Dinsdag 9 Juni 1914. BUITENLAND. _FEUILLETON._ TANTE LÜTTE. N°. 289 12do Jaargang» ABONNEMENTSPRIJS; Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO» Idem franco per post1.50* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukkon) 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Pezo Courant versohynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. reau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels.. f O.30. Elke regel meer0.10, Dienstaanbiedingen 23 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeor voordoolige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnomont, Eene circulairo, bevattende do voorwaarden, wordt of aanvraag toegezonden. Hoofdredacteuri Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. „DE EEMLANDE Uitgevers! VALKHOFF Co. Politiek Overzicht. De kabinetskrisis in Frankrijk De kwestie van den driejarigen diensttijd, die aan Doumergue den lust heeft doen ver gaan om aan heL bewind te blijven, is voor .Vivianij die naar hot algemeene oordeel de aangewezen maai was om de taak van hem over te nemen, het struikelblok geweest, dat gijne pogingen om een nieuw kabinet samen te stellen, heeft doen mislukken. Hij had er naar gestreefd in den strijd over dit punt een bemiddelend standjpunt in te nemen. In de regeeringsverklaring, die hij in de bijeen komst, waarin hdt kabinet zich zou consti- tueeren, aan zijne toekomstige ambtgenooten ter goedkeuring voorlegde, kwam over het militaire vraagstuk deze formule voor: „De regeering bekrachtigt haar voornemen, de door hel parlement aangenomen wet regel matig en eerlijk (avec régularité et loyauté) toe te passen. Het kabinet is echter voorne mens, de voordrachten over de militaire voor bereiding van de jeugd en over de betere aan wending van onze reserves aan de beoordee ling te ooiderwerpen. "Wanneer deze voor drachten zullen zijn aangenomen en in wer king gebracht, en wanneer door de ondervin ding 'hunne deugdelijkheid is vastgesteld, dan zal men eene verlichting van de militaire lasten onder de oogen kunnen zien, als op da! tijdstip de buitenlandsche toestand zulks toe laat." Door dezen volzin hoepte Viviani de diep gaande meeningsversichillen te kunnen over bruggen. Maar hij is tot het inzicht gekomen, dal dit niet mogelijk was. In de eerste verga dering van het nog in de geboorte verkeerendj» kabinet is gebleken, dat men 't over eene be middelingsformule niet eens kon worden. Da .meesten van de mannen, die Viviani had -aan gezocht als zijne medewerkers in heb kabinet te treden, waren bereid er hunne goedkeu ring aan te verleenen, onder den indruk voor al van de in Rusland heerschende stemming, waarvan de juist in Parijs aangekomen am bassadeur der Fransche republiek te Peters- burg gezegd wordt, getuigenis te hebben afge legd in de verklaring„Ik kan niet naar Pe tersburg terugkeeren, als er aan de drie- jarenwet getornd wordt." Deze verzekering van ambassadeur Paléologue, die bevestigd werd door de verklaringen, welke de Russi sche ambassadeur te Parijs had laten uit gaan, schijnt zeer gewogen te hebben; zij moet de meesten hebben bewogen genoegen ie nemen met eene formule, waardoor voor- loopig de driejarenwet werd bestendigd. .Maar twee van de aanwezigen konden zich niet neerleggen bij eene zinsnede, die hot her stel van den tweejarigen dienst verwees naar' eene verre en onzekere toekomst en zelfs dan nog dit verbond aan de voorwaarde„als de buitenlandsche toestand zulks toelaat". Zij waren van meening, dat aan eene in zoo vage termen gekleede toezegging elk bindend ka rakter ontbrak. Zijnerzijds verklaarde Viviani, <jaï hij niet op zijne verantwoording kon ne men een bepaalden datum te stellen voor de fvervuLling van de belofte der vermindering van den diensttijd, omdat dit een maatregel was, die zou afhangen van omstandigheden, waarop de regeering niet bij machte was in vloed uit te oefenen. Niet zond-cir bitterheid heeft