N°. 231 Eerste Blad. 12d' Jaargang. DE EEMLANDER". Zaterdag 28 Maart 1914. BUITENLAND. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. J» 12 e v e r 3VALKHOFF Co ABONNEMENTSPRIJS: Ter 8 maanden voor Amersfoortf l.AO. Idem franco per post 1.50# Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.KI» Afzonderlijke nummers O.U5» De e Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertent'.ën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- Advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Vnn 1—5 regplsf 0.50. Flke regel meero.lO. Dienstaanbiedingen 23 cents bij vooruitbotuling. Droote letters naar pl .ateruimte. Voor handol on bedrijt bestaan zeer voordoelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bil abonnement. Eene circulaire, bovattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Aan tien, die met 1 April a. s. op dit blad inteeKenen worden de nummers die ge durende de maand Maart nog zullen versemjnen. Kosteloos toegezonden. Politiek Uverzictit. Der uewetjint) in uister. Den munster van oorlog beciy is ue zonde vergeven, -die hij had begaan, do or aan uen in den Kaoinetsraad vaisLgesteiacu bariet aan ge neraal üo-ugn. en -a-e met item éeue lijn span nend» oltici-eren d/e bekende zinsnouen toe te voegen, die het reent van cte regeering hanuumven 0111 <ie tink:pen te georunSen tot hajidinaving van de orae, maar oaaraan de belofte toeNoegen, dat dit reuut niet zal wor den aangewend om eene politieke oppositie te brexeii. Anners zal het ïnugoiipc gaan met Veuaiia ar schalk French en iunenaul-generaal Ev.an, m leuen van dien legerraad, i cm oorlog oen brief die de zinsnede bevat- ■z net Kamnet weigerde de verant- o-ciijAuieid te dragen; zij nelioen hun ont- verzocht. De regcering traent hen uuar- te doen terugnomen, wat de zinsneden zeiven betreft, waarover zooveel te doen is geweest, uie worden, volgens de uitdrukkelijke verklaring in de beide nuizen afgelegd, ais niet beslaande aangemerkt. Hiermee nan dit tusscneuspel in het Ulster- drama ais geëinuigd bescnouwd worden. Men moet overigens dit incident beschouwen naar de in hngeiand geldende begrippen, die ge heel verscniilend zijn van die, welke op liet vasteland heerschen. In Engeland bestaat gee- nc onvoorwaardelijke getto orzaamheid van den soldaat aan den ofneier en van den of ficier aan zijn superieur. Wanneer de minis ter van ooiiog aan generaal Gough schrille- lijk verklaart, dat de regeering er niet aan denkt het leger aan te wenden tot vernieti ging van de oppositie, dan kan men de doei- maligneid van zulk eene verklaring betwis ten, zooals de eerste minister Asquith heeft gedaan, dien kan het ook als verkeerd aan merken, bij voorbaat verklaringen af te leggen over t geen de regeering al oi niet aal doen la omstandigheden, die zich nog niet neoben vo ur gedaan. Maar wanneer de minister van oorlog heeft gezegd, dat ingevolge de wet eeD soldaat aan een bevel om te schieten slechts dan behoeft te gehoorzamen wanneer het naar de omstandigheden een verslanuig be vel is, en dat hij gerechtigd is gehoorzaam heid te weigeren b.v. aan een bevel om met een bloedban op te treden legen eene demon stratie van Ulsier-mannen, -dan beeft hij daar mee beginselen uitgesproken, die in Engeland wettig reent zijn. Officieren en soldaten, die onwettig optre den, zijn in Engeland onderworpen aan de burgerlijke rechtsmacht; zij worden dooi* be velen van hunne superieuren niet veront schuldigd, ook niet wanneer het leger op treedt op bevel van de burgerlijke overheid, liet is in Engeland grondwettig recht, dat de oriicier en o.e soldaat slechts hebben te be- - hoorzainen aan op de wet grgromie bevelen, en of een hevel wettig, noodig en verstandig is, daarover hebben, als net wordt uitgevoerd en tegen de uitvoering bezwaar worut ïngemacht, de rechtbanken te beslissen. Slechts onder deze voorwaarden wordt jaarlijks de Muti ny Act" toegestaan, die aan de Kroon hel recht verleent telkens voor twaalf maanden een bepaald aantal