een wetsontwerp aangenomen tot verzekering vaii de vrijheid van dc stemming en dc oprecht»' heid bij de verkiczingsopcraliën. Ilct stem briefje zal in eene enveloppe worden inge diend en in een isoleercel ingevuld worden. Parijs, 5 Maart. In de Kamer interpel leerde Jaurès den minister van financiën Cail laux over het nieuwe ontwerp der inkomsten belasting, dat de Fransche rente van iedere belasting vrijstelt. Barthou spreekt in denzelfden zin. De minister antwoordt, dat ofschoon de Fransche rente niet is opgenomen onder d< waarden, die aan de belasting zijn onderwon, pen, de inkomstenbelasting alle inkomsten zonder onderscheid moeten treffen. Hij ver' zoekt de meerderheid hem te steunen in zijne» moeielijke taak. De Kamer wordt woelig. Minister Cailiaux voegt aan hel gezegdt nog toe, dal hij den tekst van zijn anlwoon/ zal zenden aan de senaatscommissie, om t( worden gevoegd bij de lijst van roerend* waarden. De discussie over dc interpellatie wordt ge< sloten zonder stemming. De Senaat heeft een wetsontwerp aangeno- meu, dat strekt tot bestrijding van den ach-» teruitgang van hel bevolkingscijfer door maat regelen, die geschikt zijn hel getal geboorten te verhoogen. In de parlementaire kringen is men nu to, de overtuiging gekomen, dal dc op den 26cn April bepaalde algemeene Kamerverkiezingen zullen plaats hebben naar liet geldende dis-» trictonstelsel (scrulin d'arrondissemcnt). De Senaat heeft, door hel voorstel te verwerpen om het ontwerp van de nieuwe kieswet op dij agenda van de eerstvolgende zitting Ic plaat/ sen, duidelijk zijn wil doen kennen om ziel met het afdoen van deze zaak niet tc haasten. De Politische ICorrespondcnz bericht uit Parijs, op grond van mededeelingen van be voegde zijde, dat er tegenwoordig geen plan bestaat op het weder bijeenkomen van de in' ternationaLe financieele conferentie. Engeland* Londen, 6 Maart De Homerule bil\ is heden weder ingebracht onder luid gei juich van de liberalen en de nationalisten/ Ook het wetsontwerp tot afschaffing van dq staatskerk in Wales (Welsh disestablismenf bill) en het wetsontwerp lol afschaffing var( het meervoudige stemrecht zijn weder ingo*< diend. Lon d en, 5 Ma a r t. 'De legerbegrootiug voor 1914/15 bedraagt 28.S45.0UU p. sl. Dq begrooling is 025.00U p. st. hooger dun diq van het vorige jaar. Daarvan zijn 480.00U| bestemd voor de uitbreiding van den lucht-, vaartdienst, waarvoor een plan is opgc-^ maakt, dat in 't geheel een milJiocn zal moe-, ten kosten. Zweden. Stockholm, 5 Maart In de beid» Kamers van den rijksdag werd heden een schrijven van den koning voorgelezen, waait in gezegd wordt: Daar ik uit zorg voor dc be* veihging van het land mij genoopt heb ge. voelü aan bet volk gelegenheid te geven, dooi» nieuwe verkiezingen voor dc Tweede Kamer zijne meening over de kwestie der landsvcr- Zeg niet alles wat gij weet, maar weet wat gij zegt oorspronkelijke roman 54 door H. WITTE. Dit gaf hein dan ook eindelijk aanleiding tot de vraag waar hij, als 't wat verder was, met haar heen wilde, want dat het toch lang zamerhand tijd werd om daaraan te denkeu. Deze vriendschajjpelijke en vertrouwelijke vraag, welke Dubbelman denkelijk wel zal hebben voorzien, bracht dezen, juist onder de tegenwoordige omstandigheden, wel wat in verlegenheid, te meer daar hij den heer Wer- mann te veel hoogachting toedroeg, hem te veel dankbaarheid schuldig was en vooral* te veel vriendschap voor hem gevoelde, om hem, ook waar hel zijn persoonlijke aange