DE E EM LAN DER". Woensdag 22 April 1914. BUITENLAND^ FEUILLETON. HEILIG MOETEN, N°. 2SO 12d* Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.^O, Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukkon) - O.IO* Afzonderlijke nummers - 0.05. Dezo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiün gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichton vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTREC HTSCH EST RAAT I. Intercomm. Telefoontiumttier 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf 0.59, Elke regel meer0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordoelig© bepalingen tot het herhaald ad verteoren in dit Blad, bij' abonuoment Eeno ciroulaire, bovattonde de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Het Engei.ciie koningspaar in rar.js. Het Engelsche koningspaar vertoeft thans in Parijs als gast van ae rransche nalie. liet wordt inct uhgezochte beleelaüeid ontvangen ca ondervindt talrijke blijken van ingenomen heid met zijn bezoek. De president uer repu bliek heelt zijn voorjaarsveriot onderbroken cn is van de azuurkust teruggekeerd ia het niwsee, om zich van zijne pachten ais gast heer te kwijten. De E&rijscne schooljeugd heeft aan cie hooge bezoekers een extra- vacantieoag te danken. liet bezoek heelt plaats onder den nog ver schelt inuruk van het dezer dagen herdaebie feit van het tienjarig bestaan der overeen komst, die den ben April 1904 tusscnen Frank- rijk en Engeland gesioten werd. Die overeen komst, waaraan men den gelukkig gekozen naam van „entente cordiale gegeven heelt, is sedert uitgebreid tol eene tripie-eiilcale, door den Frankrijk en Engeiaud vei bindenden band -ook om Eusland te siaan. liet heelt in do laatste dagen met aan stemmen oulnrokon, dit- den wensen uitdrukten, dat de betrekkiu- gen, die hierdoor in 't leven zijn geroepen, nog zuilen worden uitgebreid. z.oo wijst de oud-minister van buitemaudsche zaken Piciion in het door hem bestuurae l-'etit Journal cr op, dat de driebond, met hel oog op eene snede uitvoering van eventueel te nemen maatrege len Yeel beter in elkaar zit en daardoor onbe twistbare voordeeien bezit tegenover de tnplc- cnlente. Zonder aan te dringen op een lor- meel bondgenootscuap, drukt üij den wensen uit naar voortuurende gc-da enten wisse ling, stelliger afspraken en voüeuiger samengaan tusscnen de lederf van de triple-entente, op dat zij ecu aiüoeud tegenwicht tegen den drie bond kunnen vormen. "Soortgelijke gedacnien zijn ook uitgewerkt in een artikel van den bekenden historicus Ernest Lavisse, dal gelijktijdig is opgenomen in de Temps en in de Times. L»e Schr. betoogt, dal de belangen de positieve reden zijn van «ie „entente" en dat de gevoelens lfaar veredelen en haar maken tot eene ..entente cordiale." Eene zoo kostbare entente moet over en weer met zorg gekoesterd worden. De Schr. ver langt, dat de leden van de triple-entente zich met elkaar zullen verstaan over een eventueel gezamenlijk defensief optreden, llij verlangl van de triple-entente het behoud van den vre de. In dat opzicht is hij niet gerust. Nooil heelt men zoovele redenen van oorlog bijeen gezien, zoovele legers en vloten, gereed lol den oorlog te land. ter zee en in de lucht, cn ortogsgeruchleu loopen zonder ophouden Heden tot ongerustheid geelt hem nu en dan Duitschland. „Dat lijdt aan eene zonderlinge malaise; die groote natie schijnt nog niet ge wend te zijn aan haar groot geluk, dat toch zoo stevig gevestigd is. Zij meent zich be ar-igd. Tot pessimisme geneigd, ziel zij zwart in de toekomst. Misschien oindal zij niet ge rust is. is zij verontrustend en wil andertu vrees aanjagen. In ieder geval hebben wij Dvilsohe stemmen hooren verklaren, dat hel uur voor Duitscliland gekomen is om zijne kracht te gebruiken; over drie oï vier jaren zou hot te laat zijn. Zeker is idie gedachte den regeerenden voor den geest gekomen' cn misschien verwijten zij zich, dat