R". DE EEMLANDE Donderdag 28 Mei 1914. BUITENLAND. FEUILLETON.^ 12"* Jaargang. N°. 280 Bureaut UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Politiek Overzicht. De strijd om Komerule. lAWft LU I I n. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. ABONNEMENTSPRIJS: Per B maanden voor Amersfoortf l.OO* Idem franco per post1.50» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.14*. Afzonderlijke nummers - 0.05. l)eze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 f 0.8», Elke regel meorO.IO, Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedryt bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bovattende de voorwaarden, wordt aanvraag toegozondon. op Beroepskeuze* (Ingezonden). Met groote belangstel Eng en, onverdeelde HVroDatSiie heb ik kennis genomen van het artikel van den heer Woltèrboek, geplaatst In uw blad van Dinsdag j.L naar aanleiding dier besprekingen in den gemeenteraa ge- houden over het oprichten eener Gemeen- tCliw A'mt hierover het aoo moeleüjke «naiicstuk der „beroepskeuze" en het wil nuj tornen. dkfrLHichbij debesludee- rin>" van de oplossing va,n dit probleem niet aMeen raoet .bepalen lot die ratefiorie van Jon gelieden, waarvoor <le ouders 8ee" J dc-re schoolopleiding verlangen doch zijne bemoeiingen ook tot die jongdm zal mo ten uitstreldken, die straks - na het verlaten tact brengen van ouders en op ten bevolken. Het is immers de droovc ervaring aan vele vakscholen opgedaan - dat bij de keuze van hel vak van .den leerling, door ouders en opvoeders, vaak ®oo bitter weinig rekening gehouden wordt anet den n a t u u r- lijken aanleg, de 1 ust e n net gin gen en de lichamelijke gesteld heid van het kind. Allerhande bijkomstige, soms toevalloge omstandigheden, ook dikwijLs zeer egoïsti sche beweegredenen, bepalen de beroepskeu ze van den leerling. Met tal van pakkende voorbeelden zou ik deze bewering kuipen U- lustreeren. En toch, het is immers met alleen de vraag een vak te kiezen, waarmede de leerlingen later hun brood kunnen verdienen, maar vooral d a t va'k te .kiezen, waarvoor de lust en aanleg aanwezig zijn; waarin de leerEn- gen dus goede vorderingen maken en opge- ■sv.'-kt werkzaam kunnen zijn. ir is niets Heurigers te bedeaken idan ecu v eik te moeten verrichten, waarvoor de aan leg en dus de uoodirge ambitie ont- breckl. Het blijft een levenslange towelling, le'idt tot groote on tevredenheid, terwijl men het er nooit ver in brengt. Mij dunkt dat in de lijn, zooals de heer "Walterbeek die aangeeft: het in con tact «brengen van ouders en op voeders met de a rbe idsJbe urs een oplossing van het vraagstuk kan worden ge vonden. In <len Iiaag heelt men de kwestie reeds eenige jaren onder do oogen gezien. Men is daar gekomen tot de orrdidhldaig van een „Bureau voor Vakopleiding'', waarin zitting hebben personen, die warme belangstelling hebben voor 'het kind ten zijn toekomst. Du ^bureau" houdt geregeld eens per weck des avonds zitting tot het geven (van voorlich ting aan ouders en opvoeders, inzake de be roepskeuze en het is verblijdend te kun nen oonstateeren, dat er door belanghebben den een zeer ruim gebruik van gemaakt wordt. Het verslag 1912 zegt o-a.: „Natuurlijk waren alle vragen niet even gemakkelijk te beantwoorden. Er deden zich gevallen vpor, waarbij het niet mogelijk ,was te verwijzen naar bestaande vakscholen, 't zij de betrokkenen daartoe te o u d waren,, of beroepen werden bedoeld, waarvoor geen schoolopleiding bestaat. In zulke gevallen moest worden omgezien naar een patroon, bij wien het mogelijk was leenige leiding te vinden. Daarover werden 'besprekingen gehouden met den Directeur dier Arbeidsbeurs. waaruit een voortdurende sar menwerking voortvloeide voor die gevallen, waarbij opleiding hij een patroon moest worden gezocht. Deze samenwer king is van buitengewoon belang