Zaterdag 9 Mei 1914. „DE EEMLAN DER". N°. 286 Eerste Biad. BUITENLAND. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. 12da Jaargang. Politiek Overzicht Storm in de rijksdoema. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden roor Amersfoort f Idom franco por post1»50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers - 0.03. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie' advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf 0.50. plke regel meer«0.10. Dienstaanbiedingen 23 cents by vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeor voordoolige bepalingen tot het herhaald adverteeron in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt 01 aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Guii-ruuuiiig. 29 April 1914. /Voor ieder die niet tot de Volunteers be boorde, was er verleden Vrijdag geen enke le aanwijzing dat die dag uitgekozen was tot 't volbrengen van «de grootste onderneming dio de Uislermannen lot nog toe volvoerd hebben. De Volunteers hadden bericht gekre gen dat ze zich gereed moesten houden voor een nachtelijke manoeuvre, en konden dus vermoeden dat er iets op til was, maar 't rechte wisten zij er niet van; 't had net zoo goed een gewone oefeningsnacht kunnen V arden. De Volunteers van Belfast, Larne, iB ingor en Donaghadu (spreek uit: Donuahe- die, met de klemtoon op-ie) zullen er allicht wat meer van geweien hebben, want die zijn het geweest die het eigenlijke w erk deden; zij zijn de heele nacht in de weer geweest; eerst in Larne, toen in Bangor, met het ontladen van het geheimzinnige schip de Mount joy en tnet het overbrengen van de geweren en de ammunitie in de automobielen die stonden te \vaohten. Wat de andere, in 't binnenland gelegen plaatsen betreft: de Volunteers daar hebben den beelen nacht niets anders te doen gehad dan'-op post staan langs de groote wegen, om bij de hand te zijn ais er spnake was van eenige poging van de zijde der regeering om dc automobielen, die geweren vervoerden, ann te houden. Van Newry in 't Zuiden tot (Londonderry in Noorden hebben ze den heelen nacht op wacht geslaan, langen lijd fonder te weten waarvoor en zonder mor ren. Die nacht heeft getoond dat de leiders van de Volunteers er gelukkig een uitste kende discipline onder hebben. De ULsterbladen, zooals de Northern Whig en de Belfast Newsletter juichten natuurlijk toen het Zaterdag bleek dat de aanslag ge lukt was, en ze hebben er reden toe. Het heele .plan moet prachtig in elkaar gezet zijn en is zonder eenige stoornis uitgevoerd. Er ligt een zeker romantisch tintje over de gebeurtenissen. Het begint al met de Fanny, het Noorweegsche schip dat eerst de gewe ren vervoerde, dat drie weken lang in de nabijheid van Ierland ós blijven kruisen. Het bleek onmogelijk om de lading aan wal te brengen, zoodat het naar de Zuidkust van ïerlaiMl stoomde om daar, geankerd in een weinig bezochte baai, een transformatie te ondergaan. Het werd heelemaal overgeverfd en zoo van voorkomen veranderd dat bet moeilijk was het te herkennen. Toen werd westwaarts gestoomd naar een vooraf be paalde plaats. Daar lag een sohip te wachten waarin, gedurende -den nacht, deklading ge weren en ammunitie werd overgebracht. De Fanny vertrok naar de Azoren, en het nieu we schip ging noordwaarts naar Larne Lough (spreek uit: Loch), mei den naam Mountjoy geschilderd op een sluik zeildoek üat over dc voorplecht gehangen was. Mount joy is een beroemde scheepsnaam in de Ier se be geschiedenis. Zoo hcolte het schip dat dn 1689, door 't stuk va ren van den havenboom die over de rivier de Poyle gelegd was, Lon donderry ontzette, dat drie maanden lang belegerd was door Jacobus U. In Larne was alles klaar om de Mountjoy te ontvangen. Honderden Volunteers waren verzameld bij do haven, de telegraaf en te lefoon waren onbruikbaar gemaakt en alle toegangen tot de haven wenden afgezet: nie mand werd doorgelaten zonder een pas poort. De 15 kustwachters en 't handjevol politie waren natuurlijk totaal machteloos: a. konden toekijken. Een van de kustwach