Vrijdag 27 Maart 1914. „DE EEMLAN D ER". BUITENLAND. FEUILLETON. Op den Terpenberg. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. N°. 230 12d* Jaargang. Kennisgeving. Politiek Overzicht. Russisciie oorlogstoe rustingen» ABONNEMENTSPRIJS: Pay 8 maanden voor Amersfoort f 1*0(1» Idem franco per post1.5<l« Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.l O. v Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Intercomm. Telefoonnummer 65. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf 0.50. Elke regel moor0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents btf vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordeelige bepalingen tot het herhaald ad verteeren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr, D. J. VAN SCHAARDENBURG. JLan hen, die met 1 A.pril a. s. op dit blad inteekenen worden de nummersdie ge durende de maand Maart nog zullen verschijnenkosteloos toegezonden SCHIETOEFENINGEN TOT VERHOOGING VAN 's LANDS WEERKRACHT. 'Ten einde de weerbaarheid van het Nederland- sche Volk zooveel mogelijk te verhoogen, opdat het in tijden van gevaar in staat zal kunnen zijn den Vaderlandschen bodem met goed gevolg te verdedigen, is het in hooge mate wenschelijk, dat alle mannelijke ingezetenen van 1640 jan gen leeftijd z.ch behoorlijk en geregeld oefe nen in het schieten. Bovend.cn geven de schietoefeningen het groote voordeel, dat zij de spierkracht verhoo- gen, het oog verscherpen, de zenuwen stalen en eene aangename bezigheid vormen. Het Rijk tracht de deelname aan deze oefe ningen te bevorderen door het kosteloos be schikbaar stellen van schietbanen, geweren, pa tronen en goede onderwijzers. Deelnemers aan de sch etoefeningen genieten het onderricht dus geheel kosteloos. Nadere inlichtingen tot deelname Aan de schietoefeningen kunnen deelnemen» io. Miliciens en landweerpüchtigen met groot verloi 2o. Kaderreservisten met onbepaald verlof 1 do. De over:ge mannelijke ingezetenen van 1640-jarigen leeftijd. De oefeningen worden gehouden van 15 Mei tot omstreeks 15 November, ten minste éénmaal per week, bij voorkeur op Zaterdag en desge- wenscht op Zondag. De uren worden zoodanig gesteld, dat voor zooveel mogelijk een ieder daaraan kan deelne men, waarbij met de wenschen der deelnemers rekening gehouden zal worden. De deelnemers zullen, wanneer zij zich op de vastgestelde uren op de banen aanmelden, zon der lang verwijl gelegenheid vinden tot schieten. Om de oefeningen te doen plaats hebben, mccten zich ten minste tien deelnemers hebben aar gemeld. Aan hen, die zonder kennisgeving of zonder bepaalde redenen meer dan driemaal achtereen zijn weggebleven, of die zich misdragen, kan het verdere deelnemen aan de oefeningen wor den ontzegd. Wanneer, één uur na het tijdstip, voor den aanvang van de oefening vastgesteld, nog geen deelnemer aanwezig is, gaat de oefening op dien dag niet door. Aan eiken schutter wordt een schietboekje uit gereikt, waarin de gedane schoten worden aan- gc teekend en dat in diens bezit blijft. A.an een schutter, die met ijver de oefenin gen heeft bijgewoond, kan een getuigschrift werden algegeven. A.an het einde van het oefeningsjaar zal een schietwedstrijd worden gehouden door hen, die aan 2 van het aantal gehouden oefeningen heb ben deelgenomen, waarbij ven Rijkswege prij zen worden uitgeloofd. De aanmelding tot deelname aan bovenbe doelde oefeningen behoort te geschieden lo. In Garnizoensplaatsen bij den Comman- deerende-Offxcier der Infanterie ter plaatsein dien geen Infanterie ter plaatse aanwezig is bij den Commandeerende-Officier der Vesting-Ar tillerie en eindelijk bij den Commandeerenden Off'c'er der Cavalerie ter plaatse. 2o. In de overige plaatsen bij den Burgemees ter der Gemeente. 