W. 269 12" Jaargang. Donderdag 14 Mei 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LÜTTE. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Politiek Overzicht De nieuwe Franscue Kamer. Duitschland. f ABONNEMENTSPRIJS! PRIJS DER ADVERTENTIËN: Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.l O, Afzonderlijke nummers - 0.05. £)eze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zendon. _.-f Elko regel meerO.IO» Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrit bestaan zeer voordoelige bepalingen tot het herhaald advertoeren in dit Blad, bij abonnement. Eene ciroulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Intercomm. Telefoonnummer 66. l)e becijferingen over de sterkte van de ver schillende partijgroepen in de nieuwe Kamer ioopen uiteen. Dat is niet te verwonderen, wont die berekeningen zijn uit den aard der «aak onzeker. Er zijn waarschijnlijk niet wei nige algevaardigden, die zeil nog niet weten tot welke partij of groep zij behooren. Eén leit staat echter vast. De beide partijen, die op grond van de tusschen hen gesloten overeen komst bij de herstemmingen met elkaar zijn samengegaan, hebben van dit samengaan goede vruchten geplukt. De veroenigde socia listen hebben het meest gewonnen; zij zullen in de nieuwe Kamer 101 stemmen kunnen uit brengen, d. i. 33 meen* dan in de oude. Daar naast zijn do vereenigde radicalen dat zijn de radicalen, die zich hebben aaneengesloten op grond van het in het vorige najaar op den partijdag te Pau vastgestelde programma een twintigtal stemmen vooruitgegaan; zij tei len met 161 leden de sterkste groep in de nieuwe Kamer. Daardoor is het beeld, dal de nieuwe Kamer sal vertoonen, in hooïdtrekken reeds vastge legd. Het hlok vaa de vereenigde radicalen en de vereenigde socialisten zal 202 stemmen kunnen uitbrengen. Telt men daarbij de onaf hankelijke socialisten, die het dichtst bij hen staan en 33 man sterk zijn, dan komt men op 295. Dat is bijna de helft van de 602 leden sterke Kamer, en als ook maar enkelen van de radicalen en rariico-socialisten, die zich niel in het jongst gesloten partijverband heb ben laten opnemen, zich daarbij voegen, dan is de meerderheid aanwezig. Tegenover dit blok staan de gematigde mid denpartijen, die nog steeds prijs stellen op de benaming van democratische republikeinen. Zij volgen de leiding deels van Briand, die Jdch altijd legen een verbond met de rechter zijde heeit verklaard, deels van Barthou, die minder alkeerig is van een dergelijk bondge nootschap en dit ook in den jongsten verkie zingsstrijd niet heslist heeft afgewezen. Het getal van deze gematigde republikeinen in dc nieuwe Kamer is 34. De reactionaire partijen zijn gezamenlijk 134 leden sterk. Tusschen hen kan eene onderverdeeling gemaakt worden in reactionairen, die ronduit kleur (bekennen, en anderen, die hunne ware meendng verbergen achter de benamingen van progressisten en liberalen; de eersten hebben in den nu geéin- digden strijd 8 plaatsen gewonnen, de ande ren 18 verloren. In 't geheel zijn dus de reactionairen 10 stemmen achteruit gegaan. De beste kansen op het verkrijgen van de leidende positie in de nieuwe Kamer hebben dus.de beide partijen van de linkerzijde, die door hun samengaan bij de herstemmingen hun stempel hebben gezet op den verkregen uitslag. De groote vraag is nu, of die samen werking bij de stembus zich verder zal hand haven en zal leiden tot de vorming van eene regeeringsparlij. Dat zal afhangen van wat de socialisten zullen doen. Wanneer zij den raad volgen van hun leider Jaurès, die zich met al len nadruk uitspreekt voor praktische samen werking met de vereenigde radicalen, dan zullen zij met dezen blijven gaan en er naar Streven om een ministerie van deze richting tot steun te dienen. Wanneer zij echter er aan spraak op maken, dat aan hen de leiding van liet radicaal-socialistische blok zal worden gegeven, en van de regeering verlangen, dat zij zich