12d* Jaargang Dinsdag 2 Juni 1914. t FEUILLETON. TANTE LÜTTE. BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS; JHjt 8 maanden voor Amorefoort f 1.#*©» Idem franco per post 1.150» Per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) O.IO» Afzonderlijke nummers 0.05» Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Hoofdredacteur! Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Bureau» UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Uitgevers» VALKHOFF Ct, ar PRtJS DER ADVERTENTIËNt Van 15 regels.. f 0.50, Elke regel meer0.14^ Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeor voordoolige bopalingo^ tot het herhaald advertoeren in dit Blad, bij abonnement» Eeno ciroulairo, bevattende do voorwaarden, wordt o# aanvraag toegezonden. Een Sociale Apostel. "Wij bohoeven iden naam Quack slechts txil te spreken en onmiddellijk iziet gij 'in ge dachten op uw schrijftafel of in uw boekerij Voor u sitaan die Jjorsohe 6 -cLeeden van „de Socialisten" het standaardwerk van den soci alen apostel, die den 2en Juh *'n fcadhtigsten Verjaardag viert „Een sociale .apostel*', aldus het welgekozen opschrift van 'n fijn gestyleerde bijjdjrage gelijk wij van onzen eminenten medewerker gewoon zijn waarin Smart Kleine in de heden verschenen Jund-aflevering Vra gen des Tijds, 'n herinneringsbeeld van den Weldra SO-jarigen teekent. Prof. mr. H- P. G. Quaidk, «de veéLzijdligc groote geest, wiens naam ook zonder z n on vergankelijk werfk in de annalen van de twee de helft der 19e eirtuw «met eere genoemd zou worden, was de eerste Nedorlandsohe hoog leeraar in de rechtsgeleerde faculteit, die de democratische richting insloeg. Geenszins echter de sociaaldemocratische, schreef vroeger reods prof. ,B. H. Pekelharing in dJe Vragen des Tijds die richting is hij nooit ingegaan. Hij is een Idealistisch democraat gebleven, met neiging tot mystirisme en ge- loovende in Christus. Hij precïiikto de leen* van bnoedersahap en gemeenschap maar het standpunt van den klassesfrijd is door hem nooit ingenomen. Het wonderbestaan in handels-, ambtelijk» en kunstkringen, in sociale en wetenschap pelijke groepen aldus Smit Kleine in het bovengenoemde artikel (gaat geleidehik over in een weeldebestaan, dat naar cijfer- kunstnge lauw'ren doet grijpen, even kwis tig hem bedeeld als de letterkundige en rhe- tciritsche door stuidenten, hantdeismaecenen, hoogleeraren, indfustrieelen, ingenieurs, offi cieren eji litteratoren hem op ooileges, bij \Knordrachten, in vergaderingen, aan gast- of feestmalen gulweg toegeworpen. Totdat met korte tussohenpooizen van en- Kc-j-o weken, naar den -oorvaag van t 23-Jari gen onafgebroken arbeidstijd hom een in 'de twintigste eeuw onvergankelijke lauwer eal wemden gevlochten door <z*n standaardwerk „de Socialisten", waarin het socialisme is beschreven over een tijdvak van 23 eeuwen, van Plato af tot idle internationale socialisti sche congressen van de laatste jaren der ne gentiende eeuw. Me tdit misohtigc werk, waaraan hii van 1874 tot 1897 arbeidde, beooigde hij tweeër lei doel: lo. te teekenen de zieflsfoltering van mannen en vrouwen, wier denkbeelden over iTOatiichapnelijke toestanden aanbotsten tegen het bestaande; 2o. ingang te doen vinden voor het begrip, dat wantrouwen, «argwaan en baat te kweeken als middel van verbete ring zooals de soda al-democratie thans doet wel het ölechste middel vormt, dart denkbaar is, om dit doel te bereiken. Of zijn sociaal-politiek arbeidsveld vruch ten zal dragen? Of hem naast de bouwmeesters van het W-erelcireoht een plaats zal worden toegekehd onder -de zieners en profeten van het wel en wee van ons Nederlandsch volk? Wie zal hot weten? Zeggen wij ten slotte met Smi/t Kleine: Ooit als visionaris en vermaner heeft Quack