DE E EM LAN DER". Dinsdag 10 Maart 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. Op den Terpenberg. N°. 215 12" Jaargang Hoofdredacteur: Mr, D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden roor Amersfoort 1.00* Idem franco per post 1*50# Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO* f Afzonderlijke nummers - 0.05» Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön geüeve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIÉN: Van 1—5 regelsf 0.5<V, Elke regel moor O.IO. Dienstaanbiedingen 25 cento bij vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Vooj^handel en bedrijf bostaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement, Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De belastinghervorming in Frankrijk. In het vraagstuk der belastinghervorming Én Frankrijk maakt het overleg tusschen den Senaat en de regeering slechts langzame vorderingen. Over de belasting van het roerend vermogen zijn nieuwe voorstel len door den minister van financiën in- ^diend. De commissie van den Senaat heeft besloten daarover ongunstig te ad- viseeren. Die voorstellen zijn door de tegenstanders van de regeering aangegrepen om de bewering te verkondigen, dat de mi nister zijn plan zou hebben prijsgegeven om te raken aan de belastingvrijheid van de Fransche rente. Die bewering kan niet juist zijn, want het is niet mogelijk de coupon Yan de Fransche rente, die wettelijk belastingvrij is, te belasten. Wat de minister beoogt, kan deohts zijn, het uit de Fransche staatsrente genoten inkomen te doen meetellen bij de schatting van het totale vermogen. Hoezeer de meeningen mogen uiiteenloo- pen over de wijze waarop de belastingher vorming moet geschied en, op één punt be staat er volkomen overeenstemming. Verster king van de inkomsten van den staat is drin gend noodig. De gewone uitgaven geven thans een cijfer aan, dat met ruim anderhalf milliard het bedrag van voor tien jan-en over treft. Daarvan komen meer dan 550 millioen op leger en vloot, 234 millioen op de sociale politiek en nagenoeg 300 millioen op de door de duurte van het levensonderhoud noodige tjraktementsverhoogingen. Eene aanzienlijke verhooging der gewone staatsinkomsten is dus een onafwijsbare eiseh. De minister van finamcdön in het vorige kabinet, Dumont, heeft getracht die verhoo ging tc bereiken onder handhaving van het bestaande belastingstelsel. Hij wilde de di recte zoowel als de indirecte belastingen ver- hoogen, van deze laatsten vooral de rechten op wijn, vruchtenwijn, bier, suiker en alko- hol. De uitgaven voor eens zouden door eene leening gedekt worden. Daarover viel het kobinet-Barthou en Caillaux trad op om te trachten zijne denkbeelden te verwezenlijken. Wat hij thans wil, is eveneens eene leening voor de buitengewone legeruitgaven, maar onder amortisatie na 15 tot 20 jaren. Deze leening zal eerst worden uitgegeven, nadat de kapitaal- en de inkomstenbelasting zijn toegestaan, die de aflossing van de leening en tegelijk ook de dekking van een gedeelte van het tekort op de gewone uitgaven moe ten verzekeren. Deze nieuwe belastingen moe ten de thans bes taanden deels aanvullen, deels aflossen, want he>t wordt niet als uit ij voerbaar beschouwd de tegenwoordige di recte en Indirecte belastingen verder te ver- hoogen. Caillanx heeft hier in beginsel zeker gelijk. Het geheele stelsel van de tegenwoordige be lastingen is uiterst ingewikkeld en eenzijdig ingericht; het is afkomstig uit een lang ver vlogen tijd, voor een goed deel nog uit het Ancien regime. Dat dit stelsel sinds lang uit dfen tijd is, daarover denken breede kringen van het volk met Caillaux gelijk. Wanneer zijne belastingplannen niettemin op zoo krachtig verzet stuiten, dan ligt dat niet zoo zeer aan den tegenzin tegen het hoofdbe standdeel van zijne plannen, de gekwalifi ceerde inkomstenbelasting, dan aan de daar mee verbonden „inquisition fiscale", de ver plichte en gecontroleerde