Zaterdag 30 Mei 1914. „DE EEMLAN DER' 12°" Jaargang. N°. 282 Eerste BSad. BUITENLAND^ ABONNEMENTSPRIJS: P*r 8 maanden roor Amersfoort f l.OO» Idem franco per po9t1«50# Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO» f zonder! ij ke nummers 0.05. eze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureaux UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËNi Van 15 regelsM f 0.50, Elke regel meer0.1C* Dienstaanbiedingen 25 cent» bij vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald advorteeren in dit Blad, bij abonnoment» Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG- Uitgevers: Kennisgeving. De Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gelet op artt. 6 en 7 der Hinderwet, Brengen ter kennis van het publiek, dat een door P. J. Goedhals, ingediend verzoek met bij lagen, om vergunning tot het oprichten van eene smederij, waarin te plaatsen een gasmotor van 2,5 P.K. voor het drijven van een draaibank, boonnachir.e en slijpsteen in het perceel alhier gelegen aan de Koestraat no. 3 bij het kadaste. bekend onder sectie E no. 1714 op de Secretarie der gemeente ter visie ligt en dat op Vrijdag den 12. Juni aanstaande, des voormiddags te hall elf uren gelegenheid ten raadhuize wordt gege ven om, ten overstaan van het Gemeentebestuur of van één of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten van de inrichting in te brengen. Tot het beroep, bedoeld in art. 15, le lid der Hinderwet, zijn volgens de bestaande jurispru dentie, alleen zij gerechtigd, die overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebe stuur of een of meer zijner leden zijn versche nen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Amersfoort, den 29. Mei 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. v. RANDWUCK. Is dat nu eerlijk? In de Eembode van Zaterdag j.l. trof ons het volgende tendentieuse berichtje: „In den gemeenteraad van Hoorn werd een adres behandeld, waarin gevraagd werd de kermis niet des Zondags te laten voortduren. Toen de opmerking gemaakt werd, dat men zelfs tijdens de godsdienst oefeningen in de kerken hinder had van het kermislawaai, vroeg de vrijzinnige heer Kernkamp schaamteloos-brutaal, of men dan de kerk niet kon sluiten en de godsdienstoefeningen achterwege laten, zoolang er kermis gevierd werd!... „Zulke woorden kenschetsen den aard van de vrijzinnigheid." Wij kennen onze Pappenheimers zoo'n beetje en het viel ons dus dadelijk in, dat wij hier wel weer eens te doen konden hebben met 'n streek van dat kwaadaardige duiveltje, dat er steeds op uit is om de menschen ander mans woorden te laten verdraaien. Om het fijne er van te welen, schaften wij ons het officiëele verslag van de raadszitting aan, waarin de heer Kernkamp die „schaam teloos-brutale" taal gesproken zou hebben. En zoowaar, we hebben het genoemde dui veltje weer op zn staart getrapt. Wij lezen toch in het verslag: „De heer Kernkamp kan zich ver eenigen met het gesprokene door den heer Schottee de Vries. De beide laatste dagen der kermis maken voor de nering doenden de geheele weck goed en dit be lang weegt bij spr. zwaarder dan dat der adresseerende kerkgenootschappen. Waarom, vraagt h ij, kunnen deze huóne godsdienstoefe ningen op die dagen niet op andere uren houden?" (Het ging over openstelling der kermis op Zondagavond na kerktijd om half acht of .Vroeger.) Dit is dus 'n geheel andere lezing, dan van de Eembode, die den heer Kernkamp vragen laat, of men „de kerk niet kon sluiten en de godsdienstoefeningen achterwege laten, zoo lang er kermis gevierd werd?" Op de moraal van het lied: „zulke woorden kenschetsen den aard der vrijzinnigheid" zou h kleine variant te geven zijn: „zulke manie- ten kenschetsen den aard van z kere pers." Maar nu zouden wij in gemoede en op de meest vriendschappende wijze de Eembode .willen vragen: is dat nu eerlijk om iemands woorden te verdraaien en