zijn levensrol voortreffelijk vervuld en zoo Weinig zijn 'bij dezen zeloot de grondstelldn- Er is -een geloof dat bergen verzet maar er J& een wijsheid die er overheen kliimt 20 door MARIE DIERS Schrijfster van „Dokter Joost en zijne zeven zorgen", enz. vertaald door Cato W. Westenberg. In hert aardige, kleine vertrek was het ge zellig warm. Er was juist eene sofa in een Atil hoekje leeg geworden. De jongen nam tocht zijne muts van zijne blonde haren en 'keek zoo eerbiedig rond, alsof hij eene kerk binnentrad. Vervolgens hing hij behoedzaam de veters over de leuning van eenen stoei *n liet zich slechts aarzelend door Lülte op •dj© roode sofa neertrekken. Het was hem, of droomde. Plotseling zei hij zacht: „Wart is 't hier heerlijk!" Lütrte schoof hem zijn kopje toe, legde een •tukje gebak voor hem neer en speelde met groote vreugde de gastvrouw tegenover hem. £e nam zelfs het theelepeltje en liet hem zelf drinken van de chocolade, maakte ondertus- achen zijne koude handen warm en kreeg door alles de heerschappij over hare tong vHoe heet je?" vroeg ze beta. gen van Christus en van zijn leermeesters Martinus v. d. Hoeven en de Bosch Kemper iti zijn rijk geschakeerd leven verflauwd, zoo geringe en vluchtige afwijking van het oor spronkelijk plan heeft zijn ziebkompas ver toond, dat hij zijn geestesleven met den H. Thomas, den H. Barnardus en meester Eek- hart aanvangend, het in groenen ouderdom voortzet onder aanroeping van den H. Fran- riscus. Politiek Overzicht. Het kabinet-Doumergue. Gisteren is in Frankrijk de nieuwe Kamer van afgevaardigden, die is voortgekomen uit de verkiezingen van 26 April en 10 Mei jl., in hot leven getreden. Daarvoor was geen be sluit van het uitvoerend gezag noodig; de leden vam de nieuwe Kamer zijn van rechts wege bijeen gekomen op den dag, waarop het hun door de kiezers verleende mandaat be gint te werken en die samenvalt met den da tum waarop in het einde van Maart, toen tot verdaging van de zittingen besloten werd, de hervatting van de zittingen was bepaald. De eerste dagen gaan heen met de werk zaamheden, die moeien worden verricht om de nieuwe Kamer te oonstitueeren. De ge loofsbrieven van de gekozen leden moeten vrorden onderzocht, en wanneer op grond dlaarvan een voldoend aantal leden zijn toege laten kiest de Kamer definitief haar bureau tot dart tijdstip leidt een tijdelijke voorzitter de vergaderingen. Daarna zal hert oogenhlik ge komen zijn, waarop het ministerie, dat in de verkiezingsperiode het bewind —eelt gevoerd, met de nieuwe Kamer officieel In voeling moet treden. De vraag, welke consequentiën het kabinet- Doumergue zal trekken uit den uitslag van de verkiezingen, heeft reeds geruimea tijd de openbare meening bezag gehouden. Zuiver rekenkunstig beschouwd, berteeikenrt deze uit slag een succes voor hert 'kabinert. In de radi cale eai radaoo-socialistische pers wordt bere kend, dtit omstreeks 320 tot 350 afgevaardig den besloten zijn eene vuste en betrouwbare meerderheid te vormen, die bereid is aan het regeeringsbeledd aane beslist naar links wij zende richting te geven. Maar onder die 320 tot 350 tellende meerderheid zijn begrepen de 100 stemmen, die de vereendgde socialisten kunnen uitbrengen. Hoe zal de verhouding zijn tusschen die 100 en de 250 anderen en hoe zullen de socialisten zich .gedragen tegen over hert kabinert? Naa9t deze vraag doet zich nog eene andere voor. Hert zal de verhouding zijn tusschen de radicalen, ode hert hoofdbe standdeel vormen van de nieuwe regeenngs- meerderheid, en het kabinet? Hier ls de kwestie van den driejarigen diensttijd bij hert leger hert alles beheerschen- de punt. In het radicale partij congres, dat verleden jaar te Pau is gehouden, is besloten tol den tweejarigen dienst terug te