„DE E EM LAN DER". Vrijdag 29 Mei 1914. 12d" Jaargang. BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LUTTn. N\ 281 Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amorsfoortf l.OO* Idem franco per post1.50» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon* ea Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. 3 PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regolsf 0.5(k Elke regel meer 0.10c Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bestaan zeer voordeelige bepalingen tot hot herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement, Eene circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegozonden. Politiek Overzicht. De krisis in Albanië. De toestand in Albanië wordt thans veel ikalmer beoordeeld dan eeoige dagen gele den, onder den indruk van de betere 'berich ten, die van daar zijn gekomen. Nieuwe bot singen hebben zich niet voorgedaan, en men is in Durazzo bekomen vam den sahriik, waar onder men was gekomen tot handelingen, die naar buiiten den indruk gaven alsof men den kluts kwijt was en waarvan men zelf heeft ingezien, dat zij onberaden zijn geweest. Men heeft het nu verbazend druk met onderhande lingen en besprekingen. In Albanië zelf wor den besprekingen gevoerd tussclhen de inter nationale controle-commissie, den vorst en de opstandelingen; voorts zijn overleggingen gaande tusschen de kabinetten van Rome en Weenen onderling en tussohen de gezamen lijke kabinetten van de mogendheden. Het resultaat van al dezo besprekingen en over leggingen zullen wij te zijner tijd wel verne men. Geruststellende woorden zijn gesproken door de verantwoordelijke staatslieden in de Kamer te Rome en in de delegatiën te Buda pest. Geruststellend waren die woorden voor al hierom, omdat zij de bezorgdheid te niet deden, die de soms nog al scherpe woorden wisselingen tussohen organen van de Itaiiaan sche en de Oostenjrijksohe pers konden doen ontstaan. Het is daardoor gebleken, dat de geprikkelde stemming, die in sommige re- daotie-bureaux tot lifting kwam, niet voort kwam uit de in de regeeringsbureaaix heer- sohende stemming. In eene correspondentie uit Berlijn van de Köln. Ztg. wordt de voldoe ning daarover uitgedruktde schrijver zegt „De mededeelingen, die in de Oostenrijksdhe delegatie graaf Forgach, namens graaf Berdh- told, en in de Itaiiaansche Kamer markies San Gsuiiano over den toestand in Albanië en de houding van de regeeringen van Oos- tenrijk^Hongarije en Italië daartegenover hebben gedaan, kunnen niet anders dan met voldoening begroet worden. Met het oog op de openhartige en flinke taal en de overeen stemmende houding der leidende ministers van Oostenrijk-Hongarije en Italië zullen de verwachtingen van een strijd tusschen de ka binetten van Rome en "Weenen, die misschien elders zijn gekoesterd, weer eens begraven moeten worden. Markies San Giuliano heeft onder de levendige instemming van de Ka mer gesproken. Daarmee hebben de aanval len tegen de Oostenrij'ksche politiek, die in den laatsten tijd in sommige Itaiiaansche bla den te lezen waren, hunne beteekenis verlo ren. De bijval, dien San Giuliano heeft ge vonden, toen hij, zooals hij, vroeger reeds had gedaan, ook ditmaal de noodzakelijkheid deed uitkomen om, tot bescherming van de levensbelangen van Italië, eene evenwichts- poliJliek aan de Adiria op grond van eene veilige verstandhouding met Oostenrijk-Hon- garije verder te voeren, bewijst, dat deze poli tiek door de toestemming van de partijen ge dragen is. Opmerkelijk is de beslistheid, waar mee de Itaiiaansche staatsman te kennen gaf eene politiek van bondgenootschappelijke ver standhouding onvoorwaardelijk voor te staan, toen 'hij sprak van de ondersteuning, die Oos- tenrijk-Hongarije en Italië den vorst van Al banië ook verder zullen verleenen, zonder dat zij zich daarom met eene gewapende in terventie in de