„DE EEMLAN DER". Woensdag 1 April 1914. BUITENLAND^ BINNENLAND. 12do Jaargang. N°. 234 KOLONIËN. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Jper 8 maanden voor Amersfoortf Idem franco per post Por week (met gratis verzekenng tegen ongelukken) - Afzonder!ijko nuramere 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen, Advertontiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regolsf 0.50. Elke regel meer0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbotaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel on bedrijf bestaan zoor voordoelige bepalingen tot het herhaald advorteoren in dit Blad, bij abonnement Eene circulairo, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. De strdjd om nomtrule. Dc nieuwe parlementaire week is in Enge land niet 'gewichtige en tot zekere hoogte ver- lassende gebeurtenissen geopend, verwacht werd het uitreden van de neiuc leden van den legen aad, \eldmaarscliaiK rrenen en generaal iiwarl, die in de \orige weeK reeds oen wenscli uni al te treden haduen kennaar gemaakt. Zij hadden /.ieh reeos niet zonder uiocue laten on erivalen 0111 zich nog eens daarop te neucn- kcn. Nu zijn zij er mj genieven, dat het op nun weg lag heen te ga au. Lil aaannte was ook ue siemng van uen minister van oorlog koionei beeiy oiuioucmuar gewor- uen, uie met hen ue beüeiiue zinsneuen in uen hnel aan generaal Oougn nad opge steld, welke dour nol kamnet zjjii gcucsa- vciKeru. Uok nij is uus gegaan, nel ^orras- sendc zit hierin, dat koionei Seeiy niet de porieicuide van oonog niet een auuer regee- iingsaiunt heelt verv»issèiu, maai* uu net xuoi- ijei is geircuen, en aal uu eerste ïiumstei As- qmi.ii 10L nel hesiuil is genoiuen 0111 zei£ als liiiiuslei van oonog op ie treuen. Lai is iets ucel ongewoons 111 iM«gclaüU. oe eeisic nnnis- ter is, zuoais zijn titel rnsL Lorü 01 Ine irca- sury aanduidt, ue man uie aan het nooid staal \an ae gcneeie slaaisnuisnouuiiig en de alge- oieene iciuer is \an ue ponuen \un liet Jkaoi- ,tel. inu neemt nij, naast uit amiit, nog ae taai» nuii een uer ressori-mnusters op zien. Dat is nas zeer nullen gewoons, eene veiicgeiuieids i.nuuel als men ual wu, luaar in leuer gevai eene aanwijzing waar op ent ougeuniiJi de scnoen wringt. Ue eerste niaruk van deze mededeeling is v jor aiteu een van groote verrassing geweest, net spi-eenl van zen, ual neiue pamjeu nel gcbeui ue in hun voordeel tracnien uit Le leg gen. ne unionisten meeneii, dal ue regeering uuur ucze gebeurtenissen zoo moet vvoidei öeschoat, uat zij niet zal zijn opgewassen legen kiauntsinspantmig, uto gc^oiuerd wordt "ui ue nonieiuiewet en ue wel op ue alschul- niig van ue siaatsKeiic 111 Vvaies lot stand tt "itngeii. Dc liberalen vertrouwen er center p. uat dc kioene stap van Asquilii zal lei- oeii Lot de oplossing \uii ae kiisrs. znj wijzen cv op, dal ue eerste ïmuiSLer een man is van grooten peisoonixjkeii mvioeu, en geiooven, ual nij ae zaïien spoeuig m net reente spoor zal biengeu. Wanneer ue neiue gioote maal regelen, uie wjj noeniucu, 111 net niuiultuoon zijti ingesciiieveii, uan zal ue lijd genomen zijn om tot pariemenlsontnmuing over te gaan. liet ueiikoeeld om de onioiuuing te be- spoeuigen en uus uen veikiezmgssuiju Le vcr- nausteu, wint hiijkoaar veid. Uniangs nog werd veiKonaigu, aaL niet vóór oen zoniet van 191o verkiezingen voor een nieuw lager huis walen te verwaenteu. Lu noort men uen zomer, uie aanstaauue is, ais veriuezingster- iiiijn noemen. 