keeren. Dat wil men maken tot ec-n der hoofdpunten, öoo niet het hoofdpunt, van hert nieuwe regee- ringsprogram. De gewezen minister-president Combes, die nog altijd groot gez<ag bezirt onder zijne geestverwanten, zegt daarvan: „Naar mijne meendng moert de republikemsohe partij „Kurt Giese. Maar mijne moeder lieert nu anders. Die heet Rehbock." „Wat is je stiefvader?" „Hij rijdt met eenen vuilniswagen." Lütte had er veel voor gegeven, nu te we ten, hoeveel zoo iemand verdiende, om te kunnen beoordeelen, of hij hot noodig had, den zoon van zijne vrouw tot in den nacht aan de hoeken der straten «te laten staan. Ze vroeg, of hij nog broertjes en zusje# had. JEen broertje en een zusje." „Van je tweeden vader?" „Veel jonger dan jij?" ,Jk ben negen jaar. Die zijn zes en vijf." „Werkt je moeder ook?" „Nu niet meer. Sedert zij met dien dien ander getrouwd is, zegt ze, dat ze het niet meer behoeft te doen." Lütte zweeg een oogenhlik, door veront waardiging bezield. Hare stem beefde nog, toen ze zeide: „Nu moet je weer eens drin ken, mijn jongen. Ben je al een beetje war mer?" Hij keek haar voor den eersten keer vrii en stralend aan, en in zijne kinderoogen tintel de een groot geluk. „Ja zei hij, terwijl hij heftig met het hoofd knikte. „Hier is hert heerlijk. Ik dank u „Zeg mijn jongen stamelde Christa, terwijl haar hart gloeide van liefde. Ze üreeg plotseliDg een gevoel, alsof ze het kind aan het hart moest drukken en kussen. Welk een medelijden gevoelde ze met dit arme, vuile handje op de tafel, dat het kopje zoo voorzichtig had aangepakt! O God in de»i hemel, en dat er menschen waren, dat er eene moeder bestond, die zulk een rvnbe- dadelijk bij hert began van de nieuwe zitting haren vasten wil (kenbaar maken om tot het 9telsel van het volk onder de wapenen terug te keeren, waartoe ik, wat ilk mij ala eene eer aanreken, de republiek tijdens mijn ministerie heb gebracht. Natuurlijk is t er niet om te doen dadelijk, van don eenen dag op den an deren, de twee jaren-wet te herstellenmaar het geldt op stellige wijze het terugkeeren tot de twee jaren te beloven en dat door gepaste maatregelen voor te bereiden, zooals hert con gres te Pau heeft aangewezen." Maar het is van de leden van hert kabinert bekend, diat zij op dit punt niet allen gelijk gedenken. Er zijn onder de leden van het ka binet voorstanders van den driejarigen dienst tijd, maai* ook tegenstanders. Persoonlijk is de minister-president, volgens zijne vroegere verklaringen, tot de voorstanders te rekenen. Wat zal hij nu doen? Zal hij zich bekeeren Jot hel programma van Pau of zal hij aan de tot dusver door hem verkondigde meening trouwen blijven? De senator en oud-mimster Clemenceau verwacht het laatste van hem; hij richt zich in zijn orgaan, de Horame Libre, aldus tot den minister-president: „Vraag niemand om raad, nóch de leiders van de partijgroepen, noch de profeten van de wan delgangen der Kamer. Uw arbeid als minister van buitenlandsche zaken heeft voor goed de gedachte in u gevestigd, dat wij aan eene ver mindering van «het aantal manschappen niet kunnen denken. Stel zelf uw programma sa men, door het hooge belang van Frankrijk bo ven alles te laton gaan. Treed voor de Kamer op en spreek. AL de Kamer u niet wil volgen, laat zij het dan zeggen en hare redenen daar voor aangeven." Wat zal Doumergue doen? Zal hij aanblijven als hoofd van de regeering of aftredeu? En zullen zijne ambtgenooten hem volgen op den weg, dien hij zal kiezen of zidh van hem af scheiden? Dit zijn de vragen waarop de eerst volgende dagen het antwoord moeten bren gen. Eene eerst© aanwijzing daaromtrent geeft het besluit, waartoe de kabinetsraad in zijne vergadering van gis teren gekomen is, dart men otnder de telegrammen vermeldt