Zaterdag 23 Mei 1914. BUITENLAND. _BINNENLAND^ N°. 273 Eerste Blad. Vdr' Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: 8 maanden voor Amersfoort f l.OO* franco per post1.50* v Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. /Afzonderlijke nummers 0.05. J)eze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- 1 advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau» UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Vsil 1—5 regels.. f 0.00. Elke regel meer0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Grooto letters nAar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald advorteeron in dit Blad, bij abonnement Ec-ne circulaire, bovattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. U f f g e v Politiek Overzicht De val van Essad. Het is nog slechts drie maanden geleden, op den 21en Februari van dit jaar, dat E^sad Paclia als hoofd van de ALbaneesche depu tatie in het sio>t te Neuwied aan prins Wil helm zu Wied verzocht de kroon enden Uoon van het vrije, onafhankelijke Albanië aan te nemen. Den 8en Maart, op den dag na den intocht van den vorst in Durazzo, verklaarde Essad aan een medewerker Van de Neue Freie Presse: „lk heb den koning mijn eere woord als Albanees en als militair gegeven, dat ik hem tot mijn laalslen ademtocht met al inijn invloed en met al mijne kracht zal ondersteunen." Jloe spoedig is het blad gekeerd! De man, die voor drie maanden als woordvoerder van het Albaneesc-he volk optrad hij de aanbie ding van de hoogste waardigheid in den r.ienw opgerichten staat, is thans van zijn© regeeringsambten ontzet en met geweld uit het land gezet, nadat van hem de onderteeke- mng was geëischt van eene verklaring, waar door hij zich verbond voortaan zich niet meer met de binnen- en buitenlandsche zaken van Albanië te bemoeien. Wat eigenlijk het drijvende motief geweest is in de gebeurtenissen, die tot den val van Essad hebben geleid, is op dit oogenblik nog moeielijk te onderscheiden. De berichten daarover zijn vol tegenstrijdigheden. Volgens de eene lezing moet men zich Essad voorstel len als een eerzuchtige, die streefde naar d9 hoogste macht, een Wallenstein in 't klein, die heeft geaarzeld of hij de macht, die in z'ine handen lag, zou gebruiken om zich zelf aan het hoofd van den staat te plaatsen, maar die door zijn dralen het gunstige tijdstip heeft l.iten voorbijgaan en daardoor de bedrogen bedrieger is geworden, die zelf gevallen is in den kuil, dien hij voor een ander had gegra ven. Er is echter ook eene andere lcszing, vol gens welke men hier niet moet spreken van eene samenzwering van Essad tegen den vorst, maar veeleer van eene samenzwering van den vorst tegen Essad. In de Vossische Ztg. wordt de meening uitgedrukt, dat van de opgewondenheid, die nu beslaat in Midden- Albanie, handig partij is getrokken om Essad van het hooge voetstuk te werpen, dat hij voor zich had opgericht en waarop hij zich voelde als heer en meester van Albanië. Tot staving van deze opvatting wordt gezegd ..Eene kritiek van de omwenteling, die de dag van 19 Mei bracht, moet in deze woor den niet liggen. Albanië heeft zijn eersten ge slaagden staatsgreep beleefd, en deze ging uit van den vorst in overleg met Oostenrijk en Italië. Vrijwillig zou Essad Pacha nooit zijn afgetreden. Hoe sterker zijne positie werd, des te zwakker moest die van den vorst worden. De vorst heeft zich onttrokken aan een dic tator, die hem op