gebleken, -daar het plaatsen van leerlin gen bij .patroons voor de leden vin het „bu reau" veel tijd zou eisahen, terwijl in zekeren zin dit op den weg Egt van de arbeidsbeurs". Het wil mij voorkomen dat imen in den Haag op den goeden weg is; immers de on dervinding heeft daar gedeerd, dat het bu reau voorziet in een bestaande leemte. Het contact tusschen oudei's en opvoeders en d-e arbeidsbeurs waarvan hierboven sprake Ls dis op doeltreffende wijze verkregen. Zooals reeds uit de korte aanhaling uit het venslag 1 hieiboven blijkt, is de werkkring van het „bureau vain vakopleiding" verre van gemakkelijk integendeel vereischt hij een groote mate van menschenkennis, takt en liefde tot het 'kind en zijn toekomst, bij haine leden. Zijn deze «goede eigenschappen aanwiozilg, dan zullen 'de adviezen der Goiïl- missie steeds het stempel dragen van waar achtige 'belangstelling in het kind, en waar dit door de ouders en opvoeders wordt gevoeld, zullen de raadgevingen gaarne worden ge volgd. De werkkring Aan het bureau van vakop leiding is niet alleen niet g e m a k k e 1 ij k, doch ook a; ir uitgebreid; immers moeten de leden zich op de hoogte stellen van de meest udteenloopende beroepen, hun eischen *en bezwaren. Zéér dikwijls moet het advies van een geneeskundige den school arts -worden ingeroepen. Daar uit den aard der zaak de aahekïslbeurs zich bepaalt tot de plaatsing bij patroons, en zich niet kan belasten met het nagaan van de loc-nlingon in venHnrxH anftt 'Hun co. vooruitgang, moet zich langzamerhand een systeem ontwikkelen, waardoor eenage ze kerheid kan worden verkregen aangaan de gemaakte vorderingen en eemig toezicht kan worden uitgeoefend op en zoo noodig —leiding kan worden gegeven ,aan die pa troons, die zdch Act lot van bedoelde leer- Engcn hebben aangetrokken. G. A. GROOTE HAAR. Amersfoort, 27 Mei 1914. In den strijd om Homerule voor Ierland is thans een nieu\ve en gewichtige stap voor uit gedaan. De Homerule bill, de derde voor- draait sedert Gladstone in 1886 aan de libe rale partij den plicht heeft opgelegd om vol doening te Verschaffen aan Het verlangen van de leren naar nationaal zellbesLuur, is in het lagerhuis definitief algedaan. De zit ting, waarin dit gewichtige besluit genomen werd, kemnerkLe zich door eene kalmte, die merkwaardig afstak bij de woeligheid, die in de vorige week den Spea«ker had genoopt tot verdaging van de zitting. Ditmaal weid er geene poging tot obstructie beproefd en ging alles rustig in zijn werk. Op verzoek van den Speaker verklaarde de eerste minister Asquith zich bereid eene ver klaring af te leggen over het wetsontwerp tot amendeering van de bill, die hij voor nemens was bij het hoogerhuis in te dienen. Hij deelde mede, dat dit wetsontwerp zou in houden elk compromis, waartoe de partijen zouden zijm gekomen vóór zijne indiening. Indien er geen compromis was verkregen, dan zou het wetsontwerp, de concessiën aan IJlster codificeeren, waartoe ide regeering zich reeds had bereid verklaard, namelijk de uitsluiting van de graafschappen, dio bij eene te houden volksstemming togen. Homerule ge stemd zijn, voor zes jaren; het zou echter vat baar zij it voor wijziging of aanvulling. Deze verklaring was kort, maar niet zonder ge wicht, want zij gaf aan, dat de deur voor gemeen overleg blijft openstaan en dat de rc- geerring in de concession, die zij wil doen, haar laatste woord nog niet heeft gezegd. Toen de Speaker daarop het voorstel om de bill tot de derde lezing toe te laten aan de orde stelde, bleef een vooi-stel tot verwer ping achterwege. Men kon dus met éénc stem ming volstaan en daarbij werd de bill aan genomen met 351 tegen 274 stemmen, dus met 77 stemmen meerderheid. De meerderheid is kleiner dan die van de beide vorige jaren; in 1912 had de regeering voor de derde le zing van de bill eene meerderheid van 110, in 1913 eene van 109 stemmen. Dat doet echter aait hot feiteEjke besluit niets af; de bill zou zijn aangenomen, al bedroeg de meerderheid slechts ééne slem. .Na deze stemming verdaagde hel huis zich voor veertien dagen, om zijn Pinkster-reces te nemen. Vooraf echter bracht een ambte naar van het huis de bill naar hel hooger huis. De Ierschc léden sloten zich achter de zen ambtenaar aan. Zij hebben daarmee de bet eek eniis uitgedrukt, die de in de zitting van 25 Mei genomen beslissing voor hen heeft Hun leider in het parlement, John Redmond, W£t b<H0ciiv..