's Gravenhage, 16 Maart 1914. De Genera al-Majoor, Inspecteur der Infanterie. Eenige weken geleden hebben wij ernstige alarmkreten vernomen over üe gevaren, waar mee ae nadruk, dien Rusland aan den uag legt in zijne oorlogstoerustingen, de wereld be dreigt. Zooals alle dingen, kan ook deze zaak van twee kanten beletten worden. In de Vos- sisclic Ztg. laat een kenner van de toestanden in Rusland ons de geruststellende zijde van de zaak zien. het kan goed zijn ook oeze onder ae aandacht le brengen. De 80111-. doet opmerken, dat men bij alle beschouwingen over de oorlogs»oerusungen zich voor oogen moet houden, dat om ecu modern leger ten allen tijde goed toegerust in ue hand te hebben, men de neschikking moet bobben over een korps ollicieren, aat ade be velen van zijne superieuren in den juistcn geest uitvoert. Daaraan heelt het in Rusiand steeds ontbroken, en dit zal voor alzienbaren Lijd niet te veranderen zijn. Alle maatregelen, üie hierop betrekking hebben, kunnen in mili taire jaarrapporten er zeer gunstig uitzien; een prakliscn resultaat hebben zij lol dusver in Kusland niet gehad. Na den Japa-.sehen oorlog zijn veeleer ahe oude gebreken van het oliieiereimorps blijven voortbestaan. Daar komt nog bij, dat sedert llJb5 bet vernielend vergift van ue revolutie in het geheim verder vreet; in hel publiek komen ziuke berichten bijna nooit. Ais tegengift is een militair ver- klikkerssleisel ingevoerd, dat ae toch reeds niet groote kameraadschap in hei Kussischv oüicierenkorps geheel ondermijnt. De Russi sche Irontoflicier is aan deze invloeden meer blootgesteld dan de oificier bij den gcneralcn staf of bij de garde, die met het eigenlijke front weinig voeling heeft, meest een man vau de grijze Uicorie is, maar toch het materiaa1 levert voor de hoogere Russische aanvoer ders. De aanvulling van de onderofficieren laat steeds veel te wenschen over. De poging om Üuitsche onderofficiersscholen in te voeren, is droevig mislukt met dc sluiting van dc eenige scuool in Riga, in Septemner 1909. De gewone aanvulling uit de cursusssen bij den troep is evenmin kwalitatief als kwantita tief voldoende. Dc opleiding lijdt onder deze omstandigheden zeer, vooral bij de infanterie. Bij de artillerie en dc kavaikrie oefent het betere gehalte der officieren een gunstigen in vloed uit. Zooals ook in oen Japanschen oor log niet alleen uit de aanteekeningen van den opperbevelhebber lvoeropalkin is gebleken, kan de conclusie worden getrokken, dal ook in de toekomst geen Russische generaal ci zeker van is, dat zijne bevelen door zijne on dergeschikten zullen worden uitgevoerd. Na den yrede van Portsmouth van 5 Sep tember 1905 had Rusland zijne vloot verloren. Zijne Oostzcekust was onbeschermd, Peters- brug door de verouderde werken van Kroon stad weinig beveiligd, de beroemde Poolse he vestingdriehoek van de Oostzeekust uit aan een flankaanval blootgesteld. Verwikkelingen in bet verre Oosten, verder met Perzié cn Turkije behoorden tot do mogelijkheden. Zoo liet men in Petersburg den overouden stel regel varen om den cenigcn mogelijken tegen stand slechts in het westen aan te nemen; men verzwakte de daar-bijeengebrachle troe pen met twee volle legerkorpsen en bijbehoo- rende kavalierie en verlegoe den opmarsen naar dit front achter de Unie NjemenBoeg, die ten deele van nieuwe versterkingen voor zien werd. In de overtuiging, dat hei beslaan de spoorwegnet de leemten van de vroegere Russische mobilisatie niet kan aanvullen, voerde de minister* van oorlog in 1910 eene zuiver territoriale aanvulling ia en verander de daarnaar de dislocatie. De verzwakking van het Weichselfront verontrustte de Frau- sehe pers, die klaagde, dat daarmee de grond vesten van het verbond waren prijsgegeven. Generaal Soechomlinovv bleef hiertegenover onbekommerd. Dc minister Yan financiën slaag de er in, met deze Fr« nsche stemming zijn voordeel te doen bij zijn reusachtig leenings- plan. Nadat den minister van oorlog op deze wijze de ruggegraat financieel versterkt