DE EEMLAN DER". Zaterdag 14 Maart 1914. BUITENLAND. N°. 219 Eerste Blad Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per S maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post 1.5©. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - Afzonderlijke nummers ©.©5. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en beriohten vóór 2 uur in te zenden. Uitgevers: VALKHOFP ft Co. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf 0.00. Elke regel meer0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijt bestaan zeer voordeelige bopalingon tot het herhaald adverteeron in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgeving. De Burgemeester van Amersfoort. Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op 18 Maart en zoo noodig op 19 Maart a. s. eene schietoefening met geschut zal worden ge houdennabij Spakenburg aan de Zuiderzee en vanaf een standplaats ongeveer 400 M. bewesten de haven van Spakenburg, in N.-O.-lijke rich ting. Gedurende deze schietoefening zal onveilig zijn een sector van 30 gT.f waarvan 15 gr. ter weerszijden .van de schootsinrichting, tot op een afstand van 7 K.M. Op den dag dat gevuurd zal worden, zal van af het N.-einde van de haven van Spakenburg een roode vlag waaien, die 3 uur vóór het be gin der oefening halfstok en één uur voor den aanvang geheel voorgeheschen wordt. Amersfoort, 12 Maart 1914. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Ons belang bij het behoud van Indië. (Slot). (Ingezonden door do Vlaotpropaganda.) De onlangs medegedeelde cijfers, in verband met onze directe cn indirecte belangen bij Indië, hebben de aandacht getrokken en zijn do aanleiding geworden, dat bij menigeen, meer dan tot dusver, ds qp den voorgrond ge treden de vraag: zijn deze belangen veilig, of moet gevaar voor benadeeling dier belangen worden geducht, en zoo ja, van welken kant dreigt bet gevaar? Bij het stellen van dae en dergelijke vragen wordt dan gedadht eicsnerzijds aan de onrust, eenige maanden geleden gewekt door de be weging onder de inlandsdbe bevolking, ander zijds aan de mogelijkheid van eene overwel diging van een deel van ons koloniaal bezit door een vreemden vijand. De beweging onder de inlandsche bevol king, voor zoover die voortspruit uit den drang naar ontwikkeling, zoowel geestelijke als economische, vindt haar oorsprong in de evolutie der menschheid in het algemeen, en hot zou den slechte regeoring zijin, die dit niet begrijpelnde, tegen het zich overal openba rende verschijnsel zou ingaan. Een dergelijke politiek zou de positie van hel Nederlandsen gezag $n Indië zwak ma ken, tcrwijil daarentegen de bevordering der ontluikende beweging, mits geleid in goede banen, slodhts kan ulrdkken om den band tussdhen moederland en koloniën, tusschen Nederland en zijn onderdanen in Azië hechtei te maken, omdat daardoor ook bij de inland sche bevolking va'n onze Oost het gevoel zal worden gewekt, dat de belangen van Neder land en Indië zijin gemeenschappelijke be langen, en dal een vijand van het Nederland- sche gezag -iin Indië zou zijn een gemeenschap pelijke vijand. Om aain te to on en dat de ver wachting, dat door wijs bestuur ook hier een ge vod van vertrouwen wordt gewekt, op werkelijkheid berust, kan als jongste voor beeld worden aangevoerd, dat de laatste, lang ■voor onverzoenlijk gehouden vijanden van het Nederlandsohe gouvernement, de Atjëhers thans oo'k tot hel Inzicht zijn gekomen, dat zij er nu heel wat beter aan toe zijn, dan toen zij aan de willekeur van hun eigen •hoofden -en priesters wanen overgeleverd. Als het