geheel aan hen zal onderwerpen, dan is het le voorzien, dat onder den .druk der omstandigheden een deel van de radicalen zich bij de gematigde middenpartijen zal voe gen en dat zich eene nieuwe meerderheids- constellatie zal vormen. Dit is blijkbaar de verwachting van organen, zooals de Temps en de Débals, die de overtuiging uitdrukken, dat de socialisten door hunne overmatige eischen het blok, dat zich bij de herstemmin gen heeft doen gelden, zullen doen uiteenspat ten, als het op regeeren aankomt. In de thans op dit punt bestaande onzeker heid zal eerst klaarheid komen, wanneer do nieuwe Kamer den len Juni bijeenkomt. Dit bijeenkomen zal automatisch geschieden, want de gewone zitting van het parlement, die m het begin van Januari geopend is, duurt op l Juni nog voort, terwijl het mandaat van dc oude Kamer cLen Slcn Mei afloopt. De Kamer zal eerst een voorloopigen voorzitter benoe men en daarna de geloofsbrieven van de ge kozen afgevaardigden onderzoeken; eerst wan neer de groote helft van de leden zijn toege laten, zal de Kamer zich kunnen constituee- ren. Daarna zal er gelegenheid zijn voor een politiek debat. Inmiddels zullen de leden dor verschillende partijen tijd hebben om zich te constilueerer *rv zich met elkaar te verstaan over den weg, die zal w orden gevolgd. Ber 1 ijn, 13 Mei. Heden middag weid in üeit paleis van den rijkskanselier een. rouw dienst gehouden naar aanleiding van het overlijden van mevrouw von Belhmaun— Hoilweg. Prins Eitel Friedrioh vertegenwoor digde den keizer, verder waren aanwezi<g de keizerin, het kroonprinsenpaar, prinsen, am bassadeurs, ministers, enz. Ko 1 mar, 13 Mei, De schep^nreckt- foank behandelde heden de klacht van den afgevaardigde Weüterlé, directeur van de Nouveiliste alsadenne, en van den redacteur van dat (blad Sidel legen generaal Iveim, den voorzatter van den algemeenen Duit- schen Wehrveroin, behandeld. Deze werd wegens een door hem in de Tag opgenomen artikel, getiteld „Sahwob und Elsasser", ver oordeeld tot 200 mark boete, subsidiair 20 dagen hechtenis. Frankrijk. De nn afgeloopen verkiezingscampagne heeft van de candidaten persoonlijke olfers gevergd^ niet alleen in tijd en moeite maai* ook in geld. Die offers zijn dikwijls zeer groot en hebben de neiging om izicth steeds maar uit te zetten. Uit den goeden ouden tijd haalt de France eene verklaring aan •van Jules Simons, «die tot de verkwisters on- ider de candidaten rekende hen, die 3000 flUÜO frs. voor hunne verkiezing uitgaven en Is voorbeeld van een candidaat, die uitga- en had gedaan tot een normaal bedrag, (Gambetta moeinde, die bij eene verkiezing 382 frs. 50 centimes had uitgegeven. De verkiezingscampagne was omler het edzerrijk in den eersten tijd van de derde epubliek zoo weinig ontwikkeld, dat men ln geheel Frankrijk sprak van de „streek"' an graaf de iChamhrun, die eene brochure an 16 pagina's had laten drukken en in 2000 exemplaren onder de kiezers van liet epartemo Euri had laten verspreiden. Bij Vjrgaderii D.i wérd een enlrée-.geld gehe ven. Daardoor werden de kosten, die Voor rekening van de candidaten kwamen, belang rijk verminderd. Rooliefiort kreeg zelfs in 869, toen hij tot lid van 'de Kamer gekozeD .werd J250 frs. terug als overschot uit dc cn- tréc-gelden. Do inkomsten waren toen aoo aanlzdemlijk. dat het Verkiozings-comité er een dividend uit sloeg. En nu zijn er distric ten, waarin de candidaten uit hunnen zak moeten bijpassen tot 40.000 frs. toe! Dc Russische persorganen die don uitslag van de Kamerverkiezingen in Frankrijk be sproken, stemmen alien overeen in dc meening, dajt de overwinning v n de socialisten liet mar kante feit is, dat den uitslagbeheerscht. Ech ter kan die overwinning ïuet gelden als eene onweersprekelijke uiting van de werkelijke meening der kiezers. De Rjetsch, het k adel te nor gaan, meent, dat men de oorzaak van het succes der socia listen niet moet zoeken in eene bijzondere