„DE E EM LAN DER'. Woensdag 27 Mei 1914. BUITENLAND. rr. zT9 12" Jaargang. RSFOORTSCH Hoofdredacteur» Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: F»r 8 maanden Toor Amersfoortf Idem franco per post J-""* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers - Deze Courant verachjint dagelyks, behalv# op Zon- en AdvertenUSn gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en beriohten vóór 2 uur in te zenden. Bureau» UTRECHTSCH ESTRAAT L Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regolaf 0.50. Elke regel meer0.10* Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bestaan zeer voordeolige bopalingeo tot het herhaald advertoeren in dit Blad, by abonnement. Eene circulaire, bevattondo de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Nabetrachting over den Gemeenteraad. De heer Van Achterbergh had gisteren weer Wild haar in z'n neus; tot tweemaal toe knik kerde hij 'n voorstel van de agenda, zoodat de voorzitter spijtig opmerkte: „N,u hehben we al twee punten voor de volgenden keer." Maar hij had beidie keeren gelijk, de heei ■Van Achterbergh, en dat begrepen B. en "W. ook -wel, want zij waren er telkens terstond voor te vinden ora de voorstellen aan te hou den. De eerste keer was het bij punt 15, voorstel van Bu en "W. om over te gaan tot het al- zanden van gemeente-eigendommen. Drie vragen stelde het welbespraakte raadslid aan den wethouder van openbare werken: lo. is de wethouder zeil de terreinen in oogen schouw gaan nemen? 2o. wat is bedoeld af tanden of uitzanden? en 3o. is het advies van de Commissie van fabricage ingewon nen? De zegevierende toon, waarop de heer Van Achterbergh deze vragen stelde, deed ons he1 ergste vreezen voor den heer Van Esveld Maar deze bleek 'n slimmerd te zijn, hij wiss netjes den dans te ontspringen. Wat de eerste vraag betrof, de terreinen, welke afgezand zouden worden, waren nog niet aangewezen en als ha} er dus geweest was, dan was zulks onbewust geschied, slim antwoord, niet? En ook de derde vraae wist hij te ontzei len: bet advies van de commissie was ge vraagd en zéér ongunstig geweest, maar. dit advies betrof 'n zeker aangewezen ter rein en het voorstel van B. en W., eooals het op de agenda stond, noemde geen bepaald terrein, sprak in het af gemeen over het af panden van gemeente-eigendommen. Heusch wij wisten niet, dat er zoo'n handige advo caat in den heer Van Esveld school, Maar de heer Van Achterbergh kreeg hem ten slobbe toch in den vijzel, hij hing op vraag 8. In 'n mooi betoog zelden hoorden wi, hem zoo goed spreken ontried de heer Van Achterbergh zoowel het afzanden als het uit zanden der bergterreinen, maar het alzan- den was volgens hem nog het verkeerdsle van all^L De wethouder moest toegeven, dat B. en \V. de beteekenis van afzanden en uitzanden niet zoo geweten hadden; en na die erken tenis konden B. cm W. niet veel anders doen dan het voorstel van dén heer Gerritsen slik ken ora dit punt vam de «agenda maar liever aan te houden. Het andere punt, dat aangehouden werd, was het voorstel tot verplaatsing der mark ten. Dit lokte oppositie van de heeren Oos terveen en Van Achterbergh. De eerste was niet zeer consequent, eerst kwam hij op voor de belangen der marktkooplieden en later op perde hij het idee om hen hooger marktgelö te laten betalen om op die wijze 'n ge deelt' 1 hunner kwijt te raken en meer ruimte te krij $en. De heer van Achterbergh was het op di-l laatste punt met den heer Oosterveen eens en stelde overigens voor het voorstel van B. en iW. aan te houden om den raadsleden de ge legenheid te geven de marktrapporten nog ftiaals te bcstudeeren. De wethouder Van Esveld was nu minder gewiikst in z'n verdediging, hetgeen den heer van A. de opmerking ontlokte, dat de wet houder zelf scheen te weifelen en dius stellig met z'n voorstel zou willen meegaan. "Wat B. en "W. dan ten slotte ook deden. DM was de derde maal, dat B. en