binnenlandsche aangelegen heden van Albanië willen mengen." Die ondersteuning is voor den vorst van Albanië van veel gewicht en eigenlijk onmis baar, want of hij zonder steun van buiten in staat zal zijn den toestand in den jongen staat behoorlijk te regelen, is zeer de vraag. Markies San Giuliano heeft terecht opge merkt, dat de toestand in Albanië duister blijft, en hij heeft daaraan toegevoegd, dat de onderhandelingen moeielijk zijn te voeren, omdat de leiders van de opstandelingen zich verborgen houden en hot bijna onmogelijk is met de onwetende en niet aan tucht onder worpen massa te onderhandelen. Het besef, dait zij niet in staat zijn uit zich zelf -tot eene behoorlijke organisatie te komen, is ook bij de Albaneezen levendig. De .gezant van Al banië te Weenen heeft aan een medewerker van de Neue Freie Presse verklaard: „Naar •mijne meening kan Albanië slechts door eene regeering bestuurd worden, die staat „sous l'ordre de la commission internationale de contróle"; deze internationale commissie moet het bestuur van het land in handen nemen. Wanneer er ook verder eene Albaneesche re geering is, dan moet zij onder de oppcrlei- ding van de vreemdelingen staan." Daarmee klopt eigenaardig de verklaring van een der leiders van de Albaneesche rebellen„Wij willen eene Europeesahe regeering", waar van de Neue Freie Presse zegt: „Dat is een zeer onklare en (bezwaarlijk .te vervullen wensch; maar hij toont toch het juiste in stinct van deze boeren, bij wie zich de over tuiging haan breekt, dat deze sitaat slechts dan kan bestaan, wanneer hij als 't ware op den breeden rug van geheel Europa zijn grondslag vindt." Duitschland. Berlijn, 28 Mei. De voorjaarsparade Van Kol ^arDÜoon la Potodam tengevolge van het koude, regenachtige we der. Volgens de Potsdamsche bladen echter verluidt, dat de keizer lijdt aan eene lichte kouvatting. Berlijn, 28 Mei. De geruchten over on gesteldheid van den keizer worden officieus tegengesproken. Kiel, 28 Mei In het omkoopingsproccs, dat in aansluiting aan het vroegere Kielsche werfproces is gevoerd, heeft de rechtbank het volgende vonnis geveld: De koopman Neuge- bauer is vrijgesproken; de gewezen gevangen bewaarders Hiestermann en Rolff veroordeeld respectievelijk tot 3 en 2 jaren tuchthuisstraf en 5 jaren eerverlies, met weigering van ver zachtende omstandigheden, de gewezen bin nenvader Wohlers tot 4 maanden, de gewe zen hulpopzichter Grieu tot 3 maanden, de koopman Frankcnthal tot 2£ jaren gevange nisstraf, de laatste bovendien lot vijf jaren eer verlies, Grethe Frankenlhal en de ingenieur Heinrich ieder tot 3U0 mark boete. De veroordeelden teekenden hooger beroep aan, behalve Wohlers, die in zijn vonnis be rustte. De toevloed van het publiek naar de terechtzittingen was buitengewoon groot, zoo dat eene sterke politiemacht noodig was om de orde in het gerechtsgebouw te handhaven. Frankrijk. Op grond van rechtslreeksche onderhande lingen tusschen den president der republiek eu keizer Nicolaas, werd bepaald, dat de presi dent der republiek, als niet complicatiën van binnenlandsche politiek, eene regeeringskri- sis of dergelijken, tusschen beide komen, zijne reis naar Petersburg den 16en Juli zal begin nen en den 20en Juli daar zal aankomen. Op uitdrukkelijk verlangen van den Czaar zal het verblijf van president Poincaré, waarvoor oorspronkelijk slechts de gebruikelijke vier dagen bestemd waren, met een vierden dag verlengd worden. Op den terugweg van Rus land zal de heer Poincaré den koning van Denemarken zijn Parijsch bezoek in Kopen hagen beantwoorden. In verband met de nota, die is uitgegeven over den eergisteren gehouden ministerraad, brengen de Agence Fournier en het radicale avondblad Le Bonnet Rouge mededeelingen, die ruimte geven voor het vermoeden, dat in dien ministerraad dc gedachtenwisseling over de algemeene politiek in de met 1 