Maandag 15 Juni 1914. N°. 294 I2d' Jaaraang. DE EEMLAN BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LÜTTE. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO* Idem franco per post 1.50» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - ©.10, Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant versohijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. AdveitentiCn gelieve men liefst vóór II uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureaus UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 1—5 regelsf 0.50. Elke regel meerO.IO. Dienstaanbiedingen 2!5 cents bij vooruitbetaling. Groote leitors naar plaatsruimte. Voor,handel en bed rijt bestaan zoor voordoeligo bepalingen tot het horhnald adverteoron in dit Blad, bij abonnement, Eene circulaire, bovattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegozonden. Hoofdredacteur: Mr, D. J. VAN SCHAARDENBURG. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gelet op art. 37 der Drankwet Brengen ter openbare kennis: lo. dat bij hen is ingediend een verzoekschrift om verlof lot verkoop van alcoholhoudenden, anderen dan sterken drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop, door Jan Werner van Dijk, pensionhouder, wonende te Amersfoort, in de benedenzaal van het perceel Utrechtscheweg no. 97 te Amersfoort 2o. dat binnen twee weken na deze bekend making ieder tegen het verleenen van het ver lof schriftelijke bezwaren bij Burgemeester en Wethouders kan inbrengen. Amersfoort, den 13. Juni 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgmeester, A. R .VEENSTRA. VAN RAND WIJ CK. Politiek overzicht. Na den val van het kabinet— Ribot. De beide stemmingen, uie hebben plaats ge had in do kamerzitting; waarin het kabinet- Ribot zipie eerste en tevens laatste ontmoeting mcl de Kamer* heelt gehad, bobben een heider licht doen opgaair over <le stemming, die heerschL in do kamer, welke is voortgekomen uil den op 2(3 April en 1U Mei gehouden verkiezingsstrijd. De eerste stemming, die liep o\er de vraag oi bij de beslissende stemming de voorrang zou worden verleend aan de motie van wantrouwen, dan wel die waarbij vertrouwen in het kabhiet werd uitgedrukt, was slechts van voorbereidenden aard. Maar toch was het eene duidelijke vingerwijzing, welken weg de Kamer uit wilde, toen met 44 «temmen meerderheid hot voorstel werd aan genomen om hel eerst de motie van wantrou wen aan de stemming te onderwerpen. Daar voor stemden 306 leden, d. i. de groote hebt van de Kamer, die als zij geheel voltallig is 602 leden telt. Dit besluit was do wegbereider lot de tweede stemming, waarbij de motie van wantrouwen in het kabinet-Ribot met eene be langrijk grootere meerderheid werd aange nomen. Met 374 tegen 187 stemmen heeft de Kamer uitgesproken, dat zij eerbied voelt voor den pas door het algemeen stemrecht uitgedruk- ten wil en besloten is slechts vertrouwen te schenken aan ccue rogeering, die in staat is de eendracht onder dc krachten aan de inker- zijde te verwezenlijken. Wat die wil voor schrijft, wordt niet uitdrukkelijk gezegd; maar wanneer men let op de ervaringen, die bij de tol duiver aangewende pogingen tot samen stelling van een kabinet zijn opgedaan, dan komt die wil zoo duidelijk mogelijk aan den dag. liet groote strijdpunt in deze krisis ;s de driejarige diensttijd bij het leger. Yiviani heeft getracht met eene verzoeningsformule voor- en tegenstanders onder éón hoed te van gen. Dat is hem mislukt. Ribot is daarna op- gelreden met de leus der onaantastbaarheid van de driejarenwet. Met die leus is hij ge- vullen. Er blijft dus niet anders over dan aan te nemen, dat de Kamer heeft willen uitspre ken, dal de ongeschonden handhaving van de driejarenwet niet in overeenstemming is met den wil van het land. Yiviani, die nu andermaal de opdracht lot vorming van een kabinet op zich hoeft geno