W. capi •.tuleerden, want bij punt 16 hadden zij van 'Achterbergh z'n amendement overgenomen j om wél dit jaar het tekort van de Amers foortsche tram in z'n geheel aam te zuiveren, maar zich niet, gelijk voorgesteld was, te ver binden om zulks ook volgende jaren te doen, De heer Wol'terbeek had aanvankelijk nog 'n bemiddelmgsamen dement ingediend, maar dat ten slotte wijselijk ingetrokken. De voorstellen tot grondaankoop aan den Soesterweg voor fabrieksterreinen en aan den Utr. .Weg voor villaiterrein, werden na ge 'discussie aangenomen. J>e heer Wofterbeek kon nog niet goed zet- ten, dat -de Raad in de vorige zitting zoo' geschikte lap grond geweigerd had voor fa- briekshouw en daar hij van oordeel was, dat or voldoende terrein was voor vïllabouw wijze van protest. Tevergeefs wees de voorzit ter hem er op. dait punt 10 juist aangenomen was om fabrieksterreinen te krijgen. Hierte gen had de heer Ooaterveen zich verzet, die vierkant tegenover den heer Wolfterbeek staat en zelfs dezen grond aan den Soesterweg niet voor fabrieksterrein wilde bestemmen, omdat hij daarvan nadeeligen invloed voor Birkhoven vreesde. .Buitengevroon gevat antwoordde hem de burgemeester, dat hij dan juist vóór hert voor stel behoorde toe stemmen, opdat de gemeen te dan zou kunnen waken, dat die terreinen bestemd vzouden blijven voor woningbouw of voor vestiging van zulke industrieën, wel ke niet gevaarlijk voor de rust en het natuur schoon van Birkhoven zouden zijn "Waarlijk, het otnrtbrak gisterenavond niet aan leuke momenten in den Raad. Zoo ook bijvoorbeeld toen de heer Van Kalken op de hem eigen plechtige wijze ging tornen aan de kort geleden aangenomen bepaling aat die leden van het Burg. Armbestuur op 70-jaiigen leeftijd moesten aftreden. Hij noemde het ondoordacht van den Raad om zoo iets te bepalen; 'n menscheleven was eigen- Lijk <te kort om zooveel ervaring op te doen, dat men 'n goed lid van het Armbestuur kon zijn En wilde men dan juist de ouidste, de beste leden tot aftreden dwingen? Dat was ondoordacht. De Raad handelt nooit ondoordacht, merkte de burgemeester lakoniek op en 'n ander lid riep, dat de heer Jorissen zelfs voorgesteld had om den 65-jarigen leeftijd als termijn te stellen, waarop ons oudste raadslid weer sne dig riposteerde: ,,nju ziet ge het hoe ondoor dacht jongere menschen kunnen spreken." De gemeentewerklieden krijgen hun loons- verhooging volgens de regeling, waarover commissie en organisaties het eens geworden waren. Op het laatste oogenblik was echter de R.-K. organisatie weer eenigszins van zienswijze veranderd en maakte zij bezwaar tegen de afschaffing van het fooienstclsel, wat haar echter geduchte uitbranders van de heeren van Achlerbergb, Gerritsen en den voorzitter bezorgde. Uuttschlanü. Potfdam, 20 Mei. ruins Oskar* van Pruisen heeft zich gisterenavond in Bristo oij Teterow (Mecklenburg) verloofd met gra vin Ina Marie van Bassewitz. (Prins Oskar is de vijfde zoon van den Duit- schen keizer; hij is den 27en Juli 1868 gebo ren). Tweede telegram. Var bevoegde zijde zijde wordt medegedeeld, dat de verlo ving van prins Oskar met de tweede dochter van den staatsminister van Mecklenburg graaf von Bassewitz-Levetzow is geschied, nadat de keizer zijne 'toestemming aan den prins had gegeven tol het aangaan van eene morganatische verbintenis. Over het tijdstip van het huwelijk is geene bepaling gemaakt. N e u-Strelitz, 26 Mei. Het heden uit gegeven bulletin over den toestand van den groothertog van Mecklenburg-Strelitz luidt: temperatuur -des avonds 40 graden, des mor gens 37.1. Pols 88. De aderontsteldng 1 eeft zich niet uitgebreid. De opneming van voedsel en de toestond van de krachten zijn betrek kelijk zeer goed. Ber 1 ijn, 26 Mei Het heerenhuis be handelde heden eene interpellatie over maat regelen tegen de Deensche beweging in Noord-Sleeswijk. In zijn antwoord op deze interpellatie betoogde de