Zaterdag 7 Maart 1914. EEMLANDER". BUITENLAND. N°. 213 Eerste Blad. 12d' Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden roor Amersfoort f Idem franco per post 1.5O» Por week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijko nummers <>.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalv© op Zon- en Feestdagen. Ad% ortentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie» advertenties on berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.. f 0.5ty Elke regel meer 0.1 O* Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrit bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement^ Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG» Kennisgevingen. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort brengen ter openbare kennis, dat bij hun be sluit van 3 dezer aan H. Lensing en A. van de Vijzel en hunne rechtverkrijgenden vergunning is verleend tot het oprichten van eene zuiggas- installatie voor het drijven van een motor van 30 P. K. tot het in beweging brengen van ver schillende machines voor houtbewerking in het perceel alhier, gelegen aan de Eemstraat, bij het Kadaster bekend onder sectie D, no. 2970. Amersfoort, 6 Maart 1914. Buigemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. v. RAND WIJCK. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, brengen ter openbare kennis dat bij hun be sluit van 3 dezer aan H. Meester en zijne recht verkrijgenden vergunning is verleend tot het oprichten van een gasmotor van 4' P.K. tot het drijven var een cirkelzaag cn draaibank voor machinale bewerking van vaatwerk in het per ceel alhier gelegen aan de Hellestraat, bij het kadaster bekend onder sectie E no. 5036. Amersfoort, 6 Maart 1911. Burgemeester en Weihouders voornoemd. De Secrelans, De Burgemeester, A. R .VEENSIRA. v. RANDWDCK. Brieven uit Suriname. VN. Dover, Dungeness en Hastings, ziedaar alles wat wij van het oude Albion te zien kregen. En dan nog tamelijk uit de verte. Maar de kijker en de vriendelijkheid van den wachthebbenden ofifcier stelden ons in staat toch eenigermale te genieten van het schoone, dal de belangwekkende krijtrotsen tc zien geven. Hastings vooral moet heel mooi zijn, het is een badplaats, die jaarlijks door duizenden vreemdelingen wordt be zocht. Steil rijzen de grijze kalkrotsen uit hel groene zeewater omhoog, op hun top ge kroond met tal van villa's, waarin de Engel- sche zakenmenschen gedurende eenige weken van den zomer verpoozing zoeken van druk ken arbeid. Maar de kust verdween, de landhuizen werden kleiner, de rotsen minder duidelijk en eindelijk vloeide alles ineen tol een zacht- getinte lijn aan den horizon. Niet lang meer cn wij hadden alleen de ruime zee om ons heen en de lucht boven ons. Het eentonige van de reis begon, het lange, eenvormige leven van nietsdoen en nielsgebeuren; het leven van opstaan en eten en slapen gaan, van luieren en droomerig zijn oogen laten weiden over de eindelooze, altijd bewogen, geheimzinnige watervlakte; het leven van lezen en whist en gezelschap- spclen 's avonds in de salon; het leven, waar in geen verschil is tusschen den cenen dag en den anderen, tusschen morgen, middag en avond; waarin het nietsdoen een last is, zwaar om te torsen, doch waarin het nog zwaarder valt zich zelf tot eenigen arbeid te prikkelen. De dagen gingen tragelijk voorbij, de eene langzaam volgende op den ander. Juist een weck na ons vertrek uit Amster dam passeerden wij de Azoren. Vroeg in den morgen had ik mij laten welcken en mij •baar het dek begeven. Vóór ons zag ik niets bijzonders, maai* toen ik op de brug kwam de kapitein had mij verlof gegeven de commando-brug te beklimmen, wanneer geen bijzondere omstandigheden mijne aanwezig heid aldaar minder wenschelijk maakten wees de stuurman mij iels, dat mij voor kwam een wolk aan den horizon te zijn. Het was het grootste eiland der Azoren, 'San Miguel. Langzaam werd de wolk donkerder, er begon vorm aan te komen, de wolk werd een berg met hoogere cn lagere gedeelten, de