soldalen te onderhouden, die den eed alieggen, slechts aan wettige be velen (lawful ordeis) te gehoorzamen. Die wet wordt steeds verlengd, maar onder de noo- dige waarborgen tegen misbruik van de ge wapende maent voor oogmerken van binnen- landschc politiek. „Het zwaard moet geen weg vinden naar de levensdoelen van de grond wet." Dat is een woord, dat in het jaar 1747 werd uitgesproken door Pilt den oudere, en die traditie leeft nog steeds voort in het Eiigelsohe volk. In dat licht moet het nu ge ëindigde incident beschouwd worden. Het hoofdpunt van den strijd, de groote vraag dei* oplossing van de Homerule-Kwes- tie, staat hier natuurlijk buiten. Wij vermeld den reeds, dat in de wandelgangen van het lagerhuis de indruk hecrscht, dat eene ont binding van liet lagerhuis reeds in den aan staanden zomer meer en meer waarschijnlijk wordt. De Frankf. Ztg. zegt naar aanleiding daarvan: „Op de vraag hoe de heer Asquith ,mel Ilomerule en met Ulster klaar zal komen, heeft men u-eg altijd geen anlwoord. Ilct juis te zou weJ zijn, de wel in hel lagerhuis zoo spoedig mogelijk te laten afdoen en dan na de noodzakelijkste maatregelen voorde staalshuis houding hel parlement te ontbinden, om eene beslissing van de kiezers uit te lokken. Mis schien is dat ook reeds het voornemen van de regeering. Maar zij kan de afdoening niet voor het laatst van April lalen uitvoeren, om dat dan,eerst twee jaren verloopen zullen zijn sedert de eerste indiening van de bill. Zij moet dus om deze reden van constitutioneel recht nog eenigr- wc' m wachtenMaar in de- jten tussciicntijd zuilen vermoedelijk de con servatieven hemel en hel in beweging bren gen om eerie ontbinding van het parlement af te dwingen voordat de derde lezing is af gedaan." Duïtschland* Triest, 27 Maart. De Hohenzollern is om 10.40 aangekomen met de schepen van het escorte, en wierp het anker uit tegenover het kasteel Miramar. Triest, 27 Maart De Hohenzollern, die keizer Yvilheiin aan boord heeft, zette de reis naar Korfoe voort. Rome, 27 Maart Alle bladen zijn van oordeel, dat het onderhoud in Venetië tot uit komst heelt gehad, dat aan Italië voor goed de steun van Duitsohland in Klein-Azië verze kerd is. Rudolstadt, 27 Maart. Heden is het •ijk van prinses Adolf van Schwarzburg- Uudolstadt plechtig bijgezet Met de familie leden van ae overledene namen aan de uil vaart deel prins August Wilhelm van Pruisen en prins Hendrik oer Nederlanden. B e r 1 ij n27 Maart. Bij de behandeling van de begroeiing van buiieniandsche zaken in ue begrotingscommissie van den rijksdag uceiae de staatssecretaris van lnutenlauascni zas.cn mede, dat nog niet besirsl is of een ge zant oi een consul-generaal naar JJurazzo zal woruen gezonnen. oostenrijk en Italië nebben uaar een gezantschap gevestigd, Rusland een consulaat-generaal, i-rankrijk heelt er een minister-resident van den tweeden rang heen gezonden. üe zaken worden voorloopig, tot- uat in deze zaak eene besnssing is genomen, waai genomen door een naai* Ourazzo gezon den ambtenaar. De rijksdag heeft zijne zittingen verdaagd tot 28 April In den rijksdag heeft onder-staatssecretaris Jahn antwoord gegeven op eene vraag naar uel standpunt van de regcering ten aanzien van de vraag cl er niogeiijkiieiu van vrijstel ling bestaat voor vreemdelingen van de „Yvchrsleuer", de belasting die bestemd is tot dekking van de uilgaven voor eens van do nieuwe legerorganisaüe. De regeering is van ooi deel, aal de beslaande verdragen lusschea Duilschland en andere stalen zien niet ei* te gen verzetten, dat aan deze belasting vreem delingen hunne bijuragen leveren, omdat de belasting niet aoor oorlogstocbereiüselen wordt gemotiveerd, maar vecl-er eene bezit- belasling is, die voor de eerste maal in een bijzonderen vorm geheven wordt. Frankrijk* P a r ij s2 7 fa a r i. ivamer behandel de heden het wetsontwerp, dat door den Senaat is gevoteerd betreflende de grondbc- lasaitng van gebouwde en ongebouwde eigen dommen en do belasting op cie inkomsten