DE E EM LAN DER". Dinsdag 28 April 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. HEILIG MOETEN, N 255 I-S"" Jaargang. Hoofdredacteur) Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: jPu 5 reaanden roor Amersfoort f 1.00. Idea franco per post 1.50. Per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers Pere Courant vereoh^nt dagolyks, behalve op Feestdagen. Advertentiën geiiove men liefst vó<Sr 11 uur, familie1 advertenties en berichten vóór 2 uur in to zenden. 0.05. Zon- en Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIE»: Van 1—5 regols f O. SO. Elke rogel meor O.IO. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel on bedrijf bestaan zeer voordoeligo bepalingen tot het herhaald advertoeren in dit Blad, bij abonnement Eene circulairo, bevattende do voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. op Politiek Overzicht De verkiezingen in Zweden. Hot heeft een vrij geruinien tijd geduurd, voordat men den uitslag geheel kon overzien ven de voor eenige weken reeds begonnen verkiezingen voor de Tweede Kamer van den rijksdag van Zweden. De reden daan an is hierin te zoeken, dat in Zweden niet de ge woonte bestaat om in het geheele land de verkiezingen op één dag te houden. Eene ver dere reden van vertraging is gelegen in de uit voerige berekeningen, die tengevolge van het in Zweden geldende evem*edigheidsstelsei noo- dig waren om op grond van de uitgebrachte stemmen de te vervullen zeteLs onder dc par tijen te verdoelen. De einduitkomst van den verkiezingsstrijd, die na voor ons ligt, komt hierop neer, dal de liberale partij, die de leiding volgt van den vorigen minister-president Staal, eene ernstige nederlaag geleden heeft. Van de sterkste par tij in de iweede Kamer is zij de zwakste ge worden. De rechterzijde heelt aanzieul.jk in sterkte gewonnen en ook de sociaal-democra ten zijn versterkt. De sterkteverliouding van de drie partijen is nu 86 rechterzijde, 71 libe ralen en 78 sociaal-democraten; in de vorige Kamer was zij 6*1 rechterzijde, 102 liberalen en 64 sociaal-democraten. De nieuwe Tweede Kamer levert dus het beeld van eene vergadering, die gesplitst is in urie deeien, welke onderling in getalsterkte weinig verschillen. Ieder deel op zich zelf is onmachtig en kan alleen door zich mei eene andere partij te verbinden, de meerderheid krijgen. Daarin komt ook geenc verandering, wanneer men de Eerste Kamer mee in de be rekening opneemt, want wei heeft de rech terzijde daar de meerderheid, maar verschil-" itsn iussciien de beide Kamers worden uitge maakt door eene eindstemming in vereenigde zitting, en bij zulle eene stemming zouden de vereenigde liberalen en sociaal-democraten altijd nog 30 stemmen sterker zijn dan de rech terzijde. Er zal dus getracht moeten worden te regee- ren met twee van de drie partijen. Dat zal in de eerste plaats van invloed zijn op de oplos sing, die moet worden beproefd voor de kwestie van de landsverdediging, de question bi'ftlante in Zweden, die aanleiding gegeven heeft tot den jongsten strijd en tot de ontbin ding van de oude Kamer. Voor de richting, waarin men die oplossing moet zien te vinden geeft de samenstelling van de nieuwe Kamer eene vingerwijzing. De bezorgdheid voor de uit het oosten dreigende gevaren is gebleken krachtiger te zijn, dan men zich onder de liberalen heeft voorgesteld. De beweging, die zich uitte in den tocht van de boeren naar Stockholm, is gebleken geene kunstmatige be weging te zijn; zij heeft de gemoederen diep aangegrepen en aan de rechterzijde eene ver sterking van 22 stemmen in de nieuwe Kamer gebracht, terwijl de liberalen er 31 door henben verloren. Dat zal niet zonder invloed blijven op <le liberalen, die, ai zijn zij in sterkte ver minderd, toch nog een grooten invloed hun nen uitoefenen. Van liberale zijde wordt ver klaard. dat men niet het opireden wenscht van eene regeering, die nog dichter zou alaan bij de saciaal-democralie dan