Woensdag 18 Maart 1914. R". BUITENLAND. FEUILLETON. Op aen l erpenoerg. N°. 222 12de Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden roor Amersfoort f l.OO* Idem franco per post- 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO, Afzonderlijke nummers 0.05* Deze Courant verschynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau; UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PKIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.. f 0.50. Elke rogel - 0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bestaan zeer voordeelige bepalingon tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnomont, Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt oj aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Politiek Overzicht De moord van Calmeite. ia den sirijd, die in Frankrijk sedert vele jaren reeds gevoerd wordt 0111 üe hervorming van liet belastingstelsel, staal de Figaro voor aan onder de bestrijders van de inkomstenbe lasting. Geen blad was heftiger in ae bestrij ding \an „1 inquisition Uscaiemet welken naam men gewoon is liet. stelsel te brandmer ken van se nailing \an het belastbaar inkomen op grond Van eigen aangiiie, gecontroleerd door de ambtenaren van oen Iiscus. Het maakt op ons altijd een zonderlingen indruk, wan neer wij oe leiheid zien, waarmee men in Frankrijk zien weert tegen een stelsel van belasuuguelling, dat bij ons reeds lang het burger reent verkregen neeit. Het schijnt, dat daar alle miuueleu geoonoolu zijn, om zich die boven alles gehate belasting van hel liji tc liouoen. Under ue roepers 111 uezen strijd staat ae Figaro vooraan, liet waren gee.»e zakelijke inoiieven, oie dit blad te berde hraclu tegen ue belastingplannen van het te- genwooruige kabinet; hei viel de leden van liet kaoinci persoonhjk aan. He giftigste pijlen vveroen uaarnij uige^choten op oen minister van linanoion Caihaux, die uit den aard der zaai; het eerste mikpunt was voor d aan\al- nc.i voomeciu van oe sirijowijze van de Figaro levert een brief, die in de vorige week in facsimile werd algedrukt. Uit de vertrou welijke briefwisseling van minister Cailiaux was een brief te voorschijn gebaald, meer dan tien jaren geleden geschreven, waarin hij aan eene oaiüe naar t senijnl zijne toenmalige vrouw, van wie hij seueri gescheiden is verhaalde iioe hij zich had ingespannen om het destijds aanhangige ontwerp van eene in komstenbelasting ten val te brengen. Die brief is het onderwerp geweest van eene interpel latie in de Kamer, die daarover hare geril g- schriting heeit doen blijken, door over le gaan tot de orde van den uag. Maar op mcviouw Cailiaux hebben de onthullingen van de F'igaro uit hol bijzonder leven van haren man een al- lerbediroevencisLen indruk gemaakt. Steeds leefde zij in spanning wat het volgende num mer van de courant zou brengen. Het gerucht ging, dat de Figaro ook brieven in portefeuille had, die Cailiaux een jaar of tien geleden had geschreven aan zijne tegenwoordige vrouw, toen zij nog mevrouw .eon ClaioUe was. De Figaro spreekt nu tegen, dat zij de bedoeling heelt gehad intieme hrieven, tusschen diet echtpaar Cailiaux gewisseld, te publiceeren. Maar onder dien indruk heeft de vrouw ge leefd en zij heeft zich dat te erger voorge steld, nadat zij van een lid van de rechter lijke macht, dien zij om raad -was gaan vra gen of er iets te doen was legen de Figaro- campagne, had vernomen, dat er in Frankrijk geene bescherming is tegen laster door middel van de pers. Zoo is mevrouw Cailiaux er toe gekomen Calmette in zijn bureau op te zoeken en den revolver op hem af te schieten. Dat heeft aan Cabnelte den dood berokkend en aan haren man grooter leed en ernstiger nadeel, dan de lasterveldtocht van de Figaro hem kon aandoen, want zijne politieke loopbaan is door hare daad gebroken, misschien voor goed ver nietigd. En in al den afschuw, dien dit mis drijf opwekt, mengt zich toch ook een groot medelijden voor de verdoolde