12" Jaamoing. Maandag 20 April 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. HEILIG MOETEN, W°. 248 Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG» ABONNEMENTSPRIJS: Per maanden voor Amersfoortf Idem franco per post1.3Ö» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.1 O» Afzonderlijke nummers 0.03» Dezo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureaus UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomtn. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.50. Elke regel meer- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handol on bedrijt bestaan zoor voordoolige bepalingen tot hot herhaald adverteeron in dit Blad, by abonnement. Eone circulaire, bovattonde do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Duuschland. B e r 1 ij n, 1 ApnL ue keizer heeft uit Korfoe eene, vioolorder uitgevaardigd, waar in hij' de diensten iheraeind, aio ae kleine Pruisische vloot vijftig jaren aan het vader land heelt bewezen, tc/en zij geene gelegen heid verzuimde om aan eene meervoudige otexmaohl afbreuk te doen. De dag van l? April, de „dag van Jasmund", biijit een eere dag voor de Pruisische en daarmee voor de Duiteche marine. Dit kranige wapenfeit en de dappere houding van den arvisoi Grille en van de kanonneerbootcn drong don vijand sterke strijdkrachten voor den blokkadediensl §ui^i3Muaiues ap uee ooz na ua^iiuqoxf o» met het leger te onttrekken. Maar behalve dal zij deze militaire daden verrichtten, brachten de mannen, die in 1864 op de commandobrug en achter de kanonnen van onze schepen stonden, de marine dichter bij de harten van den koning en van het geheele Duitche volk. Terwijl -hij aan deze mannen ophieuw zijn dank uitdrukt, ziet de keizer met vertrouwen op de tegenwoordige marine, tlie met -groo- tcre middelen grooterc dingen kan volbren gen, wanneer wederom de beslissing van de wapenen wordt ingeroepen. Korfoe, 18 A p r i 1. De keizer heeft met ingang van 1 Mei het verzoek om ontslag van .graaf Wedel ingewilligd en hem verheven in den vorslenstand. Tot zijn opvolger als slad- diuoder is de minister von Dallwilz bestemd, in wiens plaats de „wirkliche geheime Rat •von Loebell als minister van binnenlandsche zaken zal optreden. Straatsburg, 19 April. Ter eere van het scheidende sladhouuerspaar heeft een takkeioptocut plaats genaü, waaraan om streeks 10.ÜU0 personen ueelnamen. Het glans punt van do üuidigiiig was eene toespraak, waarin de spreker namens de Elzas-Lotiiariii- gers de geloite aflegüe trouw te blijven aan de cigenaaruige gewoonten van het land, nwiur de plichten, aie de tegenwoordige toestand oplegt, loyaal te vervuilen in nauwe, vaste aansluiting aan keizer en rijk. Terwijl de stoet voorbijtrok, bevonden zich in de nabijheid van het staanouderspaar, o. a. de commaiideerende generaal von Deimung en de staatssecretaris graaf Rödern. De scheidende stadhouder betuigde dank voor de toespraak, waarin hij was gehul digd, en ging daarna voort: Wanneer hel mij dikwijls mei vergund was het beste te oerei- ken, aan zult gij in de menschehjke onvolko menheid en in ue dikwijls moeietijke omstan digheden eene verontschuldiging daarvoor willen vinden. W'ei heb ook ik in den strijd gestaan, zooals ik hier uitdrukkelijk wil tiocii uitkomen, in volledige censgezinuheid met tijnc voormalige medewerkers. Onze strijd ..is echter nooit gericht tegen het volk, dal ij ais loyaal en betrouwbaar hebben leeren i.nnen en waardeeren, maar slechts tegen ukeie elementen, welke arbeid wij nadeciig achten voor rijk, land en volk. Schenkt, mijne heeren, aan de nieuwe regeering uw volle .ertrouwen. Brengt de overtuiging in steeds breedere klingen, uat de welvaart en de ont wikkeling van het land bij ongestoorde hand having van zijne rechtmatige siameigenaai dig- heid nauw