zij niet, zoo als voorheen Bismarck, den moed hebben het uur tc kiezen. Daarom moet de triple-entente zich voorzien tegen het mogelijke gevaar van een „prevenlieven oorlog zooais men in Duitschland zegt." Met deze als vredeshymne nog al zonderling klinkende begroeting heclen, volgens Lavisse, Parijs en klankrijk bet Engelsche konings paar welkom, „het bevriende Engeland, het naast verbonden Engeland, en het dierbaie aandenken van koning Eduard, en de harte- üjke samenslemming, tien jaren geleden be gonnen, zoo weldadig in den loop van dit tien tal jaren en vol beloften en verwachtingen, nic de toekomst zal verwezenlijken als men bet ernstig wil." iiüusschen heelt de Daily News tegen deze begroeting een krachtig protest doen hooien; zij schrijft: „Om teleurstelling te voorkomen, haasten wij ons te zeggen, dat dit niet de meening is van de Engeische regeering of van verant woordelijke personen in Engeland. In de oogen van de Engclschen is de cnlcnte niet een bondgenootschap, is zij niet tegen Duitsch land gericht, is zij niet exclusief. Geene ver standige personen in Engeland wenschen eenige aanmoediging te geven aan de Jingu- clementen in Frankrijk, die voornamelijk in bet belang van cle rcaclie in de binnenland- sche politiek den twist met Duitschland zou den willen bestendigen. Wij in Engeland zijn eén met dat jonge Frankrijk, geboren sinls den grooten oorlog, dat iif verzoening tus schen Frankrijk en Duitschland de ware rich ting van de Fransche politiek ziet." Belgiö. De verkiezingen tot vernieuwing van dc helft'der mandaten van de Tweede Kamer zijn bepaald op den 24en Mei. Frankrijk. Londen, 21 April. De koning en de koningin zijn heden morgen om S.45 naar Parijs vertrokken. Calais, 11.50. Het koninklijke jacht ver scheen in den havenmond en werd langzaam vastgelegd. De koning en de koningin waren op 'het achterdek; admiraals cn een gene raal van het landleger bevonden zich bij hen. De koning draagt de uniform van groot-ad miraal. Alle hoofden ont'blooten zich en er klinken hoera's. P a r ij s, 21 April. De Engelsche soeve reinen zijn om 4.35 namiddags hier aange komen zonder incident. Aan liet diner in hel Elysée bracht de pre sident een dronk uil. Ilij drukte zijne groote vreugde uit, dat hij de Engelsche souvereinen mocht ontvangen, en herinnerde aan de ont vangst, die hij in Londen had genoten. Hel bezoek van beden is eene schitterende be krachtiging van de vriendschap, die den toets van den tijd en van de ondervinding heeft doorgestaan, die hare blijvende cfficaciteil beeft getoond en die beantwoordt aan den wel doordachten wil van twee gelijkelijk aan den vrede gehechte mogendheden en natiën. Uwe Majesteit zal in de elementen van ons natio- naar karakter kunnen terugvinden verschei dene van de traditioneele krachten, die se dert zoo langen lijd de grootheid en den roem van Engeland uitmaakten, rnet name het ver lichte besef van den plicht der vaderlandslief de en dc blijmoedige aanvaarding van de noodzakelijke offers. Na eene langdurige ri valiteit hebben de beide natiën op minnelijke wijze de geschillen, die hen verdeelden, ge regeld, cn het door hen jieslotcn accoord leid de tot eene algemeene entente, die voorlaan een van de veiligste waarborgen is van het Europeesche evenwicht. Ik twijfel er niet aan. dat de banden; die ons vereenigen, steeds nauwer zullen worden toegehaald. De koning van Engeland antwoordde, dat Kij diep getroffen was door den weispreken den welkomstgroet, die hera was gebracht. Hij drukte zijn bijzonder genoegen uit, dat hij zich te midden van het Fransche volk bevond op den tienden verjaardag van de overeen komst lol regeling van alle kwesliën, die de beide staten verdeelden, en waaruit zulke hartelijke betrekkingen zijn voortgekomen, die toelaten gezamenlijk te werken voor dc beschaving en den vredDe verwezenlijking van de nobele en verheven doeleinden, die de beide natiën nastreven, zal