den duur noodlottig zou zijn geworden. Eerst nu heeft hij de vrijheid van zijne beslissingen verkregen; hij is meester van zijn lot geworden. De internationale commissie wilde reeds voor de aan komst van den vorst Essad Pacha uit zijne overheersohende stelling in Midden-Albanic verdringen. Dat gelukte haar niet. Met diplo matieke middelen en overredingskunsten was er niets te doen. De internationale commissie en de Nederlandsche officieren waren er te gen. Men verklaarde, dat de Albaneesehe strijdmacht geen leger, maar slechts een gen darmeriekorps was. zoodat zij zelfs dan, als Essad Pacha in t eind' toch minister van oor log zou worden, niot onder hera, maar onder den minister van binneniandsche zaken zou komen te staan. Het gevolg was, dat Essad Paeha niet alleen minister van oorlog, maar tegelijk ook minister van binneniandsche za ken werd. Dat óéne voorbeeld toont voldoen de aan, welke macht deze man, ondanks alle belemmeringen, in zich wist te vereeni gen. Aan tegenstanders heeft het hem in het land ^elf niet ontbroken. De tegenwoordige bóeren- beweging is eene uitbarsting, die alle moge lijke lava-elementen met zich voert. In de eerste plaats tegen de groote grondbezitters gerioht, verheugt zij zioh in de groote sym pathie van de beschaafde jeugd in de steden, die nationalistisch en vrijheidlievend gezind is. Ofschoon hare leiders mcerendeels moham medanen zijn, hopen ook de christelijke kerk genootschappen, die in Essad steeds een vij and zagen, voordeel van haar. En Zuid- en Noord-Albanie zijn eveneens blijde, dat Essad Pacha heeft opgehouden de factor te zijn, die de lakens uitdeelt in de regeering te Du- razzo. De verwijdering van Essad Pacha was zoozeer eene politieke noodzakelijkheid, dat zij zich van zelf rechtvaardigt." Durtschland. Do zitting van den rijksdag, die verleden "Woensdag gesloten is, is begonnen den 7en Februari 1912 cn heeft dus 2i jaar geduurd. Tot twee malen toe is bij de groote zomerva kantie de zitting niet gesloten, maar verdaagd. Toen de zitting begon, werd de vrees gekoes terd. dat de vercaderingen mager zouden zijn aam positieve uitkomsten, omdat nog nooit te voren het aantal sociaal-democrati sche leden een zoo groot cijfer heeft bedra gen; het is nu 110, d. i. ruim een vierde van het geheele ledental. Intusschen heeft nog nooit een rijksdag zulke groole uitgaven voor leger cn vloot toegestaan dam deze; ook is geen van zijne voorgangers meer coulant geweest in hel toestaan vam nieuwe belas tingen tot dekking van de hoogesre uitgaven. Im den zomer van 1912 rijm eene legervoor- dracht en eene vlootversterking (toegestaan, die het leger met 29,000 man vermeerderde en aan de vloot een derde actief eskader toe voegde. In verband daarmee werd, onder den weidschen naam van eene „hervorming der rijks financiën", eene reeks belastingen gevoteerd, die te zameu een hallf milliard mark in de schatkist deden vlooien. Daarop is im Qiet jaar 1913 de bekende gjroote leger- versterking met 80,000 mqn gevoteerd, de grootste leg er voordracht die ooit de rijksdag te behandelen heeft gehad, .en als gevolg daarvan zijn weder nieuwe belastingen ge voteerd tot bestrijding vain de blijvende ver meerdering der uit garven, boven en behalve de een milliard bedragende „Wehrbeitrag", die het geld moet leveren voor de uitgaven voor eens, die de nieuwe leger organisatie met zich brengt. België^ Brussel,22 Mei. Na eeno ontvangst van do 