Dinsdag 26 Mei 1914. BUITENLAND. _FEUILLETON. N°. 278 12d* Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Par 8 maanden voor Amersfoort f l.flO. Idem franco per post- Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.K), Afzonderlijke nummers <>.05. t>eze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentie n gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Tele?oonnumtner 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Y.m 1—5 regols f 0.50. Elke regel meer 0.1O. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordooligo bepalingen tot het herhaald adverteoren in dit Blad, bij abonnement Eene circulairo, bevattende do voorsvaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur! Mr. D. Arbeidsbeurs. Ingezonden. ■Wanneer mocht worden besloten tot het oprichten eener Arbeidsbeurs in de gemeente Amersfoort, dan kan misschien gelijktijdig een ander vraagstuk onder de oogen worden gezien namelijk dit: Op welke wijze kan er naar worden gestreefd; om de leerlingen, die de lagere school op den leeftijd van ongeveer 12 13 jaar gaan verlaten het best voort te helpen, in verband met hun aanleg en verstandelijke ontwikkeling, èn met het oog op hun eigen belang, èn met het oog op hetgeen zij later voor de Maatschappij kunnen zijn? Ik heb hier dus het oog op diè leerlingen, "waarvoor de ouders geen verdere schoolont wikkeling verlangen; noch op de inrichtingen van lager onderwijs, noch op de ambachts school, de industrie- en huishoudschool of de handelsschool. Alzoo de leerlingen, die óf zelf moeten gaan verdienen, óf dc ouders in hunne werkzaamheden moeten helpen. Ik weet niet hoe groot in deze gemeente het aantal leerlingen gemiddeld jaarlijks is, dat vrij komt en langs.dien weg hun leven in de Maatschappij aanvangt. Zulks ware natuur lijk wel na te gaan; ik zal mij echter van eene schatting onthouden, maar al moge wat ik hartelijk hoop dat aantal betrekke lijk klein zijn, tóch zal het nog groot genoeg zijn, dat de aandacht daaraan mag worden geschonken. In den regel zullen er onder de leerlingen, die ik dus hier op het oog heb, er meerderen voorkomen, die nog geen gevestigde keuze hebben aangaande eenig beroep. Dikwijls zul len de ouders dan maar voor hen kiezen en verklaarbaar is het, dat het „aanvangs- loon" dat behaald kan worden, dan daarbij een niet onbelangrijke rol zal spelen. Een ge volg daarvan zal weer kunnen zijn, dat velen dier bedoelde leerlingen vervallen zullen in dienstverrichtingen, welke geenszins met hun neigingen en aanleg overeenstemmen en wan neer zij dan enkele jaren in die richting zijn werkzaam geweest, moeten zij weer worden afgedankt, eensdeels omdat zij niet voldeden, anderdeels omdat het loon dan niet meer in overeenstemming is met den dón door hen verkfegen leeftijd. Voldoen kónden zij niet meer, de eigen neigingen van den betrokkene kwamen te veel op den voorgrond en al het geen de patroon opdroeg, moest daardoor met tegenzin, dus niet op de wijze zooals redelijkerwijze verlangd mocht worden, wor den uitgevoerd. Men gevoelt, dat eenige goede jaren van opleiding op die wijze zijn verloren geraakt; jaren waarin ook mogelijk door het straat leven dat geleid kan zijn, de energie is uitge doofd om zich dón nog weer te gaan onder werpen aan dc nieuwe plichten en moeilijk heden, welke geregelde vakstudie al is zij practisch vordert En zoo kunnen dan uit vroegere leerlingen der lagere school, waarvan toen zij op de schoolbanken zaten, de onderwijzers meer zouden hebben ver wacht, allerlei „gelegenheids werkzoekers" ontstaan, die dikwijls tijden lang werkeloos blijven, daardoor vervallen tot het pauperisme, en de schare ontevredenen en mislukten ver- grooten. "Wanneer de Hoofden "der Scholen en de klasse-onderwijzers aan de hierboven bedoel de leerlingen vóór deze de school gaan ver laten op eenvoudige