DE E EM LAN DER". Maandag 9 Maart 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. Op den 1 erpenberg. 32" Jaargang. N°. 214 Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Fer 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.50* Por week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO* Afzonderlijke nummers - 0.05» Deze Courant verschijnt dagelgks, behalve op Zon« en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Interconun. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIÉN: Van 15 regels.* f 0.50. Elke regel meer0.10, Dienstaanbiedingen S5 cents bij vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handol en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eene oirculairo, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. De .verkiezingsbeweging in Zweden. Met de ontbinding van de Tweede Kamer van den rijksdag is de verkiezingsbewegjng in jjweden officieel geopend. Het parool van de conservatieven en van de in de zaak van •Ajlands weerbaarheid met hen gelijk gezinde ijiberalen is de oplossing van de kweslie der 'landsverdediging. De liberale partij, die in den Bu ontbonden rijksdag de meerderheid bezat, komt behalve voor de landsverdediging nog op voor een parlementair regeeringsstelsei naar Engelscli model. De socialisten verlan gen vermindering van de militaire lasten. Do liberale rijksdagpartij heelt een manifest aan de kiezers laten uitgaan, waarin wordt ge legd: „Het is ons vrijzinnigen duidelijk, zoo wel voor het aftreden van het vrijzinnige mi nisterie als daarna, dat het voor ons vader land eene levensvraag is, de kwestie der lands verdediging tot eene snelle en gelukkige op lossing te brengen. Wanneer de stem van het volk bij de verkiezingen tot uitdrukking geko men is, belet niets een onderzoek van de ge- heele kwestie in onderling verband. Dit kan geschieden bij den nieuwen rijksdag, die na de verkiezingen zal bijeenkomen. Er behoef! dus geene scheuring in de rijen der vrijzin nigen to ontstaan wegens de kweslie van de landsverdediging. 'Hare oplossing is voor ons een hartszaak, en het zal niet aan ons liggen, als geene gelukkige oplossing in den nieuwen rijksdag mocht worden verkregen. Laat u dus niet wijsmaken, dat de spoedige oplossing van de kwestie dei* landsverdediging hierdoor op het spel staat, dat wij onverzettelijk den eisch van ons programma handhaven van een par lementair regeeringsstelsei met eene op het vertrouwen van het volk steunende regeering van hat laud. De komende strijd staat tusschen „Landsverdediging en een parlementair re geeringsstelsei" eenerzijds' en „Landsverdedi ging met prijsgave van dezen ouden eisch der vrijzinnigen" anderzijds. In'dezen strijd moot iedere vrijzinnige zijne plaats kennen." liet verdient de aandacht, dat, terwijl in hel vorige manifest de constilutioneele kwes tie in de eerste lijn werd geplaatst, in deze nieu we oproeping aan de kiezers de kwestie der landsverdediging en de handhaving van het parlementaire stelsel op gelijke lijn worden gesteld. Men kan hierin eene aanwijzing zien, dat alle partijen in het land het in beginsel eens zijn over de noodzakelijkheid eener ver sterkte beveiliging van hel nationale bestaan tegenover de Russische toerustingen en het streven tot uitzetting, dat daarachter wordt vermoed. Zelfs van de sociaal-democraten ver wacht men, dat zij, ondanks hun strijdkreet naar verlichting van den druk der lasten voor ie landsverdediging, zich niet zullen verzetten tegen het toestaan van nieuwe gelden voordiJ doel, wanneer de kwestie van de dekking de zer uitgaven gelijktijdig wordt geregeld. Hoe de uitslag van dezen strijd zal zijn, is moeielijk vooruit te zeggen. Onmogelijk is hel niet, dat bij de gemeenschappelijke stemmin gen der beide huizen van den rijksdag, die de beslissing moeten brengen in geval van ver schil van inzicht tusschen de twee vergade*- ringen, de meerderl^id van links naar