Juni aan vangende periode feitelijk begonnen is en dat daarbij een verschil in de opvattingen, blijk baar over den driejarigen diensttijd, aan den dag is gekomen, die het gevolg zou kunnen hebben, dal de minister-president Doumergue, Ln plaats van bet ontslag van het geheele kabi net in te dienen, zich bepalen zal tot eene ge deeltelijke vernieuwing van zijne medewer kers. In ieder geval zet de beer Doumergue zijne besprekingen met de invloedrijke leaen der linkerzijde van den Senaat en de Kamer nog voort. Het wordt als waarschijnlijk be schouwd, dat hij aanstaanden Maandag een kabinetsraad zal beleggen, om de beslissing voor te 'bereiden, die de den volgenden dag door den ministerraad te nemen definitieve beslissing zal voorbereiden. Zweden* S to ckh o 1 m, 27 Mei. Het Zweedsche mi nisterie van buitenlandsclie zaken heeft van •h«t flaionioöhaii ta D^tai-oRiirg bori Kt ootvon. gen, dat daar uit Jakoetsk (in Oost-Siberië) een telegram is ontvangen, luidende: „Ik deel mede, dat er sporen gevonden zijn van den Noordpoolvaarder en luchtschipper Andree. In een afgelegen oerwoud vond ik overblijfse len van een ouden luchtballon. Ik zet het on derzoek voort. Wie interesseert zich in Zwe den voor de zaak? (Geteekend) Mijningenieur Grokowsky." Het dagblad Goeteborg Handelsoch Sjoe- fartstidning heeft zich gewend tot prof. Ólto Nordenskjóld, die twijfelde aan de juistheid van den inhoud van het telegram, omdat de plaats waar de ballon is gevonden, op te ver ren afstand gelegen is van de plaats, waar An dree op Spitsbergen is opgestegen. Bepaald onmogelijk is het echter naar zijne meening niet, dat de ballon is Oost-Siberië is neerge komen. Italië. Rome, 27 Mei. In de Kamer verklaarde minister Sallandra, dat dc prefect van Napels op non-activiteit is gesteld, omdat bij den consul van Oostenrijk-Hongarije niet in be scherming genomen heeft tegen de vijandige betoogiugen van 5 Mei. Rome, 28 Mei. Heden is een openbiar consistorie gehouden om aan de nieuwe kar dinalen den hoed op te zetten. De paus ver richtte die plechtigheid volgens het gebrui kelijke ceremonieel. Hongarije. Budapest, 28w Mei. De onafhankelijk heidspartij, die tengevolge van het overlijden van Frans Kossuth en het bedanken van den ondervoorzitter Julius Justh haar bestuur moest vernieuwen, heeft tot voorzifter geko zen graaf Michael Ivarolyi. Verder werd be sloten tot oprichting van een bestuursraad. Oostenrijk en Griekenland. Het Gnieksch-Oostcnrijkschc handelsver drag is thans, op grond van de wederzijds ge voerde onderhandelingen, gereed. Er wordt eene tot het jaar 1917 geldende handels- en sdheepvaartconventie gesloten. Daarbij zal zich in een later stadium ook eene spoor- w egov ere e uk omst aansluiten. Wat het tolta rief betreft, wordt het recht voor krenten, wijndruiven en vijgen bij invoer in Oosten rijk verlaagd. De Ooslenrijksche industrie krijgt eene vermindering van invoerricht voor bewerkt hout, voor meubelen van gebogen hout en voor porselein. Aan het voornaam ste uitvoer-artiiked van Oostenrijk naar Grie kenland, dc suiker, worden faciliteiten ver leend door eene nieuwe regeling van de ver- pakkingsvoorsehriften, die thans den handel in dit artikel belemmeren. Griekenland en Servie. In Athene is het Griek6ch-Sorvisclie han delsverdrag onderteekend. Het bestaat uit het hoofd verdrag en drie annexe protokollen, die spoorweg-, gezondheids- en toikwestiën rege len. Het terrein in Salonika, waarop zich vroe ger de stallen voor den doorvoer van Ser visch vee bevonden, wordt voor 50 jairen gereserveerd voor den Servischen handel; de verder nog ten gerieve van dien handel noo- dige gebouwen zullen door de Grieksche re- geering ongericht worden. Het bestuur van de Servische handelszone wordt aan de Griek sche autoriteiten opgedragen. Een Servische veearts zal toezicht voeren bij de verlading van het naar