men, zou, met dezen wil rekening houdende, den terugkeer tot den tweejarigen dienst op zijne vaan moeten schrijven, niet met allerlei mitsen en maren, zooals de eerste maal, maar duidelijk en klaar. Dat zou de logische iuIos- sing zijn van deze krisis. Maar logica en poli tiek zijn wel eens meer met elkaar in strijd. Ook thans doet men deze ervaring op, want het regeeringsprogramma, waarmee het her boren kabinel-Viviani zich morgen aan de Kamers zal voorstellen, stelt niet de ophef fing van de driejarenwet zonder omwegen aan de orde. De zinsnede, die de ministeriecie ver klaring over het legervraagstuk bevat, komt geheel overeen met dc oorspronkelijk door Yiviani opgestelde formule, behalve dal de ver wijzing naar de omstandigheden in het buiten land er niet meer in voorkomt. Dc verminde ring van de militaire lasten wordt wel als hel wenschelijke einddoel aangegeven, maar voor de verwezenlijking van dat doei wordt ver wezen naar eene toekomst, die schijnt le lig gen in een ver verschiet. Het kabinel-Yiviani vertoont zich dus ook in zijne tweede editie, waarin h et als levensvatbaar wordt be schouwd, als het product van de pogingen, die er naar hebben gestreefd om te verhoeden dal de kwestie zuiver werd gesteld. Nu blijft de vraag nog beslaan ol' de voorstanders van den terugkeer lot den tweejarigen dienst met deze oplossing, die hen slecht^ ten halve tegemoet komt, tevreden zullen zijn. Voor Emile Com bes, den geestelijken vader van het program ma van Pau, is dit een reden geweest om het aanbod van eene portefeuille, dat hem uoor Yiviani werd gedaan, af te w ijzen; hij blijft trouw aan hel verlangen naar verkorting van den dienstslijd. Tot verklaring van den geest, die zich verleden Vrijdag zoo krachtig in de Kamer heeft doen gelden, kunnen dienen de hier volgende op merkingen van een te Parijs gevestigden dag blad-correspondent: „Hot radicalisme, in den ruiinsten zin genomen, is uit den verkiezings strijd teruggekeerd met de overtuiging, dat het werkende en produceerende volk: de dagloo- ner, handwerksman, kleine bedrijfsman, hoer en wijnbouwer en zelfs menige vertegenwoor diger van de grootindustrie, die op de armen van zijne werklieden is aangewezen, den drie jarigen dienst als eene belasting van zijn be drijfsleven en van zijne productieve kracht voelt. Die treft het buitengewoon zwaar, en het wil hem daarom in afzieiibaren tijd af geschaft en door eene andere minder druk kende inrichting van de landsverdediging ver vangen zien .Wie met de sociale en econo mische omstandigheden van deze volksklasseD vertrouwd is, kan zich door deze gemoeds stemming niet verrast voelen. Men ga er slechts eens op uit in de provincie en hoore deze handwerkslieden, boeren en wijnbou wers spreken, die door de plotselinge oproe ping van twee lichtingen van de dringendste arbeidshulp in hunne werkplaatsen, op hunne velden en in hunne wijnbergen zijn beioofd. Men heeft in hunne klachten dadelijk de ern stige economische gevolgen voor zich, die dc driejarige dienst hen reeds nu heeft ge bracht, en die alle politiek voor hen in dc éêne vraag samendringen, welke middelen en wegen aan hen en aan hel gansche lr.nd 'aar- tegen hulp kunnen brengen. Men behoeft dan niet meer den workman te hooren, die met zijne kameraden door dc socialistische partij tot een principieelen tegenstander en tot een propagandist tegen het huidige staande leger is gemaakt, om hei getal der 250 socialistische en ra-dicale afgevaardigden le begrijpen, die uit den verkiezingsstrijd zijn teruggekeerd met den vasten wil de herziening van de driejaren wet tot den eersten eisch van hun politiek programma te maken. Zij zullen na vier jar^n 350 en nog meer sterk zijn, als zij in dien lijd dezen cisch niet hebben kunnen doorzetten." Duitschland. B e li c s e b a u, 1 5 Juni. De keizer is lie den avond om 1050 naar Potsdam