populariteit, die de socialistische denkbeel den genieten. De oorzaak van de overwinning is vooreerst gelegen in het feit, dat een groot aantal kiezers, tegenstanders \an de wet o,p den driejarigen dierst lijd, gestemd hebben voor de pairlij, die i et herstel van deze wet heeft bestreden, en voorts in de verdeeldheid die onder de burgerlijke partijen bestaat. Do No\voje Wremja is van oordeel, rial het eerste interpellatie-debat in de Kamer moet worden afgewacht om met juistheid te kun nen oordeelen over de samenstelling van de nieuwe Kamer. Eéne -zaak is ui et twijfelach tig, en wel dat de broederstrijd van de bur gerlijke partijen de socialisten in staat heeft gesteld in de Kamer te komen met een onge hoord aantal stemmen. Een van de oorzaken van .de overwinning der socialisten is ook de steun, die hun is aangebracht door de katho lieke stemmen. Da versterking van de socialis tische partij met 50 pet. is in ieder geval een onbetwistbaar feit, dat de bitterst© gedachten opwekt. De Den verwacht verwikkelingen door do boitsing tusschen het socialistische en het ra dicale programma en eene nieuwe combina tie van paxtijgroepen. Maar wie ook het hoofd van de regeering moge zijn, de regeering zal altijd, in overeenstemming met den wil, dien de kiezers hebben uitgedrukt, moeten gaan in de richting van de geavanceerden. Engeland* In het debat over zijne voorstellen tot bc- lastingverhooging, teneinde het tekort op de begrooting van 1914/15 te dekken, lieeft de kanselier der schatkist Lloyd George eene concessie gedaan, die aan de laagst aange- slagcncn in de inkomstenbelasting ten goede zal komen. Voor inkomsten, uit arbeid ver kregen, van 300 tot 500 p. st., zal volgens het gewijzigde voorstel de heffing blijven op 1 shil ling 2 pence per pohd en niet verhoogd wor den tot 1 shilling 4 pence. Bij inkomens be neden 300 p. st, \vord;t ide heffing verlaagd tot 1 shilling per pond. "Hierdoor zal de hoo- gere opbrengst der belasting 370,000 p. st minder bedragien dan oorspronkelijk werd ge raamd. Over de uitwerking van zijne ,,breede rug- gen-begrooting" merkte minister Lloyd George, dat zij, die er nu bezwaren tegen hadden mogelijk den dag zouden betreuren, waarop zij protesteerden tegen „de verzekeringspre mie van 1 shilling 4. penoc tegen revolutie." Een door suffragettes gelogde bom is ver leden Zondag gesprongen in de galerij van de Metropiohtaan Tabernacle, het bekende kerkgebouw iu Zuiddxmden, dat verbonden Is met den naam van Charles Spurgeon, wiens preeken ook buiten Engeland bekend zijn. De bom bestond slechts .uit een blik ken bus. gevuld met gewioon kruit; de aan gerichte sahade is gering. In de nabijheid weiden een ipaar woHen dameshandschoe nen (gevonden en een briefje met 'het op schrift: ,3ren*g uwen godsdienst dn toepas- s ng en bezorg aan dfc vrouwen hare vrij heid". Oosten rijk-Hongarije. Weenen, 13 Mei. Het avondbulletin van den toestand .van den keizer luidt: In dc katarrhale verschijnselen is gecne noc- nlcnswaardigo verandering. Overigens is de toestand steeds bevredigend. De keizer gaf heden de gewone ontvangsten. Budapest, 13 M e i. De marinecommlssie vaji de Hongaarsche delegatie heeft de marine- begrooting onderzocht. De minister verklaar de, dat de thans ontworpen schepen 24,500 ton waterverplaaMng zullen hebben en tien stuk ken geschut va.n 35 oM. zullen voeren. De monarchie kan thans den strijd opnemen met alle oorlogsvloten, uibgezonderd die van de steiksto zeemogendheden. De vaststelling van höt marine-programma is thans toevertrouwd aan het initiatief van de beide regeeringea. In de betrokken commissie van de Oosten- rijksche delegatie bracht Bacquehem rapport uit over de begrooting van bultenlandische za ken. Hij deed uitkomen, dat het graaf Berch- told door zijn werken er in geslaagd is voor de monarchie de zegeningen van den vrede te behouden. Het bondgenootschap van de monarchie met Duitschland, dat door het toetreden