de inlandsche bevolking onder het Nederlandsch bestuur welgaat, bc-hooft een "vreemde overweldiger,wie hij ook zij, er niet op te rekenen, dat hij bij die bevolking steun zal Vinden. En het allerminst zou dit het ge val zijn indien de veroverde mogendheid China of Japan ware, omdat de inlandsche be volking van onzen archipel de Chineezcn en farpan'ners in ieder opzicht wantrouwt. En nu het gevaar van buitenaf. Onze Oost te altijd een begeerlijk bezit geweest voor Iedere naar koloniën, als expensie-raiddel, als afzetgebied voor handel en Industrie, dorsten de mogendheid. Dat de Europeesche grootmachten deson danks de hatiden van onze koloniën to't nu toe hebben afgehouden, wordt gewoonlijk toe geschreven aan hot feit, dat zij, de efcn de an der een zoo kostelijk bezit niet gunnende, el kander in bedwang hebben gehouden. Maar aangenomen, dat deze veronderstelling juist is, en dat do verhouding, waardoor het even- widht werd bewaard, onveranderd voortduurt en bovendien de gelegenheid tot vrij mede dingen, dat wij in Indië voor andere nationa 1 holten oponalelle'n, onze poe ill ie versterkt, dan is hierin toch niét nujer le zien een reden voor volkomen gerustheid. Immers er dient thans met oen nieuwen, zeer belangrijken fac tor te worden rekening gehouden. Ih hot Verre Oosten zijn de omstandigheden veran derd. In de laatste lialve eeuw, sinds de-wes- terscho beschaving haai- intrede deed in Ja pan, heeft dit land zich merkwaardig snei ontwikkeld. De overwiiuidhgqn, door Japan behaald eerst op China cn daarna op Rus land, levenden daarvan het bewijs. Vooral het laatste succes was van groote beteekenis De bekende redeneering der Japanners na den Rtissischen oorlog: „de Russen hebben Napo ieon, den ovarhoerscher van het Westen, ver slagen en wil versloegen de Russen, dus zijn wij ook dem anderen westerscke volken de baas", moge naïef klinken, toch twijfelt nie mand eraan, dat Japan het bdj zijn veroverin gen niet zal laten. En in Japan maakt men er dan ook geen geheim van, dat gebiedsuitbreiding noodza kelijk is en de blikkfen thans zijn gericht naar *t Zuiden, in de eerste plaats naar de voor loopig nog onder protectoraat van Noord - Amerika staande Fhilippijnen en vervolgens naar de Nederlandsche eilanden. Als geen oogen'blikkelijk gevaar te duchten is van de zijde van Japain, ligt dit in de on gunstige finantó-eele positie, waarin dit rijk tengevolge van de snelle opeenvolging dier ge beurtenissen zich 'bevindt, maar hierin kan spoedig verandering komen. En dan: somhiigen zien juist in den be rooiden toestand van de Japansche financiën een gevaar. Om zich onmiddellijk een bron van inkomsten te verschaffen, teneinde uil den meest dringenden nood te geraken zou Japan zich bijv. van ons eiland Banka met zijn tinmijnen kunnen meester maken. Inmiddels, en dat staat vast, wordt het ter rein verkend door talrijke spionnen, Japan sche officieren, die in allerlei vermomming als muzikanten, toko- en bordeelhouders, over onzen geheelen archipel Verspreid zij.n en cfe havens en verdedigingswerken in kaart bren gen. Men herinnert zich, dat kortelings eeni- ge dezeT spionnen, die ads mëdioijnverkoo pers het land afliepen, te 'Batavia werden ver oordeelÓL Doch niet alleen van Japan uit dreigt het „gele gevaar". Nu ook door China de nieuwe koers is ingeslagen, kan met reden worden verwaoh/t, dat ook dit rijk zich spoedig zal ontwikkelen. Geluldkxg -bedreigt het ..gele gevaar" niet alleen onze Oost, doch ook de zichzelf bestu rende Engelsdhe Koloniën in Australië, onze naaste buren. Een aaneensluiting