Viviani zich uitgelaten over den tegenstand, die zijne be moeiingen ale ka bin ets-formateur heeft ge dwarsboomd. Op de vraag van een dagblad schrijver of hij er aan dacht zijne pogingen te hervatten, heeft hij geantwoord: „Neen! Ik kan niet strijden tegen republikeinen, die mij in hot gelaat spuwen, als ik tot hen spreek over de buitenlandsche omstandigheden." Die woorden heeft hij, bij nadere overweging, niet willen handhaven; in een schrijven aan de Temps verklaart hij te hebben gezegd, dat het hem nieit mogelijk was te regeeren tegen eene aanmerkelijke fractie van de hnkerijde en dat hij, voor haar niet willende wijken,"er de voor keur aan had gegeven zich terug te trekken. Hij heeft daaraan toegevoegd, dat hij de ver- zoenlijkheid tot het uiterste had gedreven., maar het oog niet had kunnan sluiten voor de omstandigheden in het buitenland en voor de tegenwoordige militaire omstandigheden. Hij zcide: „Wij kunnen op een oogenblik, waarop men rondom ons zich steeds meer toe rust, er nieit aan denken, onae militaire la-acht te verminderen. In één woord: wij waren hot niet slechts oneens over de bewoordingen van de formule. Ik had deze formule wel door een andere kunnen vervangen; maair in de zaak zelve bestond tussdhen ons een diepgaand meeningsverschil." De kwestie is hiermee zuiver gesteld. Met liet mislukken van do zending van Viviani is het uit mot de pogingen om tusschen de strij dige meeningen te bemüddelen. De vraag of men voor of tegen de handhaving van de drie jarenwet is, beheersebt den politieken toe stand In Frankrijk, en de nieuwe regeering zal tegenover die vraag beslist stelling moe ten nemen. Uit de door den president aan Ribot gege ven en door dezen aanvaarde opdracht tot sa menstelling van 'een kabinet blijkt, dat nu de oplossing van de krisis wordt gezocht in den zin van handhaving der driejarenwet. Duitschland. 'B t n n, 8 J ai n i. Heden morgen is ;de prins van Scha/uwburg—Lippe, die hier als majoor dient bij een dragonder-regiment van zijn plotseling schichtig geworden paard ge vallen. Hij kreeg een ilidhte hersenschud ding. Zijn toestand is bevredigend. Ook de laatste van de klachten, die tegen het legerbestuur waren ingediend door bur gers van Zabera, die in den nacht van 28 November 1913 in den pandoerenkelder op gesloten zijn geweest, is thans ingetrokken. De slotenmaker Kormann, wien de luitenant Schadt met een vuistslag een tand had uitge slagen, had de met de overige klagers getrof fen schikking niet willen aannemen. De nieuwe onderhandelingen, die met hem zijn gevoerd, hebben er toe geleid, dat hij met 50 mark als smartegeld genoegen neemt. Het legerbestuur heeft zijnerzijds de pro- cessen) die het 'bij den burgerlijken rechter aanhangig heeft gemaakt, waardoor deze zaak, die het gaarne in het vergeetboek wil bren gen, zou kunnen worden heropend, allen in getrokken. Dat is o. a. het geval met de tegen het dagblad Der Elsasser ingediende klacht wegens aansporing van soldaten tol ongehoor zaamheid, Dit blad had, op grond Aan een bij eenige rekruten ingesteld onderzoek, zich de zekerheid A-erschalt, dat de onbehoorlijk heden, die luitenant von Forslner had gezegd over de Fransche vlag, juist waren weerge geven. De rekruten zijn tot zware discipli naire straffen veroordeeld; maar door de in trekking van de klacht is het blad niet mee in staat hel bewijs te leveren van de feiten, die het had vermeld. Berlijn, 8 Juni. De kamer van strafza ken van de rechtbank heeft drie werklieden, die in het begin van Maart het gedenkteeken van keizer Friedrich in Chariottenburg op 14 plaatsen met roodc verf besmeerden, lot an derhalf jaar en een kroeghouder wegens mede plichtigheid tot een jaar gevangenisstraf ver oordeeld. In het vonnis wordt gezegd, dat deze daad geen kwajongensstreek is, maar een gevolg van de aanhoudende ophitsing door de sociaal-democratie. Frankrijk. P a r ij s 8 Juni. RiboL heeft de opdracht