vertrok ken. In Konopischt gaf aartshertog Frans Fer dinand heden een déjeuner van 27 converts ter ec-re van zijn keizerlijken gasL Wildpark, (bij Potsdam), 14 Juni. De keizer is heden voormiddag om 8.15 uit Kono pischt hier aangekomen. De keizerin was tol zijne ontvangst aanwezig. H.II. M.M. begaven zich in een auto naar het nieuwe paleis. Bade n-B a d e n, 1 4 J u n i. Dc koning van Zweden is hier aangekomen. N e u-S t r e 1 i t z 13 Juni. De extra-trein met het lijk van den groothertog is om 10.41) i:i het station aangekomen, van waar de kist plechtig naar het slot is overgebracht. Het lijk wordt den 16en in de slotkerk opgebaard. De overbrenging naar Mirow vindt den 18eu plaats. Frankrijk. P a r ij s1 3 J u n i. Yiviani nam op zich een kabinet samen te stellen. P a r ij s, 13 Juni. Het kabinet is definitief samengesteldAls ministers treden oppresi dent en buitenlandsahe zaken Viviani, justitie Bienvenu-Marlinbiuuenlandsche zaken Malvy, openbaar onderwijs Aivgagneur, fi nanciën Noulens, oorlog Messimy, marine Gaulhier, koloniën Raynaud, handel Thomp son, open/bare werken René Renoult, land bouw Fernand David, arbeid Couyba. Als onder-staatssecretarissen zullen optre den: oorlog Louradne, sdhoone kunsten Dali- niier, binnenlandsclie zaken Jacquier, handels- marine Ajanu De besluiten, die betrekking hebben op de samenstelling van het kabinet, zullen zeer waarschijnlijk hedenavond aan president Poincaré ter onderteekening voorgeleged worden. Viviani zal morgen voormiddag dc nieuwe ministers aan den president voorstei len. Tweede telegram. Wat de legerwet betreft, heeft Viviani aangenomen de oor spronkelijk door hem voor de regeeringsver- klarin-g opgestelde formule aldus tc wijzigen „De regeering zal ten spoedigste wetsont werpen op dc militaire voorbereiding van de jeugd en op de organisatie van de reserves indienen. Eerst wanneer die ontwerpen zul len zijn aangenomen en in werking goh acht en rekening houdende mot hel geheelc samen stel van dc uitkomsten der ervaring en d(> eischen der landsverdediging, zal dc regee- rimg eene verlichting van de militaire lasten kunnen voorstellen." Over deze nieuwe redactie werd overeen stemming verkregen. De regeering zal zich Dinsdag aan de Kamer voorstellen. In dc kwestie van de lecning zal officieel een besluit genomen worden in den minister raad van Maandag. In de vergadering, die de nieuwe ministers heden hielden, werd beslo ten aan de Kamer machtiging te vragen om die leening binnen den kortst mogelijken lijd uil te geven. Hel wetsontwerp, dat door het kaMnat-Doumergue was voorbereid, zal waar schijnlijk weder worden opgevat. Het bedrag van de leening zou bepaald blijven op 900 millioen; de rentevoet zou zijn 4 pet. en de koers van uitgifte 99 pet. Engeland. Tegenover de Ulster-vrijwilligers slaan in hot overige Ierland gewapende nationalisten. In sterkte slaan deze minstens met hen ge lijk en zij nemen dagelijks nog in aantal toe. Naar schalling lellen de unionistische vrij willigers 100.000 man, van wie 38.000 inel moderne geweren uitgerust zijn. De nationa listische vrijwilligers moeten 129.000 man slenk zijn, maar zijn slechts met geweren van oude systemen en revolvers uitgerust en niet militair georganiseerd. Zij maken daar om op de Ulster-mannen niet veel indruk. De nationalisten doen hun best zich moderne wapenen te verschaffen, en overal is men ijverig aan het exercoercn. Deze beweging heeft nu de openlijke onder steuning van den lerschen leider John Red mond gevonden, die in -de Iersche pers een manifest heelt geplaatst, waarin hij zegt, dat dc vrijwilligersheweging, wanneer zij goed wordt geleid, en de nationalistische partij nog onberekenbare diensten kan bewijzen. Hij gaat dan voort: ,,Tot voor twee maanden was ik van meening, dat de beweging nog wat voorbarig was, maar de uitwerking van Sir Edward Larsons