legenheden betrof, wanneer een vraag daar aanleiding toe gaf, zijn vertrouwen le ont zeggen. Hij was er echter lang niet zeker van, dat zijn plan met Margo door dezen zou worden toegejuicht, wat hem de volvoering ervan mot het oog op hun intiem vriendschappe lijk en omgang, zeer zou spijten. Wa/re dit anders geweest, dan zou hij er hem wel vroeger uil eigen beweging over gespro ken hebben; nu echter had hij het uitgesteld tot de heer Wermann, en dat wel juist op het kritieke oogenhlik, er aanleiding toe gaf. Maar nu ook aarzelde hij niet langer met rond voor zijn bedoeling uit te komen, en te zeggen da't hij, na ernstige overweging, tot het besluiit gekomen was haar te liuwen; na tuurlijk wanneer dit bij haar volkomen in stemming zou vinden, wat hij wel meende te mogen veronderstellen, maar waarvan hij toch nog ver van zeker was, daar hij tot hiertoe had geaarzeld met dit voorstel bij haar aan te komen. Zoo de heer Wermann, wat goed mogelijk was, wel eens aan zoo iets had gedacht, had hij toch, met het oog op Margo's afkomst, dit denkbeeld weer losgelaten, zoodat deze mede- dceling hem nu verraste. Hij zette dan ook bij het vernemen daarvan een bedenkelijk gezidht, cn kon niet nalaten op het daartegen bestaande bezwaar te wijzen. Dat Margo een onecht kind was, wist Dubbelman toen nog wel niet, maar hij twijfelde er toch haast niet aan. Dit was echter allerminst haar schuld; het w as, meende hij, niet alleen onbillijk, maar ook onverstandig, aan het kind den misslag der ouders te wijlen, en hij beschouwde het in dit geval als een voordeel, dat deze abso luut onbekend waren, daar bekendheid al licht tot onaangename bejegingen aanleiding kon geven. Nu had hij alleen met haar zelve le doen. Hoewel de zaak hem principieel maar half aanstond, was Wermann tocii een man van te edelaardige denkwijze, om zijn beter gevoel door een principe te laten overvleugelen, zoo dat hij, na enkele geopperde en door Dubbel man wederlegde bedenkingen, eindigde met zijn volkomen instemming, er echter op druk kende, dat Dubbelman niet lang meer mocht aarzelen met zich aan Margo te verklaren. Hij zelf zou er dan eens over nadenken, of hij een middel kon vinden om haar op een haar bevredigende wijze een goed tijdelijk te huis te bezorgen, wat dan natuurlijk gebie dend noodig was. Daags na het in het hier boven vermeldde nam Dubbelman na het ontbijt de krant op, die hij reeds 's avonds had gelezen en dus geen nieuw:s meer voor hem kon bevatten. Dit verwonderde Margo niet weinig, eerstens om die reden, voorts omdat hij geen heiheb ber van kranlenlectuur was, maar inzonder heid wijl het een afwijking was van zijn vaste gewoonte, om onmiddellijk na ontbeten te (hebben een pijp op te steken en naar het hee- renhuis te wandelen. Nu scheen hij, hoewel het weer zeer uiLlokkend was, niet alleen thuis le willen blijven, maar hij stopte geen pijp en scheen ook geen plan te hebben om naar zijn kamer te gaan. Ongesteld was hij met meer, want liij had smakelijk ontbeten en was zelfs nog spraak zamer geweest dan gewoonlijk, terwijl hij juist in den laatsten lijd veelal blijk gaf vau afgetrokkenheid. In de gemoedsstemming waarin zij ver keerde en waarin hij van zoo nabij betrokken wras, lette zij natuurlijk op elke kleinigheid, en deze afwijking van een zoo vaste gewoonte was geen kleinigheid. Wat wilde hij'? Vermoe delijk zocht hij gelegenheid of aanleiding lo' een vertrouwelijk gesprek Zou dit dan de voortzetting zijn van dat, 't welk