het kostbaarste legaal uitmaken van de komende geslachten. De koningin en ik zullen nooit de zoo harte lijke ontvangst vergeten, die ons toelaat het nationale karakter te waardeeren, dat Frank rijk heeft verheven tot den zoo hoogen graad van beschaving en voorspoed, waardoor het zoo fier en zoo waardig zijne plaats in dc wereld vervult. De koning eindigde met den president een lang leven toe te wenschen en voorspoed en geluk aan Frankrijk, waarvoor hij de diepste en oprechtste vriendschapsge- gevoclens koestert. Dc muziek speelde daarop de Marseillaise en het God save the King. Engeland* Londen. 21 A p r f 1. In »het lagerhuis werd heden namiddag eene scherpe scher mutseling gevoerd tusschen den eersten, mi nister Asquith en den lgider van de oppositie Bonar Law over de militaire actie van de re geering ^betreffende Ulster. Gedurende een kwartier daverde de zaal van ovatiên en te- gen-ovatiën. Bonar Law vroeg een gerechtelijk onder zoek naar de door de regeering in verband met Ulster voorgenomen bewegingen van le ger en vloot. Asquith weigerde een dergelijk onderzoek, maar noodigdc Bonar Law uil zijne beschuldigingen in de vergadering te formuleercn. Bonar Law antwoordde met de verklaring, dat het door de ministers gezegde gebleken was onjuist te zijn en drong aan op dc noodzakelijkheid van een onderzoek, waar bij verklaringen onder e>ede konden worden afgenomen. Asquith hernam, dat dit eene be wering was, gericht tegen de eer van de mi nisters, en dat de vergadering de eenige plaats was, waar over zulke beweringen de- bal kon worden gevoerd. Bonar Law zeide eindelijk, dat bij dc publicatie van verdere stukken door de regeering zou afwachten, al vorens een besluit ie nemen over den weg, dien cle oppositie vorder zou volgen. Het wetsontwerp tot afschaffing van de staatskerk in Wales, dat voor de derde maal bij het lagerhuis in behandeling is onder de parliament act, is in tweede lezing aangeno men met 349 tegen 265 stemmen. Uit Londen wordt geklaagd over den uiii- tengewonen, haast epiuemisciicn omvang, dien do brandstichtingen hebben aangenomen. In de beide laatste dagen van de vorige week zijn voorgekomen den eersten dag dertien, den tweeden dag zes branden, waarin men ver moedt dat de suffragettes de hand hebben ge had. Zweden* Stockholm, 21 Maart. Het bulletin van heden voormiddag luicLt: De krachten van den koning nemen met den dag toe. De eetlust is goed. Het voedsel, dal de koning tot zich neemt, bekomt hem goed. Noorwegen. Christian ia, 2 1 April. In do zitting van den staatsraad van heden werd hot ver zoek om ontslag van deoi minister Gaistberg ingewilligd. De voorzitlier van het OdeJsting Fries Petersan werd to.t zij-n opvolger als hoofd van 't departement voor sociale aan- gditcgen.-hed'ün benoemd Oostenrijk-Hongarije. We enen, 2 1 April. L»e ivuuespondenz Wilhelm verneemt van bevoegcie zijde uit Schonbrunn, dal cle toestand van den keizer heden morgen verblijdend goed was. Hij bracht den nachi goed aoor, sliep evenals gis teren langer dan anders, stond om half vijf op en voelde zich toen frisch en was in goede stemming. De temperatuur was heden mor gen 36.4; de koorts was des nachts geheel ver dwenen. Het eerste ontbijt gebruikte de keizer met eetlust. Alle subjectieven en objectieve ver schijnselen getuigen er van, dat er geen reden lot bezorgtuieid bestaat; ook de krachtentoe stand is zeer gunstig. Wcenen, 21ApriL De avondbladen con- stateeren eenstemmig eene merkbare verbete ring in den toestand van den keizer, die heeft aangehouuen en is versterkt gedurende den gckeelen dag. Het heden avond uitgegeven bulletin van den toestand luidt: De beterschap houdt aan. De overvuJling van de kleine bronchien is terug gaande, de overvuliing van de groote brou- chiën houdt nog aan. De temperatuur is weer Dijna normaal geworden; de polsslag is lang zaam en krachtig; de krachtentoestand is zeer Bevredigend. Bulgarije. De regeering