aangifte van het aan belasting onderworpen inkomen. Men vreest, dat in het land van het afgevaardig- den-nepotisme en van de almacht der Kamer daarmee aan de heersohendc partij al te veel macht in handen zal worden gegeven om zich te bemoeien met het private cn het zaken leven van de tegenstanders. Het bestaande stelsel ontziet in het alge meen het verkregen bezit, met de bedoeling den spaarzin van de burgers te bevorderen en het nagaan van de boeken der belasting schuldigen ounoodig te maken. Hot belast daarentegen de vertering in alle mogelijke vormen en alle transactiën, waaruit het ont slaan van winst en de aanwezigheid van fi- nancieele draagkracht is af te leiden. Wat Caillaiux hiertegenover voorstaat, komt in hoofdzaak neer op het houden van eene grondige opruiming onder de bestaande di recte belastingen. De grondbelasting, de perso neels belasting, sedert lang als eene belasting op liaht en lucht gebrandmerkt, de patentbe lasting, die naar uiterlijke kenteekencn de be drijven treft, do belasting op de inkomsten uit roerend vermogen zullen allen verdwij nen. Zij zullen vervangen worden door eene zevenvoudig gekwalificeerde inkomstenbelas ting. Daarbij zal nog komen eene progres sieve heffing als bijslag op de inkomstenbe lasting. Voorts eene kapitaalbelasting. Hoek steen van de geheele nieuwe belastingrege ling zal zijn" de eigen aangifte van de belas tingschuldigen met controle van staatswege op de juistheid van deze aangifte. Duïtschland» De duel-commissie van den rijksdag heeft, als einduitslag van hare beraadslagingen, een stemmig een voorstel aangenomen, om achter art. 208 van het rijksstrafwetboek de volgen de bepaling als art. 208a in to voegen: „Wan neer de uitdagende of de aannemende de uit daging, of wanneer in de gevallen van de artt. 205 tot 208 de dader het tweegevecht balda dig heeft veroorzaakt, dan treedt in plaats van de vestingstraf gevangenisstraf van gelij ken duur. Naast de gevangenisstraf kan ook het verlies van de burgerlijke eererechten op gelegd worden." Berlijn, 9 Maart In Groot-Berlijn wer den gisteren 35 openbare sociaaldemocra tische vrouwenvergaderingen gehouden, om propaganda te voeren voor vrouwenkiesrecht. Daarbij zijn geene incidenten voorgekomen. België. De senator "Fléekot, die. ofschoon lid vaD de oppositie, dank zij de afwezigheid van eenige leden van de meerderheid in de cen trale afdeeling is aangewezen als rapporteur over het door de Kamer aangenomen ontwerp der onderwijswet, zal den 27sten dezer zijn rapport indienen. Men verwacht nu, dat de behandeling in de openbare zitting na Paschen aan de orde zal komen en dat de wet nog vóór de verkiezingen zal kunnen worden afgedaan. Frankrijk. Parijs, 9 Maart Grootvorst Paul van Rusland werd heden voormiddag door den president der republiek ontvangen. Het programma van de feestelijkheden, die bij het bezoek van het Engelsche koningspaar te Parijs zullen worden gegeven, bevat als glanspunt de wapenschouwing, die den 22en April le Vincennes zal worden gehouden en waarbij de geheele bezetting van Parijs voor bij het koningspaar zal defileeren. In het Ely- sée zal een galamaaltijd en eene avondrecep tie gogeven worden. Het koningspaar zal het stadhuis bezoeken en galavoorstellingen bij wonen in de opera en in het Theatre francais, voorts een déjeuner in Versailles in verband met een bezoek aan het koninklijke slot en aan het park. De Fransche regeering heeft besloten, zich bij den nieuwen vorst van Albanië te laten vertegenwoordigen, naar het voorbeeld van de driebond-mogendheden, door een gezant, die in de tweede rangklasse valt Een gezant- sqhapsraad en een chef van de kanselarij zul len hem worden toegevoegd. Daar er niet aan te denken is, te Durazzo in een van de bestaan de gebouwen onderdak te vinden, zal voor het Fransche gezantschap een verplaatsbaar houden houten huis gebouwd worden. Voor dezen bouw zal een crediet van 78,000 francs beschikbaar gesteld