was, heeft hij voor eene opmerkzaam luisterende doema zijne reorganisatieplannen ontwikkeld. Volgens Russische gewoonte zijn noch over den omvang, noch oyer het eindpunt van deze plannen nauwkeurige raededeelingen gedaan. Alen is, wat de Russische oorlogstoerustingen betreft, slechts op onderstellingen aangewe zen. Wat hij daarover gewaar is kunnen wor den, leidt den Schr. inlussclien lot deze con clusie: Ook na uitvoering van zijne nieuwste toerustingen zal Rusland zich niet licht aan een oorlog met Duilschland of Oosten rijk wagen. Afgezien nog van militaire motie ven, spreken hier nog een aantal politieke momenten mee, die zeer in 't gewicht vallen. Keizer Nicolaas weet met volkomen zekerheid, dat een ongelukkige oorlog met het westen hem en zijne dynastie den troon zou kosten. DuFtschland. B e r 1 ij n, 2 6 Maart. De rijksdag heeft in eerste en tweede lezing aangenomen een door de duel-conanissie voorgesteld wets ontwerp, <lat strekt om de uit-daging ttft een tweegevecht, wanneer hierbij boosaardige bedoeling in het spel is, te bestraffen met gevangenisstraf in plaats van met vesting straf, eventueel met ontzegging van de bur gerlijke eerereehten. Staatssecretaris Jüisco verklaarde, dait de rijkskanselier, die belang stelt in de z?.ak, het wetsontwerp zou onderzoeken. B o r n a, 2 6 Maart. In de aanvuiiingsver- kiezing yoor den rijksdag in bet 14e baksisclie district Borna-Begau is Dij herstemming geko zen dc sociaal-democraat Rijscl tegen de,, ge wezen afgevaardigde von Lil bert, van de rijks- partij, \viens verkiezing ongeldig verklaard was. Ten a-anzien van de vraag der regeling van het gebruiken der wapenen door de soldaten in vredestijd bericht ae Fraiikf. Ztg., dat eene gelijkluidende aanschrijving zal worden uit gevaardigd voor de troepen van alle Duit- sclie contingenten, die in Eizas-Lotharingen staan. Eenige bijzonderheden moeten nog ge regeld worden Lasschen het Beiersche en Wur- temburgsche ministerie van oorlog en het Pruisische. Deze nieuwe bepalingen, die voor alle in Elzas-Lotharingen staande Pruisische, Beiersche, Wurteinburgsche en Saksische con tingenten zullen gelden, vormen in hoofd zaak een compromis tusschen de in Pruisen en de in Zuid-Duitschland tegenwoordig van kracht zijnde voorschriften over het gebruik van de wapenen, door de militairen in vre destijd. Waarschijnlijk zullen dezelfde bepa lingen later door den keizer voor Pruisen van kracht verklaard worden. Volgens hel Berliner Tageblatt zullen de nieuwe voorschriften niet veel verschillen van ae fameuze kabinetsorder van 1S20. Er wordt in gezegd, dat in geval van nood dc militaire overheid op eigen gezag kan optreden volgens de wettelijke bepalingen. Frankrijk. De Kamer heeii een webontwerp aangeno men, waarbij de indecling dor kiesdistricten op grond van de bestaande kieswet in over eenstemming wordt gebrachi met de uitkom sten van dc laatste volkstelling. Voor de aanhangers van de evenredige vertegenwoordiging legde Charles Benoist eene verklaring af, die op den Senaat de ver antwoordelijkheid werpt voor de mislukking van de herziening van de kieswet. P a r ij s, 26 Maart. De Kamer heeft met 394 tegen 95 stemmen een wetsontwerp aan genomen, waarbij de ministers van oorlog en marine gemachtigd werden voor uitga ven ten behoeve van de nationale verdedi ging, die niet zullen terugkeeren, te beschik ken over 1.143,500,000 frs. voor bet leger en 765 millioen voor de vloot. Eene commissie van vijf leden zal de uitgaven controleeren. P a r ij s, 2 6 Maart. Voor de Rochette- commdssie verklaarde Lcscouvé, procureur der republiek d;a'£, toen Bernard hem ver zocht het proces tegen Rochette uit te stel len hij uit het onderhoud dat hij met hem had steeds opmaakte dat zulks niet geschied de om persoonlijk gerief doch op verzoek van den minister van financiën, wiens mo tieven hem echter onbekend