hellingen lieten zich onderscheiden en op die hellingen waren stippen; de stippen werden huisjes, molens en boomen. Kleur kwam er aan het landschap; groene akkers, maïsvelden, werden zichtbaar. De stuurman had de vlaggen uit een kist laten te voorschijn halen, noodig om te sei nen. Op het eiland bevindt zich een vuur toren en toen wij nabij genoeg waren, dat men van den wal onze vlaggen kon onder scheiden, werden ze omhoog geheschen. Daar wapperden ze hoog in de lucht en niet lang duurde het, dat rrien van den seinpost antwoord gaf. „Zie zoo', zei de kapitein, „van avond weet men in het vaderland, dat wij de Azoren zijn gepasseerd." De Azoren of Watereilandcn behooren aan Portugal en hoewel ilc nooit te- voren last fced gehad van hevige sympathieën tot dit isttd, stemde het mij toch ernstig, toen even een zware regenbui dit uiterste stukje »*n Europa aan mijn oog onttrok. Het was, its had ik nog eenmaal, en nu voor het »atst, afscheid genomen van een ouden be- ■*ii de. De boot spoedde zich te midden van den dichten neveligen regen voort over de wijde see; even onzeker als de gezichteinder scheeu mij de toekomst. "Wat zou zij bren gen? Weer ging het eentonige scheepsleven, waarin het gezicht op de Azoren een korte afwisseling had gebracht, zijn gewonen gang. Niets dan water en lucht omringde ons;- enkele zeevogels volgden nog eenige dagen het schip, toen verdwenen zij. Geen schip kregen wij te zien. De eenige afwisse ling, die getuigde dat de natuur ook hier niet was uitgestorven, waren voor ons de vliegende vissclien, die uit het water opdo ken en als vlugge zwaluwen vóór en ter zijde van het schip over het watervlak scheerden. liet was een aardig gezicht, als soms heele zwermen tegelijk met hunne kolossale vinnen de lucht doorkliefden. Soms verhie ven zij zich zóó hoog, dat zij op het dek van dc boot terecht kwamen. Vooral 's nachts ge beurde dit dikwijls en geregeld werden eiken morgen door de matrozen eenigen dezer vischjcs van het dek opgeraapt en als harin gen gebakken en opgepeuzeld. Zij smaken ook naar haring en wie der lezers van het „Amersfoortsch Dagblad" ooit in zijn leven Barbados bezoekt, kan op dat eiland zich overtuigen, dat dit vischje zich zeer wel laat eten. Want daar worden de vliegende vis sclien bij groote hoeveelheden voor de con sumptie gebruikt. Langzamerhand werd de lucht warmer, het was duidelijk, dat wij de tropen nader den. Wij, passagiers, konden van wind geen spoor ontdekken, maar de kapitein vertelde ons, dat wij in den passaat waren. Hij liet ccn lapje zeil bijzetten; hielp het al niet veel, het bracht ons allicht een paar mijlen per etmaal meer vooruit en het schip lag er mis schien wat vaster door. De passaat gaat met de zon op en neer, d. w. z. in den winter, als de zon nabij den steenbokskeerkring is, begint de passaat aan merkelijk zuidelijker dan in de zomermaan den. Met haar zijn ook de tropische jaarge tijden niet steeds aan dezelfde plaats gebon den. Als <le tropische zon hare stralen nage noeg loodrecht op het aardrijk neerzendt, verduisteren dikwijls plotseling zware regen buien den anders helderen hemel en stort het water in dikke stralen naar omlaag. Doch wanneer in een anderen tijd van het jaar de zon veel verder in het zuiden zich bevindt, dan heerscht ten noorden van de linie de droge tijd, waarin de passaat zich zeer krachtig laat gevoelen. Tamelijk nauw keurig is het, wanneer men beweert, dat de passaat den tropischen regen voor zich uit heeft. Men stelle het zich niet aldus voor, dat de noordoostpassaat (d.i. die ten N. van de linie) en de zuidooslpassaat (welke ten Z. van de linie waait) elkaar aan de linie ontmoeten. In geenen deele. De streek der tropische regens bevindt zich tusschen beidé in en evenals de zon in den loop van het jaar twee maal den afstand tusschen Steenboks- en Kreeftskeerkring aflegt, zoo gaat ook die tro pische regengordel op en af van het zuiden naar het noorden en omgekeerd. Dikwijls gebeurt het, dat in het midden des