van Italië tot een drie bond is uitgebreid, deed zich ook in de Balkancrisis als een beschermer en behoe der van den wereldvrede kennen. Rusland kan zijne eerzucht op ieder ander punt be vredigen en zich op den Balkan betoomen en zijne economische belangen nastreven. Een Europeescho oorlog is niet te vreezen. De officiecle kringen te Petersburg zijn van oor dcel, dat voor de oorlogszuchtige stemming van de pers aldaar hoegenaamd geen grond bestaat. Rusland* Petersburg, 13 Mei. De rijksraad beeft het wetsontwerp tot bevordering van de matigheid onder het volk aangenomen met dien verstande, dat daarvoor jaarlijks tO millioen roebel worden beschikbaar ge steld in plaats van de door de commissie voorgestelde 20 millioen. Li v a di a, 13 Mei. Gister werd ter eere van dc buitengewone Turksclie missie een dé jeuner gegeven aan boord van het keizerlijke jacht SlandarL De admiraal bracht een dronk uit op den sultan, Talaat Bcy op den Czaar. In den loop van den dag bracht het gezantschap bezoeken aan de liier vertoevende grootvor sten en grootvorslnnen. Heden gaat hetTurk- sche jacht in zee. Griekenland. Athone, ,12 Mei. De Grieksohe en Servv ache gevolmachtigden voor eene overeen* komst betreffende Saloniki zijn tot overeem stemming gekomen. In Albanië. Athene, 12 M e i. De besprekingen op Kor* foe tusschen de gevolmachtigden van Epirus en Albanië vorderen naar wensch. De too*' stand is verbeterd. Weenen, 13 Mei. De Neuc Freie Pressqi bericht uit Durazzo: Dc commissie tol vastj stelling van de grens van Noord-Albanië heeff tengevolge van mceningsvorschil tusschen dci\ gedelegeerde van Italië en dien van Frank! rijk, die al te zeer de partij van Montenegro opnam, haar werk gestaakt. De commissie u naar Skutari teruggekeerd. Rome, 13 Mei. Eene officaeuse nou spreekt tegen, dat in dc inter nationale oom* missie voor de grensbepaling van Noord-AI- baiïué meeningsvorschillen zijn voorgekomen, die tot staking van haren arbeid hebben ge leid. IJlt Athene wordt aan de Köln. Ztg. bericht, dial bij de besprokingen onder leiding van do internationale contróle-commissie Zagrap tos bijzonderen nadruk legt op dc toeken ning van de volledige autonomie van Noord- Epirus, overeenkomstig de tusschen Oosten rijk en Hongarije beslaande verhouding, zeUs op het gevaar af van hot afbreken der onder handelingen en do hervatting vun de vijaude* lijkheden. De besprekingen over den staats* som hebben nog niet tot een resultaat geleid. De vertegenwoordiger van Albanië weigert in dit opzicht elk toegeven, terwijl aan den anderen kant de eisch van Zagrapios ook door eenige leden van.de commissie als overdre* ven .gekenschetst wordt. Verder is de auto* noaue regeering onverzettelijk wat de erken* ning stan de Griekscho faal en de kerkelijk! onafhankelijkheid betreft. De Temps bericht uit Korfoe, dat reeds De< langrijke uitkomsten verkregen zijn. De over' eenslemming as zoo goed als verkregen ov.ï de scholenkwestie, over de laatste kwestie <H over de kwestie van de gendarmerie. A:i^ beide zijden legt men veel goeden wit aatf den dag om te komen tot een accooid dat ecu einde kan maken aan den befctaanden tm eic* lijken toesiand. De Spanjaarden in Marokko Tis s a, 12 Mei. Na een gevecht van drie dagen zijn de Marokkaansche contingenten aan den oued Amelil geslagen en verstrooi^ met achterlating van talrijke dooden en ge/ wonden. Qe Vereenigde Staten en Mexico. Veracruz, 13 Mei. Het leger van dflf fedearlisten schijnt gedemoraliseerd te ziju^ flut moet gebrek hebben aan levensmiddel Hen -en munitie. De revolutionaire troepen Izullen, naar gezegd wordt, eene samentrek* kende beweging maken, om op Zaoatecas aan He rukken. Hel gezag yan Carranza zou er* 'kend worden d/jor de andere hoofden vap de constiluLionalisten in het noorden. Mexico, 13 Mei. Er heerscht orde in Mexico en in het gcheele land. De Franscha 'zaakgelastigde heelt, met het oog op het aan^ baande vertrek van de stoomboot Espagne« Een mensch leert meer door droeve ervarin<- gen dian door lange betoogen. 