Dinsdag 14 April 1914. BUITENLAND. FEUILLETON.^ HEILIG MOETEN N°. 243 12de Jaargang. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Politiek Overzicht De strijd om Homerule. Hoofdredacteur! Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS! Pey 8 maanden voor Amersfoort 1*00. Idem franco per post 1.50. Per woek (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.ltt. Afzonderlijke nummers - O.05. Deze Courant verechynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zonden. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regols0.50. Elke regel meor 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cent» bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel on bedrijf bestaan zoer voordoolige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattendo de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Het lagerhuis zal heden zijne zibüngen her vatten. Er is veel werk te verrichten en de PaasihvacanLie is daarom buitengewoon kort uitgevallen. Voorshands zal inlusscnen de strijd om Homerule den arbeid niet tegenhou den. Het lagerhuis zal de derde lezing van de Homerule bill in het laatst van deze maand afdoen en in het begin van Mei komt het wetsontwerp in het hoogerhuis. Dan eerst he^nt het te spannen. Het zal dan moe ten blïjiken of het hoogerhuis gezind is mede ie werken tot het tot stand brengen van een compromis. Is dat niet het geval, dan wordt de bill in Juni, met toepassing van de Far- liament Acl, aan den koning ter bekrachti ging voorgelegd. Zij wordt dan wet in den vorm, waarin zij het lagerhuis heeft verlaten. Rn dan? Ja dan ko-ml hot groote vraagteeken wal Ulster zal doen. Het lagerhuis heelt nu vooreerst zij.n laat ste woord' gesproken. Bij de derde lezing gaat hel om aanneming of verwerping van de we' in haar geheel. Van het hoogerhuis zal het nu afhangen of er nog veranderingen zullen komen in de nu vastgestelde regeling van het lersche zelfbestuur. Wanneer het hoogerhuis de bill amendeert, dan staal het aan het lager huis of hol ter wille van den vrede die amen dementen zat aannemen. "Weigert het dat, dan wordt de bill ongewijzigd wet, en dalzelfde zal hei geval ziin, als het hoogerhuis de ge legenheid ongebruikt laat om te trachten nog op het laatste oogenblik invloed uit te oefe nen op de wijze van inrichting van het ler sche zelfbestuur. Men kan zich nu dus reeds eene voorstel ling er van maken, hoe de homerule van Ier land er uitziet. Er wordt allereerst gezegd „Aan hel hoofd van ---et lersche bestuur slaat als vertegenwoordiger van den koning de lord-lieutenanl (onderkoning) van Ierland, wien als adviseerend lichaam het lersche ka binet ter zijde zal staan. Dit kabinet zal uit de meerderheid yan het Iersohe lagerhuis voortkomen." Dc lord-lieutenant zal dus gezamenlijk met het kabinet het uitvoerend gezag uitmaken. Verder wordt bepaald: Ierland krijgt het re-cht zijn binnenlandsoli bestuur door eigen landswetten zelfstandig te regelen. Aan het rijksparlement te Londen blijven inlusschen uitdrukkelijk voorbehouden: alle zaken van de Kroon, de zaken van de buitenlandsohe politiek en de op leger en vloot betrekking hebbende zaken. Gedurende een aantal jaren blijvn aan de lersche wetgeving verder nog onttrokken de vragen, die betrekking hebben op binnenla-ndsche kolonisatie, werklieden- Verzekering, verzekering tegen den ouden dag. Verder mag de lersche wetgever zich niet mengen in het bestuur van de politie en in den dienst van de openbare leeningen, die voor het in wenking treden van de Homerule- wet zijn aangegaan. Derhalve: Ierland heeft wel het recht zijn binnenlandsch bestuur door eigen landswet ten zelfstandig te regelen, maar gedurende een aantal jaren heeft het niets te zeggen in alle vragen, die verband houden met binnen landsche