het geval was met bet kabinet-Staaf. Verscheidene gezag hebbende liberale organen bevelen zelfs een samengaan met do rechterzijde aan, om tot eene oplossing van de kwestie der landsver dediging le komen. Dc Stockholras tidningen schrijft: „De verkiezingen, die nu ten einde zijn ge bracht en in hunne uitkomsten bekend zijn, hebben een geheel nieuwen parlementairen toestand in 't leven geroepen. De liberale pai- tij heelt met de rechterzijde van plaats moeten verwisselen. Het overwicht van de rechterzijde In de Tweede Kamer is volstrekt niet zoo groot als dat van de liberale partij door de ver kiezingen van 1911 was. Hierdoor wordt na tuurlijk het parlementaire vraagstuk ingewik kelder gemaakt. Inlussclien kan niemand ont kennen, dat do uitslag van de verkiezingen aan het ministerie-Hammarskjold een parle mentair recht van bestaan heeft gegeven, dat het bij zijn optreden niet bezat. De regeering heeft overigens als hare eenige parlementaire laak tot dusver genoemd de oplossing van de kwestie der landsverdediging. Deze kwesiie is immers ook de alles overheerscliende voor den toekomsligen rijksdag. Daarin hebben de regeering en de rechterzijde een programma, dat zich in hoofdzaak dekt met dat van de liberale partij. Wanneer de liberale regeering was aangebleven, dan zou zij voor de uitvoe ring van de voorgenomen legerversterking noodzakelijk zijn aangewezen op de ondersteu ning van de rechterzijde. Eene andere regee ring is in hare plaats opgetreden, maar het programma voor de versterking van de weer bare macht is in hoofdzaak hetzelfde geble ven. Men kan het onder zulke omstandigheden niet anders dan natuurlijk vinden dat de par tijen, die vroeger op eikaar waren aangewezen in deze kwestie, steeds blijven samengaan." Dagens Nyheter verkondigt dezelfde mce- ning en voegt er nog aan toe: „Er is niets ge beurd wat de bepaalde overtuiging van de liberale partij kan wijzigen, dat de kwestie van de landsverdediging zonder verwijl moet wor den opgelost." Het kabinet-Hainmarskjöld zal, wanneer de nieuwe Kamer in de volgende maand bijeen komt, wel spoedig zijne voordracht tot leger versterking indienen en daarmee de richting doen kennen, waarin het de oplossing van de kwestie wil sturen. Duétschland. iB e r I ij n, 2 7 April. De Nordd. Allg. Zeituug stelt tegenover anders luidende pers berichten vast, dat de reis van staatssecreta ris Kü-hn enkel Is geschied om redenen vaa beleefdheid en noch ten doel heeft de rege ling van kwestién betreffende den ,,\Vehr- beitrag'', noch de voorbereiding van nieuwe toerustingen of belastingvoorstellen. In Breslau is op 60-jarigen leeftijd overle den eene socialisle van koninklijke bloede, prinses Pauline, een dochter van hertog Eugenises van Wurtemberg. Zij had van hare titel en hare rechten afstand gedaan, toen zij in 1880 in het huwelijk trad met dr. "Wil- lin, dien zij had lecren kennen aan het ziek bed van hare moeder; zij had toen den naam aangenomen van Pauline voh Tirbach. On der den invloed v*an haren man. die zeer ge- avonceerde politieke denkbeelden was toe gedaan, sloot zij zich aan bij de sociaal-de- mocratisahe partij en werkte krachtig mede om voor die partij propaganda te maken. BelgiS. Brussel, 27 April. Do koning en de koningin der Belgen hebben zich heden om 12 uur 5 minuten aan de halte te Laeken od reis begeven naar Luxemburg tot beantwoor ding van het bezoek, dat de groothertogin on langs aan Brussel heelt gebracht. Luxemburg, 27 April. De Belgische souvereinen zijn hier aangek-omen. Zij wer den door de groothertogin allerminzaamst ontvangen. De menigte juichte de souverei- nen toe. Nadat de vertegenwoordigers van de vreemde gezantschappen waren ontvangen, wr<erd een gala-diner gegeven, dat werd bij'ge- woond door den koning en koningin, groothertogin Maria Adclheid, groothertogin Maria Anna, prinses Charlotte, de gezanten van België, Frankrijk. Duitschland en Italië, den staatsminister, de leden