tot samenstelling van éen kabinet officieel aangenomen. In den namiddag van den dag, waarop hij aan den president der republiek het mandaat om een kabinet samen te stellen heelt terug gegeven» is Viviani in de Kamer versche nen. In. een gesprek, dat hij daar voerde, heeft hij gezegd, dat hij in zijn streven naar ver zoening Lot aan de grens van hel mogelijke was gegaan, zoowel in de keuze van zijne medewerkers als in het opstellen van het programma, A'ooral walt den duur van den militairen dienst betreft. Bij de bepaling daar van kan men den buitenlandschcn toestand evenmin buiten rekening laten als de speci aal militaire eischen. Hij is bereid, zich on ledig te houden met de vraag van het beste gebruik der reserven cn van de organisatie der militaire opvoeding van de jeugd; maar men moet daarin werkelijke ondervinding verzamelen. Men kan aan de jonge mannen <ie kazerne niet besparen, omdat zij in hun dorp op veertig Zondagen hebben geëxer ceerd. ivlen moet afwachten, wat eenige lich tingen aldus vooraf geoefende jonge man nen gedurende een zekeren tijd presleeren. Men kan op een tijdstip, waarop aan gene zijde van de grens met de toerustingen steeds wordt voortgegaan, niet aan eene verminde ring van die weerbare macht denken. H/et was dus niet de vraag der redactie van de for mule, maar een zakelijk verschil,, dat zijne medewerkers van elkaar scheidde. Hij meent zijn plicht te hebben gedaan. De woorden A*an den Franschen ambassa deur te Petersburg, de heer Paléologue, waar- van hierboven melding is gemaakt, zijn, vol gens de Temps, niet in de laatste dagen ge sproken na zijne terugkomst uit de Russi sche hoofdstad in Parijs. Wel heeft de heer Paléologue schriftelijk de aandacht xaa. zijno regeering gevestigd op de ernstige geA'olgen, die eene vermindering A-an Frankirijk's mili taire macht zou hebben voor den toestand van Europa. Toen hij het ambt van ambassa deur aanvaardde, heeft de heer Paléologue de voorwaarden opgenoemd, Avaaronder hij de zending op zich nam; daaronder Avas do allerivoadiigste die volledige handhaving van de driejarenwet. De president der republiek heeft zich, na dut Viviani het mandaat tot samenstelling van het kabinet had teruggegeven, tot ver scheidene andere staatslieden gewend, maar tot dusver zonder succes. De Aoorzitter A'an de Kamer Deschanel heeft verklaard, dat hij 't als zijn plicht beschouAvde het Aroorzilter- schap van die Kamer, dat hij. te danken had aan het vertrouwen van 411 afgevaardigden Aran verschillende richting, verder te voe ren. Dclcassé heeft zich verontschuldigd, om dat zijne gezondheid 't hem thans niet mo gelijk maakte zich met de samenstelling A-an een kabinet te belasten. De senator Jean Du- puy heeft verklaard, dat liij zich niet kon beschouwen als de man, die was asjngewezen tot vorming van een ministerie en heeft hem verwezen naar zijn ambtgenoot Pcyhral. Deze heeft op zijno beurt de opdracht tot vorming van een kabinet geweigerd, maar hoeft ziah bereid verklaard in eene ministerieelo com binatie op te treden, wanneer zijne aanwe zigheid nuttig kon zijn. t Delcassé lijdt aan .een steenpuist, waarin cerg?storen gesneden werd; hij heeft lichte koorts en hoest sterk, omdat hij kou heeft gevat; zijn toestand geeft tot geene bezorgd heid. aanleiding. Engeland. Londen, 8 Juni. Een dertigjarigen ambachtsman is in Bowstrect voor den politierechter verschenen op eene klacht, dat hij in Buckingham Palace is gedrongen. In zijn antwoord aan den magistraat zcide hij, dat hij, daar hij hoorde dat de suffragettes niet in het paleis konden komen, zich heeft afgevraagd of hij zich daar niet toegang kon verschaffen. Hij voegde daaraan toe, dat hij onder den invloed van sterken drank heelt ge handeld. De behandeling xan de zaak is uit gesteld. Londen, 8 Juni. Terstond nadat de 'ko ning en de koningin waren verschenen in de kondnklijlke doge op het .terrein van het in ternationale concours