kolonisatie, sociale verzekering en ook met de regeling van de politie mag het zich niet bemoeien. Er is dus heel wat, dat voorloopig huiten het aan Ierland toegestane zelfbestuur blijft. Op het gebied der belastingen wordt be paald „Hel parlement in Londen zal voort gaan voor het geheele Vereenigde Koninkrijk belastingen te heffen. Het parlement in Du blin krijgt echter het recht, algemeene staats belastingen te heffen tjOt een bepaald aange duide grens. Invoerrechten en zegelreohten blijven aan de wetgevende macht van hel par lement voorbehouden.'' Het recht van belas tingheffing geeft Engeland dus ook niet prijs Wat het parlement te Dublin nog aan belas tingen zal kunnen heffen, nadat de rijksfiscus voor zijne behoeften heeft gezorgd, is bitter weinig: de laatste druppel uit eene reeds uit geperste citroen. De Ieren zelf hebben voor 't geen de Iiome- rule-wel hun zal brengen, eene kenschetsende uitdrukking; zij zeggen: „Wij zullen in Du blin een heel mooiendebatingclub heb ben." Maar toch is het van veel gewicht, dat na 115 jaren het recht wordt hersteld, zij 't ook met groote beperkingen, dat in Ierland Ieren de wetten maken voor de Ieren. Dal wil zeggenwanneer de Homerule Act in wer king treedt. Dat is met de inschrijving van de wet in het Statutebook nog geenszins uit gemaakt. Voordat de wet voor uitvoering ge reed is, zullen nog 12 tot 18 maanden na de afkondiging heengaan. En wie weet wat er in dien tijd zal gebeuren I Duiischland. Woenen, 12 April. Het Neue Wiener Taigablaiüt (bericht, dat keizer Wilhelm den koning van Rumomië in Bukarest zal bezoeken. B e r 1 ij n, 12 April. De rijkskanselier vertrekt Maandagmorgen naar Korfoe. De Berlijnsche Post deelt 'de bedragen me de, die de vijf hoogst belaste personen in het Duitsdie rijk zullen hebban op te brengen als hunne bijdrage in de „Welirsteueir", de bij zondere heffing tot bestrijding van de uitga ven voor eens, die uit de nieuwe legerorgani- satie zullen voortvloeien. Bovenaan^staat me vrouw Krupp von Bohlon und ITolbach met 8 800,000 mark. Daarop volgt voirst Guido von Mcnschel-Donnersmaak met 4,200,000 mark. Als derde komt de Duitsche keizer met 4400,000 manic. No. 4 is de groothertog van Meoklenburg-S'trelitz met 3,400000 mark; no. 5 de vorst van Thurn und Taxis mei 1,500,000 niatrk. Gezamenlijk brengen de bij dragen van deze vijf de aanzienlijke som van 22 milli-oeoi mark op. Hieruit kunnen de vermogens berekend worden, waarvan de belasting geheven wordt. De „Wehrsfeucr" bedraagt een half procent van het vermogen. Derhalve zo'a het vermo gen van mevrouw Krupp bedragen 1760 mil lioen, dat van vorst Henschel-Donnersmark 840 tmillioen, dal van den Duifsch-en keizer 820 millioen, dat van den groothertog van Mecklenburg-Strelitz 680 millioen, dat van vorst Thurn und Taxis 300 millioen mark. Frankrijk* G ra m at, 13 April. De minister van binnenlandsche zaken Mialvy, die hed^i hier het woord voerde, wees op de herleving van de clcricale partij. Hij schetste de kerk, trachtende de leekensohool te treffen eu in discredict te brengen cn de hand te leggen op de Fransche jeugd en drukte den wil van de regeering uit om de republiek te beveili gen tegen de inbreuken van de kerk. Parijs, 13 April. Prins Napoleon heeft aan generaal Thomassin, ondervoorzitter van het politieke comité der volksstemming, een brie! gericht. Hij constateert daarin, dat ver warring en onrust de goede burgers bevan gen. Hij gelooft niet, dat cr heli kan voortko men uit de nieuwe raadpleging van de natie. De parlementaire repubiiok is gedoemd tot eene onvruchtbare agitatie. De regeering is een werktuig van de partijen, niet van de natie. Het eenige geneesmiddel is grondwets herziening en rechlstreeksche verkiezing van tiet hoofd van den slaat. Aan de schrikbarende 'toeneming