DE E EM LAN DER". Donderdag 4 Juni 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LUTTE. N°. 28b 12" Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Ca ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden yoor Amersfoort f Idem franco per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O. KJ. 0.03. Zon- en op Afzonderlijke nummers - 5eze Courant verschijnt dagelijks, behalve Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 15 regels f 0.50, Elke regel moor- 0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeeligo bepalingen tot het herhaald advertooren in dit Blad, bij abonnement Eene ciroulairo, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Het is maar 'n idee! Er is bier opgericht *n vereeniging, "welke i»l (trachten tot stand te brengen 'n open baar speel- en sportterrein. iDie zaak staat er goed voor. Van aille kan- tan is igroote sympalhie getoond, booge ge meentelijke autóïuJLeit-eni schijnen zelfs den etd^t tot de beweging gegeven te hebben en de leiding is in jamden gelegd van 'n be stuur. van welks doorlasLenheid wij de J>este verwachtingen mogen hebben. Mislukking is dus vrijwel uitgesloten, de tot otundkoaning van het speel- en sportpark ver zekerd. Voortreffelijk 1 Maar zou niet gezocht mogen worden naar iiiitbrekLiing van het veld der werkzaam heden vam hel bestuur? Zou dit bestuur niet kunnen worden *n centralo raad voor lichamelijke volksopvoe ding in de gemeente Amersfoort? Het speelpank zou natuurlijk nummer één op het program moeten blijven. Maar daar naast zou die centrale raad het oppertoezicht hebben over het gehoele sportleven in onze gemeente. Was dat oppertoezicht eenmaal erkend, dan zou 'n schitterende organisatie van de lichamelijke volksopvoeding hier Ier Stede in 't leven geroepen kunnen worden. Het ijzer moot gesmeed worden, terwijl het heel is. Men loopt nu warm voor licha melijke volksopvoeding. Maar het warm-Loo pen alleen doet 't 'm niot. Ook mag niet ge noegen genomen worden met wat or in prak tijk vaai terecht komt Leiding moet er zijn. En leiding zou kunnen uitgaan van 'n lichaam als bovengenoemd. Wij weten niet of bet mogelijk zou zijin. Wij weten riot of er bezwaren bestaan. Het ia maar 'n idee, dat we opperen. U^iuieK ^verzicht Het heengaan wan het kabinet Qoumergue. De nieuwe Fransche Kamer is bij haar in 't leven treden begroet met de boodschap, cfcat bet kabinet-Doumergue, dat in de dagen Vvin den strijd, die aan bare geboorte is voor afgegaan, het bewind heeft gevoerd, voor zich den lijd van heengaan gekomen acht. Het hoofd van dit kabinet heeft dit gemotiveerd met politieke en met persoonlijke redenen. Hij beeft verklaard, dat hij zijn kabinet slechts als een overgangsminislerie heeft beschouwd. Nu uit de verkiezingen een nieuwe politieke toestand is voortgekomen, is bij van meening, dat het roer van den staat aan nieuwe man nen moet worden toevertrouwd. Daarbij ko men voor den heer Doumergue nog persoon lijke redenen: hij voelt zioh niet in staat den dubbelen last van het minister-presidentschap en van de portefeuille van buitenlandsche za ken verder te dragen; dat vergt te veel van zijne arbeidskracht en ook voelt hij zich niet recht gezond. Deze persoonlijke bezwaren zouden mis schien nog wel te overkomen zijn gerweest, als de politieke bezwaren niet zoo zwaar had den gewogen. De heer Doumergue staat be kend als een voorstander van de wet, waarbij de driejarige diensttijd bij het leger Is her steld. Hij heeft zich meermalen verklaard voor eene loyale uitvoering van die onder het kabi- net-Barthou tot stand gekomen wet en is een tegenstander van de militaire organisatie, waaraan de radicalen en de socialisten hun hart hebben gegeven: de volksmilitie. Er zit ten in bet kabineUD-oumergue, behalve de mi nister-president, nog verscheidene andere leden, die