Malta, Italië en Egypte bestem de Servische vee. Griekenland treedt toe tot het spoorweg verdrag van -de vier staten. In het spoorweg verkeer tusschen Griekenland en Servië wor den de tarieven van den meest begunstigden staat toegepast. In Kinali en Gevgeli worden gemeenschappelijke spoorwegstations ge bouwd. Verder worden alle to&forroaliteiten aan de grens en de sanitaire voorschriften voor Soloni'ki geregeld. In Albanië. Durazzo, 28 Mei. De controlecommissie heeft zich naar Tirana begeven om te onder handelen met de opstandelingen, die evenals die te Kavaja een mohammeuaaiisahen vorst verlangen. Men zegt, dat den 2en Juni in Sjiak eene bijeenkomst van de opstandelingen der ver schillende stammen zal plaats hebben, om hunne eischen te onderwerpen aan de con trole-commissie. De Oostenrijiksche gezant heeft aan admi raal Tripari medegedeeld, dat een Oosten- rijksch eskader, komende van Malta, zich naar Vaiona zal begeven en daarna den 2en Juni voor een korten tijd in Durazzo zal aanleg gen. Durazzo, 28 Mek De opstandelingen hebben zich bij Stumbi verzameld, om daar weerstand te bieden aan Aziz Pacha, dio regeeringsgezindo Albaneezen in aantocht 1%, Dientengevolge vond de controle-commissie in Kawaja geen enkel gezaghebbend persoon aanwezig, behalve den muftL Weenen, 28 Mei. liet correspond en llo*j bureau bericht uit Durazzo: De besprekingen, van dc controle-commissie met de opstanden lingen in Kawaja hebben in zoover succes go- had, dat de opstandelingen zich bevredigd verklaarden door de toezeggingen van de com-' missie, maar vóór de algemeene ontwapening eene bespreking wensahtcn met vertegenwoor digers van de overige bij de beweging betrok ken landschappen. Ten aanzien van dc eischcn naar een moliammedaanschen vorst en naar herstel van de Turksche heerschappij kon worden geconstateerd, dat een aantal fanatio»' ken wel zulke wenschen in duidelijk omschre ven vorm hebben te berde gebracht, maar dat de verklaringen van de commissie hier zoo wel als in Tirana geruststellend gewerkt heb ben. De godsdienstige hoofden in Tirana on dersteunden door hunnen invloed de bemoeiin gen van de oommissie. Aan de besprekingen tusschen de leiders van de beweging in ver schillende landschappen, die in de volgende week zullen beginnen, zal ook do controle commissie deelnemen. De in de wandelgangen van de Itaiiaansche Kamer heensChenden indruk over de krisii in Albanië, wordt door den correspondent van do Temps te Rome aldus weergegeven, dat als het eenigc middel om den toestand te rege len, beschouwd wordt de internationale bezet ting van Durazzo en geleidelijk van alle an dere middelpunten der Albaneesche bevol king, waar dat noodig zal zijn. Er wordt ver zekerd, dat Duitschland, Frankrijk en Rus-, land dit plan van internationale bezetting zon den aannemen, maar dat Engeland nog wei felend zou zijn. Italië hoopt echter ook Enge land te kunnen overtuigen, door een beroep te doen op de noodzakelijkheid om nieuws internationale verwikkelingen te vermijden. Uit Weenen wordt bericht, dat van de in Skutaii aanwezige internationale troepen bin nen kort een detachement naar Durazzo zal vertrekken, om de zorg op zich te nemen voor, de persoonlijke bescherming van den vorst en zijne familie en van de controle-commis sie. Ook Engeland stemt in met het zenden van dit detachement, maar van het Engelsche contingent gaan alleen officieren mee naaf Durazzo. Orlekenland. Athene, 28 Mei. De minister van buk tenlandsche zaken verklaarde in de Kamer, dat Griekenland nooit voorstellen heeft ge daan, die een condominium of de suzereini-i teil van Turkije over de Egeische eilanden! meebrengen, en er nooit aan heeft gedacht die eilanden prijs te govcn. Turkije. Konstantinopei, z 8 Mei. De Kamer, heeft eene reeks wellen, dio reeds voorloopig van kracht waren verklaard, aangenomen, waaronder eene wet lot het verleenen vah amnestie aan die bevolking van de Dodekane- sos-eilanden, zooals in het verdrag van LauT- sanne was bepaald. De bijslag op de tolhef fingen, die gedurende den Balkanoorlog va» kracht was, is opgeheven. De Kamer heelt een credictwet voor drie De «enige menscli aan .wie de wereld be hoefte heeft, is de volkomen (betrouwbare. 