hip,pique van Olym pic, stond eon igiood /gekleede jonge vrouw idi-c tegenover de dofge .gezelten was, op en riep de koningin eenige woonden toe, be trekking hebbende -op de gedwongen voe ding van de gevangen suffragettes. Zij werd onmiddellijk gegrepen dioor twee politie lagen ton en, ondanks haar A'erzot, verwij Klerd. Hel plan om den burgerlijken rechter te hulp te roepen tegen het misdadige drijven van de suffragettes, steunt op eene vondst, die gedaan is bij de laatste huiszoeking in hel hoofdkwartier in Kings way. Toen is de over heid in het bezit gekomen A'an eene lijst vau inschrijvingen in het fonds, waaruit de leid sters der beweging de gelden putten, die noo- dig zijn om de beweging gaande te houden. De juristen van het Homo Office overAvegen nu het instellen van vorderingen, waarbij deze inschrijvers(sters) aansprakelijk worden ge steld voor de vergoeding van de stoffelijke schade, die door de aanslagen van de suffra gettes AA'ordt teweeggebracht, op grond dal de bijdragen zijn gegeven met onloochenbare kennis van het militante en anarchistische doel, Avaarvoor zij bestemd waren. Italië. Rome, 8 J u n i. De arbeidsbeurs heeft eene slaking afgekondigd als protest tegen dc gebeurtenissen van gisteren. In de Kamer stelde een afgevaardigde voor do zitting te sluiten ten 'tceken A'an rou\v tengevolge van de gebeurtenissen in Ancona De onder-staatssecretaris van binnenlandschö zaken bestreed dit voorstel. Toen het voorstel in stemming werd gebracht, bicken er niet genoeg leden aanwezig te zijn. Morgen Is er weder zitting. Tweede telegram. Daar de arbeids< partij eene staking had afgekondigd wegens het gebeurde in Ancona, gingen vele Averlc- lieden niet aan den arbeid. De trams en do openbare vervoermiddelen liepen niet. Dc Avinkels zijn open en de stad behoudt haaf gewoon aanzien. Heden avond Averd eene pro* teslvergadering gehouden in het volkshuis Na afloop van de vergadering beproefden be< loogers zich naar helf midden van dc stad ts begeven, maar zij vonden den weg versperd door troepen, karabiniers en agenten van po* litie. Zij wierpen naar dezen met sleeneti. Ex hadden eenige botsingen plaats, die niet ern stig waren; daarna verstrooiden de betoogers zich. Ancona, 8 Juni. Heden morgen werd eene betooging gehouden, die door eenige in cidenten Averd gevolgd. Een van dc slachtof fers van de gevechten van gisteren is in hi hospitaal overleden. Oostenrijk-Hongarije. Ween en, 9 Juni. Tusschen Bulgarije en Oostenrijk-Hongarije is eene postovcreen* komst gesloten, waardoor de brie/porto's iü het verkeer tusschen de beide landen met het binncnlandschc tarief gelijk gesteld worden. Ook bestaan er plannen tot verlaging A'an hel telegramtarief en tot hel maken van ecno rcchlslrcekschc telegrafische A'erbinding tus schen Weencn en Sofia. L e m b e r g, 8 J u n i. Het O. M. heeft zij 'beroep in cassatie ingetrokken togen he$ vonnis, waarbij de van (hoogverraad aan geklaagde Ruikenen zijn vrijgesproken. -Dczs zijn 'daarna in vrijheid gesteld. Servië. Belgrado, 8 Juni. 'De besprek inge tusschen ,do leaders A'an de oppositie en 'de koning zijn zonder resultaat gebleven. In d regeerintgs- on afgevaardigden-kringen word van het herstel van het kabinet-Pasics go ©prokeu. Bulgarije. Sofia, ,S Juni. De Agenoc Buig are l>a •richt, 'dat -de Bulgoarsche bevolking ,hcdei 'iianiiddaig bezit -heeft genomen van een<| Grieksche kerk. Dit is geschied als maatre gel van vergelding liegen de vervolging van de Bulgaren Sn Griekenland. Er zijn geen* incidenten voorgekomen. De kerk is getioop Oip 'den naam van czaar Boris. Athene, 8 Juni. Dc Bulgaren hebben drie Grieksche kerken bezet in St.