111 verband Jiiermee verdient het de aan- dactit, uat er op nieuw voeling is ontslaan lus- sclien uen hheiaieu vleugel van ue egeenngs- eoalitie en de arbeiderspartij, Scucit lang reeus stonden de beide groepen bij dc aanvul lingSNerkieziiigen vijanuig tegenover elkaar, en de unionisten waren bij uen strijd de lachende derae, die ae voorueeien er vaii in- oogsile. Nu is er toenadering gekomen; de militaire kwestie heelt de iwistenacn loi elkaar gebracht. De Londensche correspon dent van liet Journal des Débals maant daar over eenige opmerkingen, uie de aaudacm verdienen; hij schrijft: „De gematigde In den van ajje partijen zijn van nieening, dat tic regeo«?fiig (of de raims- ter van oonog) eene ernstige lout heelt be gaan, door generaal Paget te bevelen zijne ol- iieieren le raadplegen over hunne eventueeie houding, en dat hunnerzijds de conservatie ven eene onherstelbare iout hebben begaan, door bij monde van hun leider Bonar Law hel recht te verkondigen van de militairen, officieren en soldaten, op voorwaardelijke o» beperkte gehoorzaamheid. Van het begin der discussie over de Kome nde bill af hebben de unionisten sleeus ge- zegd, dat als het leger in Ulster werd opge roepen om de wet te doen eerbiedigen, nauat dc llomerule wet is geworden, hel zou wei geren uit le rukken. Lord Roberts heult ge zegd, dat „als liet leger bevel kreeg legen Ulster op te trekken, men het Engelscne leger zou vernietigen". De unionistische leiders heb ben dat overal herhaald, en Sir Edward Car son heeft bij meer dan ééne gelegenheid ge zegd, dat hij beloften en verbintenissen had gekregen van Engelsclie generaals. Dat wil zeggen, dat de unionistische partij gemeend heelt, dat zij zich van het leger kon bediener voor een politiek doel. Dat is de grootste mis slag, dien deze partij kon begaan, een ernsti ger gevaarlijker misslag dan de vervver- «*n de begrooting van 1909. 9* liberalen hebben spoedig ingezien hoe JM4 daarvan partij was te trekken. Zij heb- 00ft *en handschoen, die aan het parlement jpM «oegeworpen, met verrassende vlugheid #*eraapt. Men zou zeggen, dat zij vevvvacht- feh, dat de oppositie hun dit geduchte wapen fcl Ie hand gaf. En thans is er bij de liberale A* trbcidersmassa's slechts één punt waarom het gaat in dc binnenlandsche politiek: „"Wie moet baas zijn, het leger of het parlement?'' Leg deze vraag aan de kiezers voor, en overal in het land zal er slechts één antwoord zijn: „Het parlement!" Zoo spelen door hunne onhandigheder de unionisten in de kaart van de liberalen en de socialisten. De unionistische pers zegt thans, dat de regeering verloren is. Neen, cle regee ring is niet verloren, en ik kan niet beter uitleggen waarom, dan door bet woord aan te halen, dat een van de vurigste aanhangers van het kabinet-Asquith lot mij heeft gezegd- „Wij zijn heel blij, dat wij eene oppositie bob ben, die door hare onhandigheden ons helpt de verkeerde dingen, die wij doen, te herstel len." Duitschland. Hel uitstel van de reis van den kroonprins naar de Duilsche kolomen in Alrika zou, vol gens de iagiiche Runuschau te wijlen zijn aan ae weigering van den keizer om zijne toestem ming te geven lot de indiening van een wets ontwerp om een crediet van 20G.OUO uiark te vragen lot dekking van de kosten van deze expeditie. De keizer'schijnt van meening te zijn, dat de erfgenaam van den troon zich niet