van de uitgaven, waarvan de ver antwoordelijkheid neerkomt op het parle ment, moet e„n einde kcinen. Hij brengt hulde aan de vaderlandsliefde van de mannen van allerlei meeningen, die gestemd hebben voor de wet op den driejarigen diensttijd. De brief eindigt aldus: "Wanneer de Franschen zich wilden vereenigen op den naam Napoleon, zou ik een beroep doen op de uitnemende mannen van alle partijen, om met hen op den grondslag van de voikssouvereinileit eene re geering van vruchtbaar handelen en van na tionale verzoening te slichten. De onder leiding van Briand staande Fé- déralion des gaucbes beeft hij gelegenheid van de verkiezingen een manifest uitgevaardigd, waarin nactruk wordt gelegd op de nood zakelijkheid van nationaal leekenonderwijs, driejarigen diensttijd bij het leger, ofschoon instemmende met iedere nationale politiek, ten doel hebbende de verlichting van de militaire lasten, eene inkomstei belasting zonder in- kwisilie, eerbied voor de scheiding der mach ten en uitsluiting van elke inmenging van de finaincde in de rcgecrin ^^handelingen Engeand. Het officieele programma van de voor het bezoek van den koning en de koningin aan Parijs gemaakte schikkingen loont aan, dat aan H.H. M.M. eenige drukhe dagen te wach- Len staan. Zij zullen den 21en aankomen en dien dag intiem dineer en in het ministerie van buitenlandsche zaken. Den volgenden dag zullen H.H. M.M. lunchen in de Britsche am bassade; zij zullen eene wapenschouwing te Vincennes en eene ontvangst in het stadhuis bijwonen; des avond geeft de koning een gala diner in de Britsche ambassade, dat gevolgd wordt door eene gala-voorstelling in de opera. Den 23en wonen de koning en de koningin de wedrennen te Auteuil bij en geeft de minister president Doumcrgue een diner te hunner eer aan den Quai d'Orsay. Den 2Aen vertrekken H.H. M.M. uit Parijs. De suffragette Mary Stewart, die eenige vitrines in het Britsche museum heeft stuk ge slagen, is Zaterdag namiddag andermaal voor de polilie-reehtbank gebracht en na een hevig looneel, waarbij zij door twee agenten moest worden in bedwang gehouden, naar het hof van assises verwezen. Oostenrijk. W oenen, 13 ApriL De minister van buibenlaindsche zaken graaf Berchtoid is he denavond naar Abbazia vertrokken. Hongarije. Het bericht uit Uskub, dat do bedrij ver van den bomaanslag op het bissdbopspa- leis te Dehreczin gevangen genomen ls, blijkt onjuist te zijn. Twee gendarmes hebben zich in den persoon vergist, en de autoriteiten, die.het bericht voorbarig verspreidden, zijn daarvan dupe geworden, Montenegro. De Yertegenwoordigeirs van de groote mo gendheden hebben aan de Montenegtrijnsche regecring eene collectieve nota overhandigd, waarin do toegezegde internationale leening principieel wordt goedgekeurd, Albanië. Belgrado, 12 April. Eeno officieuse nota houdt vol, ondanks het uit Durazzo ge komen démenti, dat Albaneesche benden Ba ai a en Oravalz hebben aangevallen. Gevan genen verhalen, dat zij. verscheidene duizen den Albaneezen hebben ontmoet, die slechts een eerste succes van de benden afwachten om de Drin over le gaan. Athene, 12 ApriL De Albaneezen be zetten derpen tusschen Primoti en Likoviki, om daardoor de gemeenschapswegen te on derscheppen. Een gedeelte van het leger van het autonome Epirus dwong hen zich terug te trekken en bracht hen daarbij zware ver liezen toe. Turkije. Konstamtinopei, 1 2 ApriL Het ccn- trade comité „Eendracht en vooruitgang" heeft eene proclamatie laten uitgaan, waarin zijn politiek programma wordt uiteengezet en wordt aangdlooiid, dait de voorspoed vain hel rijk afhangt van de samenwerking lo.t deze politiek van alle ethnische elementen. Het keizerlijke irade is verschenen tot be krachtiging va ndc voorwaarden der in Parijs gesloten leening van 400 millioen. Volgens