jaars de zuidooslpassaat over de linie heenschiet. De lezer meene niet, dat al deze wijsheid van mij zelf is, hemel neen. Op zekeren dag, dat ik bij den kapitein in de hut zat, welke hut aan de kaartenkamer grenst, viel er plotseling een geweldige bui uil dc lucht; het was of het water met emmers uit den hemel werd gegoten. Ik zat opgesloten en zoo leid den de omstandigheden er van zelf toe, dat ons gesprek langer duurde dan anders wel licht het geval zou zijn geweest. Zoo liarl ik gelegenheid op te merken, dat onze kapitein op het gebied der natuur- en wiskundige aardrijkskunde een mate van kennis bezat, die menig II. B. S. leeraar hem zou hebben benijd, als die twee ooit met elkander in aan raking waren gekomen. Den volgenden morgen verscheen de kapi tein in het wit op het dek. Dit feit was le beschouwen als het officiëele teeken, dat wij in de warme luchtstreek waren en de passa giers hielden er in hunne kleeding rekening mee. Nog enkele dagen en wij zouden afscheid moeten nemen van de heldergroene golven. Maar de inblauwe luchten zouden wij boven ons houden. Frank. Politiek Overzicht De worst aan Albanië in zijn land. Onder het gejuich van de bevolking gaat heden vorst Wilhelm van Albanië aan iand in Durazzo, de voorloopige hoofdstad van het rijk, waarover het bestuur hem is op gedragen door de gevolmachtigden van de be volking onder goedkeuring van de groote mo gendheden van Europa. Hij aanvaardt daar mee de gewichtige, maar moeielijke taak om uit een gebied, waar tot dusver haast elke organisatie ontbrak, een georganiseerden staal op te bouwen. Men kan zich een denkbeeld maken van de moeielijkheden die hier zijn te overwinnen, uit de mededeelingen, die een dagbladcorrespondent doet over de geheel verschillende toestanden op politiek cn gods dienstig gebied, die in de onderscheidene dee- len van het vorstendom heerschen. Men heeft in de eerste plaats het overwe gend katholieke noorden met de Zadrima, de vlakte van Skutari, en de door de Malissoren- en Mirditenstammen bewoonde gebergten, waarin vrije boeren op eigen grond, slechts aan de stamhoofden onderworpen, wonen. Dan volgt het grootcndeels mohammcdaansche Mid den-Albanië, waar de rijke grond in de vruchtbare streken rondom Tirana, Kawaja en Tjeri in de handen van enkele rijke pacha s en beys is, van wie de pachters, die niets in eigendom bezitten, haast als lijfeigenen afhan kelijk zijn. En eindelijk volgt het sterk ortho doxe zuiden, waar zich vele Albaneezcn be vinden, die jarenlang in het buitenland zijn geweest, en waar dus de bevolking zich nie! onvoorwaardelijk aansluit bij den aanhang van een paclia of bey en meer prijs stelt op hare zelfstandigheid. De stammen van liet noorden zijn van elkaar onafhankelijk; ieder heeft zijn stamhoofd, den bairaktar, d. i. vaandeldrager, die zijne stelling meestal aan erfopvolging le danken heeft. Daar echter de meeste stammen chris tenen zijn, slaan zij in eene zekere afhanke lijkheidsbetrekking tot den aartsbisschop van Skutari, mgr. Sareggi, die, zelf een Albanees, van deze afhankelijkheid zeer goed partij weet le trekken. De voornaamste stammen zijn in de Boven-Malissia, d. i. het bergland, de zoo genaamde Malissia e male, de stam van Kle- menli, die van Kastrati, van Reci, van Loha en van Streti. Dan volgen in de Malissia Du- katsjiu de stammen van Slassu, .Puka, Kirbini, Skoja, Sjala en eindelijk de Mirditen, wier stamhoofd Prenk Bib Doda over een aanzien lijken invloed beschikt; hij heeft door krach tig optreden orde en rust in zijn gebied her steld en zelfs met succes de bloedwraak be streden. 