wijze de inrichting en werking der Arbeidsbeurs verklaren en alzoo die jongelieden goed het besef bijbrengen, dat middels de Arbeidsbeurs, de gelegenheid kan worden geopend, dat zij in verband met aan leg en geschiktheid vooruit kunnen komen in de richting welke voor hen wcnsclielijk kan worden geacht, dan is er reeds iets ge wonnen. Vermoedelijk echter nog niet veel. Want, het is best mogelijk dat het nog maan den duren kan voor en aleer de Arbeidsbeurs in de verlangde richting kan helpen en alsdan komt het gevaar dat de ouders zullen zeggen: dat zij daarop niet kunnen wachten. Dan zou de weer de verkeerde richting worden uit gegaan en de drang om het kind iets te laten verdienen, te spoedig de keus doen vallen op eenig verkeerd en doodloopend beroep. Vóór ik nu verder ga, moet ik even met nadruk vooropstellen, dat ik slechts het oog heb op die leerlingen, van wie de onderwij zers wat aanleg en ontwikkeling aangaat, gunstige verwachtingen voor de toekomst heb ben. Mijn betoog geldt dus niet de minder ver standelijk bedeelden, hoe eerder zij op de een of andere wijze wat trachten te verdienen voor hun ouders, hoe beter. f Ik heb dikwijls opgemerkt dat de ^pqfden der scholen en de klasse-onderwiji^h een groote belangstelling hebben voor huimeleer- lingen. Vooral geldt dit, wat den klasse- onderwijzer betreft, als hij eenige jaren achtereen een geschikte en flinke leerling onder zijn leiding had. Daarom schijnt mij het systeem goed, wanneer een degelijke onder wijzer met zijn klasse mcdegaaf. -JDlt kan natuurlijk niet altijd; iedere onderwijzer is daarvoor niet geschikt, maar wanneer het mogelijk is dan gevoelt men wel dat de weder- zijdsche belangstelling moet toenemen en dat het vertrouwen van den leerling in den onderwijzer groot kan worden. En nu komt het mij voor, dat de onderwij zers, in het algemeen genomen, veel zullen kunnen doen, om het aantal leerlingen van goeden aanleg, die na het verlaten der school in verkeerde beroepen gaan, te doen vermin deren. Zij kunnen de ouders van die leerlin gen, uit wie naar zij meenen wat meer kan groeien dan bijv. besteljongen gevolgd door gelegenheidswerkzoeker, er op wijzen, dat gezegde ouders goed zullen doen op dc Arbeidsbeurs te zoeken naar voor hunne kin deren passende ambachten, al ware het dan ook, dat zij dan eenigen tijd moesten wachten voor en aleer plaatsing volgde. Die wacht tijd zou de betrokken leerling dan op de school om niet moeten blij- ven doormaken. Natuurlijk zal hierbij teleurstelling voor de onderwijzers niet uitblijven. Er zullen toch nog zooveel ouders zijn, die doof voor goeden raad, de verkeerde richting voor hun kinderen kiezen en zulks ook al, omdat hun eigen geringe verdiensten hen er noodwendig toe dringen niet langer op geldelijken inbreng hunner kinderen te willen wachten. Maar al zij er maar een zeer gering succes, dan is dit toch nog bemoedigend, want succes verkregen in deze rickhug moet gaandeweg gaan groeien. Om dat weinlgje succes nog beter te ver zekeren, zouden de hooiden der scholen aan den Directeur der Arbeidsbeurs opgaven kun nen sturen van de leerlingen die de school gaan verlaten en geen «erder onder\vijs meer zullen genieten, met vermelding voor zooveel mogelijk, van aanleg en geschiktheid voor be paalde ambachten. De hoofden der scholen zouden die opgaven, niet dan na gepleegd overleg met den klasse-ouderwijzer, moeten indienen. In de instructie van den Directeur der Arbeidsbeurs, zou dan kunnen worden opge nomen, dat ook hij zooveel mogelijk de ouders van die leerlingen, die meerder aanleg heb ben, wijzen moet op het verkeerde, wanneer maar al te spoedig, alleen om het aanvangs- loon, ovregegaan wordt tot hel gaan in een verkeerd beroep. En wanneer dan nog verder het Bestuur der Arbeidsbeurs, dat hoofdzake lijk uit werkgevers «d werknemers zal