ters heeft er nog het leven bij gelaten, hij Khurf door oververmocicnis tengevolge van te hard fietsen om ziju chef te waarscnu- wen. Op 't oogenblik wondt er door de Vo lunteers zelf een inzameling tot onderstand Van zijn nagelaten familie gehouden. Het werk zelf ging vlot van stapel. De hon derden auto s (er moeten er 600 geweest zijn) kwamen één voor één voorrijden, de stoom- kraan liet een kist geweren zakken, en di- 4"t*i t vertrokken zeeerst zij die een verre elstand af te loggen hadden. In de steden die ze doorreden vermeden ze zorgvuldig de Katholieke wijken. Ze deponeerden de gewe ren bij vooraf aangewezen personen, die er .verder zorg voor droegen. Per slot weten de automobilisten zelf dus niet waar de gewe ren zijn, dat maakt juist bet uitvinden ervan voor de regeering zoo moeilijk. Ze zijn ver spreid over de heele provincie, bij kleine ge tallen, goed verborgen, maar klaar ora voor den flag gehaald te worden. Nadat in Larne een gedeelte van de lading aan wal gebracht was, kwamen Bangor en Donaghadee aan de beurt. Daar weid het zelfde gedaan als in Larne. Hoeveel geweren er nu in 't geheel geland- zijn, is moeilijk te zeggen. De Unionistische bladen roepen van 50.000, de Liberale bewe ren dat het er niet aneer -dan 24.000 geweest zijn. 't Doet er eigenlijk ook weinig toe: ze Zullen wel nooit gebruikt worden, 't Merk waardige van t geval is dat het duidelijk Aantoont dat alle vroegere verhalen van de Listermannen dat ze volkomen gereed we ren, onwaar blijken te zijn, anders hadden ze die geweren niet noodig gehad. Wat de regeoring doen zal is tot nog toe niet duidelijk. Gewapend ingrijpen schijnt vrijwel onmogelijk te zijn, de Volunteers heb ben bet, dank zij de groote rechtskennis van hun leider, niet zoover laten komen dat dit gerechtvaardigd zou wezen. Geen enkel Volunteer is n.l. gewapend uit getrokken. Dus 't is weer afwachten van 't ant woord van de regccring. Per slot zal er wel de een of andere oplossing te vinden zijn. Voor de gespannen verhouding, die in Itusland bestaat tusschen den na bet heengaan van Kotkowzew opgetreden minister-president Goremykin en de rijksdoemt, zijn de op- roerlooneelen kenschetsend, die het hoofd der regeering üoor zijn bloot verschijnen in de vergadering verwekt. Toen hij op de tri bune verscheen om cene korte verklaring voor te lezen, ontstond er een helsch spek takel, zoodat hij in 't geheel niet aan het woord kon komen. Er werd geroepen: „Wij willen hem niet laten spreken''; sommigen giiigen als bezetenen te werk. De voorzitter trad tegen de schreeuwers op met de streng ste maatregelen, die het reglement van orde hein aan de hand deed; op zijn voorstel wer den in t geheel zestien algevaardigden - oor vijilien zittingen uitgesloten. Sommigen gin gen vrijwillig heen; anderen moesten met den sterken arm builen de zaal gebracht wor den. Eerst daarna kon de minister-president zijne rede beginnen; waarin het verzoek, dat de vergadering zijne begroeting met welwil lendheid zou opnemen, haast als eene be spotting klonk. Aan deze tooncelen was voorafgegaan een vinnig debat over een voorstel om de be handeling van de begrooting te verdagen. Dit voorstel werd verworpen met 140 tegen 74 siemnven; maar die stemming kaïi nieL wor den opgevat als een bewijs, dat de meerder heid der vergadering aan de zijde van de re gccring staat. De rapporteur van de begroo- tingscommissie verklaarde, dat de regeering wel voor goede financiën zorgde, maar geene goede politiek voerde; de politieke toestand w>as vol verwarring en moest groote bezorgdheid verwekken. De verbittering, die onder de leden van de doema tegen het ikabinet-Goremykin bestaat, vindt hare verklaring in de maatregelen, die de regeering sedert het optreden van Gore mykin heeft genomen en die ten doel hebben de rechten van de doema als wetgevend lichaam geheel illusoir te maken. Eerst heeft Goremykin het recht van de doema betwist, om interpellation lot hem te richten, en wel op grond, dat hij als minister-president alleen verantwoording schuldig was aan den