verbonden is met eene consequente en vaste aansluiting aan het groote Duitseh- Land. Eert het leger, dat uit de bloem van de natie bestaat en de beschermer van onze vei ligheid is. Ten slotte bracht de stadhouder een „hoch"' uit op den keizer, dat een geestdriftigen weer klank vond. De rijkskanselier, die eerst in het begin van deze week van zijne reis naar korfoe terug verwacht werd, is blijkbaar tot het besluit ge komen, in te halen wat hij was te kort geko men, door het tengevolge van ile ziekte van zijne gemalin vertiaague begin van de reis. Hij zal nu eei-st tegen het laatst van de week terugkeeren. Ais uitkomst van zijne besprelcingea met den keizer is de verandering gekomen in het bestuur van het rijksland Lizas-Lothai ingen. Graai Wedel heeft het gevraagde ontslag als stadhouder gekregen, waarmee de loopbaan van dezen nu 72-jarigen staatsman haar einde heeft bereikt, liij heelt het in den militairen dienst gebracht tot gcneraal-niajoor, in welken rang hij het bevel heeit gevoerd over de gar- de-kavaiicrie. in 1891 is hij in dienst getre den van het departement van buiteiiiaiiüsche zaken. In de jaren 1897/99 is hij weder m mili tairen dienst geweest als geueraal van de ka- vallerie en gouverneur van Berlijn. Daarna is hij achtereenvolgens ambassadeur in Rome- en in Weenen geweest, totdat hij in 1908 stad houder van Elzas-LoLharingen werd. De nieuw benoemde stadhouder von Dall wilz heelt sedert l9lü aan het hoofd gestaan van het Pruisische ministerie van binnenland sche zaken. Vroeger is hij landraad geweest en heeft hij als lid van het huis van afgevaar digden van den Pruisischen landdag eene rol gespeeld in. den tijd, toen een deel van de conservatieve partij oppositie voerde legen de regeering. De „Massregelung", die hij als „kanaairebel" heeft ondergaan, heeft niet ver hinderd, dat hij tot de hoogste waardigheden in den dienst van staat en rijk is gestegen. Zijn opvolger ais minister van binnenland sche zaken von Loebell, is onder den rijkskan selier vorst Bülow iu 1904 hoofd van de rijks kanselarij en in 1907 onderstaatssecretaris ge worden. In 1909, na den val van Bülow, werd bij tot Oberprasident van de provincie Bi an denburg benoemd, welk ambt hij echter met heeft aanvaard, omdat hij om gezondheids redenen ontslag moest vragen uit den staats dienst. Berlijn, 18 April. Het Miïit&r Wochen- blatt bericht de benoeming van luitenant kolonel von Leüow Vorbeck tot commandant van de „Schutztruppe" van DuiLsoh Oost- Afrika en de benoeming van majoor Ziminer- manrn, van de Schutztruppe" van Kame roen, 'tot commandant van het korps. Straatsburg, 18April. Fransche bla den hebben onlangs hericht, dat eenige dagen geleden tien Fransche reserve-officieren in hechtenis zijn genomen. Tea* bevoegder plaat se is van zulk een arrestatie niots bekend. België* Brussel, 18 Apin. De algemeene raad van de interparlementaire unie is heden bij eengekomen in een der zalen van den Senaat onder voorzitterschap van lord Weardale. De voorzitter bracht hulde aan de nagedachtenis van den overleden algemeenen secretaris Gobat en deed daarna venslag van deu stap van het uitvoerend comité te 'sGravenhage ten behoeve van de instelling van eene com missie tot voorbereiding van de derde vredes conferentie. Daarna overgaande tot de orde van den dag, stelde de vergadering een nieuw reglement vast; zij keurden het verslag van den algemeenen secretaris en van den pen ningmeester goed én het programma van het bureau van 1914. De datum van de conferentie van Stockholm, voorgesteld door de Zweed- sche groep, werd bepaald op 19 Mei en de agenda van die conferentie geregeld. Brussel, 1 9 A p r i L De Soir bericht, dat twee Nederlandsche torpedobooten in Loozen door het kanaal zijn gevaren, om zich naar Maastricht te begeven. Eene