ui» roerende waarden in Frankrijk en hel buiten land. Sommige afgevaardigden van het ce i- tinim verklaarden zien bij ue stemming te zui len onthouden, omdat zij geen lijd hebben ge- bad om de tinancieele gevolgen van het wets ontwerp te bestudeeren. De minister van financiën antwoordt op d"4 gemaakte bedenkingen. Hij zegt: Als de lasti n uer buitenlandsche staatsfondsen van de Fran- sche markt verwijderd werden, zouden w.j hei recht van 3 pet. kunnen aftrekken, dat de regeering bepaalt. (Teekenen van instem ming). l>e algemcene beraadslagingen worden gesloten. De Kamer heeft het wetsontwerp aangeno men met 491 tegen 1 slem. P a r ij s, 2 7 Maart, m de Kamer interpel leerde (jirod de regcering over den toestand van de militaire lucnlvaan. Hij staat uitvoerig stil bij de stoifelijke en zedelijke krisis, waarin de militaire luchtvaart verkeert, en verzoekt de regeering het noodige te doen tot her leving van de luchtvaart. De voorzitter van de imancieele commissie van den Senaat heeft zich naar mmisier-pre- siüent Doumergue begeven, om hem te ver klaren, dat het de commissie niet mogelijk zal zijn vóór de verkiezingen de begroo'ing, die de Kamer haar nog niet heeft toegezonden, door den Senaat te doen aannemen. Douincr gue drukte zijn groote leedwezen er over uit, ciat het besluit van de commissie onherroepe lijk is. P a r ij s, 2 7 Maart. Voor de enquête commissie herkent mr. Bernard in een door den voorzitter Jaurès ontvangen brief, het handschrift van Rochette. Hij is echter van oordeel, da't Rochette niet het recht heeft hem van het beroepsgeheim te ontheffen. Dc commissie gaat voort met de beraad- suaging over hare conclusiën. delwijze was, dat zij hate zinnen geheel kwijt was geweest. Zij wilde slechts de waarheid zeggen. Zij kon b.v. beweren, dat Calmette haar bedreigd had en haar had uitgedaagd Maar zij beschouwde 't als onwaardig, on waarheid te spreken. Op de opmerking van den rechter, dat de premeditatie duidelijk bleek uit den aankoop van den revolver en uit de schietoefening, antwoordde mevfouw Caillaux, dat zij zich niet geoefend had in het schieten, maar zich alleen vertrouwd had willen maken met het hanteeren van het wa pen, want zij had vroeger nog nooit met een revolver gescholen. Mevrouw Caillaux voer de den brief, dien zij aan haren man had ge schreven, aan als een bewijs, dat het bij haar nog niet vaststond, ot-rij naar de Figaro zou gaan of niet. Zij heeft gemeend den veldtocht van Calmette te kunnen doen ophouden, al thans voor zoover zij persoonlijk daardoor getroffen werd. Zij zou niets gedaan hebben, als zij niet zeker was geweest van de publi catie der haar betreffende vertrouwelijke brieven. Den met „Ton Joonderteekenden brief heeft zij gehouden voor den eerste van eene geheele reeks. Uit de opmerkingen, die daaraan waren toegevoegd, heeft zij duidelijk meenen te zien, dat anderen zouden volgen. Engeland* Londen, 27 Maart. De lange duur var. de kabinclszilling, het feit dat veldmaarschalk Frend is onlbouon om de kabinetszilting bij te wonen en het uitstel van de verklaring van Asquith in het lagerhuis worden in de wan delgangen aangemerkt als aanwijzingen, dat op nieuw efene ernstige krisis is uitgebroken. De hoofden van de unionisten voorspellen het ontslag van het kabinet. Londen, 27 Maart. Eerste minister As quith deelde in het lagerhuis medfe, dat veld maarschalk French en generaal Ewart gis teravond hun ontslag hebben gevraagd. De regoering heeft hen gevraagd te blijven ien wacht op hun eindbesluit. De beide officieren hebben ontslag ge vraagd niet wegens v*.aig verschil van mee ning met de regeering betreffende de omstan digheden van den dienst in het leger, maar omdat zij zich verplicht rekenden af te tre den., daar zij het initiatief hadden genomen tot het aan den brigade-generaal Gough ge zonden memorandum. De regeering heeft hen verzocht niet te volharden in bun besluit om tc gaan, hetgeen een ongeluk zou zijn voor het leger en voor den staat. Asquith deed daarna