be- staaiij. werd aangevuld met enkele advisee- repde leden uit den onderwijzersstand, dan kwamen wij misschien weer een ietsje verder op den goeden weg. t£~, Ik heb getracht hier op een volksbelang te wijzen, dat, nu misschien hier een Arbeids beurs zal komen, tegelijk aan de orde kan worden gebracht. Ik ben er van doordrongen dat ik deze materie nog maar zeer onvolko men heb behandeld. Misschien willen beter bevoegden er eens over nadenken en hun meening dan kenbaar maken. Men weet: du choc des opinions jaillit la vérité, P. S. R. Wol terbeek. Politiek Overzicht De kris.s in Albanië. Bij de gebeurtenissen, die zich in de laatste dagen in Albanië hebben afgespeeld, hebben angst en schrik een groolen invloed uitge oefend. Men is in Durazzo tot het inzicht ge komen, dait men wei wat al te zeer onder oen indruk daarvan heeft gehandeld on dat zoo wei de mislukte expeditie tegen de opstande lingen in Tirana, als ook ac vluoht van dc leaen der vorstelijke familie naar het llaiiaau- sche oorlogsschip Misurata overijlde handelin gen zijn geweest. Nu bevinden de vorst en zijne gemalin, cue in hare bezorgdheid voorzijn persoon hem had bewogen mee aan boord te gaan, zich weer in hun paleis; maar de ernst van den toestand wordt geleekend door hel feit, dat tot bescherming van het paleis dc vreemde troepen aan den wal zijn gebleven en dat alle toebereidselen zijn gemaakt om, als er weer gevaar dreigt, wederom aan de vor stelijke familie ecue wijkplaats op het oor- logsschop te verleenen. Een schels van den toestand, <lie betrouwbaar lijkt, wordt door een dagbladcorrespondent in deze bewoor dingen gegeven: Men kent Albanië haast niet in een anderen toestand dan dien van opstand. Zonder op houden heeft de Turksche regeering, zoo lang zij over Albanië lieerschte, met onlusten te strijden gehad, en ook het eerste jaar van den jongen staat verliep onder aanhoudenden bin ïienlandschen strijd, ieder, die het goed mei hd land meende, had inlusschen de hoop, dal met dc aanvaarding van de regeering dooï vorst Wilhelm alles anders zou worden. In die hoop is men teleurgesteld. Erger dan ooit ziet het er thans in Albanië uil. Er kecrsclit vol slagen anarchie. In Midden-Albanië is eene hel grootste gedeelte van dc plattelandsbevol king omvattende beweging onlstaan, die zich tegen de regeering wendt en partijen om- \at, die door zoo veelsoortige motieven wor den geleid, dat zij een volkomen chaos ver oorzaakt. Wanneer men met de menschen zelf spreekt ,die zich bij de beweging hebben aan gesloten, dan hoort men de meest tegenstrij dige redenen. Een deel van. het volk is slechts hierom ontstemd, omdat het meent, dat hel ook onder het nieuwe stelsel niet tol zijn recht komt; een ander deel streeft naar eene agra rische hervorming; bij weder anderen zijn de godsdienstige hartstochten geprikkeld; nog anderen zijn bewerkt door Jong-Turksche af gezanten en velen doen slechts mee, omdat zij op avonturen belust zijn. Ook als leiders women zoo vele, tol geheel verschillende par tijen behoorende personen genoemd, dat men geheel in het duister tast, waarop de bewe ging eigenlijk doelt. In Durazzo zelf vreest men vooral Jong-Turksche intriges, en men heeft daarvoor goede reden, want er zijn hier vele onbetrouwbare en slecht befaamde ele menten. Men kan in hel algemeen zeggen, dat ieder een tamelijk radeloos staat Legenover de be weging, juist omdat zij zoo weinig klaarheid vertoont; niet het minst geldt dit van de re geering. Zooals de toestand ziok thans hier vertoont, is Durazzo aan de landzijde door de revolu tionairen op een afstand van 15 KJVL inge sloten. Verder in het land heeft de regeering niets meer te zeggen. Het gevaar, dat Duraz zo bedreigt, komt vooral uit de streek van Schiak en Kawaja, omdat daar bijzonder sterke benden staan. Eene nauwkeurige be paling van de sterkte