DE E EM LAN DER". Maandag 8 Juni 1914. FEUILLETON. TANTE LÜTTE. N°. 288 42oe Jaargang. BUITENLAND. |^|Ioofdredacteur« Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. >1 Uitgevers: VALKHOFF Co, ABONNEMENTSPRIJS: JPer 8 maanden Toor Amersfoort f 1.00» r Idem franco per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. I Afzonderlijke nummers 0.05. !ï)eze Courant verechb'nt dagelijks, behalve op Zon- en k Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en beriohten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regel. f 0.50. Elke regel meer0.10, Dienstaanbiedingen cents bij vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimto. Voor handel en bodrijt bestaan zoer voordoolige bepalingen bot het herhaald advertooren in dit Blad, bij abonnomont. Eene circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Waarom nu dat weer? Wij hebben, onlangs 'n zaak recht gezet, die idboor de Eembotde scheef was gesteld. Gelukkig bleek ons vcrmoed-eoi, dal er geen Icwiadje trouw in "t spel was, juist. Onze rooiii- eche zuster van de Langegracht .praatte slechts na> wait zij in andere kra-nten gelezen had. (Tusschen haakjes: zou zij zelf langzameir- humd ook niet gaan twijfeleto aan de be trouwbaarheid van de „goede" pers?) En nu geeft zij giif toe, dat onze lezing, ontleend aan het olüdeele Hoornsche raads- verstag, 'n anderen ikijfè jgeeft op ihet géval. Tocli weet zij het boetekleed nog niet me(t gratie te dragen. Als schaamde zij, zich eigen lijk, bond ze er "n schootje overheen. Maar juist dat schortje ontsierde, en niet het kleed. Het is haar recht om te schrijven: ,Maar dan nog blijven wij de houding van Uien vrijadnriTgen Moornisdhen raadsheer (misprijzen". ZelLs de vrijzinnige burgemeester en wet houders waren het niet met idüt raadslid eens. <IIoe zouden wij «don Jinstemmdaig (van dd Roomsohe Eembod» verwachten? Wat haar echter niet past, is deze toevoc- öing. „Het kermislawaai, hetwelk de devotie en de stemming stoort en hindert, schijnt op de vrijzinnigen meer indruk te maken dan de godsdienstoefening. Waarom nu dat weer? Er zijn misschien wel lieden, op wie „heft Skermislawaal meer tiindiruk maakt idian dij godsdiieustoefening.Maar wij gelooven niet, dat de meesten hunner onder <Le vrijzinnigen gevonden zullen worden. iDe beste kermis klanten zoeke de Eembode walt dichterbij. En als ook het Hoornsche raadslid een van diegenen is, solt! Wij gelooven het, op gezag van de Eembode. Alaar er bestaat niet kdiej geringste aanleiding om de beschuldiging uit te strekken tot ,/lie vrijzinnigen". Neen, het is 'n heel leelijlk schortje, dat zij over het zuivere kleed gebonden heeft politiek Overzicht. 0« kritis in Albanië. Do internationale controle-commissie heeft geen succes gehad met hare pogingen om den vorst van Albanië en de opgestane Albanee- zen tot elkaar te brengen. Er worden wonde ren verhaald van de welsprekendheid van den woordvoerder der commissie, den consul-ge neraal van Oostenrijk-Hongarije Kral, die het Albaneesch spreekt als zijne moedertaal; een ooggetuige verzekert, dat zijne woorden zoo zeer op het gemoed van de hodja's werkten, dat de tranen hun in do oogen sprongen. Maar helaas l het verlangen van de Albaneesche re-bellen naar de vleesohpotten van Egypte is te sterk om door woorden te kunnen worden overwonnen. Zij weoschen -de Turksche heer schappij terug. Het liefst zouden zij, onder Turksche soil vereini teil, een mohammedaan- schen vorst willen hebben. Desnoods zouden zij 't ook willen doen met een niet-raoham- medaanschen vorst. Maar zij verklaren een stemmig, dat zij van den prins zu Wied niet willen weten en weigeren hem als Yorst te erkennen. De commissie heeft begrepen, dat er met deze menschen verder niets was te be ginnen zij is naar Durazzo teruggekeerd en heeft aan den vorst verklaard, dat zij hiermee haar mandaat om met de opstandelingen in overleg te treden, als geëindigd beschouwt. De vorst heeft de commissie