rechts zal overgaan. Maar dat zal eene zware in spanning vorderen. De aan de linkerzijde ge zeten partijen beschikten vóór de ontbinding over 226 van de 380 stemmen. Er moeten dus 37 stemmen aan de linkerzijde ontnomen worden, om haar de meerderheid, die zij be zat, te doen verliezen. Over de kans om daar in te slagen, laat een orgaan van het voorma lige kabinet zich aldus uit: „Wanneer de meerderheid bij de gemeen schappelijke stemmingen aan dc linkerzijde blijft, dan komt dc vrijzinnige regeering te rug en het constilutioneele conflict lost zich van zelf op. Wanneer daarentegen de meer derheid bij de gemeenschappelijke stemmin gen komt aan de rechterzijde, terwijl de Twee de Kamer eene meerderheid links behoudt, dan blijft de tegenwoordige regcering en het constitutioneele conflict zou zich verscherpen- Gaat echter ook de meerderheid van de stem men in de Tweede Kamer van links over naar rechts, dan geraakt het constitutioneele geschil van de baan, want dan zouden de lin- kerpartijen de macht verloren hebben hunne eischen daar te doen gelden. Maar het is bijna ondenkbaar,' vooral met het proportionecle kiesrecht, eene linker meerderheid van 165 legen 65 stemmen te veranderen in eene meer derheid rechts. De Tweede Kamer bestaat na melijk uit 165 liberalen en socialisten en 65 leden der rechterzijde. Om iets in de Tweede Kamer te kunnen uitrichten, moet de nieuwe partij meer dan 50 plaatsen van de liberalen veroveren, aannemende dat de rechtsche par tijen en de sociaal-democraten hunne tegen woordige sterkte behouden Dan kunnen zij den uilslag dicteeren, met de rechterzijde de uitbreiding van den oefeningstijd overeenkom stig het regeeringsstelsei toestaan, met de lin kerzijde het constilutioneele geschil regelen." Duitschland. Het proces leggen den dagbladschrijver, die wegens het artikel, getiteld: „Wilhelm der Letzle" m do W am Mo-ntag voor beleedl- ging van den kroonprins aangeklaagd en tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld is, is op voorstel van de Oborsbaalsanwalt, die van de openbare behandeling gevaar voor de openbare orde vreesde, met gesloten deuren behandeld. De verdediger had gevraagd, dat kolonel von Reuter zou worden gedagvaard om te bevestigen, dat hij van den kroonprins een telegram ontvangen had met de woor den: „Immer leste druif!", maar dit werd door de rechtbank geweigerd. B e r 1 ij n, 7 Maart. Dr. Ernst Meyer, ver antwoordelijk redacteur van de Vorwarts, is wegens beleediiging van den kroonprins tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld. Do beleediiging is gepleegd in een artikel, waarin hij, gewagende van de bekende af- scheddisorder van den kroonprins aan zijn huzarenregiment, den kroonprins voorstelde als een persoon, die eenerzijds meisjesachtig week, maai* aan den anderen kant verzot op oorlog is. De overplaatsing van de geheele gendar merie, die in Zabern dienst heeft gedaan in de kntieke Novemberdagen, is geschied op verzoek van de burgerlijke overheid, omdat na de houding van de gendarmerie in het be kende proces eene vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk was. Luitenant von Foratner en sergeant Höflich hebben wegens hunne verrichtingen in Za bern zich nogmaals voor den militairen rech ter moeten verantwoorden, ditmaal, omdat de sergeant rekruten had mishandeld, waar in de luitenant hem had aangemoedigd. In de opgelegde straffen is een climax te bespeu ren, maar in omgekeorden zin: de luitenant heeft veertien dagen kamerarrest gekregen, de onderofficier IS dagen Mi'titelarrest, maar de drie soldaten, die de zaak ruchtbaar heb ben gemaakt, zijn het zwaarst gestraft, na melijk tot rijf, vier en twee weken streng ar rest. P a r ij s, 7 Maart. Volgens een telegram uit Petersburg aan de dagbladen, heeft de Russische ambassadeur te Berlijn in een vriendschappclijken vorm aan staatssecreta ris von Jagow gevraagd of het artikel van den Petersburgsohen