mdnister-presidient von Bethmann-Hollweg, dat hij moest erken nen, dat -die toestand in Noord-Sleeswijk. ge deeltelijk tengevolge van do toomelooze be weging tegen het germanendom, tegenwoor dig onbevredigend, is. Hij verklaarde echter met even groote beslistheid, dat de regeering er op uit is deze beweging tegen te werken en (het germanendom zooveel in haar ver mogen is te bevorderen. De regeering heeft alle gevallen, die tot hare kennis zijn geko men, met allen nadruk bij de Deensche re geering ter sprake gebracht, die zorg heeft gedragen, dat men zich matigde. Op dezelf de wijtze zal verder worden voortgegaan. Wij deelen den wensch van den Deenschen minis ter naar vriendschappelijke betrekkingen met den nalburigen staat; maar bij geene verant woordelijke plaats bestaat twijfel, dat het chauvinistische drijven storend werkt op de vriendschappelijke betrekkingen tusschen do beide naburige staten en dat de daardoor op gewekte buitensporigheden op de vriend schappelijke betrekkingen moeten terugwer ken. Aan de noordmarften-politiek wordt vastgehouden. Die is in de eerste plaats er u - °P jB®niunt die provincie op economisch en «temde hij dikmaal tejen het voorstel 11 bü cultuurgebied vooruit te 'brengen. Er xal naar gestreefd worden elke togen het germanenctem gerichte beweging krachtig af te weren. In den strijd kan moedeloosheid nooit tot de overwinning leiden, maar slechts de vaste overtuiging, dat de droom va»n de vereeni- ging van de noordroark roet Denemarken nooit kan worden verwezenlijkt Volgens de TSgliche Rundschau kan er, op grond van de verrichte aanslagen, mei eene totale opbrengst van den „WehrbeitTag" van 1200 millioen mark gerekend worden. Van verschillende bondsstaten, waaronder Prui sen. heeft men reeds de berekeningen van het totale bedrag. Tot eene vermindering van den derden termijn bestaat het voornemen niet ^Vat do fiscus eenmaal heeft, dat laat hij niet meer los. Voor het koninkrijk Saksen bedraagt he» aandeel in den „Wehrbeitrag" 79 milliocn. Daarvan komen op Dresden 22 en op Leipzig 21 millioen. Het aandeel van Groot-Berlijn moet volgens de nadere berekeningen nog ruim 3 millioen hooger gesteld worden dan waarop hel eerst was bepaald; het zal bedragen 147,7 millioen mark, 'De totale bijdrage van de familie van de firma Krupp in do Wchrsteuer" bedraag 8.607,000 mark. De persoonlijke bijdrage vaD mevrouw Bertha Krupp en baren echtgenoot is 6.900,000 mark. Frankrijk. P arij s, 26 Mei. De ofüoieele nota, die na afloop van den ministerraad is uitgegeven, zwijgt geheel orver 'die plannen van Doumer- gue betreffende het aanblijven of het heen gaan van het kabinet. Wij meemen te weten, dat inderdaad de zaak niet in de vergade ring van de ministers te berde is gekomen, Doumergue gaat voort zioh over den poli- tieken toestand te onderhouden met de leden van het parlement. Hij heeft geraadpleegd met zijne vrienden. Daar president Poinoaré Vrijdag uit Purijs zaah jvaatr Brertagne zal begeven, waar hij zm blijven tot Maandag avond, is het waarschijnlijk, dat Doumergue in den ministerraad van Dinsdag a.s. in het Elysée in straat zal zijn, zijn besluit te doen kennen-, Italië. Rome, 26 Mei. De minister van buiten- landsche zaken San Giuiiano bracht heden hulde aan de vriendschappelijke houding van Sir Edward Grey tegenover llaliè in de Dode- canesosikwestie, inzonderheid in de kwestie van de compensation voor de door Italië ge brachte ohers. De minister deelt mede, dat een definitieve overeenkomst gesloten is tusschen het Italiaan- sche syndicaat en de Engelsche Smyrna Aidin spoorwegmaatschappij betreffende do Ilaliaansclie en Engelsche spoorwegen in liiein-Azie. De maatschappijen zullen geza menlijk werkzaam zijn bij Turkije om de noo üige machtigingen te krijgen; <ie Itaiiaansahe en Engelsche regeeringen zullen uilgenoodigd worden om hen te steunen. De plannen heb ben betrekking op de streken van Adalia en