het laatslüe telegram uit Bitlis, dat de P-oü-te heeft bereikt, zijn de troepen van Ilisan Pacha geen enkelen opstandeling in het district Siimet tegengekomen. Mohammedanen uit Egjpte hebben tele grammen aan den sultan en aan En ver Pacha gezonden, waarin zij vragen dat majoor Aris Bey in vrijheid zal worden gesteld, Konstantinopel,13April. De Porte heeft bericht ontvangen, dat de Russische re geering den consul van Rusland te Bitlis, die eene toevlucht heeft verleend aan de Koer dische opstandelingen, heeft ontslagen. Kon stan tinopel, 1 2 Ap r il. Men ver wacht hier de komst van Marino wies, den gemachtigde van Montenegro voor de bespre king van iiett Turksoh-Montenegrijfnsch vredes verdrag. Japan. Tokio, 13 April. Graaf Okuma heeft de opdracht om op te treden als eerste mi nister aanvaard. •Vereenigde Staten. De tekst van nei tusschen ae Vereenigde Staten en Columbia gesloten verdrag zal, vol gens een bericht uit Bogota, eerst na Pasclien bekend gemaakt worden. Het gezantschap van Columbia te Washington verklaart, dat de Vereenigde Stalen er in hebben toegestemd, vooir dc afscheiding van Panama van Colum bia en den overgang van de kanaalzone in het bezit der Unie eene schadevergoeding van 25 milhoen dollars aan Columbia te betalen Rechten voor kanaalaanleg in Columbia' ol voor het aanleggen van kolenstations hebben de Vereenigde Stalen iniet vei (kregen. Columbia heeft den eisch laten vallen van vrije vaart voor de Coluinbiaanschc schepen door het Panama-kanaal; deze eisch is jaren» lang een beletsel geweesL 0111 hel verdrag ie sluiten. Volgens eeai bericht aan de Fraukf. Ztg. uil New-York hecrscht er in den Senaat ccno vrij krachtige strooming togen dc bekrachti ging van het verdrag niet Columbia, vooral wegens eeno bepaling, die men uitlegt als eene soorl verontschuldiging oveir hel ge beurde bij de afscheiding van Panama» Ook in een bericht uiil Washington aan de Kölru Ztg. wordt het verdrag als oen doodgeboren kind aangeduid. Lincoln (Nebraska)), 13 April. Dc Commoner, het orgaan van Bryan beval he den een door den staatssecretaris ondertee-» kend artikel, dal aandringt op dc intrekking van de vrijslellingsbepaling van do Panama bill op grond, dat deze vrijstelling gelijk zou- slaan met een subsidie ten bate van dc Amc-> rikaansche scheepvaart-trust, terwijl hel pro gramma van dc democraten zich legen sub' si-diên uitspreekt Het door de suffragettes in Londen gegeven voorbeeld der vernieling van kunstschatten in musea en kerken schijnt bewonderaars ie vinden onder de anarchistische elementen in New-York. In eene vergadering van Industrial Workers of the World oogstte een van (io sprekers veel bijval, door le zeggen: „De En- gelschc suffragettes hebben ons den weg ge wezen, Waarom moet een verzameling voor werpen, door Morgan's verkeerd verkregen rijkdom bijeengebracht, in een huis als eet» paleis worden gehuisvest, terwijl wij dakloos ziin?" Als voorzorg zijn gewapende bewakers in dienst gesteld in het Metropolitan Museum, waarde kunstverzameling van Morgan bijeen gebracht is. Mexico. Mexico, 11 April. Volgens een dooi hét departement van oorlog verspreid bericht, zijn de vereenigde federalisten er in geslaagd, de linie van de rebellen bij Torreon cn Gomez Pmlacio door le snijden. De Engelsche kruiser Berwick is in Vera cruz aangekomen op zijn reis naar Tampico. Madrid, 11 April. De minister vam buitenlandsohe zaJkeu heeft den ambassadeur der Vereenigde Stalen verzocht om het tus schen beide komen van het kabinet le Was hington, ten behoeve van de uit Torreon ver dreven Spanjaarden. Parijs, 12 April. Do Gaulois beridü uit New-York, dat volgens een telegram uil Ei Paso een groote slag geleverd wordt in San Pedro. Zuid-Amerika. (N|«e w'-Y ork, 12 A p r i 1. Een tele gr an uit Ponce