der revolutionairen is niet mogelijk, omdat zij in de bosschen ver spreid zijn; men schat hen op omstreeks 5000 man en dat zal wel ongeveer met de waarheid overeenkomen. Natuurlijk is in Durazzo de opgewonden heid zeer groot, en men neemt alle maatrege len tot handhaving van de orde en lot ver dediging van de stad. Durazzo is hiervoor zeer guiistig gelegen, want de moerassen schei den het als een eiland van het eigenlijke vaste land, waarmee het slechts door twee bruggen verbonden is. Daar er mitrailleuses en twee Bat terijen en ook gewapende mannen zijn, is <,ene verdediging gemakkelijk. Van buiten heelt de stad niets te vreezen, ook omdat de in de haven liggende oorlogsschepen ten allen tijde man- soliappen aan den wal kunnen brengen. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen. De oor logsschepen houden met hunne zoeklichten de voor eene nadering in aanmerking komen de wegen onder licht; op de daarvoor geschik te punten staan kanonnen of mitrailleuses; patrouilles gaan rond en posten zijn opgeslcl^ zoodat eene verrassing is uitgesloten. Me& rekent er mee, dat de revolutionairen dooi geoefende officieren aangevoerd worden. Daaj men tengevolge van hel verblijf van het groot ste gedeelte der gendarmerie in Epirus nief over voldoende strijdkrachten beschikt, liccfl men de burgers van wapenen voorzien en laat hen krijgsdienst verrichten. Hoe de zaken zicü verder zullen ontwikkelen, lean heden nog niemand zeggen. Maar dit is zeker, dat d? toestand zeer, zeer ernstig is. Duttschland. Ne u-S trelitz, -5 Mei. De toestand van den groothertog is weer erger geworden. Hel verblijf van den hertog in Berlijn, die lijdt aan met koorts gepaard gaande aderonlsteking en roos, is daardoor verlengd. De algemcene toe stand is bevredigend. Sten dal, 2 5 Mei. Bij dc herstemming in het district Stendal-Osteiiburg is gekozen dc nalionaal-lrberaal Wachliorst dc Wente, met steun van dc vrijzinnigen en de sociaal democraten, ter vervanging van don conser vatief Ilösch, wiens verkiezing ongeldig was Verklaard. België. Antwerpen, 25 Mei. Volgens de passa giers van de Malle Congolaise heeft de com mandant Simonatti, die naar Zuid-Kasai ge zonden was om den opstand te onderdrukken, een volledig succes behaald, llij slaagde er in, zich meester te maken van drie inlandschs hoof don. De andere inlanders in de streek onderwierpen zich. In den ioop van de expe ditie zijn drie soldaten gedood en dertig geo wond. Frankrijk. P a r ij s, 2 5 M e i. President Poincaré en de ministers, die hem vergezelden op zijne reis naar Lyon, zijn heden morgen teruggekeerd Engeland. L-onden,25Mci. Dc Homerule bill kwan» heden weder aan -de qerde, om voor de dcr.U maal gelezen te worden. Bonar Law gaf aru de oppositie <len naad geen debalt te voeren, omdat eene discusswe beuzelachtig zou zijo. Daarna had de stemming plaats over de der de lezing, diie werd aangenomen möt 351 tegen 274 stemmen. Tweede telegram. Na de tooncelen van wanorde en opgewondenheid Yan <ie vorige week, ging hot ditmaal opvallend stil toe bij de derde lezing van de Homerule biH. Na korte redevoeringen van Bonar Law en Asquith, ging het huis rustig over tot de slemm-ing over de dorde lezing, en toen dö uitslag van dc stemming bekend was, werd er betrekkelijk weinig gedemonstreerd. De nationalisten juichten en vergezelden later den -ambtenaar, die hel w els ontwerp naar het hoogerhuds bracht. In den loop van zijne rede zei-de eerste minister Asquith, dal hij hoopte, dat door amendeering van het wetsontwerp een« schikking zou worden verkregen. Maar als zulk eene schikking niet werd bereikt, dara zou eene novelle worden ingediend, die d« roods door de regeering aangeboden conces sion zou bevatten. Het lagerhuis heeft zijne zitlingen tot 9 Juni verdaagd. Londen, 25 Mei. Eerste minister As- quüli heeft in het lagerhuis verklaard, dat De oorlog ontneemt lons niet aslleen alles "wat ons dienbaar is, <maa,r hij laat ons zelfs ikiet de troost, (bij het stoffelijk overschot on- *er afgestorvenen te weenen. 