voorlezing van het be vel, dat door dën legerraad is uitgevaardigd lot regeling van de handhaving der le ger tucht in de «lockomst. Hel bevel ver biedt den officier of den soldaat om aan Ue autoriteiten verzekeringen te vragen of Zich verzekeringen te laten geven be treffende bevelen, welker naleving van ben geëischt kan worden in hypothetische geval len en verklaart, dat het hun plicht is te ge hoorzamen aan wettige bevelen tot beveiliging van openbaar eigendom, ondersteuning van het burgerlijke gezag of bescherming van le ven en c-iigendom der burgers in gev!ll van verstoring van vrede en orde. Eene in de spanning, die in Ulster heerschf, gewichtige (beslissing is door het hof van assises te Belfast tegen de regce ring genomen. De regeering heeft, door de toebereidselen tot een opstand verontrust, eene pnoclamitie uitgevaardigd, die den in voer van wapenen in Ierland verbiedt. Op grond daarvan zijn acht kisten met gewe ren. voor een wapenhandelaar in Belfast bestemd, in beslag genomen. Dc firma dien de daarover eene klacht in bij het gerecht. Haar raadsman voerde aan, dat de regee ring geen rcoht had tol liet uitvaardigen van hare proclamatie, omdat deze eene te genstelling maakt tussohen Ierland en het overige gehded van het koninkrijk en 't mo gelijk zou maken den wapeninvoer in het prolestantsahe Belfast te verbieden en in het katholieke Dublin toe te laten- De gezwore nen van Belfast vonden dit juist en veroor deelden de belastingdirectie tot eene belang rijke geldboete. De rebellen zijn dus voor loopig weder bevoegd tot het invtoeren van wapenen. Londen, 27 Maart. Het landgoed Mac Calmont van gencraal-majoor Mac Calmont, genaamd Abbey Lands, in Antrim (Ierland), is door suffragettes in brand gestoken en al- gebrand. De schade wordt geschat op 15.U00 p. st. Italië. Montreuil, 27 Maart. Hertog Fran cois Marie de Bourbon, prins der beide Sici- den wensch uit, dat het bezoek de vriend schappelijke betrekkingen tusschen Rusland en Rumenic, die steunen op de overeenstem mende politieke belangen en op roemrijke herinneringen, moge bevestigen. De toenade ring in de politiek van Rusland cn Riuneniê mag geen schaduw werpen op de opvatting van Europa. Deze toenadering vindt hare uitdrukking in de gemeenschappelijkheid der inzichten over vraagstukken van internatio nale politiek van de neiüc landen, die zich voornamelijk hebben ingespannen voor de handhaving van den vreue en van het poli tieke evenwicht op den Balkan, Peters burg, 26 Maart. Dc minister raad heeft de inoiening goedgekeurd van een wetsontwerp van den minister van handel bij de doema, waardoor de westgrens van do havens van de Zwarte zee voor den uitvoer van paarden gesloten worden, omdat ue sterke uitvoer naar Uoslenrijk-Hongaiije, de Balkan- staten en andere lanuen uen nnjs van oc remontepaarden buitengewoon heelt aoen stij gen. Het ministerie van oorlog is daardoor gedwongen de daarvoor in de begrooting op- geuonien cerdieten belangrijk te overscnr.j- ucn. De nieuwe minister van financiën Bark heeft in een rondschrijven uiteengezet noc het departement zich voorstelt de taak te ver vullen, die het is opgedragen door don brief des keizers van 13 rebruari. Als voornaamste laak is voor zijn ressort aangewezen de ver spreiding van nuchterheid onder de bevol king. Daarom bekoelt men echter nog met te vreezen voor eene vermindering van de in komsten der Kroon. De minisLer drukt dc vaste overtuiging uit, dat de door onthouding van het gebruiken van geestrijke dranken be spaarde volksmiddelen, nieuwe volkomen be trouwbare hulpbronnen zullen openen led dekking van steeds aangroeiende uitgaven van den slaat. De minister beveelt ten slolle aan, weitllge verzoeken van de dorpsgemeenten tot afschaf fing of niet-toelating van den brandewijnvei- koop in welwillende overweging te nemen. Rumenië. Bukarest, 26 Maart. Een officieuse nota spreekt tegen, dat het Rumeensche leger op het punt zou zijn gemobiliseerd te worden. Bukarest, 27 Maart. Het