18 door MARIE DIERS Schrijfster yan 9 }*Dokter Joost en zijne zeven zorgen", enz. vertaald door Cato W. Westenberg. Dit duurde maanden lang. Het was een veel bewogen tijd. Zooveel kleine en onnutte din gen verdwenen uit haar leven, en ze begon begrip te krijgen van het beslaan van krach ten, waarvan ze vroeger mets vermoed had. Het was Chris las diepe eerbied, die haar zoo geschikt maakte toL opnemen en tevens, al was ze er zich zeil nieL van bewust, zoo hel der van geest. Van veel, dat haar geboden werd, voelde ze eenen onmiddelLijken alkeer, zonder dat ze zells ook maar in stille overijld en onbedachtzaam critiek uitoefende. Reeds begon in baar, zonder dat ze 't zeil wist, het groote richten der geesten, hetwelk in een sterk hart plaats greep, dat vrij werd, omdat bet deemoedig was. Nieuwe kennissen kreeg ze niet Ze voelde fkfc Lo»t menig gezicht aangetrokken, doch ze IVM te jong en te schuchter, om de bewuste (j»eonen aan te spreken en zich zelf aan te fepden. Ze zou ook niet geweten hebben, wat moeten zeggen en hoe ze zich zou heb- gm moeten uitdnikken. Toen ze reeds lang vele zaken helder inzag, meende ze zelf nog, dat ze totaal onwetend tegenover de duistere dingen stond. Thuis leerde ze en las ze; ook ging ze uit om de musea te bezoeken, alles met ene stille, vrome liefde, die zooveel Yan de ontwikkeling des menschen doet verwachten. Ze had bijna het spreken verleerd in dezen langen, eigen aardig stillen tijd, welke zoo rijk aan inner lijk gebeuren was. Toen kwam plotseling weer het groote ver langen over haar. Het was haar eensklaps alsof ze ontwaakte en weer midden in den snellen stroom op eene eenzame ijsscliol stond. Ze dreef mee, zekerl Ze zag de tafereclen aan de oevers veranderen, ze zag donkere wou den en drukke steden voorbijglijden. Haar oor ving do uitingen van de vreugde en het leed der schepselen op. Ook viel haar de ge nade ten, deel, den rhythmus van het leven van gansche werelden met hare aardsche or ganen vaag waar te nemen, te vermoeden, da>t vele openbaringen haar nog wachtten en in de bewegingen van het nietige wormpje denzelfden adem der onmetelijke wereldorde te voelen. Maar te midden van al dit leven stond ze zelf eenzaam. Ze kwam in haar kamertje en het stond, zjooads ze het verlaten had. Ze ging langs men schen heen, en onder die donderdduizend- lallen was er niet een, wien zij toebehoorde. Kinderen liepen haar voorbij, zij bleef ze staan nakijken; ten laatste koaht ze suiker goed en gaf hun dat. Kijkt mij slechts een enkel oogen'blik aan, julie keine oogenl Ze had tusschen do sterren gedwaald, nu stond ze arm en bibberend op onze oude aar de. Ze had in eenen roes geleefd toen kwam er iets, pakte haar vast en haalde haai* naar beneden: de liefde, de anne menschenliefde in haar armste kleed, het reikhalzende ver langen naar menschen. Nu was het mot haar rustige genieten ge daan. Elke vreugde, elke nieuwe verheffing harer ziel had eenen aonkeren achtergronu. z,e trad op de blinden en in lompen geklee- den aan ae hoeken der straten loe, kocht hunne bedroevend prullige koopwaar van hen en gaf hun daarvoor een veel grooter bedrag dan ze vorderden. De uitdrukking van ai- stoinping, de onverschillige dankbeiuigingen, die dadelijk weer vervangen werden door het oude, om medelijden smeekendc gezicht, ont moedigden haar diep. Waar moest ze begin nen om deze ellende te verzachten? Eenige keeren noodigde ze de kinderen van den portier en van eenen arbeider, die op de binnenplaats rondslenterden, op hare kamer, onthaalde