DE E EM LAN D ER". Donderdag 16 April 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. HEILÏG MOETEN, 12°* Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co ABONNEMENTSPRIJS: Pei' 8 maanden voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per post 1.51). Per week (met gratis verzekering tegen ongelukben) 0.10» Afzonderlijke nummors O.Ü5» Dezo Courant verschyat dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zendon. Bureaut UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 f O.B(K Elke regel meer0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordeelige bopal ingot iot het herhaald advertooren in dit Blad, by abonneinont Eene circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De l-i'.nscii-iui K.Me O veree<.Ku.n»Y. Dc overceaituiiist, ine 111 ue vorige week lil Parijs lot stand genomen is tuaseuen rraniv- rijk en Turkije, is uit politiek, iinancieei en tconoiniscii oogpunt eene gcwicnuge geneui- lenis. Oiscnoon rrankiijk itoer giooie Belan gen in Turkije iieeit en uet riaiu>cue kapitaal reeds nu voor mwiaruen aaiL xuiksciie waar- uen bezit, licerscnte er toch gouurende tan gen Lijd, inzonuei neid tijdens den ooi log, eene diepgaande ontstemming Legen <ie 'imnsclie rigeeruers. Die ging zoo yei, oal over Turkije een linancieete hojcot werd veikiaaru; nieuwe leeningen waren uugesiolen en in liet vorige jaar weigerde de rransche regcenng eene itLTKsciie lecning'tot ae pi ijsnuLeering loc ti laten, waaruoor de piaaisuig van deze te. ning icitclijk werd belet, 'inans is over do gchceie linie oNeieensteniuiing verkregen tus- sditn Frankrijk en 'lurkije. hen groot pro gramma is opgesteld van nnancieeie samen werking op verschillend gebied. Aan Turkije w orden de noodige miaueien verschalL om rijnc slaalspliciileu na te komen en tegelijk wordt de invloedssfeer van rraukrijk in het 'i ttrjcsche gebied belangrijn uitgebreid en vcr- uur Turkije is van het meeste gewicht lid sluiten van de nieuwe leeningen tot een menlijk bedrag van ÖUü niiiiioen irs. Lr j-.ijii schikkingen gcmaakL over twee leeinn- ijcni; De eerste beuraagL 5UU millioen lrs. 110- ninaal en zal reeds den 24en April lot uit gil- komen; de tweede zal 3U0 iniilioen frs. ncdragen en zal met het einde van het jaar Uitgegeven worden, eveneens op de Parijsche nu* kt. De nieuwe Tuikscne leeningcn k-bbcn ten rentevoet van 4i pet.; de koers van uit gifte zal, naar verluiut, omstreeks i>5 pel. zijn. ue gelegenheid lol inschrijving zal opengesteld woiucn lot den koers \an boj pet. Uit uc op brengst, die bij een koers van 60 pet. 420 inii lioen lrs. bedraagt, zal Turkije in de eerste plaats de -\lollenue schulden terug betalen, die hel gedurende den oorlog op de Franscho markt heelt opgenomen. Daardoor wordt her grootste gedeelte van de leening opgeteerd, aan contante gelden blijven voor Turkije slechts 120 millioen lrs. over, waarover echter eveneens reeds grooteude>cls is beschikt, omdal zij tot betaling van verschillende leveranlicn en van achterstallige ambtenaarstrakiemenLen moeten dienen. Voor spoorwegaanleg zal het bescheiden bedrag van 10 millioen frs. be- slecd worden. Uitdrukkelijk is bepaald, dai cr van hel geld dézer leening niets mag wor den besteed voor oorlogstoerustingen. Van de tweede leening in 't najaar, die 240 millioen irs. zal opbrengen, zal de eene helft dienen voor openbare werken; de andere helft kan voorloopig in kas blijven. Van niet minder gewicht zijn voor de Turk- schc regeering de concessiën op economisch gebied, die Frankrijk heeft gedaan. Turkije is voornemens zijne invoerrechten, die waar- delollen zijn, tot 15 pet. te verhoogen. De meeste stalen hebben hunne toestemming reeds verleend, en Frankrijk treedt nu even eens toe. Ook verklaart Frankrijke zijne in stemming met de invoering van een aantal maatregelen Aan