'Als mannen van invloed zijn verder le noemen de gouverneur van Alessio, Dod Zoku, cn voorts twee nog jonge hooiden, Ach- nied Bey cn Jussuf Ele'ci, die aanhangers zijn van Essad Pacha. Dan volgen de streken, waar de sfeden en de rijke grondbezitters de middelpunten van de macht zijn. Ilier is vooral de machtsfeer van Essad Pacha te noemen, die de streken van Durazzo, Tirana, ICroja, Kawaja, Pekinj en gedeelten van de streken van Elbassan en Berat omvat. De toongevende mannen in deze streken zijn bloedverwanten of aanhangers van Essad Pacha. Een verder machlcentrum vormen Elbassan onder Akin Pacha en Berat onder Azis Pacha, ofschoon ook -hier Essad Pacha aanhangeirs bezit, o a. in Berat zijn schoonzoon Sami Bey. Dc macht van de voorloopige regeering van Ismaêl Kemal, die zich eenigen tijd geleden heeft ontbonden en hare macht liceft overge dragen op de internationale controle-commis sie, strekte zich niet veel verder uit dan tot Valona en hare naaste omgeving. De steden van hel zuiden hebben hunne eigen besiuren; markante personen zijn daarbij tot dusver niet op den voorgrond getreden. Als de beide voornaamste machtfactoren in het land zijn le noemen de vertegenwoordiger van de katholieke geestelijkheid mgr. Sareggi in Skutari en Essad Pacha, wiens aanzien als hoofd van eene wijdvertakte en door haar grondbezit machtige familie nog verhoogd wordt door het persoonlijke gezag, dat hij zich in eene lange en aan onder scheiding rijke loopbaan heeft ver worven. De een is de vertegenwoordi ger van het roomsch-katholieke noorden, de ander die van de rijke grondbezitters van Mid- dcn-Albanië, onder wie het mohammedaan- sche element overheerschend is. Daarbij zal de nieuwe vorst nog hebben te rekenen mei den invloed, die zich van het zuiden uit zal doen gelden. Al die verschillende elementen 't naar den zin te maken en tusschen hen het evenwicht le bewaren, ziedaar eene taak, die aan den nieuwen vorst, den jongste der sou- vereinen yan Europa, hooge eischen stelt. Duïtschland» B er 1 ij n6 Maart. De üeizerin vertrok heden namiddag naar Brunswijk, waar zij om 4 uur aankwam. De rijksdag heeft voor de tweede maal de door dc regeering voor de rijksambtena ren in de Ooslmark gevraagde 'oelage van 10 pet. op hun traktement geschrapt. In het vo rige jaar was die toelage afgesvmd door eene meerderheid, beslaande ui» de sociaal democraten en het centrum met zijn aan hang. Het weigerend votum werd ook ditmaal bekrachtigd met 194 tegen 127 stemmen, en dezelfde meerderheid verwierp ook een voor stel, dat om de toelagen voor de Ooslmark te redden, ze ook verlangde voor de West mark en de Noordmark. In het huis van afgevaardigden van den Pruisischen landdag heeft de minister van handel, Sydow, êene verklaring afgelegd, die het standpunt van de regeering doet kennen tegenover de vernieuwing van de handelsver dragen, die eerlang aan de orde zal komen. De regeering houdt vast aan het tarief v°n invoerrechten van 25 December 1902; zij meent, dat van eeno verhooging der invoer rechten op landbouw- en bedrijfsproducten geen sprake "kan zijn en dat er evenmin be hoefte bestaat aan eene algemeene verster king van de tariefbescherming. De regeering wil zich. niet verzetten tegen de mogelijkheid van verlenging van de be staande verdragen en harerzijds die verdra gen niet opzeggen. Om gewapend te zijn op dc eventualiteit, dat andere stalen verandering wenschen in de bestaande verdragen, zijn maatregelen in overweging; maar ook in dat geval zal de regeering vasthouden aan den tot dusver gevolgde tol- en handelspolitiek. Eon voorstel is ingediend om de regeering le verzoeken in den bondsraad werkzaam te zijn voor het tijdig nemen van maatregelen, die bij de aanslaande nieuwe regeling van de toestanden op het gebied der handelspolitiek eene afdoende bescherming van de Duilsche economische belangen waarborgen op den grondslag van de tot dusver gevoerde econo mische politiek. Voor dit voorstel is een aan zienlijke meerderheid verzekerd. Frankrijk. P a r ij s, 5 Maar l. Minister Caillaux heeft aan den voorzitter van de Senaatscommissie voor de inkomstenbelasting den tekst mede gedeeld van een nieuw artikel, bepalende dal de houders van rentetitels, obligatiên en an dere openbare, door den Franschen staat toe- gelalen Fransche effecten, wanneer zij in Frankrijk verblijf houden, eene belasting moe ten opbrengen van de inkomsten, die