correspondent van de Köln. Ztg. overeenkw&m met officieuse be doelingen. Er is nog geen antwoord van von Jagow ontvangen. Frankrijk. P a rij s, 7 Maar t. In ue heden morgen in hel Elysee gehouden ministerraad kondigde de minister van marine aan, dat vloolmanoeuvres zullen plaats hebben van 14 tot 31 Mei. De Aprilzitting van de algemeene raden is twintig dagen uitgesteld. De beweging onder de ambtenaren ten behoeve der venhooging van bunne tracte- menten bcreiaJt zich steeds verder uil en met haar neemt ook de ontevredenheid in de ambtenaarskringen toe. Deze ontevreden- heeft ook nog de uitwerking, dat, terwijl vroeger het aantal sollicitanten naar iedere staatsbetrekking legio was, nu het aantal ge gadigden zóózeer achteruit gaat, dat men haast zou denken, dak in afzienbare® tijd het ongelooflijke zal gebeuren, dat zich niet genoeg sollicitanten aanmelden tot aanvul ling van het amblenaarspersoneel Zoo heb ben in het ministerie van financien bij een vergelijkend examen voor die betrekking, overeenkomende met die van adspirant-com mies aan onze ministerieele departementen, de laagste sport van de ladder die naar de hoogste rangen in de ambtenaarswereld leidt, voor 25 plaatsen zich slechts 45 solli citanten aangemeld, van wie slechts' 13 slaagden. Engeland. Londen, 7 Maart. De Engelsche ar- beiderslcider Tom Mann is heden namiddag van hier vertrokken naar Zuid-Airiku. Aan het slation werd hij door eenige honderden personen, toegejuicht. De menigte zong het lied van de Roode vlag en de Marseillaise. Mann hield eene zeer gematigde toespraak, waarin hij zeide, dat zijne zending niet van uitdagenden aard was, maar heL doel had de arbeidersklasse in Zuid-Afrika te vereenigen ten bate van de menschheid. Londen, 8 Maart. De militante suffa- gette Sylvia Panfchurst werd heden in een omnibus in hechtenis genomen, terwijl zij op weg was naar de betooging, die de suffraget tes wilden houden in Trafalgar Square. Het bericht van hare arrestatie verbitterde de beloogers, die, met stevige slokken bewa pend, besloten zich naar Downingstreet te be ven om te protesLeeren. Zij vieleru.de politie aan, die hen den weg afsneed, maar werden door de bereden politie uiteengejaagd. Zweden. De te Kopenhagen verscliijncnde Berlingske Tidcnde beeft uit Stockhobn bericht ontvan gen, dat koning Gustaaf in den loop van deze week eene reis zal ondernemen naar het noor den van Zweden, die drie weken zal dureu. Als motief voor de reis wordt genoemd, dat de koning zich op de hoogte wil slellen van inrichtingen teil behoeve der industrie, o.a. van de groote electricileitswerken aan de wa tervallen in Lapland. Ondanks dit motief be staat echter het vermoeden, dat bet niet ge heel toevallig is, dat deze reis samenvalt met den juist begonnen verkiezingsstrijd en dat van bet persoonlijk optreden van den koning invloed verwacht wordt op de bevolking van een landschap, die tot dusver gewoon was liberaal te stemmen. De leuze, waarmee koning Gustaaf zijne verklaring aan bet volk naar aanleiding van de ontbinding van den rijksdag besluit, luidt* ,,Met het volk voor het vaderland" (niet: „Mek God Yoor het vaderland".) Italië. Rome, 7 Maart De dagbladen leveren beschouwingen over eene mogelijke ministe rieele krisis. Men verzekert, dat de meerder heid. van de radicale groep, die eerstdaags zal bijeenkomen, zich zal verklaren tegen de nieuwe fiscale maatregelen. Het ministerie zou daardoor in tweeën gesplitst worden; de ministers Sacohi en Credari en drie radicale onder-staatsseretarissen zouden genoodzaakt zijn ontslag te neuien. Men zegt, dat de af gevaardigden Salandra dan een gematigd li beraal concentratierninisterie zou vormen met uiisiuiSLing van de radicalen. Aan den ande ren kant doen de liberale kringen opmer ken, dat ditmaal alles nog zal gebeuren zooals Giolitti het wil. De minister-president is er de inan niet naar het gezag prijs te geven, alvorens