worden. P a r ij s, 9 Maar t. De commissie van deD Senaat voor de inkomstenbelasting heeft met allo stemmen van de 13 aanwezige leden de nieuwe voorstellen van minister Caillaux over de belasting van de Fransche rente verwor pen. De beide leden die afwezig waren, ver klaarden schriftelijk, dat ze ze ook verwerpen. Volgens aanduidingen van de radicaal- socialistische Lanterne, zijn er gewichtige veranderingen op til in den grooten genera- len staf. De chef, generaal Joffre, zal de on genade van de tegenwoordige radicale en radicaal-sooialistlsohe regeringsmeerder heid te voelen krijgen. Men verwijt hem, dat hij schuld draagt aan de verwijdering uit het leger van den republikeinsoken generaal Fau- rie; daarvoor wil men hem nu laten boeten. De Lanterne schrijft, dat de generalissimus niet is opgewassen tegen zijne taak en dat er sprake van is hem een opvolger te geven. Het blad noemt reeds den naam van dezen; generaal Sarrail, die een tijdlang comman dant van Parijs Is geweest en nu het bevel voert over een legerkorps zou de aangewe zen nieuwe chef van den generalen staf zijn. Engeland* Londen, 9 Maart. In eene volledig be zette zitting van het lagerhuis en te midden van eene groote spanning van de vergadering deelde eerste minister Asquith de wijzigingen mede, die de regeering in overweging gaf te brengen in de Homerule bill om aan de be zwaren van Ulster tegemoet te komen. Hij zeide, dat de regeering van meening was, dat de beste wijze van handelen zou zijn, aan de graafschappen van Ulster toe be staan in eersite instantie te beslissen of zij wensohen te worden uitgesloten van de toe passing van de wet. Aan ieder graafschap in Ulster zou worden toegestaan eene stemming van de parlcmeni'skiezers over deze zaak te houden. Wanneer de eenvoudige meerder heid voor de uitsluiting was, dan zou daar door automatisch verzekerd zijn de uitslui ting van het graafschap gedurende zes jaren, te rekenen van den dag waarop de Iersche wetgevende vergadering voor 't eei-st in Du blin bijeenkomt. Deze graafschappen zouden aan de Homerule onderworpen worden na afloop van deze zes jaren, tenzij het rijkspar- lement anders mocht beslissen; maar gedu rende den tijd der uitsluiting zou het Iersche parlement geen recht hebben om in het uit gesloten gebied macht uit te oefenen. In de behoeften van den plaatselijken dienst zou door een plaateelijken raad worden voor zien. De regeering gaf dit voorstel in overwe ging als een middel om tot vrede te komen; zij geloofde dat dit een fair en billijk voor stel was. De voorstanders van de bill waren even zeer als te voren overtuigd van de deugde lijkheid van hare begijnseden en hare wijze van werken; zij geloofden niet, dait als dc bill ongewijzigd werd aangenomen, daardoor onrechtvaardigheid gepleegd of druk opge legd werd tegenover eenige groep menschen of eenig individu. Maar eenerzijds was er ge vaar voor een burgeroorlog in Ulster, wan neer de bill werd aangenomen, zooails zij nu luidde, en aan den anderen kant zouden de vooruitzichten in geheel Ierland eveneens be denkelijk zijn, wanneer de bill verminkt werd of haar in werking treden voor onbepaalden lijd /uitgesteld. Eene schikking moest meebrengen de aan vaarding door de unionisten van eene Iersche wetgevende en uitvoerende macht in Dublin en do aanneming door de ministerieelen van eene bijzondere behandeling van Ulster. Hij geloofde, dat de unionisten en nationalisten in de tijdelijke uitsluiting, in den eenen of an deren vorm, een middenweg zouden vinden tusschen opoffering van begiuselen en toepas sing van geweld. Hierna diende Asquitti de reeds medege deelde voorstellen in. Bonar Law zeide, dat als de regeering toe stemde in de voorwaarde, dat de uitgesloten graafschappen na zes jaren moesten worden inbegrepen in de Homerule, zelfs al was hun afkeer daarvan grooter dan ooit, hij niet in zag hoe het mogelijk was, dat de voorstellen konden worden aangenomen. Wanneer deze