'Deensohe kolonie begaven de Deensche souverednen, vergezeld -\an de Belgische ko ninklijke familie, zich naar de Gare du Nord, van waar zij, na een hartelijk afscheid te heb ben genomen, om 11.50 naar den Haag ver trokken. onder warme toejuicliingen. Engeland* Londen, 22 Mei. De zitting van heden werd besteed aan de behandeling van zaken zonder belang. Er werd niet gezinspeeld op de gisteren voorgekomen incidenten. Door minister Qhurbhill werd een voorstel aange kondigd om machtiging te verleenen tot eene uitgave, het bedrag van 2,200,000 p. st. niet te boven gaande, Yoor het verkrijgen van het kapitaal van de Anglo-Pereian Oil Company. Londen, 22 Af ei Heden morgen heeft eene suffragette een nieuwen aanslag gepleegd in de National Gallery. Zij heeft vijl schilde rijen van Bellini beschadigd. De vrouw werd in hechtenis genomen. Tweede telegram. Bijna gelijktijdig met dan aanslag in de National Gallery, ver minkte eene vrouw twee schilderijen in de Koyal Accadcmy. De Yrouw is in hechtenis genomen, de academie Is gesloten. Londen, 2 2 Mei. Tijdens de morgen- oorstelling van de Silver King in den ko ninklijken schouwburg dia dpor den koning cn de koningin werd bijgewoond, beproefden verscheidene suffragettes eene demonstratie. Eene vrouw gilde onophoudelijk: „Jij Russi sche Czaar j eene andere, die zich aan hare plaats had vastgebonden, bleef twintig minu ten in de zaal, al schreeuwende: „Laat mrs. Pankhurst losl" De betoogsters werden ver wijderd. Gisteravond is in eene kerk in Edinburg eene bom ontploft, waardoor een raam werd vernield. In Leicester is eeae poging beproefd om een aanzienlijk huis in brand te steken Men gelooft, dat al deze buitensporige din gen in verband staan met een wijdvertakt complot Oostenrijk-Hongarlje. Ween en, 22 Mei. Het avonüoulletin van don keizetr luidt: De verschijnselen ran de droge katarrh in de brooichiiën van de rech- lerloog zijn neg slechts in geriogie male le naspeuren. De kraohtentaestand, de eetlust cn de slaap zijn geheel bevredigend. B«ud ap est, 22 Mei. In de Oostenrijk- sche delegatie antwoordde de minister-pre sident op de vraag of de gewezen afgevaar digde Svoha in dienst van de geheime politie neef* gestaan, dat een uitgjebreide geheime politiedienst niet bestaat Deze is beperkt lol aet strafrechtelijke gebied; zij bemoeit zioh met de pok hake neigingen slechts voor zoo ver die o,p dit gebied dreigen over te slaan z uals bij anarchistische en anti-mililarisüsohé - cwegingen en bij spionage. Het kan niet in Je bedoeling vaai dje regeering liggen, op par lementaire vaneeniigingem Wegens hunne hou ding tegenover de regeering door vertrou wensmannen of door afgevaardigden toezicht te laten houidem D,e discretie tegenover ver- Lrourwensmaainen moet niet tot dekmantel die nen om eventueele gebreken en misbruiken van het bestuur te verb erg an. Krakau, 22 Mei. Toen de afgevaardigde St apinski gisterennamiddag in het dorp Kre- lumovice (district Tatrnow) in eene door hem bijeengeroepen vergadering optrad, verwek ten zijne politieke tegenstanders rumoerige tooneelen. Nadat do vergadering was ge sloten, vervolgden rij den afgevaardigde; zij vielen hem aan en wondden hem door stok slagen. Eerst toon een distract scorn mis s ar is en twee geestelijken tegen de menigte optra den, bdn Stapmsld zaoh door dé viuoht naar hel station Tuchow in veiligheid brengen. Rusland* Petersburg, 21 Mei. De minister van marine heeft