van de regeering en de leden van het gevolg der souvereinen. De groothertogin bracht een dronk uit, waarin zijn herinnerde aan de banden, die tussehen de beide volken eene openhartige sympathie en eene onverstoorbare vriend schap kweeken; zij hield zich er Yan verze kerd, bij den koning een kostbaren steun te vinden om ha«ar te helpen de betrekkingen steeds inniger en hartelijker te maken. De koning antwoordde met dank te betui gen aan de groothertogin voor de vriende lijke en hartelijke ontvangst. De betuigingen van sympathie zijn een kostbaar pand Yan de wederkeerige gevoelens der beide volken, wier eeuwenoude betrekkingen zich versterk ten hi een gemeenschappelijk vredesideaal. „Ik zal met graagte de gelegenheid aangrij pen om de banden van vertrouwen, die de beide landen verbinden, nauwer toe te halen." Na het dinor deden de souvereinen en de groalhertoginnen een rit door de feestelijk verlichte straten van de stad. Frankrijk. Par Ij s, 27 Apriw Hot ministerie van bin- nenlandsche zaken maakt de volgende statis tiek bekend: 153 plaatsen zijn bezet. .Reactio nairen 23, winst 1; progressisten 20, winst 1; „fédération des gaucher" 11, verlies 3; linker republikeinen onveranderd; radicalen en. ra dicaal-socialisten 52, winst 1; republikeinsjhe socialisten 7, verlies 2; vereenigde socialisten 24, winst 4. 98 herstemmingen. De statistiek omvat de drie nieuwe plaatsen in het Seine- departement en de opheffing van de plaats in Ausserre. Eene statistiek van Havas loopt over 545 plaatsen en geeft de uitkomsten aldus op: Con servatieven 29, action libérale 24, progressis- tische republikeinen 50, linker republikeinen 48, radicalen 26, radicaal-socialisten 7, ver eenigde radicaal-socialisten 82, republikein- sche socialisten 16, vereenigde socialisten 38. Ei' zijn 225 herstemmingen. De conservatieven winnen 4, de „action li bérale" wint 2 en verliest 2, de progressisten winnen 5 en verliezen 4, de linker republikei nen winnen 10 en verliezen 8, de radicalen winnen 1 en verliezen 5, de radicaal-socialisten winnen 2 en verhezen 2, de vereenigde radi caal-socialisten winnen 9 en verliezen 13, de republikeinsche socialisten verliezen 2, de ver eenigde socialisten winnen 4 en verliezen 1. De minister van marine Ajam, de minister van oorlog Noulant, de minister van fiuanciën Rcnoull zijn herkozen, graaf de Mun eveneens. 6 uur voor middags: De telegrammen van Havas geven de volgende uitkomsten: Ge kozen conservatieven, 28 action libérale, 54 prograssistische republikeinen, 51 linker repu blikeinen, 26 radicalen, 8 radicaal-socialisten, 86 vereenigde radiaal-socialisten, 16 republi keinsche socialisten, 11 vereenigde socialisten. Er zijn 251 herstemmingen. De conservatieven winnen 4, de action libé rale wint 3 en verliest 3, de progressislische republikeinen winnen 6 en verliezen 5, de lin ker republikeinen winnen 10 en verliezen 10, de radicalen wimien 1 on verliezen 7( de radi caal-socialisten winnen 3 en verliezen 2. de vereenogde radicaal-socialisten winnen 12 en verliezen 13, de republikeinsche socialisten verliezen 2, de vereenigde socialisten winnen 5 en verliezen 1. Tegen de verkiezing in het eerste district Yan Pontivy is protest aangeleekend. Ev ont breken nog slechts dc uilkomsten in Saint- Omes (2e district) en in de acht koloniale districten. De oud-minister Etienne en de minister Lebrun zijn herkozen. In Nice zijn wanordelijkheden voorgeko men in een stemdistrict, toen de stembus naar de prefectuur werd overgebracht. Verschei dene personen zijn daarbij gewond. P a r ij s, 27 April. Het ministerie van binnenlandsche zaken maakt de volgende statistiek bekend ever den uitslag van de eerste stemming. Te bezetten zetels 602. Bezet 3-10 zeiels. Aan tal herstemmingen 251. Nog niet bekend 11. Totaal 602. Van de 340 bezette zotels hebben verkregen de reactionairen (daaronder begrepen de ac tion libérale ot progressiste) 66, de progres sisten 47, de