zoo lang uit hot land moet verwijderen en den cursus niet moet onderbreken, dien hij nu volgt bij den generalen staf. Men verzekert echter, dat de reis slechts is uitgesteld. Een volgend jaar zal de keizer waarschijnlijk tot het inzicht zijn gekomen, dat er geen reden meer is om zich tegen de reis te verzetten. Keulen, 31 Maart. De Kölnische Zei- lung bericht uit Trier, dal de groothertogin van Luxemburg door den hofmaarschalk haar leedwezen er o>ver heeft uitgedrukt, dat bij het laatste hoiconcert te Luxemburg Duit- sclie officieren beleedigd zijn, doordal hun op straat woorden als Zabernwackes en der- gelijken werden nageroepen. België. Door Kamer en benuui is in voegende vaart een wetsontwerp aangenomen over het behoud van het slagveld van Waterloo. Daarbij wordt de aanleg verboden van hoogstammige boom- beplantingen, gebouwen, steengroeven enz. Veranderingen van den beslaanden toestand kunnen slechts met uitdrukkelijke toestem ming van het staatsgezag uitgevoerd worden. De regeering behoudt zich het recht van be slissing voor over eventueele slooping van ge bouwen. De eigenaars zullen naar de bepalin gen van het gemeene recht schadeloos gesteld worden. Frankrijk. P a r ij s, 31 Maart. De Senaat heeft het wetsontwerp aangenomen tol het toestaan van' aanvuliingscredielen betreffende de mili taire operatiên in Marokko. Parijs, 31 Maart. De Kamer heeft met 324 tegen 10 stemmen de behandeling drin gend verklaard van een voorstel tol wijziging van het artikel van het strafwetboek betref fende de verjaring in crimincele oï correc- tioneele zaken. Dit voorstel heeft het geval van Rochette op het oog. Het is verzonden naar een commissie. De enquête-commissie van de Kamer in de zaak-Koohette heelt alle door den voorzit ter Jaurès opgestelde conclusion aangeno men. De conclusion bevatten de door het on derzoek van de commissie vastgestelde feilen. Aan de Kamer wordt het overgelaten, in een geformuleerd besluit de consequentiën le trek ken uit de geconstateerde feiten. Volgens eene andere lezing, die steunt op wat 111 dc wandelgangen van de Kamer wordt verleid, spreekt ae commissie afkeuring uit over de gewezen ministers Monis en Cailiaux. omdat zij zich bemoeid hebben met eene bij den rechter aanhangige strafzaak. Verder wordt het in Barlhou aigekeurd, dat hij-zich I een stuk heeft toegeëigend, dat bij den fungee- renden minister van justitie had behooren te blijiven. Eindelijk druikle de commissie leed' we-zen uit over het feit, dat rechterlijke peir- somen aan vreemde inblazingen gehoor heb ben gegeven. Het verschil tusschen de lezingen is een gevolg van de aan de leden der com missie opgelegde stilzNvijgendheid. Heden woi^jg^;et rapport van de commissie bij de Kuiiièï^jfgcdiend. Parijs, 31 Maart. De enquête-commissie in de zaak-Rochetle heeft besloieu alle leden van het voormalige kabinet-Mo nis op te roe pen. Tweede telegram. De radicaal-socia listische vrienden van Caillaiux in de en quête-commissie bewerkten heden de verwer ping met 11 tegen 8 stemmen Yan de gisteren gevoteerde conclu9iën, die een betreurens waardig misbruik van invloed constateerden, door Monis eu Cailiaux gepleegd. Jaurès nam toen als voorzitter zijn ontslag. Later kwam de commissie op haar votum terug, waarop Jaurès het voorzitterschap hervatte. De rechtbank van het Seine-departement heeft in de zaak van de „Sou du soldat" IJve- to-t, den secretaris van de arbeidsbeurs, lot een jaar gevangenisstraf en veertien secreta rissen van verschillende va'.