talrijke menigte juichte dc matrozen toe, toen de booten wer den vastgemaakt. De officieren van de beide oorlogsschepen werden begroet <loor officie ren van de Belgische douane. Dezen werden uitgenoodigd zich aan boord te begeven, waar do eerewijn hun werd aangeboden. De Bel gische officieren dronken op de gezondheid van de koningin van Nederland, den prins gemaal en het Nederlandsche volk; de Ne derlandsche officieren brachten een dronk uit op de koninklijke familie en het volk van Bei- gié. Nadat de beide torpedobooten door de sluis waren geschut, gingen de Belgische douanc- officieren weder aan wal. Frankrijk. Souillae, 19 April. Minisfcer-presidjent Doumergue heeft hier eene rede gjeiho-ad&ti, waarin hij nadruk leede op de noodzakelijk heid van de militaire voorbereiding en van het verschaffen van eene goede opleiding aan de reserves, cn om te zorgen voor den goe den toest and van het o orlogsmaterieel en van de bewapening. Wij moeten ons od eene ge duchte sterkte houden, zoolang rondom ons andoren hunne militaire maoht handhaven of versterken, zoolang do horizont niet van wol ken bevrijd zal zijn en zoolang de volken niet te zaaien door eenstemmige en gelijktijdige overeenkomsten de toerustingen zullen hebben verminderd en het besluit genomen om hunne verschillen en oonflicten door arbitrage te regelen- Erfgenamen van de vóór ons begane fouten, hebben wij ai het mogelijke gedaan om ze te herstellen. Spr. aanvaardt de hervorming van de uitoefening van het kiesrecht slechts op den grondslag van het meerderheidsstelsel, dat toelaat eene billijke vertegenwoordiging van de minderheden te verzekeren- Hij, verklaart, dat de volharding, die de kerk toont in hare aanvallen tegen de leekenscho-ol, de ropubli- kcinsche partij moet nopen zich krachtig te verdedigen. De oplossing van de fireancieele kwestie kan niet geschied-en buiten de inkom stenbelasting en de kapitaalbelasting. De vraag of in de tentoonstelling van de Société des Artistes Francais, die met I Mei zal worden geopend, eene buste van den Duitschen keizer zal worden opgenomen, le vert op dit oogenhlik stof tot een incident. De Duilsche beeldhouwer Repner is voornemens deze buste in te zenden; maar een der leden van het bestuur heeft daartegen bezwaar in gebracht, niet omd-at thij -persoonlijk anli- Duatsch gezind is, maar omdat hij- vreest, dal de eene of andere heethoofd de Ibuste op de tentoonstelling zal beschadigen of bezoede-' len. Volgens eene andere lezing, die de Temps geeft, heeft Repner bij eene vorige gelegen heid reeds het voornemen gehad de buste tentoon te stellen. Toen hieeft hij daarvan af gezien, hetgeen hem nu in herinnering is ge bracht. Het bezwaar, dat tegen de toelating van deze buste lot de tentoonstelling is ingebracht wordt niet algemeen gedeeld. De Petit Pari- sien zegt, dat men de P<arijsche bevolking slecht kent, wamneer men haar tot zulk eene daad in staat acht. In het bestuur zelf van de vereeniging zijn stemmen opgegaan, die er aan herinneren, dat in 1902 een portret van •keizer Wilhelm, geschilderd door Felix Bor- chardt, in het salon is tentoongesteld en alge meen bewonderd werd. Het is niet aan te nemen, dat eene marmeren buste anders zou worden ontvangen dan een schilderij in olie verf. Zweden. Stockholm, 18 ApriL Het heden voormiddag uitgegeven bulletin houdt in, dat de (beterschap van den koning aanhoudt. De koning is heden voor korten tijd uit het bed geweest. De eetlust neemt toe. Temperatuur 36.9, pols 56. Stockholm, 18 April. Volgens de tot dusver bekende uitkomsten van de ver kiezingen voor de Tweede Kamer zijn geko zen 75 leden van de rechterzijde, 67 sociaal democraten en 59 liberalen. De rechterzijde heeft 19 plaatsen gewonnen en 1 verloren, de sociaal-democraten won nen 12 en verloren 4, de