bij de rijksdoema een geheim wetsontwerp ingediend, dat strekt tot het toe staan van een crediet van 100 millioen voor de versterking van de Zwarte zee-vloot. In Albanië. Napels, 21 Mei. E&sad Pacha is heden avond ihier aangekomen. Romo,21 Mei. Eeneofficieuse nota houdt in, dat het door vreemde bladen vermelde be richt, dat Essad Pacha naar Tripoli gedepor teerd nou zijn, onjuist is. Durazzo, 21 M e i. De bevolking blijft rustig. De Italiaansche gezant heeft den vorst verzocht machtiging te verleenen tot het weder-insohepen van -de Italiaansohe en Oos- leniijksoho matrozen. Waarschijnlijk zullen dezen in den avond weer naar boord gaan. Tweede telegram. Op grond van de aangiften van personen, in dienst van Essad, dat deze vele mannen had gehuurd en met bommen had uitgerust en hen den 19en naar Durazzo had gezonden om een aanslag op den" vorst te plegen, is een onderzoek ingeleid. Eene patrouille op het landgoed van Essad, waai het rustig is, is naar Sohiak gezonden; zij nam verscheidene verdachte personen gevangen en nam geweren en munitie in beslag. Hel on derzoek tegen de mannen ran Essad, die van hoogverraad verdacht zijn» duurt voort. In den loop van -den dag zijn nog verscheidene personen in hechtenis genomen. Des avonds stelden de nationalisten overal sterke wacht posten op. De 'detachementen matrozen, die aan land zijn gebracht, blijven nog op hun post. Een Ooslenrijksche kleine kruiser is aange komen en heeft eene plaats ingenomen naast de Admiral Spaun. Durazzo, 22 Mei. Generaal de Veer en overste Thomson zijn met 80 gendarmes hier aangekomen. Gisterennacht zijn uit Skutari, onder leiding van drie geestelijken, 130 katholieke Malisso- ren hier aangekomen, oon zich als lijfwacht ter beschikking van den vorst te stellen. Naar aanleiding van den verjaardag van den vorst, werd gisteren in de katholieke kerk eene feestelijke godsdienstoefening gehouden. Na afloop daarvan Melden de Malissoren en de huLptroepen uit Krya voor het paleis van den vorst eene vaderlandslievende betooging. Er heerscht volkomen rust. Durazzo, 22 Mei. De Italiaansche. ad miraal, die bevel voert over de vereenigde Italiaansche en Oostenrijksche strijdkrachten, heeft in overleg met de vorst de stukken van de iandingsdetachementen verminderd. Er blijven 300 Italiaansche matrozen en evenvele Ooslenrijksche matrozen aan den wal. De de tachementen zullen geleidelijk worden inge trokken. De toestand is onveranderd. Het Italiaansche schip Uride en de Ooslen rijksche kruiser Admiral Spaun zijn aangeko men. Tweede telegram. Op verlangen van den vorst zullen de brieven, die door Essad bij zijn vertrek aan kapitein Armstrong wer den overgegeven, het voorwerp van een on derzoek uilmaken. Intusschen zijn de leden van de commissie van onderzoek nog niet aan gewezen. Parijs, 2 2 Mei. Uit Rome wordt aan de Temps bericht: Terwijl Essad Pacha werd ingescheept, werd Maiïftd Bey, die beheerder varn het departement vam openbare werken, eveneens gevangen genomen na eene -heftige woordenwisseling met den Ootstenrijksclieu gezant. Later werd (hij in vrijheid gesteld Als pleister op de wond kreeg hij eene ridder orde van dien vorst. Ween en, 22 Mei. De Neue Freie Presse bericht uit Durazzo: Uit Tirana wordt be richt, dat een deel van de familie Toptani, die tegen Essad Pacha was, door de opstandelin gen in Tirana is omsingeld. In Sukei, ten noorden van Schiak, zijn scherpe gevechten gevoerd