Czaar. Daarna kwam de adjunat-rainislcr van onder wijs, baron Taube, die het recht aan de doema ontzeide om hel initiatief te nemen tot maatregelen op wetgevend gebied. Hij ver klaarde, dat de volksvertegenwoordiging sleohts dan het initiatief kon nemen tot in diening vam een wetsontwerp, wanneer de regeering had verklaard voor zicli daarvan af ie zien. Dit werd in de Russische pers bijna eenstemmig als een aanslag tegen het bestaan van de doema veroordeeld. Den zwaarsten slag tegen de rechten van de doema heeft echter de regeering hierdoor uitgehaald, dat zij in allen ernst van zins is aan de afgevaardigden het recht te ontne men om in de vergadering vrij nunne mee ning te zeggen. De regeering heeft namelijk het voornenven de leden van de doema Tscheichidze en Kerenski voor den strafrech ter te brengen wegens den inhoud van rede voeringen, die zij in de doema hebben gehou den, en heeft daartoe reeds de toestemming van den Gzaar gevraagd. Zelfs is er sprake van, de strafvervolging uil te breiden tot den ondervoorzitter Konowalow, uie de vergade ring presideerde en de woorden, waarvoor men deze.beide afgevaardigden voor den rech ter wil dagen, zonder protest heeft laten door gaan. Deze stap van de regeering, die neerkomt op de ophelüng van de onschendbaarheid der algevaardigden, heeft eene' begrijpelijke opge wondenheid- doen ontslaan. Men vraagt zich afWat zal de doema doen om dezen slag af te werenV Men spreekt er van, op de ver nietiging van de vrijheid van spreien in de doema te antwoorden met eene weigering om de begrooling te voteeren. De regiering laat harerzijds verluiden, dat zij eene eventueele verwerping van de begrooting door de doema met de ontbinding van de doema zal beant woorden. De harometer in Rusland wijst dus op storm. Er worden thans tusschen den voor zitter van de doema Rodsjanko en den minis ter-president Goremykin besprekingen ge voerd, en van de uitkomst dezer besprekingen zal het lot van de rijksdoema afhangen. Rodsjanko wil door maaireceJan van de doema zelve voorzieningen treffen, opdat de vrijheid van spreken der leden niet in ban deloosheid zal ontaarden. Maar inbreuken van de regeering op hel vrije recht van kri tiek der afgevaardigden wijst hij met allen nadruk af. De doema heeCt eergisteren besloten tot be noeming van eene commissie, die binnen eene week het ontwerp van cene wet tol regeling van de aansprakelijkheid der lt.'en voor de redevoeringen, die zij in de vergadering hou den, zal moeten indienen. Dit besluit werd ge nomen met nagenoeg algemeene stemmen; slechts enkele stemmen van de uiterste rech terzijde werden er tegen uitgebracht. Nage noeg de geheele vergadering slaat hierin dus achter haren voorzitter. Duftscliland. Berlijn, 8 Mei. Iu den rijksdag heeft de Ministerialirektor Lewaldt, iu antwoord van eene vraag van de eoaiaai-democraat Wen- del t betreffende een m het Berlijnsche Eis- palast gegeven tooneclvoorstelling van den hulphond tegen het vreemdenlegioen, het volgende gezegd: Volgens de officieele in lichtingen is bij een weldadigheidsfeest van den hulphond op 80 April een vaderlandsch vertoon ingsstuk, getiteld ,JDie Wacht am Rhein", opgevoerd in de vorm van tableaux vivants. Overeenkomstig de bestaande bepa lingen. heeft het militaire gezag op verzoek van den hulphond aan manschappen die zich daarvoor vrijwillig aanboden, toegestaan mede te werken lot de opvoering van ta bleaux, waarvan de verdere inhoud onbe kend is maar waarvan levens verband hield met het vreemdenlegioen. Twee leden van liet personeel van het Eispalusl traden daar bij op in eene uniform, gelijkende op die van het vreemdenlegioen. Het rijksbestuur heeft reeds vroeger zijn invloed aangewend, dat bij openbare vertooDingcn zulk betreuren* waardige misverstanden betreffende liet ge bruiken der uniformen van andere landen achterwege blijft. Naar aanleiding; van het onderhavige geval, treft hel rijksbestuur op nieuw vooizieningeu, opdat iu dien zin zai worden gehandeld, voor zoover de wette lijke bepalingen daartoe gelegenheid geven