dreigementen op de openbare meening in Engeland:, de voorvallen in hol kaïmp van Lurragh en het met succes volbrachte wapensniokkelen m Ulster, heb ben den toestand gewijzigd. Zes weken ge leden deelde de Iersche partij aan haro vrien den mede, dat het wenschelijk is de vrijwil ligers beweging te ondersteunen. Het resul taat was, dat dc (beweging ais eene prairic- brand om zich heen greep en dat binnen kor ten lijd alle nationalisten van Ierland in vrij willigerskorpsen zullen zijn opgenomen. Italië. Rome, 12 Juni. De minister-president verklaarde over dc beweging in de provincie, dat de feiten in de Bomagna de misschien voorbarige uilbartsing is van een oompiot. in Ravenna, Forli en Fubriani zijn telegraaf- en telefoonlijnen doorgesneden en sporen opge broken. liet schijnt, dal een vooraf beraamd plan ten doel had eenige steden ai le zonde ren, met name Ravenna, waar het hoofd der politie doodclijk is getroffen. In de stad is het thans tamelijk rustig; maar op het land is de orde nog steeds gestoord. In Imola is de orde hersteld. In Parma zijn drie officieren en eenige burgers aangeval len; er zijn eenige gewonden, maar de orde zal weldra hersteld zijn. De regeering zal hare taak met mensch- lievendheid, maar met flinkheid vervullen. De minister-president brengt buide aan het leger. Het Giornale d'llulia zegt, dat in Ravenna do stakers gewelddaden hebben gepleegd op verschillende punten van de stad. Er zijn ver scheidene personen in hechtenis genomen. De orde is hersteld. Ancona, 13 Juni. liet syndicaat van spoorwegwerkers heeft besloten tot onnud- delijke hervatting van den arbeid. Ancona, 13 Juni. Dc spoorwegwerkers hebben den arbeid hervat. Rome, 13 Juni. Minister-president Salan» dra zeide in antwoord op de vragen, die hem werden gedaan over dc beweging in de pro vinciën Forli, Ravenna en Ancona, dat over 't geheel genomen dc toestand boter wordt. De regeering heeft hare strijdkrachten bij eengetrokken op de punten, waar de beweging nog voortduurt. Rome, 13 Juni. Dc staking is geëindigd in Napels, Parma en Ferrara. De rust is her steld in Ancona. Men verneemt, dat in de laatste dagen ernstige incidenten zijn voorge komen Ln Sinigagüa, waar dc stakers dc ker ken in brand hobben gestoken en de water leidingen hebben afgesneden. In Fabriano zijn dc korenpakhuizen overvallen. In den loop van de gevechten met dc karabiniers z.jn ver scheidene personen van beide zijden gewond. Donderdagavond werd eene patrouille aan gevallen door 300 stakers. Eon karabinier werd gewond. De stakers scholen met revol vers. De soldalen beantwoordden het vuur; er vielen een doodc en eenige gewonden. Ravenna, 13 J u n i. Dc anarchistische beweging houdt aan in eenige gemeenten van deze pro\incie en van de provincie Forli. Men bericht, dat kerken en gemeentelijke mo numenten in brand zijn gestoken, bruggen, spoorwegen en telegraaflijnen vernield en bij zondere eigendommen geplunderd en in. brand gestoken, personen onwettig opgeslo ten zijn. In Cervia, Stragale en Conselico is een plaatselijk besluursconiitë opgericht, dal de driekleur heeft vervangen door vlaggen met arbeidsemblemen. Spanje» Figueras, 12 juni. Bij do muiterij in liot bagno is dc directeur gedood. Twee amb tenaren en negen gevangenen zijn gewond Troepen herstelden dc orde. Portugal. Lissabon, 14 Juni. De gezondheids- toestand van den president der republiek iï verbeterd. Oostenrijk-Hongarije» Wecncn, 1 3 J u n i. De stand van het ge was in Oostenrijk in het begin van Juni is aldus: tarwe 2.5, rogge 2.4, gerst 2.4, haver 2.4, maïs 2.5,.lijnzaad 2 3, aardappelen 2.1, sui kerbieten 2.6, voederbieten 2.6, klaver 2.6, wei den 2.2. (2 bcteekend goed middelmatig, 3 middel matig, 4 benoden het middelmatige). Budapest, 13 Juni. De offiöieolc op gave van den stand van het gewas op 7 Juni constateert, dat tengevolge van overvloedige rageits