Macri, het in goeden toestand brengen van die haven en de ontwikkeling van het net der wegen overland naar het oosten en het westen. Do regeering is bezig nog op andere *-unltn te bevorderen, dat ltaüë het initiatief neemt tot het exploiteeren van bosscheu en mijnen in het achterland van Adalia en op de Doaeca- uesos. Italië heeft een groot politiek en eco nomisch belang bij de handhaving van de ter ritoriale onschendbaarheid van Turkije. De jongst gesloten overeenkomst heeft de mede werking van de Italiaansche en Engelsche re- georing-en veranderd in eene loyale en vriend schappelijke samenwerking. De toestand in Albanië eischt de nauwlet tende zorgen van Italië, dat nooit zal kunnen toelaten, dat het evenwicht in de Adriatische zee in zijn nadeel wordt gewijzigd. De minis ter zal terughouding in acht nemen, wat de bijzonderheden van de gedragslijn der r°gec ring betreft De minister geeft eene schets van de laatstelijk voorgekomen onlusten, dn tegelijk een democratisch karakter hebnen op maatschappelijk en agrarisch gebied en een karakter van m oho mm e daa n sch verzet tegen het gevreesde overwicht van de christelijke minderheden. De minister zeilde over Albanië, dat de toestand duister blijft. De onderhandelingen worden bemoeielijkt doordat de hoofden van de opstandelingen zich verborgen houden terwijl het haast onmogelijk is met eene on wetende en niet aan tucht onderworpen mas sa te onderhandelen. De toestand in Albanië heeft het onderwerp van eene levendige ge dia chten wisseling uit gemaakt tusschen Oostenrijk en Italië, waar van de uitkomsten aldus kunnen worden sa mengevat: 1. Oostenrijk en Italië willen over eenstemmend de bevestiging van den Alha- neeschen staat en van het gezag van den vorst. De laatste gebeurtenissen kunnen geene wijziging 'brengen in de reeds betreffende Epirus genomen besluiten. 2. De beide staten zullen hun best doen eene gewapende Inter ventie in Albanië to vermijden; zij zullen de In Durazao aan land gebrachte detachemen ten zoo spoedig mogelijk terugroepen. 3. Zij zullen het «andeo van een detachement in ternationale troepen naar Durqzzo aannemon, wanneer alle mogendheden daarin toestem uien. 4. Zij zullen aan de internationale con trole-commissie verzoeken een daadwerkelij ken steun te verieenen aan de Albaneesche regeering. 5. Op grond van het door hen overeengekomene, zijn Oostenrijk en Italië volstrekt niet van plan zich in de binnenland- sche zaken van Albanië te mengen. De minister zeide: "Wij hebben vertrouwen Ln de medewerking van alle groote mogend heden om de taak van Oostenrijk en Albanië te vergemakkelijken. Italië heeft in de laat ste jaren zioh eene stelling verzekerd in de centrale Middellandsche zee. Het doet zijn best zich eene plaats te verzekeren in de oostelijke Middellandsche zee, en zal zijne plaats in de Adriatische zee vast en onwrik baar handhaven. Spanje» Madrid, 26 Mei. Bij Koninklijk beslui» zijn alle titels van vreemde roerende waarden bij verhandeling in Spanje onderworpen aan de Spaansche belastingen. Oostenrijk-Hongarlje. Budapest, 25 Mei ln de vergadering van de Oostenrijkscho delegatie deed graal Berchtold met voldoening uitkomen, dat de sporadische bezwaren tegen de driebond-ver houding niet in aanmerking kunnen komen tegenover de anders algemeene toeslemming. De oprichting van het vorstendom Albanië beteekent volstrekt niet eene ideale oplossing, maar eene compromis-oplossing, die eene ver zoening van tegenstrijdige belangen mogelijk heeft gemaakt, zonder dat het lot een oorlog is gekomen. Het bondgenootschap met Duitschland is van defensieven aard en aan de vredesge- dachte gewijd. Het beantwoordt niet aan de feiten en ka/n slechts cp een dwaalspoor brengen, wanneer er een agressief karakter aan wordt toegekend. De minister constateerde met voldoening, dat de scherpe kritiek, die de delegatie in het vorige jaar heeft geleverd op de buitenland