'lAHic LUTTc. IJ door MARIE DIERS Schrijfster van „iDokier Joost en zijne zeven zorgen", enz. verLaald door Caio \Y. Western» erg. Voor Ghrista was het ontzaglijk pijnlijk eu aandoeiLLijiK, oil aan te hooren. liet was voor haar een ouiuehjü teeken, üat dit leven, uit de ware baan geworpen, nu weer op den ouden, oieruaren weg terugkeerde, om daar over droomerig heen te glijden naar de groote zee. Hare moeder spraK veel over het weer zien, mompelde verzen- uit het gezanguoek, die ze wonderlijk goed onthouden had; ja zelfs zei jte heele stuKken op uit de preeken van Ghrista s vader De dbKter, dien 'ze nu riep, bevestigde, dat dit voorboden van het einde waren. iLütte uuiide de verantwoording op zich nemen van Martin lang onkundig van den toestand te laten. Ze vond -het een geluk, dat de heelden, die met hem verbonden waren, de stervende niet meer pijnigden. Ook zou voor haar zelf Irma's aanwezigheid in dit huis eene ontzettende smart geweest zijn. Eerst toen het laatste langzame wegglijden kwam, en niets van de aarde den geest, die Üjne ibfjvriiding tegemoet fiing. meer veront rusten kon, schreef Ghrista aan haren broe der, dat hij alleen zou komen. Hij was zoo üjngevoclig, dit bevel woordelijk op te vol gen. Zoo waren dan hare beide kinderen om haar heen in deze laatste ure». De laatste, nauwelijks verstaanbare klanken betroffen hen, als zijnde hare kinderen, en dc hoop op een wederzien. Martins huiselijke omstandigheden, zijne betrekking, zijne vrouw, ja zelfs de kleine Otto waren voor haar reeds lang niets meer dan wolkenschaduwen, die gisteren over het heldere grastapijt gegleden zijn en zelfs geene herinnering achtergelaten hebben. IX. Nu was Lütte heelemaal alleen. Toen ze na de stille begrafenis in liaar zwart japonnetje in de leege kaan er stond, kreeg Martin diep medelijden met haar. Plot seling doortrilde een warm gevoel zijn hart, omdat ze zijne zuster was en hij begreep, dat hij, zich over haar ontfermen moest, nu ze zoo verlaten in de wereld stond. „Wat wil je hier nu nog?" vroeg 'hij. „Je kunt toch niet alleen wonen. Kom bij -ons." Chrisla trilde. Het was een heel moeilijk ding voor, haar, met haar treurend hart in Martins huis te worden opgenomen. Alles, wat de doode daar geleden had, was daar voor een beletsel. Daar echter klonk er een woord in haar, hetwelk vroeger vaak gezegd was, in den tijd, dat de band met Martins huis losser begon te "worden, een woord, dat voor haar gewei eene erfenis was geweest: „Tante Lütfte." Ze keek voor zich neer en streed eenen zwaren strijd. Alle kleur verdween uit haar gezicht. Ze spande zich met bovenmensche- lijke kracht in, niet aan Irma, doch aan de kleine kinderen te denken, voor welke zoo slecht gezorgd werd. Daarna keek ze op, blikte haren broeder met groote, ernstige oogen aan en zeiae: „Ja, 't is goed." Doch toen ze haar koffertje voor haar ver trek pakte en Martin eeuen inventaris op maakte van hare meubels, om ze in bewaring te geven, was hot haar toch, alsof ze zeil hare schepen achter zich verbrand had. Nu kwam ze en was: Tante Lütte. Ze had eerst een gesprek met Irma, waarin ze haar beloofde, hare kinderen zoo te ver zorgen, dat ze nooit moeite of last van ze ondervinden zou. Daarentegen moest haar dan als eerste recht toegestaan worden, vrij spel en -onbepaalde macht te hebben. Men kon immers van weerskanten deze verhouding eiken dug verbreken, doch zoo lan* ze be stond. moest ze vasten vorm hehben. Mevrouw Irma was over den beslisten toon van hare jonge, armoedig gokleede schoon zuster niet zeer gesticht Ze had groolen lust haar met een aanmatigend woord dadelijk weer weg te sturen. Voor