bericht, d'ajt «de rebellen, die zich ia Santiago en Lavega had/den verschanst, zich hébben overgegeven aan de regecring, dir nu de uepubliék Sint-Domingo bestuurt. Ek heersoht overal vrede, behalve in hét noord* oostelijke gedeelte van het gebied der repu bliek. "Wie geluideig wil zijn, moet trachten an deren gelukkig te maken. Doua 1*1 Vertaald door M. MIDDELKOOP. Siberië. Wladiwostock, 16 Aug. 1902, Wanneer ik alles schreef, wat ik je vertel len moest, zou m'n brief over den Oceaan reiken, 'k liad niet gedacht ooit weer zoo n prelligen tijd te zulten hebben. Toen we aankwamen hadden we een intro ductie-brief bij ons, voor 'n zekere Mrs. Heath. Zij keeit een mooi, ruim huls en een ruim hart en dadelijk opende ze beide voor ous. Den eersten morgen na onze aankomst, stond ik op de waranda uit te kijken over de baai en zag een kolossaal oorlogsschip binnenkomen; terwijl zeventien kanonnen van het fort, het met dreunende saluutschoten begroetten. Het bleek de „Victor" te zijn, dus kun je wel begrijpen hoc we ons verheugden. Mrs. Heath heelt 'n massa kennissen bij de Marine en haar huis is een gehelde verblijf plaats. Voor Öen avond hadden we al onze oude kennissen weergezien, waaronder ook mijn Nagasaki vriend „Vermont." iv Wc hebben buitengewoon veel pleizier ge maakt en ik moet bekennen, grenzeloos licht zinnig geweest te zijn voor 'n Zendelinge. Maar de geest van berouw wil nog niet o\er me komen! Erger is het, dat ik ook Dixie aangestoken heb. Ik heb haar in zoo'n dwarreling van ge noegens meegesleept, dat haar geweten ver lamd is, zooals zij zegt. Ik heb haar eens keurig aangekleed en meegenomen naar de jeuners, diners, thee's concerten op 't water en te land en eens o, schrikkelijke beken tenis heb ik haar net zoolang gekweld, tot zij mee naar den schouwburg gegaan is, 't Gevolg is, dat zij inwendig geheel in even wicht gekomen is en er tien jaar jonger uit ziet. Haar grootste zielstoornis was, dat zij zich met 'n dichte heining van dogma's en principe's omringd had en niet meer durfde opkijken, uit vrees door de openingen, iets van de heerlijk-mooie wereld te zien; die God den menschen toch gegeven heeft om er zich in te verheugen. Ik heb er 'n goed werk mee gedaan, een paar palen van deze heining omver te werpen. Het grootste gedeelte van m'n tijd breng ik met Vermont op het water door. Het is in 'l geheel niet onpleizierig, in de verrukkelijke Uzzuribaai, als de maan wonder-mooi schijnt en de muziek zacht over 't water klinkt, met een bekoorlijk jongmensch het onderwerp „Liefde" te behandelen. Wat doet het er toe, dat hij over „die andere" spreekt? Ik ben er veel eerder blij om, hier in de wijde wereld een man te ontmoeten die z'n geliefde trouw blijft, ook al is hij tienduizend mijlen van haar verwijderd. Ai en toe gooj ik ereens een vraag tusschen door en geef nauwelijks acht op het antwoord, en hij stort z'n heele hart voor me uit, me onderwijl zeer beminnelijk vindend. Ilij is werkelijk een van de sympathiekste lui, die 'k ooit ontmoet hob en 'k verhena me van ganscher harte voor „die andere". Ook verscheidene van de andere heeren mag ik heel graag, maar ze kwellen me voort durend met vragen. Ze willen maar nrit ge- looven dat ik in eenige betrekking tot de Zen ding sta en beschouwen het als 'n reuzen mop. Wat zou 't heerlijk zijn als jij Wladiwo stock ook eens kondt zien. Iiet is lerras-ge- wijze op groene berg-hellingen gebouwd en strekt zich halve-maanvormig langs de baai uit. Iedereen draagt hier 't een of andere uni form en overal zie je soldaten en matrozen. De sLraten zijn een bont panorama van eigen aardige kleuren en gedaanten, 's Avonds is alles schitterend verlicht, muziekcorpsen spelen, uniformen schitteren en vlaggen wap peren. Het is ales een geweldige trilling van