sche politiek, ditmaal is verzwakt. Hij geloof de, dat de uitgave van het Roodboek menige onjniste opvatting van de positie van het de parlement van buitenlandsche zaken in he» juiste licht heeft gesteld. Wat Albanië betreft, verklaarde de minis ter, dat Oostenrijk en Italië eensgezind zijn in de" opvatting, dat zij zoo weinig mogelijk moeten ingrijpen, omdat zij het beginsel hul digen, dat een zelfstandig Albanië moet wor den opgericht De inrichting van den Staat moet in de eerste plaats aan de nationale re geering overgelaten worden. Wanneer in con crete gevallen bijzondere maatregelen noodig zijn, dan geschieden die op grond van eenbij- zonder overleg met Italië. Dit was ook het geval bij de voorloopige maatregelen van be scherming naar aanleiding van de jongste voorvallen in Durazzo. Op de vraag waarom de vorst zich op een Italiaansch schip had begeven, niet op een Oostenrijksch, antwoordde graaf Berchtold, dat het Italiaansche schip meer het karakter had van een jacht en daardoor meer gemakken aanbood. De minister eindigde met te zeggen- Laat mij in deze op toenadering wijzende mo menten en bij het vaderlandslievende gemeen schapsgevoel de bron vinden van het zelfbe wustzijn, waaruit wij de kr&cht kunnen putten om eene zelfbewuste politiek te voeren. Rusland» Petersburg, 2 0 Mei. Bij de behande ling van de begrooting van den minister van justitie werden tusschen den oktobrist Sjoe- binskewitsch en den kadet Miljoekow per soonlijke en beleedigende woorden gewisseld. De afgevaardigde Krensky, van de arbeiders partij, en Poeriskewitsch, van de uiterste rechterzijde, mengde zich in deze woorden wisseling. Miljoekow, Poeriskewitsch en Krensky wer den voor eene zitting uitgesloten. De onder voorzitter Kolokolow ötelde voou* ook Sjoe- binskewitsch voor eene zitting uit te sluiten Dit voorstel werd met 108 tegen 101 stemmen en acht onthoudingen verworpen. Kolokolow diende daarop zijn ontslag in als ondervoor zitter. BulgarijS. Dedeagatsch, 26 Mei. Aan boord van den Duitsahen kruiser Göben werd heden een diner gegeven, waaraan deelnamen de gene raals Tosahew en Delow, alle hoogere officie ren van hot garnizoen, de onderprefect en de burgemeester. De Göben heeft de haven verla ten. Servië. Belgrado, 26 Mei. De regeering heeft bij de skoepsohtina een wetsontwerp inge diend, waarbij 122,,800,000 dinars worden aangevraagd voor legertoerustingen. Belgrado, 26 Mei. Het door den minis ter van financiën bij de skoepsohtina inge diende wetsontwerp om een bedrag van 122^66.000 dinars toe te staan als buitenge wone creddeten voor de bewapening en uit rusting van het Servische leger, bestemt voor de artillerie en de infanterie 94.407.042, voor legeruitrusting 21.225.565, voor de genietroe pen 7.191.259, voor de sanitaire uitrusting 2 millioen. De credielen worden in gelijke dee len over 1914, 1915 en 1916 verdeeld. Tot dek king zal eene consolidalieleening worden op genomen. De vereisohte annuïteit voor den rentedienst wordt in de gewone staatsbegroo* ting opgenomen. In Albaniö. Durazzo, 26 Mei. Gisteren was lié don geheelen dag rustig. Kolonel Muiriosb.it en majoor H-ofstede begaven zidh naar Sial om de laatste gewonden le halen. De op- «Handelingen laten liever hunne gewondièB behandelen door de plaatselijke -apaMickera dan dat zij hen naar Durazzo zenden. 