vasthouden aan den driejarigen diensttijd; daartoe bebooren de minister van oorlog Noulens en zijn onder-staatssecretaris Maginot, de minister van handel Raoul Peret en 4e minister van koloniën Lebrun. Wanneer nu in de nieuwe Kamer de op bet verleden jaar te Pau vastgestelde radicale partijprogramma gekozen leden, gesteund door de socialisten, opkomen voor de verwe zenlijking van het op de landsverdediging be trekking hebbende programnummer, dan zou het kabinet-Doumergue in het gedrang komen. Zijne stelling zou onhoudbaar worden, want het mist op dit punt dc noodige eenheid van inzicht. Het is dus verklaarbaar, dat dit kabi net gemeend heeft te moeten aftreden, om aan nieuwe mannen de rcgcertaak over te laten. Het nieuwe kabinet ral hebben uit te vor- schen welke meening in dc Kamer omtrent dit punt de overhecrschende meening is. Dat is nu nog onzeker. De rechtsche bladen heb ben, nadat de strijd aan de stembus was afge loopen, op grond van de door de gekozen af- gevaarddgden afgelegde verklaringen uitge rekend, dat 141 afgevaardigden zich verklaard hehben voor dadelijke afschaffing van de driejarenwet, 142 voor de voorloopige hand having van die wet, totdat de noodige maat regelen zijn genomen om op andere wijze in de landsverdediging te voorzien, en 320 voor de onvoorwaardelijke handhaving van de driejarenwet. Maar het is geenszins zeker of daarmee de werkelijk in de Kamer heer- schende stemming met juistheid is uitgedrukt. Het zal op den weg van het nieuwe ministerie, dat zal optreden, liggen om daarover klaar heid te verschaffen. Als de aanstaande nieuwe minister-presi dent wordt algemeen genoemd de minister van onderwijs in het kabinet-Doumergue René Viviani. Deze behoort, sedert de socialistische partij hem heeft uitgesloten, omdat hij in het ka-binet-Clemenceau van 1906 het departement van arbeid op zioh nam, tot de groep der on afhankelijke socialisten. Wanneer men nu zijn naam bijna algemeen boort noemen als dien van bet toekomstige hoofd der regeering, dan vloeit dat in dc eerste plaats voort uit de overweging, dat zijne politieke kleur meer be antwoordt aan den nieuwen toestand, die is voortgekomen uit den nu afgeloopen strijd, waardoor ten gevolge van bet bondgenoot schap aan de stembus van de radicalen met de socialisten een sterkere meerderheid links in de Kamer is gebracht. Ook ligt daarin eene hulde aan zijne persoonlijke bekwaamheden, die doen verwachten, dat hij als hoofd van de regeering de man op de rechte plaats zal zijn. Als lid van de Kamer heeft Viviani in het vorige jaar tegen den driejarigen dienst- tyd gestemd. Zijn optreden als minister-presi dent zou dus, wat dit punt betreft, door de uiterste linkerzijde niet met wantrouwen ont vangen worden. Daaruit volgt intusschen nog geenszins, dat bij als hoofd der regeering zich geroepen zal voelen tot de afschaffing van de wet, nu zij bestaat, bet initiatief te nemen. Er zijn verschillende factoren, waarmee hier moet worden gerekend. Met name heeft de president der republiek op zijne reis in Bre- tagne, waarvan hij zoo juist is teruggekeerd, de gelegenheid niet ongebruikt gelaten om kenbaar te maken, dat hij hierin niet als eene quantóbé négigeable wenscht te worden aan gemerkt. Frankrijk. De rede van president Poincaré aan hel feestmaal van gymnasten te Saint Brieuc, waarvan xeeds kort melding gemaakt is, be gon met de opmerking, dat bet werk vam de gymnastiekverecrii gingen, dat veertig jaren geleden is begonnen, toen de wondien vam Frankrijk bloedend waireui, niets van zijne nuttigheid heeft verloren. ,,De nieuwe ge slachten vam jeugd, die sedert zijn opgeko men, hebben slechts d!e weldaden van den vrede gekend, maar de geschiedenis is daar om -hen te loeren, dat 'de maliën, die inslapen in eene scliijnbare veiligheid, te dikwijls ont waken, in de vernedering en in