« vu-..i.u6i.iA7i eene ver klaring, die door hem is afgelegd aan het Du- biinisohe orgaan van de nationalisten, het Freeman's Journal; liij zegt daarin: „Ik weet niet of ieder ten volle begrijpt, dat de stemming van vandaag gelijkwaardig is met het overgaan van de Homerule bill in eene wet Toch is dit strikt juist Er zijn slechts twee gebeurlijkheden en beiden zijn onmogelijk, die zouden kunnen verhinderen, dat de Homerule bill over eenige weken wet WorcLt. De eerste is, dat de tegenwoordige zitting van 'het parlement binnen eene maand, van dezen dag gerekend, Lot een plotseling einde komt, eene geheel ondenkbare onderstelling. De andere is, dat liet lagerhuis plotseling gek werd en het besluit nam, dat dc bill niet aan den koning ter bekrachtiging zal worden aan geboden. Bij het achterwege blijven van deze twee dwaze voorvallen, moet de bill automa tisch wet worden. Het hoogerhuis heeft de macht niet haar tegen te houden, en zelfs de regeering heeft niet de maait te voorkomen, dal zij langs den gewonen weg den troon bereikt voor ae ko ninklijke goedkeuring. De Parliament act be paalt, dat ue bill aan den koning ter goeokeu,- ring zal worden aangeboden. Het is waar, dait wij het vooruitzicht heb ben op iets wait genoemd of liever verkeerd genoemd wordt een Amending bill (verbetc- ringsontwerp). Laat hierover geen misverstand bestaan: er wordt geene verbetering in de bill verlangd, hetzij door de regeering of door de Iersche partij. Wij gelooven, dat de bill is eene goed uitvoerbare bill, en dat zij een vrijheids charter is voor het Iersche volk. Maar wij zijn praktische politiekere, en wij erkennen allen, dat het de betaling van een grooten prijs waard is om te verzekeren, dat de Home- rule in werking zal Heden onder algemeene goedwilligheid, en te voorkomen, dat dit ge- oaard gaal met burgerlijke beroering van welken aard ook. Ik grijp deze gelegenheid van de derde en finale aanneming van de Homerule bill aan oui de ernstige hoop uit te drukken, dat thans nu iedereen in Ulster en elders in Ierland het onbetwistbare feit van de Homerule en van een Ilomerule-parlement onder de oogen moet zien, diegenen van onze landslieden, die op recht zenuwachtig zijn over hunne positie, on redelijke eischen zullen laten Yaireii en in eene verzoenlijke discussie zullen Heden met hunne landgenooten over de punten van de. Bill, waarop zij nog meer waarborgen zouden ver langen. Ik zeg namens de nationalisten in Ierland, dat wij hunne medewerking en vriendschap verlangen, en ik doe een beroep op hen, in alle deelen van Ierland, om ons de hand te reiken, tot het inaken van de rege- Eng van de Homerule tot eene, die den voor spoed en de vrijheid van aEe klassen in het land zal verzekeren. Wanneer de „Amending bill" de bepalingen bevat van eene schikking, waardoor eenigen van onze landgenooten in het noorden, die thans onvoldaan en zenuwachtig zijn over de toekomst, kunnen worden verzoend en die de hoofdbeginselen van de Homcrule-regeling niet aantast, dan hen ik overtuigd, dat iedere na tionalist in Ierland zich daarover zal verheu gen. Bevat de „Amending bill" geene schik king, dan kan ik geen vooruitzicht zien dat die wet zal worden; en in ieder geval zal, bij ge- het duidelijk gemaakt hebben, dat hare han den volkomen vrij zijn om elk voorstel, dat wordt gedaan, te behandelen. De groote zaak, waaraan wij moeten vasthouden, is dat, met of zonder „Amending bül" de Homerule bill nu feitelijk wet is." Duitschland. Breslau, 27 Mei. Het domkapittel heeft bisschop Adolf Bertram, uit Hildesheim, tol vofsl-hisscliop van Breslau gekozen. België. Uit de officieel*.