fédération des gauohes 20, de linker republikeinen 38, dc radioalen en ra- dico-socialisten 118, de socialistische republi keinen 11, de vereenigde socialisten 40. De reactionairen winnen 4 plaatsen, de ra- dico-soaalislen winnen 3, de vereenigde socia listen winnen 4 plaatsen. De progressisten verliezen 3, de fédération des gauches 1, de linker republikeinen 2, do socialistische repu blikeinen 2 plaatsen. Het verschil tussehen de 337 vroeger en de 340 thans bezette plaatsen en dat tussaheu de 11 gewonnen en de 8 verloren plaatsen komt Yoort uit de verandering, die in het aantal districten is gebracht. De elf nog niot bekende plaatsen zijn de 10 plaatsen, die de koloniën bezetten en de plaats Yan Pontivy, waar de uitslag twijfelachtig is. Engeland* Londen, 27 April. Eerste minister As- quith zeide heden, in antwoord op eene vraag weLke stappen de regeering voornemens was te doen na de laatste gebeurtenissen in Ulster, dat de vergadering met het oog op dit ernstige vergrijp, waarvan geen voor beeld bestond (instemming van ds ministe rieel) verzekerd kon zijn, dat de redering zonder verwijl de gepaste maatregelen zou nemen, om het gezag van de wet te handha ven en' de officieren en dienaren van den koning te beschermen (instemming van de ministericeien), en ook de onderdanen van den koning bij de uitoefening yan kuniio plichten en in hel genot van liunnc wettige rechten. (Toejuichingen.) Sir Edward Carson was in de vergadering aanwezig. Tweede telegram. Het wetsontwerp tot afschaffing van het meervoudige stemrecht is in tweede lezing aangenomen met 521 legcu 247 stemmen. Londen, 27 April. De schattingen in de dagbladen van de hoeveelheid wapenen er» munitie, die Vrijdaguacht ju l isler zijn ingc» voerd, zijn nu veel verminderd; zij v. solen nu af tussehen 24.600 geweren met een mil* lioen patronen en 40.000 geweren met 3i mil- üoen patronen. De minister yoor Ierland Birrell is in Dublin aangekomen. Dc dagbladen berichten, dat chic regimen ten in Dublin bevel hebben gekregen naar "liet noorden le gaan. De afkondiging van dc krijgs wet staat voor de deur. Volgens dc Daily Mail' zullen de genoemde regimenten heden in fast aankomen. De dagbladen verklaren, dat het gebeurde van Vrijdagnacht bepaald met oproer gelijl; slaat. Zij vragen de onmiddellijke besiaffiug' van ieder, die daaraan heeft deelgenomen, de uitzending van troepen en dc inbeslagneming van de ingevoerde wapenen, liocwcl zij l;e- stemmen, dal deze maatregelen waar chijn- lijk tot onlusten zullen leiden, verklaren zij, dat die onlusten onder dc oogen moeten wor den gezien, omdat anders ergere onlusten ..il« len volgen. Zweden* Stockholm, 27 ApriL Ilcl vond» bulletin over den toestand van den koning luidt: De beterschap in den toestand gaat normaal vooruit De koning blijlt hel grootst gedeelte van den dag in bed, maar kan Lederen dag gedurende etu korten lijd ziek vrij bewegen, Italië* De De Gazzetle del Popoio bericht, dal dt Ilaiiaansche regeering zeer bezorgd is over den toestand in Abessinië cn voor alle moge lijkheden voorzorgsmaatregelen neemt, /oo is het stoomschip Napoli, dat pas uit Napels is vertrokken, bestemd in Benghazi eeu ba- tailion Askari's op te nemen en naar Mas- sana te zenden, waarheen ook nog nuderi troepen gezonden worden. R ome, 26 April. De Osservatore Romanó bericht, dat de paus den 25en Mei een geheim consistorie en den 28en Mei een opeabaaf consistorie zal houden. De paus zal lot kardi- naal benoemen Bejiu. Monendez, Serafui, deila Ckiesa, Csernoch, Seyin, Bellinger, von llart* maun, Piffi, Giustini Lcga, Teceki en Gasquet, Oosten rijk-Hongarije. Weenen, 27 ApriL De dagbladen bc« richten, dat de keizer in den voormiddag graaf Bercihtold heeft ontvangen, en in den namtaldag aartshertog Frans Ferdinand. Volgens het avondbulletin maakte de oplos sing van de katarrh heden gccnc vorderin gen. De hoestvlagen zijn matig, de fluimloo- zing is voldoende. Dc