Martin was ze in zoo'n geval niet al te bevreesd. Doch ze bad in den laatsten tijd slechte dingen gemerkt van de bonne, die met haren vinger in den inmaakpot was betrapt en daar ze bijzonder mooi was, wilde beproeven, den heer des huizes in baar net te lokken. Zoo was dan Ghrista toch nog van twee kwaden bet minst epge. Het was nog een geluk voor het verlaten meisje, dat men baar evenals eene gebuurde dienstbode heelemaal in de kinderkamer liet leven. Ze merkte eens, dat Martin, pijnlijk hierdoor getroffen, een heftig tooneeltjc daar over met zijne vrouw had, dat hij collier met behulp van zijne schoonvader, dien Irma er bij riep, volkomen overwonnen werd. Als er oezoek was, kreeg ze daar ook haar eten, wat z-lis de oude keukenmeid aanleiding gaf, brom uienü hare verwondering oaarover te Ken- uen te geven. Alen zou het haar niet -beter naar den zm hebnen kunnen maken. Hoe onverschillig, ja, onsympathiek was haar het leven van uit gaan en genot najagen in cut hurs, en vooral nul Als ze in de stilte en eenzaamheid van de njic gemeubileerde en van aiies voorziene, doch zeer verwaarloosde kinderkamer de kleine wezentjes met zachte hand baadde, kleedde, ais ze er met ze speelde, was bet naar dikwijls, alsof ze ook nu nog hare moe der in het graf daarmee eenen liefdedienst bewees. Hoe slecht hadden die arme schaapjes hel vroeger gehad! De keukenmeid liet er nu en dan iets over los. De wezens, aan wie Irma hare kinderen toevertrouwd had, waren luie, liefdelooze creaturen geweest, die het diky. ijis te veel moeite hadden gevonden, den kleinen wurmpjes op tijd hun eten te gewm of de lichaampjes schoon te houden, terwijl ze voor bet uitwendige schitterend zorguen en geene knepen en slompen spaarden, als ae in een slecht humeur waren. En d"esondanks was het een moeilijk werk, dat Chrisla op zich genomen liad, moeibjt voor baar, die zulk eene grondige en geleerde opvoeding genoten had. Het voortdurende bezigzijn met den levendigen, door en door slecht opgevoeden jongen, die juist even kon loopen» op alle stoelen klom en telkens met geschreeuw op den grond viel, en de zieke lijke, veel schreiende kleine Edith kon best nog heel andere menschen zenuwachtig ma ken dan Christa, die zulk eene dagtaak heele maal ntM tfewoon was. Het was haar. daar nauwgezet was, dikwijls den gansohen dag niet mogelijk, eeu boete in te zien. Meestal sliepen ook de beide kinderen op verschik leiuie tijueiu ze had nooit eenen enkelen ^eslelijkea prikkel, dan uie uil hare eigen gedachlea voortkwamen, Marim was legenover zijne rijke vrouw te machteloos, dan dat hij haar. ook maar het minste, ciat beni een nrikkcl toe scheen, had kuwaen versahaffen. Nu het hef tige tooneei, \taaiin ue g^wcc^ue sanoouva» u-er zich gemengd hAd, vond hij hel geraden neuen Uju lang ie uoon, aisoi inj niets van unrista s beslaan wisL Menigmaal was Luite de wanhoop nabij. Zo bad <ie zorg voor beiue kinderen zonder eenige aflossing dag in dag uit, en niet alleen uau ook nare nacuicn werden voortdurend, gestoord. Ze Kon geene twee uren achter ei* h.aar slapen, liet beste was nog, als ze in hel sierlijke wagenije buiten in ue verkwikkende. voorjaarsiULiLt mocht rijuen. Doch ook daar was veel tegen. De jongen kon niet rustig zitien en wnue elx oogenonk over den rand wammen, ue kleine Edith daarentegen schreeuwde uoor haren eücndigcn lichame- ujh.en toestand diKwijis ucn geheelen UjcL zooual ue menschen bleven slaan en Christa. ueslraifend aankeken. Irma voelue zooicis als leedvermaak, als ze hare schoonzuster met den kinderwagen zag rijden of door het dienstmeisje hoorde, dat de kinderen de juffrouw weer eenen on- rusligen naciiiL ha-dben -bezorgd. Ze had im- mors alles alleen willen hebben, nu had ze haren zin. Zeer gelukkig zou ze wel niet daar over zijn. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1