Turkije op belastinggebied: monopolie op suiker, spiritus, cigarettenpa- pier, petroleum, speelkaarten en lucifers, verder accijnsen, eene zegelbelasting en eene verhooging van de inkomstenbelasting op roerend vermogen. Al deze maatregelen te zamen zullen aan Turkije eene jaarlijksêhe opbrengst van 80 millioen verschaffen cn het groolendeels heenbrengen over de moeielijk- heden om de begrooling sluitend te maken. Voorts heeft Frankrijk verklaard, dat het zich niet zal verzetten tegen de verandering van waardelollcn in gewichtstollen, wanneer Tur kije daartoe mocht willen besluiten. Eindelijk legt Frankrijk zich neer bij de opheffing van dc vreemde postkantoren in Turkije, hetgeen eveneens een wensch is, die sedert jaren door Turkije is gekoesterd. De concessiën, die Turkije daartegenover doel, liggen op het gebied der spoorwegen. Turkije verleent aan Fransche ondernemers concessie voor een aantal spoorwegen in Anatolie en Syrië, inzonderheid wegen die voorzien in dc aansluiting van Konstanlino- pel met de gewichtige débouché's in Anatolie en de Syrische spoorwegen met de Egyptische verbinden. Tol dusver had in Kiein-Azië Duilsohland een soort monopolie in den spoor wegbouw, en voor de Anatolische spoorwe gen, die de aansluiting aan den Bagdadspoor- weg verzekeren, kregen Duilsche belangheb benden concessie. Thans krijgt Frankrijk eveneens zeer gewichtige spoorweglijnen deze landstreken, en de belangensfeer in Anatolie, waar zich voortaan de staatszorg in Turkije zal concentreeren, wordt tusschen Duitschland en Frankrijk verdeeld. Daaruit volgt, dat Frankrijk en Duitschland zich met elkaar zullen moeten verstaan over een groot spoorwegprogramma. Eindelijk heeft Frank rijk nog concessie gekregen voor gewicu..ge havenwerken aan de Syrische kust en aan de kust van de Zwarte zee. Deze concessiën zijn voor het Fransche kapitaal eveneens van groote waarde, en Frankrijk zal in de "toe komst industrieel en financieel in Klcin-Azië eene niet minder groote rol spelen dan Duitschland. Duitschland. Korfoe, 15 April. De rijkskanselier is heden avond hier aangekomen. Hij begal zich dadelijk naar het Achiileion. Münclien, 15 April. Heden avond gaf de koning een gala-diner ter eere van aarts hertog Frans Ferdinand. Daarbij werden zeer hartelijke toasten gewisseld. Engeland* De oud-minislor Sydney Buxton, die tot voor weinige weken als president van den Board of Trade deel uitmaakte van het kabi net en bestemd is lord Gladstone o/p te vol gen als gouverneur-generaal van Zuid-Afrika. is met -den titel ViscounL Buxton tot peer van Engeland benoemd. Zweden* Do bulletins, die over den toestand van den koning van Zweden worden uitgegeven, lui den zonder uitzondering gunstig. Tot eene op timistische op\allirtg schijnt echter voors hands no.g geen aanleiding Ic zijn. Aan de Kóln. Ztg. wordt uil Stockholm bericht: Of schoon tot dusver de ziekte van 'den koning een normaal verloop neemt, wordt zijn toe stand in de politieke kringen als ernstig be schouwd. Als er ge ene complication intre den, zal cle koning oog gedurende weken en maanden ten zeerste ontzien moeten worden. Stockholm, 25 April. De uitkomst van dc verkiezingen in nog zes districten is be kend geworden. Tot dusver zijn gekozen 4b leden van dc rechterzijde, 41 sociaal-democra ten cn 27 liberalen. De rechterzijde wint lu cn verliest 1 plaats, de sociaal-democraten winnen 5 en verliezen 2, de liberalen verliezen 12 plaatsen. Italië. Abbazia, 15 April. Graaf Berchtold heeft zich heden morgen om tien uur naar markies San Giuliano begeven. De beide mi nisters hadden samen een langdurig onder houd. Spanje» Madrid, 15 April, net pariement heeft zijn arbeid hervat. Het hield zich heden uit sluitend bezig met het onderzoek van de ge loofsbrieven, Oostenrijk-Hongarije. Weenen, 15 April. De delegatiën van