vindt. Frankrijk. P a r ij s1 Juni. President Poincaré heeft het woord gevoerd aan oen feestmaal* van gymnasten. Hij zeide, dat Frankrijk er niet aan blootgesteld wil zijn aan eene vreemde wel on derworpen te zijn. Frankrijk is beslist vrede lievend, maar het wil voor zijne onafhanke lijkheid, zijne rechten eti zijne eer opkomen. Om ze te beschermen heeft het een leger noo dig, dat is samengesteld uit sterke effectiefs en spoedig is te mobiliseeren. Het heelt ook goed opgeleide en uitmuntend getrainde troe pen noodig. P a r ij s, I Juni. Heden voormiddag om half elf is een kabinetsraad gehouden in het departement van buitenlanclsche zaken Dou mergue presideerde en gal de redenen aan. die hem bewogen om het aftreden van hel ka binet als noodig te beschouwen. De kabinets raad besloot morgen om 9,30 voormiddags weder bijeen te komen. Dan zal de schrifte lijke ontslag-aanvrage van het ministerie op gesteld worden, die zal worden gezonden aan den president der* republiek. sohermd, tenger kind voor zich lieten werken! „Word je niet vaak ziek van dirt werk op de hoeken der straten?" vroeg ze zacht. Hij werd zoo rood, alsort hij eene schande moest bekennen. „Soins maar niet heel dik wijls," zei hij snel en op trouwhartigen toon. „Daarom moet ik juist veters verKOopen," ging hij voort, naual beiden een oogenhlik gezwegen hadden, 'xelkeiis, als hij over zich zelf sprak, kwam dit vertrouwen in. zijn ge zichtje terug, hetwelk Christa zoo diep trof. „Moeder zegt, dat ik het weer goed moe» ma ken, als ik beter ben, omdat ik soms in bed og en medicijnen kost en de andere zicb dan ergert" „En dan word je immers weer ziekl" riep Lütte toornig uit.' Toen hij zijn kopje leeg had en dat, wac er nog onder in zat, met het lepeltje er ud haalde, wilde Lülte heiii het hare geven. Maar hij lustte niet meer. Hij moest om haar aan bod Lachen. Wat een aardig gezicht had de jongen, als hij lachte! „Dan kan ik immers heclcmaal niet meer staan." Vervolgens trok hij zijn buisje recht, keek naar zijne veters en zei: „Maar nu moet ik weer weg." „Ik wou er Immers nog wart van je koooen. Geef mij maar vijf paar." Hij knoopte ze vlug los, en toen hij klaar was, keek hij haar met een vriendelijk, half weifelend glimlachje aan; daarop, na oen snel besluit genomen te hebben, trok hij nog een naar uit den bos, reikte ze haar met eenen lichten blos toe en zei vlug:: „Hier! Die kriigi U van mij." Lütte nam ze met de linkerhand aan, dep rechterhand sloeg zo om den jongen hoen en kuste hem on den mond, zich er niel om be- Parijs, I Juni De Kamer heeft hare zit tingen hervat Deschauel ls tot voorloopig president benoemd. Par ij 8, LJunt Henry Roujon, lid van het Institut de France en permanent secre taris van de academie van schoone kunsten is heden morgen overleden. Parijs, 81 Mei. De automobiel van den oud-minister Ca ilia ux ls in botsing geweest met een taxi-aurto. Hij werd door glasscherven licht gewond aan het gelaat en aan do han den. Mevrouw Caillaux is door de raadkamer verwezen naar het hof van assises van. het Seine-departement onder beschuldiging van moedwillige manslag met voorbedachte rade. Zij zal voor hert hof verschijnen in de tweede zibting van Juli, die gepresideerd zal worden door den raadsheer Albanel. Zwitserland» Bazel, 30 Mei Het permanent© Inter parlementaire Fransch-Duitsche comité neeft als zijne bevinding kenbaar gemaakt, dat de bijeenkomst van volksvertegenwoordigers der beide landen, die hier heeft plaats gehad, eene nuttige uitwerking heeft gehad, die de hoop verlevendigt op eene blijvend© toenadering tusschen de beide lauden. Noorwegen. Christiania, 30 Mei. Op uitnoodiging van de Noorweegsehe regeering, zal in Juni hier eene international© conferentie gehou den worden tot het vaststellen