zoo onver wacht en op een blijkbaar kritiek oogenblik door Mina was afgebroken, en waarop hij daarna niet was teruggekomen, waartoe trou- wens door al die druJtie met de twee dokterf geen goede gelegenheid was geweest? Haar hart klopte hoorbaar bij die gedachte en dit was zeker geen wonder, wijl zij misschien nu od hel punt was te vernemen wat haar in de toekomst de naaste toekomst misschien beschoren was. Zij had moeite om haar aan doening tc verbergen, en waagde het niet onder het omwasschen van kopjes en bordjes een enkel woord te spreken, zeker als zij was dan door het beven van haar stem haar zonuwachtigcn tocsiand te zullen verraden, en daarvan mocht hij vooral niets bemerken. Maar, terwijl hij haar over de krant lerduiks gadesloeg en in al haar bewegingen volgde, had hij, aan hel beven van haar vingers en het trekken van haar gelaat, dit reeds dui delijk opgemerkt, zonder daar blijk van le willen geven. Wel treuzelde zij nog wat na, toen de ont bijttafel opgeruimd was, maar ze bad toch geen moed om, ls naar gewoonte, met een handwerkje bij het raam te gaan zitten; ze durfde geen gesprek uit te lokken, waarnaar zij wel sterk verlangde, maar wat zij nog meer vreesde. Toen zij echter aanstalten maakte ora de kamer te verlaten, bleek dit niet in zijn be doeling te liggen. Neen, beste meid, ga nu eens niet heen. Ik wou wel eens rustig met je praten. Een koude rilling voer haar door de leden. Nu zou 't komen, dacht zij, maar wat? Met bevende lippen vroeg zij: Maar Mina? Die kan. ieder oogenhlik bier komen. Mina heb ik met een boodschap naar de boerderij gestuurd, cn die heeft dan altijd zooveel met de boerin te verhandelen, dat zii in het eerste halfuur zeker niet terugkomt. Ga nu eens rustig zitten, en luister eens Igoed naar wat ik je al sedert eenige dageD had willen zeggen. Deze aanloop was nu juist niet geschikt om haar cerust te stellen; integendeel zij vrees de hel ergste. Aarzelend ging zij dan ook ziu ten, zonder de oogen, die reeds vochtig wen den, te durven opslaan. Zij kon echier nie* beletten dat een paar tranen langs haar wan' gen liepen, wat Dubbelman wei zag, rnaa*. waarin bij geen erg veinsde te hebben. Jk belioef je niet te zeggen, ging jhjj nq een korte pauze voort, dat ik altijd veel vaq je gehouden heb. Van bet oogenblik ai', waar-s op ik mij je lot heb aangetrokken, beschouwd de ik bet als een duren verplichting, alles tq doen wat je geluk,, ook voor later, zou kun' nen bevorderen, en de goede dokter Mcndcl beeft mij daarin flink bijgestaan. Nu, moei lijk viel mij dit zeker niet, want, was jë spoe dig de lieveling geworden van ons alle drie, van mij zeker niet het minste, en ik kon mij onmogelijk voorstellen dat een vader zijn eenige dochter inniger kon liefhebben dan ik u. Eigenlijk had ik wel zoo wat dc vaderlijke rol op mij genomen, wat, met bet oog op je leeftijd zoowel als op de mijne, eigenlijk wel wat belachelijk schijnt. Maar inderdaad was heft toch zoo, en bleef ik je beschouwen als 't door de Voorzienigheid aan mij toever trouwde kind, zonder er op te letten (lat da lijd hierin langzamerhand verandering had gebracht, zonder er aan te denken, dat je zoo zoetjes aan de kinderschoenen ontwassen waart. Ik had je lief, en bleef je liefhebben zooals ik dit van 't begin af 'had gedaan, tot een toeval mij tot de ontdekking bracht dat de zoogenaamde vaderlijke liefde ongemcBit geheel van beteekenis veranderd was. Wcndi vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1