liberalen verloren 26. Italië. Abbazia, 18 April. Markies SanGiuliano en graaf Berahtold hadden heden voormid dag eene bespreking van meer dan twee uren, waaraan ook de hertog van Avarna cn de re ferendarissen Kaposmere en Forbaoh deelne men. San Giuliano en Berahtold hebben aan den rijkskanselier von Bethmann-Hollweg tele grammen gezonden, waarin zij zeggen: „In onze gesprekken over alle kwestiën, die voor ons van belang zijn, hebben wij opnieuw eene volkomen overeenstemming in de inzichten van de drie verbonden mogendheden gecon stateerd. Wij zenden u de uitdrukking van onze oprechtste vriendschap". Om vijf uur namiddags is San Giuliano naar Rome terug gereisd. Korfoe, 19 ApriL Rijkskanselier von Bethmann-Hollweg heeft een telegram gezon den aan markies San Giuliano, waarin hij hem warm geiukwenscht met de gelukkige uit komst, die de gesprekken in Abbazia hebben opgeleverd. Abbazia, 19 April. San Giuliano en Berchtold hebben telegrammen gewisseld waarin zij hunne vreugde uitdrukten over de dagen, die zij te zamen hebben doorgebracht Rome, ISApril. De bladen berichten uil Turijn, dat daar een gewezen Italiaansch on derofficier gevangen is genomen, onder be schuldiging van spionage. Oostenrijk-Hongarije. Parijs, 19 April. De Temps bericht uit Weenen, dat de Zeit gemachtigd is de veront rustende geruchten, die liepen over de gezond heid van Keizer Frans Jozef, tegen te -pre ken. Weenen, 20 April. De katarrhalc aan-- doening, waaraan do köizor sedert 14 dagen lijdit, houdt nog onverminderd aan. Met den generaion opperstafarls dr. Kerzl, wien dc dagclijksche behandeling van don keizer is toevertrouwd vaji liet begin der ougtr-leldludd af, is de hofraad prof. Uriner in consult ge nomen, die ook in de laatste dagen meerma len gelegenheid had den toestand van den keizer nauwkeurig te onderzoeken. Hierbij is vastgesteld, dat de katarrh van dc lucht wegen van eene stijging dor lemipea-aituu* vergezeld gaat, waardoor in. vereeniging mol den aanwezigen prikkel tol hoesten tic nacht rust gestoord wordt. Do krachten cn de eet lust van den keizer zijn. bevredigend De koi' zer doet, ondanks zijne ongesteldheid, op <b gewone wijze de loopende re 'ccringszakcn af on neemt mondelinge rapporten in ontvangst. Zoo werden gisteren, Zondag, de eerste op perhofmeester vor*t Montenuovo, de beide* adjudanten-generaal graaf Paar cn baron' Bolfras, de mi n is ter- presidonft praaf Slürgiik, eai de diirecteur-goneraal von Hwverd-a ontvooi- gon. Voor de delegation van Ooslcnrijk-dlong.t- rije, die den 28cn vaai deze maand naar Bu dapest zijn opgeroepen, zal de Hongaarschc rijksdag nieuwe leden kiezen. In Oostenrijk is dat ditmaal, tengevolge van de verdaging van den rijksraad wegens dc bekende omstandig heden, die het huis van afgevaardigden tot werken onbekwaam maken, niet mogelijk. Do leden, die den 13en November van lui vorigo jaar door de beide huizen werden gekozen, blijven daarom in functie. Rusland. Peters burg, 16 April. De scheep vaart op den Newa is heden officieel weder geopend verklaard. Rumenië. B uk a r e s t, 18 April. Kroonprins Fer dinand ligt ziek aan de griep; hij moet eenig? dagen het bod houden. Montenegro. De Itoti- en Groeda-slammen, wier gebied door de gezantenconferentie te Londen aan Montenegro werd toegevoegd, nemen, volgens een bericht uit Cettinje, weder oen vijand!» ge houding aan. Zij vallen dagelijks de vreed zame bevolking aan. De regeering heeft daar» op zeer krachtige maatregelen genomen, om de orde te herstellen en hare rechten te ver< dedigen. Uit het in het vorige nummer opgenomen telegram blijkt intusschen, dat men is be gonnen met te beproeven wat door minnelijk overleg was te verkrijgen, cn daarmee sucoef heeft gehad. Turkije. Tot uitvoering van nel hervormingsplan voor de gendarmerie in de Oost-Australisch* vilajets Trapezuut, Erzeroem, Siwas, Diarbe- kir.Wan en Mamoeret ui Azis is de effeclic< ve sterkte van dc aanwezige zeven regimen- ton van 9770 op 13.908 man gebracht. EH{ regiment krijgt een officier uit het buiten land. als instructeur. De zeven regimenten zullen twee comimandodislricien vormen, aan welker hoofd twee ibultenlandschc officiere^ DOOR Mrs. LITTLE (Zuster Snöflinga.) 