-^t-eenigingen, in Parijs en do provincie lot gevangenisstraffen van zes tot acht maanden vc.roordAüicL Engeland. Londen, 31 Maart. De inkomslen ge durende het jaar dat met den dag van heden eindigt, hebben bedragen 198.242.897 p. st. De vermeerdering, vergeleken bij hei vooraf gaande jaar. is 9.440.89S p. st. Londen, 31 Maart. In het hoogerhuis zette lord Moriey uiteen, dal, ofschoon hij, met Seely betrokken was in het opstellen van de bekenden zinsneden in den brief aan gene raal Gougli, hij niet ontslag had genomen, omdat Seely had. bedankt, opdat het niet den schijn zou hebben, dat een minister van de Kroon eene overeenkomst aanging met een officier, terwijl Seely hem had bevrijd van de verdenking alsof hij (Moriey) het stuk mede had afgezonden als antwoord op Gongli's ver zoek om waarborgen. Moriey verklaarde, dat liij toentertijd den brief van Gough niet had gezien en dal het hem onbekend was, dat daarin eene poging gelegen was om voor waarden aan de regecring voor te schrijven, Het optreden van den eersten minister As- quilh ais minister vam oorlog heeft tot gevolg, dat hij tijdelijk niet in het lagerhuis zal kun nen verschijnen, omdat hij hel mandaat heeft nedergelegd. Totdat hij opnieuw gekozen is, zal Sir Edward Grey hem als leider van hel lagerhuis vervangen. Strikt genomen, was het niet noouig geweest, dat Asquith ziju man daat in handen van de kiezers teruggaf. Hij had zich kunnen beroepen op een precedent, want in 1873 heeft Gladstone 111 een soortge lijk geval beslist geweigerd zich aan eene nieu we verkiezing te onderwerpen. In dit geval was liet le minder noodig geweest te bedan ken, omdat blijkens eene officieuse verkla ring Asquith geweigerd heeft het aan hef ambt van minister van oorlog verbonden trak tement aan te nemen. De verklaring voor het besluit 0111 te bedanken ligt hierin, dat daar door gelegenheid wordt verschaft tot het doen van een beroep op de kiezers. De verkiezing in East Fifcshire, die waarschijnlijk op Paasciunaandag zal plaats hebben, zal de eer ste verkiezing zijn in tiet te eken van het con flict tusschen leger en parlement. Asquith vertegenwoordigt East Fifeshire on afgebroken sedert 1886. Zijne meerderheid be droeg in 1911 1S00 steuumen bij ruim 8000 kiezers. De unionisliscke tegencandidaat zal, evenals bij de laatste verkiezing, kolonel Sprot zijn, tenzij, mocht worden besloten geen sLrijd te wagen.. Kolonel Seely heeflt als toelichting van zijn besluit 0111 af te treden medegedeeld, dat hij is afgetreden, niet wegens eemg politiek ver schil van meening met zijne anibtgenooten, maar opdat het niet den schijn zou hebben als of een minister met dienaren van de Kroon eene onderhandeling had gevoerd ®ver 't geen moest worden gedaan. De minister van marine Churchill klaagde dc leiders van dc oppositie aan, dat zij ge tracht on, voor zooveel dat in hunne macht stond, ook bewerkt hadden het leger te ver leiden. Het leger wordt als politiek wapen ge bruikt. De oppositie heeft een optreden van het leger legen het parlement uitgelokt, dal slechts te niet kan worden gedaan door de tusschen de beiden hangende kwestièn tot af doening te brengen. Oostenrijk. W e c n c n, 31 Maart. De dagbladen be richten, dal de koning van. Bulgarije aanstaan de Zondag in Weencn zal komen, waar hij een korte poos zal verblijven. Rusland. De