de nederlaag. Frankrijk wil er niet aan zijn blootgesteld, •die wet van den vreemdeling te ondergaan Het is beslist vredelievend, maar het wil zijne onafhankelijkheid, zijne rechten en zijne ear beveiligen. Het heeft, om zo te verdedigen een leger noodig, samengesteld uit sterke ef fectiefs on dat vlug is te mobiliseeren. Hot heeft ook uitmuntend opgeleide en getrainde Loe pen noodig. De bond van gymnastiekvereeoi- gingen is voor -het leger eene uitmuntende voorhörei-dimgss-chooL Het is niet uw werk soldaten te irtakein, maar gij maakt man-non. Gij ontwikkelt in de jeugd niet alleen de physieke eigenschappen, maar ook de moree- le -eigenschappen. Gij zijt kostelijke hulptroe pen vam de nation.de verdediging en tegelijk ■werkelijke opvoeders van den openbaren geest. Gij brenjgt zander ophouden de lessen vam 't verledm aan hot land in herinnering. Gij maakt het afkeerig van noodlottige ver zaking en van doodelijke ontmoediging. Gij gewent hot aan het vertrouwen en aam do hoop. Gij geeft -liet het voorbeeld van den wil. de kracht en de volharding in de voorne mens." De minister van oorlog, die nfaast den pre sident gezeten was, gaf zijne instemming te kennen met de woorden van den president, die gewaagden van de noodzakelijkheid voor Frankrijk om een talrijk, goed geoefend en getraind leger te onderhouden. De Temps bericht, dat de chef van den grooten generalen staf, generaal Joffre, on middellijk zijn ontslag zou nemen als de nieuwe Kamer haar voornemen te kennen gaf om terug te keeren tot de twee jaren-wet, omdat hij den driejarigen dienst beschouwt ais onmisbaar voor de beveiliging en voor het heil van het land. Het departement van oorlog verklaart in eene nota, dat de door de Temps aan gene raal Joffre toegeschreven verklaring \erzon- nen is. Generaal Joffre heeft noch aan zijn oniTuddellij-kien chef, den minister van oor log, noch aan den minister-president eene dergelijke mededeeling gedaan, zooals aan zijne dienstverplichtingen zou -hebben beant woord. Men verwacht, dat do Kamer bedien reeds genoeg zal opschieten met het onderzoek van de geloofsbrieven en met de toelating van de leden, tegen wier verkiezing geone be zwaren zijn gerezen, om Vrijdag dé benoe ming van het definitieve bureau aam de orde te kurunen stellen. Tegen 72 verkiezingen zijn bezwaren ingebracht, die een nader onder zoek noodig maken. P a r ij s, 3 Juni. President Poincaré heeft aan Viviani do opdracht tot samenstelling van het kabinet aangeboden. Viviani zal mor gen zijn antwoord geven. Parijs,3Juni. Het eerste bezoek. van de vreemde gasten gold heden de prefectuur van politie, die versierd was met de Engelscke, Russische, Spaansohc en Nederlaudsalie vlag gen. De prefect van politie en de prefect van het Seine-dcpartemcnt verwachtten hen liier. De vreemde gasten inspecteerden een detache ment republikeinsclie garde en woonden daarna exercitiën bij van de politieschool en an de brandweer. Om half een werd hem een déjeuner aangeboden door het Parijsche ge meentebestuur op den Eiffeltoren. In den na middag gaan zij naar Versailles. Engeland. Londen, 3 Juni. Vrouwen, die de I)ore- galery bezochten, hebben twee teekenin-gen van waarde met een grooten hamer mishan deld en feitelijk vernield. Londen, 3Juni. Heden zijn er verschei dene daden van geweld door suffragettes ge pleegd. De jonge vrouw, die de teekeningen in de Dovegalerij vernielde, sloeg met haren bijl ook naar den bewaarder, die baai* gevan gen nam, en mishandelde hem deerlijk. Drie vrouwen vielen huiten de Holloway-gevange- nis den gevangenisdokter aan met een zweep. Twee vrouwen vielen de uitgevers van twee dagbladen te Belfast aan; zij sloegen hen en wierpen naar hen. In Belfast is een huis in brand gestotken; twee vrouwen werden ge vangen genomen, van wie eene manskieeren droeg. Als antwoord op -het