-, c.j.os over de verleden Zondag bij de verkiezingen voor de Kamer uitgebrachte stemmen blijkt, dal op de geza menlijke katholieke candidal en 20.000 slem- men minder zijn uitgebracht dan de vorige maal, terwijl de oppositie met 50,000 slem- men is vooruitgegaan, in 't geheel staan, on gerekend de 20,000 stemmen voor de chris telijke democraten, 735,000 anti-clericale te genover 572,000 clericale stemmen. De eleri- calen hebben met hunne stemmen 41, hunne tegenstanders 46 mandaten gekregen, waaruil kan worden afgeleid, dat de evenredige Ver tegenwoordiging in België niet wordt toege past op eene wijze, die .geheel beantwoordt aan de bedoeling. Uil komt nog duidelijker uil, wanneer men bij de tegenwoordige stem cijfers optelt die; welke in hel jaar 1912 werden uitgebracht in de vijf provinciën van h*t land, welke dit maal niet meestemden. Men komt dan op 1,324.000 stemmen voor de oppositie en 1.297.000 steramen yoor de clericalen; der halve krijgt men eene meerderheid van 27,000 stemmen voor do oppositie. De clericalen zijn dus in het land in de minderheid en huuna meerderheid in de Kamer zou bij eene recht* vaardiger indeeiing van de kiesdistricten vew dwiinen. Engeland. De propaganda van de daad, die de mili tante suffragettes thans voeren, heeft geleid tot de tijdelijke sluiting van verscheidene ge wichtige kunstverzamelingen. De National Gallery, de Tate Gallery, dc Wallace Collection en de Tennant Gallery hebben hunne deuren gesloten voor alle bezoekers. Het Brilsch Mu seum laat vrouwelijke bezoekers slechts toe, wanneer zij in hel bezit zijn van een permis sie-biljet. De Royal Academy die in den kaat sten lijd inzonderheid het voorwerp van aan vallen is geweest, heeft den moed ook nu nog van bijzondere voorzorgsmaatregelen af te zien. Het hoofdkwartier van de suffragettes ia door de politie bezet, die de luiken gesloten houdt, de kiesrechlvlag heeft neergehaald en de suffragettes, die toegang verlangen, wel«» gert toe te laten. Denemarken. K0p c 11 ha gc n, 27 Mei. liet koningspaar is heden nadhl hier teruggekeerd. Kopenhagen, 27 Mei. De minister voor IJsland Hanfslein heeft ontslag, genomen. Oostenrijk-Hongarije. Budapest, 27 iviei. In uun 10op van hel. debat in de Hongaarsche -delegatie verklaarde graaf Bercbtold, in antwoord op eene vraag die hem werd gedaan, daL thans tussohen de regeeringen te Petersburg en tc 'sGraven- hage onderhandelingen ioopon over het tijd- cd»i> -- UiiAp.n.knmftn -a sche vredesconferentie. Het instituut van de vredesconferentie bezit de voile sympathie van de receering van Oostenrijk-Hongarije, die met de meeste bereidwilligheid eene uil- noodifiii" voor eene derde conferentie zal aannemen. In de Hongaarsche delegatie legde minis ter-president Tizza er naidruk op in de be spreking van de verhouding lof. de Balkan- staten, dat de monarchie builen alle torrio-. riale aspiraliëu staat. De toongevende ver antwoordelijke factoren van de monorchia en van Italië stellen den hoogsten prijs op eene goede verstandhouding en op weder- zijdsch vertrouwen. Bij de bespreking over de vorhoucLing lot de groote mogendheden verkLaarde graaf Tisza: Wij hebben mi et blijdschap de verbe tering van -de verhouding tusschen Duilsch- laud en Engeland begroet. Ook, zouden wij met vreugde alles begroeten, wat eene zoo groot mogelijke ontspanning in de verhou ding tusschen DuilschLan'd en Frankrijk zou brengen. Iedere juist denkende politieker v..u Duitsohland kan eveneens slechts met vreug de begroeten, wanneer de verhouding tus schen Rusland en de monrachie Oostenrijtic- Ilongarijc zoodanig wordt, dat dc wrijvings-- vlakkcn verminderen. Laat niemand Eohaimelijk o~eestedijk lij den door uw schuLd. 