van eene over eenkomst tot regeling van den toestand in Spitsbergen. De volgende staten zonden gevol machtigden naar deze conferentie: Noorwe gen, Denemarken, Engeland, de Vereenigde Staten, Frankrijk, Nederland, Rusland en DuïtschJand. Voordat deze conferentie bijeenkomt, wordt den 4en Juni eene voorbereidende conferentie gehouden van de gedelegeerden van Noor wegen, Rusland en Zweden, eveneen© in Chrisitania. Spanje. Madrid, 30 Mei. in de zitting van de Kamer heeft de voorzitter bevredigende op helderingen gegeven, die tot uitkomst hadden, dat de dagbladschrijvers hunne plaatsen in de perstribune weer hebben ingenomen. Bilbao, 31 Mei. In den loop van eene processie hacLden republikeinen en socialis ten eene botsing met de rogionaiisten. Eenige personen werden gewond, verscheidene ge vangen genomen. Hongarije. Budapest, 30 Mei. Volgens het bericht over den stand van het gewas van den 27en hebben de regens den toestand niet veel ver beterd. Van vier hoofdgraansoorten is tarwe overwegend zwak en middelmatig, rogge mid delmatig, haver en gerat goed en middelmatig. De tarwebouw is door vorst bedreigd. Aardap pelen, peulvruchten, wijdruif en ooft slaan echter met geringe uitzonderingen gunstig. Rusland. Petersburg, 30 Mei. De ministerraad heeft de uitgifte goedgekeurd van eene stede lijke leeating, rentende pot., ten laste van Moskou tot een nominaal bedrag van 36,920,000 roebels voor de behoefte van de stedelijke be drijven. kreunend, of er soms menschen naar haar keken of niet. „Ik dank je, Kurt" Vervolgens haalde ze hare beurs te voor schijn en betaalde ernstig en precies, zooals men in zaken doet, de gekochte vijf paar, geenen penning meer. Daarbij vroeg ze ech ter toch: „Mag je er wel wat van weggeven?" „Dat kan ik best doen!" antwoordde de jongen niet een vroolijk gevoel van trots. „Zoo even heeft (mij een oude heer twintig pen ning gegeven. Da ar ran neem ik het af. Lutte nam 't gekregen paar schoenveters en stok het ongemerkt, afgescheiden van de andere, in eenen zijzak van haren manlek „Morgen kom ik je weer halen," zei ze, „Ja?" vroeg de jongen half on"»eloovig, incl oogen, groot van verbazing. „Kon U dat?" voegde hij er aarzelend hij. ,A>at gaat best," verzekerde ze. Plotseling, toen ze de oogen van den jongen op zich ge vestigd zag, trilde haar hart van vreugde en ze riep, bijna haastig, alsof ze 't anders zou verzuimen: „Kurl, je weet immers heelemaal rfïct, hoe je mij moet noemen. Ik hen tant- Lütte. Zeg het eens na!" Hij laalirte even kort en helder, blikte haar met blijde oogen aan en herhaalde: „Tanrtr Lütte." „Zoo, en dat zeg je nu maar altijd," zei Christa zacht, terwijl eene donkere herinne ring bij haar opkwam. Ze dacht plotseling aan iemand, die ook den naam Lütte zoo innig had weten te zeggen. Dat had haar indertijd tot in het diepst van haar hart getroffen. Ilier zat slechts een arme, verkleumde jongen, op wiens van koude verstijfd gezichtje zij eenen lach had getooverd, een verlaten, geminacht schepsel, waarom niemand zich bekommerde, Petersburg, 30 Mei. De ministerroaq libeft het voorstel van hol departement vafl vehkeer aangenomen, om bij den rijksraad en de rljksdoema een wetsontwerp Jn te d»c< nen tot het bouwen van een spoorweg ovetf Kauhorra op kasten van den Staat. Bij deq ministerraad zijn twee tracés ingediend. Zon< der zich te verklaren voor een van deze twee, stelt het ministerie van verkeer voor de bouwkosten goed te keuren overeenkom* stig het tweede plan, omdat dit goedkoopte is. Een millioen roebels wordt gevraagd oen met de werkzaamheden nog in het loopend# jaar te beginnen. De plannen tot beperking ran de vrijhei^ aan sprekers ran d'c leden der njksdoem;^ schijnen een vasten vorm aan te nemen. Do eerste afcLeeling vam den