vrouw, die zoo veel ongeluk heeft teweeg gebracht en niet het minst over zich zelve heeft uitgestort. Zij was eergisterenavond genoodigd aan een feest maal van den ambassadeur van Italië en zou aan tafel de buurvrouw zijn van den presi dent der republiek. Dat zeide zij per telefoon af om de daad te plegen, die haar in de ge vangenis bracht, waar zij haar verschijnen voor het hof van assises moeL afwachten. Het leven kan harde tegenstellingen brengen, maar deze tegenstelling is bijzonder tragisch. Duitschland. B r u n s w ij k, 1 8 Maart. De hertogin is heden morgen om vijf uur van een prins be vallen. (Hen 23en Mei 1913 is het huwelijk gesloten tusschen hertog Ernst August van Brunswijk en prinses Victoria Louise van Pruisen, de dochter van den Duitschen keizer). Do correspondent \an de Neue Freic Presse tc Berlijln heelt van een. met hot Duitsche hol in nauwe betrekking staanden persoon verno men, dat de Duitsche Keizer zich over de Rus sische krijgstoerustingen in een zeer gerust stellenden zin liecft uil gelaten. Uit de wijze, waarop de keizer zich uitliet, blijkt, dat hij aan een nabijzijnd oorlogsgevaar volstrekt niet gelooft. B e r 1 ij n, 17 MaarL In de hegrootings- commissie van den rijksda - verklaarde on- üer-staatssecretaris Kcllcrmann, dat geen uit zicht kan worden gegeven op de verminde ring oi de terugroeping van ue 500 man Duit sche troepen in China. Men kan wei vertrou wen hebbeu iu den tcgenwoordiren president, maar dit vertrouwen steunt geheel op den persoon van Juunsjikai. Er worut sterk tegen hem gewerkt, zoo door de Kwomingtangpartij en door de aanhangers van den Witten wroll. Wanneer aan Juansjikai de leidin~ mocht ont vallen, dan zal waarschijnlijk alles weder op losse schroeven komen te staan. Hel is tot dusver nog niet bekend, dat andere staten de aansporing van Rusland, dat zijne troepen wilde terugtrekken, zijn gevolgd. In ieder ge val zijn de Duitsche troepen voorloopig nog onontbeerlijk. Na een lang debat over de uitbreiding van de Duitsche scholen in China, waarin door het centrum wordt geopperd het denkbeeld van eene buiienlandsche hoogeschool in Ber lijn te bevorderen, wordt de begrooting van lüautsjoe toegestaan. Over de vraag of de Duitsche „Wohrbeitrag" van de in Duilsckland gevestigde vreemdelin gen zal vvo-rden geheven, bericht de Köln. Ztg. dat -do vreemde diploma lie .nog geene stappen in deze zaak heeft gedaan en dat het ook twij felachtig schijnt of het zal komen lot diplo matieke voorsteilen om de in het Duitsche rijk wonende vreemdelingen van die belasting vrij te stellen. Hiat is mogelijk, dat onder de in DcjrKjn geaccrediteerde gezanten eene ge dachten wisseling is of wordt gevoerd over de vraag of van stappen ten gunste der vrij stelling van de vrèemdelingoen succes is le verwachten. De Duilscha „Wehrbeitrag" kan moeiclijk worden opgevat als eene oorlogsbe- lasling, waarvan d!e vreemdelingen op grond van verdragen verschoond blijven, want als eene oorlogsbelasting kan slechts eene belas - tting beschouwd voorden, die geheven wordt in varband met eene raeds uitgebroken of Yoor de deur staauden oorlog- Dit is niet het geval bij de „Wehrbeitrag" en deze is ook geene buitengewone belasting in dien zin, dat de in het Duitsche rijk wonende vreemdelingen ei- scherper door worden getroffen dan de eigen burgers van dan staat. D e r 1 ij n, 17 Maart Do Russische am bassade heeft ter kennis gebracht Yan het de partement van hui tenia ndsche zaken een pro test van den fregat-kapitein Poljakow wegens zijne arrestatie. De Duitsche regeering heeft daarop terstond een onderzoek ingesteld. De bevoegde autoriteiten rijn bezig mei iniich- ttingen in te winnen over de omstandigheden van hel voorval. Tweede telegram. Naar aanleiding van de gevangenneming van den Russischen zee-officier in Keulen, waarover de Russische ambassade ophelderingen heeft gevraagd aan de Duitsche regeering, merkt de oflicioust Lokalanzeiger op, dat