neeit in de tegenwoordige Sobranje de meerderheid verkregen door het dozijn '1 urksohe afgevaardigden, uie in Nieuw- Bulgarije als aanhangers van de regeering ge kozen zijn. 01 de regeering op den duur zal kunnen rekenen op deze ondersteuning, zal alkangcn Van de vraag of zij hare beloltcn vervult tegenover de bij Bulgarije ingelijfde Turken. Lr hcerscht reeds een gevoel van on tevredenheid onder de Turksche bevolking van Nieuw-Bulgarije. Ook de Pomancnüwestie (Pomaken zijn Bul garen van den mohammedaanschen gods- uienstj is nog volstrekt niet uit dc wereld, ofschoon Bulgarije aan dc regeering te Kon- staulmopel de verzekering heelt gegeven, dat aan de Poniaken in godsdienstig opzicht vol komen vrijheid van beslissing zal worden ge laten. Er is geen reden om te twijfelen aan cle oprechtheid van dc Bulgaarsche regeering, maar het volk en vooral de orthodoxe geeste lijkheid schijnen zich niet altijd te houden aan 'L geen is overeengekomen. Albanië. Durazzo, 21 April Dc ministerraad heeft beslaten 20,000 man ondcu* de wapenei te roepen. V a 1 o n a21 April. De Nedcrlandsclie of ficier, die in Koritza bevel voert, heeft vai den Griekschcn commandant te Leskovilei be richt ontvangen van de ontruiming van Lesko- viki door de Grieksche troepen. Skulari, 21 April. Volgens belichters die uit bet binnenland zijn ontvangen, zijn de Moutenegrijnsche troepen den 19en de grens overgegaan. Zij hebben Veletiko cn Brodrosi (Kashati) Ihezet. Do gouverneur heeft officieren naar deze plaatsen gezonden, om het feit te constateeren cn rapport er van te zenden aan dc internationale commissi* te Durazzo. liet gerucht loopt, dat de vorst van Alba nië voornemens zou zijn zich binnenkort tot koning uit te roepen. Wcenen, 21 Apri 1. Het bericht, da» 1000 man van de internationale bezetting van Skutari, onder be\cl van een Duitsohen mar joor, tegen de Montcnegrijnen zijn gezonden, wordt hier als onjuist gekenschetst. Het feit is, dat dc Monlenegrijnen hei hun door dc gezanten-conferentie toegekende gebied van dc Hoti- en Gruda-stammcu hebben bezet. Do internationale kringen van Skulari roezen, dat de beweging onder deze stammen ook zal overslaan naar den lot Albanië behoorende Kastrati-stam. Om de Kastrali's iot rust te brengen, heeft dc kolonel Philipp zich naar het grensgebied begeven. Met hetzelfde doel hebben fwee Nederlandschc officieren ziek daarheen begeven. Griekenland. Volgens het te Bukaicst verschijnende dag- blad di Mimineatza, zou in Griekenland eene niets ontziende oppositie zijn opgekomen tegen den minister-president Vcnizolos. Ilel instru ment van de oppositie zou een genootsahaj zijn, dat den naam draagt „Hel onzichtbare oog." Officieren en den gewezen gouverneur van Macedonië Dragoemis 'zouden deel uit maken van dit genootschap. Zographos en Bus- sios, de metropolieten V atlas cn Germunoi zouden in betrekking staan met liet comill van het „Onzichtbare oog." Venizelos zou he/ gevaar loopen tc worden vermoord. Perziö* Teheran, 21 April. Heden is hier hel bericht ontvangen, dat de Zwccdsche instruc teur graaf ï^ewenhaupt in de buurt van Haina- dan doodgeschoten is. Eenige dagen geleden rukten uit Hamadan, Kas win en Teheran gendarmeric-afdeelingeu uil ter sterkte van 200 man. Zij vercenigden zich in de buurt van Hamedan en naineit eigendommen in be slag van eene rooversbemlc, welker hoofd man 14 dagen geleden door een Zweedsch officier gedood was. Eene kleine gendarmerie- afdeeling beyaf zich met Lcwenhaupt en twee Perzische officieren aan het hoofd naar het dorp Zelioe. Toen dit dorp bereikt was, we len van de daken scholen, waardoor Lewcn- haupt en een van de beide Perzische officie ren dadelijk gedood werden. De tweede Per zische officier werd zwaar gewond en stierl in den volgenden nacht. De zelfopoffering en de geestkracht van da Zweedsohe gendarmerie-instructeurs verwek- lil heel de gesahiedenis van den mensch is been hoofdstuk leerzamer dan dal hetwelk zijn afdwalingen vermeldt. iiuune. Mrs. LITTLE (Zuster Snöfiinga.) 