De Fransche regeering beeft dergelijke maat regelen genomen betreffende het gebruiken van Duitsche uniformen bij vertooningen iö Frankrijk. B e r 1 ij n, 8 Mei. In de tweede lezing van de oorloigsbegrooting verklaarde de minister van oorlog heden, naar aanleiding van hot door de sociaal-democraten gestelde verlan gen naar vervorming van het stelsel van legerorgamsatie in eene militie naar Zwit- sersch model: Iedere deskundige maakt uit het Zwitsersche stelsel de gevolgtrekking, dat daardoor de overgang tot den oorlogstoe stand langzamer moet geschieden dan bij ons cn bij de buren, met wie wij mogelijk in een oorlog zouden kunnen worden gewikkeld, en voorts dat een naai' een dergelijk stelsel ge oefend leger niet geschiikt is oin vlug voor bet toebrengen van beslissende slaigen in het land van den vijand te staan. De sociaal-demo- cra-ten maken propaganda voor het Zwitser sche stelsel, ofschoon zij weten, dal Duilsch- land tengevolge van zijn militairen, geogra- fischen en poli li eken toestand onvoorwaar delijk genoodzaakt is lederen oorlog, die het wordt opgedrongen, met een bliksemsnel offensief te voeren en toch nog troepen moet hebben, die ook tegenslagen kunnen ver- diagen. Zulk eene proefneming zou voor Duitschland noodlottig zijn. (Bijval rechts.) Juist thans, nu onze buren oen diensttijd zeer belangrijk hebben verlengd en bet kaocr van de eerste linie ver boven, de maat van 't geen wij hebben gedaan hebben versterkt, moet ik een dergelijk verlangen beslist onbegrijpelijk noemen, (tegenspraak bij de sociaal-demo- oialcn). Ons gezond volk zal over dit punt zeker even zoo voelen als ik, en eene derge lijke mcening als fantastisch en hersenschim mig beschouwen. (Bijval rechts). De staatssecretaris van de rijksfinanciën heef* in de begrootingscommissie van den rijksdag op eene vraag medegedeeld, dat voor zooveel hem bekend was, reclamation van vreemde regeeringen over hel aanslaan van hunne in Duitschland levende staatsburgers in den „Wohrbeilrag" niet geschied zijn. Dit blijkt echter onjuist te zijn; er wordt nade» bericht, dat sommige stalen bezwaren hebben ingebracht tegen het betrekken van hunne burgers in den „Wehrbeitrag", uitgaande van de opvatting, dat dit eene oorlogsbelasting c- Een telegram van Havas uit Berlijn bericht, dat verscheidene vreemde stater in de Wil- helmstrasse slappen hebben gedaan om ten gunste van hunne burgers vrijstelling te krij gen van de „Wehrsteuer". Vier staten: Grie kenland, Ruraenië, Italië en Rusland, hebben bijzondere verdragen; alleen Rusland heeft zich daarop beroepen. Andere staten, waaron der België, Nederland en Frankrijk, doen, tot verdediging van hunne stelling, een beroep op hun recht om te worden behandeld op den voet van de meest begunstiede natie. Oosten rijk, de Vcreenigde Staten en Engeland heb ben rich van racisme eren *»nJthouden. De Fran sche regeering heeft den Russischen stap la ten ondersteunen door baron ambassadeur te Berlijn. De Spaansche regeering, die geen bij zonder verdrag met Duitschland heeft, heeft ook in het belang van hare burgers, op vrij stelling aangedrongen. In de Duitsche kringen wordt herinnerd aan de ofiicieuse verklaringen, die door de Duitsche regeering ziju afgelegd, dat de „Wehrsteuer" niet ls eene oorlogsbelasting, zoodat er geen reden bestaat om vreemdelin gen vrij te stellen. Men verwacht, dat .de in gediende bezwaren in afwijzenden zin beant woord zullen worden. Straatsburg, 8 Mei. Tegenover de mededeeling van de Matin over de bij de re- ge eryig beslaande plannen tot uitzetting van in Elzas-LoLharingen wonende Franschcn, kan Wolff's bureau, op grond van ter bevoegde plaatse verkregen inlichtingen constatceren, dat daarvan bij de regeering in Elzas-Lotha- ringen niets bekend is. Leipzig, 8 Mei. Do gewezen onderwij zer Stroh is wegens spionage tot vijf jaren tuchthuisstraf veroordeeld. Stroh had van een agent \m een vreemd spionagebuuau te Ge neve geld ontvangen. Bij eene huiszoeking in zijne woning werd eene kaart van Straats burg in beslag genomen, waarin