zij trek ken uit die stukken. Zij zijn verplicht eene ver klaring daarvoor le ondertcekcnen. Een ze ker aantal instellingen zijn vrijgesteld van de belasting voor de titels, die zij bezitten. Even eens zijn vrijgesteld de titularissen of houders, die het bewijs leveren, dat hun inkomen uil de renten niet 625 frs. te boven gaat en dat hun totaal inkomen niet 1250 frs. te boven gaat. Hel niet afleggen van eene verklaring, ol het geven van eene valsche verklaring wordt met boete geslrait. Engeland. Het compromis-voorstel van de regeering in de Homerule-kweslie wordt door de Daily News nader aldus omschreven, dat ieder graafschap in Ierland dus niet alleen de graafschappen in Ulster dat het verzoek daartoe doet na het tot stand komen van de Iiomerule-wet, maar voordat hel Iersche par lement wordt bijeengeroepen, het recht zal hebben eene stemming te doen houden onder zijne kiezers ,en als de meerderheid zich daarvoor uitspreekt, van de wel zal worden uitgesloten, gedurende eenige jaren, waar schijnlijk drie. In dien tijd is eene algemeene parlementsverkiezing met zekerheid te ver wachten, en wanneer de unionisten daarbij de meerderheid verwerven, hebben zij gelegen heid de uitsluiting van die graafschappen te bestendigen. Den eersten minister is een door 358 leden van hef lagerhuis onderteekend memoran dum ter hand .gesteld, waarin de regeering verzocht wordt deel te nemen aan de wereld tentoonstelling te San Francisco, omdat eene weigering om deel te nemen nadeelig zou zijn voor de Britsclie handelsbelangen en een ongunsligen invloed zou kunnen uitoefenen op de betrekkingen van Engeland tot de Ver- eenigde Staten. Londen, 6 Maart. In eene rede tc Mile End (Oost-Londen) zeide Poulsma, dat hij ééne verzekering kan geven, in zijn eigen naa-m en in dien van zijne kameraden, na melijk, dal zij naar Zuid-Afrika terug zouden gaan. Als wij opnieuw worden aangehouden, dan moet men weten dat, zoodra het bericht daarvan deze kusten bereikt, gij onmiddellijk hel werk zult staken. "Watson, een andere van de gedeporteerden uit Zuid-Afrika, zeide in Ganningtown (Oost- Londen), dat de bond van de Trades Unions dien dag had vergaderd en dat de gedepor teerden een telegram hadden ontvangen, waarin hun werd verzocht met de werklie den van het transportbedrijf maatregelen te nemen om de handelsbetrekkingen van Zuid- Afrika met het moederland stil te zetten. Johannesburg, 6 Maart. Men bericht, dat hier particuliere telegrammen ontvangen zijn, waarin wordt bericht, dat als uitkomst van in Londen gehouden conferentiën, de fcransportwerkers- en de dokwerkersvereeni- gingen tot overeenstemming zijn gekomen om te weigeren de uit Zuid-Afrika ingevoer de of voor uitvoer daarheen bestemde goede ren te verwerken als protest tegen de „in demnify bill". Ook wordt bericht, dat er ge- dachtenwisselingen worden gevoerd met het Berlijnsche hoofdkwartier van de internatio nale vakvereeniging en met het socialistische secretariaat. Oostenrijk, Weenen, 5 Maart. Bij de hervatting van de zitting van het huis van afgevaardigden brachten de Czechische afgevaardigden de voorlezing ten einde van de verklaring, waar in zij in den voormiddag belemmerd waren De volgende zitting wordt den I2en Maart gehouden Het huis van afgevaardigden van den rijksv raad is, toen de eerste zitting, waartoe he( was opgeroepen, door de obstructie van d^ Czechcn geheel in de war was gestuurd, v of een week verdaagd. In de centrale afdeelin^ die tijdens de schorsing van de zitting ver< gaderde, verklaarde de Czechische leider Kra< mares, dat hij niet meedeed aan de 'bstruo» lie, maar haar niet kon bestrijden. Dc vooiv zitter van het huis verklaarde, dat het •'eer, doel had, zittingen te houden, die slechts het tooneel leverden van obstructie. Hij bepaalde de volgende zitting op 12 Maart; inmiddels zou moeten blijken, of de parlementaire toe- stand gered kon worden of niet. De correspondent van de Frankf. Ztg. be richt, dat de verdaging van het huis voor cenfl gehecle week