van degenen, die gelij ke belangen: hebben, ligt ook in dezen het eerst voor do hand, hetgeen hier betëekent een gezamenlijke innchts-ontwikkelng tegen de Aziatische rijken. In de Australische pers werden reeds stemmen in dien zin vernomen. En ook vernam men bij geruchte, dat een dergelijk werken in dezelfde richting zou kun nen rekenen op den steun van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Australië nam reeds do vloolverslerking ter hand. Als wij nu het onze ertoe bijdragen om een voldoende weermacht in liet Oosten aanwezig te doen z'ijn, dan zal de vraag aan den aan vang dezes gesteld of de groote belangen die wij bij Indië hebben, veilig zijn, in de toe komst niet meor met een stellige ontkenning behoeven te worden beantwoord. N. CRY.DL Politiek Overzicht De chaos in Mexico. Bedroevend luiden sedert lang de berich ten uit Mexico. De euveldaden, die worücn gepleegd in den daar woedenden burgeroor log, ooen de haren te berge rijzen. Maar wat berient werd, geeit nog slecnts een Hauw beeld van de tireurige werkelijkheid, zooais zij zicli vertoont in bet relaas, out geschreven is door Luigi Barzini, een meaeweiKer van de te Milaa nverschijnende Cornere delia Sera, die sedert het begin van November ui Mexico vertoeit cn onder de grootste gevaren eene reis heelt volbracht door het geteisterde land. De intarukken, die hij heelt verkregen van 't geen hij heefL gezien en gehooid, heelt hij samengevat in een verhaal, waaruit wij hier enkele mededeeiingen laten voigen. Hij schrijft: De stemming van de bevolking van hel noor den, die zes maanden geleden vijandig ge zind was legen Huerta, is tengevolge van de door de revolutionairen begane gruwelen g/e- heel omgekeerd. De revolutie plundert en ver nielt overal, waar zij komt. Wat de dagbla den over hare wreedheden verhalen, is niet alleen niet overdreven, maar men behoeft zich slechts naar de plaats zelve te begeven om te ondervinden, dat nog niet eens het tiende ge deelte van ue waarneid bekend is. Van San Luis af biedt de streek het beeld van een kerkhof. Overal ziet men de sporen van roof en moord. Alle groote en kleine bruggen zijn met dynamiet vernield, alle stationsgebouwen liggen ia puin, duizenden wagons zijn in brand gestoken, cle pakhuizen zijn verwoest en goe deren ter waarde van millioenen vernietigd. Over de geheele lijn liggen ter zijde van den spoorweg tusschen graven en inenschelijke gebeenten de verkoolde overblijfselen van de in de lucht gevlogen militaire treinen. Tus schen San Luis en Saltille tlicb ik de sporen geteld van veertien van zulke aanslagen. Over lange afstanden, honderden Kilometers, heb ben de revolutionairen den spoorweg geheel vernield, zoodat hij nieuw moet worden aan gelegd. Die vernielingswoede is niet uit poli tieke motieven tc verklaren, want het reus achtige nadeel, dat aan het nationale vermo gen wordt toegebracht, ligt niet in het belang van hen, die zich willen meester maken van de macht. Het is een feit, dat de revolutie door de schuld van de brutale massa's, die hare troe pen uitmaken, een bloedige en vernielzieke rooftocht is geworden. Alle steden, die zij heeft aangetast, dragen de sporen van brand stichting en plundering. TaLloos zijn de kne velarijen cn executiën. Geheele bevoikingen ziin gevlucht en leven in de grootste ellende. Villa heeft zich tot meester van alle bezittin gen in den staat Chihuahua verklaard. Ontel bare menschen zijn vermoord om ongestoord hunne nalatenschap te kunnen bemachtigen. Tot hen behoort ook de Engelschman Ben ton, die de modelboerderij van