Rjetsch verneemt, aat 111 het departement van oorlog een plan wordt uitgewerkt tot ver sterking van de luchtvloot, waartoe men wil aanschaffen 320 vliegtuigen van gewone groot te en tien reuzenvliegtuigcn. systeem-Sikorski. Van de eersten zal de Russische industrie 90 leveren naar het sysleem-r korski; dc overi gen worden in Frankrijk b^-teld. Verder wor den voor studieoogmerken toestellen besteld, waarmee nog nimmer proefnemingen zijn ge daan. Van een Duitsch, een Engeisch en een Russisch model zijn elk twee exemplaren be steld, voorts drie luchtschepen, waarvan Frankrijk twee levert van niet stijf systeem. Dit programma zal in November van dit jaar uitgevoerd moeten zijn; de kosten zullen 5 mil- iioen roebels bedragen. Servië. Belgrado, 31 Maart. Minister-presi dent Pasics verklaarde in de skoepschtina, dat een verbond gesloten is tusschen Servië, Montenegro en Griekenland. Servië heeft mei Rumenië dezelfde betrekkingen als Grieken land. Servië zal nooiL den afstand van Istip en Kotsjana aan Bulgarije toestaan. In de kwestie van de Orientspoorwegen heeft Servië in beginsel het Fransche ontwerp goedgekeurd. Albanië zal nog in lang niet stevig geves tigd zijn. Servië volgt eene politiek van vret^e en evenwicht aan den Balkan. Het kan rekenen op zijne bondgenooten en op talrijke groote mogendheden. Verder verkLaarde Pasics nog, dat de be sprekingen, die met Griekenland zijn aange knoopt over de openstelling van eene Servi sche haven in Saloniki, een geregelden loop voLaen- Om reden van veiligheid zal de bij Pracho- wo ontworpen brug over de Donau tusschen Servië en Rumenië eenige mijlen hoogcr op gelegd worden. Er bestaat een verdrag van bondgenootschap met Montenegro; maar zelfs zonuer vcdrag zouden Servië en Montenegro elkaar weder- keerig broederlijken steun verlecnen. Het ver bond met Griekenland is defensief; diei ten gevolge zullen de Balkanstatcn, die in dc con- ierenüe te Bukarest gezamenlijk gehandeld hebben, de gesloten verdragen met vereende krachten verdedigen. Albanië. Athene, 31 Maart. De minister var buitcidandsche zaken heeft ter kennis van de mogendheden gebracht, dat Griekenland se dert verscheidene dagen aan zijne troepen be vel heeft gegeven, zich samen te trekxen en zich gereed te houden de betwiste sireken van Epirus binnen den bepaalden termijn te ontruimen. Daar deze termijn op het punt is lo verstrijken, verlangt Griekenland, 111 st het oog op de handhaving van de orde in die streken en in het belang van dc bevrediging van de Grieksche bevoliung, de meemng van de mogendheden te vernemen over de oppor tuniteit 0111 dadelijk bevel te geven aan -ijne troepen, zich terug te trekken, voordat ant woord is gegeven op de nota van 8 Februari en zoolang de onderhandelingen tusschen de Albaueesclie regeering en Zographos nog han gende zijn. De vorst en de regeering van Al banië zijn ongerust over de houding van de Epiroten. Niemand in Albanië gelooll aan de voorstellen van Essad Pacha over de Lezet- ting van Noord-Epirus. De Albancezen vree- zen, dat deze bezetting, als zij plaats heeft, verlegenheid zal berokkenen aan den nieu wen Albaneeschen staat Durazzo, 31 Maart De Albanecsche bevolking van Ostrozub, eene plaats die gele gen is ten noorden van Priziend, heeft den 25en het gemeentebestuur van Banie aange vallen 'en verscheidene amhlemaren gewond. Servische versterkingen, die dadelijk naar Banlia werden gezonden, begonnen