rijksraad heeft be* stoten het openen van eene instructie ten ge* laste tegen hert sociaal-democratisch do erna* lid Tsjeidse, wien opruiing lot revolutie ten laste wordt gelegd, wegens zijne rede. waari in over de republiek gesproken werd. In de zaak van de 34 afgevaardigden, die door bet voormalige doema-lid Gololobow zijai aangeklaagd wegens laster, gepleegd doof eene bij de doe ma ingediende interpellatie, werd ©en besluit genomen in dezen zin, dat de drie eerste onderteekenaars van de inter pellatie voor den rechter zullen worden gc< daagd, terwijl de overige 31 afgvaardigdie&i niet «tot verantwoording zullen worden ge roepen. Rumenlë. Bukarest, 1 Juni Heden hebben inhö eerste kiescollego de verkiezingen voor dt conslitueerende vergadering plaats gehad. Gc< kozen zijn 45 liberalen, 19 conservatieven, fl conservatieve democraten >en 2 onafhankelijk ken. Er zijn vier herstemmingen noodig. Onder do gekozenen zijn de ministers Mor* trilso, Coslinescu en Duca Antonescu, voorls de oud-ministers Orleanu, Anion, Marghilot man, Take Jonescu, Filipescu en Vladescu. Bulgarljê» Weenen, 30 Mei. De minister van finan ciên van Bulgarije heeft aan de verlegenwoor* digers vii verscheidene bladen verklaard, dat de nieuwe leening, waarover in Berlijn.oih derhandeld wordt, slechts zal dienon vool economische doeleinden. AËldtaire doeleinden zijti uftgeslaten. Bulgarije koestert volstrekt geene revanche-geduchten. Sofia, I Juni. De regeeringen van Buts garije eu Rumeniê zijn overeengekomen, to{ regeling van alle tusschen de beide stalen hart gendc kwestiën eene commissie te benoemen die haren zetel zal hebben in Sofia. Montenegro. Cettlnje,30 Mei. De vorst van Alhaniy heeft den koning vau Montenegro zijne troons» beklimming medegedeeld. Servië. Belgrado, 30 Mei. De Politika bcrichL dat aan de Servisch-BuJgaaisehe grens, tcd oosten van Pirot, schermutselingen hebbcq plaats gehad tusschen Servische en Bulgaar* sehe grensposlene waarbij 400 schoten zijn af gevuurd. Er ontstond eene botsing, veroor zaakt door de Bulgaren, die bij de vervolging van twee Rulgaarsche deserteurs Servisch ge bied betraden, waarop de Servische grens wacht het vuur opende. Aan Bulgaarsche zijd# en dat gcenc macht over de harten bezat zon* als die andere. Doch haar <iunkte, dart haar geluk heden niet kleiner was dan toen. „Zoo, dus morgen kom ik weer bij je," be sloot ührista het samenzijn. t Den volgenden avond om zéven uur wer^ er eeiie lezing gehouden over het nieuwsh* ooek van een beroemd schrijver, dat dool net lezend publiek cn de peis druk Despro- ken was geworden. De meeningen er over waren zeer verdeeld. Aan de lezing, die door een ander bekend schrijver gehouden werd, zou zich een debat aansluiten. Christa was erg nieuwsgierig geweest naai de lezing en had er zich op verheugd. Hcdci schoot haar eensklaps te binnen, dat ze dezi waarschijnlijk «west verzuimen, indien z« evenals den vongen dag, den kleinen Kurf ging opzoeken en hem naar den melksaJbf meenam. Ze had vergeten, eene genummerd! entreekaart te koopen, cn moesrt er nu wel heel vroeg heen gaan, om nog eene plaats t© krijgen, want ze wist uit ervaring, hoe druk het bij zulke gelegenheden werd. Een oogenbliic dacht ze er aan, haar kleine rendez-vous wat te vciWroegcn. Doch dat ging niet: aks ze den jongen werkelijk van ntrt wilde zijn, moest ze hem verwarmen en hem ^en oogenhlik van rust verschaffen juist, als de nacht viel en de koude dubbel vinnig wcr<L Een uur later was alle spijt omtrent de le zing verdwenen, ja, ze dacht er zelfs niel meer aan. Er doorgloeide baar iets als eeno zachte zonnewarmte, waardoor alles in haar wat slechts kwijnend leefde, nieuwe kraohl breeg en tot Llori kwam. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1