bleven, Lescou- wé herhaalde dat hij er van overtuigd is dat zoo het uitstel plaats gehad onder omstan digheden die de betreurenswaardigste zijn- ui tden tijd dat hij magistraat is, zulks ge schied is onder pressie van de regeering op den procureur-generaal. Parijs, 26 Maart. In de enquête-com missie van -de zaak-Rochel le verklaarde de mi nister van justitie Bienvenu-Martiu, dat hij in do kanselarij onderzoek heeft laten doen naar de aanwezigneid van het rapport van Fabrc, maar geen spoor daarvan heelt gevonden. Of schoon hij bij den procureur-generaal daarop aandrong, heeft hij den tekst van "t stuk niei kunnen krijgen. Hij heeft de overgave Yan het stuk niet geeischt, omdat twee ainbtgenoolen in dc zaak betrokken waren en men hem had kunnen verw ijten een zekeren druk ui» te oefenen, die verkeerd had kunnen zijn uit gelegd. Door een ambtgenoot m de regeering heeft Bienyenu Martin vernomen, dat lot situk van Fabre was overgegeven aan Barthou. Hij, .droeg geen kennis van rapporten over het uitstel van de zaak van de Grande Chartreuse. Hij heeft alleen aan den procureur-generaal den wensch uitgedrukt, dat de zaak den snelst mo gelijken loop zou nemen. Fabre verklaarde, dat Briand hem de in structie had gegeven, dat hij buiten eiken po- litieken invloed moest blijven, Briand verklaart, dat de invrijheidstelling van Rochette is toegestaan Legen hel adviea van de kanselarij en van het parket. De inr vrijheidstelling beantwoordde aan een wenseh van de commissie van enquête, uitgedrukt in haar rapport. Jaurès antwoordde, dat de ia- vrijheidstelling van Rochette de magistratuur niet ontsloeg van den plicht om ham le bewa ken. De werkzaamheden van dc commissie zijn geëindigd. P a r ij s, 2 7 Maart Dc «Matin beval een brief van Roebelle aan den voorzitter van de enquête-commissie Jaurès; voor de echtheid van dien brief slaat het blad in. Daarin wordt gezegd, dat Rochel'lc Bernard is gaan opzoe ken om hem te verwittigen, dat het uitstel zou worden toegestaan ah het gevraagd werd! Rochette ontbindt Bernard van lice nerc-eps» geheim, hij verklaart zich bereid zijne straf te ondergaan, om dc waarheid aan den dag te brengen. De uitkomsten va.n dc Rochetlc-cnquêtc worden in het Journal aldus samengevat, dal het ingrijpen van twee ministers, den minis ter-president Monis en den minister van fi nanciën Caillaux, in Maait 1911 ten gunste der verdaging van het pro ces-Rochet te als newezen kan worden beschouwd. DaaraaV wordt verder het volgende vastgeknoopt: 1. De mecning, dat Rochette van eene ver* daging van zijn proces de verjaring van d<> hem ten laste gelegde vergrijpen kan hopen, is volgens de overeenstemmende verklaring van alle met het gereciit verbonden personen onjuist. 2. Evenmin bestaat er grond voor het ver moeden van den afgevaardigde Delahaye, da( Rochette, dank zij de verdaging van zijn pro ces, nieuwe missiën heeft uitgevoerd tol een bedrag van 68 millioen, want het vertrouwen in hem was aan de beurs en onder het publiel sinds Jang geschokt Daarentegen kan als be-, wezen beschouwd worden, dat door de ver* daging van het Rochette-proces eene nieuwe paniek aan de Parysche beurs verhinderd werd. 3. De vraag, of Rochette door de verdaV ging van zijn proces in de gelegenheid is ge komen, zijne operation voort te zetten, is be vestigend beantwoord. Inderdaad werd dooF den aanhang, dien Rochette nog altijd hadj eene poging ondernomen om eenige door hens gestichte ondernemingen tot bloei te brengen, ten einde zich van het 6lagen dezer onderin* mingen als een argument in liet proces te be dienen. Wanneer Rochette eene veroordeeling bij verstek had uitgelokt, dan zou hij zelf tot zijn. arrestatie aanleiding gegeven hebben. Thans heeft de verdaging van iliet proces zijne ver oordeeling niet verhinderd, want den 26eo- Juni 1912 is hem door het 'hof van appèl drie jaren gevangenisstraf opgelegd; maar