deze officier, die als lid van eene Russische militaire commissie tot overneming van eene leverantie naar Duitsch land is gekomen en in de carnavalsweek in Keulen vertoefde, blijkbaar het slachtoffer %an eene mystificatie is geworden. Er zal spoe- die opheldering verschaft worden. Volgens een telegram uit Petersburg, is Pol jakow, die beschuldigd werd van poging tot diefstal, ondanks zijne protesten, gedurende tien dagen in hechtenis gehouden. Frankrijk. P a r ij 8, 17 Maart. De Kamer behandel de heden eene motie Delahaye. Deze zegt: „Wij komen den vermoorden held van den plicht verdedigen." Gisteren nog verklaarde Cal mette hem, dat hij geen plan had particuliere brieven le verdedigen. Hij leest een brief voor van Thaiamas, waarin de daad van mevrouw Cailiaux wordt goedgekeurd. (Protesten cn scheldwoorden rechts cn in het centrum.) Delahaye bespreekt een rapport van den procureur Fabre over net uitstel van de zaak- Rochette; hij vraagt aan minister Monis of hij bevel heeft gegeven, de vervolgingen te sta ken. Monis spreekt tegen, dat hij een derge lijk bevel heeft gegeven. Delahaye besluit met te zeggen, dat het beneden alles zou zijn, als de Kamer geen licht verschafte. Minister-president Doumergue zet uiteen, dat Delahaye spreekt over een stuk, dat ver scheidene jaren oud is en dat een politieker in de zaak zou betrekken. Hij zou willen we leu wat er achter den veldtocht zit, die sinta zoo langen tijd wordt gevoerd. Ilij gaal voort: ,.Ik hoopte, dat iemand met het rapport voor den dag zou komen Maar men heel't niets ge bracht. De minister verklaart, dat hij bereid is licht le verschaffen. Monis aanvaardt de ondervraging door eene commissie van enquête. Barthou verklaart, dat hij steeds de magistra ten heeft verzocht de v(FLle waarheid in de zaak-Rochette te zeggen. De procureur Fabre verklaart, dat hi^aan pressie onderworpen is geweest. Men heeft gezegd, dat het rapport van dezen magistraat in de kanselarij niet aanwezig was. Hier is het. Barthou legt het stuk op de tribune. Gedu rende verscheidene minuten is de ontroering zeer groot. Barthou verklaart, dat het stuk hem door Briand ter hand is gesteld; het draagt den datum van 22 Maart 1911. De pro cureur verklaart, dat hij op dien dag ontbo den werd door Monis. Monis verklaart, dat hij dit stuk nooit heeft gezien. Barthou leest het stuk voor, waarin Fabre verklaart, dat Monis hem verzocht de zaak uit te stellen, omdat de Min. van financiën 't zeer druk had. Na een langdurigen strijd besloot Fabre toe te geven. Barthou eindigde met tc zeggen, dat hij zijn plicht heeft redaan, door het stuk mede le deelen. Hij aanvaardt voor zijn persoon de volle aansprakelijkheid voor zijn tusschen beide komen. De Kamer is zeer woelig. Delahaye stelt üc voigenue motie voor: „De Kamer, ontroerd door den nachtelijken aan slag, die volgens de bekentenis van de dade- res zelve bestemd was de openbaarmaking te gen te houden van stukken, welker strekking was het verdeden Van plichtsverzuim tegen een anagissüraal le verzwaren, noodigt de re geering uit, van dien magistraat de vervolging van zijne beschuldigers te eischen." De linkerzijde legt eene levendige veront waardiging aan den dag. De motie, die betrek king heeft op de zaak-Rocheltc, zal aan het einde van de zitting behandeld worden. P a r ij s, 17 Maart- In haar verhoor verklaarde mevrouw Caillauz dat zij niet Yan plan was geweest Calmette te dooden. Zij wilde hem sleohtis een les geven. Zij werd gebracht naar de gevangenis te Saint- Lazare. H<it .geruchtmakende bulletin houdt in, dat Calmcl'te door drié kogels is getroffen; een kogel is terecht gekomen in de borst kas, een in de bovendij en een in hert kleine bekken. Tweede telegram. Het is niet be-i kend of het op verlangen van mevrouw Cailiaux is geschied, dat de commissaris van pohliie Carpin de dor haar afgelegde ver klaringen publiek heeft gemaakJt. Het ver haal van Carpin, dat in heit Journal is op