beschouwd wordt als het begin van eene volledige uitschakeling van het par lement. Men neemt aan, dat het huis aanstaan den Donderdag weder verdaagd zal worden cn dat in deze zitting niets zal worden ver richt dan de benoeming van de delcgatiêiir Nadat die vergaderd hebben, zal dc zillin( gesloten worden en misschien hel huis ont bonden. Weenen, 6 Maart. De onderhandelin gen betreffende de Oriëntspoorwegcn staan op het punt te beginnen. Ofschoon dc juistf datum en de vorm van de conferentiën no* niet bepaald zijn, heeft een persoon die mc£ juistheid is ingelicht over de kwestie, aan den correspondent van Ilavas dc volgend! gegevens medegedeeld: De besprekingen zullen worden gevoerd op den grondslag van eene formule van graaf Vilali, die een compromis is tusscheï het Oostenrijksche standpunt der handhaving van den status quo en het standpunt der naasting door Servië van de Oriëntspoor- wegen. De formule-Vitali bevat eene oplos> sing in twee trappen. De eerste trap bepaalt de vorming van een spoorwegtrust, waarvan het kapitaal zou zijn half Fransch, half Ooslenrijksch, ieder voor 50 pel. De Fransche kapitalisten verklaarden zich bereid 5 pet. af te staan aan het Russische kapitaal. Daarentegen weigerdf Oostenrijk-Hongarije het verzoek van Itali< om een aandeel te hekomen gelijk aan dal van Rusland. Ook in Duilschland ontstond eene zekere oppositie tegen de formule-VitoU wegens den lak Adrianopel-KonstantinopcJ waarvan de economische waarde van dn nieuwe trust afhankelijk zou zijn. Men ge looft echter, dat sinds eenige dagen ccn over eenkomst hierover is tot stand gekomen tus schen Oostenrijk-Hongarije en Duitschlan^ maar van de voorwaarden van dit accoord H op dit oogenblik nog niets uitgelekt. De tweede trap bepaalt ue oprich ting binnen de trust van eene Servische en eene Grieksche maatschappij voor de lijnen, die in hel gebied van Servië en van Grie kenland gelegen zijn. Over de vorming vaa de Servische maatschappij zullen 3 bespre* kingen nu worden geopend. De lormule- Vitaii houdt in, dat die maatschappj/ zal worden gevormd door Oost.vi.ijksche, Servische en Franscae kapitalen, ieder 7o>r een derde. Het kabinet te Weenen verklaart zich be reid deze -oplossing aan te nemen onder ze kere voorwaarden, welke drie in getal zijnt de vereeniging van de Bosnische lijnen mei de Orientspoorwegen, een verminderd ta<- ricf ten gunste van Oostenrijk-Hongarije cn de handhaving van de bepaling der primi tieve viervoudige overeenkomst, inhouden de dat de concessie üot 1958 zal duren. Ser vië schijnt niet genegen te zijn dergelijks voorwaarden aan te nemen, maar het zou ibereid zijn, wanneer Oostenrijk-Hongarije mocht toestemmen in de naasting van de spoorwegen, ^ene algemeene overeenkomst le sluiten over alle economische kwestiën, die nu tusschen de beide landen hangend* zijn, en compensaliën toe te staan op ander© punten. Hongarije. Budapest, 5 M a a r t. liet huis van afge-. vaardigden heeft een wetsontwerp aangeno men tot verhooging van de subsidiën van eeni ge stoomvaartmaatschappijen voor zee- en ri viervaart, die hunne schepen zullen vermeer deren en nieuwe lijnen zullen openen. Rusland» Petersburg,uivi aart. Naar aanleiding van een artikel in de Mililarisohe Rundschau over eene proefmobilisatie, die gezegd wordv in Rusland voor de deur te staan, is het tele- graafagenlscliap gemachtigd te constaleercn, dat dit bericht niet met de feiten overeen komt, omdat eene algemeene proef-mobilisalio volstrekt niet in het voornemen ligt en de mili taire oefeningen van dit jaar zich volstrekt niet zullen onderscheiden van die in vroegere jaren. Het alcoholmonopolie heeft in 1915 895 mil- lioen roebels opgebracht, d. i. 70 millioen meer dan in het vorige jaar, ten gevolge van de stijging van het gebruik. Petersburg, 6 Maart. De rechtbank heeft den burgemeester van Wiborg Zimmei^ mann en de raadslieden Godelhelm en Wuo- lincn. die aangeklaagd waren van verzet tegen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1