parlement heeft in tweede lezing het voorstel tot herzie ning van de grondwet aangenomen. Bulgarije. Athene, 2 7 .uaart ue militaire gou verneur van Orlakcui (Thracië) heeft de Grie ken bevolen binnen twee dagen te verhuizen, zonder bagage mee te nemen. De bewoners verzochten nem te overwegen of het niet mo gelijk is dezen maatregel terug te n'emen en hen althans een langeron termijn om le ver trekken toe te slaan. Albanië. W e e n e n, 27 Maart. De Albaniscihe Korrespondenz bericht, dat de berichten, die gewaargden van eene in Durazzo lieer- soliende anarchie, van allen grond ontbloot is. liën, is gisterenavond te Avants-sur-Mon- Mevrouw Caillaux heeft in een nader vei- lreui! overleden. Hij leed aan eene borstaan- hoor Yoor den rechter van instructie her- ^oening- haald, dat zij niet de bedoeling heeft gehad, Calmette te doodenzij heeft slechts de brie ven van hem willen eischen, die in zijn bezit waren. Wel is waar was zij voornemens ge weest te schieten voor het geval, dat hij mocht weigeren de brieven af te staan, en zij heeft den revolver gekocht om op alle ge vallen voorbereid te zijn. Zij zeide verder, dat de eenige verontschuldiging voor hare han- Spanje* Madrid, 26 Maart. Een telegram uit Cuevas de Agrada bericht, dat daar wanorde lijkheden hebben plaats gehad. Er zouden een doode en verscheidene gewonden gevallen zijn. Rusland. Petersburg, 27 Maart. De Rossija be groet in een artikel bet Rumeensche kroon- prinsenpaar en zijn zoon prins Carol on drukt Het Alhcensche dagblad Nea Imera geeft den inhoud van de voorstellen van den pre sident der autonome Noord-Epirolische re geering aan majoor Tomson, den gevolmach tigd der Albaneesche regeering, aldus weer Benoeming van twee gouverneurs (Nederlan ders of Zwitsers), die hun zetel in Argyro- kaslro en in Koritza moeten hebben. Dit voor stel is Albanië gezind aan te n€men. Verder wordt verlangt oprichting van een raad om de gouverneurs in het bestuur bij te staan. Invoering van landdagen naar het in Kroatië keerschende stelsel. Opneming van christelijke elementen in de Albaneesche gendarmerie, die niet uit Noord-Epirus mo gen worden overgeplaatst. Vergunning tot op richting van Grieksche scholen, waarin het Aibancesch een verplicht leervak zal zijn. Vrijheid en gelijkheid van godsdienst. Op richting van christelijke balaillons, te plaat sen onder het commando van Nederlandsche officieren. Zographos verlangt, dat hel door hem voor gestelde bestuursstelsel door de mogendheden in een internationaal stuk bekrachtigd en in rle Albaneesche gronawet opgenomen zal worden. Volgens den orréspondent van de Vossische Ztg. te Athene is men in de Griek sche regeeringskringen van meening, dat de cisdien van de Epiroten overdreven zijn en belangrijk moeten worden verminderd. Turkije. KonstantinopeUb Maart. DeTuik- sche regeering beeft, met hel oog op het bij eenkomen van de Kamer een lang exposé ia bewerking van de gebeurtenissen, die zien hebben afgespeeld sedert de ontbinding van het parlement. Het stuk zal openhartig ce be gane misslagen uiteenzetten, waarvan het oc gevolgen zal aantoonen; het zal vermelden hoezeer de regeering Verlangend is hot rijk te vernieuwen en het besluit kenbaar maken lot bevordering \an de economische ontwik keling van alle provinciën van het rijk door aanleg van spoorwegen en gewone wegen, exploitatie van mijnen, aanmoediging vnn der. landbouw en van de plaatselijke nijverheid De regeering rekent op een langdurig vredes- tijdperk om haar programma te verwezenlij ken, want zij verlangt de beste betrekkingel. met hare buren le onderhouden. Talaat Bey heeft deze bijzonaerhedeu beves tigd en er nog bij gevoegd, dat dc regcering belooft de Kaniers le zullen bijeenroepen, zoo dra bet quorum van de gekozen afgevaardig den bereikt zal zijn. Hij hoopt dan zich le kunnen voorstellen aan uc Kamer en daarbij er op te kunnen wijzen, dal dc leening ge sloten is. Tweede telegram. Talaat Bey heeft verder nog gezegd, dat de in Konslantiiiopcl