Oostenrijk-Hongarije zijn officieel tegen den 28cn April in Budapest bijeengekomen. Rusland» Isfikolajew, 15 April. Op de werf.van de Russische scheepsbouwmaatschappij is heden de tweede dreadnought Keizer Alexan der III van stapel geloopen. Berlijn, 15ApriLDe National Zeitung bericht uit Kopenhagen, dat eenige dagen ge leden verscheidene Duilsche visschers bij de grensplaats Le&dehnen aam de grensrivier Szeszuppc, toen zij door den stroom naai* de Russisahe zijde van de rivier waren gedreven door Russische grenssoldaten beschoten wer den. Een vissoher werd zwaar gewond. EeD Russisahe grensofficier snelde toe en ontwa pende de schietende soldaten. Het incident zal vermoedelijk hierdoor uit den weg geruimd zijn, afgezien vam een eventueeleu edsch tot schadevergoeding. Rumenië. Sofia, 15 April. De exarch heeft giste ren eene delegatie uit de Dobroedja ontvan gen, die hem eene memorie overhandigde, waarin de toestand van de Bulgaren in den Dobroedsja wordt uiteengezet en zijn steun wordt ingeroepen ten gunste van de Buigaar- sche kerken in de Dobroedsja. Bulgarijë. Sofia, 15 April. Het hooggerechtshof heeft alle verzoeken om wraking, die door de voor zijne vierschaar gedaagde oud-minis ters waren gedaan, verworpen en bepaald, dat het proces zal voortgaan. De zittingen zullen na het Paaschfeest op den len Mei her vat worden. Albanië. Durazzo, 15 April. Men is in het ge- heele land ijverig bezig met hel uitrusten van de militie. Men denkt, dat deze toebereidselen over 2 5 3 weken voltooid zullen zijn. De vorst is dan van plan zich aan het hoofd van hot leger te plaatsen om, als dat noodig is, zich naar Zuid-Albanie Ic begeven om met de wapenen bezit te nemen van het land, dat de groote mogendheden op de gezantenconfe rentie te Londen aan zijjie zorg en bescher ming hebben toevertrouwd. Saloniki, 15 April. In de Grieksohe kringen loopt hot gerucht, dat de rcgecring ziek zal verzotten tegen de uitvoering door de ÉpirOtische lioolaen van het pbvn om na de .outrunning zich van Riglisla be beo Ionian als basis voor cle operation tegen Kas lorna. Zograios heelt het hoofd van de npiroten uit- geatoooigd nieuwe instruction af te wachten vóórdat Koritza weder wordt aangevallen. lUit Durazzo wordt aan de Neue Freie Pres- se bericht, dat in de Aibaneesche regeerings- kringen geen gewicht wordt genechi aan dc kleine schermutselingen, die in de laatste dagen hebben plaats gehad tusscnen de opge stane bevolking en de voor de bezetting vau Argyrokaslro en Dclvino bestemde gendar- mene-aldeelingen. De minister van oorlog Essad Paclia handhaaft wei is waai* het stanu- punt, dat hot noodig is de Albaneezen op le loepen ert dadelijk naar Noord-Epirus op te trekken, om den opstand met wapengeweld te. onderdrukken. Dit standpunt vindt echter geene instemming bij de overige leden der rc- geecring. Minister-president 'iurkhan Pacha is voor voortzetting van de onderhandelingen, die niet hopeloos schijnen te zijn. Uok vorst Wilhelm zou een veldtocht gaarne vermeden wilLen zien, ofschoon hij besloten is zelf zieti aan het hoofd van de militie le plaatsen en tegen de Epirolen te velde le trekken, wanneer er niet goedschiks eene regeling tot stand mocht komen. De verwachting op eene vreed zame bijlegging van het conilict is echter zoo overwegend, dal*men bijna algemeen van mee ning is, dat het niet tot eene mobilisatie zal komen. Uit Athene wordt aan de Köln. Ztg. be richt, dat volgens tijdingen uit Argyrokaslro de sterkte van de Aibaneesche gendarmerie, die bestemd is tot bezetting van het door de opstandelingen begeerde gebied van Zuid-Al- hanië, 25UU man is. Daarvan staan 150 man bij het dorp Halarati, op drie uren afstand van Ghimara, onder twee Nederlandsche en drie voormalige Turksche officieren; 350 mai onder twee Nederlandsche en zes Turksche of