Chihuahua be zat en over wiens dood ik interessante bijzon derheden heb vernomen. Villa weigert het lijk uit te leveren, omdat men dan zou zien, dat de dood niet door -e executie op grond van een vonnis van den krijgsraad is veroorzaakt, zooals hij beweert, maar omdat men zou con- staleeren, dat Benton door twee revolverscho ten van achteren vermoord werd. Benton was ongewapend. Hij be'eedigde Villa niet. Hij vroeg hem slechts zeer correct wat Villa dacht te doen om hem se' adeloos te stellen voor het geroofde vee. Villa antwoordde: „Ik heb niets van u geroofd." „Gij niet, maar uwe menschen", antwoordde Benton. „Ik kan niets doen. Maak, dat gij weg komt", schreeuwde Villa. Benton antwoordde kalm: „lk ben En- gelsch burger. Als ik bij u mijn recht niet vind, zal ik mij wenden tot de autoriteiten van mijn land." Hij k<x»de zich om, om heen te gaan. Toen hij den drempel wilde over gaan, gaf Villa uit een revolver vuur op hem. Een van zijne adjudanten volgde zijn voor beeld. Benton viel, als door den bliksem ge troffen, met het gelaat op den grond. Talloos zijn de verwoeste fabrieken en de mijnwerkers, die den arbeid hebben gestaakt, omdat de revolutionairen hunne machines in de lucht hebben laten vliegen, hunne maga zijnen verbrand, hunne ertsen gerooid heb ben. Alle hoogovens zijn gesloten. De werk loosheid is verschrikkelijk. De honger werkt de rooverij in de hand. Grooten lof brengt de Schr. aan de regeering van Iluerta, die met de geringe middelen, wel ke zij kan aanwenden, zich op bewonderens waardige wijze inspant lot herstel van het verkeer, tot bescherming van den arbeid en tot verdediging van den eigendom en het le ven der vreemdelingen. De katoenoogst van van Coakuila kon worden binnengehaald, om- dit onder militaire bewaking plaats had. Dit kwam in hoofdzaak aan de vreemdelingen ten goede. De Schr. brengt onder de aandacht, dat alle diplomatieke vertegenwoordigers openlijk op de hand Yan de regeering zijn, die blijk geeft -de noodige energie te bezitten om den toestand te beheerschen, ofschoon zi« geen crediet heeft. Hij voegt daaraan toe een scherpe veroordeeling van het politieke beleid der-Vereenigde Stalen, waarvan hij zegt: Zelfs de zaakgelastigde van de Vereenigde Staten O'Skaughnessy verheelt in zijne berich ten niet den jammerlijken toestand, waarin Mexico zich bevindt tengevolge van de Ameri- kaansche politiek, die het land financieel ver stikt en de revolutie met alle middelen on dersteunt. Het is duidelijk, dat de regeering te Washington den toestand niet kent cn niet weel hoezeer zij zich tot medeplichtige maakt van vreeseiijke misdaden tegen de menscbe lijkheid en de beschaving. De vertrouwens man van president Wilson, de heer Lind, die in Veracruz woont, kent het land niet, ver staat zijne taal niet, ontvangt zijne inlich tingen van belanghebbende Amerikanen en wordt om den tuin geleid. Wilson moest zijn vonnis over Huerta verdagen en in de eerste plaats vierschaar houden over de revolutie, hare barbaarsche gewoonten en hare nihilis tische resultaten. Eene verschrikkelijke ellen de bedreigt dit land, dat tot de rijksten van de aarde behoort, en slechts door wonderen van energie vindt Huerta, die ondanks al zijne fouten niet tc vervangen is, steeds nieuwe mid delen om de revolutie te bestrijden. Plet is inoeielijk in dit land van verrassingen eene voorspelling te doen. Maar de Amerikaansche regeering moest de mogelijkheid, dat Huerta de revolutie overwint,t niet buiten aanmer king laten. In dit geval zouden de Amerika nen de ware overwonnenen zijn en zouden zij