uit die verdraaide woorden dan valsche moraal te trekken? Is dat nu goede journalistiek om lezers, van j.wie men weet, dat de groote meerderheid geen andere krant leest, zulke tendentieuse berichten voor te leggen en er dan nog aan toe te voegen: „zoo is nu de aard der vrijzin nigen"? Is dat bevorderlijk voor het respect, voor de overtuiging van medeburgers en voor Üe onderlinge waardeering, welke toch ook de Eembode wel zal willen aankweeken bij hare lezers, om politiek en godsdienstig anders denkenden in zulk valsch licht te stel len? Is dat alles christelijk ten slotte? .Wij kunnen niet gelooven. dat de Eembode deze vragen met „ja" zal beantwoorden. Wij willen liever aannemen, dat de redactie geheel te goedertrouw afgegaan is op wat zij gelezen heeft of meent te hebben in 'n ander blad, de Hoornsche krant misschien of de Tijd. Wie verleest zich nooit? Is het dan te veel gevergd, dat de redactie ter wille van hare journalistieke eer ruiterlijk voor hare lichtvaardigheid uitkome en het onware bericht mèt de valsche moraal her- roepe? Het boetekleed ontsiert immers nietl Wij zullen de volgende nummers van de Eembode er op naslaan. En als bijgeval de redactie roeping mocht gevoelen om op j u i s t e wijze hare lezers voor te lichten omtrent „den aard van de vrijzin nigheid", dan bestudeere zij niet in een of ander krantenverslag de woorden van 'n Hoornsch raadslid hoe respectabel bij zijn moge maar dan raadplege zij liever de geschriften van meer-gezag hebbende voor mannen. In de bibliotheek van 'n politiek blad als de Eembode zullen dergelijke werken stel lig niet ontbreken. Politiek Overzicht. De strijd om Homerule. Wij hebben dern zegezang vermeld, die door John Redmond, den leider van de nationa listische partij in nut Brilsche parlement, in Freeman's Journal is aangeheven, naar aan leiding van het besluit van het lagerhuis van 25 Mei, waarbij de ten derden male inge diende Homerule bill in derde lezing weid aangenomen. Over eene week of zes zal het uu in het Statutebook staan, dat Ierland een eigen parlement krijgt, niet eene eigen regee- rinig aan dit parlement verantwooadeLijk, eene veelomvattende wetgevende bevoegdheid en bijna volledig zelfbestuur. Dat is eene ge beurtenis van groot gewicht, die wel niet meer ongedaan zal zijn Le maken, wat er ook moge gebeuren. De acte van uaiie, die in hel jaar 1800 Ierland met Groot-Brittanniö had vereenigd, tc niet gedaan. Wed is er reden voor de leren, om zich te verblijd-en over het einde van den langdu- rlgen strijd tot herwinning van hunne zelf standigheid, waar het de behartiging vaat hunne eigen zaken geldt. Maar de vreugde is niet onvermengd. Het resultaat van de stem ming in het lagerhuis werd mei gejuich be groet; maar zelfs een oppervlakkige waar nemer kon merken, dat men vrij gedrukt ge stemd was. Een van de oudere lersche leden antwoordde op de vraag oi hij zich niet ver licht voelde, met een vermoeiden glimlach: „Iemand zeide tot koningin Victoria bij haar diamanten jubileum: Uwe Majesleit moet zich heden wel zeer trotsch voelen. De koningin antwoordde: ik voel slechts, dat ik zeer oud geworden ben." De redenen voor deze stemming zijn ge makkelijk te bevroeden. Wel is het zeker, dat de Homerule bill wet wordt, maar tua- schen het wet worden van de bill en haar feitelijk in werking treden ligt nog een groo- le afstand. Een dagbladcorrespondent zcigt daarvan: De toekomst alleen zal zeggen of Enge land te duur de voldoening heeft gekocht van zich edelmoedig te loonen jegens Ierland en het lagerhuis ten deele te bevrijden van heJ lersche juk. Over eenige weken zal de Ho meruiewet gedeeltelijk in werking trede a en over een jaar zal het parlement te Dublin aan het werk gaan. Maar Ulster? Die vraag blijft in haar ge heel bestaan. De heer Asquith heeft over die zoo gewichtige zijde van het vraagstuk niel veel licht verspreid. "Wat hij gezegd