een moorddadig geveent Het aantal dooden is onbekend. Hel wordt tegengesproken, dal een aanval is gericht legen de Sex-vische grens. Weenen, 31 Maart. Uit Valona wordt aan de Albanische lvorrespondenz bericht, dat een herig gevecht heelt plaats gehad in de ontruimde districten Kolonia en Koritza tus schen Albaneezen en heilige bataiilons. De Lpirolen moeten zware verliezen hebben ge- leden. maar zij moeten belangrijke verster- kin^m gekregen hebben uit Erzeka. Turkije. Konstantinopci, óO Maart. Bevoeg de kringen verzekeren, dat bij een bezoek van den Ruineenschen generaal Coanda aan regee- ringspersonen de kwestie van de eilanden Chios en Mylilene is besproken. De generaal, die de verzoenende houding van Turkije con stateerde en zeker voorzien is van instructiën van de Rumeensche regeering, heeft machti ging gevraagd 0111 in dien zin wenken te geven tijdens het verblijf, dat hij denkt te nemeu in Athene. Men zegt, dat de Grieksche regeering den wensch naar eene schikking heeft doen kennen. Konstantinopcl,31 Maart. Den ge wezen afgevaardigde van Dibra Basri Bey is naar Albanië vertrokken. De tabaksregie heeft aan de schatkist 115.000 pond voorgeschoten. Marokko. O e d j d a, 3 0 M a a r t. Het kamp van Zrarka is aangevallen in den nacht van 28 op 29 Maart. De Marokkanen werden met groote verliezen terug geslagen; dc Franschen leden geen enkei verlies. China. Peking, 31 Maart. De Ghineesche ge zant te Berlijn is tot gevolmachtigde van zijne regeering op de opiumconferentie te 's Gravenhage benoemd. Marseille, 31 Maart. De Courrier de Chine bericht, dat in Lad Ho Keoe de Noor- weger dr. Freyland is gedood. Een tweede- vreemdeling is ernstig gewond. De anderen hebben San Tsjang kunnen bereiken. Van drie Engclsalie dames heeft men geen be richt. Japan. Tokio, 31 Maart Burggraaf Kijoera, de leider van eene machtige partij in het hooger huis, heeft opdracht gekregen het kabinet te vormen. Kijoera heeft deze opdracht aangenomen. Vereenigde Staten. Washington, 1 April. Het wetsont werp betreffende de kanaaltollen is met 248 tegen 162 stemmen aangenomen. Dit ont werp trekt de vrijstelling in van de Ameri- kaansche kustvaart van de betaling der scheepvaarttollen in het PanamakanaaL Mexico. Juarez, 31 Maart Volgens een door een vertrouwden agent van de rebellen ont vangen telegram duurt de slag bij Tori-on nog voort. El Paso, 31 Maart. Officieel wordt be richt, dat Torreon heden namiddag in handen van Villa B eovalUm. Juarez, 1 ApriL Garranza verklaard* gisterenavond, dat het bericht, dat Torreon govallen is, onjuist is, ofschoon de val vaj| de stad ieder oogenblik wordit verwacht. Allerlei. Het wereldhoogterecord. Reuter seint ons uit Johannislhal d.d. 31 Maart: lieden namiddag heeft de vlieger Linnc- kogel met een Rumpler-eendekker het we- reld-hooglerecord geslagen voor vlucnt zon der passagiert Hij bereikte eene hoogte van 6300 Meier. Petersburg, 31 Maart. De ziektever schijnselen 'onder de falbrieksarboidcJlers hou den aan. Heden voormidda;g werden in d« gummifabriak meer dan 20 ziek. De arbeiders in die Poetilou-werken eau in andiere fabrieken hebben den arbeid hervat. Southampton, 31 Maart. Wolff be richt, dat do Engelsclie sloonrbool Gauntlet in het kanaal in botsinig gekomen is met de Deen- scho schooner Niels Jucl. De stoomboot zonk onmiddellijk. Van de bemanning is tlechts één man gered; alle anderen zijn waarschijn lijk verdronken; hun