genomen, bevat eenige bijzonderheden, <üe niet in de andere bladen zijn opgenomen. Mevrouw Cailiaux heeft gezegd, dat de Fi garo intieme brieven; zij voegde daaraan toe: Men had over mijn man en over mij zelf zeer schandelijke dingen gezegd en ge schreven. Er is zelfs gezegd, dat het hals snoer van parelen, dat ik draag, mij door Duitschland was geschonken. Toen ik dat bedacht, was mijn besluit spoedig genomen. Ik kocht een revolver en ging naar huis, waar ik het wapen laadde. lik schreef een brief, die bestemd was aan mijn man ophel dering to geven van de daad, die ik voor had. De Matin legt aan Cailiaux de volgende woorden in den mond. Hoe wilt gij dek ik zal betreuren, dat Calmette ernstig gewond is? Het is treurig, maar ik kan niet afkeuren wat mijn vrouw heeft gedaan. Cailiaux moet den magistraat deelgenoot 'li-ebben gemaakt van de vrees, dde hij sinds den morgen koesterde; hij had zelfs tegen over eenigo senatoren de reden van den ge moedstoestand van zijne vrouw gezegd. Hij moet hebben gezegd: Toen zij heden mor gen terug kwam van den magistraat, dien zij was gaan raadplegen over de middelen cn de campagne van de Figaro te doen ein digen, vond ik haar met strakke oogen, die mij ongerust maakten. Ik trachtte .haar ge rust te stellen, maar slaagdie daarin niet. Volgdns een telegram uit Algiers aan het Journal zooi dr. Calmette, de broeder van den overledionc, verklaard hebben, toen hij de doodstijding vernam, dat hij een voor< gevoel had gehad, dat een aanslag zou ge^ sdhieden. De dagbladen berichten, dal in den naoh» betoogingen van Camelots du Roi op dc hou Ward zijn voorgekomen tegen Cailiaux Toen hij het commissariaat van poliilie ver liet, moot een onbekende hem met een stok geslagen hebben. De vijandige beloogingen tegen Cailiaux worden opgewogen door be toogingen van sympathie van dc zijde van het publiek, nl den loop van dc beloogin gen van Camelots du roi hebben verschei dene arreatatiën plaats gehad. D 'O r d o telegram. In haar venhooi door den commissaris van politie borinner de mevrouw Cailiaux aan den veldtocht, dlo door de Figaro tegen Cailiaux werd gevoerd. 0. a. was een particulieren brief bekend ge maakt, gericht aan ecme vrouw. Die vrouw was zij zelve. Verontwaardigd, stelde zij zich op de hoogte, of er geene middelen wa ren om dezen veldtocht te doen ophouden; maar zij vernam, dot het zeer moeielijk, zoo niet onmogelijk was gerechtelijk tusschen beide te komen. Toen zij vernam, dal nog intiemere brieven in de Figaro zouden ven schijnen, besloot zij -dat te beletten. Zij kodh een revolver en liet zich naar de Figaro, bnengen. Na lang wachten werd zij -door Cal. mette ontvangen, die beleefd vroeg naar dc reden van haar bezoek. Mevrouw Cailiaux haalde de revolver uit haar mof en schooL Bedienden van de redactie kwamen toesnel len; zij ontwapenden haar en gaven haar aan de politie. De hear en mevrouw Cailiaux haddeq een kort onderhoud in liet commissariaat van politie. Beiden behielden geheel hunJK zelfbohecrsohing. Vierde telegram. Dc Figairo heeft do Matin verzocht le verklaren, dat in strijd met het zeggen van mevrouw Cailiaux nooit höt voornemen heeft bestaan, intieme brie-» ven tusschen haar en haren man bekend t# maken. De stukken, waarvan- Calmette ge^ bruik wilde maiken. varen alleen van poli-* tieken en gerechtclijken aard. De dagbladen betreuren eenstemmig hef bloedige treurspel. Zij doen algemeen opmer« ken, dat het drama thuis behoort bij de jus li' tie en daar moet blijven. Volgens de Gaulois zijn talrijke vrienden van Caillnus van meening, dat hij het polU tieke leven zal vaarwel zeggen. Vijfde telegram. De Figaro die met een dikken rouwrand verschijnt, zegt, dal Calmette na den aanslag, ofschoon doodelijk getroffen, nl zijne helderheid, koelbloedigheid en beleefdheid bewaarde. Terwijl hij ontkleed werd, verontschuldigde hij zich bij hen, dia hem omringden. De Matin voegt hieraan nog toe, dat Cal* melte zijne medewerkers