ficieren, dio slaan bij het dorp Sinanos, op een half uur afstand van Tepeleni, zijn be stemd tot bezetting van Delwino en Argyro kaslro, 100 man tot bezetting van Tepeleni. De rest van de gendarmerie wordt gebruikt voor de bezetting van Koritza. Op Paaschzondag is onder gendarmerie- geleide een trcyisport Epirotische opstande lingen, idie bij Koritza gevangen zijn genomen, waaronder ook de metropoliet van Koritza, naar Elbassan gebracht. Eerstdaags worden de gevangenen naar Durazzo vervoerd. Do Corriere della Sera bericht uit Durazzo, dat de oproepingen onder de wapenen aan houden. Eenige duizenden Albaneezen zijn reeds bijeengetrokken en zullen zich naar de zuidgrens begeven, van waar voortdurend ontzettende wreedheden bericht worden, waaraan Griekscke geregelde soldaten zich schuldig maken. Deze mededcelingen verwek ken groote verbittering on zij koonen helaas! met de feilen overeen. De Grieksche 'minister president Venizelos is eerlijk genoeg om dat te erkennen; op eene vraag van den direc teur van de te Bukarest verschijnende Ade- verul heeft !hij geantwoord: „Wij zijn even als gij onder den smartelijiken indruk van de tragische gebeurtenissen van Koritza. Het is de misdadige krankzinnigheid van eenige niet aansprakelijke individuen, die zooveel ongeluk heeft verspreid onder eene vrcedz^ me bevolking." Turkije. Kons t antin o pel15 April. In den ministerraad van heden heeft dc minister van financiën Djavid Bey uillegging gegeven vau de leeningskwestie en van de Fransch-Turk- sche OYerccnkomst Konstantinopel, 15 April. Dc Port® heeft benoemd tot inspecteurs-generaal voor de hervormingen in oostelijk Anatolie den Ni> derlandscli-Indischen hoofdambtenaar Westc neriik en den Nporwccgschcn majoor Iloff. Japan» Tokio, 15 April. De lijst der leden van het kabinet van Otkuma is aan de Kroon voor gelegd. Er is nog geen officieel bericht; maar men gelooft, <iat Okuma zal optreden ais premier en minister van binuenlandschc za ken en dat vendor ministererieelc portefeuil les zuilen krijgen: baron Kato buitcnlandsohe zaken, Wakatsuici financiën, admiraal* Jashiro marine, generaal Oka oorlog. Het kabinet heeft geenc meerderheid in liet lagerhuis; men verwacht, dat dfot zal worden ontbonden. Het kabinet wordt m dc pers gun stig ontvangen; de beurs wijst eene merkbare rijzing aan. Mexico. Veracruz, 15 April. Do minister vatt buitenlandsche zaken heeft eene nota doen loc*, komen aan den zaakgelastigde van de Ver< eenigde Staten. Hij zegt daarin, dat hij niet kan inzien hoe de federalisten onder de inter nationale wet eene belecdiging hebben ge pleegd. In het bevel aau het leger om de vlag van de Unie te saluecren, zou eene erkenning liggen, dat de Vereenigde Staten ccn onbe- hoorlijlccn invloed uitoefende, llucrla is ge neigd de eer en dc souvereinitcit van Mexico te handhaven. Washington, 15 April. Wanneer de geheelo vloot in Tanipico is aangekomen, zal zij bestaan uil elf linieschepen en elementen van elke soort schepen van de vloot. De lan dingsdivisie telt 15,000 man. Washington, 15 April. President Wil son verklaart, dal als Huerta niet voldoet aan de Amerikaansohe eischen, zijn eerste slap zal zijn de bezetting van Tanipico en Vera- cduz. De regeering heeft eene officieele mc- dedeeliug uitgegeven, waarin vermeld staan niet alleen de aan de matrozen aangedane beleediging, maar ook de aanhouding van een ordonnans te Tampico, hel achterhouden van dépêches, enz. Deze feiten zijn blijkbaar naar voren gebracht als bewijzen van Mexicaan- sohe kwaadwilligheid en minachting. De re geering drukt de hoop uit, dal Mexico zal in zien, dat het gepast is op bevredigende wijze blijk te geven van zijne begeerte om dezo hou ding te verloochenen en te verbeteren. Norfolk (Virginia), 15 ApriL De linie schepen Arkansas, Vermont, New Hampshire^ New Jersey en