heeft, kan aldus worden samengevat, dat de Amending bill, die in Juni bij het hoogor- huis zal worden ingediend, volledig effect zal verleenen aan de bepalingen van het accoord, dat hij hoopt te sluiten met de oppositie. "Wan neer legen de verwachting van den eersten minister er geen accoord tot stand komt, zal de Amending bill de concession inhouden, die den 8en Maart j.l. door -den eersten minis ter werden aangeboden: de uitsluiting van de Homerule wet gedurende zes jaren van de Ul ster-graafschappen, die door eene volksstem ming zullen kenbaar maken, dat zij van de zen termijn van respijt willen genieten. Wanneer het tot een accoord komt tus- schen de regeering en de oppositie, dan is alles in orde. Het hoogerkuis zal dit accoord goedkeuren en de fverbeleringswet zal in werking treden op hetzelfde tijdstip als de Ilomerule-wet zeil Maar als de hoop van den heer Asquith niet wordt vervuld en er geene overeenstem ming verkregen wordt, wat zal er dan ge beuren? De leider van de oppositie en Sir Ed ward Carson, de „koning van Ulster" hebben verklaard, dat zij tot geen prijs zul len toestemmen in eene tot een zekeren tijd beperkte uitsluiting van Ulster. Wanneer de voorgestelde verbetering niets anders inhoudt dan de door Bonar Law en Carson onvol doende verklaarde concessie van Asquith dan zal hot hoogérhuis er niet van willen welen en het voorstel der regeerinig verwor pen. Dan zal men zich in eene nieuwe ira passé bevinden. Wol zal de regcering in staaf zijn haar wetsontwerp door de Commons te doen aannemen, maar als de Lords niet wil len medewerken om hert wet te doen worden, dan zullen er twee jaren moeten voorbijgaan vóórdat het wetsontwerp, na voor de d«de maal alle stadiën van het lagerhuis te heb ben doorloopen, de koninklijke sanctie kan verkrijgen. En inmiddels zal Ierland aan de rampen van den burgeroorlog zijn prijsgege ven. Want al is hot thans zeker, dat de Home* rule-wet er komt, het is niet minder zeker, dat de burgeroorlog zal uitbreken, wanneer de Ulstermannen met do waarborgen hebben verkregen, waarop zij aandringen om gevrij waard te zijn tegon de nadeden ddc zij, te recht of ten onrechte, vreezen van een uit- voorond bewind en van eeu parlement tc Du blin. Duitschland. Straatburg, 29 Mei. De kroonprins, genei-aal von Deimling en de officieren van den generalen staf zijn heden morgen om 8 uur per automobiel naar het oeleningsterrein gereden. Toen gisteren an den laten namid dag de kroonprins was afgestapt in hot hotel „Zur Slad Paris", verzamelden zich voor dit hotel eene groote menigte, die ondanks de po gingen van de poliflic om de menigte te doen doorloopen, niet van hare plaats week. ioen de kroonprins op het balkon kwam, werd hij met geestdriftig „Hooh"-geroep ontvangen, waairvoor hij dankte met buigingen naar alle kanten. B er 1 ij n, 2 9 Mei. De minister van justitie verklaarde heden in het heerenhuis, in ant woord op hot door graaf Yorck von War- tenburg uitgedrukte verlangen naar een* strafrechtelijke vervolging tegen de sociaal democratische loden van den rijksdag, die in dc slotzitting van den rijksdag zijn blijven zit ten toen hel „hocli" op den keizer werd uit gebracht, dat eene s&wvervolgmg in dit ge val niet vrij van bedenking is wegens -de aan de afgevaardigden toegekende onschendbaar heid. De opvatting, dat het roepen van „Leve de keizer!" nadat het besluit tot sluiting van de zitting is voorgelezen, niet meer lot de zit ting behoort, kan in twijfel getrokken wor den. Een vervolging voor den strafrechter zou waarschijnlijk tot vrijspraak leiden- De be voegde Staalsanwalt heeft daarom geweigerd eene vervolging in te stellen. Frankrijk. Minister-president Doumcrgue heeft zijn plan laten varen om president Poincaré op zijne reis naar Bretagne -te vergezellen. De nieuwe hamer, die van rechtswege Maandag 1 Juni bijeenkomst vordert zijne tegenwoor digheid op dien