zo op chocolade en gebak en gaf hun speelgoed. Ze trof het slecht. Het waren brutale en ondeugende rekels, die meer dan wild met hare dierbare bezittingen omspron gen en per slot van rekening zonder bedan ken wegliepen. Nog gedurende eenigen tijd daarna, als Glirista over de binnenplaats ging, riepen haar nog andere kinderen na: „Ik lust ook wel chocola, julfrouwl" en liepen joelend achter haar aan. Dikwijls zat ze in hare eenzame kamer met do handen onder 't hoofd eoi staarde in hare toekomst als in eenen zwarten algrond. De gedachte kwam bij haar op, diakones te worden. Dan had ze toch wat nuttigs te doen en had haar leven weer een doel. Doch het was een moeilijk besluit Ze was in zekeren zin voor een ander doel gereed gemaakt en ontwikkeld. Als ze zich aan dit beroep ging wijden, beteekende dat eigenlijk, dat ze haa; geheele verleden, de grondige, diepe opvoe ding, die haar vader haar gegeven had, ver- loocnendc en de ontwikkeling, die ze bezat, om zoo tc zeggen voor waardeioos verklaarde. Toch was er iets in haar, aat haar in die lichting dreef. Ze keek het portret van haren vader aan en streod dagen en nacnten. Ze wist, dat ze moe het werk zou opnemen, en een moe hart was niet het ware liart, dat men daarheen mee moest brengen. Nog ster- Kar drong zich .weer de gedachie van bet les geven aan schooljongens aan haar op, maar ze wist niet, hoe ze die kwestie moest aan pakken, en ze geloofde nu zelf al, dat niemand naar jongens 20U toevertrouwen. \oor meis jes was hare eigen opvoeding te humanistisch geweest. In dezen voor Lütte moeilijken tijd ver scheen plotseling Martin ten looneele. Hij had in den loop van dit jaar, sedert ze weg was, meermalen cenige korte kaarten aan haar ge schreven, waaruit ze zag, dat hij medelijden met haar had. en dat hij den band tusschen hen niet hcelemaal wilde laten breken. Ilij was bijna hartelijk en gaf zich alle mogelijke moeite ongedwongen te zijn. „Die oude ge schiedenis" was nu toch al lang vergeten, ze zou hem die toch vergeven. Irma had ook ingezien, dat ze verkeerd had gehandeld. Of Lütte niet weer bij hen aan huis wou ko men, anders was het toch zulk eene onna tuurlijke verhouding. Over hare zelfstandige levenswijze oordeelde hij met geen enkel woord. Lütte ging dan ook weer naar hen toe. Ze voelde er niets voor, voor eeuwig de ge krenkte te spelen. Irma spande zich erg in, om bijzonder beminnelijk te zijn. De kinderen die nu in hun tweede en derde jaar waren, waren zeer in hun nadeel veranderd. Ze waren ondeugend, driest, snoepachtig en logen bij elke gelegenheid. Doch Christ* hoorde nu loch weer den voor haar zoa heerlijken naam „Tante Lütte." X. Er gingen cenige jaren voorbij. Lütte leefde nog steeas in hare kleine woning, doch over haar geheele zijn lag de sombere zwaarmoe digheid van een nutteloos leven. Ze deed dit en dat, leerde menschen kennen en bezocht Martin's kinderen. In het reisseizoen was zo weer heelemaal dc zorgzame tante, doch de invloeden, die daar ook dan nawerkten, ver oorzaakten, dat heit werk, hetwelk zij voor de beschaving cn ontwikkeling der jonge harten den eenen dag verrichtte, den vol genden dag reeds weer vernietigd was. Het was oen scheppen in een bodemloos vat. Eens was het een gure winterdag cn de verjaardag van de kleine Edith. Lütte had eene bewerkelijke en allerliefste verrassing voor haar vervaardigd. Ze bad uit het pren- lenboek, dat ze voor haar gekocht had. dc plaatjes geknipt, zc in nieuwe gnoepen ge rangschikt en aardige, vroolijke versjes er bij gedicht. Ze stelde er zich veel genot van voor, het Idnd hot boekje te geven en er uit voor te lezen. Toen zo kwam, waren er reeds drie oude tantes en bovendien eene dermate met geschen ken en suikergoed volgepakte tafel", dat haar hare kleine gave plotseling zeer nietig toe scheen. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1