geantwoord, dat hij zich zijne beslissing voorbehield. Wat zal het resultaat van zijne overwegingen zijn? Die vraag biedt een ruim veld voor beschou wingen, die naarmate van het standpunt, waarvan wordt uitgegaan, somber of minder somber gestemd zijn. Tegenover de bewering van sommigen, dat de vorst bereid is om af te treden cn daartoe reeds besloten is, ver kondigen anderen, dat zijne positie in 't ge heel niet bedreigd is en dat het aantal van zijne aanhangers, die bereid zijn hem met de wapenen te steunen, toenemend is. Er is veel onzekers in den loestand van Albanië, en wat de (toekomst daar brengen zal is onmogelijk te zeggen. Maar dat met het mislukken van de onderhandelingen der controle-commissie met de Albaneesche opstandelingen het lot van den vorst bezegeld zou zijn, is eene conclusie, waardoor al te veel eer bewezen wordt aan de beteekenis van die beweging. Men zou daardoor den opstand en de opstandelingen in een land, dat tot dusver eigenlijk perma nent in opstand heeft verkeerd, zeer over schatten. Het vorstendom Albanië is op de Londensche conferentie door de besluiten van de mogendheden in 't leven geroepen; door hen is deze staat ingesteld en de vorst op den troon geroepen in het belang van het behoud van den vrede in Europa. Het is dus inoeielijk aan te nemen, dat een besluit van Albanee sche opstandelingen, die volstrekt niet geheel Albanië vertegenwoordigen, zonder meer den vorst tot heengaan zou nopen. De bekende Hongaarsche staatsman graaf Andrassy kenschetst in de Neue Freio 'Presse Albanië als een slaat, die eigenlijk nog slechts op het papier bestaat, maar in werkelijkheid alleen in zoover, dat aan zijne grens het Grieksohe en het Servische bestuur ophouden. Het innerlijke leven van de verschillende dee- len en stammen van Albanië is volkomen vrij en wordt zonder eenige leiding van hooger- hand op den ouden voet voortgezet Het vroe gere Turksche bestuur, dat Yan minimalen omvang was, heeft opgehouden te werken, zonder dat eene nieuwe bestuursorganisatie in zijne plaats is gekomen. Het oude Alba- neesahe gewoonterecht werkt automatisch verder, zonder dat ook maar het geringste spoor ds te voelen van eene van boven af ge leide organisatie van het nieuwe bestuur. Onder de-ze omstandigheden kan men het nieuwe régime er niet voor verantwoordelijk stellen, dat het er niet in geslaagd is den vrede in het land te handhaven. Feitelijk was het in de onmogelijkheid, het gewapende ver zet te verhinderen of te voorkomen. Maar nu het zich tegenover dit verzet bevindt, moet het geholpen worden. De Schr. zegt daarvan: „De toestand is slechter geworden, maar daarom is nog niet alles verloren. De eerste cn dringendste stap, dien wij moeten doen, is dat wij den persoon en de residentie van den vorst tegenover de opstandelingen volkomen beveiligen. 'Wij moeten zeker stellen, dat de vorst zijne beslissingen over zijne verdere po litiek in eene volkomen beschermde stelling op grond van eene vrije overweging van wat de doelmatigheid eischt kan nemen. Een compromis met de opstandelingen kan de vorst slechts in eene volkomen bescherm de stelling sluiten, in eene positie waarin de eventueele concessiën niet den schijn van vrees dragen. Hoe ook de beslissing van den vorst verder moge zijn, wij kunnen niet toe laten, dat de eenige redding van den door ons ondersteunden en door Europa gekozen vorst in de vlucht op de oorlogsschepen be slaat. Hoezeer ik het als een fout beschouw de, dat de vorst tot dusver in Durazzo was, thans moeten wij hem daar verdedigen en hij moet daar zijne verdere politiek bepalen. Daarom moeien naar Durazzo dringend in ternationale troepen gezonden worden in eene sterk/te, waardoor -de stad en hare omge ving in veiligheid zijn; daarvoor zijn niet eens vele troepen noodig. Als 0111 de eene of andere reden de internationale bezetting niet uitvoerbaar is, moeten wij de taak om voor de persoonlijke veiligheid yan den vorst te zorgen, met