besluit van don bond van de patroons in de bouwvakken over eeno uitsluiting van alle werklieden in het bouw bedrijf uit te lokken, heeft de vakvereeniging van de Londensche werklieden in de bouw vakken besloten stappen te doen tot bijeen roeping van eene nationale conferentie van vakvereenigingen. Het eenige punt, waarop het komen tot eene schikking in de tegenwoor dige stalking afstuit, is de weigering van de stakers om met niet-leden van eene vakver eeniging samen te werken. Wanneer de voor genomen conferentie lot stand komt, dan zal zonder twijfel getracht worden dit vraagstuk ook voor andere vakveieenigingen actueel te maken. Denemarken. Kopenhagen, 3 Juni. Bij da behan deling van bet ontwerp vaui eene nieuwe kieswet voor de beide Kamers werd een door de regeering. gezamenlijk met de meerder heid links (radicalen en sociaal-democraten) gedaan voorstel hiet 33 tegen 31 stemmen aangenomen. Namens de conservatieven ver klaarde de woordvoerder \an de rechterzijde Piper, dat de conservatieven de veranlwoorx delijkheid niet willen dragen, dat deze we( wordit aangenomen. Zij zullen daarom cU zaal verlaten telkens wamneer dit ontweiip ia behandeling komt. De conservatieven trok ken £ich daarop terug. Bij de stemming werd de gewijzigde voor* dracht mot 33 stemmen aangenomen. Er wa ren 31 loden afwezig. De voorzitter consta teerde, dat de vergadering niot in slaat wat besluiten te nemen, omdat daarvoor de aan wezigheid gevorderd wordt van meer dan die helft der 66 leden. Oostenrijk. \Veenen,3 Juni. De regeering hoeft aan hest huis van afgevaardigden van den rijks raad d<e begrooting voor 1914/15 doen toe komen. De raming van de inkomsten be draagt. 34 milliard kronen, evenals vérledei jaar. CredietoperaJliün zijn voorgenomen van 120 millioen voor aanleg van spoorwegen en vain 102.8 milboen ten behoeve van dc dooï de delegatie 11 reeds toegestane credieben voor leger en vloot. Voor aflossing van schuld wordt 75 millioen ontleend aan de loopeiwte staatsinkomsten. Rusland. Petersburg, 3 Juni. De okiobrist Rodsjanko is met 217 legen tegen 9 slem men herkozen tot voorzitter, eveneens de oklobrist Varoensket tot onder-voorzitter met 205 legen 21 stemmen. De oppositie onlhieid zidi bij deze beide stemmingen. Rodsjanko betuigac dank voor het vertrou wen, dat in heiu werd gesteld; hij noodigda ibe docma uit verdraagzaamheid aan den dag te leggen ook tegenover de meeningen, Oifl andere zijn gericht. Op voorstel van de oktobristen heeft do doema, mot 143 stemmen Van de oktobristen en de linkerzijde tegen 99 yan de rechter* zijde en de nationalisten, besloten de begroo* ling van het ministerie van onderwijs te ver minderen met 73.500 noebels reiskosten voor ambtenaren van het ministerie als protest «-c- gen de algemcene politiek van het ministe rie. Tegelijk werd met 143 tegen 84 slentmen eene motie aangenomen, waarin wordt ver klaard, dat het ministerie van onderwijs niet beantwoordt aan de van den troon ver kondigde beginselen voor de ontwikkeling van de geestelijke en stoffelijke krachten van het land en gedurenden langen tijd den voor uitgang van de Russische cultuur tegen houdt. Poerisikewiitsch, die «de leden van do lin kerzijde domkoppen noemde, werd voor zc* zilingen uitgesloten. Petersburg, 3Juni. Na eene reeks con- ferentiëjr; die in Jekaterinodar en in RostoW a/d. Don zijn gohouden, is door vertegen* woordigers van de rijksbank en van liet mi nisterie van bandel besloten, in het Donge- bied en in Noord-Kaukasus onverwijld te he* ginnen met het bouwen van 58 elevatoren mei eene totale capaciteit van 30 tot 40 millioen poed. Bulgarijë. De Mir, het orgaan van den oud-mlnisfei Gcschow, wordt vervolgd wegens lastering van den koning. Het misdrijf wordt gezocht in de aanwijzing van den koning als den maih van w-ien -het bevel tol den aanval van 29 Juni tegen de Scrven en Grieken is uitgegaan. Hef blad zal zal verdedigd worden door den oudr Er is -een korte voldoening en «een lang .ver wijt in elk hard woo del, dat wij spreken. 