de aviso Yankton zijn heden morgen met vollen sloom naai* Tampico ver trokken. De kruiser Cleveland heeft hevel gekregen zich dadelijk naar Mazatlan te beven. Men verwacht, dat de kruiser Chattanooga oves veertien dagen zal volgen. DOOR 13 Vertaald door M. MIDDELKOOP. Hiroshima, Kerstavond 1902. Ik zit volop in cle Kerstmis-drukte, maar alles rondom me is zoo eigenaardig, dat 't me als iels onwerkelijks vooiKomt. Hiiosninia is druk aan versieren voor Nièuwjaar en overal ziet men lampions, pruiineoioesems en purperroode bessen. De kleine, onbeduidende straatjes zijn herschapen in priêelen van heerlijk-ruikende varens en geurige pijnap pels. Bamboebladeren worden door een zacht koeltje op en neer bewogen, terwijl de was- kleurige .pruimebloesems een geur, als Yan viooltjes, om zich verspreiden. De kooplui en 'hun families hebben hun bontste kimono's aangetrokken en groeten je, met hun liofstcn gliminph< op zeer overdreven manier. Bij het binnentreden van een winkel vraagt ,tnen mij, mijne oogen te willen verwaardigen op hoogst onwaardige dingen neer te zien. „Wilt u, asjeblieft, dit of dat met 'n genadigen blik vereeren". „De prijs?" „O, de prijs is zeer gestegen nadat de doorluchtige vreemdelinge haar geëerde blikken erop heeft laten rusten." (Dit is geen scherts). Of het voorwerp gekocht .wordt of niet, de glimlach, de buiging, de complimenten blijven dezelfde. Intusschen is bziten voor de ddc menisle «leeds aange groeid, totdat er bijna geen lichtstraal meer naar binnen kan vallen; want iedereen stelt zeer veel belang in m'n koop, van kruiers ai lot aanzienlijke dames toe. De winkelier is heel geduldig met cle menigte, totdat tenslotte alle licht buitengesloten is, dan geef hij hen den welgemeenden raad, hun nultelooze li chamen maar liever in de rivier te gaan wer pen. Buiten gekomen bemerk je een andere oploop, en daar de nieuwsgierigheid in de lucht hangt, rek je den hals uit om te zien wat er gaande is. Het aantrekkingspunt is een man, in vlekkeloos wit, die op een kleine „hibachi" Driekoningenkoeken bakt. De lucht is snijdend en koud en de geur van het sis sende, kokende deeg maakt je hongerig. Dan komt er een vischkoopman met twee groote, platte manden aan de uiteinden van een stok en biedt je de uitgezochtste visschen aan: lange, gladde palingen, heerlijke garnalen, rose als 'n zonsondergang, sappige oesters wier schelpen glanzend wit gepoetst zijn. Ron dom de manden zijn guirlandes van papier rozen. «om de leelijke, ruwe strooranden te bedekken- De kandij-winkeltjes brengen je in de ver zoeking je laatsten cent uit te geven en dc speelgoedwinkels zijn eenig. Grappige, ronde, Japansche poppen, opgezette konijnen, scheel- oogige katten zonder staart, vragen je aan dacht Soms ziet men een goedkoope, Ame- rikaansche pop met blauwe oogen en geel haar zorgvuldig onder glas tentoongesteld en als men zich verwonderd afvraagt, waarom dit heel gewone speelgoed als 'n kostbaar Iets bewaard wordt, vangt men soms opeens 'n blik vol droevig verlangen op, van 'n uit gehongerd kind; en dan verandert plotseling je gezichtspunt en je begint do waarde van zoo'u pop te becriipeu en -ie wensoht uit den. grond van je hart alle kleine Japansche kin deren een Amerikaausclie pop in de handjes te kunnen drukken. Het is nu bi^na tijd m'n kist te openen en ik verheug me er kinderachtig op. Ze is nu al twee dagen hier en wel tienmaal ben ik dc kamer binnengeslopen om ze te bekijken en Le liefkozen. O, liefste, wat scliijnt de tijd me nu lang. zoo ontzettend lang. Soms word ik 's nachts van m'n eigen kreunen wakker. AnderhaLf jaar achter den rug en nog twee en een half voor de borst. Ik herinner me nu, hoe moede* eens vertelde, dat ik voor 't eerst van school thuiskomend, triuinfantclijk uitriep: „Heer lijk! ik behoef maar tien jaar meer op school