aan het ondergaan van de straf heeft hij zich door' de vlucht onttrokken. Engeland. In het lageihuis werd door den afgevaatv digde (Morrelt de vraag gedaan, of de Brik sche regeering reeds voorstellen had gedaan aan de Duitsche over een overeenkomst be- Wie op zijn weg een steen vindt, waarover een ander mogelijk zou struikelen, hij kanleb* hem ter zijde. oorspronkelijke roman 72 door H. WITTE. Dc zaak was overigens eenvoudig genoeg; de beide dokters waren elkaar reeds van hun eerste ontmoeting af sympathiek geweest, Waaruit door hun later samenzijn een warme genegenheid, en weldra, voor zoover üe om standigheden dit hadden toegelaten, een hechte vriendschap was ontstaan, met hel gevolg dat zij bij het afscheid nemen elkaar beloolden elkander vvederkeerig op de hoogte te houden van hun wedervaren, zoodat Men de! na eenigen tijd van zijn Hongaarschen vriend vernam dat deze zich, na zijn terug komst in zijin vaderland, voorgoed te Pestli els geneesheer had gevestigd, en zich ook daar met een dame \yan ongeveer gelijken leeftijd had verlooft); hij er bijvoegde, dat, daar op hun leeftijd eén engagement van lengen duur onzinnig zou zijn, hij hem den kelijk wel spoedig een meer stellig bericht Kou zenden. Ook bad Mendel van zijn kant geschreven tot wik een voor hem verrassen de ontdekking hij door dien brief was geko- vre&cn hij, zoo Karwinski er niet hel zijne toe bijgebracht had, wellicht nooit te den zou gekregen hebben. Hij deelde hem dii mede, in hot stelüge vertrouwen dal hij ei aan niemand, Wien en waar ook, iets van zon laten blijken, daar hij het ook voor zijn doch ter, die niet beter wist dan dat zij zijn aan genomen dochter 4* as, en hem kinderlijke liefde toedroeg, geheim meende te moeien houden. Later had hij ook geschreven dat zij lot zijn niet geringe blijdschap, met Dubbel man verloofd was, maar dat met dit huwe lijk nog geen haast gemaakt zou worden. Anders was dit met dokter Karwinski, die reeds kort na zijn vorig bericht schreef dat hij omstreeks half Mei zou gaan trouwen. „Ik ben voornemens", voegde hij er bij. „daarna een huwelijks is van ©enige weken te maken, en dan ook voornamelijk Nederland te bezoeken, dat ik te voet van het Noorden naar het Zuidon doorgewandeld heb. Ik heb daarmede een tweeledig doel, waarvan het eerste en voornaamste is oude, aangename herinneringen aan uw land en volk nog eens op le frissdlien, en u en den lieer Dubbelman de hand te drukken, en voorts eenige hiaten in mijn aanteekeningen omtrent land en volk aan te vullen. Gij zult ons dus in de tweede helft van Juni wel zien verschijnen, precies wanneer weet ik natuurlijk nog niet. Mogelijk meld ik u dit nog nader; mogelijk ook niet* dit zal van omstandigheden afhaingen". Na het ontvangen van dit bericht, kwam bij dokter Mendel het plan op om beiden, zijn Hongaarschen vriend zoowel als Dubbelman, oen verrassing te bereiden; maar de tijdsbe paling was daartegen oen bezwaar. De hu welijksvoltrekking zou daartoe minstens een paar weken later moeten plaats hebben, cn dat bij Dubbelman daartoe zou kunnen over halen zander afdoende reden geloofde hij niet. Na eenig overwegen kwam hij tot het be sluit den neer Wermann in den arm te ne- «nen. Zoo oie hem wiiae 1.elpen, zou hij ook wel een voorwendsel weten te beu enken en dubbelman zou hem gaarne ter wille zijn. Daar bij met dezen iin den laatsten üja zeer gemeenzaam was geworden, aarzelde hij niet nem in vertrouwen zijn plan mede te aeelee, en hier kwam hot in goede aarde teseciu. wermann hield van dergelijke verrassingen, en hij had zoowel van Dubbelman als van Men-ael zooveel goeos van dien vroegeren Hongaarschen reizenden dokter gehoord, ter wijl uit alles bleek dat hij tot den gegoeden stand behoorde, dat hij hem gaarne per soonlijk wilde leercn kennen niet alleen, maar er op gesteld was dat hij en zijn vrouw zijn gasten zouden