voorstellen het laatste woord waren van de regoering, was de loeSland zeer ernstig. Redmond zeide, dat de eerste minister hier mede gegaan was tot de uiterste grens der concessién. Sir Edward Carson zeide, dat Ulster ver langde, dat de kwestie nu voor goed geregeld werd. Hij weigerde het voorstel van de uit sluiting voor zes jaren aan le nemen. Het debat werd hierna verdaagd. De „indemnity bill" is in derde lezing aan genomen. De negen uit Zuid-Afrika gedeporteerde arbeidersleiders hebben tegen de Bullard Steamsliip Company, die in opdracht van de regeering der Zand-Afrikaansche Unie de ver- bannenen op haar stoomschip Umgeni naar Engeland heeft overgebracht, eene klacht in gediend wegens onrechtmatige vrijheidsbe- rooving. Een Londensche rechtsgeleerde on derzoekt de vraag of deze klacht niet kan worden uitgebreid tot de regeering van Zuid- Afrika. De tiende verbannene, die tegelijk met de negen anderen zou worden gedeporteerd, is fn Australië aangekomen. Hij is aan de Zuid» Afrikaansdho autoriteiten ontkomen, doordat ltij zich in Johannesburg verkleedde als eetj HoUandsche geestelijke; in deze klcedcri dracht reisde hij naar Durban, waar hij ziek inscheepte. Londen, 9 Maart Mrs. Pankhurst, de bekende suffragette-leidster, hield eene uitdagende rede in eene zaal te Glasgow, toen de politie een inval deed in dc- zaal en haar gevangen nam na een hevig gevecht, waarin een aantal personen, ook eenige po- litie-agenten, gewond werden. Spanje. Madrid, 9 Maart. Aan het minislcrif van binnenlandache zaken zijn de definitieve resultaten van verkiezingen nog niet bekend Wanordelijkheden worden vbericht uit ver schillende sleden, met name in Malaja en in Benagal. In laatstgenoemde plaats zijn twee gendarmen gewond, een derde wordt ver mist. De burgemeester on verscheidene be woners zijn gewond. In Colloto, bij Oviedo, zijn twee personen gewond. In Olloniego, in dezelfde streek, zijn twee personen gewond. Ernstige onlusten zijn in Bilbao uitgebroken tusschen republikeinen en reglovalislen. Dö commandant van dc openbare macht cn ecq regionalist zijn gewond. In Lcmona is ee^ Yerkiezingsngent gedood. Madrid, 9 Maart. Twee gendarmc( zijn gedood in Torrox; twee kiezers zijn get dood in Castellon. In Valencia zijn 30 pcr« sonen gewond en 34 in hechtenis genomen. De ministerieel© oandidaten tniomfecren^ In Madrid zijn 5 republikeinen en 3 monar' chisten gekozen. Oostenrijk, Weenen, 9 Maart. Naar aanleiding van de ramp, waajrvan de door efene lawine over* vallen ski-loopers de slachtoffers zijn gewort den, heeft de Duitsche keizer een telegram van deelneming gezonden aan keizer Franf Jozef, die hem per telegraaf zijn dank W tuigde. Hongarije. Lamberg, 9 Maart lieden is voor b.e» hof van assises het proces begonnen tegen den dagbladschrijver Rendasiiik, dc rfho* doxe priester» Samdowicz en Mudyma en dei} student in de rechten Koldra. Dit proces zal verscheidene weken duren. De neklaagdcii werden beschuldigd van 1909 tot Maart 1912 in Lemberg en andere plaatsen van ualicio eene actie te hebben gevoerd, strevende naar afscheiding va/n deze provincie van Oosten rijk, hetgeen een misdrijf van hoogverraad if Rumenië. Bukareet, 9 Maart. De Kamer lieel^ een wetsontwerp aangenomen, voortgekomen uit het parlementaire initiatief, waarin wordf gevraagd: 1. cone agrarische hervorming, door evenwicht tot stand te brengen lus< salien het groote en het kleine grondbezit en aan de regeering gelegenheid te verschaffen groote bezittingen aan de boeren te verkoo* pen onder zekere voorwaarden en tegen een» rechtvaardige cn voorafgaande schadever goeding van de tegenwoordige bezitters; 2, eene politieke hervorming door opheffing van de tegenwoordige kiezerscotieges, döe zullen worden vervangen door een enkel col' lege met vertegenwoordiging van de minder^ heden en verplichting om te stemmen. Wanneer iemand buiten zich zelf ge raakt, ziet men eerst wat er binnen hem was oorspronkelijke