17 door MARIE DLL US Schrijfster van Dokter Joost en zijne zeven zoo-gen", enz. vertaald door Cato W. Westenberg. En loch kwam Chrisla de moeilijkheden te boven. zjQ Kreeg meer en meer pieizier Yan de kinderen, jus ze er ra siaague, ue luerae hdiui zóó te voeaen, uat ze ïniucier sciueeuwue en ftls 's Zaterdags ue weegbcnaal aanwees, dal bc een ponuje aangekomen was, of als ze fnerkle, noe langzamerhand ue tot nu toe eeni&szins stompzinnige en zelfs hoosaardige jongen zich aan haar hechtte, haar met zijne fiikice hanüjes sHeeide en haar 's avonds aan Eijn beoje wilde hebben, klopte haar liart .pneller van geluk. Ze leerde hem „iante Lütte" zeggen en kuste hem vol vreugde, toen hij het kon. Nu maakte ook de een weinig ziekelijke nauwgezetheid van den eersten tijd plaats Voor rustiger overleg. Ze leerde, hoe ze haren dag moest verdoelen, opdat ze, vooral avonds, tijd voor zich zelf zou behouden, en ze gewende den jongen aan meer regel maat. Daardoor was ze zelf bijzonder gebaat 'Hare bangheid verdween^e wend krachtiger, [jpn hare groeiende frisohheid kwam woer den Ikliideren ten goede. Weliswaar ging het niet zonder snedigheid en dus ook niet zondei manen en gcnuii Zo had bovendien uil on- welenuhoid den jongen verwend, en daar voor moesten ze nu met elkaar een poosje boeten. Lnlusschen hadden de klappen, die ze liem gaf, eene goede uitwerking, zo was zelf vcr- oaasd, hoe spoedig hij aan allerlei wende en hoe weinig boos hij was, dat ze hem met de band strafte. Dat goedhartige kereltjeI Eens Loon ze weer voor rechter had moeien spe len, viel hij haar ongedacht plotseling met nog beHaande oogen om den hals, drukte zijn gloeiend wangetje tegen haar gezicht en snikte: „Weer goed zijn, tante Luttel" Dat was haar gelukkigste uur in dit huis. Doch dezelfde oorzaak, die dit resultaat had gehad, vernietigde ten laatste alles. Den vo«lgenden dag, toen Otto weer een klein lesje verdiend had, kwam mevrouw Hma juist in de kamer, toen tante Lütte dien kleinen zon daar strafte en hij er eene keel van belang bij opzette. Dat bracht eene vreeselijke op schudding teweeg 1" „Jij jij slaat heml" riep hare schoon zuster haar toe, vuurrood van verontwaar diging. „Dat heb je zeker met onbepaalde macht bedoeld? Daarom wilde je dus de beide kinderen aüeen hebben? Daarom mag nie mand zijnen neus in de kamer steken? O, wat een geluk, dat ik juist nu moest binnen komen! Mijne arme, arme kinderen 1 Dat moet ik Martin zeggen 1 Geen uur langer Met deze woorden verliet ze 't vertrek. Ghrista stond een ©ogenblik als versteend. Kon ze op dit alles anders dan met een da delijk weggaan antwoorden? Maar de kin deren I Om hunnentwille slikte ze de ontzettende krenking en beproefde ze, tenminste met Mar tin verstandig te praten. Het gelukte haar niet. iiij stond onaer eten invloed zijner vrouw, zei allerlei dingen, die niets met ae kwestie te maken ihaauen, en wond .zich kunstmatig op, lot hij in eene dolle, opgewonuea stemming vemkeerae. Lhiisla merkte, dat het er iicni alleen om begonnen was, het voor den voim met zijne vrouw eens te zijn, opdat zij niet voor üen twoeucn keer, en bovendien weer om zijne zuster, zijnen schoonvader te hulp zou roepen. Toen keerde ze zich midden in eenen zin 0111 en verliet zwijgend de kamer. Aan hel heele optreden van Irma zag ze, dat deze reeds lang eene heimelijke geprikkeldheid tegen haar bezat en haar nu lot eiken prijs uit het huis wilde hebben. Haar,hart leed zóó ora do kinderen, dat ze het nauwelijks van zich kon verkrijgen, ze aan te zien, terwijl ze haar koffertje weer pakte, voordat men haar weg zou jagen. Achter de Ludwigskerk, in eene