Italië op ons nemen. Onjuist zou het odhtcr zijn, eene groole militaire expe ditie tegen de Albaneesche opstandelingen in de bergen te zenden en een uitgestrekt Alba neesch gebied permanent te 'bezetten, omdat dit veel geld zou kosten, eventueel aanzien lijke strijdkrachten zou vasthouden en ons in een twist met Italië zou kunnen brengen. Maar zulk eene expeditie is ook volstrekt niet noodig. Het is wel zeer wensdhelijk, dat de binnenlandsche vrede in Albanië spoedig hersteld is, eene brandende, dringende taak is dit echter niet Laat ons niet te zenuwach tig zijn. Laat ons niet vergeten, dat wij te doen hebben met Albanië, waar de binnen landsche vrede in de zeldzaamste gevallen ge heel ongestoord was en waar eerder de oor logstoestand den regel vormde die daar ook niet met ondragelijke en ongewone econo mische moeielijkheden verbonden is. Wonde ren kunnen wij niet bewerken en wij moeten er op voorbereid zijn, dat ook in het beste geval de heersohappij Yan orde cn wet slechts trapsgewijze, geleidelijk zal intreden. Daarom kunnen wij den vorst tijd laten en wij moeten er naar trachten hem de mogelijkheid te bieden, uit eigen kracht te ovenvinnen. La ten wij ons inmiddels er toe bepalen, eener zijde voor zijne persoonlijke veiligheid zorg te dragen en anderzijds de buren er van te weer houden, diat zij de onlusten van het oogenblik tot de omverwerping yan de besluiten van Europa gebruiken." Frankrijk. Parijs, 0 Juni. Iu den loop van de bij eenkomst van heden morgen in het ministerie van binnenlandsche zaken van Viviani met zijne eventueele medewerkers zijn nieuwe moeielijkheden ontstaan over de zinsneden in de regceringsverklaring betreffende de wet op den driejarigen diensttijd. De combinatie is mislukt, en Viviani heeft zich om 12.20 naar liet Elysée begeven om de ontvangen opdrach! terug te geven. Tengevolge van het besliste verzet van dc vereenigde radico-socialisten, wat de drie jaren-wet betreft, cn vooral van Godard en Ponsot, op wiens medewerking Viviani een beroep had gedaan, is de ministerieele com binatie niet tot stand kunnen komen. Presi dent Poiucaró heeft afgezien van de reis, die hij morgen naar Rouaan zou doen. De minister van oorlog zal hem vervangen. De reden der mislukking van de door Viviani aangewende pogingen tot samenstelling van een nieuw ministerie is in dc eerste plaats hierin tè zoeken, dat Léon Bourgeois w eiger de als minister van buitcnlandsche zaken in het kabinet te treden. De motieven, die Bour geois tot dit besluit hebben geleid, waren ge deeltelijk van persoonlijken aard in verband met zijn gezondheidstoestand, gedeeltelijk van politiekcn aard, omdat Bourgeois aan <le aan vaarding van eene portefeuille de voorwaarde verbond, dat het kabinet zonder voorbehoud zou opkomen voor de handhaving van den driejarigen diensttijd. Met het uittreden van Bourgeois uit de com binatie ging voor Viviani de steun verloren van den rechtervleugel van dc radicalen, die op het standpunt van Bourgeois staan en wier leider in de Kamer Delcassé is. Aan den an deren kant had de groep der vereenigde ra- dioo-sociolisten het besluit genomen, dat zij het nieuwe ministerie slechts dan zou steu nen, als dit het programma van Pau tot het zijne maakte, dat het terugkeeren tot den twee jarigen diensttijd verlangt. Nadat de mder- liancJeling niet Bourgeois was afgesprongen, had Viviani le kiezen tusschen drie dingen: hij kon den steun voor zijn kabinet uitsluitend zoeken bij de uiterste linkerzijde, door de op lossing, die deze verlangt voor het militaire vraagstuk, te aanvaarden; hij kon beproeven de partijen tot aansluiting te bewegen op eene bcmiddclingsf-ormule; of wel hij kon onder dc gegeven omstandigheden er van afzien het ka binet samen te stellen. Tot dit laatste besluit is Viviani gekomen en hij heeft het mandaat, dat hem door den president der republiek ge geven was, weder in diens lianden gelegd. Aan dit besluit is eene discussie voorafge