en gunstig weder er eene aLgemecue verbetering in den -stand van de ha lm vruch ten is geko-men. Aardappelen, maïs en suiker, bieten beloven eene ruime opbrengst. Rusland. Petersburg, 13 Juni. De rijksdoeimt behandelde heden de begrooting van het de partement van oorlog. Engclliardt, die het woord voerde voor hel centrum, constateerde, dat dc toerustingen van Rusland overtroffen liet geloof heft he>t hart naar den hemel; maar in de liefde daalt de hemel in het hart. 81 door MARIE DIERS Schrijfster van Dokter Joost en zijne zeven zorgen", enz vertaald door Cato W. Westenberg. Mevrouw Rust was erg blij, haar hart eens heelemaal te kunnen uitstorten. Ze hadden hier niet veel omgang, dat was financieel te bezwaarlijk, en de menschen, met wie ze omgingen, b.v. de Kestendorfers, gemeente leden, hadden geen greintje begrip van hunne moeilijkheden. Vooral over Eginhard en Walter zat ze in zorgen. Eginhards karakter was niet bedenkelijk, doch hij. was eer te ernstig en streng voor zijne jaren, Walter echter was zulk een vreeselijk lichtzinnige jongen I Het leeren was voor hem slechts een spelletje weliswaar, terwijl Eginhard zich van zijne jeugd af aan erg had moeten in spannen. Maar hij was zoo ontzettend lui m lichtzinnig, en er was niets met hem te be ginnen. Hij bleef eenvoudig zitten, omdat hij met werkte. Nu, terwijl hij toah al dertien was, zat hij nog in de vierde klas. Haren armen man bracht hij dikwijls tot wanhoop. „O is het werkelijk waar?" zeide L-ltte, medelijden voelend. Ze stonden voor het raam in de kinderkamer, waar vroeger het ver werken van het geslachte vee had plaats gehad, en keken op het grasveld achter uet huis, waar de kinderen een vangspel speelden. Juist was het de beurt van den slecht aangeschre ven slaanden Walter, om le loopen. De 'on geil had een bijzonder knap gezicht, was slank zijne bewegingen waren elastisch, be vallig en vlug, en hij had bruin krulhaar en bruine schitterende oogen. Hij straalde van frischheid en ongebreidelden levenslust, zoo dat het een waar genot was, naar hem te kijken. „Die kan niet zoo slecht zijn," zei Lütte glimlachend. De domineesvrouw zuchtte. De schoonheid en bevalligheid van haren jongen scheen ze hoegenaamd ndet te zien. „En dan de leiding, die hij in Sötensand heeft," voer ze bezwaard voort. „Bij wien is hij in huis?" vorschte Christa. „In het eerst waren onze jongens bij de weduwe van eenen boekhouder, bij wie Uw broeder vroeger ook geweest is. Stelt U zich eens voor, die bestaat nog steeds. Een paar jaar hebben we het uitgehouden, maar het werd te erg. Mijn man zei, dat het niet meer ging, en heeft ze daar weggehaald. Walter is tocih al spotziek, en werd daar door en door bedorven. Yreeselijke poetsen heeft hij de oude vrouw en ook anderen gebakken. En wat Eginhaaxl van den geest daar in huis vertelde neen, het ging niet meer. Mijn man heeft dan de jongens bij eene sdhrijnwerkersfami- lie in den kost gedaan. Toezicht is daar welis waar ook nieit, maar het eten is er tenminste goed, en ze vinden er geene aanleiding tot zulke buitensporige dwaasheden nog q$> den koop toe. Maar het ware Is het natuurlbk niet. Yoor Eginhard kan het best, die gaat overal zijnen gang, maar ik ben er van overtuigd, dat Waller dikwijls 's avonds rondslentert. Och, U kent Sötensand immers ook wel, juf frouw Tbomosius! En daarom ben ik er zoo blij om geweest, dat Waller zich een beetje lot Uwen aardigen» kleinen beschermeling aangetrokken voelt. Daardoor, dacht ik zoo bij me zelf, krijgt hij misschien bij U me lier tijd zulk eene soort toevluchtsoord. Dat zou eeu groot geluk zijn." „En zijn nu toch betere gelegenheden, om jongens in den kost te doen in Sötensand," zei Christa. „Ik weet bij voorbeeld, dat dr Meysing zelf leerlingen in huis heeft." „Maai*, beste juffrouw, waar denkt U aanl Dr. Meysing Neen, dat gaat onze krachten