16 Vertaald door M. MIDDELKOOP. Den volgenden morgen waren we in Soo- chow, tenminste aan ueu buitenkant van den stausmuur. Men zegt, oat de wallen meer dan twee duizend jaar oud zijn. z,e zien er wei naar uit en de openingen voor de kanonnen aan den bovenrand geven hen het aanzien oi ze al hun landen verloren hebben. Alles is hier zoo oud, dat ik me als 'n pas geboren kind voeL M n beenen zijn stijf van 't loopen dat ik deed, om alles te bezichtigen: groote tempels, kleine tempels, Boeddha- papa's, Boeddha-inama's en Boeddha-baby's, die allen buitengewoon veel overeenkomst ver- toonen met hun neven en nichten in Japan. Soochow is een verzameling van nauwe stegen, waarboven de toppen der huizen el kaar raken, en daarin zwermen duizenden menschen rond; venters die hun waren aan prijzen, kooplieden die om de klandizie vra gen, bedelaars die de aandacht op hun ver minkte ledematen zoeken te vestigen, schreeu wende kinderen en in dit alles koelies die draagstoelen torsen en de menigte voor zich uit elkaar drijven. In verscheidene tempels hebben de priesters vrind-klokken opgehangen om de booze gees ten te verdrijven. Ik vind '4. een overbodige voorzorgsmaatregel, want 't moet al een heel onnoozele geest zijn, die ooit naar China zou willen terugkeeren, als hij eenmaal weg was Hiroshima, October 1903. Weer volop in 't werk en k ben er blij oml in heb nu de derde bewaarschool-klasse, met t geld van thuis* geopend; 't is siechls een kleiue en bevat in 't geneei achttien leer lingen, (er waren vijl' en zeventig aanyrag maar 't is in ieder geval 'n begin. Je hadt al die moeders eens moeten zien, hoe ze pleitten en bedelden, dat hun kinde ren opgenomen zouden worden. Die kleine wurmen huilden en jammerden als ze weer naar huis moesten. Ik zou desnoods struik- roover kunnen worden om maar geld genoeg bij elkaar te krijgen, om dit werk yoort te zetten. De opleidings-klasse voor m'n kweekelingen is zoo interessant mogelijk. Toen ik twee jaar geleden met de meisjes begon, waren ze in het derde leesboek. Op twee vakken na heb ik hun in alles onderwijs gegeven wat ik thuis op school gehad heb en bovendien kennen zij nu Engelsch. Ze zijn hoogst eerzuchtig en wat denk je, dat ze zich als levensdoel stel len? Zoolang te studeeren tot evenveel we len als ik! O, lieveling, ik zou m'n aangericht van schaamte willen bedekken als ik aan al de gelegenheden in m'n leven denk, die ik riet voorbijgaan. Jij weet maar al te goed wat 'n miserabel, klein beetje kennis ik bezit; maar je weet niet, hoe ik gewerkt en geploeterd Jaeb en halve nachten opgezeten om yan al die treurige overschotjes nog iets nuttigs voor m'n meisjes te maken. Indien ze onder zoo'n oppervlakkige, wei nig-wetende onderwijzeres al zulke vorde ringen maken, hoeveel zouden ze dan niet van 'n werkelijk knappe vrouw hebben kunnen leeren? ik zou willen <lat je vanavond eens 'n kijkje bijTne kondt nemen, zooals ik hier zit, om ringd door al m'n huisraad. Het vertrek is licht en gezellig en op 't oogenblik heb ik een kamergenoot. Het is een klein,- ziek meisje uit de opieidingskiasse, dat ik, sinds m'n terugkomst, verzorg. Ze is uit 'u arme familie van 't platteland, haar moedei is dood en haar huiselijk leven is heel onge lukkig. Als we er over spreken om haar naar huis te zenden, begint ze hartverscheurend te huilen en smeekt me, haar te helpen om ge zond te