gaan in eene vergadering van de leden van het kabinet, dat Viviani dacht te kunnen sa menstellen. Hij had hen bijeengeroepen om hunne instemming te verkrijgen met de ver klaring, waarmee de nieuwe regeering voor de Kamers zou optreden. Maar het bleek, dat men 't niet eens kon worden over de zin snede, die betrekking had op den driejarigen diensttijd. Viviani wilde namelijk in de ver klaring uitzicht geven op eene vermindering van den diensttijd, zoodra de toestand in het buitenland dit toeliet. Een van de nieuwe mi nisters, de radico-socialist Godart, die voor de portefeuille van arbeid bestemd was, stonci er echter op, dat in de regeeringsverklaring openlijk de toezegging zou worden ?edaan, dat men zou terugkeeren tot den tweejarigeu dienst. Anderen vielen hem bij, en de discus sie, die daarop volgde, bracht Viviani tot de overtuiging, dat zijne combinatie als mislukt moest worden beschouwd. Zoo is het nieuwe kabinet, nog voordat het zich definitief ge vormd had, uiteen gevallen. De president der republiek heeft, nadat Vi viani het mandaat tot samenstelling van hri kabinet had terug gegeven, zich gewend tol den pas: herkozen voorzitter van de Kamer Descbanel. Na diens weigering heeft) hij Del cassé ontboden, die dien avond niel meer op hel Elysée'kon komen en zijne komst lot deu volgden dag uitstelde. Engeland. De Daily Mail wil vernomen lu bben, dal bij de directie van de politie te Londen iuededee- liugen zijn ontvangen, volgens wrelke dc suf fragettes een aanslag in den zin hei/ben op den derden zoon van den koning, prins Henry, die zich thans in het Eton College bevindt. Nadat er geruimen tijd beraadslaagd was, werd besloten dadelijk twee geheime politie agenten naar Ebon te zenden, <iie voor dc vei ligheid van den prins zulien moeten zorgen. De juistheid van dit bericht wordt betwijfeld. Intusschcn is het juist, dat de suffragettes eene groote belangstelling voor hel I10I aan den dag leggen, Mrs. Panic burst heeft een huis ge huurd tegenover Buckingham Palace, uitzien de op den tuin, dat nu dag en nacht onder bewaking staat. De Evening Standard bericht, dat de suf fragettes een met zorg uitgewerkt plan had den beraamd om aan een der haren toegang te verschaffen tol de groote hof-recoplie, die eergisterenavond heeft plaats gehad. De poli tie had daartegen de strengste voorróigsmaut- regelen genomen; maar zij moest liet afleg gen legen vrouwcnslimheid. Toen tegen half twaalf de genoodigden aan het koningspaar werden voorgesteld, viel eene dame 111 hof toilet voor den koning op de knieën en begon inet schelle slem hem toe te spreken. De dame werd gezwind verwijderd cn dc voorstellingen gingen door. De regccring heelt or eindelijk toe besloten de rijksfondsen van do suffragettes, clic niet weinig bijdragen tot het levendig houden van hare beweging, aan le lasten. Voorlaan zal iu ieder geval, waarin openbaar eigendom door hen' wordt vernield, eene vordering lol scha devergoeding bij den reolilcr ingediend wor den. Londen, 7 Juni. Een werkman is gis terenavond in Buckingham Palace gedron gen. Hij was geklommen over een hoogca, mot puntigo nagels bedekten muur, had ecu toegang in de benedenverdieping geforceerd, was bediiemLenkaniors doorgegaan en einde lijk terechtgekomen in de slaapkamer van oen van de pages der koningin, die alarm sloeg. Londen, 6 Juni. Een onbewoond gemeu beld huis le Tylers Green (Buckinghamshire) is door brand vernield. Een groote flescb paraffine-walleu met essence gedrenkt cd suffragette-gesohriften werden op de plaatj gevonden. Italië. R o m e, 0 J u n i. De Kamer behandelt hedrn financieele maatregelen. De minister van do schatkist constateert de noodzakelijkheid van dc door de vorige regccring voorgestelde maatregelen. Die zijn noodig geworden door de bezetting van Lybië, door belangrijke uil- gaven voor den burgerlijken dienst, door do vermeerdering der toerustingen van alle sla* ten, waaraan Italië zich niel kan onttrekken. Dc