te boven. De schrijn*werker Haase neemt drie honderdvijftig bhaler kostgeld voor hen bei den. Meer kunnen we niet geven. Denkt U eens aan, wat er nog meer van ons gevergd wordt! Voor het jaar, dat ze dienen moeten, voor de studie, voor de meisjes is er toch ook geld noodig, en dan komt weer de kleine aan de beurt. Neen, lieve juffrouw, wij moeten hel eenvoudig nemen, zooals we het kunnen krijgen." De fiiaan scheen helder, toen de schimmel met den kleinen ladderwagen voorkwam. Nu was weer eens voor den zooveelsten keer A'oor de domineesjongens uit Buntliorp de heerlijke Zondag thuis ten einde. Lülle richt te het zich met liare drie metgezellen op de zakken en in het stroo zoo behaagüjk moge lijk in. Voor de veranda stond de heele fa milie, zwaaide de zakdoeken en riep afscheids groeten. Toen ratelde de wagen voorwaarts, en in den maneschiin achter de hoornen cleed Christa's herleefd verleden opnieuw zacht en droomerig weg. Het was een lange tocht en Lülle had lijd genoeg om met de jongens van den dominee kennis te maken. Ze had ook iets over zich, waardoor zulk jong volkje zich niet lang tegenover haar geneerde, doch zich gaf, zoo als het was. Eginhard had iets gekunstelds in zijne manier van doen. Het was, alsof deze jbngen vroeg den ernst van het leven had begrepen en nu door de vele schaduwen hel licht niet zag. Hij sloeg eenen geslrengen, dikwijls harden toon aan tegen Walter en toch 'brak nu en dan zich bij hem de aan doenlijke onbeholpenheid en innerlijke goed heid zijns vaders baan, met dit verschil slechts, dat de oude zich dan gemakkelijker gaf, omdat hij het waarschijnlijk zelf niet eens wist, hoe goed hij was, terwijl de zoon zich zelf voortdurend gadesloeg, bij zich zelf oj» de wacht stond om zich elk oogenbhk de eene of andere uiting van zijne natuur te verbie den. Walter was waarschijnlijk wel zoo, als de door zorgen gekwelde moeder hem beschre ven had: een onverantwoordelijk lichtzinnige bengel, wiens toekomst nog groote raadselen borg. Doch terwijl Lütte nog over deze raad selen peinsde, stond ze reeds weer middeD in hare oude vraag: Waarom ziet de moeder de moeder slechts dit eene aan haren jon gen en niet zijne hartveroverende innemend heid, de onuitsprekelijke bekoorlijkheid van zijne natuur? Waarom vermoeit ze toch dit rijkbegaafde kind en vervreemdt ze hel van zich door klachten en verwijten, inplaats van 't met zalige verrukking aan haar hart le trek ken en hem den lachenden mond te kussen! Ik geloof niet, dat dat hem meer zou bederven. dan voortdurend te hooren, dat hij een slecht* jongen is, van wien uien niets goeds ver wachten kan. Kurl hurkte achter liaar in het stroo en (loot zoo vroolijk als een jonge vogel, maar daarbij ook zoo valsch, als geen enkele vogel fluit Ze kon plotseling met anders, ze boog zich bot hem neer en kuste hem midden in zijn verbaasd gezicht, dat yan verwondering met eenen spitsen fluit mond bleef slaan. Jou tenminste 'bob ik stevig vast! dacht ze, terwijl haar hart overvloeide van geluk ea dankbaarheid. XIII. De zomer was voorbij, de najaarswinde* gierden, en dc eerste sneeuw was gevallen» Kurt kwam thuis met vuurroodc wangen var» hel 6neeuwbailen-gooien. Hij had zich oaar- door zoo verlaat, dat tante Lütte met koud geworden soep op hem zat te wachten. Wat straalde de jongen! Ze had boos willen zijn en op hem willen brommen, doch telkens kwam er iets lusschenbeide, als er zooiets moest gebeuren. Nu weer dit stralende kinder gezicht! En waarvoor zijn wij eigenlijk op da wereld, om de minuten tc lellen, of om te lachen, als de uitgelaten jeugd lacht? Ze lachte dan ook al. „O, jou wildzang! Wat zie je er uit: En kijk eens naar den vloert Vrouw Mumm zal brommen, hoor!" Vrouw Mumm was de werkvrouw sedert tante Lütte inkomsten veroorloofden, dat ze er eene ob na hield. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1