voor langen tijd eiken invloed in Mexico verliezen. De Amerikaansche politiek zaait hier een haat, die diepe wortels kan slaan. In ieder geval kan men niet verstaan hoe men in naam van de politieke moraal" de eigen belangen kan vereenzelvigen met die van bloeddorstige vandaalsehe horden, die op Mexicaanschen grond de tooneelen vernieu wen van den beruchten inval der Roodhui den, toen de ruiterscharen der Apachen tot naar San Luis kwamen en eene zee van vuur en bloed achter zich lieten. DuïtschlancL Berlijn, 13 Maart. Op de beide inter pellation van het centrum betreflende het duel te Metz op 26 Februari, antwoordde de minister van oorlog: Had de beieedigde het eeregerecht afgewacht, dan zou het duel ver hinderd zijn. In 1913 kwamen bij 75.000 actieve en reserve-officieren slechts 16 duels voor. Het verbod van de militaire duels zou slechts de gevallen van ongerechtvaardigde zelfhulp1 vermeerderen en zou bovendien niet kunnen worden toegepast in de burgerlijke kringen. Een bepaalüe dueldwang bestaat in het leger niet (Groot rumoer bij de sociaal-democra ten). Het duel is een ondeugdelijk middel voor de bestraffing van schulden en ook voor het uitoefenen van wraak. Dergelijke motieven zijn ook meestal niet aanwezig, mar veeleer de meening, dat men voor de wereld moed moet toonen. Zulk een moed is wel meer phy- sie>k dan moreel, maar is toch moed en dus eene voorwaarde voor het bestaansrecht van den militairen stand. Men kan eene dergelijke meening beschouwen als juist of onjuist, maar niemand heeft het recht haai* gering te schat ten. (Instemming rechts). De uitroeiing van de inzichten over de eer, die soms aanleiding gaven tot het duel, zou geen ongeluk zijn. Deze inzichten zijn ook niet de bron van de tweegevechten, maar veeleer de eerschendende gezindheid. Met een verbod is daartegen niets te bereiken, maar wil door opvoeding van de officieren, die zelf moeten opkomen voor hunne eigen eer, tot ware rid- derlijikhedd en christelijke gezindheid. (Instem ming rechts, rumoer links). Bij de bespreking van de interpellatie sloot zich geen voorstel aan. De rijksdag heeft zich verdaagd tot a.s. Donderdag. België. Brussel, 14 Maart. Do koning heeft aan de voorzitters van de beide Kamers brie ven gezonden, waarin hij hun gelukwensoht met hun voornemen om eene nationale be- tooging te organiseeren. ter eere van koning Leopold II. Hij vereenigt zich van ganscher harte met deze gedachte onder herinnering dat zijn voorganger het bestaan van België heeft he vestigd door de onvergelijkelijke stichting van een koloniaal rijk. De koning verzoekt aan he>t hoofd van de lijst van inschrijvers ge plaatst worden mei een bedrag van 100,U04i francs. Frankrijk. P a r ij s1 3 M a a r t. De minister van finan ciën heeft de volgende nota laten uitgaan. De Figaro zet den veldtocht tegen Caillaux voort en brengt een brief, dien de minister van financiën in 1901 zou hebben gesdhre.cn aan eene vriendin. Deze brief, waarvan de portée niet volledig kan worden beoordeeld, omdat bij is losgerukt uit eene overigens intieme briefwisseling, heeft betrekking op een inci dent, dat destijds in de Kamer van afgevaar digden is voorgekomen, waar sommige poli tiekers trachtten het ministerie-Waldeck Rous seau omver te werpen, door te verlangen, dat de vier directe belastingen, dadelijk en vol ledig zouden worden vervangen door eene glo bale inkomstenbelasting. Caillaux, die nooit de vervanging van de vier direcle belastingen op eene dergelijke wijze heeft aanvaard, om dat bij baar onmogeüjk achtte en niet voor verwezenlijking