de onderneming in Lybie tot een goed einde te hebben gebracht. Het is noodig, dat de uitgaven dadelijk worden gevoteerd. Wanneer dat votum verkregen is en beslist is, welke last wordt opgelegd, <lan is het vol strekt niet onmogelijk, dat hij het oogenbiik gekomen acht om rust te nemen. Rome, 7 Maart. Volgens de Italië zou de parlementaire groep der radicalen ver klaard hebben, dat zij haren steun aan het ministerie onttrekt, waardoor de toestand van twee ministers moeielijk wordt gemaakt. Tweede telegram. De parlementaire groep der radicalen heeft eene motie aange nomen, waarin wordt verklaard, dat met het einde van de discussie over Lybie een politiek tijdperk gesloten wordt, waarin de acue van de regeering, verricht dank zij de krachtige samenwerking met de republikeinen en de radicalen, uitkomsten opleverde, die voor deel brachten aan de democratische en na tionale denkbeelden. Thans moeten de parle mentaire groepen zich orienteeren naar de steeds bepaalder aanwijzingen van de poli tieke verschillen, opdat bet parlement de verwezenlijking van de beslist democrati sche hervormingen kunne voorbereiden. De groep besloot hare aansluiting bij den te- genwoordigen parlementairen toestand niet ie bestendigen. De Tribuna zegt, dat dit besluit genomen is met 19 stemmen, terwijl 14 leden zich ont hielden. Die zullen zich echter uit geest van discipline gedragen naar dc beslissing van' de meerderheid. Thans blijft nog de vraag over, wat de radicale ministers van dit besluit zuilen zeggen en welken terugslag het zal hebben op den pobtiicken toestand in het al gemeen. Men verwacht, dal bet ontslag ne men van de twee radicale ministers hel af treden van bet geheele kabinet tot gevolg zou kunnen hebben. Derde telegram. De radicale minis ters hebben hunne ontslagaanvrage nog niet ingediend. Het ministerie is nog steeds in functie j maar in de wandelgangen van <le. Kamer gaan reeds lijsten rond mei de na men van de nieuwe bewindsbeden. De naam van Salandra wordt inzonderheid genoemd als die van het toekomstige hoofd der rege •- ring; verder worden .genoemd Facta, Car* cano, Orlando en ook Luzzalli. Dc nieuwo minister-president zal eene meerderheid moe ten vinden onder de volgende elementen, waaruit de Ivamer is samengesteld 280 libe ralen, 25 kathoheken, 35 constitutioneele de mocraten, 70 radicalen, 80 socialisten, 10 re publikeinen. Rome, 7 Maart. De Kamer heeft met 231 tegen 47 stemmen het wetsontwerp tot dekking van de uitgaven in Lybie aangeno men. Rome, S Maart. Het Giornalc d'Italia heeft uit Udine bericht ontvangen, dal admi raal Lieven, de ohef van den gencralcn staf der marine, heden morgen in den spoortrein plotseling gestorven is ten gevolge van eeno hartkwaal. Spanje. Madrid, 8 Maart. De werkzaamheden tot verkiezing van dc leden der nieuwe Kamer van afgevaardigden zijn heden morgen om S uur begonnen zonder incidenten. Tweede telegram. De uitkomsten van de verkiezingen zijn nog niet bekend, maar het schijnt, dat de rcpuMikeinschc cn de ministerieele cancüdaten in het voordeel zullen zijn in Madrid cn de nationalisten ia Barcelona. De verkiezingen hebben iii Madrid cn ia bet overige Spanje in eene bijna volmaakte rust plaats, behalve in Bilbao en in Gyon, waar scholen gewisseld werden tusschen radicalen, republikeinen, socialisten en con servatieven. Er vielen eenige gewonden. In Bilbao moet een man gedood zijn. Er zijn arrestafiën verricht. Oostenrijk. De Neue Preie Rrcssc bericht, dat in wek ingelichte parlementaire kringen verluidt, da( de regeering, als zij door der. parlementaire/ toestand genoodzaakt mocht zijn den rijksraad nogmaals te verdagen, zich dc icreischlc geil- ihiddelen zal verschaffen door locpassing van art. 14 der grondwet, liet bekende noodarti- kel. Het op grond van dit artikel uitgevaar», digde keizerlijke besluit zal dc regeering' machtigen lot de uitgifte van eene vlottcndo schuld door middel van