met de opstandelingen. Naar Schiak cn Tirana hebben zich begeven 300 vrijwilli gers met vier machinegeweren en twee ka nonnen, onder leiding van Nederlandsche offi cieren om daar de rust te herstellen. Kenschetsend voor de in Albanië heerschen- de stemming tegen Essad Pacha is een schrij ven van den correspondent van de Vossische Ztg. in Durazzo, dat gedagteekend is 15 Mji, vier dagen voor Essads inhechtenisneming. Daarin wordt gezegd: Gisteren (dus den 14en) kwam op uitdruk kelijk verlangen van den vorst het Mirdieten- lioofd Prenk Bib Doda hier aan. De vorsi heeft met hem er over gesproken of hij bereid zou zijn, als de vijandelijkheden met de Epiroten moesten worden hervat, met zijne weerbare mannen naar Epirus te marcheeren. Prenk Bib Doda verhaalde, dat hij verklaard had hiertoe bereid te zijn onder de voorwaarde, dat hij enkel zou staan onder het opperbevel van den vorst, niet echter van Essad. Essad Pacha fa uit Tirana terugge keerd, waarheen hij zich had begeven wegens de bij de oproeping van zijne manschappen tot den krijgsdienst in Schiak ontstane moge lijkheden. Hij Jieeft daar twee dagen vertoefd. Wat hij eigenlijk daarbii beoogde en beroikte. is niet bekend. De verbittering over hem groeit van uur tot uur. Het wantrouwen, de haat tegen zijn persoon gaan zeker menig maal het doelwit voorbij, maar toch moet over 't geheel erkend worden, dat zij gelijk hebben, die in hem den grootst en hinderpaal zien voor de normale ontwikkeling van Alba nië. Reeds hierom, omdat hij inderdaad aan lederen maatregel, die aan iemand anders da.i hij eenige macht of invloed moet verleenen, bezwaren in den weg legt, heigeen de ernstig ste bedenkingen moet opwekken, omdat Alba nië toch onmogelijk een packalik van Lssaü kan zijn en blijven. Over den toestand in Durazzo en omstreken wordt uit Gravosu aan de höin. Ztg. bericht, dat het paleis van den vorst in Durazzo door Ooslcnrijksch-IIongaarsche cn llaliaanscne soldaten is bezet Daarbij hebben zich nog 200 trouwe Malissoren uil Skutari gevoegd. In Tirana heerscht revolutie. De weg Tirana— Siak is door omstreeks 5000 vijanden omringd, cue zich zoowel tegen Durazzo als tegen Ti rana voortbewegen. De adellijke beys zijn in gesloten. Voor Tirana werden de regcerings- l roep en geslagen; zij trokken zich met hunne dooden naar Durazzo terug. Volgens de be lichten van dr. Berghausen, den lijfarts van den vorst die is uitgezonden tot het brengen van geneeskundige hulp, is de toestand zeer ernstig. Een gunstiger kijk op de dingen geeft een bericht uit Durazzo, volgens hetwelk de af- deeling gewapenden, die van daar was uit gezonden om de onder de boeren ontstane be weging tc onderdrukken, is kunnen terugkee- ren zonder een scliot te lossen. De boeren hadden aan den parlementair, die was gezon den om met hen te onderhandelen, gezegd dat zij rustig zouden uiteengaan en voornemens waren eene delegatie naar Durazzo te zen den, om hunne wensehon te doen kennen Turkije. Konstantinopei, 22 Mei. Hel regee- lingsblad maakt de benoeming bekend van den Engelschmain Clark tot president van de inspectie-afdeeling van het departement van justitie. Griekenland* Athene, 22 Mei. Minister-president Ve- nizelos verklaarde in de Kamer, dat het on juist is. dat Macedonië militair bestuurd wordt Do politieke samensmelting zal geschie den door de verkiezingen voor de wetgeveudc macht, die tegen het einde van het najaar zul len plaats