18 Vortaald door M. MIDDELKOOP, Toen hij uitstapte verzekerde hij, noff nooil in z'n leven zoo iets interessants gezien te hebben en dat hij nu de mensciien in z n dorp belangwekkende dingen vertellen kon. Je kunt hier nergens naar toe gaan en niets doen, of er gebeura iets vermakelijks. De eer ste glans, waarm liet land scheen le schitte ren, is wel 'n beetje verduisterd geworden. Niet dat het interesse minder is, maar 'k ga inzien, dat de schoonheid en liét schilder achtige, grootendeels oppervlakkig zijn. AE ik in 'n andere wereld soms nog ecus traktaatjes uit moet declen, wikkel ik in ieder n studie zeep, want ik kom meer en meer tot de over tuiging, dat men een heiden, alleen door heiu 't gebruik van zeep te leeren, den weg naar den hemel kan openen. In de vacanlic heb ik getracht 'n beetje te studeeren en zoo eenige kruimeltjes toe te voegen aan de wijsheid, die verondersteld wordt in m'n hersenen aanwezig te zijn. Maar, fooals 'n meisje van de bewaarschool zei: «M'n verstand wiAcle niet werken".' Psychologie begrijpelijk te maken, dingen uit te leggen die mezelf niet goed duidelijk zijn, zich verstaanbaar le maken in n vreemde laai, den Oostersclien geest ii beetje V hster- selie begrippen bij le brengen, is 'n moeilijk probleem voor iemand wier wijsheid niet al le groot is. Wanneer ik thuis kom ben ik wel licht 'n giegelende, kinderlijk-gelukkige oude dame, wie het geen zier kan schelen of haar huid gerimpeld is of niet. Het uitzicht op oorlog wordt hoe lan-er hoe ernstiger. Op de binnenzee ziet men de sche pen haastig heen en weer trekken, om aller lei geheime opdrachten le volbrengen. Ik hoop van gauscher harte, dat er geen oorlog komt, maar als 't nu eenmaal zoo zijn moet, zou 't me groot genoegen doen, als Japan het hecle Kussische rijk van do landkaart wegveegde. Hiroshima, Febr. 19Ó4. Ik ben ademloos! Drie weken lang ben ik op jaclil geweest, op heuvels en bergen, in nevelachtige sciiaduweu van diepe valleien, op tien zilveren stroom, op bevroren wegen 1 cm waarvoor? Alles, omdat ik m n evenwicht verloren had, aan welks kostbaar bezit ik mc moet vastklemmen, zooals jij zegt; dat ik even z.orgv ultlig moet L achten te bewaren, als m'n haar en landen. Dus toen ik ontdekte dat 't weg was, begon er 'n wilde jacht. Het mocht me niet gelukken ook maar 'n stukie ervan terug te vinden, voor Zondag, toen ik den wedloop opgaf en me nederzette om den strijd verder uit tc vechten tegen ïn'n oude vijan den; opstand en het slaan der verzenen tegen de prikkels. Het was een heerlijke dag, dc pruimeboo- men waren wit van bloesems, de benzoö- Loomen zonden uit. He riv»*" danste van vreugde en de geheele aarde ademde nieuw leven, 'n Eigenwijs, klein vo geltje zat op een slcenen lantaarn cn zong 'n speciaal liedje voor mij. 't Vertelde me, wal een j.unmerlijk persoontje ik eigenlijk was en noeveel prettiger het moest zijn in den zonne schijn rond te vliegen en muggen te vangen, dan in huis te zitten suffen. Werkelijk liet lachte ine uit en ik greep m'n hoed, vloog naar buiten en zwierf daar rond tot ik, thuis komend, m'n evenwicht vrijwel hersteld vond. Vandaag vroeg ik m'n meisjes op school wat „geluk" was. 'n Nieuwclingetje keek me verlegen aan en zei: „Sensei, ik geloof dat hei juist is als u"l Ik voelde mc als een huiche laarster, maar het deed me toch goed te we len, dat ik tenminste m'n buitenkant vroolijk gehouden heb. Ik geef je de verzekering, als ik hier me zelf niet vind en m'n ziel niet leer aanschou wen in al haar zwakte en naaktheid, het nooit zal gebeuren. Tehuis, omringd door conventie en gewoonte en met die honderden kleine dingen, die telkens onze belangstelling vra gen, is er weinig kans toe onszelf te zien zoo als we werkelijk zijn; maar in een vreemd land, zonder iets anders dan ons eigen ik, in grauwe eenzaamheid en