eenige geheim te houden vestingwerken waren geteckend. Die kaart zou door Stroh aan een buitcn- landsch bureau gezonden worden. De luchtvaarder Berliner en zijne lotgenoo- ten hebben, nadat de van hen voor hunne voorloopige invrijheidstelling geëischte borg tocht van 6000 roebel was gesteld, Perm met dc eerste gelegenheid verlaten; zij vertoeven nu in Berlijn. Hun verdediger is lot Peters burg met hen gegaan; hij zal tegen het vonnis van de rechtbank te Perm in beroep komen. Maar ai wordt de hun opgelegde straf door den hoogeren rechter bevestigd, van de vol trekking van het vonnis zal wel ts komen, want nu de grens ligt tusschen üen en de Rus sische justitie, kan die hen niet meer berei ken en zal zij zich als smartegcld moeien ver genoegen met verbeurdverklaring n den ge stelden borgtocht. Engeland, De Times bericht, dat eerste minister As- qui-lh ook met John Redmond, den leider van de lersche nationalisten, eene bespreking beeft gehad over dc mogelijkheid van ecue confe rentie der partijleiders oyer de Hoinerule- kwestie. liet kabinet is lot het definitieve besluit ge komen, dat er dit jaar geene najaarszitting van liot parlement zal ziju. Italië. Rome, 8 Mei. De minister van de schat kist heeft, met ingang van 9 Mei den norma len discüiilo-lax van de emissiebanken van 5.50 Lot 5 pet. verlaagd. We enen, 8 Mei. De Neue Freie Prevse bericht, dat gisterenavond in Venetië op het Marcusplein groote demonstration hebben plaats gehad wegens voorvallen in Triest op 1 dezer. Ooit uit Padua waren daarvoor stu denten overgekomen. Eerst werd eene meetiug gehouden in de handelsacadeniie. De betoo- gers trokken daarop onder smaadkreten te gen de Slaven naar liet plein. De politie tracht te de beoogers uiteen te jagen cn nam ver- sckeideuen van heil gevangen. Ook in Udine en in Florence werden giste ren vergaderingen gehouden, waarin heftige redevoeringen tegen de Slaven werden gehou den. Portugal* Lissabon, 8 al ei. uc uagbladen berich ten dat Andrade op nieuw de portefeuille van buitenlandsche zaken heeft geweigerd. Oostenrijk-Hongarije. Weent n, 8 Mei. Oflicieel wordt mede- dceld over den toestand van den keizer: De nacht was goed. De bronchiaie verschijnselen zijn minder dan gisteren. De aigemcene toe stand is zeer goed. B u d a p e s t, 8 M e i. In de commissie voor builenlandsche zaken van de Oostenrijksche delegatie constateerde graaf Clam Martinitz (conservatief groot grondbezitter), dat de ar beid van den driebond lot handhaving van den wereldvrede dieper en -krachtiger geworden is. Gelijk echter "bevriende industrieelen elkaar hunne klandizie geven, zoo moeten ook d«' lot een bondgenootschap vereenigde staten handelen. Spr. spoort de partijen aan, ook in de binnenlandsciie politiek een godsvrede te sluiten en zoo eene werkelijke versterking van de builenlandsche politiek mogelijk te maken In antwoord o-p de sprekers, die hem een ongegrond optimisme hadden verweten, ver- zekeide graaf Berchtold, dat ondanks al zijn optimisme hij de oogen niet sluit voor de ge varen, die de tegenwoordige toestand in zich sluit. Maar er is volstrekt geen ïeden om zich aan pessimisme over te geven. Wat de onlusten in Epirus betreft, verklaart de minister, dat hij in het feit, dat Zographos er iu heeft toegestemd te onderhandelen met de controle-commissie, een schrede wil zien naar dc pacificatie. Wij zullen met aandacht den verderen loop der gelAKirtenissen volgen en, in overeenstemming met de Italiuansch* regecring, onze gedragslijn aanpassen aan da feiten, die verder zullen voorkomen. De minister constateert het groote belang van de AJbanecsche politiek voor Oostenrijk die vele zwarigheden meebrengt eenerzijili voor dc handhaving van het evenwicht in do Adriatische zee en de vrijheid van de mari* tieme stelling van Oostenrijk en anderzijds voor de betrekkingen van Oostenrijk met Ilaiid en van den Europceschen vrede. Die zwarig heden zijn echter klein, wanneer men ze ver gelijkt met do resultaten, die wij hebben ver kregen. De minister verklaarde, dat de regccring streeft