schalkisibiljetica op langen termijn. Deze maatregel zal echter op zijn vroegst na Paschcn genomen worden. Ook de wet tot vaststelling van dc sterkte der nieuwe rekruten lichting zal, als het kuis wordt verdaagd, zonder mede werking van het parlement tot stand gebracht moeten worden* Dat levert eenige moeielijkhcid op, omdat deze wet in de beide rijkslielllen op dczeiüU wijze tot staud moet worden gehucht. Do Alleen hij wiens hart met bitterheid is ver tuid, kan elke handeling en elke daad van Üjn naaste ten kwade uitleggen. oorspronkelijke roman bö door H. WITTE. Deze zag het geschrift nog eens oplettend in cn knixte daarbij, als had hij een belang rijke ontdekking of een bevestiging van eerng vermoeden gevonden. Daarna spreidde hij den brief op de tafel uit, en haalde een twee tal anderen uit zijn zak te voorschijn. Dubbelman volgde zijn bewegingen met klimmende opmerkzaamheid daar hij nu toch wel begreep dat er in of met dien brief wel iets moest zijn, 't welk aan zijn opmerkzaam heid ontsnaot was, of wel den dokter op een öieuw spoor had gebracht. Deze legde nu ook de beide andere brieven vóór Dubbelman open, en zei toen: Zie deze twee brieven eens. Je behoeft ze niet te lezen, want de inhoud gaat je niets aan. en het voornaamste ervan zal ik je aan stonds vertellen. Maar bekijk dit schrift eens goed, en dan dat van den brief die op Margo betrekking heeft, en zeg me dan eens welken indruk dit op je maakt. Het antwoord van Dubbelman bleef niet lang uit, want hij aarzelde, na die brieven goed met elkaar vergeleken te hebben, niet met te «eggen: Dit schrift gelijkt volkomen op elkaar, cn is zonder twijfel van dezelfde hand af komstig. Het doet me pleizier dat jc er zoo over denkt, al was die verklaring voor mij niet nooddg. Deze twee brieven en die derde znn zeer beslist door dezelfde persoon geschreven; het blijkt volkomen aan enkele bijzonder heden, vooral uit de kapitale en nog duidelij ker aan de staarlletlers. Hieromtrent valt niet te twijfelen, en, ook al was dit niet het geval, dan zou hetgeen Margo's moeder mededeelde voor mij een absolute bevestiging zijn. 5e be grijpt nu, al zijn deze beide brieven slechts met een vóórnaam geteekend, dat ik nu weel wie die moeder is. Dubbelman zag den dokter met groote oogen aan. Wat hij zich ook had voorgesteld, dit zeker niet. —Als dat zoo is, als jc haar kent of althaus gekend hebt, dan brengt ons dit waarschijn lijk op den weg om te welen te komen waar we zoolang naai* gezocht hebben. Op zichzelf brengt ons dit geen haar breed verder. Ze is weg, ver weg, en het zou denkelijk zooal geen vergeefsche moeite zijn, toch zeer veel 'bezwaar in hebben om haar op het spoor te komen. En, al gelukte dit na veel gecooTespondeer en na langen tijd, ook. wat zouden wij dan nog gewonnen hebben? Niets, volstrekt niets. Laat die slet maar met ïust, want, om Margo's afkomst te weten te komen, hebben we haar niet noodig, en hoe minder zij daarin gemoeid wordt, des te be ter is het. Ik beken, dat je me zeer nieuwsgierig maakt. Zeg me daarom nu maar kortweg wat je daarvan weet. Dat wil ik met plezier doen, maar je moet me toestemmen, dal die nreliminairen noo dig waren. Welnu, om hel je maar kort en duidelijk te zeggen: Margo i s m ij n doch ter; ik ben die onbekende vader. Geen mededeeling, van welken aard ook, had meer Dubbelman» verbazing kunnen wekken, dan deze ondubbelzinnige en stellige verklaring. Margo is dus Mijn dochter, daaromtrent blijft bij mij geen zweem van twijfel over. Haar wulpsche en ontaarde moeder heeft niet kunnen ver moeden dat 'haar schrijven, 't welk de Hemel haar heeft ingegeven, onder mijn oog'en zou komen, en ik gevóel mij daar, hoe wéinig dank ik haar schuldig ben, dankbaar voor. Ze heeft mij er onbeschrijfelijk gelukkig mede gemaakt, al was dit dan ook haar bedoeling niet. Kerel! Ik kan jo niet zeggen hoe mij dit verheugt. Dubbelman zat nadenkend vóór zich uit te