eetlust en de algemccne toestand zijn volkomen bevredigend. De keizer bleef een half uur in de klei na galerij zich koesteren in de zon. Hij ontving aartshertog Frans Salvator, vorst Montcmi* ovo, graaf Paar, baron Boliras eai baron. Schicssl en verleende ocno audiëntie van een half uur aan graaf Berchtold. In de bulletins over den ziektetoestand van keizer Frans Jozef wordt de hartwerkzaam- heid „bijzonder bevredigend" genoemd. Van De domheid dringt zich op den voorgrond om gezien te worden, <de wijsheid houdt zich cp den achtergrond om te zien. door Wire. LITTLE (Zuster Snöflinga.) 28 Vertaald door M. MIDDELKOOP. We plaatsen het orgel in een van de zalen en twee onderwijzeressen zongen terwijl ik epeekbe. Het was aangrijpend te zien hoe gretig de mannen luisterden. De zaal was zoo groot, dat degenen die in het achterste ge deelte lagen het niet goed konden hooi en cn vroegen dichterbij Le mogen komen. Toen droegen die kleine verpleegstertjes op hun ruggen de herstellenden naar voren. Een uur lang trommelde ik op het oude krakende instrument, terwijl de tranen me over de wangen liepen. Nooit in m'n leven 7.ai ik meer met die kinder-orgeltjes snollen. De vreugde, die een ervan dezen middag ver ftohaite, heeft me met hun bestaan verzoend. En toen bereid je voor op 't ergste deelden we tractaatjes uit. Ja zeker hoor! ik deed hel ook, ondanks al m'n snotten en kun je het gelooven? al de mannen di«- weer mochten loopen- verdrongen zich om ons cn smeekten er om één, terwijl d« ande ren in dc bedden de handen uitstrekten en ons met verlangende blikken volgden. 7 e waren zoo begeerig iets te lezen, dat ze zelfs met vreugde over den onbekenden God lazen. Het was iaat voor we thuis kwamen en ik ging dadelijk naar bed en gal me aan m'n zwartgallige gedachten over. Voor 't eerst was ik met de verschrikkingen van den oorlog in zoo'n nauwe aanraking geweest en m'n heele ziel kwam er tegen in opstand. Men zegt aan den aanblik gewend te raken na een paar bezoeken aan 't hospitaal, maar ik hoop niet, dat ik ooit zoover zal komen om te ge looven, dat 'l goed is, sterke, nuttige meii- schen le dooden of voor 't leven te vermin ken om een verschil yan meening te be slechten. Voor we in de zalen gingen leidde de dok ter, die de wacht had, ons het geheele gebouw rond en liet óns zien waar de oude verban den gereinigd en gcwassclien werden, waai de instrumenten geslepen en gerepareerd, waar de draagbaren, de krukken, dc vei band kistjes voor „eerste hulp hij ongelukken" be waard werden. Hij nam ons ook mee naar 't postkantoor waar al de brieven van en naar 't slagveld aankomen. Het was roerend to zien, lioeveiel brieven er ongeopend terugge komen waren. Twintig duizend zieke soldalen woiden in Hiroshima verpleegd, en nooit heb je zoo'n orde en netheid gezien. Ik heb al wel duizend maal gewenscht dat Jack hier was; z'n hart zou van vreugde opspringen als hij de be kwaamheid en bedrijvigheid van deze ?rap- pig-kletne doktere en -verpleegsters kon zien. Hiroshima, November 1904. Morgen is het vier weken geleden sedert ik "Is uit Amerika ontving. Het scbiijiL dat er niets meer over den Oceaan naar hier wil komen, zelfs de golven niet. JLk denik dezer dagen aan weinig anders dan aan m'n bewaarschool en 't hospitaaL De eerste krijgt hoe langer hoe meer waarde voor me. Iiot is een voortdurende vreugde de 'dtagelijksche ontwikkeling raai die schran dere kindertjes gade te slaan. De liospilaal- bczowken echter, ofschoon vrijwillig op ons ge nomen, willen ntij nog maar niet gemakkelijk Yaiien. Je weet, hoe ik. voor het zien van pijn terugschrik en hoe ik m'n gehqeie leven ge tracht heb het onaangename Le ontgaan, liet is een kwelling voor me, dag in dag uit e midden van zuil; verschrikkelijk lijden tc moeten Ikomen. Maar in 't gezicht der groo- tere levensdingen, in de nabijheid van die ge duchte worsteling, bij het zien van den dood strijd der stervenden en het liarleleed