naar bescherming van de Oostcnrijk- sche belangen op het gebied der handelspoli tiek in Saloniki; zij beoogt "behandeling op den voet der meest "begunstigde natie en inrichting van eene vrijhandelszone voor den -tusschcn- handeL De onderhandelingen hierover zijn nog loopende. Op eene vraag van den gedelegeerde Kra- mares, welke gemeenschappelijke paden Oos* tenrijk-Hongarijo met Italië bewandelt, ant woordde do minister, dat het geene nadere toelichting behoeft, dal bij de identiteit vaa de wcderzijdsche mccningen over de noodza kelijkheid ora Albanië zelfstandig en onge schonden ln stand 4e houden, deze gemeen schappelijke arbeid een cement vormt, dal voor de stevigheid van het bondgenootschap slechts bevorderlijk kan zijn In Galiciè wordt dc van de overzijde der grens gevoerde, den slaat vijandige agitatie door de autoriteiten overeenkomstig hun plicht met aandacht gevolgd. De betreurens waardige intriges in het noordelijke grensge bied mogen niet onderschat worden, omdat zij wortelen in zekere volksstroomingên \uu hel naburige rijk. De Russische regecring leg de echter bij herhaling de verklaring af, dat zij (buiten zulke bewegingen slaat. De regeering kan de economische ontslui ting van het Turksche gebied, waarvan ook de politieke consolidatie van Turkije is te verwachten, slechts met vreugde begroeten. Zij is bereid de Oostenrijkst h-Hongaarsch«i ondernemerskringen, die aan deze ontsluiting willen deelnemen, te ondersteunen. Weenen, 7 Mei. Do Neue Freie Press* meent tc welen, dat de onderhandelingen van de Orienlspoorwcgcn mislukt zijn op hel Ser visch legen-ontwerp. De oorz-ak van hel échec ligU in de pretentie van den Scrvischen staat om volstrekt meester te z. n van dc ta» rieven. De Samouprava zegt ln een artikel over de Orientspoorwegen, dat Servië niet afziet vau het Fransche voorstel over dc internationali satie, maar geene voorstellen van Oostenrijk- Hongarije kan aannemen, die in dit voorstel belangrijke wijzigingen brengen. Als eigenaar van den spoorweg moet Servië nieuwe voor stellen doen aan de maatschappij. Wanneer die worden aangenomen, dan zouden daar* door alle internationale besprekingen teil ein de gebracht zijn. Worden zij niet aangenomen* dan zal de zaak gebracht worden voor de ii« nancieele commissie te Parijs. Wordt daar geene eenstemmigheid omtrent eene oplossing verkregen, dan heeft Servië hdt recht dc kwestie van de naasting voor het Ilaagscho gerechtshof te brengen. Weenen, 8 Mei. De Reichspost bericht, dat de Oostenrijksche gezant te Belgrado, o£r schoon vij reeds dc noodige instructie» hoeft, de Servische regeering teruggave \a» de Orienlspoorweglijnen en van hel rollend ma terieel en herstel van den status quo heeft gevraagd. Rusland. Petersburg, 8 Mei. De "doema heefti in geheime zitting zonder debat aangenomen credielen van tijdelijke rmeerdering van de sterkte der militaire scholen voor aanvul, ling Yan bet materieel der rcscrve-arlilleri# en voor voltooiing van de nationale verde diging. Ook werd na een kort debat aange. nomen een wetsontwerp betreffende liet re* crutencijfer van de lichting 1914. Na aanneming van de voordracht betreffen de bet rekruten-contingent liecft de doema beraadslaagd over ccn voorstel van de kadri ten, tot benoeming van cene commissie, e-icr binnen dagen een wetsontwerp moet indie nen over de aansprakelijkheid van do afge vaardigden voor liunne redevoeringen in do doema. Met groote meerderheid werd, legen eenige stemmen van de uiterste rechterzijde, ecu» voorstel aangenomen tot benoeming van eene commissie, die binnen zeven dagen rapport moet uitbrengen. Servië. Belgrado, 8 e i. Dc skoepschtiiv* kwam heden middag weder bijeen. De rogeer ringsgezinde afgevaardigden Jankowics en Trifunawics richtlen eene interpellatie aan den minister-president, waarin gewezen wordt op de ontstemming, die ouder de offi cieren is ontslaan door de nieuwe verorde ningen, waardoor in het nieuwe Servische ge bied aan de burgerlijke autoriteiten de voor-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1