hebben. Sprekende over Turkije, constateerde Veni- los, dat Griekenland vriendschappelijke maar niot volmaakte betrekkingen met Turkije on derhoudt Hij voegde hieraan nog toe, dat hij hoopte, dat de inlijving van de eilanden zich niet lang moer zal laten wachten. Ilij kon echter thans nog niet het inlijvingsbesluit be kend maken. S a 1 o n i k i2 1 M e i. De autoriteiten heb ben de aan mohammedanen behoorende hui zen, die door Grieksche vluchtelingen door middel van geweld bezet waren, weder doen ontruimen. De huizen zijn aan de eigenaars terug gegeven. De Vereenigde Staten en Mexico. Uit Washington wordt aan de Köln. Ztg- bericht, dal ondanks de conferentie in Nia gara Falls de openlijke oorlog steeds zekerder wordt. De dagbladen zénden oorlogscorres pondenten. De tweede divisie van het Ameri- kaansche leger is marschvaardig. Allerlei. LUCHTVAART. Reuter seint ons uit Johannisthal d.d. 22 Mei: Het ruarine-luahLscMp L III is gisteren morgen om 7.15 in Friedriclishafen opgeste gen. Heden namiddag om 5.45 is het voor spoedig geland. Ne w-Y ork, 22 Mei. Het nieuwe proces tegen den gewieaen polilde-luitenant Becker wegens medcplialiltagiiead in -den moord op een speler^ Rosenthal genaamd, is heden ten einde gebracht. De juay kwam tot eene schul- diigvenüiariuig. In het Vorige proces kwam eene wijdvertakte corruptie onder de politie van New-York aan don dag. Petersburg, 21 Mei. In eene werk plaats van de Poelilo'w-wenken is heden voor middag brand uitgebroken, waardoor met de eerst aangetaste nog twee andere werkplaat sen werden vernield. De brand vernielde vele deelen van .de in aanbouw zijnde schepen. De oorzaak van den brand is waarschijnlijk on voorzichtigheid. De schade bedraagt om streeks 200.000 roebels. Leipzig, 22 Mei. Heden namiddag om half drie ontstond op de Bugra-tentoonstel ling een vrij ernstige brand, waardoor het dak en de linkervleugel van het administra tiegebouw gedeeltelijk vernield werden. De brandweer blus elite den brand taftmen een uur. De schade is onbete eken end; die oorzaak van den brand is niet bepaald. Konstantinopei, 22 Mei. In de groo te kazerne Tasdhkitekla, in dc wijk Pera, is brand uitgebroken. Een vleugel van de ka zerne is in asch gelegd. Verscheidene solda ten zijn gewond. Eene matrozenafdeeling van den Diiiuche-n kruiser G'o&bcn i»m aan hel blusschingswerk deel; twee van deze matrozen werden daarbij gewond. De oorzaak van don brand wondt gezegd te zijn het onvoorzichtig omgaan met oen theeketel. Pera, 22 Mek Bij de blussching van den brand in do kazerne Taschkyschia onder scheidden zich ouder de 300 Duitsche matro zen van de Goeben, die hielpen hij liet blus schingswerk, inzonderheid twee onderofficie ren. Drie matrozen werden met zware brand wonden naar ihet Duitsche hospitaal gebracht, hun toestand is ernstig. De minister van oor* log bezocht heh. Konstantinopei, 22 MeL Gedurende den brand in do kazerne ontploften de in het kleine kruitmagazijn geborgen munitiekistcn. Behalve de Duitsche matrozen werden twee onderofficieren cn zes sapeuis van de Turk* sche brandweer en ecu Russische, matroos zwaar gewond. Galveston 21 Mei Hel oorlogsschip Cohneetilut hoeft, gevolg gevende aan eeai per draadlooze telegrafie overgcbracat ver zoek om hulp, honderd passagiers van het stoomschip Atlanta, gered, dait op hel strand is geloopen en aan don ondergang is prijs gegeven oj) honderdtal mijlen, teil noorden van Tampicou Dc