roman 57 door H. WITTE. Als ik* nu dacht dat ik daarmede van haai af was, vergiste ik mij. Van haar, ja maar niet van een paar crediteuren. Ze iiatl name lijk de aardigheid gehad van op een paar briefjes mei mijn nagemaakte handteokening tnkoopen te doen voor een niet onaanzienlijk bedrag, en was daarop verdwenen. Het lastige van deze zaak was, dat ik, op mijn eerste bewering daar niets van te weten, toen mij die briefjes getoond werden, moest vernemen dat hel nuj zeker ontgaan was. Wal kon ik anders doen dan betalen? Haar ver volgen was niet onmogelijk, want ik zou wel bij de mij bekende familie hebben kunnen ver nemen waar zij naar toe gegaan was, maar eerstens wilde ik dit niet doen, om geen achterdocht te verwekken, en ten anderen wilde ik niet weten waar zij was en liever niets meer van haar hooien; terwijl bij een vervolging dingen ter sprake konden komen, die mij lang niet aangenaam zouden zijn. Om dat geld kon het mij trouwens weinig schelen, maar die lage handelwijze hinderde mij zeer, en ik besloot er verder niet meer aan te denken, wat mij zeer goed gelukte Ook had ik die historie reeds zoo goed als vergeten, toen ze uuj gisteren door uien nr^ti op een, iaat mij nu maar zeggen aangenaam verrassende wijze in herinnering werd ge bracht. Gij ziet, dat hetgeen zij in den brief mede deelde vrij wel klopt met wat ik u vertelde. Er blijkt intusschen uit, dat er althans nog eenig schaamtegevoel bij haar was overge bleven, anders had zij wel bij mij aangeklopt; maar de manier waarop zij dat kind aan een onzekere toekomst heeft prijs gegeven bederft weêr alles. Zulk een canaille verdiende Wat zij verdiende voegde hij er niet bij, maar hij sloeg met zijn vuist op de tafel, alsof hij haar ouderhanden had. 't Gebeurde anders niet licht dat liij driftig werd. Ziedaar, dus besloot hij na een korte pauze, de waarachtige geschiedenis van eei misstap, aan welks gevolgen ik later geen oogenbliik heb gedacht, en die mij nu, wel haast twintig jaar later, zijn gebleken. Kon ik nog maar zeggen van een jeugdigen mis stap; maar ik was reeds een eind in de veer tig en ik wist toch, hoewel nu en dan wal abnormaal, heel goed wat ik deed. Mijn eeni ge excuus ligt in de bijomstandigheden, en die maken het, zooal niet verschoonbaar, dan toch zeker begrijpelijk. Je kunt er in elk ge val nu beter over oordeelen. Dubbelman had opmerkzaam toegeluisterd, maar was met zijn oordeel niet in het ge- reede. Van goedkeuring kon natuurlijk geen sprake wezen; van afkeuring, ja, maar dan toch op verschoonbare wijze. Hij vond hel beter dit in het midden te laten, en vroeg na eenig nadenken: En nu? En Margo? Je begrijpt dat ik mij onmiddellijk de zelfde vraag gesteld, en daar rijpelijk over nagedacht heb. Ook ben ik, na het voor en legen gewikt en gewogen te hebben, tot een besluit geKomen, uat, iioe meer ik. er over dacht, des te meer vastheid verkreeg, en dal ik dan ook stellig voornemens ben ten uitvoer te brengen. Je zult het wel met mij eens zijn, dat Margo van dit alles niets mag le weten komen; ik zou om wat ook niet willen dat ze zich over mij, als haar natuurlijke vader, moest scha men. Maar daarom wil ik van mijn vaderlief de, die ik, zonder het te vermoeden, steeds voor haar koesterde, geen afstand doen. Lk wil haar vader zijn, al is het dan ook naar den schijn, in een anderen dan den gewonen zin. Ik zal haar als mijn dochter adopleercn cn haai' zelfs mijn naam geven; mijn kind blijft ze dan in elk geval, en dat ze mij kin- derlijjk genegen is, daarvan ben ik zeker. Dit komt nu juist goed, want dat ze op den tegen- woordigen voet niet hier kan blijven zijn we zeker eens. Ze komt dan bij mij wonen, waar nog wel een paar kamers beschikbaar zijn, en tout est pour le mieux dans Ie meilleur des mondes. Dit klinkt alles heel mooi; maar zal het kunnen? Zeker, niemand kan er iets tegen hebben dat je haar als je dochter adopteert, maar of je haar zoo maar ook je naam kunt geven