vatbaar, en die nooit beeft opgehouden dat te zeggen, doorzag volkomen de bedoeling van de politieke operatie, die werd beoogd, en bestreed krachtig, in volko men overeenstemming met zijn minister-pre sident, de onder dezen vorm aangeboden in komstenbelasting. Hij werd gesteund door Ribot, maar bad tot tegenstander dcnzelMen politieker, die beden opkwam legen dc metho dische, wel overwogen en langdurig voorbe reide hervormingen, die dc minister van fi nanciën ten overvloede herhaaldelijk beeft verdedigd. Zeer onlangs nog heeft de minister op de tribune van den senaat zich uilgelaten over het incident. Hij hecht overigens geen gewicht meer aan deze wöze van polemiek voeren; hij is er sedert eenige weken op be dacht door dagelijksche démentis te antwoor den op dagelijksche aanvallen. Par ij s, 13 Maart Bij de behandeling van de begrooling van oorlog kwamen eenige sprekers terug op de opheffing van de mid delpunten voor de luchtvaart in het noorden. De minister van oorlog viel hen in de rede met dc verklaring, dat het legerbestuur de terreinen voor de landing van de vliegtoe stellen zad behouden, die aanhoudend zich zullen moeten bewegen langs de grens. De rapporteur Béiiazot bestijgt de thibune om eenige opmerkingen te maken over de eerste begrooling onder de wet, die den drie jarigen diensttijd regelt; maar de socialisten beginnen zijne rede met inlerrupliën le sto ren, hetgeen aanleiding geeft tot hevige pro testen in het centrum en aan de rechterzijde. De rapporteur wil uiteenzetten, dat sommige leden van dc linkerzijde ongelijk hebben met de sociahsten te volgen, die de wet op den driejarigen diensttijd zonder logica bestrij den; maar de uiterste linkerzijde maakt zijne woorden onhoorbaar en verlangt, dal bij zal blijven op bet terrein van zijn rapport. Daar bet den voorzitter niet gelukt bet tumult te doen bedaren, verlaat dc rapporteur de tri bune, terwijl bij inet stemverheffing zegt: „Gisteren nog heeft dc minister van oorlog gewezen op de noodzakelijkheid van de wet op den driejarigen diensttijd, door ons te zeggen, dait zij eene kracht is, die wij voor nemens zijn le organiseeren." (Toejuichin gen op een groo-t aantal banken). Nadat de kalmte is teruggekeerd verschijnt voerende officieren een waarborg is voor df hygiene in het leger. Hij zegt verder, dat if alle kazernes, die nu overvol zijn, hel aantn. bewoners zal worden verminderd. Hij verze* kert, dat de gezondheidstoestand in de nieu* we kazernes beter is dan in de ouden. (Xicu we interruption van de uiterste linkerzijde) De minister besluit met eene uilnoodigin^ aan de Kamer om de bogrooLing aan te ne men in een gevoel van vertrouwen in zijn bestuur. De algemeene discussie is gesloten cn do verdere behandeling wordt verdaagd tot de namiddagzitting. De Kamer heeft een voorstel behandeld, dat strekt om tot eenige leden van de regecring het verzoek le riohten de beschuldigers tt vervolgen, die hun daden van plichtsver zuim, omkoopbaarheid en machtsmisbruik verwijten cn hunne rechtvaardiging aan dc Kamer mede 4e deelen. Op voorstel van den minister-president Doumcrgue, die de kwes tie van vertrouwen stelde, werd met 360 e- gen 135 stemmen besloten over le gaan tot dt orde van den dag. De Senaat zette dc behandchng voort van hot ontwerp der inkomstenbelasting. De rap< porleur zeide, diat de commissie niet tegen de belasting van de rentetrekkers is, maar wel tegen bet belasten van de rente. Minister Caiillaux verklaarde, dal alle calegoriën van de inkomsten moeien worden belast en dat hij zijne meening met volharding voor