passagiers zijn meest vreem delingen, udt Galveston, waar zij een toe vlucht hebben gezocht, torugkeereudc naar Tampico. De Staatscourant van Zaterdag 23 Mef bevat o. m. dc volgende Koninklijke besluiten* op non-activiteit gesteld dc kapitein G. Bruijn, van het 15e regiment infanterie, we gens lijdelijke ongesteldheid benoemd tot directeur van het post- en tele graafkantoor te Lobilh J. Eggink, commies der posterijen lc klasse; op verzoek eervol ontslagen W. Meijer, di recteur van hel post- en telegraafkantoor le Almelo benoemd en aangesteld tol officier van ge zondheid 2e klasse bij hel Indische leger de arts W. C. dc Ilaas. II. M. de Koningin en Z. K. H. de Pr In* waren (Doiiderdajgokhtcnd in de iZu idea'kcal! le 's Graven ihajge onder geluxir Min dr. Cra mer. Het Deensche koningsbezoek. Precies txrn half 2 gisleixumrddag kw-aar de Belgische trein het station Rooscnuaat bin nen. liet penrou was versierd met bloemen en planten. ILIL M.M. slapten over op den Koninklijken trein, die door de Koningin Ier besdhülking wias gesteld. Deze trein besloot! uit 4 salonrijtuigen. Onder de autoriteiten merkte men o. m. op jkr. Krelsclwiar van Veen, directcur-gcncraal der S.S. en den chef van den dienst de heer Everts. 11.11. ALM. onderhielden zich eenige oogen- blikken niet de autoriteiten eu vertrokken om 1.44 naar Amsterdam. Men «mekte uil Amsterdam van gisteren: Het bczoeü van Koning Christiaan X en K<r mngin Alexandrine van Denemarken aaj\ ons land vormt het slot van de voorjaarsreis van het Deensohe Koninklijk Echtpaar, dal te Lon den, Parijs en Brussel ziilkc schitterende ont vangsten is ten deel gevallen. Het eerste bezoek aan ons land geldt da hoofdstad. Vanmiddag om 3.41 kwamen H. M. de Ko ningin en Z. IC 1L Prins Hendrik aai het Centraal Station uit de Residentie aan teneinde Hunne gasten tc verwelkomen, di< om 4.01 uil Brussel verwacht werden. Het gevolg van II. M. en Z. K. II., aaa het station aanwezig, besfonkl uit de volgen de personen: baronesse van Lynden, grool- meesteresse; baronesse Sloel van Marxvcld, baronesse van Burmania Rengers, hofdames; mevr. Van Loon, patoisdajue; generaal graaf Du Monoeau, chef ran bet militaire huiaf baroar Sirloma van GrovesLins, grootmeester? eerste kamerheer jhr. v. 'd. Bosch; karaerheef baron Tin dal; opporstall'moc.sler baron Ben- tinck; adj—kajpt.-luit. ter zee jlxr. Ilooft Graaf-; land; adjudant ran Z. K. 11. luitenant ter zea le kl. Bijl ide Vroe; ordonnans-officier le 'uit.4 Sixman baron van Heemstra Aan het Centraal Station was alles voor do ontvangst vau de Deensche Souvereincn in ge reedheid gebracht. In de koninklijke wacht kamer was een smaakvolle bloemenversie ring aangebracht, terwijl op het perron voor de wachtkamer het breede tapijt met dc hc«» raldischc leeuwen was uitgelegd. In het korte tijdsverloop lusschen de aan komst van H. M. en Prins Ilc-ndrik en h«x Deensohe Koningspaar onderhielden de vor stelijke personen zich met cc T;<e autoriteiten. De eerewaoht op het station werd betrok ken door matrozen. Om 4.01 kwain de treilt met het koninklijk echtpaar van Denemarken onder het gedreun der saluutschoten het Cen- traal-slation binnen, terwijl de marinekapel hel Duitsche volkslied speelde. Het Koninklijke sar Ion rijtuig hield stil voor dc Koninklijke wachK kamer, waarna onmiddellijk de koning en ko ningin uit hun salonwagen slapten. Zii wei*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1