-Enimachon cn een in Sjoemla. De Grieksche zaakgelastig de protesteerde krachtig hij dc Bulgaarsclic regeering en verlangde de leruggaA'e van deze kerken. In Albanië. Rome, 8 Juni, De Agcnzia Stcfani bc< richt uit Dunazzo: Gisteren had dc gezant Aliolli een gesprek met den. vorst cn met; da ministers, die erkenden, dat dc Nederland- sche kolonel laf had gehandeld cn beloofden voAlodlige voldoening ie zullen geven. Aliolli Vraag u (bij ad wat ,gij idtoet, of gij zoudt wenschen, idat iedereen deed als gij'dat uw igödrag een wet Averd voor -de geheele mensohhei'd. 26 door MARIE DIERS Schrijfster van Dokt er Joost en zijne zeven zoirgen", eng. vertaald door Cato W. Westenberg. Lütte voelde voor een'oogenblik eene koude Silling oyer zich heen gaan. Toen A'erzamelde ze alle restjes Aan moea, die er in do hot-kjes Aïan haar hart nog overgebleven Avaren, werd bleek A'an ontroering en zei met zulk ceno luide stem, dat ze ei* zelf van sciirok: „Neen, liever niet. Dan maar liever dadelijk. •Maar maar ik weet niet Haar hart bonsde meer dan erg. „Nu, dan aan den siug," zei professor Holtz, te-eeg een prospectus, bladerde er een oogen- bÜk in, terwijl Lütte's hart aiLes behalve rus tig klopte en begon toen het examen met de vraag: „Wat hebt U van Homerus gelezen?" Lütte was schoolmeester geworden, zooals Kuit hot geliefde te noemen. De voormiddagen bracht ze gedeeltelijk bij den verlamden jon gen door, Avien alles, wat hij mocht leeren, heel behoedzaam, met oneindig veel geduld en }>r ".gzaam moest ■worden onderwezei Het aa'Os geen rijk gezin, en Lütte kreeg voor het geheele, inspannende werk daar niet meer dan veertig mark per maand eu het twee de ontbijt. Dan moest ze naar huis rennen, en daar de ouders A'an den jongen aan de Hasen- heide Avoonden, had ze een heel eind te loo- pen. Als Kurt thuis kwam, moest de tafel in de woonkamer gedekt zijn. Na hare eerste haastige en onvoldoende pogingen, zelf hel eten te koken, was Lütte op den gelukkigen inval gekomen, het eten van een ihotel te laten komen. Het kwam haar daardoor menigmaal wat duurder, maar het vorderde ook niets van hare lichaamskracht. Het etensuurtje was heerlijk. Kurt had altijd oneindig Are>el te vertellen. De rector had hem om zijnen goeden aanleg in de zesde klas ge plaatst, doch hem de verplichting opgelegd, dat hij nog verscheiden vakken flink bij- wenkte. Dat gebeurde nu 's namiddags. Veel tijd tot uitrusten had Lütte niet. Dadelijk na het eten moest zc met Kurt een eindje gaan wandelen, Avant het spelen op de binnenplaats was in dit huis A'erbodcn, cn ze wilde hem ook niet de straat op sturen, om zelf rust te hebben. Het genot, dat de jongen van deze kleine wandelingen had, was ook belooning genoeg voor haar. Het geslenter door de straten had hij genoegzaam leeren kennen en hij ver langde er niet naar terug. Ook had hij zijne tante Lütte zoo hartelijk lief, dat hij hel liefst altijd bij haar Avas. Hij ttak zijnen arm door den haren, babbelde es lachte als een ge lukkig, zorgeloos kind. LüUte vermeed hot, met hem de drukke hoofdwegen a'an het verkeer te bezoeken, die hom al te levendig aan zijn treurig verleden moesten herinneren, en waar hij ook Avel voormalige lotgcnooten zou bobben kunnen ontmoeten. Ze ging mot hem zoo ver moge lijk naar buiten, Avaar de huizen ophielden en ze zooiets als landlucht inademden. Dan be stormden haar dc herinneringen aan Bunt- horp, zoodat ze den jongen daarvan vertelde en het verlangen in zich voelde groeien, hem daar, tusschen weiden en bossclien, met hel blauwe hemelgewelf boven zich, terwijl de veldlucht om hen heel woei, te laten op groeien, in plaats van hier, tusschen de mu ren der groote stad en op velden am>1 puiD met moeite eenen enkelen teug frisschere lucht in to ademen. Thuis gekomen moesten ze echter alle droomen laten varen en flink werken. Kunt had een good hoofd, ook pleizier in 't werk en eenen goeden wil, doch hij was toch eigenlijk ook nog maar een kind, dat graag op zijpaad jes ging, of dat soms, als het niet al te sterke lichaam, hetwelk zoo door verwaarloozóng geleden had, niet meer wilde, liet hoofdje moe liot hangen cn niet verder kon. Dan moest Lütte tliet werk zoo