160 ge vangenen zijn teruggekeerd. De controle commissie heeft ii» liet Itali aansche gezantschap vergaderd eni heeft ziek daarop naar hot paleis van den vorst hege ven. De uilkomst van het gesprek wordt ge heim gehouden. Eene oom missie van nortio- nalistcn heeft zich naar het paleis begeven om te oonforceren over de bimuenlaridsche politiek en maatregelen le nemen tot hand- hawing van de orde. Men verwacht in Sink de aankomst vam rebellen uil Tirana, die hun* ne wenisohen willen aanbieden aan do eon* troLe-coanmissöc en hel herstel vragen vaat eene Turksche regeering. Rome, 26 Mei. Het dagbladhorioht, d-afr minister San Giuiiano Essad Pacha zou heb ben ontvangen, is onjuist. Essad is gisteren avond naar Napels vertrokken. Rome, 20 Met Men bericht, dat ma* joor Sluys verwijderd zai worden uit Dura*» zo en gezonden naar Zuid-Albanië. Berichten, die in Londen ontvangen zijn uit Durazzo, stemmen overeen in de medé- deeling, dat het een minder gunstigen indruk heeft gemaakt, dat de vorst zich Zaterdag op het Italiaansche oorlogsschip inscheepte. Vrij algemeen ontstond daardoor de gedach te, dat het met zijne heerschappij wel ton einde zou loopen. De correspondent van do Daily TeLegraph, <lr. Dillon, die van de wo ning van den minister van financiën uil, op slechts enkele schrcdien afstand van het pa in,;* getuige is geweest van de inscheping leis, en van de latere terugkomst van dvn vorsL bericht, dat de vorst bij zijne terugkomst een? koele ontvangst heeft gevonden; er werj bitter gesproken over zijin overhaasten a tocht uit de met gevaar bedreigde stad, zonder bescherming gebleven was. Italiaansche bladen geven oen uitvoerig vei> haal van een incident, dat op 4e Miiuratt is voorgevallen, waar twee Italiaansche oflb eieren, die aan boord waren gezonden oiq den vorst namens de®, Italiaanschen gezanl en de controle-commissie te verzoeken wee/ aan land te gaan, een twistgesprek hadde^ met-den Oostenrijkschen gezant Ló wen thai, die den vorst trachtte te overreden om boord te blijven. De vorst aarzelde aanvanke* lijk, maar vroeg ton slotte aan de Italiaan* sche officieren: ,,Gelooft gij, dat ik moet te^ rugkeeren?" Toen hij tot antwoord kreegl ,,Ik geloof, dat dit uw onvermijdelijke plicM is", besloot liij naar zijn paleis terug te gaa Het Journal des Déibats schrijft: ,,Als m< wat nader toekijkt, dan is er meer kluch spel dan treurspel in het stuk, dat in Durazz< wordt opgevoerd. Men zou zich in het gnx hertogdom Gerolstein wanen. De mbret W helm, die zich gaarne ,,Uwe Majesteit" noemen en zich met gegalonneerde waardig» neidsbekleeders had omringd, maakt mindej den indruk van een 'koning dan van een ope* relte-prins. De incidenten, waarvan pikante telegrammen ons de bijzonderheden verba* len, volgen elkaar op als 4e tooixeelen in een4 opéra-bouffe» De vorst ontslaat zijne hofdigr Ltarissensrtuurt zijne ministers weg, veran* dert van lijfwacht, biedt weerstand en geeff toe, scheept zich in en ontscheept zich, wei* gert eik compromis en toekent daarop alia papieren die men hem voorlegt. Op dit oogen* blik is het onmogelijk tc zeggen, waar hij is en wat hij dool. Zonderlinge personen be wegen zich in de ooulissen. Men verhaalt, dat dc minister van oorlog een kop leehjke kof fie heeft willen geven aan den kapitein van de wacht, dat ais werklieden verkieodo per.» sonen de in de woning van Essad Paeha opgestelde mitrailleuses hebben gesaboteerd, dat de lijfarts van den mbret en dc hofmaar schalk eikaar bijna in de haren zijn gevloger om kwestiën van voorrang, dat de Oosten- rijkscke agenten aan de Italiaansche poetsen spelen. Dit is liet schouwspel, dal door ds Oostenrijksch-itaiiaansche diplomatie aan de wereld wordt geboden. Men kan niet ontken nen^ dat het een groot succes heeft; alle ocgeg zijn "gericht naar het Albaneesche tooneeL" Griekenland. Athene, 2 o mei. ue i^amer heeft in eerste lezing hel wetsontwerp Lot goedkeuring van den afstand van het eiland Saseno aat Albanië aangenomen. De minister van buitenlandsche zaken Streit gaf een overziet van de kwestie en verklaar de, dat Griekenland er nooit aan heeft gedacht de Egeïsche eilanden prijs le geven, die het zijn toegekend door hel verdrag van Londen. Minister-president Venizelos antwoordde- aan Thcotokis, die verzekerde, dat Italië om Valona den oorlog niet zou hebben verklaard, met de vraag of hij in ernst gelooft, dat Grie« keuland zegevierend te voorschijn zou zijn «o*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1