staren. Hij kon hel met zichzelven niet eens worden, welken indruk het medegedeelde p hem maakte. Vooreerst toch bleek er uit, dat op de moraliteit van den man, dien hij zoo hoog achtte, althans wat diens vroegere leven betrof, wel wat viel aan te merken, en wel juist dal, 't welk met zijn strenge opvatting daarvan in 11 agranten strijd was. En dan Margo? Wat had de dokter nu met haar voor, en welken invloed kon dit hebben op zijn wenschen en hopen? Ook dokter Mendel begreep dit, althans wat het eerste betreft, zeer goed. Hij wilde zich om niets ter werfeld door zijn jongen vriend in een verkeerd daglicht gesteld zien, erTaahtte dus, om deze en ook om andere reden, een mededeeling van nadere bijzon derheden noodig. Achttiende Hoofdstuk. Ge zult nu, aldus begon hij zijn nadere verklaring, waarschijnlijk geen voor mij zeer loffelijke gedachten koesleren omtrent mijn vroeger leven, cn dan zoudt ge, naar den schijn oordeelende u toch vergissen. Ik leefde sedert ik zehslandig cn geheel onafhankelijk over een aanzienlijk fortuin kon beschikken, zeker niet als een heilige of ais een anachoreet. Daar was geen reden voor; maar van onge bondenheid en daarmede gepaard gaande bui tensporigheden heeft niemand mij ooit kun nen beschuldigen, al zou deze historie u daai- aan doen denken. Ik leerde dat schepsel, waaraan ik nu slechts met afschuw kan denken, kennen bij een fa milie waar zij gouvernante, en in den huise- lijken kring zoo goed als opgenomen was. Daar zij, toen ouderloos, een zorgvuldige opvoeding liad genoten en ook zeer belezen was, onderhield zij zich gaarne met mij over onderwerpen tLe natuur betreffen.de, en zoo was ik bij herhaling in de gelegenheid haar boeken te leencn, die zij mij dan bij een la ter bezoek teruggaf. Hierin kwam echter in zooverre verande ring, dat zij mij die boeken terug kwam bren gen op een lijd, dat zij kon vermoeden nnj thuis te treffen, wat dan natuurlijk tot een g<>- snrek aanleiding gaf. Toen dit bij herhaling geschiedde, en zij mij zelfs eens kwam bezoeken om omtrent enkele dingen opheldering te vragen, vond ik dit voor een jong en mooi meisje wel wat vnj, maar onaardig vond ik het toch, zooals ge begrijpt, niet. Ziende dat ik haar steeds vrien delijk ontving en er blijkbaar preizier in had met haar te keuvelen, ging zij verder; en vroefi. nu onder een of ander voorwendsel, boeken die ze niet noodig had, alleen om ia het terugbrengen daarvan eeu schijnbaar on gezochte aanleiding tot een bezoek tc hebben, welke bezoekeu wel niet van langen durr konden zijn, maar toch gaandeweg een meer dere familiariteit tengevolge hadden, dan haar als ondergeschikte paste. Dit begon raaj toch eindelijk wed wat te hin deren, en ik zou er zeker een eind aan hebbel willen maken, als ik het gevoegelijk, zonde/ haar te krenken, had kunnen doen. Daarvoor was zij echter te aantrekkelijk, te flemerig mag ik wel zeggen; eigenlijk le verleidelijk. In plaats van mij van haar los te maken, was ik dwaas genoeg haar eerst kleine, daarna langzamerhand grootcro ca- deau's te geven; toen werd er, zooals dat vecb al gaat, jacht op gemaakt door aanhalighe» den, die verder gingen dan voegzaam was. Op zekeren dag schreef zij mij kort cu zakelijk dat zij naar elders ging vertrékken, wijl zij een zeer mooi aanbod ccner andere familie had gekregen waar en van viö voegde zij er niet bij dat zij mij bedankte voor de bewezen vriendelijkheden, maar dat het, wijl onze kennismaking vooral met het oog op mijn leeftijd, toch niet van duurzamen aard kon zijn, 't beste was mij maar voorgoed vaarwel te zeggen. Zoo lakomek dus als maar mogelijk was. Ik dankte intusschen mijn goed gesternte daarvoor, want ik was recht blij van haar af te zijn. Ja, ik was daarover zóó tevreden, dat ik haar, zonder bijschrift, per post aange- leekend, een enveloppe met een banknoot van honderd gulden zond. Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1