minister resumeert hel financieele pro gramma van de regccring in dezer voege, dat zij de aangegane verbintenissen wil eerbiedi jen, dc middelen wil bcstudecrcn om dc las ten van de begrooting te verminderen, rmt ge matigdheid le werk wil gaan in het sluiten Oprechtheid bestaat niet daarin, dait men alles ze<gt wat men meent, dodh kderin, dat men alles meetnit wa/t men zegt. 26 door MARIE DIERS Schrijfster van „Dokter Joost en zijne zeven zorgen", ene. vertaald door Cato W. Westenberg. „Waarom staart U zoo Ln de lucht, tante Lütte?" vroeg eene slem achter haar. Ze keer de zidh om, en daar stond de jongen in nacht toilet, met wangen, rood van 't slapen en op bloote voelen. „Kurt", zei ze, terwijl ze hem bij de hand pakte. „En nu ga je ook naar school.*' „Waar ik geweest ben?" vroeg hij een ,klein beetje angstig. He* was, of de akelige herinneringen aan 't verleden hem even de den beven. Toen ging tante Lütte zitten, trok hem op haren schoot, nam zijne beide handen in de en keek hem ernstig in de oogen. „Neen, gaat naar 't gymnasium. En thuis help ik j4-m En meegesleept door een zich-haan-hre- %od gevoel van overgroote vreugde sloot ze h«m in de armen, drigcie hare wang tegen *$D gezicht, en riep uit: „Kurt, ik z-al jo hel- Zie, al die dikke boeken daar heb ik gewerkt, en de man daar in de lijst, naifr lieve vader, heeft er voor Aezored, dat lk dat allemaal weet. Kurt, zeg eens: mensa de tafel, mensa rotunda de ronde tafel." „Mensa rotunda de ronde tafel!" riep Kurt, en een sdhelmsch lachje speelde hem om den mond, blonk er in zijne oogen. Hij maakte zich los en bekeek zijne beschermvrouw met vroolijke, critiseerende oogen. „Tante Lütte wil schoolmeester worden 1" lachte hij uitge laten. Och ja, tante Lütte moet schoolmeester wor den en wat voor een! Honderd-dertig mark in het jaar kost het op het gymnasium, en die dure boeken, dat alles moet er aft En pakken heeft de jongen noodig en kousen verslijt hij en laarzen! Waar moet dat nog heenl Verder moet men nog bedenken, dat de onpractische kleine Lütte midden in het ge woel der groote stad leefde, terwijl niemand uit hare omgeving haar juiste inlichtingen kon verschaffen. Ze kon er niet aan denken, zich tot Martin te wenden; die was toch al verontwaardigd over haren „halfkrankzin- nigen inval" en beproefde zonder omwegen, haar dezen uit het hoofd te praten, waartoe hij al zijn zakelijk koel mannelijk gezag aan wendde. Die beste Martini Eigenlijk had hij uog nooit het deksel opgelicht en het binnen ste zijner zusier bekeken. Toen ze eens bij pe- legenheid van een bezoek, dat hij haar bracht omdat haar uitblijven opviel, allerlei aange legenheden bespraken, deed ze niet veel an ders dan zich verwonderen over het feit, hoe de eene mensdh zóó volmaakt langs den an deren heen praten kan, dat het bijna een in teressant kunststuk wordt. Toen deed het haar leed, dat zij en haar eenige bloedverwant in zulke verschillende werelden leefde u. Doch wat hielp het! Ze had door de«e ver houding reeds zooveel geleden, dat *e hier door nu niet weer harer kostbaren lijd en de meer belangrijke kwestie mocht laten ver knoeien. Heit kwam er nu voor haar op aan, dat ze alles in het werk stelde, om haar plan ten uitvoer te brengen en dat ze zich niet op zijwegen liet leiden. Daar niemand haar kon inlichten, zocht ze in het adresboek het naaste gymnasium op cn begaf zich met kloppend hart naar den rector. Ze trof het goed. De rector, proffessor Holtz, was een kleine heer met grijzen baard, die de kunst had verstaan, zich niet onder het stof der boeken te laten bedelven, en die zich ondanks het vele werk, dat zijn beroep meebracht, den tijd gunde, de mensohen nauw keurig te bestudeeren. Ghrista had slechts eenen eenvoudigen regenmantel aan want het was intusscliien Maart geworden een grijsgroen villen hoedje op en droeg haar bruin baar eenvoudig met eene scheiding. Doch hare manier van spreken en de wijze, waar ze hem in de