worden, opdat ze weer met haar stu dies kan voortgaan. Natuurlijk is zij een groo te zorg voor me, maar 'k sta 'n beetje vroe ger op en ga wat later naar bed en zie het op die manier klaar te spelen. We beginnen ons nu toch ongerust te ma ken over de oorlogs-wolken die zich boven dit aquarel-achtige landje samenpakken. Dat oude, wilde Rusland is bezig op alle moge lijke manieren te sarren en Japan is niet van plan veel meer te verdragen. Met oefent, marcheert, en exerceert uit alle macht. We hooren voortdurend het gedonder van 't geschut te Ruri, de oorlogshaven, waar dagelijks met de kanonnen geoefend wordt. Op 't exercitieveld, in de kazerne, op de we gen, overal ziet men toebereidselen maken. Hooggeplaatste officieren van Keizers lijf wacht, komen hier de troepen inspecteeren Menschen die het kunnen vreten, zeggen dat do crisis ophanden is. Dus wanneer je hoort, dat ik als Roode-Kruiszuster op 't slagveld ben, moet je maar niet verwonderd opkijken. Hiroshima, November 1C03. Ik ben van avond zoo moe, dat ik 't liefst m'n handen zou willen vouwen en zeggen: „Het is genoeg!" Indien het overwinnen van moeilijkheden, karakters vormt, zal ik er aan t eind van m'n diensttijd zooveel in me heb ben als er letters in 't Ghineesche alphabet zijn. 'k Begin me 's morgens al te ergeren, wan neer het dienstmeisje vuur komi aanleggen en inplaats van kolen, asch op den rooster strooit; eu zoo gaat het den lieven, ganschcn dag door tot ik 's avonds naar bed ga en de lakens onder de matras en het kussen aan 't voeteneinde vind. Het zou nog niet zoo erg zijn als ik maar eens flink kon opstuiven; maar nee, ik moei lief en vriendelijk en beleefd zijn nooit verge len dat ik een voorbeeld ben. Wat scheelt jullie toch? Waarom hoor ik niets meer? Vroeger kreeg ik geregeld mcl iedere mail tien of twaalf brieven en nu huil ik haast van blijdschap als ik er één ontvang. Dat ik druk ben, wil daarom nog niet zeggen, dat ik geen tijd heb om me alleen te voelen! Weet je lieveling, je zult nooit ten volle ver staan was eenzaamheid beteekent, voor je ge heel-en al weggeweest bent van alles wat je lief is. Ik heb geprobeerd dapper te zijn, maar 't is me niet al te best gelukt. Wat ik heb ge leden maar och! iaat ik daar niet over spreke©. „Klein Duitsr.hland" zei altijd „Leven i( lieven, en lieven is lijden". En toch zijn wf bereid voor die liefde te lijden en te sterven, en zonder haai- zou het leven 'n leegte zijl* 'n zeil waarin geen wind blaast; 'n lijst waar» uit de schilderij ontbreekt.. Misschien komt er nu morgen 'n dikk* brief van je, waarin je me vertelt hoe moe» dig ik "ben en hoe m'n geest zich ontwikkel/ en wat dies mee zij. En inlusscken verstrakj m'n bovenlip zich zoo, dat m n voortanden in gevaar komen- Maar om 't hier uit te houden heeft men dat noodig, 'k bedoel n strakke bovenlip, 'n strak geweten en al 't ander* ook zoo strak mogelijk. Naar bovenstaande ontboezeming te ooit. declen moet je wei tot de conclusie komen, dat ik er bleek en terneergeslagen uitzie. „Neei^ integendeel!" zooals 'n zeeziek fransoos zet, loen men hem vroeg of hij gedineerd had, lk ben gezond en frisch en nog nooit in m'a leven heb ik zooveel kleur gehad als nu. M'n werk gaat schitterend en er zijn 'n mass* dingen waarvoor ik dankbaar moet zijn. Ons huishouden is deze week geheel van streek geweest door den dood van onzen kok, De begrafenis had gisterenavond om zeven uur plaats, vanuit het portiershuisje bij de* ingang. De schaduwen, die op de panieren wanden vielen, terwijl men hem voor de be» grafenis toebereidde, vertelde 'n afschuwe lijke geschiedenis. Gebrek aan gevoel, ruw heid, absolute minachting voor het verhevene van den dood; Ct alles teekende er zich op mIi Wordt vervolyd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1