dei- vrouwen en kinderen verlies ik m'n eigen kleine verdrietelijkheden uit 't oog en m n ecnig verlangen is om te helpen waar ik kan. Verleden week namen we behalve ons mu- ziek-instrument twee groote manden mei bloemen moe voor de ergste zieken. O, 'k wil de dat 'k jc een denkbeeld kon geven wat bloemen voor hen zijn. Mannen, te ziek om het hoofd op te beuren, zelfs stervenden, strekten de handen uit voor 'n bloem, en wa ren tevreden als zij er een stil tussehen de vingens kondon. houden. Ecu soldaat die bei de armen verloren had, vroeg me om 'n bloem, juist toen m'n hand leeg was. Ik had graag een maand salaris voor één roos ge geven, maar alles wat ik nog had was een kein, verwelkt veld-viooltje. Hij beduidde me, hem dat le geven en het in een gebroken flesch die aan den muur hing, te steken, dan kon hii cr tenminste naar kijken. Als ik er zoo af en toe niet eens uitkwam, hield ik het niet uil. Gisteren was t de verjaardag des Keizers en hadden we een vrijen dag. Ik nam eenige meisjes mee en we maakten een heerlijken wandeltocht. De velden waren schitterend geel door het rijpe koren, dat nog Diet was ingehaald. Over de bergen lag een purperen gloed en de hemel was zoo zacht- blauw, dat .het me voorkwam of men in zóó'n wondermooie wereld niet anders dan geluk kig en blijde kon zijn. Dc herfst in Japan wekt niet de gedachte aan dood en verval op, maar geeft veeleer de idéé van wegzinken in zalige rust, waarin men kan droomen en de wereld vergeten. Er lag zoo'n vrede over het geheele landschap uitgespreid, dat het moeilijk was tc gelooven. dat in de verte, die lange rij van zwarte voor werpen, draagbaren waren, waarop de ken en gewonden van do transportschepen naar 't hospitaal gebracht werden. Hiroshima, December 1904. Verleden Zaterdag moest ik de baai over steken om daar 'n afdeeling van onze bewaar scholen le bezoeken. Er zijn op dat eiland veel Russische gevangenen ondergebracht en het cleed me bijzonder veel genoegen te zien ïoo prettig zij het daar hebben. De Japansche be ambten doen hun best, hen zooveel moge,;j'/ afleiding te bezorgen door pic-nics, con certen enz. Stel je voor, een troep van deze groote, gespierde mannen een uitstapje makend, ver gezeld van slechts twee kleine Japansche be wakers! Natuurlijk is het riad onmogelijk an het eiland te ontsnappen, maar ik ge loof ook nicf dat ze or voel lust -foe gevoelen Men heeft expres een kok uil Wladiwostock laten komen, opdat ze Russisch voedsel zou den hebben en dc beste dingen van de mark ten worden hierheen gezonden. De gevange nen, die ik zag, schenen heel vrooiijk te zijn en vermaakten zich onder elkaar als een troep schooljongens, 'k Kan het best begrijpen, want 't lijkt me in leder geval genoeglijker geva::« gene in Japan te zijn dan soldaat in Mar.N sjoerije. Ik had maar 'n oogenblik tijd om "nel hospi taal te bezoeken, maar ik was toch blij ge gaan te zijn. Toen dc dokter me in een der zalen, waar dc ernstige zieken lagen, rondleidde, viel m'n oog op 'n grooten, ruw-uilzicnden Rus, met zoo'n norschc uitdrukking op 't gezicht, dat ik hem nauwelijks 'n paar bloemen durfde geven. Maar ik vond het vervelend hem voor bij te gaan, dus waagde ik hel, zc aan 't voe teneinde van z'n krib te leggen. IIoc groot was m'n ontsteltenis toen bij, na een blik op de bloemen te hebben geworpen, beide han den voor 't gezicht sloeg en snikte als em land. „Heb je pijn?" vroeg de dokter. „Neen" zei hij kortaf „ik heb 't heimwee!" Toen, lie- cling, was 't uit met m'n terughouding. Wist ik niet, beter dan iemand Ier wereld, hoe hij zich gevoelen moest? Ik ging op den rand van z'n krib zitten en streelde hem en probeerde hem te vertellen, hoewel hij er nauwelijks een woord van verstoud, hoe goed ik hem be greep. Vanmorgen had ik kunnen zingen en dansen van pleizier toen ik hoorde, dat hij geopereerd was en naar huis mocht. Wordt vervolgd'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1