is een andere vraag. Daar heb ik ook over gedacht, en het ls wel mogelijk dat daartegen bij den burger tijken stand bezwaren zullen worden gemaakt, maar die zullen wel te overwinnen zijn. Be denk toch dat ze nu eigenlijk geen geslachts naam heeft, althans niet voor zoover ons be kend is; voorts dat wij volstrekt niet weten waar zij geboren is, en dan blijft nog de mo gelijkheid dat die geboorte op oen afgelegen dorp in alle stilte heeft plaats gehad, en zorg vuldig door die oude vrouw, die er bij behulp zaam was, geheim gehouden en. dus niet aan gegeven. het kind aïzoo nergens ingeschreven is. L»n ic onuerzoeKen, is lkjpoaia omnogenjK, en dan kan er üunkt mij geen bezwaar tegen de inwilliging van mijn verzoek bestaan. Een geslachtsnaam moet zij toch hebben; het is, met het oog op alle eventualiteiten hoog noo dig dat ze dien krijgt, en wie kan haar dien beier geven dan hij, uic haar als zijn dochter wil aannemen? Met deze laatste opmerking bracht dokter Mendel zijn jonge vriend, zonder dit te willen, juist op het door hem gewenschte terrein Wel was deze voornemens hem over zijn plannen met Margo te spreken, maar pas wanneer hij van hare zijde zekerheid had verkregen. Nu stond de zaak echter anders; hij had thans met haai- vader te doen, die, zooals de zaken nu stonden, wel geeu vader lijke rechten kon doen gelden, maar toch wel degelijk vaderlijke rechten had, wat in Dub- meiman's scha Hing volmaakt op hetzelfde neerkwam Gij spreekt daar van eventualiteiten, zon der te vermoeden dat zulk een gebeurlijkheid juist nu vóór de deur staat. Hierop deelde hij hem het gesprek mede, dat hij kort te voren met Margo had gehad en haar vreemde handelwijze daarbij, waar door de uitslag onzeker was gebleven. Z o - o - o zei Mendel, terwijl hij ernstig voor zich keek en even zat na te denken. Ik wil je wel bekennen dat zoo iets mij wel eens in de gedachten is gekomen; maar ik ontgaf het mij wcèr, omdat ik, met het oog op je strenge principes, dit een onmogelijkheid achtte. Mijn tusschen komst kan hier gevoe gelijk buiten blijven, en -hoe je het met haar moet vinden, zal je zelf moeten welen. Kan je, als zij wil, en dat zal ze denkelijk wel over het bezwaar harer afkomst heenstappen en haar tot vrouw nemen, dan zal mij dit. wat ik ie eicentijk niet behoef te zeggen, ont- zaggcjujK veel pieuier aocii. IE geiool aal gij beulen elkaar waard zijl "Wat de dingen toch raar kunnen loopent En dat hebben we toch eigenlijk aan jou Jan, de gewezen trompetter, te danken; want alt bij niet van dien brief gerept had, was aliet wat Margo betreft in bet duister gebleven. Ik ga nu naar buis, want ik wil baar lievei vandaag niet sprekeu; 't zou mij te veel moeite kosten om mij leuk te houden. Als zij voor den dag komt en je met je eigen zaken afge* handeld bebt, moet jo haar maar vast eens vertellen wat ik met haar van plan ben; '4 zou mij erg verwonderen als ze daar, hoe het ook tusschen u beiden staal, niet meê inge nomen was. Alles goed en wel, maar dit doel mij er aan denken, dat meneer Wermann mij beloofd heeft te zullen trachten haar een goed tehuis te bezorgen. Dien kan ik toch niet.... Vertellen, dal zij mijn natuurlijke doch ter is, wil je zeggen. Neen, zeker niet, want dat moei ecu geheim blijven tusscben ons belden; en een geheim dat men aan een derde mededeelt, hoe vertrouwelijk ook, is geen geheim meer. Zeg hem eenvoudig dat je mij als vriend hebt medegedeeld wat je voor Margo gevoelt, en dal Lk je toen onmiddellijk heb voorgesteld haar als mijn dochter lot mij te nemen. Wetende dat ik altijd veel van haar heb gehouden, zal hij dat zeker loe* juichen. Daar viel dan ook redelijkerwijze niet aan te twijfelen, en na aldus afgesproken te heb ben, ging dokter Mendel naar huis, terwijl Dubbelman zich naar het hoerenhuis begaf, om den heer Wcrmann mede to deelen wat de oorzaak was geweest van zijn wegblijver dien morgen. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1