dag, terwijl de reis van den president, die heden is begonnen, eerst Maan dagavond ten einde zal zijn. P a r ij s, 2 9 Mei De Temps bericht, dat men in de radicale leringen overtuigd is, dat minister-president Doumergue Dinsdag 'ont slag zal nemen. Tweede telegram. Het bureau van het uitvoerend comité van de radicale en radico- sorialislisdhe partij, hoeft besloten aan den minister-president de uitdrukking van sym pathie en vertrouwen te hernieuwen. Het bureau besloot in de aLgemecne vergadering ccne resolutie voor te stellen, die zich uit spreekt ten gunste van het programma van den partijdag te Pau cn de gekozenen van de partij uitnooüigt slechts vertrouwen te schen ken aan eene regeering, die gezind is de ver wezenlijking van dit programma te bevorde ren met medewerking van de groepen der lin kerzijde. Verder wordt verlangd, dat zal wor den volhard bij het streven ten gunste van den leekenstaat en dat onmiddellijk de nou- dige maatregelen zullen worden genomen om het denkbeeld van dc gewapende natie tot uit voering te brengen, betgeen eene verminde ring van den actieven dienst zal teweegbren gen, maar de defensieve kracht van het land zal verhoogen. Verder wordt verlangd de ver zekering van de financieele dekking der mili taire uitgaven door belastingen op den ver kregen rijkdom cn voltooiing van de fiscale bepalingen, die door de Kamer in 1909 zijn aangenomen. Engeland. Over de militaire voorzorgsmaatregelen, die de regeering in Ulster heeft genomen, wordt bericht, dat die voorloopig gedurende eene week onverzwakt zullen worden gehand haafd. Generaal Macready, die met de alge- meene leiding belast is, is in de City Hall le Belfast in rechtstreeksclien telefonische ge meenschap met de provinciesteden, waar rust verstoring zou kunnen plaats hebben. In Bel fast is het tot dusver ordelijk en rustig ge bleven. Men bericht, dat drie concentratie punten zijn vastgesteld en 25 afslui-ling>pun- ten, waarover een aantal zijn angeduid als „belangrijk". De troepen zullen niet op straat verschijnen voordat onlusten zijn uitgebroken. Bij de uitspraak van het vonnis In het om- koopingsproces wegens leverantiën aan mili taire cantines is in de gerechtszaal een pijn lijk tooueel voorgekomen. Onder de beklaag den is de gepensioneerde luitenant-kolonel WhUaker, een oude officier, die als r an- dant van een in Malta liggend bataillon van een vriend, commissaris van eene aan de fir ma Lipton leverende brouwerij, een brief ont ving, waarin hij verzocht werd naar Krerta- Cyprus te reizen en zijn invloed bij andere commandeerende officieren aan te wenden ten gunste van dit bier. De beklaagde be zweek voor de verleiding en kreeg daarvoor eenige honderden ponden sterling ols herta ling. Hij werd daarvoor tot zes maanden ge vangenisstraf veroordeeld. Whitaker barstte in tranen uit en smeekte om verandering van de straf in eene geldboete, omdat bij drie zo nen had, die als officieren dienen, en eene veroordeeling tot gevangenisstraf het verlies van zijn pensioen tengevolge zou hebben. De rechter weigerde echter het vonnis le ver zachten. Aan acht andere beklaagden, allen bestuur ders en oud-bestuurders en ambtenaren v&d de firma Lipton, kregen wegens omkoopiag van cantinebesturen geldboeten, varieerenden tusschen 50 en 500 p. st. Acht andere beklaag den, onderoficieren die ook deel hebben ge had in de pogingen tot omkooping ten gunste van de firma Lipton cn daarvoor geld heli- ben genoten, moeten nog voor de reenter ko men. Tegen het hoofd van de beschuldigde firma, den bekenden milliouair en sportman Sir Thomas Lipton, was de rechter strenger dan de openbare aanklager. Deze bad go*egd, dajt het hood van de irma vrij uitging, om dat er geen enkel stuk in het proces was, dat eene aanwijzing ga, dat hij aan deze omkoo- pingen kennis had gediragen. De rechter ver klaarde daarentegen, dat de bewijsvoering hem de overtuiging