de beide Kamers zal voorstaan. De beikle eerste alinea's van art. 31, die ue geldswaarden, welke aan de belasting onder worpen zijn, opsommen, zijn aangenomen. Een amendement om den coupon van de rente te belasten, is verworpen met 146 tegen 126 stemmen. Engeland. Bij de indiening van de bcgrooting van h<\ departement van oorlog beeft de minister Sec* ly verklaard: Wij onderhouden buiten Enge- land 117,000 man gcbeol op voet van oorlof en in het moederland zelf 121,000 man, als mede 116,000 reservisten, die dadelijk voor den dienst beschikbaar zijn. In het geval van eene mobilisatie, zouden wij in zeer korten tijd eene oxpediliomacht van 162.0Q0 man heb- bon, volledig uitgerust, manschappen, paar den, kanonnen cn munitie. In het geval van een plotselingen nood in vredestijd zouden wij, algemeen gesproken, 50,000 man van alle wapenen in enkele uren gereed hebban om te worden uitgezonden, onverschillig waar' heen. Bij den kanselier der schatkist Lloyd Georgv heelt eene conferentie plaats gehad, waar aan met den staatssecretaris voor Ierland Bir- rell ook de lerschc leiders Redmond, 0 'Com nor, Dillon cn Devbn hebben deelgenomen, Men geeft daarvan deze uitlegging, dat d« Icrsche leiders 't onderbng niet eens zijn ovei de toelaatbaarheid van concession, die ver der gaan dan die, welke reeds door AsquilU zijn aangeboden aan de UlsLcr-mannen, ter wijl dc regeering wel gezind zou zijn aaa verdere concession althans bet oor le verke nen. Intusschcn verklaart de minisLcricela Westminster Gazelle zich er tegen, dat do door den eersten minister Asquitb voorge stelde tijd van zes jaren, gedurende welke do graafschappen van Ulster zich zouden kun nen uitsluiten van de werking der Ilomeruk- wet, zal worden verklaard verlengbaar te zijn door eene nieuwe volksstemming aan het ein de van deze periode. In plaats daarvan stelt het blad voor eene commissie le benoemen lot bcsludeering van bet vraagstuk der invoering van Ilomerulc in bet geheele Vereenigde Ko ninkrijk. Die commissie zou rapport moeten uitbrengen vóór het einde van de zes jaren, waarvoor de uitsluiting van de graafschap pen van Ulster geldt Italië. Rome, 13 Maart De koning confereer, de heden óver de minislerieele lcrisis met ver scheidene afgevaardigden. In de wandelgan gen van de Kamer gelooft men, dat de koning aan Sonnino de samenstelling van het kabinet heeft aangeboden. Tweede telegram. Inde wandelgan gen van de Kamer wordt bericht, dal Sonninc ae opdracht om een kabinet samen te stel len, zou hebben afgewezen. Eene ofiicieuse nota houdt in, dat aan Son nino opdiraaht is gegeven een kabinet le vor men, maar dat ifij gemeend heeft die op dracht niet te kunnen aannemen wegens der parlementairen toestand. de minister van oorlog op de tribune. Hij zet Si uiteen, dat de leeftijdsgrens van de bevel- 7 Benghazi, 13 Maart. Den llen om twet uur in den morgen werd dc colonnc-Lalini, die kampeerde bi de omstreken van Zuetina, plotsebng aangevallen door 1500 ix 2000 in boorlingen. De colonne ging krachtig lot den aanval over omstreeks 3.15 cn noodzaakte dep vijand omstreeks vier uur dc vlucht te nemen. De colonne sloeg talrijke benden van-den vijand terug, die trachtten dc dooden en ge wonden weg te halen; zij maakten zich van 263 personen meester, waaronder eenige hoof den. De vijand liet bovendien eene groote hoe veelheid wapenen en munitie achter. Aan Ila- haansche zijde werden cedood 2 officieren, 30 soldaten en 42 Askari gewond 9 officieren, soldaten an 93 Askan s. Generaal Ameglio

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1