zijn. Hij zou dus reeds morgen Dubbelman ver zoeken zijn huwelijk ie doen plaats hebben op den 20en Juni, als de dag die hem daar toe om bijzondere reden het beste conveni eerde, daar de kerkelijke inzegening dit was zijn uitdrukkelijk verlangen en ook reecis afgesproken ten zijnen huize zou plaats hebben. Een ander voorwendsel achtte hij on- noodig, zeker als hij was dat Dubbelman niet naar de reden zou vragen, en, al v» as het dan ook wat togen zijn zin, er gereedelijk in zou toestemmen. En zoo was het d«n ook. Met dokter Mendel sprak hij ai dat deze zijn Hongaarschen vriend met zijn vrouw zou uitnoodigen tegen dea 20en Juni dc gas ten van den heer Wermann od den „Terpen- berg" te zijn. Zij moesten het dan zoo met hun reis door ons land inrichten, dat zij den 19en te Arnhem arriveerden en vooraf bericht zen den waar en hoe iaat te heer Y.'ormann hen daar met rijtuig kon doen afhalen. Vroeger, zoo moest het heeten, schikte aat dezen niet en voor later had hij reisplannen. Daar dok ter Karwinski vrij in zijn bewegingen was, zou hij zich daarnaar wei kunnen en willen schikken, waarop door den heer Wermaan hoogen prijs gesteld werd. Van Dubbenman's huwelijk mocAt echter niets gezegd worden. Inderdaad had oeen uitnoodiging den Hon gaarschen dokter meer welkom kunnen zyr dan juist deze; daar ze hem niet alleen dc gelegenheid bood om zijn vroe ere kennis makingen te vernieuwen, maar ook voor een zeker goede ontvangst met zün vrouw op een der schoonste landgoederen van een land, waarvoor bjj veel belangstelling koesterde. Nadat de wederzijdsche beleefheden ge wisseld waren, bleef er voor de heeren Wer mann en Mendel niet veel tijd meer over, daar afgesproken was dat ze met hot bruids paar op den middag van Dubbebnan's huis gezamenlijk naar de naburige gemeente, waar liet huwelijk zou voltrokken worden, zouden afrijden. De gastheer verzocht dus zijn gasten hen voor een paar uren te willen excuseeren, daar ze beiden als getuigen moesten optreden in een zaak, waaraan zij zich onmogelijk konden onttrekken. Hij wilde hun daarom kamers wijzen, waar zij zich inmiddels kon den installeercn, wat beiden niet anders dan aangenaam kon zijn, al scheen het wel wat vreemd, dat de gastheer zich zoo goed als onmiddellijk na hun aankomst reeds veront schuldigde. Deze had echter o~* beiden een tc gunstigen indruk gemaakt, <~.m daaraan zelfs een schijn van onbeleefdheid te verbinden De ware reden zou trouwens spoedig genoeg blijken- Het duurde intusschen wei wal langer d\ men had verwacht, en doktor Karwinski be*] gon reecls blijken van ongeduld te geven; ook nad hij reecks een paar keeren zijn bevrccuop ding uitgedrukt over de zonderlinge wijze vu» ontvangst na een zoo dringende uitnoodiging toen hij, naar buiten ziende, eon zeer slatieu^ rijtuig den boek van de oprijlaan om zag korf men. De frauie paarden wit gieDluimd, koek sier en palfrenier in kranige livrei met witte vr o olijk wapperende strikken on witte hand schoenen, alles zoo feestelijk mogelijk; \ve| rijtuig door nog twee anderen, die zoo wat paarden ais het geheel© uiterlijk betrof, W wat minder pompeus, maar er toch feeslelf uitzagen. Zie eens even Olga, riep hij zijn vrou( toe, die zich op een canapé wat zat te ver* velen: zie oens wat een chique optocht, en schijnt wel dat de heele populatie van bek Landgoed in feestgewaad hierheen gestroomd is, want er slaan er, behalve de kleintjes^ zeker meer dan twintig in twee rijon ge schaard. Dit is een trouwpartij In optima, forma. Ik begin te vermoeden dat onze gast heer aan zijn celibaat ontrouw geworden en op zijn ouden dag nog tot de vrouwelijke sekse bekeerd is. Een aardig idee van hem om ons juist op zijn trouwdag hierheen te lokken, wat mij te aangenamer is, omdat 'I mii eon kijkje geeft op zulk een festiviteit hier te lande. (Slot volgt)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1