had (geschonken, dat de eene aanwijzing gaf, dat hij aan deze omkoo- pingsgeldcn handelden naar een bij hooger- hand bekend en aangemoedigd stelsel. Spanje. Madrid, 29 M c i. ia de Kamer kwalifi- ceeren. de republikeinen het gedrag van de politie ten aanzien van het in den omtrek van het paleis der Kamer gestationeerde publick als woest. De minister van binnenlandsche zaken protesteerde; bij zegt, dat de politie haar plicht deed. De gendarmes hebben het recht in de Kamer te komen, evenals de an dere personen ,die hier komen om zich le in- formeeren naar hetgeen er gebeurt. De dag bladschrijvers in de perstribune, die meeü- den dat deze zinspeling op hen doelde, pro testeerden luidruchtig en trokken zich terug. De afgevaardigde Burell zal morgen ophelde ringen vragen aan den voorzitter van de- Kamer en aan den minister van binnenland sche zaken. De dagbladschrijvers besloten geen verslagen van do zittingen meer te geven. Oostenrijk-Hongarije* Budapest, 2 9 Mei. ue Hongaarsohe delegatie heeft dc bogrooting van het depar tement van buitenlandsche zaken aangeno men en heeft haar vertrouwen uitgedrukt in de politiek van den minister van buiten- landsclie zaken. De beide delegatiën hebben hunne eindzit- Uing besloten met een geestdriftig- Lev* de keizer! Rusland. Uit officieele bron wordt#bericht, dat kei zer Nicolaas II, de keizerin en twee van hunne dochters den len Juni in Constauza zullen aankomen aan boord van het keizer lijke jacht Standart. De Russische souvereincD zullen worden ontvangen door koning Carol, omringd door de koninklijke familie, de mi nisters en de burgerlijke en militaire overhe den van Corastanza. Des middags zal in het koninklijke paleis een groot gala-déjeuner ge geven worden ter eerc van de Russische gas ten. Om vijf uur namiddags zal de Czaar aan boord van de Standart de koninklijke familie op de thee ontvangen. Om 9 uur 's avonds zul len de Russische souvereinen Constanza weder verlaten. De minister van buitenlandsche zaken Sa- zonow zal den Czaar vergezellen, en het kei zerlijke jacht zal in de Rumeensche wateren geëscorteerd worden door het Russische Zwarte zee-eskader. Petersburg, 29 Mei. De verkiezing van den tweeden onder-voorzitter van de rijksdoeraa in plaats van den progressist Ko- nowalow werd op voorstel van de oppositie tot Dinsdag uitgesteld. Dit besluit werd ge nomen met 167 tegen 140 stemmen, terwijl 16 Jeden zich onthielden. Dc kadet Nekras- sow motiveerde het voorstel met de nood- zekelijikheid voor de oppositie om zekerheid te krijgen, dat haar candidaat het volle ver trouwen van de doema geniet In Albanië. Skutari, 29 Mei In Alessio -zijn ver scheidene duizenden bewapende Albaneezen bijeengekomen, ten einde gehoor te geven aan de eventueele roepstem van den vorst. Eene deputatie begaf zich naar Durazzo, om den vorst te verzoeken, als hij deze hem trouw toe gedane strijdmacht niet noodig heeft, haar te inspeerteeren voordat zij uiteengaat. Durazzo, 29 MeL In Elbassa.il is een van de hoofidaanvoerders van de opstande lingen. na eene vhfdaaxsscke insluiting, in hechtenis genomen en door de gendarmerie naar de gevangenis tc Valona gebracht. De hier geVestigde directeur van politie h in hechtenis genomen, omdat hij hot gerucht heeft verspreid, dot Essad Pacha over eenige dagen zou tcrugkccren. De vorstin brengt dagelijks bezoeken aas de in dte laatste gevechten gewonden- Tot bestrijdimg van de opstandelingen staan, behalve dc in Alessio verzamelde strijdkrachten, nog gereed die van Prenk Bil Uodta en die van Tolken Azlz Bey Vrioni ia Kroja. De internationale controle-commissie gecü den raad, dat men zich voorloopig defensief zal gedragen. De toestand is over 't alge meen onveranderd. Er bestaat hoop, dat de vergadering van hoofden dor opstandelingen, dio in het begin vam dc volgende week zal plaats hebben, lot een bevredigend resultaat zal leiden. In de