aangekomen afgevaardigden het quorum ver tegenwoordigen. Zij dringen cr on aan, dat de regeering hen dadelijk zal bijeenroepen. De regeerihg wacht berichlcn af van den mi nister van financiën Djavid Bey, om den (Lig der bijeenroeping van het parlement te be palen. Konstanlinopel, 27 Maart. Een flot- tille van lorpedobuoten en toipedojagcrs on der bevel van den korvet-üapitciu Haiiiax Bey zal overmogen uilgaan in dc zee van Maf- mora om manoeuvres uil le voeren. Ec.ic divi sie kanonneerbooten zal morgen in dc zee van Marmora artillerie-oefeningen bcginnea Griekenland. S a 1 o n i k i, i maart, uj berichten over beweerde gc-sciuileu tussclicii (ie leden- van dt Urieksoh-S ervische commissie tot bes'ut de c- ring van de kwestie vaai den Svrvischen han del over Salonika zijn ongegrond. (Jok wordt het bericht tegengesproken, dat Servië ccnc zóne zou vragen nrel alleen voor zijn handel, maar ook van politiek karakter S a 1 o n i k i, 27 Maart. De Turkschc consul-generaal verklaarde in een interview van de Macedonia, uat do i urJcsuhc pers in Konstanlinopel overdrijft bij dc behan deling van de kwestie der landverhuizing van de mohammedanen in Macedonië. Hij drukt de zekerheid uil, dal de Grieksche re geering zeer goed gezind is teil aanzien vau het inohaimncdaanssiie eiéihcni; inj betreurt de emigratie en doot alles om haar tegen te gaan. Vereenigde Staten. Ex-presia^u. nuuju..u accu c zijne reis in de wildernissen van Brazilië het avontuur be leefd al zijne bagage te verliezen bij het pas- seeren van eene stroomversnelling, 'i v.ec hoo ien met hunne lading zijn vergaan; hel gezel schap zelf schijnt ongedeerd gebleven te zijn; althans in het telegram, dat bei verlies van de geheele bagage aankondigt, draagt de om- vanger de nieuedeehug van dc reading en go- waagt niet van persoonlijke ongelukken, üei gezelschap bevindt zich op reis met het doc^ van tot dusver nog niet bekend gedeelte \ar» het Braziliaanschc binnenland le onderzoo* ken. Het plan tot uitvoering van deze reis heeft Roosevelt reeds opgeval, terwijl hij nog pre sident was. Onder de mannen die hein ver gezellen, worden genoemd znn zoon Kermii, zijn vriend pater Zahne, de aoon van een El- zasser, en de beide zoölogen Miller en Cherry van het natuurwetenschappelijke museum ia New-York. Volgens de voorloopige bericht ca van Roosevelt heeft hij hel oorspronkelijk op- gevalle plan uitgevoerd om eerst de Pa ra quay op te varen, zoolang zij bevaarbaar is en vaa daar een weg te zoeken in hel binnenste va» het Amazonènbekken. Mexico. N e w-Y o r k, 2 7 Maart. Een bericht uit Juarez meldt, dat volgens een telegram uil Gomez Palacio, door Villa onderleekend, eene poging van de federalisten uit Torreon om Lerdo le hernemen, gisterenavond na een ge vecht van tien uien is mislukt. Juarez (Mexico), 27 Maart Een te legram van Villa, gedateerd heden namid dag 4 uur bericht, dat feitelijk geheel Tor reon, met inbegrip van de handelswijk, i» handen van de rebellen is. Brazilië* Rio de Janeiro, 27 Maart. Fransche banken hebben besloten dadelijk aan Brazilië 1^ millioen voor te schieten op eene lccning, die minstens 20 millioen p. st. groot zal zijn. Allerlei. Petersburg, :27 .uaart In een Rus« sisch-Amerikaansche gunnnilabriek te 'Ireu- golnik, waar vele mannelijke en vrouwelijke werklieden, tengevolge van benzinedampen onder verschijnselen van vergiftiging ziek z'iju geworden, is het tot onlusten gekomen, die heden leidden tot verscheidene pogingen om te manifesleeren. De werklieden wierpen de politie, die de menigte wilde doen uiteengaan, met steenen, waardoor vier pohlie-ageuteii gewond werden. Vrijdag middag te half zes heeft een Servisch ingenieur te Brussel wonende, le Gent door scheermessteken vermoord de moeder en het tweejarig dochtertje van mevr. Bontinok, die zelf hoogst ernstig ge wond werd. Haar echtgenoot was afwezig De moordenaar liect Dragomir Niketioh en is een schoonbroeder van de vermoorde

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1