te gaan." Arme, kleine domoorl Zij gaat nog steeds op schooL Gisterenavond hadden we een bijeenkomst voor de moeders van de vrije-bewaarschool- kinderen. Ditmaal vertoonde ik de toover- lantaarn. Die arme, onwetende vrouwtjes wareu er geheel van in de war. Een piano had nog niemand van hen ooit gezien en de meesten waren nog nooit in de nabijheid van een vreemdeling geweest. Ik vertoonde over de honderd platen, verklaarde ze met behulp van een tolk, tot ik er heesch van was, gesli- kuleerde, preekte, maar niets hielp. Allen bleven stom en ongevoelig. Eindelijk kwam er 'n beetje beweging, de hoofden werden bij elkaar gestoken en de balzen rekten zich uit. 'n Plotselinge belangstelling ging er door du zaal. Ik volgde hun blik en zag op den muur de afbeelding van Christus, zijn kruis tegen den heuvel optorsende. De geschiedenis was hen nieuw en vreemd, maar de zaak zelf was zoo oud als het leven. Tenslotte hadden ze iets .fieYondeiL wat Jiua eicen. Mven beroerde en 't bracht hen de tranep Yan medegevoel in de oogen. Ik zal in 't vervolg ieder maand zoon bij eenkomst voor hen houden; 'l doet er niet toe wat daarvóór ongedaan moet blijven. Het is nu bijna tijd om onze kousen op tc hangen. Miss Lessing cn Dixie maalden eerst allerlei tegenwerpingen, maar ik deelde hen mee dat ik of heel uitgelaten of heel neer slachtig zou zijn; ze konden kiezen. Ik moet iets doen om de schimmen van voorbijgegane kerstfeesten te verjagen, daar om zet ik m'n narrenkap op en rinkel met de belletjes. Als ik voel, dat 'k begin te verslappen, ga ik voor de piano zitten en speel: „Komt, gij vermoeiden," tot in 't oneindige, dat knapt me altijd verwonderlijk op. Ik vermoed, dat op 't oogenblik bij Jullie de dag begint aan le breken. Pete komt op de teenén binnen om.vuur aan te leggen. Ik hoor hem zeggen: ,,'n Vroolijk Kerstfeest, Mister Sam!" ,,'n Vroolijk Kerstfeest, miss Betty!" en de kinde ren vliegen in hun nachtgoed, dol van op winding, de kamer rond. Beneden in de zit kamer liggen de kousen in een grooten kring en onder elk 'n massa cadeautjes. Ik zie in m'n geest het enorme blokkenvuur en cfe weerkaatsing ervan in de oude boeken kast en in den langen spiegel tusschen de ramen, lp een paar minuten komen jullie allen binnen; ooms, tantes, neven, nichten ca voorop de kleintjes. Wat 'n gelach en geroep en gejuich! Ileel misschien noemt iemand, midden in al die pret, mijn naam en het wordt even stil en er is een klein beetje verlangen in de harten dan gaat alles verder, lustiger dan ooit. Al ben ik lichamelijk aan den anderen kant van de wereld, in den geest ben ik 't niet erj ik strek mijn armen uit, dat ze om de gan- sche aarde heen reiken en roep; „God zegene jullie allen,'' Hiroshima, Maart 1903. Ik heb een sferk voorgevoel, dat ik zal vloe ken voor deze brief klaar is, want de pen die 'k gebruik is, wat je noemt, verduiveld; slecht Ilè, wat ziet dat woord er on-Zende-: iiugachtig en zondig uit, maar ik heb zooveel lofzangen en broederlijke en zusterlijke ge* sprekken gehoord, dat 't net is, of jo 'n oude kennis ziet. Hier staan de kersen al weer haast in bloei, en de dagen gaan voorbij en groeien aan tot weken en maanden vóór ik het weet. Ik werlj uit alle macht en verwonder me er soms over dat ik het volhoud. Maar ik laat geen oogen* blikje vrij voor heimwee; zelfs al trilt m n lichaam van moeheid en al vraagt iedere ze nuw om rust. Voort moet ik, voort, altijd voorwant slechts al te graag komen de ge vreesde herinneringen aansluipen om me ia te hullen, totdat het overal, in me en rondom me, duister is. Van den morgen tot den avond is het één voortdurend worstelen tegen stroomop. Werken is het eenige, wat me verhindert na te denken en ik ben allang besloten, dat niet meer te doen. Wordt vervolgd-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1