22 door MARIE DIERS Schrijfster van jDokter Joost en zijne zeven zorgen", enz. vertaald door Cato W. Westenberg. Voorzichtig vlijde ze hem neer op hare le gerstede, wikkelde de verstijfde voetjes in doeken, dekte hem toe en zette water op hel petroleufnkaehcltje, om eene kruik voor hem klaar Ie maken. Hij legde eenige malen zijn hoofd van den eenen op den anderen kant, opende plotse ling de oogen en mompelde: „Mijn boek." Zij haalde het uit zijnen zak, hij omklemde het krampachtig, drukte het tegen zich aan en ww weer in diepen slaap gezonken. Toen Lu tie allerlei noodzakelijke bezig heden verricht had, ging ze met de lamp naai 4» voorkamer, ging zitten en staarde in gc- iLfcchten verdiept naar het licht. Wat zou ze pi doen? Den jongen eenvoudig bij zich hou- ktd, alsof hij 'haar toebehoorde, dat ging toch ftilL Hot was toch al eene daad, die vrijwel i de wet in strijd was, die ze daar gedaan *4 Maar dat deerde haar niet erg. Als de Hen dit eene misdaad konden heeten, dan «>oht men haar gerust eene misdadigster eemen, en als ze nog tien malen in dezelfde omstandigheden kwam, zou ze nog tien malen zoo handelen. Doch nu moest in elk geval de vrouw, die zich moeder noemde, bericht hebben. Lülte vond dit in haar binnenste eigenlijk niet eens noodig. Het „werkliedenbal", het gescheurde hemdje van den kleinen jongen en de sporen van mishandeling hieven tezamen een trio aan, dat Liitte's oor zeer streelde. Aan den anderen kant echter wist ze, dat deze „moe der" het officieele reoht had, haar «kind van haar terug te eischen, en ook gloeide ze vaD verlangen, het schandelijke mensch woorden vol afschuw in het gezicht te slingeren. Het adres stond op een kaartje, dat de jon gen in den zak had gehad: Wilhelm Rehbock, koetsier, Naunynstrasze S9, drie hoog. De straat lag in het zuidoosten, voorzoover ze wist, ze zou het wel vinden. En wel denzelf- den avond nóg moest het gebeuren, opdat er geene reden gevonden kon worden, eene aan klacht tegen haar in te dienen. Ze ging nog eens naar den jongen kijken, bevond, dat hij erg warm was, doch rustig sliep, en ging naar een meisje, dat naast haar woonde, dat muziek studeerde, waaraan ze in vliegende haast alles vertelde en dat ze verzocht, op den jongen te letten, tot ze terug kwam. Het meisje schrok hevig over zulk eenen moed. Hoe kon juffrouw Thomasius als alleenwonende dame zich zulke dingen, die misschien niet eens geoorloofd wairen, op den hals te halen? Ze zag toch, dat de familie van dezen jongen verdierlijkt gespuis was. Och, ze zou het toch latenl Christa wond zioh over deze redenaties zoo op, dat ze het bedeesde meisje heftige woorden in het gezicht zei. Of juffrouw Treu het beter vond, dat aan het „verdierlijkte ge spuis" 'n weerioos kind uitgeleverd werd, dan aan een volwassen mensch, die onafhankelijk van hen was en zich zelf kon verdedigen? Zij zelf, andere ook schuchter en licht in het nauw gebracht, bespeurde heden geen grein tje vrees. Ook op den geheelen weg er heen voelde ze niets andere dan ongeduld, spoedig aan het doel en weer even spoedig bij haren be schermeling terug te zijn. -De slraaL en de wo ning waren na eenig vragen gevonden. Toen ze de trappen op ging, die slecht schoonge maakt en slecht verlicht waren en waar aller lei weerzinwekkende geuren hingen, dacht zc met smart aan de ardte, kleine voetjes, die hier op late, nachtelijke uren altijd hunnen weg naar boven hadden moeten zoeken. Aan de deur der woning waren drie naam plaatjes, waaruit zichtbaar was, dat drie fa milies tezamen eene gang hadden. Dc deur stond open, en daar dc nauwe gang duister was en zij geene nadere inlichtingen kon