leven en rhythmus en het duiveltje van m'n wereldschgezincLheicl zorgt er voor, goed in de maat te blijven. Maar als het dan weer dag is en men ziet al het leelijke, dan neemt afgrijzen de plaats van bekoring in. In de straten verdringen zich duizenden gedegenereerde Chineezen en Koreanen, die zelfs in hun brutaliteit nog niet zoo erg zijn als de gewone Russen. En door al deze armoede en ellende, rijden in vliegende vaart, prachtige rijtuigen met rijk-gekleede menschen. De koetsiers dragen lange, blauwe kielen van ruige stof, met roode mouwen en ceintuur, terwijl hun pantalons bij de hooge kaplaarzen ingestopt zijn. Meestal staan ze onder 't rijden en drijven de arme paarden aldoor tot 'n razenden galop aan. 't Zijn bijna allen vroegere misdadigers, die Siberië niet meer mogen verlaten. Als hun wreedheid tegen, de paarden in ge- liike verhouding slaat tot hun optreden tmreD hun medemensclien, kan ik niet nalaten hun straf welverdiend te vinden. Ik durf dezen brief niet verzenden, zoolang ik in Rusland ben, want men is hier in dit oude land nogal vitterig uitgevallen. Ik mocht zelfs geen vlaggetje naar huis sturen voor de kleine jongens! Juist vandaag heb ik uitgevon den, dat er iederen dag een poiitie-agenl naar ons doen en laten komt informeeren. Wer kelijk, op iedere beweging wordt gelet; eens zelfs, toen we in ons hotel terugkwamen, merkten we, dat tijdens onze afwezigheid, al onze dingen doorzocht waren en overal von den we cigaretten-slompjes van de hccren agenten. Hoe meer men van Rusland ziet, hoe meer men van „Uncle Sam" gaat houden. Eenige dagen geleden gaf Mrs. Heath ons een gezellige tennis-middug. Er werd ouder de boomen thee geschonken uit een stoomen- de samowaar, waaromheen zich menschen van verschillende nationaliteit gelegerd had den. Er waren verscheidene heeren met na men, die niet uit tc spreken waren en ook nog één echte Engelsche Lord, die ons Amerika nen „verbazend amusant" vond. Ik dacht het tennissen verleerd te hebben, maar gelukkig was 't niet zoo. De onderfiand- sche slag, die Jack ons leerde, bezorgde me veel succes. Alleen als ik een oogenblik rustig nadenk, kan ik me voorstellen hoé ver ik van huis weg ben. Als ik me afvraag waar jullie alle rnaar zijn op dit oogenblik en wat jullie doen, heb 'k het idéé de planeet Mars een bezoek te brengen en niet meer de minste verbinding met de aarde te hebben. Je moet je mij in Siberië voorstellen, viscli met een lepel etend en koffie uit een glas driiikaiitL Juist voor ik afreisde kwam de kist met nieuwe kleeren, zoodat ik alles goed heb kun nen gebruiken. Als ik die wille japon en witte hoed draag ben ik, in één woord, belooverendl Het weer is prachtig; ongeveer zooals de- mooiste Ootoberdagen thuis. Je kunt je geen twee dingen .-denken, zoo verschillend ais Rusland en Japan. liet écu is een groot schil derstuk- in olieverf, tragisch, grootsch, rua- jeslueusch; terwijl het ander een sierlijk aquarel is, vol bloemen en zonneschijn. Juist is cr visite gekomen, dus moet ik ein digen. Het leven is toch geen onaardig spel vooral als men; zoo verstandig is slechts toe schouwer te zijn. Siberië. Wladiwostock, 1 September 1902. Even 'n paar lettertjes om jc te vertellen, dat we vanavond Wladiwostock verlaten. Al* les is reeds ingepakt, 't Is de heerlijkste zo-» mer geweest, dien ik sinds jaren gehad hel en ik kan de gedachte, dat 't voorbij is, nog niet goed verdragen. Het is zoolang geleden, dat de vrede bij mi) verblijf 'hield, dat ik hem nog niet goed in *1 gelaat durf te zien, uit vrees, dat hij weer vau me weg zal gaan en me in duisternis achter laten. Al is hij nog niet tot in 't diepst van m'n ziel doorgedrongen, toch is hij rondom me, en ik smeek hem, niet heen te gaan. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1