aanbeval tc letten op eene portefeuille, die een deel bevatte van het dossier tegen Cailiaux cn een proces* verbaal van de zaak—Rochette, dat Calmclln met zijne intiemen had gelezen. De Figaro zegt, dat Calmette het leggen van het eerste verband met raerkwaardigen moed verdroeg, ondanks zijne pijnen. Later fluister* de hij achter: „Ik voel mij niet wel." Hij ge* bruiktc eenige druppels van een versterkend Ons succes schrijven wij gewoonlijk aan ons zelve toe, ons ongeluk aan anderen. oorspronkelijke roman 01 dour H. YV 1T T E. Het liep al naar het einde van het jaar, toen üe neer Vvcrinann, naoat ze een poos over verschillende onderwerpen. haadeu zit ten praten, uubbclman met weinig verraste mei een nicaeaeeüng, waiin deze zeker veel belang moest stellen. Het zal over een goed jaar levendiger wor den op den Terpenbei g, zei de heer \Yei mann. Vrij krijgen nieuwe bewon^^ Nieuwe bewoners? iwe<en waar? Hier In huis? Haai- zou ik feestelijk voor bedanken. «- Dan begrijp ik niet waar ze moeten blijven. Dat geloof ik wel, en daarom moeten we ea- eens over praten. De zaak is deze. Eon oud vriend van mij in Duitschland, die echter maar eens, reeds verscheidene jaren geleden, hier geweest is, bezit een groote fabriekszaak, maar is voor nemens die of te verkoopen of te liquideeren; dit hangt van omstandigheden af. In elk geval wil hij zich ervan ontdoen, en, na een zeer werkzaam leven, rust nemen. Toen ik hem in dezen zomer bezocht, sprak hii mii daarover als van een vaag plan, want lot een besluit was hij ioen nog niet gekomen. Nu beeft liij mij daar uitvoerig over geschreven, en mij er aan herinnerd, dat hij vroeger meermalen had gelegd hoe gaarne hij in deze streek en in mijn nabijheid zou willen komen wonen, en dat ook ik herhaal delijk van mijn ingenomenheid met zulk een plan bad doen blijken. Hij vroeg mij nu of daar een goede gelegenheid voor is, en ik antwoordde hem dat die er oogenblikkelijk niet is, maar er over een goed jaar wel zal wezen, mits hij mij de vrije hand laat. Dit voorstel nu werd dankbaar aangenomen. Hij heeft het volgende jaar toch nog noodig voor de regeling en afdoening zijner uitgebreide zaak, en zou' dus ook niet vroeger Kunnen komen. Ilij gaf mij volkomen carte blanche, als ik maar zorgde dat hij een ruim, mooi goed ingericht huis verkreeg, vooral met een mooi uitzicht Dus moet er gebouwd wordenl Natuurlijk. Ik zal mijn architect opdra gen het ontwerp voor het huis te maken, en dat dan ter beoordeeling aan mijn vriend op zenden. De plaats waar het zal moeten ko men, moeten wij bepalen. Daaromtrent be staat echter bij mij geen twijfel, want hel zal de verwezenlijking zijn van een lievelings denkbeeld, maar waaraan ik geen uilvoering gaf, omdat er geen directe aanleiding toe be stond. Die is er nu, zoo mooi, als ik haar mei mogelijkheid zou kunnen wenschen. Als ge na den middag geen dringende bezigheid hebt, kom ik je even afhalen, dan zullen we samen een locale inspectie houden. Aldus werd afgesproken. Dat zeker -zeer onverwachte plan van den heer Wermann verrasste Dubbelman niet weinig; maar het was lang geen onaangename verrassing. Het leven op den Terpenberg was zeker aangenaam genoeg, maar gezellig kon het niet genoemd worden. Dc weinige nota- Beien, met wie men kon converseeren woon den ver in den omtrek verspreid, en een fa milie in de onmiddellijke nabijheid zou, hieraan viel niet te twijfelen, een aangename afwisseling geven, wat hem. met het oog op Mai-go, te meer welkom was, daar haar komst ongeveer met zijn aanstaand huwelijk zou samenvallen. Vroeger kon dit toch niet plaats vinden, want, als hij er wel eens op had ge zinspeeld, dat uitstel in dit geval geheel noo- deloos was, dï oude dokter wilde van geen vervroeging hooren en hield zich aan de af spraak. Niet alleen om de meerdere gezelligheid was hij met dit bouwplan ingenomen, het opende ook het vooruitzicht op een afwisse lende en hem nieuwe bezigheid, die veel aan