beweging, die in de eerste plaats een sterk godsdlienstig-mohammedaansch karak ter draagt, doet zich eene tegen dc bey's ge richte tegenstrooming gelden. De interna» tionale controle-commissie heeft, omdat beweging bewijsbaar door Jong-Turkon is op louw gezet, besloten de mogendheden te ver zoeken in Konstantinopel bezwaren in te bren gen. Durazzo, 29 Mei. (Agenzda Stefaiü.) Sterke troepen opstandelingen stellen zich op bij Durazzo cn Sink. Er hccrscht eene groote opgewondenheid; maar de toestand in Du razzo is onveranderd. Er zijn maatregelen tot verdediging genomen. Volgens berichten utt Epirus zijn twee kanonnen naar Valonf gezonden. Durazzo, 29 Mei. Het ïi&juwe Alba- neesche kabinet zal waarschijnlijk aldus zijn samengesteld: Turkhaa Paella voorzitter, Mufti Bey justitie, Nogga financiën, openbare werken, posterijen on telegrafie, Tortuli on< derwijs, Prenk Bib Uoda buitenlandsche zo* kon, Acliim binnen La ndsche zaken, Abd?4 landbouw. Van de drie laatstgenoemden i« nog geen toezegging ontvangen, dat zij benoeming aannemen. De vorst heeft de mogendheden verzocht om eene 'kleine afdeeiing internationale troe pen, die aan de grens en aan de kust zuller worden opgesteld. Durazzo, 2 9 Mei. (Corirespondentie- burcau.) De nieuwe Fra-nsche gezant de Pon- tesvy heeft aan den vorst zijn gdoofsbriel overhandigd. Riome, 29 Mei. Mi nis ter-president Turkr han Paoha zond aan San Giuliano een te legram, inhoudende de dringende vraag oin van Skutari naar Duraozo te zenden 590 man van het Europeosohe contingent ter voorzie ning in de veiligheid van de hoofdstad- San Giuliano antwoordde, dat hij bij dc vreemde kabinetten bij vernieuwing stappen zal doen, om hunne toestemming te krijgen voor het zenden van internationale strijdkrachten naar- Durazzo. De Corriere dclla Sera brengt uit Dura2z<* een zeer pessimistisch bericht over den toe stand in Albanië. Volgens dezen berichlgevcrv is de mohammedaanschc beweging buitenge woon sterk. In Tirana zijn reeds 4000 op« standelingen bijeen. 'Die krijgen voortdurend versterking en hun marsch op Durazzo staat voor die deur. Hun doel is de afzetting van den vorst en de hereeniging met Turkije. Da internationale controle-commissie van Europa vergist zich over den ernsl van den toestand: 1 Weencn wordt officieus beweerd, dat da opstandsbeweging van Tirana van Jong-Turk« schen oorsprong is. Er worden eenige Turk- sche, tol hert Jong-Turksche comité behooren* de officieren genoemd, die de beweging Jcidea- Daartegenover bericht de Köln. Ztg. uit Ber lijn, dat de toestand in Durazzo niet is verer gerd. Eerder is het als een gunstig teeken voor de stelling van den vorst aan tc merken, dat de opstandelingen zichtbaar onderling ver deeld zijn, dal zij eene centrale leiding missen en dat de beweging ook geen duidelijk om schreven doel heeft. Ilct ligt voor die hand, dut eene opstandsbeweging, die in hare oogmer ken cn plannen eensgezind oplratl onder eene centrale leiding, veel bedenkelijiker zou zijn. 'De veiligheid van den vorst in Durazzo wordt, behalve door de gendarmerie, voorloopig ver zekerd door eene wacht, uil Oostenrijksche en Ilaliaansclie matrozen samengesteld. De on derhandelingen over eene bezetting van Du razzo door internationale troepen zijn nog nie! len einde, maar hebben nog niet tot een re* sultaat geleid. De reis naar Berlijn van don hofmaarschalk van aen vorst, majoor von Trotha, heeft niet le maken met eene politieke zending. Volgens inlichtingen uit Berlijn, is hij de overbrenger van zekere persoonlijke wenschen van den vorst, die met de politieke behandeling van de Albaneesclie kwestie niet in verband slaan. Voor consul-generaal van het Duitsche rijk In Albanië is bestemd de gezantschapsraad bij de Duitsche ambassade in Petersburg von Lu cius. De hom opgedragen functie heeft ook eea politiek karakter-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1