getal staat niet vast Oost-lndlë. De Bataviaschc correspondent van hel Hbld. seint, dat het vrij zeker is, dat de heet II. J. Lovink in December a.s. zal aftreden als directeur van landbouw, handel en nij verheid. De heer Lovink wordt genoemd als opvol ger van wijlen mr. A. Paels van Gansoyen in de functie van president van het Algemeen Syndicaat van Suikerfahri'kanten op Java. Staten-Generaal. De zaak-Oillon Corneck. Naar aanleiding van de vragen van den Keet De Savornin Lohman betreffende een protest der Fransdie Regeering tegen de handelingen der rechterlijke markt in Ned.-Indië ter zake van de voorloopige aanhouding van baron Dillon- Corneck, heeft de Minister van Buitenlandsche Zaken gisteren het volgende geantwoord Naar aanleiding van de voorloopige aanhou'. ding en gevangenhouding van den Franschen onderdaan baron Dillon-Corneck, planter op het eiland Soegi, wegens verdenking van weder rechtelijke gevangenhouding van inlanders, heeft de Fransche gezant in opdracht zijner Regecring verzocht het daarheen te leiden, dat genoemd* Franschman voorloopig in vrijheid wierd gesteld onder garandeering door de Fransche consuls te Batavia en te Singapore, dat hij ter beschik king van do Nedcrlandsch-Indische Justitio zoudo bbjven. Het verzoek was gegrond op de bewering, da( de heer Dillon zoude hebben gehandeld uit zelf verdediging, en dat de aanhouding zoude heb ben plaats gehad enkel op getuigenis van min der betrouwbare inlanders. Den Franschen gezant is daarop medege deeld, dat de Regeering in die zaak niet kon ingrijpen, vermits art. 81 van het Regeerings- reglement alle tusschenkomst van de Regeering in zaken van justitie verbiedt. Vervolgens zijn, nadat van de Nederlandsch- Indische Regeering inlichtingen ter zake waren gevraagd cn verkregen, de redenen waarom tegen zijn landgenoot rechtsingang was ver leend, ter kennis van den gezant gebracht en if in het bijzonder diens aandacht er op gevestigd, dat de aanhouding niet had plaats gehad op aanwijzing van minder betrouwbare inlander^, maar ten gevolge van het constateeren der feiten door een Europeeschen ambtenaar, dio, op inspectiereis zijnde, een onverwacht bezoek op Soegi had gebracht, alsmede dat de voor loopige gevangenhouding noodig geoordeeld werd niet alleen uit vrees voor ontvluchting; maar ook en vooral om te beletten, dat de aan gehoudene zijn gezag en invloed zoude kunnen gebruiken ten opzichte der te hooren getuigen. Den 28sten Februari j.L is aan den Franschen gezant kennis gegeven van de veroordeeling van den heer Dillon-Corneck tot zes maanden gevangenisstraf, met bepaling, dat hem van do reeds doorgestane preventieve hechtenis vier maanden als straf zullen worden toegerekend. Na ontvangst dier mededeeling heeft de heer Pellet in opdracht zijner Regeering verzocht; dat aan baron Dillon-Corneck gratie worde ver leend. Den gezant is daarop geantwoord, dat in casu het recht van gratie niet berustte bij Hare Mar- jesteit de Koningin, doch bij den Gouverneur- Generaal van Nederlandsch-Indië, tot wien de veroordeelde zich zou hebben te wenden. Nader is gebleken, dat de heer Dillon-Corr neck gratie heeft gevraagd. Uit de Pers. 29 Maart 1814. De datum van 29 Maart is een dag van bc- teekonis in onze vaderlandsche geschiedenis. Dit jaar vooral is deze van hijzonder belang, wijl bet dien dan 100 iaar geleden wa*. da*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1