der stra len, die niet al te veel in het groote verkeer betrokken zijn en daardoor dikwijls door de kinderen tot speelplaats worden gekozen, von«l Lütte op de derde verdieping van een buis, achter den tuin van eene andere woning ge- Legen, eenige vertrekken, die juist geschikt voor haar waren. Ze wnlde niet in pension gaan. Ten eersto vreesde ze, dat ze dan met hare middelen minder ver zou. komen, dan wanneer ze voor zich zelf kookte, en ten tweede had ze nu een grenzeloos, bijna zie- keEjk verianjgen, alleen te zijn en niet door vreemden lastig gevallen te worden. Ze vreesde weliswaar, dat Martin haar moeil- lijkheden in den weg zou leggen. Hare jeugd wtt eerst even in de twintig voowl hij waarschijnlijk een beletsel voor liet alleen wonen, en bij voelde zich door hare zelf sianaigheid misciiien direct gtcompromil teerd. oe nam zien evenwei vast voor, hein uaarin geene slem toe le kennen. Daar hij, toen ze weerioos was, met eens hare partij liaa i.umien opnemen tegenover zijne vrouw, bau u-jj ook geen «recht, haar leven op wente wijze aan ook, naar zijne wensohen in te richten. De kleine woning beslouü uit eene miuuel- malig gioote kamer niet twee ramen, waar door men hel uitzicht had op de aan alle kaa ien door muren omgeven binnenplaats, eene Kleine kamer, en een vertrekje, oat voor keu ken kon oionen, Dit alles was door een klein gangetje van het Happenhuis gescheiueii. In net huis woonuen veel huurders, ook ondei- wijzeressen, jongelui, che muziek studeerden, en dergelijke menschcn, allemaal heden, die niet ai te rijk voorzien waren van aardscne goeder ai. Toen de meubels kwamen, had Chrisla ver scheiden dagen nooüig, om alles te rangschik ken, daar ze niemand had, oie haar kon nei- pen! Alles gelukte haar heter, dan ze zelf ge nacht had, want lot nu toe had ze niet veel •idee van hare eigen handigheid gehad. Toen alles klaar was, zag het er vriendelijk en ge zellig uit. De gevreesde inmenging van Martin bleef achterwege, hij hel zich eenvoudig heelemaal niet zien, waarvan niet boosheid, doch eer lijke schaamte de oorzaak was. Hij wist heel goed, hoe onmannelijk hij zich tegenover haar gedragen had. Zoodra alles ingericht was, toen hare meu bels en boeken haar aankeken en de branden de pijn om de kinderen door al het nieuwe wat meei- op den achtergrond gedrongen was, moest Lütte er.zich in groote spanning eens rekenschap van geveu, wat voor een leven zt nu zou gaan leiden. Ze had lijd genoeg, zich met alles, wal haar. aantrok, bezig te huuucn. Wat viel er vesl voor haar te zien cn Le leerc 11! En toch ook weer had ze lang niet genoeg Lijd ^oor alles was er te lecren was. z.e voelde dat veie o geleerde als eene groote go if over zicli lcomcn. Z.C abonneerde zich op kranten, ging naar lezingen en kwam langzamerhand in het oranke leven van den tegenwoordigen lijd. Ze leerde de* vraagstukken der wrouwen-emau- cipa'lie kennen; vooral leerde ze de groote vragen naar den oorsprong cn het doel van liet leven kennen. Vragen, uie ze nooit in haap vroeger leven gokenu had, kwamen nu op haar toe, klopten met stormachtige onstuimig- neid aan haar hart. Mot een heet hoofd cn luid kloppend hart kwam ze dikwijls 's avoiius laat Ltiuis. Dan stond ze nog lang in de duisternis met slap neerhangende armen, sidderend onder da maoht van liet ondoorgrondelijke leven, welks oevers ze niet zag, en waarvan ze toch ook een deeltje was. In den beginne bekroop haar nog eea groote angst, als ze alleen de volle zalen moest binnentreden. Ze was ook s avonds op straat bang. Doch ze voelde, dat ze dit moest overwinnen, als ze de eene of andere bron, die hier borrelde, wilde bereiken. De ontwik keling, die ze aan haren vader te danken had, hielp haar nu overal daar ze de kuust vas luisteren en opnemen Terstond. Worde vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1