8 door MARIE DIERS Schrijfster van ^Dokter Joost en zijne zeven zorgen", enz. vertaald door Cato W. Westenberg. Met Pasehen echter kreeg ze veertien dagen vacantie. Toen stond ze, in plaats van zooals adders oil te slapen, vroeg in de keuken, bracht de kopjes in de kamer, waschte ze jatter ai cn verzocht hare moeder, haar ook Üe koffie te laten zetten. „Wel, well" zeide jlezc, „dal is wat nieuws 1" Ze was in 't begin nog brommig en wantrouwend, maar toen &a»e jonge dochter dag in dag uil verscheen 6ü toen het bleek, dat ze wehswaar erbar melijk onhandig, maar toch gewillig was, be- $pn ze hoop te koesteren en Lutte met Yeel geduld in de leer te nemen. Ze wist niet, wat er aan de hand was, want ee was, ofschoon ze voortdurend aan verloven dacht, wat betreft de eisohen, die hare doch ter kon stellen, zoo ongelooflijk bescheiden, d&t ze zich niet in allen ernst kon voorstel len, dat een man. en dan nog wel zulk een rijke, jonge heereboer, voor wien alle huizen ipen stonden, hare onbeduidende Lülte ooit tot vrouw zou kunnen be-geeren. Deze veertien dagen waren een gelukkige lijd. Lülte zag nocli hoorde iets van Heino, maar ze arbeidde voor hem en dat was zoo heerlijk, zoo gelukzalig! Iloe moeilijker het haar viel, hoe gelukkiger ze was. lil alle Stilte en met een groeiend, liefelijk vertrou wen begoot ze het leere plantje hoop in ha ren tuin. Maar dit dwaze jonge hart wist niet, welk een verschil van opvatting bij het beschou wen der dagelijiksche dingen de menschen er op na houden, zelfs menschen, die elkaar lief- nebhen, In hare eerlijke kinderlijkheid was ze er van overtuigd, dat niet het '.preken over hare gebreken, maar het bestaan van die ge breken voor Ileino's gevoel en voor haai* geluk beslissend waren, en terwijl ze zoo dacht, was er aarzeling noch twijfel in haar hart, dat ze het wrel eens mis kon hebben. Doch inderdaad was de op zulk eenen slecht gekozen tijd geuite klacht harer moe der de oorzaak van haar verdriet. Heino was verrukt over haar klein per soontje. Hij was een niet oppervlakkige jonge man, die zich moeilijk uitte en tol ru toe was hij nog nooit ernstig verliefd geweest. Lütte had zijn kart stormenderhand veroverd, hij had hare donkere oogen lief, hare natuur lijkheid, haar lachen, hare bewegingen en hield van dit alles nog zooveel le meer om het waas van liefelijke, eenigszins sombere zwaarmoedigheid en dikwijls aangrijpende hulDclooslieid, dat er over haar rag. Den ge- heelen winter had hij aan haar gedacht maai de groote schuwheid in zijn karakter, ver honden met een klein weinigje Indolentie, had er hem van teruggehouden, zijne moeder die blijkbaar geene haast had, tot dezen tocht aan te sporen. Toen liij haar terugzag, was hij zoo goed als besloten, haar to trouwen. In den tuin had het weinig gescheeld, of hij had het haar gezegd, en slechts zijne schuchterheid en on beholpenheid hadden hem voor het laatste svoord doen terugschrikken. Toch was er nog niets verloren. i.n het bewustzijn, heer cn meester over zijne besluiten te zijn, gaf hem een gevoel van veilige rust. Toen had de domineesvrouw hare klaag liederen ten beste gegeven. In 't begin had hij slechts met de ooren zijner moeder geluisterd. Hij was zóó woe dend, dat hij zielsgraag iets gewelddadigs had gedaan, om den praatzieken mond daar binnen tot zwijgen te brengen. „Dat is het ware, haar zooiets te vertellenl" dacht hij schuimbekkend vau woede. Hij zag met zijn geestesoog, zonder het Wérkelijk te kunnen zien, hoe ze verachtelijk glimlachte en de schouders ophaalde. Dat hij na deze onver standige uitlating van haar niets meer be hoefde te hopen met be:reklcing lot Ghrisla, wist hij dadelijk. En hij wist ook, dat hij, ol- schoon in «naam heer en meester over zijne handelingen, tegenover zijne doortastende moeder altijd nog een weinigje de rol van afhankelijken