oogen bekeek, bevielen hem buitengewoon goed. In vijf minuten wist hij dc geheele geschie denis en nog groote stukken van hare eigen geschiedenis bovendien. En zelf had hij nau welijks tien woorden gesproken. Hij trok aan zijnen baard, zag haar een beetje donker door zijnen bril aan en vroeg haar op grominen- den toon, waarom zij er toah zoo op stond, dat de kleine schavuit; die om zoo te zeggen uit de lucht was gevallen, het gymnasium zou bezoeken. Hare diepe verontwaardiging over deze vraag stemde hem in de hoogste mate vroo- lijk. Ze vergat allen eerbied en gedroeg zich ongeveer, alsof ze Martin voor zich had. „Hij is nu toch zoo goed als mijn zoonl riep ze, „en wat ik geleerd heb, kun hij toch waarlijk ook w&i loeren. Hij ie krikD jt» dat is hij, en ük wil het beste voor hem doen, dat ik maar kan. Ik wil hem alles toegankelijk maken, wat mij gelukkig en rijk lieefl gemaakt Ik ben toch maar een meisje, en eigenlijk paste het 'bij ons niet. Ik heb Ze hield plotseling op, en een fijne blos kleurde haar gezicht. Ze dacht er aan, welken prijs ze voor deze rijke bezitting had moeten betalen, dat ze daar gecne spijt van moest hebben, alsof alles, wat er gebeurd was, eene noodzakelijkheid was en dus goed. Op nieuw in vuur gerakend, voer ze voort: „En voor hem zijn er niet al die beletselen. Hij is een man, hij is vrij. Zijne plichten zijn niet met elkaar in strijd, eu al de conflicten, die er voor mij waren, beslaan voor hein eenvoudig niet. Er is gcene reden, hem ons hoogste goed. te onthouden. Hare met verheffing van stem gesproken en echt pathetisch wordende uitbarsting onder brak de kleine heer, door met eene diepe, rollende basstem te vragen: „En de middelen? Neemt U me niet kwalijk, maar ik veronder stel, dat er genoeg van het slijk der aarde aanwezig is, om den deugniet niet slechts alle klassen te laten doorloopen, doch ook om hem later in staat te stellen, verder le slu- deeren, zoodat niet alle op het gymnasium aangewende moeite doelloos gemaakt wordt. U wilt hem dus laten studeeren?" Op deze eenvoudige vraag viel de arme Lütte van de heerlijke hoogte, waarop ze ver boven het hoofd van den kleinen nrofessor verheven ziah met trots bewogen had, en'zat weer heel nederig en armzalig in haar regen- manteltjd op den stoei voor den gestrengen rector. „Ik heb niet veel geld," stamelde ze heel bedeesd en rood van sahrik. „Een beetje meer dan honderd mark per maand. Dat het daar van niet gaat, weet ik natuurlijk. Doch ik wik werken, ik kan het, ik ben gezond, en mijne opleiding is heel goed geweest. Rector" nu was ze even nederig en hulpeloos als een stneekend kind „kunt U me niet een beetje heipon? Kunt U me niet zeggen, hoe ik les sen moet krijgen om leerlingen bij tc werken of iets dergelijks? Ik zal niot duur zijn; ik heb het me zelf al voorgerekend: als ik vijftig" mark per maand verdien, kom ilk niet slechts rond, doch dan kan ik reeds beginnen te spa ren voor Kurt's studietijd en voor het jaar, dat hij dienen moet. Hij moet zich later wel flink inspannen natuurlijk De baard van den rector kon het stille glimlachje, dat er om zijne lippen speelde* niet verbergen. „Uit principe beveel ik mijnen leerlingen geene dames aan," zeidc hij. „Maar nu ja hm er zijn echter soms bijzon dere gevallen. Ja, in dit geval zou ik misschien wel het allert>est kunnen raden. Een van mijne leerlingen uit de tweede klasse b.v. heeft een broertje, een ongelukkig, verlamd kind, waarvoor eene onderwijzeres heel geschikt zou zijn. E11 verder nu ja een klein examen zou U zeker niet graag bij mij afleg gen? Zou U er veel tegen hebben, als lk t? eens aan den tand voelde? Ik bedoel: wat dunkt U er van, als ik eens onderzocht, boo eel of hoe weinig U weet?" „O, heel graag 1" riep Lütte, rood van vreugde. „Zoo? Vooruit d*n maar. En wanneer zul- len wc 't' hebben? Wilt U eerst wat door lezen?" Hij glimlachte reeds weer erg spoV T J Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1