trekkelijks voor hem had; ook zou dit aanlei ding geven" tot een plaatselijke wijziging in den aanleg van 't terrein, wat juist een kolfje naar zijn hand was. Maar toch had dit plan voor hem een bitteren bijsmaak. De heer Wermann had zich, zonder die nog nader aan tc duiden, zóó beslist ^litgesproken over de voor dat nieuwe huis meest geschikte plaats, dat iiij zeer goed begreep, dat deze daarvan niet wilde afwijken, en dat hij die plek in hun gesprek niet nader had aange duid, wat toch vóór de 'hand lag, scheen Dubbelman s vermoeden, of liever zijn vrees, te bevestigen dat dit juist de plek zou zijn, welke bij hem daarvoor zeker het laatste in aanmerking zou komen, wijl hij die noode zou willen missen. Dat dit ook werkelijk Wermann's bedoeling was, bleek,toen ze er een paar uren later op uitgingen, al spoedig, daar deze hel pad insloeg, dat naar de in het tweede hoofdstuk beschreven bank voorde. Op dit houge punt gekomen, bleef hij staan, en, Dubbelman op uen schouder kloppende, zei hij: Hier bouwen we een mooi huis. Wat zeg je daarvan? Dubbelman knikte toestemmend. Je zegt niet veel, maar het bl'jkt toch dat je het met mij eens zijt, dat er op het gehccie landgoed geen mooier, geen schilder achtiger plek voor dit doei te vinden is. Dat ben ik volkomen met u eens, gaf Dubbelman nu ten antwoord, en, eeo flauwe, wanhopige poging willende doen om Wer mann van dit plan af te brengen, het hij er op volgen: maar juist daarom zou ik hier zeker in de laatste plaats aan gedacht heb ben. Het is uwrerztjds een opoffering, die niet gevergd kan worden, terwijl uw vriend er niet in zou toestemmen het meest romanti sche plekje aan hein af tc staan. Och, dit laatste is maar zoover je het nemen wilt. Van afstaan is in dit geval geen sprake. Voor vreemde wandelaars zal hel rlan wel niet meer toegankelijk kunnen zijn, maar daaraan kan ik toch een lievelingsplan niet opofferen, en voor ons, voor u zoowel als voor mij, blijft het natuurlijk wal het is; maar het zal in de omgeving van 't huis een rianter aanzien moeten verkrijgen en dus nóg fraaier worden. Hier moet natuurlijk dc achterzijde van het huis komen met een ruime veranda, het uitzicht biedende over het dal Dat zal heerlijk zijn! Aan de voorzijde zal heel wat veranderd moeten worden. Het boscli wordt aan beide zijden zoo vor opge ruimd, dat ei* om het huis een flinke ruimte komt, terwijl het toch door wat ervan kan blijven staan voor den wind beschut is. Aan dc vóórzijde moet dan over een aanzienlijke breedte alles -Opgeruimd en het terrein ge vlakt worden. De groote beukenlaan, die ir. den zomer veel bewandeld en bereden wordt, loopt op slechts een kleinen afstand daal langs, en het gezicht van dien weg op het huis en den aanleg daarvóór moet volkomen vrij zijn; terwijl een üirijwcg links en een andere rechts daarheen leiden. Dat groote vóórterrein wordt dan een mooi gazon me? bloemperken. Ik kan mij dit alles zoo goed voorstellen, dat ik het in mijn verbeelding reeds voltooid zie. Bij elke dezer met kennelijke ingenomen, heid gedane explicaties, knikte Dubbelman even toestemmend, zonder zich er verder over uit tc laten. Afkeuren kon hij niet en aanmoedigen, wat trouwens onnoodig was, wilde hij nog minder. Hij besloot dus bonne mine mauvais jeu te maken, maar kon loch niet nalaten op te merken: Dat zal dan een kostbare historie wor den: een groot, mooi huis en dan die terrein- veranderingen, grondverwerking, aanleg cn beplanting; 't zou mij niet verwonderen all daar een ton meê gemoeid was. Dat is best mogelijk; maar dat komt ex per slot van rekening minder op aan, zelfs al werd het wat meer. Wees daaromtrent ge rust, mijn beste vriend. Er blijft toch nog wel een Ion of wal over, en i!k ben zeer in mijn schik, dat er zich een zoo mooie gelegenheid aanbiedt om eens een flinke som nuttig aan te wenden, waarvan ik mij vrij wat voldoening beloof. Wordt vervolgd-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1