lezen, klopte zij aan de eerste deur de beste, waarachter ze hoorde praten- Op het ant woord eener vrouwenstem trad ze binnen, waarna zo zioh bevond in eene kleine, be dompte keuken, waarin hel naar gebraden vet en overgekookte melk rook. Naast het raam stond een bed, waarop een man zich gekleed en wel en met vuile laarzen aan had neerge worpen. Bij het binnentreden der vreemde dame ging hij rechtop zitten en uit een opge zwollen gezicht staarden haar twee stomp zinnige oogen aan. Naast de keukentafel stond eene magere vrouw, -die voor twee half naak te (kinderen, welke op eenen met planken be spijkerden stool zaten» een broodje in de melkpap sneed. „Zooo", zei de man met eene stem, heesch van 't bierdrinken. „D«t is cr zeker centje van eene .Yereenighijty'' Christa bleef bij de deur staan en vroeg, waar de familie Rehbock woonde. Ze vernam, dat ze reeds in haar midden stond. „Ik k-om om Uw zoontje," zei ze, zich tot de vrouw richtend. „Kijk, zie je 't wel," zeide de man, „daar heb je 't al weer," wierp zich op 't bed neder en gaapte luid. „Wat is er met hem?" vroeg de vrouw met zulk eene harde, ongeduldige stem, dat Chrisij onwillekeurig eenen stap nader kwam en haar, die zich reeds weer afgewend had en met eene uitdrukking van afstomping ot> 'l gelaat het broodje verder sneed, bij den arm pakte. „Hij is had ziek," zei ze met nadruk, vond hem klappertandend van koorts cii hoestend in den ïjskouden wind. Is U eene moeder, dat U Uw eigen kind bij deze koude de deur uitjaagt en zelf in een warm ver trek „Nu, is '4 haast uit, asjeblieft?" bulderde dé man, dlie weer rechtop ging zitten. „Ik weel niet, dat ik voor eene gouvernante betaal. Wat gaat U dat aan, zeg? Wal hebt U met mijne huiselijke aangelegenheden noodig, dat wou ik wel eens weten. Zal ik 't U eens heel duidelijk maken, U U juffrouw van de volksredding? Menschen laslig vallen, dat kunnen jullie. Wat gaat U die aap van eenen jongen aan, dat zou 'k wel eens willen weten Nu als die weer in huis komt!" De kerel was opgestaan en stond zóó, dat de breede en prachtige bouw zijner athletische gestalte duidelijk uitkwam. Zijne armen ech ter hingen slap neer en het licht der keuken lamp, dat op zijn gezicht viel, toonde ver woeste trekken en eenen omfloersten, ou- zekeren blik. Christa had den celieelen lijd. dat hij haai* allerlei leelij'ks toesnauwde, er voortdurend aan moeten denken, hoe volmaakt hulpeloos en verlaten de kleine Kurt in deze handen moest geweest zijn. Zij rilde, terwijl ze er aan dacht. Steeds moest zc het zich voorstellen, hoe de woede van den half verdierlijkten ma* het kind en altijd weer het kind moest ge golden hebben. Deze gedachten deden haar alle eigen om veiligheid, elk persoonlijk gevaar vergeten. Dat ze hem zoo bleek cn strak aanstaarde, was voor den man een bewijs, dat ze hier eenig recht «had, en hij werd eensklaps heel deemoedig. „Nu mijn jongen is 't goddank niet!" bromde hij na eene kleine tusschenpoos, wierp zich weer op het bed en keerde het gezicht naar den muur. De vrouw 'had zich bij dit alles niet eenen enkelen keer bewogen. Christa wendde zich weer tot haar. „Ik heb het recht, U aan te geven", zei ze op goed geluik, ofschoon ze even weinig van het bur gerlijk recht wist, als iedere andere vertegen woordigster van het vrouwelijk geslacht,, dia toch ook eiken dag er onoer leeft; maar za voelde, dat dit dc eenige toon was, waarop ze met deze menschen kon praten. „Voorloo- pig heb ik den jongen in mijn huis opgenomen opdat hij op straat nijt nood neervalt. Dan kon er wat moois met U gebeuren." Toen keerde oe viouw zich toch tót haar- Ze had een gezicht, cat vroeger heel knap moest geweest zijn; nog lag er een Yaag, jeugdig waas van liefelijkheid over. Om de 00gen evenwel lag een lichtzinnige trek en Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1