zoon speelde. Ilij had Ghrista mee naar buiten getrokken om eerst eens zijne inwendige rust terug 1e krijgen. Toen kwam de godacblc bij hem op, zijnen wil ecnvo'\dig zonder zich te bekom meren om moeder en zusier en zonder veel woorden, waarbij hij toch het onderspit zou moeten delven, door te drijven. Ilij dacht er even aan, zich krachtig te verzetten, te too- neai, dat hij heer en meester was cn zijne moe der en dan natuurlijk ook zijne zuster het huis uit le zetten, als Iel niet anders ging. Maar hij kreeg een sterk gevoel van lichame lijke onbehaaglijkheid bij deze gedachte. Hij had alhid eeu«n afkr^r gehad van heftige ge moedsbewegingen. Toen had Lütte tot hem gesproken cn terwijl hij haar, nog wal in de war, iets antwoordde, had hij tot zijne gieuzenluoze verbazing be merkt, dat hij haar zelf reeds met andere oogen aanzag, dat heel vaag de gedachte bij hem opgekomen was: Ja dat gaal eigen lijk Iheelemaal niet Ze is in ons huis immers ansoluut niet op hare plaats. Dat wordt eene voortdurende kwelling. Die gedachte joeg hem schrik aan, en plot seling voelde hij eon ontzaglijk medelijden met haar. Opnieuw kwam hij onder de groo te bekoring, die er voor hem van haar uit ging. Ais het ware om zich tegen zijne eigen zwaartillende bedenkingen te verzeilen, trok hij haar aan zijne borst en kuste haar. Op dien dag gelooide hij nog, dat alles mog in orde zou komen. Hij dacht hij zich zelf, dai ze toch datgene, wat haar ontbrak, nog zou kunnen lecren en als hij van zijne moeder of Frida kou verkrijgen, ondanks zijn hu welijk hij hem le blijven wonen en het huis houden le doen, kon hij zich toch wel de weelde veroorloven, een half geleerd, klein onpractiscli vrouwtje te trouwen. Maar zijn koel verstand zei hem toch, dat hij er met al te veel op moest rekenen, Mevrouw of Juf frouw Ulfers voor zijne zienswijze te winnen. Het werd inderdaad een „pleizierritje". De beide dames waren onuitputtelijk in het uit drukken van hare verachting voor Chrisla's onbruikbaarheid en voor de zwakheid harer moeder, die den gelecrd-jo vader niet binnen zekere grenzen wist te houden. Zij schenen liet heerlijk, te vinden, op deze wijze over Ghrista en hare moeder te spreken en waren zoo kwistig inet lakende bewoordingen cn dit laatste misschien niet zonder opzet dat Ileino. zonder ojj dezen avond in staal te zijn lot antwoorden, plotseling stil liet houden en op den bok plaats nam, over welke daad de beide vrouwen toch vsel eenigszins ver* schrikt bleken. Op den duur behielden ze toch de overhang .Heino zelf zat te zeer vast acliler dezen muur van onverwrikbare ideeen, dan dat hij moe dig gestreden zou hebben voor zipie lief da cn het geluk van zijn arm, klein meisje. Hij leed eerlijk in dezen ongelijken strijd, leder stukje van zijnen wil, dat afbrokkelde^ liet 'hij met bekommernis glippen. Ilij had voor den eersten keer ecliLc liefde gevoeld cn treurde om haar, zooals kracütige, hart- szochtlooze en levenslustige menschen om cenen doode treuren: hevig, maar kort. Toen. Lütte nog mei Pasehen baar bloempje hoop begoot en trouw voor hem werkte, vol stille, wachtende zaligheid, had hij haar reeds voor altijd opgcgcvcn- IV. Eens moest hel leed komen. Lütte was niet bereid, het te ontvangen. Toen hare lessen. Wéér begonnen, ging ze 's nudaags kook recepten overschrijven en spande zich ontzet tend in bij 't stoppen en verstellen. Alles liad eenen gulden glans voor haar. Op zekeren dag kwam hare moeder het verlangen van Lelies hart te weten. Sedert Lütte deed, zooals zij wensclilc, was ze lief derijker jegens haar gezind. Toen kon het jonge hart den heerlijke last niet meer ai- leen dragen. Er volgde een opgewonden too- nccl. De domineesvrouw sloeg ce handen in elkaar, kuste en liefkoosde i.i eenen aoera. „Waarom heb jc mij da niet oadelijk ge- »egd. jij ondeugend kiud°" was telkens het refreiQ' Wordt vervo'oa.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1