rondom ons nieuwe toestanden, andere eischen dan hebben we ruimschoots gelegenheid onze innerlijke waarde te leeren kennen. Ik kan nu juist niet zeggen, dat het verkregen resultaat me hoog moedig zal maken. Ik pas hier in m'n omgeving als 'n vier kante pen in 'n rond gat. Ik heb me nooit geroepen gevoeld tot dezen werkkring; ik heb de wereld en het vleesch maar al te lief, al mag de duivel zich dan ook niet in m'n bij zondere gunst verheugen. Ik geloof bijvoor beeld niet. dat onze Lieve Heer den kok doet stelen, opdat ik geduld" leeren zal, en ik bid niet om voorlichting bij het koopen van 'n paar schoenen. Als de positie me onnoudbaar voor komt, zie ik dc heele zaak eens flink onder dc oogen ea herinner er mezelf aan dat, als het moeilijk voor de pen is, het evenzoo moeilijk voor het gat is, en als men het met mij uil- houdt, ik het waarschijnlijk ook wel zal kun nen. Je vraagt me omtrent m'n lezen? Ja hoor, ik lees ieder vrij oogenbiikje, voor 't ontbijt, onderweg naar schooi en 's avonds in bad. Van thuis worden me altijd Ljdschriften toe gezonden en die verschaffen me overvloed van lectuur. Tusschen twee haakjes, ik zou nu wel eens precies willen weten hoe het met Jack ls. Jc schreef me, dat hij te hard werkte en er ge heel afgemat uitzag. Het was weer juist iels voor hem, zich gewetens-halve van dat gaan naar 't zuiden at te maken. Hij zou ons na tuurlijk uitlachen als we hem zeiden, dat hel daarom was; maar 't is zoo. Hij raag dan on godsdienstig zijn cn spotten met de üerk en zoo, maar hij heeft 't strengste, onbuigzaam ste geweten, waarmee ik ooit in aanraking gekomen ben. Ik zou willen, dat hij eens 'n poosje rust nam. Zie je, nu ik zoover van jullie allen weg ben, kan ik het niet laten me angstig te maken, als er een van jullie ook maar 'n beetje ziek is. De gedachte aan Jack heeft me al dagen lang niet met rust gelalen. Zeg hem niet, dat ik het jc gevraagd heb, maar zou jij niet eens kunnen bewerken, dal liij er 'n poosje tusschenuit ing? Hij zon voor jou desnoods krullen in z'n haar zetten 1 Men gaat steeds door, toebereidselen voor den oorlog te maken en het maakt je soms weieens huiverig als je het zoo langzaam ziet komen. Hiroshima zal liet cen trum der militaire bewegingen zijn en na tuurlijk onder sLeng-miliiuire* wetten slaan, liet zal op ons evenwel slechls weinig invloed nebben; hoogstens worueu onze wandebngea een beetje beperkt, maar met al die vreemde soldaten in de stad zullen wc wel geen iusi hebben dikwijls te gaan. 'i wee groote oor logschepen, die Japan kortgeleden van Ciiiii gekocht heeft, zijn onderweg \anuit Shanghai. Het eene regiment na het andere overstroomt. Hiroshima en scheept zich daar weer in voor Korea. Het winul ïuij alles verschrikkelijk op, maar de Japanners kijken met koud-iacnendo- oogen op m'n geesldiiit neer en bewaren 'n zorgvuldig stilzwijgen. M'n arme, zieke meisje wordt hoe langer hoe zwakker. Zij is een voortdurende zorg cu angst voor me, maar zij heelt geen geld cn ik kan 't niet over me verkrijgen, haar naar haar ellendig tehuis terug te sturen. De am dere onderwijzeressen vinden ine heel dwaal het zoo te laten voortgaan en misschien heb ben ze wel gelijk. Zij kan nooit weer betcx worden en nog maandenlang zoo voortleven Maar als zij zich met haar magere handen aan me vastklemt en me verzekert, dat zij. zich beter voelt en gauw geheel gezond zal zijn als zij slechts bij mij mag blijven, dan breekt me bijna hel hart. Ik heb n ouden xlap- stoel opgelapt, wal bloemen in bet venster gezel en getracht de kanier zoo gezellig moge lijk te maken. Zij moet bijna den geheelen dag alleen zijn, maar zij is zoo zacht en geduldig, dat er nooit een klacht over haarJippeii komt. Dezen morgen drukte zij m'n hand aan liaar hart en zei droefgeestig: „Scnsci het maukl zoo treurig, altijd ract de gezondheid tc moe- ten tobben." Wordt vervol-gd'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1