inrichten, dat het opschoot, zcwider dat het Kurt be zeer inspande en daar toe was kunst noodig en voortdurend; waak zame oplettendheid. Zoo legen den avond had Lütte bijna eiken werkdag nog privaatlessen in de stad. Pro fessor Holtz had daarvoor gezorgd. Twee jonge meisjes namen Latijnsche les, den broe der van het eene moest ze dan dadelijk daar na nog wat bijwerken, en een Rus kreeg l'ransch van haar. Het onpleizicrige van deze lessen was, <laA Kurt meestal naar bed moest gaan, voordat ze terugkeerde, maar zo stelde zich hierdoor schadeloos, dat ze dan in hel donker ongeveer een half uur in. don leunstoel bij ziin bed zal uit te rusten en dan was het haar eene heerlijke verkwikking, te zien, hoe zaahl en regelmatig do kleine slaper aden? ■haalde. Vervolgens moest ze meestal nog eenige schriften nazien, in haar kasboekje do uil- gaven van dien dag noteeren en daarna, ais ze niet al Ie moe was, nog een hoofdstuk van de spraakkunst doornemen of een of ander gemakkelijk hoek lezen. Vol, o zoo vol was nu haar leven van eiken dag. En ziek of zwak moebt ze niet worden, dan stortte het geheele, met moeite opge trokken gebouw in elkaar. Zoo waren de Zondagen dan' ook heerlijke feestdagen. Nooit zijn er mensclien geweest, die er zich meer op verheugden en er meer van profiteerden dan zij en haar jongen. Dc zomer kwam. Het was hier boven dik- Wijlls zoo warm, dat, al stonden de vensters wijd open, ook de nacht geene verademing bracht. Lütte had reeds altijd hier het voor jaar en den zomer moeilijk kunnen verdragen, doch haar heimwee Avas nooit zoo rroot ge weest als nu, nu het jonge leven, dat naast baar opbloeide, niet lichaam en ziel in de frissohe, vrije natuur kon baden, doch tus schen inuren opgroeide, zonder een flauw vermoeden te hebben A'an de heerlijkheid Gods daar buiten op het land. Maar wat te doen? Ze zou graag naar eene voorstad verhuisd zijn, maar ze kon van den jongen niet eischen, dat tkij dagelijks zulk eenen grooten afstand naar school zou afleg gen; ze kon er ook niet aan denken, hem op eene auidere school te cboen; ook zij zelf zou ve>el tijd verloren hebben, en dan Avist zc ook niet, of Kurt's ouders, met wié ze elke nadere aanraking zoo lang mogelijk Avilöe vermijden, zich niet tegen (fit plan zouden vcrzotlcg. Toen eindelijk de groote vacantie kwam en allo lessen ophielden, ook die van Chrisla (cn hiermee Avebswaar ook hare inkomsten), maakte ze met Kurt groote dagtoeren. Zij zelf had zo ook brood noodig. Haar hoofd was heelemaal suf, en zc had zulk een pijnlijk gevoel in hare hersenen van het vele, onge« wone werk, de halte en de 'haast, dat ze naar ontspanning snakte. Voor den jongen opende zich eene nieuwe wereld. Hij zag voor den eersten keer bos schen en stille meren, uitgestrekte weiden, en zijne moeder Aarde daar, waar ze niet onder straatsteenen begraven, met kiezel bedekt of onder puin on alval bedolven is. Hij kon zoo lang als hij was op den met dennennaalden bezaaiden grond aan den oever der glinste rende Havel liggen, tante Lütte helpen, als ze smooraardappels en geroerde eieren in het pannetje bereidde en dan met haar om het hardst uit het pannetje eten. Eenen an deren keer mocht hij een schoolvriendje uit- noodiigen, mee te gaan. Dan was hij de baas, degene die alles reods Avist in elk geval behalve het nieuwe, dat er nu weer kwam; een roeitochtje, waarop de jongens bij tante Lütte mochten leeren roeien. O, en hoe tante Lütte kon loopen bij hel „stuiver!je-wisselen" of bij het „A'ogels-ACT- koopenl" En Avat^ag ze er uit, als hare klee- ren zoo vlogen, als haar haar los ging en hare oogen. zoo wild en moedig schitterden! Menigen keer konden de jongens niet verder van 't lachen, ntnar ten laatste leed tante Lütte toch heel. jammerlijk de nederlaag, zat ademloos, warm en met verwilderde haren op den grond #n verklaarde zich overwonnen. Wordt vervolQd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1